Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Inkuiri Penemuan

Contoh 1:
Bidang Tajuk Tahun Standard Kandungan : : : : Alam Bahan Sifat Bahan 4 Murid dibimbing untuk : 1.1 Memahami sifat bahanyang boleh mengalirkan arus elektrik. Murid berupaya untuk : 1.1.2 Mengenal pasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik

Standard Pembelajaran

:

Objektif

: Murid dapat menyenaraikan 5 bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dan 5 bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik.

Masa: 60 minit (2 waktu) FASA 1. Persediaan Pemerhatian Indikator Amalan 1.1.1 Menggunakan deria penglihatan, sentuhan, rasa atau bau CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI

Guru menyediakan 10 bahan yang akan digunakan sebagai bahan ujikaji. Guru membuat demonstrasi meletakkan bahan ujikaji pada litar ujian.

1.Apakah bahan yang ditunjukkan ini? 2.Dimanakh sepatutnya cikgu meletakkan bahan ini pada papan litar

Analisis 1.2.1 Mengenal pasti persamaan dan perbezaan dengan betul 2. Imaginasi Murid menyebut nama bahanbahan yang ditunjukkan. Murid membuat hipotesis awal. 1. Apakah objek ini?

Penjanaan Idea Membuat hipotesis Indikator Amalan 2.1.3 Menghasilkan idea yang

2.Adakah objek yang ditunjukkan ini mengalirkan arus elektrik?

5 Memberi pelbagai kategori atau aspek.3 Membuat wajaran dengan betul Setiap kumpulan dibekalkan 1.Apakah nama objek yang dapat menyalakan mentol? 3. Perkembangan Menguji hipotesis Indikator Amalan 3.2. Murid merekod pemerhatian mereka di dalam jadual yang disediakan.1. Guru meminta murid membuat rumusan berkaitan konduktor dan penebat.1.bermakna Sintesis Idea Indikator Amalan 2.2.Berikan contoh bahan lain yang bersifat konduktor. Apakah bahan yang diuji? Guru mengarahkan ketua kumpulan untuk mendapatkan 3.kenapa mentol menyala? Pentaksiran Murid dapat menyatakan bahan konduktor dan bahan penebat. 1. 2. 2. Berikan contoh bahan lain yang bersifat penebat. 5/3/2.1 /2.Apakah yang akan berlaku sekiranya konduktor disambungkan pada litar. dapat menyalakan mentol? Murid menjalankan ujikaji dengan menyambungkan bahan ujikaji di litar.2 . 1.2.2 Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami Guru meminta murid menamakan bahan lain yang bersifat konduktor. Mengapakah objek itu bahan-bahan ujikaji.2 Menghasilkan komunikasi yang unik. 4. 3. Tindakan Pelaksanaan Indikator Amalan 4.2. Apakah yang berlaku pada dengan bahan untuk membina mentol? litar. Guru meminta murid menamakan bahan lain yang bersifat penebat. Menilai Indikator Amalan 3. (LAMPIRAN 1) 4. Bahan konduktor dapat menyalakan mentol. Bahan penebat tidak boleh menyalakan mentol.

K2. K3 .K2 Refleksi : Nilai dan Sikap Bekerjasama.KPS1 KPS2 – K1. K4 KMS 5 . berhati-hati .K3. kebersihan. K4 KMS 1– K2. K4 KPS4 – K1. K2 . K2 KPS7 – K1. K3.

_______________________________ 1. ________________________________ . ________________________________ 2._______________________________ 3_______________________________ 4. ________________________________ 4 ________________________________ 5. ________________________________ 3.LEMBARAN 1 BAHAN 1_______________________________ 2. _______________________________ 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful