Anda di halaman 1dari 20

BAGAIMANA ISLAM MENGATUR PENGGUNAAN

MATA ?

Disampaikan dalam
BLOK OPHTALMOLOGI

( 179 )

:
[ ]
{

} [ : 171 ]


: {

} : {

} :[ ( ] 5 )
:
( 6 ) ."

( 26 )
MENUNDUKKAN PANDANGAN

( 30 )
Katakanlah kepada orang laki-laki yang
beriman: "Hendaklah mereka menahan
pandangannya, dan memelihara
kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih
suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui apa yang mereka perbuat ."(QS.
Al-Nur: 30)


Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab
shahihnya dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi Muhammad
shalallahu alaihi wasallam bersabda, Telah ditetapkan
bagiannya bagi Anak Adam dari zina, dia pasti akan
mendapatkannya, zina mata adalah memandang, zina kedua
telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina
tangan adalah memegang, zina kaki adalah melangkah
sementara hati ingin dan berangan-angan lalu hal tersebut
dibenarkan oleh hati atau didustakannya.
HR. Muslim: no: 2657 dan Al-bukhari: no:
6243

Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab
shahihnya dari Jarir bin Abdullah berkata: Aku
bertanya kepada Rasulullah shalallahu alaihi
wasalam tentang pandangan yang terjadi
secara tiba-tiba maka Rasulullah shalallahu
alaihi wasalam memerintahkanku untuk
memalingkan pandanganku.
HR. Muslim: no: 2459

Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam
sunannya dari Ibnu Buraidah dari bapaknya
berkata: Nabi Muhammad shalallahu alaihi
wasallam bersabda kepada Ali, Wahai Ali,
janganlah engkau mengikuti suatu pandangan
dengan pandangan yang lain, sesungguhnya
bagimu yang pertama dan bukan bagimu
padangan yang selanjutnya.
Sunan Abu Dawud no: 2149

ALLOH MELIHAT
: N-;N-
O4Lj*.~ +Uu4C
O-Og^Cq`4`4
) ( : 19 )
Dia mengetahui (pandangan) mata yang
khianat dan apa yang disembunyikan oleh
hati .(QS. Ghafir: 19)

( 36 )

Disebutkan di dalam sebuah hadits pilihan dari Said bin Zaid
bahwa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah shalallahu
alaihi wasallam: Berikanlah kepadaku suatu wasiat!.
Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda, Aku
berwasiat kepadamu agar engkau malu terhadap Allah
sebagaimana dirimu malu terhadap seorang yang shaleh di
tengah-tengah kaummu.
Al-Ahadits Al-Mukhatarah: 3/299 no: 1099 dan dishahihkan
oleh Albani di dalam kitab shahihul jamius shagir: 1/498 no:
2541

pendengaran, penglihatan,kulit
mjd saksi

( 20 )
Mata dan qalbu senantiasa berhubungan. Jika
salah satu baik mk akan baik pula yg lainnya.
mk menjaga mata merupakan sesuatu yg
mesti kita lakukan agar qalbu merasakan
banyak manfaat darinya.

MANFAAT MENUNDUKKAN
PANDANGAN
+ Dengan menahan pandangan mata berarti berpegang dgnperintah
Allah k
yg merupakan puncak kebahagiaan seorang hamba dlm kehidupan
di dunia dan di akhirat.
+ Menahan pandangan akan mencegah sampai pengaruh panah
beracun ke dlm qalbu1 seorang hamba.
+ Menahan pandangan akan mewariskan kedekatan seorang hamba
dgn Allah k
dan menyatukan qalbu agar hanya tertuju kepada Allah k
. Sebalik mengumbar pandangan akan memecah belah qalbu dan
mencerai-beraikannya.
+ Menguatkan qalbu dan membahagiakannya. Sebalik mengumbar
pandangan akan melemahkan qalbu dan membuat sedih.

+Menahan pandangan akan menghasilkan
cahaya bagi qalbu sebagaimana mengumbar
pandangan akan menggelapkan qalbu
+Menahan pandangan akan mewariskan firasat
yg benar yg dengan ia akan membedakan
antara yg haq dgn yg batil antara orang yg
jujur dgn yg dusta.
+Menahan pandangan akan mewariskan
kekokohan keberanian dan kekuatan pada
qalbu.
Kedelapan: Menahan pandangan akan
menutup celah bagi masuk setan ke dlm qalbu
+Menahan pandangan akan mengosongkan
qalbu dari memikirkan hal yg haram sehingga
qalbu hanya tersibukkan dgn perkara yg
memberikan maslahat.
+Antara mata dan qalbu itu ada penghubung
dan jalan sehingga saling berhubungan satu
sama lain. Bila salah satu baik mk baik pula yg
lain. Dan sebalik bila salah satu rusak mk rusak
pula yg lain. Rusak qalbu akan merusakkan
pandangan dan rusak pandangan akan
merusakkan qalbu.
SUBHANALLOH