Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Inkuiri Penemuan

Contoh 1:
Bidang Tajuk Tahun Standard Kandungan : : : : Alam Bahan Sifat Bahan 4 Murid dibimbing untuk : 1.1 Memahami sifat bahanyang boleh mengalirkan arus elektrik. Murid berupaya untuk : 1.1.2 Mengenal pasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik

Standard Pembelajaran

:

Objektif

: Murid dapat menyenaraikan 5 bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan 5 bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik.

Masa: 60 minit (2 waktu) FASA 1. Persediaan Pemerhatian Indikator Amalan 1.1.1 Menggunakan deria penglihatan, sentuhan, rasa atau bau CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI

Guru menyediakan 10 bahan yang akan digunakan sebagai bahan ujikaji. Guru membuat demonstrasi meletakkan bahan ujikaji pada litar ujian.

1.Apakah bahan yang ditunjukkan ini? 2.Dimanakh sepatutnya cikgu meletakkan bahan ini pada papan litar

Analisis 1.2.1 Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul 2. Imaginasi Murid menyebut nama bahanbahan yang ditunjukkan. Murid membuat hipotesis awal. 1. Apakah objek ini?

Penjanaan Idea Membuat hipotesis Indikator Amalan 2.1.3 Menghasilkan idea yang

2.Adakah objek yang ditunjukkan ini mengalirkan arus elektrik?

Bahan penebat tidak boleh menyalakan mentol. Perkembangan Menguji hipotesis Indikator Amalan 3.Apakah yang akan berlaku sekiranya konduktor disambungkan pada litar. Guru meminta murid menamakan bahan lain yang bersifat penebat. dapat menyalakan mentol? Murid menjalankan ujikaji dengan menyambungkan bahan ujikaji di litar. Bahan konduktor dapat menyalakan mentol.3 Membuat wajaran dengan betul Setiap kumpulan dibekalkan 1.kenapa mentol menyala? Pentaksiran Murid dapat menyatakan bahan konduktor dan bahan penebat.2 Menghasilkan komunikasi yang unik.1. Apakah yang berlaku pada dengan bahan untuk membina mentol? litar.1 /2. Apakah bahan yang diuji? Guru mengarahkan ketua kumpulan untuk mendapatkan 3. 3.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami Guru meminta murid menamakan bahan lain yang bersifat konduktor. Guru meminta murid membuat rumusan berkaitan konduktor dan penebat. Murid merekod pemerhatian mereka di dalam jadual yang disediakan. (LAMPIRAN 1) 4. Tindakan Pelaksanaan Indikator Amalan 4.2. 1. 4. Menilai Indikator Amalan 3.2. Berikan contoh bahan lain yang bersifat penebat.2.2 .Berikan contoh bahan lain yang bersifat konduktor. 2. 5/3/2.Apakah nama objek yang dapat menyalakan mentol? 3.5 Memberi pelbagai kategori atau aspek. 1.bermakna Sintesis Idea Indikator Amalan 2. Mengapakah objek itu bahan-bahan ujikaji. 2.1.2.

K4 KMS 5 . berhati-hati . kebersihan. K4 KMS 1– K2. K2.K3.K2 Refleksi : Nilai dan Sikap Bekerjasama.KPS1 KPS2 – K1. K2 . K3. K3 . K4 KPS4 – K1. K2 KPS7 – K1.

_______________________________ 5._______________________________ 3_______________________________ 4. ________________________________ 2. ________________________________ . _______________________________ 1. ________________________________ 3.LEMBARAN 1 BAHAN 1_______________________________ 2. ________________________________ 4 ________________________________ 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful