P. 1
doa-rasmi

doa-rasmi

|Views: 1|Likes:
Dipublikasikan oleh Hamsi Ahmad

More info:

Published by: Hamsi Ahmad on Jun 29, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2015

pdf

text

original

Buku Panduan Doa Majlis Rasmi

Sekolah
DOA MAJLIS PERHIMPUNAN (1)
ِمْ يِحّ رلا ِنَمْ حّ رلا ِلا ِمْ ِ !
َنْيِ"َمْ #َ $ ِ %ِ !&َ'ْ(َ$َ ) ِ%ِ ل* +َ ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 &َ2ِ/3يَ4 +َ,َ- 05َ 6ّلاَ )0 7َ6ّ8لاَ 9َ نْيِمَ ل&َ"ْلا 3:َ; ِِّل 0/ْمَ 'ْ لَا
اْ<0 =َ1اَ > َنْ?ِ@ّ,ِل A6ِ B &َ=ِ!ْ<0 ,0CD ْEِF ْGَ "ْ Hَ I َJَ ) ِK&َمْ ?ِL&ِ! &َ2ْ<0 MَNَ4 َنْ?ِ@ّلا &َ=ِ2اَ <ْ Oِ Lَ ) &َ=َ!ْ<0 20P &َ=َلْرِQْ Bا ّم0 Rّ ,لا
Sمْ يِحَ ; STْ)0 >َ; َUّ2V&َ=ّ!َ;
ميح; &? نمح; &? لا &?
Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini, bagi melahirkan rasa
kesyukuran di atas kurniaanMu yang tidak ternilai.Jadikanlah kami
hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nia`mat yang
melimpah ruah kepada kami .
مي,- &? لا &?
Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui bahawa kami di sini ingin
menimba ilmuMu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi
kami sebagai hambaMu yang Engkau redhai.
Justeru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah
kepada kami apa kiranya ilmuMu. Sinarilah hati-hati kami dengan
cahaya dan hidayahMu. Semoga dengannya kami mudah
menerima dan menghayati serta mengamalkannya.
5ارWJا) X6Hلا اP &?
Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota,
kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga
dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan
mampu mengangkat martabat diri, keluarga,
masyarakat dan negara.
Y &Z1ْ <0 8ْ"َ 1 Z&D[رَQَ I ِ\ِ/ْ"َ ! ْنِ 1 &َ=َCَD[رَQَ Iَ) Y &Z1ْ <0 حْ رَ 1 &Z"ْمَ # اَ @َ] &َ=َ"ْ مَ # ْGَ "ْ #ا ّم0 Rّ ,لَا
&Z1ْ )0 رْ'َ 1 َJَ ) اZ^ْ)0 رْ_َ 1 َJَ ) &AيِMَ ` &َ=0"َ Nْaَ? ْنَ1 َJَ ) &َ=َ"َ 1 َJَ ) &َ=ْيِF ّم0 Rّ ,لا ِGَ "ْHَ I َJَ ) .
ِ ;&ّ=لا َ:اَ @َ- &َ =ِDَ)Z bَ=ََ ح ِ7َرِOcا Eِ Fَ ) Z bَ=ََ ح &َيْ2[/لا Eِ F &َ=ِIاَ > &َ=ّ!َ;
Y َمّ ,َ4َ ) ِ%ِ Nْ'َ (َ) ِ%ِ لاَ> +َ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 +َ ,َ- 0لا +ّ,َ(َ)
َنْيِمَ ل&َ"لا 3 :َ; ِِّل0/ْمَ 'ْ لاَ)
Panitia PI.SKKD/06
1
Buku Panduan Doa Majlis Rasmi
Sekolah
DOA MAJLIS PERHIMPUNAN (d)
ِمْ يِحّ رلا ِنَمْ حّ رلا ِلا ِمْ ِ !
َنْيِ"َمْ #َ $ ِ %ِ !&َ'ْ(َ$َ ) ِ%ِ ل* +َ ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 &َ2ِ/3يَ4 +َ,َ- 05َ 6ّلاَ )0 7َ6ّ8لاَ 9َ نْيِمَ ل&َ"ْلا 3:َ; ِِّل 0/ْمَ 'ْ لَا
&َ=ِ!ْ<0 ,0CD ْEِF ْGَ "ْ Hَ I َJَ ) ِK&َمْ ?ِL&ِ! &َ2ْ<0 MَNَ4 َنْ?ِ@ّلا &َ=ِ2اَ <ْ Oِ Lَ ) &َ=َ!ْ<0 20P &َ=َلْرِQْ Bا ّم0 Rّ ,لا
Sمْ يِحَ ; STْ)0 >َ ; َUّ2V&َ=ّ!َ; اْ<0 =َ1اَ > َنْ?ِ@ّ,ِ ل A6ِB

a !llah a "uhan kami, "uhan yang menguasai langit dan bumi.
#anya padaMu sahaja kami panjangkan kesyukuran di atas segala
rahmat yang Engkau kurniakan.
ميح; &? نمح; &? لا &?
$ersempena dengan perhimpunan ini kami mohon inayah dan
tau%ikMu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagian serta
kesihatan jasmani dan rohani. $ukakanlah hati-hati kami,
lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan
serta bimbingan dari guru-guru yang kami kasihi.
Kami memohon dengan kudrat dan &radatMu, berikanlah kami
kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan bagi mencari dan
menimba ilmu pengetahuan serta permudahkanlah kami
untuk beramal dengan penuh keikhlasan
5ارWJا) X6Hلا اP &?
"ambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan,
Jadikanlah kami, guru-guru kami dan pemimpin-pemimpin kami
terus berkhidmat dengan isti'amah untuk menabur bakti
membangunkan umat , masyarakat, bangsa dan agama.
a !llah ya "uhan kami jadikanlah negara kami sebuah negara
yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat. Kekalkanlah
keamanan dan kemakmuran sepanjang (aman.
Y &Z1ْ <0 8ْ"َ 1 Z&D[رَQَ I ِ\ِ/ْ"َ ! ْنِ 1 &َ=َCَD[رَQَ Iَ) Y &Z1ْ <0 حْ رَ 1 &Z"ْمَ # اَ @َ] &َ=َ"ْ مَ # ْGَ "ْ #ا ّم0 Rّ ,لَا
&Z1ْ )0 رْ'َ 1 َJَ ) اZ^ْ)0 رْ_َ 1 َJَ ) &AيِMَ ` &َ=0"َ Nْaَ? ْنَ1 َJَ ) &َ=َ"َ 1 َJَ ) &َ=ْيِF ّم0 Rّ ,لا ِGَ "ْHَ I َJَ ) .
ِ ;&ّ=لا َ:اَ @َ- &َ =ِDَ)Z bَ=ََ ح ِ7َرِOcا Eِ Fَ ) Z bَ=ََ ح &َيْ2[/لا Eِ F &َ=ِIاَ > &َ=ّ!َ;
Y َمّ ,َ4َ ) ِ%ِ Nْ'َ (َ) ِ%ِ لاَ> +َ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 +َ ,َ- 0لا +ّ,َ(َ)
َنْيِمَ ل&َ"لا 3 :َ; ِِّل0/ْمَ 'ْ لاَ)
DOA SEMPENA
Panitia PI.SKKD/06
2
Buku Panduan Doa Majlis Rasmi
Sekolah
MENeHADAPI PEPERIfSAAN AgAM (1)
ِمْ يِحّ رلا ِنَمْ حّ رلا ِلا ِمْ ِ !
05َ 6ّلاَ )0 7َ6ّ8لاَ َنْيِMّ a0مْ ,ِل bَNِD&َ"لاَ ) 9 َنْيِمَ ل&َ"لا 3 :َ; ِل 0 /ْمَ 'ْ لَا
َنْيِ"َمْ #َ $ ِ %ِ !&َ'ْ(َ$َ ) ِ%ِ ل* +َ ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 &َ2ِ/3يَ4 +َ,َ -
&َ=ِ!ْ<0 ,0CD ْEِ F ْGَ "ْ Hَ I َJَ ) ِK&َمْ ?ِL&ِ! &َ2ْ<0 Mَ Nَ4 َنْ?ِ@ّلا &َ=ِ2اَ <ْOِ Lَ ) &َ=َ!ْ<0 20P &َ=َلْرِQْ Bا ّم0 Rّ ,لا
Sمْيِحَ ; STْ)0 >َ; َUّ2V&َ =ّ!َ; اْ<0 =َ1اَ > َنْ?ِ@ّ,ِل A6ِ B
Gي,Hلا h?h"لا i2ا مR,لا
Sesungguhnya kami pada pagi ini, ingin mera%a)kan kesyukuran
dan pujian terhadap Mu, di atas kurniaan Mu yang tidak ternilai.
j&#&'لا Ek&D&?) j&#;/لا lFا;&? مR,لا
Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui bahawa kami akan
menduduki peperiksaan yang menentukan kejayaan dalam medan
perjuangan kami. Kami menyedari bahawa segala usaha yang kami
lakukan adalah di bawah kekuasaan dan kehendakMu jua.
Justeru itu, kami memohon kepadaMu berikanlah tau%ik dan
hidayahMu. Kuatkanlah ingatan dan janganlah Engkau biarkan kami
terlupa. *apangkanlah dada kami dan janganlah Engkau
sempitkannya. +ermudahkanlah segala urusan kami
dan janganlah Engkau persulitkan.
ميح; &? نمح; &? لا &?
#anya padaMu kami memohon. Kurniakanlah kejayaan kepada
kami dengan ketinggian dan kecemerlangan. Jadikanlah kami
golongan hambaMu yang mendapat kemuliaanMu dunia dan
akhirat. +anjangkanlah usia kami dengan amalan ketaatan
kepadaMu dan suka berbakti kepada agamaMu serta berjasa
kepada bangsa dan negara.
Y &Z1ْ <0 8ْ"َ 1 Z&D[رَQَ I ِ\ِ/ْ"َ ! ْنِ1 &َ=َCَ D[رَQَ Iَ) Y &Z1ْ <0 حْ رَ1 &Z"ْ مَ # اَ @َ] &َ=َ"ْمَ # ْGَ "ْ#ا ّ م0 Rّ ,لَا
&Z1ْ )0 رْ 'َ 1 َJَ ) اZ ^ْ)0 رْ_َ 1 َJَ ) &AيِMَ ` &َ=0"َ Nْaَ? ْنَ 1 َJَ ) &َ=َ"َ 1 َJَ ) &َ=ْيِF ّم0 Rّ ,لا ِGَ "ْHَ I َJَ ) .
ِ ;&ّ=لا َ:اَ @َ- &َ =ِDَ)Z bَ=ََ ح ِ7َرِOcا Eِ Fَ ) Z bَ=ََ ح &َيْ2[/لا Eِ F &َ=ِIاَ > &َ=ّ!َ;
Y َمّ ,َ4َ ) ِ%ِ Nْ'َ (َ) ِ%ِ لاَ> +َ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 +َ ,َ- 0لا +ّ,َ(َ)
َنْيِمَ ل&َ"لا 3 :َ; ِِّل0/ْمَ 'ْ لاَ)
Panitia PI.SKKD/06
3
Buku Panduan Doa Majlis Rasmi
Sekolah
DOA SEMPENA
MENeHADAPI PEPERIfSAAN AgAM (d)
ِمْ يِحّ رلا ِنَمْ حّ رلا ِلا ِمْ ِ !
َنْيِ"َمْ #َ $ ِ %ِ !&َ'ْ(َ$َ ) ِ%ِ ل* +َ ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 &َ2ِ/3يَ4 +َ,َ- 05َ 6ّلاَ )0 7َ6ّ8لاَ 9َ نْيِمَ ل&َ"ْلا 3:َ; ِِّل 0/ْمَ 'ْ لَا
ميح; &? نمح; &? لا &?
"erangilah hati kami dengan cahaya pertunjukMu sebagaimana
Engkau menerangi bumi dengan cahaya
Matahari selama-lamanya
مي,ح &? ميmح &? لا &?
Kami pertaruhkan kepada-Mu apa yang telah Engkau ajarkan
kepada kami, maka kembalikanlah semula kepada kami ketika kami
memerlukannya dan janganlah Engkau biarkan kami melupainya.
;&QB &? لا &?
!mpunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-
guru kami dan seluruh umat &slam, lengkapkanlah budi pekerti kami,
sempurnakanlah usaha kami, puaskanlah hati kami terhadap re(eki
pemberianMu dan jangan biarkan hati kami terpedaya oleh apa
yang Engkau hindarkan daripada kami.

ميح; &? نمح; &? لا &?
Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami rahsiakan dan
yang kami nyatakan. Semoga Engkau terima keu(uran kami,
Engkau mengetahui hajat kami semoga Engkau kabulkan
permohonan kami Engkau mengetahui dosa yang ada
dalam diri kami,justeru itu kami mohon
keampunanMu a ,ha%%ar,
Z6ْRَ 4 َiْnِ` ْKِV َ Kْh0'ْ لا 0Gَ "ْ Hَ I َiْ2َ$َ ) Z6ْRَ 4 0%َ aْ,َ"َ # &َ1 ّJِ V َGْ Rَ 4 َJ ّم0 Rّ ,لا
ِ;&ّ=لا َ:اَ @َ- &َ=ِDَ) Zbَ =ََ ح ِ7َرِOoا EFَِ) Zbَ =ََ ح &َيْ2[/لا EFِ &َ=ِI* &َ=ّ!َ;
ني"م#$ %N'() %ل* +,-) /م'1 &2/ي4 +,- لا +,()
نْ يِمCَل&َ"ْ لا 3:َ; ِلِ 0/ْمَ 'ْ لاَ)
Panitia PI.SKKD/06
4
Buku Panduan Doa Majlis Rasmi
Sekolah
DOA SEMPENA MESpUARAq
ِمْ يِحّ رلا ِنَمْ حّ رلا ِلا ِمْ ِ !
05َ 6ّلاَ )0 7َ6ّ8لاَ َنْيِMّ a0مْ ,ِل bَNِD&َ"لاَ ) 9َنْيِمَ ل&َ"لا 3 :َ; ِل 0 /ْمَ 'ْ لَا
َنْيِ"َمْ #َ $ ِ %ِ !&َ'ْ(َ$َ ) ِ%ِ ل* +َ ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 &َ2ِ/3يَ4 +َ,َ-
ِK&َمْ ?ِL&ِ! &َ2ْ<0 MَNَ4 َنْ?ِ@ّلا &َ=ِ2اَ <ْ Oِ Lَ ) &َ=َ!ْ<0 20P &َ=َلْرِQْ Bا ّم0 Rّ ,لا
Sمْيِحَ ; STْ)0 >َ; َUّ2V&َ =ّ!َ; اْ<0 =َ1اَ > َنْ?ِ@ّ,ِل A6ِB &َ=ِ!ْ<0 ,0CD ْEِF ْGَ "ْHَ I َJَ )
Gي,Hلا h?h"لا i2ا مR,لا
Sesungguhnya kami pada pagi ini, ingin mera%a)kan kesyukuran
dan pujian terhadap Mu, atas kurniaan Mu yang tidak ternilai.
ميr-&? ميmح &? مR,لا
Sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan
kesungguhan, komitmen dan ilti(am kami dengan roh dan
semangat untuk membangun membina serta mendidik dan
memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan
berjasa kepada agama, bangsa dan negara.
Justeru itu berkatilah pertemuan kami, berkatilah jua usaha-usaha
kami, ilhamkanlah dalam %ikiran dan minda kami, idea-idea yang
bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-
keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu
yang berguna dan ke%ahaman yang benar. Satukanlah hati-hati
kami, eratkanlah silatur rahim di kalangan kami. +adukanlah tenaga
dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara
bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan.
ريNO&? مي,- &? مR,لا
Jadikanlah kami a !llah, dari kalangan hamba-hamba Mu yang
taat dan bersyukur. Jauhilah kami a !llah, dari melanggari perintah
Mu. Kurniakanlah apa kiranya ya !llah kepada kami kesihatan yang
berpanjangan , kesejahteraan yang sempurna , %ikiran yang waras,
minda yang cergas, re(eki yang halal,
(uriat dan generasi yang beriman serta segala
kebaikan di dunia dan di akhirat.
Y &Z1ْ <0 8ْ"َ 1 Z&D[رَQَ I ِ\ِ/ْ"َ ! ْنِ1 &َ=َCَ D[رَQَ Iَ) Y &Z1ْ <0 حْ رَ1 &Z"ْ مَ # اَ @َ] &َ=َ"ْمَ # ْGَ "ْ#ا ّ م0 Rّ ,لَا
&Z1ْ )0 رْ 'َ 1 َJَ ) اZ ^ْ)0 رْ_َ 1 َJَ ) &AيِMَ ` &َ=0"َ Nْaَ? ْنَ 1 َJَ ) &َ=َ"َ 1 َJَ ) &َ=ْيِF ّم0 Rّ ,لا ِGَ "ْHَ I َJَ ) .
ِ;&ّ=لا َ:اَ @َ- &َ=ِDَ) Zbَ =ََ ح ِ7َرِOoا EFَِ) Zbَ =ََ ح &َيْ2[/لا EFِ &َ=ِI* &َ=ّ!َ;
Y َمّ ,َ4َ ) ِ%ِ Nْ'َ (َ) ِ%ِ لاَ> +َ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 +َ ,َ- 0لا +ّ,َ(َ)
َنْيِمَ ل&َ"لا 3 :َ; ِِّل0/ْمَ 'ْ لاَ)
Panitia PI.SKKD/06
5
Buku Panduan Doa Majlis Rasmi
Sekolah
DOA SEMPENA MESpUARAq PIse
ِمْ يِحّ رلا ِنَمْ حّ رلا ِلا ِمْ ِ !
7َ6ّ8لاَ َنْيِMّ a0مْ ,ِل bَNِD&َ"لاَ ) 9 َنْيِمَ ل&َ"لا 3 :َ; ِل 0 /ْمَ 'ْ لَا
َنْيِ"َمْ #َ $ ِ %ِ !&َ'ْ (َ$َ )ِ %ِل* +َ ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 &َ2ِ/3يَ4 +َ,َ - 05َ 6ّلاَ )0
ْGَ "ْ Hَ I َJَ ) ِK&َمْ ?ِL&ِ! &َ2ْ<0 Mَ Nَ4 َنْ?ِ@ّلا &َ=ِ2اَ <ْOِ Lَ ) &َ=َ!ْ<0 20P &َ=َلْرِQْ Bا ّم0 Rّ ,لا
Sمْ يِحَ ; STْ)0 >َ; َUّ2V&َ=ّ!َ; اْ<0 =َ1اَ > َنْ?ِ@ّ,ِل A6ِ B&َ=ِ!ْ<0 ,0CD ْEِF
م?رW&? لا &?
Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul keranaMu a !llah.
Kami berkumpul untuk mengisi keredhaanMu dalam seluruh
hidup kami. Kami berkumpul untuk bermusyawarah, bertukar-tukar
pendapat dan menyumbangkan buah %ikiran, tenaga dan sokongan
ke arah memajukan lagi sekolah ini , demi kebaikan
anak-anak kami .
bWرNلا Xh=1 &? لا &?
$erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan -dengan usaha-
usaha kami. sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang,
terbilang , sekolah yang disegani dan dihormati, sekolah yang akan
melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya
di dunia mahupun di akhirat.
نيم,"لا :; &? ميح; &? نمح; &?
+erbaikilah segala kesilapan kami , jernihkanlah hubungan antara
kami , jinakkan dan lembutkanlah hati-hati kami dan tunjukkanlah
kami jalan yang membawa keselamatan dan keharmonian dalam
menyelesaikan masalah yang timbul di antara pihak pentadbir,
guru-guru dan juga ibu bapa atau penjaga pelajar di sekolah ini.
5ارWJا) X6Hلا اP&? 5<يD &? Eح &?
a !llah kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan
dan hiasilah diri kami dengan si%at lemah-lembut, dan muliakanlah
kami dengan keta'waan dan indahkanlah diri kami
dengan kesihatan yang sempurna.
Y &Z1ْ <0 8ْ"َ 1 Z&D[رَQَ I ِ\ِ/ْ"َ ! ْنِ1 &َ=َCَ D[رَQَ Iَ) Y &Z1ْ <0 حْ رَ1 &Z"ْ مَ # اَ @َ] &َ=َ"ْمَ # ْGَ "ْ#ا ّ م0 Rّ ,لَا
&Z1ْ )0 رْ 'َ 1 َJَ ) اZ ^ْ)0 رْ_َ 1 َJَ ) &AيِMَ ` &َ=0"َ Nْaَ? ْنَ 1 َJَ ) &َ=َ"َ 1 َJَ ) &َ=ْيِF ّم0 Rّ ,لا ِGَ "ْHَ I َJَ ) .
;&ّ=لا َ:اَ @َ- &َ=ِDَ) Zbَ =ََ ح ِ7َرِOoا EFَِ) Zbَ =ََ ح &َيْ2[/لا EFِ &َ=ِI* &َ=ّ!َ;
Y َمّ ,َ4َ ) ِ%ِ Nْ'َ (َ) ِ%ِ لاَ> +َ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 +َ ,َ- 0لا +ّ,َ(َ)
َنْيِمَ ل&َ"لا 3 :َ; ِِّل0/ْمَ 'ْ لاَ)
Panitia PI.SKKD/06
6
Buku Panduan Doa Majlis Rasmi
Sekolah
DOA SEMPENA HARI eURU
ِمْ يِحّ رلا ِنَمْ حّ رلا ِلا ِمْ ِ !
05َ 6ّلاَ )0 7َ6ّ8لاَ َنْيِMّ a0مْ ,ِل bَNِD&َ"لاَ ) 9 َنْيِمَ ل&َ"لا 3 :َ; ِل 0 /ْمَ 'ْ لَا
َنْيِ"َ مْ #َ $ ِ%ِ !&َ'ْ (َ$َ ) ِ%ِ ل* +َ,َ -َ) ./ّمَ '0 1 &َ2ِ/3يَ4 +َ ,َ-
pt Auutv 9 qwvtx Syzy{|t Autz
Kami mera%akkan rasa bersyukuran kepadaMu kerana telah mengi(inkan kami
untuk meraikan Majlis sambutan #ari ,uru -"ahun Semasa. peringkat Sekolah
-/ama Sekolah. pada pagi yang berbahagia ini dengan tema 0
-"ema #ari ,uru.
/?ر? &مل X&"F;&a4 &? h?h-&? لا &?
Sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia dan murni
sepanjang (aman , justeru itu kurniakanlah kepada guru-guru kami hati yang
ikhlas untuk menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini dengan
sebaiknya . *orongkanlah hati guru-guru kami agar menjadikan seluruh
aktri1iti dunia pendidikan sebagai ibadah mengharapkan rahmat dan
keredhaanMu semata-mata .
+ada saat dan detik ini, kami hulurkan tangan pengharapan , memohon ihsan
dan pimpinanMu agar Engkau anugerahkan rasa kasih sayang kepada barisan
pendidik yang budiman terhadap anak-anak didik mereka , sebagaimana
mereka mengasihi dan menyayangi anak- anak mereka sendiri . Kurniakanlah
kepada mereka kesabaran , ketabahan , semangat kerjasama yang tinggi
dalam sebuah pasukan , semangat permua%akatan dan semangat juang yang
tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang
pendidik dan berusaha menyumbang tenaga , idea dan kepakaran demi
meningkatkan kualiti akademik dan ko-kurikulum pelajar-pelajar sekolah ini
khasnya dan di arena pendidikan perdana amnya .
1 &? لاا &? ;&R=لا) Gيلا;<m
+ada kesempatan ini , kami mohon kepada kebesaran dan kehebatanMu ya
!llah kurniakan kepada kami si%at yang mulia dan akhlak yang luhur , mudah-
mudahan kami akan menjadi anak didik yang sentiasa menghormati guru-guru
kami , mendengar tunjuk ajar daripada guru-guru kami , kami sentiasa
mengharapkan teguran dan bimbingan guru-guru , semoga kami
menjadi insan yang sempurna dan berguna kepada agama ,
bangsa dan /egara yang tercinta .
Y &Z1ْ <0 8ْ"َ 1 Z&D[رَQَ I ِ\ِ/ْ"َ ! ْنِ1 &َ=َCَ D[رَQَ Iَ) Y &Z1ْ <0 حْ رَ1 &Z"ْ مَ # اَ @َ] &َ=َ"ْمَ # ْGَ "ْ#ا ّ م0 Rّ ,لَا
&Z1ْ )0 رْ 'َ 1 َJَ ) اZ ^ْ)0 رْ_َ 1 َJَ ) &AيِMَ ` &َ=0"َ Nْaَ? ْنَ 1 َJَ ) &َ=َ"َ 1 َJَ ) &َ=ْيِF ّم0 Rّ ,لا ِGَ "ْHَ I َJَ ) .
ِ ;&ّ=لا َ:اَ @َ- &َ =ِDَ)Z bَ=ََ ح ِ7َرِOcا Eِ Fَ ) Z bَ=ََ ح &َيْ2[/لا Eِ F &َ=ِIاَ > &َ=ّ!َ;
Y َمّ ,َ4َ ) ِ%ِ Nْ'َ (َ) ِ%ِ لاَ> +َ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 +َ ,َ- 0لا +ّ,َ(َ)
َنْيِمَ ل&َ"لا 3 :َ; ِِّل0/ْمَ 'ْ لاَ)
Panitia PI.SKKD/06
7
Buku Panduan Doa Majlis Rasmi
Sekolah
DOA SEMPENA HARI ANUeERAH fE}EMERLANeAN
ِمْ يِحّ رلا ِنَمْ حّ رلا ِلا ِمْ ِ !
05َ 6ّلاَ )0 7َ6ّ8لاَ َنْيِMّ a0مْ ,ِل bَNِD&َ"لاَ ) 9 َنْيِمَ ل&َ"لا 3 :َ; ِل 0 /ْمَ 'ْ لَا
َنْيِ"َ مْ #َ $ ِ%ِ !&َ'ْ (َ$َ ) ِ%ِ ل* +َ,َ -َ) ./ّمَ '0 1 &َ2ِ/3يَ4 +َ ,َ-
&َ=ِ!ْ<0 ,0CD ْEِ F ْGَ "ْ Hَ I َJَ ) ِK&َمْ ?ِL&ِ! &َ2ْ<0 Mَ Nَ4 َنْ?ِ@ّلا &َ=ِ2اَ <ْOِ Lَ ) &َ=َ!ْ<0 20P &َ=َلْرِQْ Bا ّم0 Rّ ,لا
Sمْ يِحَ ; STْ)0 >َ ; َUّ2V&َ=ّ!َ; اْ<0 =َ1اَ > َنْ?ِ@ّ,ِ ل A6ِB
? ^)^) &? م?رW &? لا &
Kami memanjatkan kesyukuran kepadaMu kerana mengi(inkan kami untuk
mengadakan dan turut serta dalam Majlis !nugerah Kecemerlangan Sekolah
-/ama Sekolah.
/?ر? &مل X&"F &? لا &?
Kami memohon kepadaMu , agar Engkau berkati majlis ini dengan limpahan
kasih sayangMu, semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini
mendapat keredhaan dan hidayahMu."idak lupa juga kepada para pendidik
yang telah lama menyumbang khidmat , menabur bakti mereka
di sekolah yang bertuah ini .
2isaat ini juga, kami menadah tangan kehambaan mengharapkan ihsanMu
agar Engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai,
samada dalam bidang akademik mahupun dalam aspek pembinaan sahsiah
insan, dan seterusnya anugerahkanlah kepada kami kecemerlangan demi
kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang
pada masa-masa akan datang.
/يمح &? +=B &? لا &?
Jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima hadiah dan sijil penghargaan pada
hari ini sebagai pelajar-pelajar yang bersyukur di atas pengiktira%an ini. 2alam
erti kata lain, jadikanlah mereka pelajar-pelajar yang akan sentiasa berusaha
dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka
dalam bidang akademik serta mempunyai peribadi yang luhur. Malah kami
memohon daripadaMu a !llah dengan penuh ketaakulan agar majlis
anugerah ini akan menjadi dorongan dan galakkan kepada pelajar-pelajar lain,
supaya mereka sama-sama mengerah keringat dan menggembleng tenaga
untuk mencapai kecemerlangan demi mengharumkan nama sekolah ini.
ِ ;&ّ=لا َ:اَ @َ- &َ =ِDَ)Z bَ=ََ ح ِ7َرِOcا Eِ Fَ ) Z bَ=ََ ح &َيْ2[/لا Eِ F &َ=ِIاَ > &َ=ّ!َ;
Y َمّ ,َ4َ ) ِ%ِ Nْ'َ (َ) ِ%ِ لاَ> +َ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 +َ ,َ- 0لا +ّ,َ(َ)
َنْيِمَ ل&َ"لا 3 :َ; ِِّل0/ْمَ 'ْ لاَ)
Panitia PI.SKKD/06
8
Buku Panduan Doa Majlis Rasmi
Sekolah
DOA SEMPENA MAJLIS SOLAq HAJAq
ِمْ يِحّ رلا ِنَمْ حّ رلا ِلا ِمْ ِ !
05َ 6ّلاَ )0 7َ6ّ8لاَ Y 0j&َ'Cِل&ّ8لا0 ~مِ aَI ِ%ِ aَمْ "ِ =ِ! ْ•ِ @لا ِل 0/ْمَ 'Cْلا
َنْيِ"َ مCْ#$ ِِ%!&َ'ْ ($َ ) ِ%ِ ل$َ> +َ,َ-َ) َنْيِ1cا &َ=ِلْ<0 4َ ; +َ,َ-
ْGَ "ْ Hَ I َJَ ) ِK&َمْ ?ِL&ِ! &َ2ْ<0 MَNَ4 َنْ?ِ@ّلا &َ=ِ2اَ <ْ Oِ Lَ ) &َ=َ!ْ<0 20P &َ=َلْرِQْ Bا ّم0 Rّ ,لا
Sمْيِحَ ; STْ)0 >َ; َUّ2V&َ =ّ!َ; اْ<0 =َ1اَ > َنْ?ِ@ّ,ِل A6ِ B &َ=ِ!ْ<0 ,0CD ْEِF
pt Auutv pt qwvtx ftz€
Sesungguhnya pada ketika ini kami berkumpul keranaMu
Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup dengan keredhaanMu.
Sesungguhnya ketentuan dan takdirMu itu telah mengalahkan kami, dan ikatan
na%su syahwat telah menawan diri kami, maka jadilah Engkau ya !llah
penolong kami, sehingga dapat melawan hawa na%su kami, dan penolong
sahabat kami terhadap musuh-musuh mereka , dan kayakanlah kami dengan
kurniaanMu sehingga kami merasai kenikmatan yang Engkau berikan.
^)^) &? م?رW &? لا &?
$erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini
anak-anak remaja &slam akan menjadi remaja yang cemerlang, terbilang ,
remaja yang disegani dan dihormati, samada dalam aspek akademik
mahupun keperibadian.
نيم,"لا :; &? ميح; &? نمح; &?
Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami rahsiakan dan yang kami
nyatakan,Semoga Engkau terima keu(uran kami, Engkau mengetahui hajat
kami,Semoga Engkau kabulkan permohonan kami,Engkau mengetahui dosa
yang ada dalam diri kami,justeru itu kami mohon keampunanMu a ,ha%%ar,
>ارMQلا ن'2) +=•لا i2ا لا &?
a !llah kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah
diri kami dengan si%at lemah-lembut, dan muliakanlah kami dengan keta'waan
dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan dan kesejahteraan.
Y &Z1ْ <0 8ْ"َ 1 Z&D[رَQَ I ِ\ِ/ْ"َ ! ْنِ 1 &َ=َCَD[رَQَ Iَ) Y &Z1ْ <0 حْ رَ 1 &Z"ْمَ # اَ @َ] &َ=َ"ْ مَ # ْGَ "ْ #ا ّم0 Rّ ,لَا
&Z1ْ )0 رْ'َ 1 َJَ ) اZ^ْ)0 رْ_َ 1 َJَ ) &AيِMَ ` &َ=0"َ Nْaَ? ْنَ1 َJَ ) &َ=َ"َ 1 َJَ ) &َ=ْيِF ّم0 Rّ ,لا ِGَ "ْHَ I َJَ ) .
ِ;&ّ=لا َ:اَ @َ- &َ=ِDَ) Zbَ =ََ ح ِ7َرِOoا EFَِ) Zbَ =ََ ح &َيْ2[/لا EFِ &َ=ِI* &َ=ّ!َ;
Y َمّ ,َ4َ ) ِ%ِ Nْ'َ (َ) ِ%ِ لاَ> +َ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 +َ ,َ- 0لا +ّ,َ(َ)
َنْيِمَ ل&َ"لا 3 :َ; ِِّل0/ْمَ 'ْ لاَ)
Panitia PI.SKKD/06
9
Buku Panduan Doa Majlis Rasmi
Sekolah
DOA SEMPENA HARI SUfAN
ِمْ يِحّ رلا ِنَمْ حّ رلا ِلا ِمْ ِ !
05َ 6ّلاَ )0 7َ6ّ8لاَ Y 0j&َ'Cِل&ّ8لا0 ~مِ aَI ِ%ِ aَمْ "ِ =ِ! ْ•ِ @لا ِل 0/ْمَ 'Cْلا
َنْيِ"َ مCْ#$ ِِ%!&َ'ْ ($َ ) ِ%ِ ل$َ> +َ,َ-َ) َنْيِ1cا &َ=ِلْ<0 4َ ; +َ,َ-
&َ=ِ!ْ<0 ,0CD ْEِ F ْGَ "ْ Hَ I َJَ ) ِK&َمْ ?ِL&ِ! &َ2ْ<0 Mَ Nَ4 َنْ?ِ@ّلا &َ=ِ2اَ <ْOِ Lَ ) &َ=َ!ْ<0 20P &َ=َلْرِQْ Bا ّم0 Rّ ,لا
Sمْ يِحَ ; STْ)0 >َ; َUّ2V&َ=ّ!َ; اْ<0 =َ1اَ > َنْ?ِ@ّ,ِل A6ِB
ميح; &? نمح; &? لا &?
Kami berhimpun pada pagi ini keranaMu untuk mengisi seluruh ruang hidup
kami dengan ibadah kepadaMu sesuai dengan
%irmanMu yang mulia 0
. 34567 83 9:3 ;9< =>3? 7 @7 7AB:3 83 C3 D 3E3 :65 F3 C3 D 7AGHIH J3 D 5A7 B3 K3L M N7O 5PHQ
ang ma%humnya RSesungguhnya solatku , ibadahku , hidupku , dan matiku
semata-mata hanya untukMu ya !llahS.
;&N# &? h?h- &? نميR1 &? لا &?
Sejahterakanlah tubuh badan kami , sejahterakanlah pendengaran kami ,
sejahterakanlah penglihatan kami agar kami dapat menjalankan akti1iti pada
hari ini dengan lancar dan sempurna serta terpelihara daripada sebarang
kecederaan dan bahaya.
5<يD &? +ح &? لا &?
a !llah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah
diri kami dengan si%at lemah-lembut, dan muliakanlah kami dengan keta'waan
dan sempurnakanlah keindahan diri kami dengan kesihatan yang baik.
م•لا ‚`&W &?) مRلا ƒ;&F &? لا &?
$erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan -dengan usaha-usaha kami.
sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang, terbilang , sekolah yang
disegani dan dihormati, sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar yang
gemilang dalam aspek akademik mahupun kokurikulum serta berjaya
di dunia dan di akhirat .
Y &Z1ْ <0 8ْ"َ 1 Z&D[رَQَ I ِ\ِ/ْ"َ ! ْنِ1 &َ=َCَ D[رَQَ Iَ) Y &Z1ْ <0 حْ رَ1 &Z"ْ مَ # اَ @َ] &َ=َ"ْمَ # ْGَ "ْ#ا ّ م0 Rّ ,لَا
&Z1ْ )0 رْ 'َ 1 َJَ ) اZ ^ْ)0 رْ_َ 1 َJَ ) &AيِMَ ` &َ=0"َ Nْaَ? ْنَ 1 َJَ ) &َ=َ"َ 1 َJَ ) &َ=ْيِF ّم0 Rّ ,لا ِGَ "ْHَ I َJَ ) .
ِ ;&ّ=لا َ:اَ @َ- &َ =ِDَ)Z bَ=ََ ح ِ7َرِOcا Eِ Fَ ) Z bَ=ََ ح &َيْ2[/لا Eِ F &َ=ِIاَ > &َ=ّ!َ;
Y َمّ ,َ4َ ) ِ%ِ Nْ'َ (َ) ِ%ِ لاَ> +َ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 +َ ,َ- 0لا +ّ,َ(َ)
َنْيِمَ ل&َ"لا 3 :َ; ِِّل0/ْمَ 'ْ لاَ)
Panitia PI.SKKD/06
10
Buku Panduan Doa Majlis Rasmi
Sekolah
DOA SEMPENA HARI fARNI„AL … fANqIN
ِمْ يِحّ رلا ِنَمْ حّ رلا ِلا ِمْ ِ !
َنْيِ1cا &َ=ِلْ<0 4َ ; +َ,َ- 05َ 6ّلاَ )0 7َ6ّ8لاَ Y 0j&َ'Cِل&ّ8لا0 ~مِ aَI ِ%ِ aَمْ "ِ =ِ! ْ•ِ @لا ِل 0/ْمَ 'Cْلا
َنْيِ"َ مCْ#$ ِِ%!&َ'ْ ($َ ) ِ%ِ ل$َ> +َ,َ-َ)
pt Auutv 9 qwvtx Pyx†wt{t Autz 9
Kami mera%akkan rasa kesyukuran kepadaMu kerana telah mengi(inkan kami
untuk berada dan menghadiri Karni1al Sekolah -/ama Sekolah. pada hari ini .
pt Auutv pt qwvtx ftz€
Sesungguhnya kami berkumpul pada hari ini keranaMu a !llah
Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredhaanMu ,kami
berkumpul untuk menghubungkan silaturahim,bermusyawarah, bertukar-tukar
pendapat dan menyumbangkan buah %ikiran, tenaga dan sokongan ke arah
meningkatkan dana kewangan sekolah kami .
‡اˆ; &? ‰]) &? لا &?
a !llah "uhan yang memberikan re(eki kurniakan kepada kami re(eki yang
halal lagi berkat hasil dari usaha T usaha kami. Jadikan ia sebagai titik
permulaan untuk kami menjadi usahawan yang berjaya
pada masa akan datang.
نيم,"لا :; &? ميح; &? نمح; &?
Jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan lantas bersegera
melakukan kebaikan,2an jadikanlah kami orang yang mendengar dan
mengetahui keburukan lantas bersegera menghindari dari keburukan .
5ارWJا) X6Hلا اP&? 5<يD &? Eح &?
Kami memohon kekuatan dari hadhratMu a !llah, supaya kami yang hadir
pada hari ini, agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan dan kami pohon
perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan .
/?ر?&مل X&"F;&a4 &? h?h-&? لا &?
a !llah kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah
diri kami dengan si%at lemah-lembut, dan muliakanlah kami dengan keta'waan
dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan.
ِ ;&ّ=لا َ:اَ @َ- &َ =ِDَ)Z bَ=ََ ح ِ7َرِOcا Eِ Fَ ) Z bَ=ََ ح &َيْ2[/لا Eِ F &َ=ِIاَ > &َ=ّ!َ;
Y َمّ ,َ4َ ) ِ%ِ Nْ'َ (َ) ِ%ِ لاَ> +َ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 +َ ,َ- 0لا +ّ,َ(َ)
َنْيِمَ ل&َ"لا 3 :َ; ِِّل0/ْمَ 'ْ لاَ)
Panitia PI.SKKD/06
11
Buku Panduan Doa Majlis Rasmi
Sekolah
DOA SEMPENA PERfHEMAHAN…AfqI„IqI LUAR
ِمْ يِحّ رلا ِنَمْ حّ رلا ِلا ِمْ ِ !
+َ ,َ- 05َ6ّلاَ )07َ6ّ8لاَY 0j&َ'Cِل&ّ8لا0~مِ aَI ِ%ِ aَمْ "ِ =ِ! ْ•ِ @لا ِل 0 /ْمَ 'Cْلا
َنْيِ"َ مCْ#$ ِِ%!&َ'ْ ($َ ) ِ%ِ ل$َ> +َ,َ-َ) َنْيِ1cا &َ=ِلْ<0 4َ ;
&َ=ِ!ْ<0 ,0CD ْEِ F ْGَ "ْ Hَ I َJَ ) ِK&َمْ ?ِL&ِ! &َ2ْ<0 Mَ Nَ4 َنْ?ِ@ّلا &َ=ِ2اَ <ْOِ Lَ ) &َ=َ!ْ<0 20P &َ=َلْرِQْ Bا ّم0 Rّ ,لا
Sمْيِحَ ; STْ)0 >َ; َUّ2V&َ =ّ!َ; اْ<0 =َ1اَ > َنْ?ِ@ّ,ِل A6ِ B
pt Auutv pt qwvtx ftz€
Kami mera%akkan rasa kesyukuran kepadaMu kerana telah mengi(inkan kami
untuk berada dan menghadiri perkhemahan pada kali ini .
^)^) &? TŠ; &? لا &?
Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul bagi menghubungkan silaturrahim
, bertukar-tukar pendapat di samping menyumbangkan buah %ikiran dalam
membentuk generasi yang berguna pada masa hadapan .
$erkatilah usaha ini a !llah.
نيمل&"لا :; &? ميح; &? نمح; &?
Engkau perbaikilah akhlak kami dan akhlak anak-anak didik kami , Engkau
hiasi kami dengan akhlak-akhlak yang baik dan terpuji juga hindarilah kami dari
si%at-si%at keji . #indarilah kami dari si%at lalai yang merugikan dan bimbinglah
kami ke jalan kebenaran .
5ارWJا) X6Hلا اP&? 5<يD &? Eح &?
Jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan lantas bersegera
melakukan kebaikan ,2an jadikanlah kami orang yang mendengar dan
mengetahui keburukan lantas bersegera menghindarkan dari keburukan .
م•لا ‚`&W &?) مRلا ƒ;&F &? لا &?
Kurniakanlah kepada kami kekuatan %i(ikal , mental dan rohani agar kami dapat
menempuh ujian yang mendatang daripadaMu a !llah . $erkatilah usaha-
usaha kami , mudah-mudahan -dengan usaha-usaha kami. sekolah ini akan
menjadi sekolah yang cemerlang, terbilang , sekolah yang disegani dan
dihormati samada dalam bidang akademik mahupun dalam semua bidang .
Y &Z1ْ <0 8ْ"َ 1 Z&D[رَQَ I ِ\ِ/ْ"َ ! ْنِ1 &َ=َCَ D[رَQَ Iَ) Y &Z1ْ <0 حْ رَ1 &Z"ْ مَ # اَ @َ] &َ=َ"ْمَ # ْGَ "ْ#ا ّ م0 Rّ ,لَا
&Z1ْ )0 رْ 'َ 1 َJَ ) اZ ^ْ)0 رْ_َ 1 َJَ ) &AيِMَ ` &َ=0"َ Nْaَ? ْنَ 1 َJَ ) &َ=َ"َ 1 َJَ ) &َ=ْيِF ّم0 Rّ ,لا ِGَ "ْHَ I َJَ ) .
ِ ;&ّ=لا َ:اَ @َ- &َ =ِDَ)Z bَ=ََ ح ِ7َرِOcا Eِ Fَ ) Z bَ=ََ ح &َيْ2[/لا Eِ F &َ=ِIاَ > &َ=ّ!َ;
Y َمّ ,َ4َ ) ِ%ِ Nْ'َ (َ) ِ%ِ لاَ> +َ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 +َ ,َ- 0لا +ّ,َ(َ)
َنْيِمَ ل&َ"لا 3 :َ; ِِّل0/ْمَ 'ْ لاَ)
Panitia PI.SKKD/06
12
Buku Panduan Doa Majlis Rasmi
Sekolah
DOA SEMPENA MINeeU ORIENqASI PELAJAR sARU
ِمْ يِحّ رلا ِنَمْ حّ رلا ِلا ِمْ ِ !
+َ ,َ- 05َ6ّلاَ )0 7َ6ّ8لاَ Y 0j&َ'Cِل&ّ8لا0~مِ aَI ِ%ِ aَمْ "ِ =ِ! ْ•ِ @لا ِل 0 /ْمَ 'Cْلا
َنْيِ"َ مCْ#$ ِ ِ%!&َ'ْ($َ ) ِ%ِ ل$َ> +َ,َ-َ) َنْيِ1cا &َ=ِلْ<0 4َ ;
&َ=ِ!ْ<0 ,0CD ْEِ F ْGَ "ْ Hَ I َJَ ) ِK&َمْ ?ِL&ِ! &َ2ْ<0 Mَ Nَ4 َنْ?ِ@ّلا &َ=ِ2اَ <ْOِ Lَ ) &َ=َ!ْ<0 20P &َ=َلْرِQْ Bا ّم0 Rّ ,لا
Sمْ يِحَ ; STْ)0 >َ; َUّ2V&َ=ّ!َ; اْ<0 =َ1اَ > َنْ?ِ@ّ,ِل A6ِB
ميحرلا TŠ; &? لا &?
Kami mera%akkan rasa kesyukuran kepadaMu kerana dengan i(innya kami
berada dan menghadiri +rogram Urientasi pelajar-pelajar -/yatakan"ingkatan.
sesi -"ahun Semasa. pada hari ini .
pt Auutv 9 pt qwvtx ftz€
Sesungguhnya pada hari ini kami berhimpun demi keranaMu a !llah. Kami
berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan KeredhaanMu
pt Auutv 9 qwvtx ptx† Mtvt Myx†y|tvw€ 9
$erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan -dengan usaha-usaha kami
ini. , anak didik kami akan menjadi pelajar yang cemerlang dan terbilang ,
pelajar yang disegani dan dihormati, samada dalam aspek akademik mahupun
kokurikulum seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya
di dunia mahupun di akhirat.
نيم,"لا :; &? ميح; &? نمح; &? لا&?
Mudah-mudahan maklumat yang diberikan diminggu orientasi ini dapat
memandu kami kearah kecemerlangan diri yang lebih gemilangan . 2an
jadikanlah anak didik kami pelajar-pelajar yang sentiasa dahagakan ilmu
pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk
meningkatkan prestasi pelajaran . Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah
merupakan %ardhu ain yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan
muslimah . Janganlah Engkau jadikan pelajar kami yang hanya berpuas hati
dengan apa yang kami diperolehi dalam peperiksaan yang lalu .
م•لا ‚`&W&?) bWرNلا Xh=1 &?
a !llah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah
diri kami dengan si%at lemah-lembut, dan muliakanlah kami dengan keta'waan
dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan.
ِ ;&ّ=لا َ:اَ @َ- &َ =ِDَ)Z bَ=ََ ح ِ7َرِOcا Eِ Fَ ) Z bَ=ََ ح &َيْ2[/لا Eِ F &َ=ِIاَ > &َ=ّ!َ;
Y َمّ ,َ4َ ) ِ%ِ Nْ'َ (َ) ِ%ِ لاَ> +َ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 +َ ,َ- 0لا +ّ,َ(َ)
َنْيِمَ ل&َ"لا 3 :َ; ِِّل0/ْمَ 'ْ لاَ)
Panitia PI.SKKD/06
13
Buku Panduan Doa Majlis Rasmi
Sekolah
DOA SEMPENA PERLANqIfAN PENeAgAS
ِمْ يِحّ رلا ِنَمْ حّ رلا ِلا ِمْ ِ !
+َ,َ- 05َ 6ّلاَ )0 7َ6ّ8لاَ Y 0j&َ'Cِل&ّ8لا0 ~مِ aَI ِ%ِ aَمْ "ِ =ِ! ْ•ِ @لا ِل 0/ْمَ 'Cْلا
َنْيِ"َ مCْ#$ ِ ِ%!&َ'ْ ($َ ) ِ%ِ ل$َ> +َ,َ-َ) َنْيِ1cا &َ=ِلْ<0 4َ ;
&َ=ِ!ْ<0 ,0CD ْEِ F ْGَ "ْ Hَ I َJَ ) ِK&َمْ ?ِL&ِ! &َ2ْ<0 Mَ Nَ4 َنْ?ِ@ّلا &َ=ِ2اَ <ْOِ Lَ ) &َ=َ!ْ<0 20P &َ=َلْرِQْ Bا ّم0 Rّ ,لا
Sمْيِحَ ; STْ)0 >َ; َUّ2V&َ =ّ!َ; اْ<0 =َ1اَ > َنْ?ِ@ّ,ِل A6ِ B

Kami mera%akkan rasa kesyukuran kepadaMu a !llah kerana telah
mengi(inkan kami untuk menghadiri dan berada dalam Majlis +enghargaan
+engawas Sesi -"ahun *alu. dan Majlis +erlantikan Vasmi +engawas Sesi
-"ahun Semasa. pada hari ini.

lF&` &? ‹يQح &? لا &?
Jadikanlah $adan +engawas Sekolah ini sebagai wahana untuk membentuk
perpaduan nasional , bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan
menyumbangkan buah %ikiran dan tenaga sebagai
sokongan ke arah membantu meningkatkan kelancaran
pengurusan dan disiplin di sekolah ini .
Œ<=لا) ‰'لا •ل&F &? لا &?
$erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan -dengan usaha-usaha kami
ini. , barisan pengawas kami akan menjadi pengawas yang bertanggungjawab
, mempunyai keyakinan diri yang tinggi , ketabahan yang padu, dan bersedia
mencurahkan bakti kepada sekolah yang tercinta ini . Sekaligus menjadi
pegawas yang cemerlang, terbilang , pengawas yang disegani dan dihormati,
samada dalam aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi seterusnya
mampu melahirkan barisan pegawas yang berketrampilan dan berwibawa .
‚ي_ل &? h?h- &?
a !llah kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah
diri kami dengan si%at lemah-lembut, dan muliakanlah kami dengan keta'waan
dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan.
Y &Z1ْ <0 8ْ"َ 1 Z&D[رَQَ I ِ\ِ/ْ"َ ! ْنِ 1 &َ=َCَD[رَQَ Iَ) Y &Z1ْ <0 حْ رَ 1 &Z"ْمَ # اَ @َ] &َ=َ"ْ مَ # ْGَ "ْ #ا ّم0 Rّ ,لَا
&Z1ْ )0 رْ'َ 1 َJَ ) اZ^ْ)0 رْ_َ 1 َJَ ) &AيِMَ ` &َ=0"َ Nْaَ? ْنَ1 َJَ ) &َ=َ"َ 1 َJَ ) &َ=ْيِF ّم0 Rّ ,لا ِGَ "ْHَ I َJَ ) .
ِ ;&ّ=لا َ:اَ @َ- &َ =ِDَ)Z bَ=ََ ح ِ7َرِOcا Eِ Fَ ) Z bَ=ََ ح &َيْ2[/لا Eِ F &َ=ِIاَ > &َ=ّ!َ;
Y َمّ ,َ4َ ) ِ%ِ Nْ'َ (َ) ِ%ِ لاَ> +َ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 +َ ,َ- 0لا +ّ,َ(َ)
َنْيِمَ ل&َ"لا 3 :َ; ِِّل0/ْمَ 'ْ لاَ)
Panitia PI.SKKD/06
14
Buku Panduan Doa Majlis Rasmi
Sekolah
DOA SEMPENA MAJLIS PENUqUP
fURSUS…SEMINAR…sENefEL
ِمْ يِحّ رلا ِنَمْ حّ رلا ِلا ِمْ ِ !
+َ,َ- 05َ 6ّلاَ )0 7َ6ّ8لاَ Y 0j&َ'Cِل&ّ8لا0 ~مِ aَI ِ%ِ aَمْ "ِ =ِ! ْ•ِ @لا ِل 0/ْمَ 'Cْلا
َنْيِ"َ مCْ#$ ِِ%!&َ'ْ ($َ ) ِ%ِ ل$َ> +َ,َ-َ) َنْيِ1cا &َ=ِلْ<0 4َ ;
pt Auutv Ex†Žtwutv Pyx†wt{t utx†€| •tx •wz€
a !llah Wkami mera%akkan kesyukuran di atas kei(inan-Mu untuk kami
berkampung selama - /yatakan bilangan hari . dalam -/yatakan /ama
Kursus. . Kami juga bersyukur kerana Engkau mengi(inkan kami
menghadirkan diri sehingga dapat menyempurnakan
kursusXbengkel ini dengan jayanya .
pt Auutv st†€‘Mw {y†tut ’w“€ ’w“€tx9
Kurniakanlah kami lisan yang lembut dan basah ,untuk sentiasa menyebut
namaMu ,agar kami terus mengingati dan mensyukuri nikmatMu serta badan
yang sihat untuk menunaikan perintahMu.
bWرNلا ”I&F&?) bمحرلا Xh=1 &?
Kembangkanlah lembayung dan gelombang rahmatMu kepada kami , ibu bapa
kami , keluarga dan anak-anak kami , guru-guru kami , anak-anak didik kami di
sekolah , sahabat-sahabat seperjuangan dalam bidang pendidikan .
b#&'لا +k&D &? لا &?
+ada ketika dan saat ini kami hulurkan tangan kehambaan yang penuh
dengan noda dan dosa serta menadah tangan penuh dengan pengharapan
,Sesungguhnya kami berlumuran dengan dosa , maka ampunkanlah dosa-
dosa kami .Sesungguhnya kami lemah dalam sendirian , maka kuatkanlah
kami dengan &slam dalam amal jamai)e dan kolekti%. Sesungguhnya kesabaran
kami punya batasnya , maka kurniakanlah kami nikmat kesabaran seumpama
sabarnya /abi-nabi Ylul)a(mi .Sesungguhnya kami amat cenderung untuk
mengutamakan diri kami , maka didiklah hati kami untuk mengutamakan
keperluan saudara-saudara seagama kami sebagaimana Kekasih-Mu mendidik
para sahabat baginda berbuat demikian .Sesungguhnya hati kami juga
sentiasa berbolak balik dan bercerai berai , maka satukanlah hati-hati kami dan
berikanlah kami ruang dan masa untuk bantu-membantu dalam menegakkan
amal makru% dan nahi mungkar .
Y &Z1ْ <0 8ْ"َ 1 Z&D[رَQَ I ِ\ِ/ْ"َ ! ْنِ1 &َ=َCَ D[رَQَ Iَ) Y &Z1ْ <0 حْ رَ1 &Z"ْ مَ # اَ @َ] &َ=َ"ْمَ # ْGَ "ْ#ا ّ م0 Rّ ,لَا
&Z1ْ )0 رْ 'َ 1 َJَ ) اZ ^ْ)0 رْ_َ 1 َJَ ) &AيِMَ ` &َ=0"َ Nْaَ? ْنَ 1 َJَ ) &َ=َ"َ 1 َJَ ) &َ=ْيِF ّم0 Rّ ,لا ِGَ "ْHَ I َJَ ) .
ِ ;&ّ=لا َ:اَ @َ- &َ =ِDَ)Z bَ=ََ ح ِ7َرِOcا Eِ Fَ ) Z bَ=ََ ح &َيْ2[/لا Eِ F &َ=ِIاَ > &َ=ّ!َ;
Y َمّ ,َ4َ ) ِ%ِ Nْ'َ (َ) ِ%ِ لاَ> +َ,َ-َ) ./ّمَ '0 1 +َ ,َ- 0لا +ّ,َ(َ)
َنْيِمَ ل&َ"لا 3 :َ; ِِّل0/ْمَ 'ْ لاَ)
Panitia PI.SKKD/06
15

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->