P. 1
Mundinglaya Dikusumah in Sundanese

Mundinglaya Dikusumah in Sundanese

|Views: 8|Likes:
Dipublikasikan oleh Pradana Raihan
Mundinglaya Dikusumah in Sundanese
Mundinglaya Dikusumah in Sundanese

More info:

Published by: Pradana Raihan on Jul 01, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2014

pdf

text

original

Mundinglaya Dikusumah

Prabu Silihwangi ngagaduhan dua urang garwa nyaéta Nyimas Tejamantri Ti sarta Nyimas Padmawati Prabu Guru anu jadi permaisuri. ngengingkeun Nyimas saurang Tejamantri, putra nyaéta Silihwangi Gantangan.

Sedengkeun ti permaisuri Nyimas Padmawati, raja ngenginkeun putra anu diwastaan Mundinglaya. Béda umur antara Guru Gantangan jeung Mundinglaya pohara jauhna. Waktu Guru Gantangan ditunjuk jadi bupati di Kutabarang sarta geus lakirabi, Mundinglaya masih keneh budak leutik. Alatan henteu miboga anak, Guru Gantangan miara anak kukut anu dibéré ngaran Sunten Jaya. Guru Gantangan ogé hayang anakna. ngurus Waktu jeung Guru ngagedekeun Gantangan Mundinglaya ménta minangka ti Mundinglaya

prameswari Nyimas Padmawati, prameswari maparin putrana sabab uninga yén Guru Gantangan pohara mikanyaahna ka Mundinglaya. Mangkat rumaja katangen pisan kategepan Mundinglaya. Katambih ku pasipatanana anu sae budi. Tebih pisan bentenna sareng Suntenjaya anu sipatna awon pisan. Kumargi Nyi Mas Ratna Inten nyaah pisan ka Mundinglaya, Suntenjaya janten sirik pisan ka Munding Laya. Guru Gantangan oge jenten timburu, gaduh sangki anu awon sareng ngaraos disapirakeun ku bojona. Pon kitu Suntenjaya asa kasilihkeun. Nya eta pisan anu ngarobih kanyaahna Guru Gantangan ka Mundinglaya janten kaceuceub anu ahirna ku Mundinglaya dianggap dikerem di pangberokan rumajana. Di Pajajran, puseur karajaan Sunda, harita teh nuju meujeuhna angkeub, halodo entak-entakan sareng seueur jalmi Kutabarang, margi ngalakukeun

lampah nirca, sanaos harita Mundinglaya the masih kacida

Patih Gelap Nyawang sareng Kidang Pananjung nyuhunkeun idin ka Guru Gantangan supados ngaluarkeun Mundinglaya tina pangberokan. Nyi Mas Tejamantri. Dina impenannana. Tapi henteu aya saurang oge anu nembongkeun kasayagianana. Sanaos usulan ki Lengser henteu disatujuan ku Suntenjaya sareng Guru Gantangan.nu kaserang kasawat. Pasewakan diluuhan ku rahayat Pajajaran. karaharjaan sareng kasalametan kanggo nagara miwah rahayatna. katengtreman. kabagjaan. Guru Gantangan sareng putrana. Eta impenan dicarioskeun ka Prabu silihwangi. Sababaraha dinten Mundinglaya dilatihan perang sareng rupi-rupi elmu gelut sinareng ngagunakeun rupi-rupi . Suntenjaya. nu ngariung rempug satuju kana usul ki Lengser. ngusulkeun supados Mundinglaya anu aya di pangberokan Kutabarang oge ditaros. sadaya panalek ti balarea. Saparantosna sagala pancen jeung ti ngalakonan ramana. baris kenging kahormatan. Prabu Silihwangi hemeng galihna henteu percanten bakal aya jalmi anu sanggem angkat ka Jabaning Langit bari nyandak Layang Salaka Domas tina kakawasaan Guriang Tujuh. Gelap kanggo Mundinglaya kalawan henteu ngawagu langsung bae nampi Prabu Siliwangi. gasik Patih Nyawang Kidang Pananjung tatahar miangkeun Mundinglaya ka Jabaning Langit. asa pamohalan pisan. Dina hiji waktos Nyi Mas Padmawati ngimpen ningali Layang Salaka Domas nu aya di Jabaning Langit kalayan dijaga ku Guriang Tujuh. Katambih tumuwuhna pacengkadan di lingkungan kulawarga karaton sabadana Mundinglaya diberok. Antukna Prabu Silihwangi ngayakeun gempungan di pasewakan kangggo nangtoskeun saha anu sanggem ka Jabaning Langit. aya wartos wirehna sing saha anu tiasa ngengingkeun eta layang. Ki lengser. Mundinglaya diusulkeun supados enggal dibebaskeun.

Dugi ka Pulo Putri. anjeunna henteu terang jalan. Mundinglaya ngalangkung ka karajaan bawahan / karajaan alit nyaeta karajaan Muaraberes atanapi nagri Tanjung Barat (nua aya di Pasar Minggu Jaksel kiwari). Di eta nagri. Patih Gelap Nyawang jeung Patih Kidang Pananjung gura-giru nyayagikeun parahu kanggo Mundinglaya ngajugjug Atas Angin. malihan jalan anu rembet. diancrubkeun jiwana. Sumerah ka nu Maha Kawasa. kalawan pangesto ti ibu sareng ramana. Salajengna Mundinglaya dijajap ku Patih Gelap Nyawang sareng Patih Kidang Pananjung oge teuteup Dewi Asri.pakarang kanggo kana mayunan Oge henteu Leuwi sagala hahalang supados dina beresih lalampahanana. Namung sanaos kitu jangji patepang deui saparantos Mundinglaya rengse mancen tugas ti . Lalakon lalampahan Mundinglaya salajengna sihoreng sanes nyorang jalan ngabulungbung anu caang padang narawangan. rumpil sareng seueur cucuk rungga sareng rangrangna anu ngahalang-halang kana lajuna lalampahan Mundinglaya. Mundinglaya papendak sareng Dewi Asri. Dina lalampahan ka Jabaning Langit. Patih Kidang Pananjung sareng Patih Gelap Nyawang dipiwarang nungguan Mundinglaya dugi ka rengsena ngemban pancen nyangking Layang Salaka Domas. Kumargi Mundinglaya henteu kantos aangkatan ka luar Pajajaran. Mundinglaya angkat ngalangkungan leuweung geledegan kanggo ngajugjug Jabaning Langit. diiring ku Gelap Nyawang sareng Kidang Pananjung. Dewi Asri anu dikenal oge sabage Dewi Kania atanapi Dewi Kinawati teh putrina Mental sareng Buana Dewi Asri incuna kedal Munding pasini Kawati. bade Mundinglaya ingkang rama. kakantun Mundinglaya Sipatahunan Dina dinten anu tos ditangtoskeun Mundinglaya angkat. oge ti sakumna rahayat Pajajaran.

Rengse reureuh kabengbat ngayonan urusan Jonggrang gelut.anjeunna hahalang. Namung dumadakan aya gelap ngabaranyay empes-empes. ku Ngumpulkeun lelembutanana nyangsaya Mundinglaya tangkal katapang nyawang pilampaheun anu natrat na angenangenna. Numung eta raksesa tiasa diayonan ku Munding Laya. Di langit ka tujuh Mundinglaya paamprok sareng Guriang Tujuh anu ngajaga layang salaka domas. Sukmana kumalayang ngambah awangawang. Mundinglaya mesat keris. ragrag ka langit kagenep ngalempreh teu . lalaunan embunembunanana ditiup bari diparancahan. Mundinglaya disangkeh terus disenderkeun dina lahunan. para pohaci pating lalengis maridangdam. Mundinglaya naek ka langit kahiji. kadua. katilu. Di kahiyangan. Kalapitung. Tekadna buleud disarengan ku kasadaran wireh anjeunna baris nyorang sagala lalampahan anjeunna pendak sareng raksesa Jonggrang Kalapitung anu ngahalangan jalanna. pacengkadan. kasawat sareng hahalodoan. deui Mundinglaya anu kana heula. sareng saterasna dipungkas dugi ka langit anu katujuh. Dina henteu unggut kalinduan. Manahna manteng ka Nu Maha Agung sangkan laksana panedana. Namung eta layang henteu dipasihkeun ku Guriang Tujuh. Mundinglaya tipental. Mundinglaya nyarioskeun maksadna wireh anjeunna peryogi layang salaka domas kanggo nagarana anu nuju nyorang katunggaraan. Kalawan dijajap ku Jonggrang Kalapitung. disarengan sora ngajegur matak katorekan. Utamina pohaci Wirumananggay anu kacida prihatinna ningali Mundinglaya ngalungsar ngababatang.

Dina Muaraberes.Saparantos heuras kumaha malih Mundinglaya kedah ngalawan hirup ku deui. Prabu di Mundinglaya Silihwangi dugi ka Pajajaran teras ka Muaraberes. ka Suntenjaya sasat Asa jigrah saangkatna manggih Mundinglaya Jabaning Langit. Nyi Pohaci mamagahan anjeunna supados henteu ngalawan ku cara anu kasabaran. naek deui nurutkeun ka langit kahayangna. . Mundinglaya waktos anu harengheng. Sunten Jaya mapeg wadia balad miang ke Muaraberes. Layang Salaka Domas dipaparin ka Mundinglaya. Pendak deui sareng Guriang Tujuh. mobok gorowong. Sunten Jaya kasoran mundur ti Salajengna janten raja ngangkat gelar Pajajaran kalayan Mundinglaya Dikusumah. Pajajaran janten aman deui sareng subur makmur. Mundinglaya katujuh. aya jalan komo meuntas. Meungpeung Mundinglaya nuju suwung di nagara. Guriang Tujuh ngawitan ngaharegaan kana karep Mundinglaya anu gaduh tekad bade ngadamel kasaean. Suntenjaya bade maranan Dewi Asri kanggo diolo supados kersaeun dijantenkeun bojona. Di Kutabarang. Henteu lami ti harita Mundinglaya ngajodo sareng Dewi Asri.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->