KAEDAH STRUKTURAL

PENDEKATAN PEMAHAMAN TEKS

KESUSASTERAAN MELAYU DALAM BAHASA MELAYU

KAEDAH STRUKTURAL

PENDEKATAN PEMAHAMAN TEKS: Pendekatan Strategi Kaedah Teknik Kaedah Struktural Kaedah Mengalami Menghayati .

• satu atau lebih model.PENDEKATAN PEMAHAMAN TEKS: KONSEP PENDEKATAN: • cara sesuatu pelajaran disampaikan melalui proses P&P untuk mencapai hasil pembelajaran dalam masa jangka panjang. prinsip dan teori pembelajaran dipilih supaya proses pembelajaran dapat dijalankan .

• Langkah-langkah P&P disusun rapi dan kesinambungannya diikuti dengan teliti supaya ada urutan terarah atau berfokus untuk menghasilkan proses P&P yang berkesan. .PENDEKATAN PEMAHAMAN TEKS: KONSEP KAEDAH: • menekankan menyampaikan penyusunan P&P secara langkah-langkah sistematik untuk berlandaskan prinsip dan teori pembelajaran.

PENDEKATAN PEMAHAMAN TEKS: KONSEP KAEDAH MENURUT: Mangantar Simanjuntak 1982: 72 • Kaedah berbentuk prosedur yang terdiri daripada langkah-langkah atau peringkat-peringkat yang teratur yang harus dituruti dengan saksama untuk mencapai tujuan tertentu Currie 1973 • “Usually. What we have described as teaching techniques are way in which. heuristic methods. thus we hear of expository methods. method is classified by the way we try to achieve the aim. this philosophy is realised in actual class lessons.” . activity methods and the like. Method is thus the philosophy of our teaching task is a given subject in that it orientates us to the teaching.

struktur dan binaannya • Karya sastera dianalisis dari sudut pembinaan atau strukturnya . tidak mementingkan penghayatan atau penikmatan sastera memahami aspek-aspek kesusasteraan.PENDEKATAN PEMAHAMAN TEKS: Kaedah Struktural: • • • merupakan kaedah paling awal berdasarkan pendapat analisis teori struktural kritikan sastera.

gaya bahasa simbol / lambang bentuk .PENDEKATAN PEMAHAMAN TEKS: Kaedah Struktural: • Aspek-aspek struktur yan dikaji adalah: 1. 5. 4. 3. tema persoalan latar plot sudut pandangan watak perwatakan 7. 8. 2. 6. 9.

• Kaedah ini dianggap memudahkan pelajar mengkaji unsur estetika. • Kaedah induktif sesuai digunakan bagi mengkaji aspek-aspek tersebut • Kaedah ini membuat penyorotan terperinci terhadap komponen-komponen di atas. artistik dan keunikan sastera .PENDEKATAN PEMAHAMAN TEKS: Kaedah Struktural: • Perhubungan antara aspek-aspek struktur ini mempunyai fungsinya yang tersendiri.

• Kaedah induktif sesuai digunakan bagi mengkaji aspek-aspek tersebut • Kaedah ini membuat penyorotan terperinci terhadap komponen-komponen di atas. artistik dan keunikan sastera .PENDEKATAN PEMAHAMAN TEKS: Kaedah Struktural: • Perhubungan antara aspek-aspek struktur ini mempunyai fungsinya yang tersendiri. • Kaedah ini dianggap memudahkan pelajar mengkaji unsur estetika.

PENDEKATAN PEMAHAMAN TEKS: Kaedah Struktural: • Contoh-contoh sastera. konkrit digunakan untuk memudahkan lagi pemahaman pelajar terhadap Perhubungan antara elemen dapat menunjukkan bagaimana unsur-unsur ini bekerjasama dan • akhirnya menghasilkan karya yang padu. .

Ia bebas tanpa ada perhubungan dengan pembaca. . Perhubungan elemen ini akan dapat dikesan apabila analisis struktur dilakukan terhadap karyakarya kesusasteraan.PENDEKATAN PEMAHAMAN TEKS: Kaedah Struktural: • Dua 1. 2. konsep penganalisisan sastera secara struktural: Memahami perhubungan elemen dalam sesebuah karya. Sastera ada kedudukan tersendiri.

merupakan perhubungan antara struktur-struktur kesusasteraan menggunakan pendekatan induktif Objektif tertentu elemem struktur sahaja yang diutamakan tanpa mengambil kira aspek-aspek lain. 4.PENDEKATAN PEMAHAMAN TEKS: Kaedah Struktural: • Ciri-ciri: 1. 2. Unsur-unsur struktur diperkenalkan terlebih dahulu sebelum pengajaran dimulakan dan kemudian setiap unsur itu dijelaskan secara terperinci. . 3.

Pembelajaran lebih banyak dipandu oleh guru 6. Kaedah ini sesuai di peringkat tinggi sahaja . Bahan bantu mengajar (BBM) tidak dipentingkan 7.PENDEKATAN PEMAHAMAN TEKS: Kaedah Struktural: • Ciri-ciri: 5.

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful