Mundinglaya Dikusumah

Prabu Silihwangi ngagaduhan dua urang garwa nyaéta Nyimas Tejamantri Ti sarta Nyimas Padmawati Prabu Guru anu jadi permaisuri. ngengingkeun Nyimas saurang Tejamantri, putra nyaéta Silihwangi Gantangan.

Sedengkeun ti permaisuri Nyimas Padmawati, raja ngenginkeun putra anu diwastaan Mundinglaya. Béda umur antara Guru Gantangan jeung Mundinglaya pohara jauhna. Waktu Guru Gantangan ditunjuk jadi bupati di Kutabarang sarta geus lakirabi, Mundinglaya masih keneh budak leutik. Alatan henteu miboga anak, Guru Gantangan miara anak kukut anu dibéré ngaran Sunten Jaya. Guru Gantangan ogé hayang anakna. ngurus Waktu jeung Guru ngagedekeun Gantangan Mundinglaya ménta minangka ti Mundinglaya

prameswari Nyimas Padmawati, prameswari maparin putrana sabab uninga yén Guru Gantangan pohara mikanyaahna ka Mundinglaya. Mangkat rumaja katangen pisan kategepan Mundinglaya. Katambih ku pasipatanana anu sae budi. Tebih pisan bentenna sareng Suntenjaya anu sipatna awon pisan. Kumargi Nyi Mas Ratna Inten nyaah pisan ka Mundinglaya, Suntenjaya janten sirik pisan ka Munding Laya. Guru Gantangan oge jenten timburu, gaduh sangki anu awon sareng ngaraos disapirakeun ku bojona. Pon kitu Suntenjaya asa kasilihkeun. Nya eta pisan anu ngarobih kanyaahna Guru Gantangan ka Mundinglaya janten kaceuceub anu ahirna ku Mundinglaya dianggap dikerem di pangberokan rumajana. Di Pajajran, puseur karajaan Sunda, harita teh nuju meujeuhna angkeub, halodo entak-entakan sareng seueur jalmi Kutabarang, margi ngalakukeun

lampah nirca, sanaos harita Mundinglaya the masih kacida

Katambih tumuwuhna pacengkadan di lingkungan kulawarga karaton sabadana Mundinglaya diberok. Dina impenannana. Nyi Mas Tejamantri. Saparantosna sagala pancen jeung ti ngalakonan ramana. aya wartos wirehna sing saha anu tiasa ngengingkeun eta layang. sadaya panalek ti balarea. Dina hiji waktos Nyi Mas Padmawati ngimpen ningali Layang Salaka Domas nu aya di Jabaning Langit kalayan dijaga ku Guriang Tujuh. gasik Patih Nyawang Kidang Pananjung tatahar miangkeun Mundinglaya ka Jabaning Langit. Ki lengser. Suntenjaya. Prabu Silihwangi hemeng galihna henteu percanten bakal aya jalmi anu sanggem angkat ka Jabaning Langit bari nyandak Layang Salaka Domas tina kakawasaan Guriang Tujuh. asa pamohalan pisan. Mundinglaya diusulkeun supados enggal dibebaskeun. Tapi henteu aya saurang oge anu nembongkeun kasayagianana. Guru Gantangan sareng putrana.nu kaserang kasawat. Sababaraha dinten Mundinglaya dilatihan perang sareng rupi-rupi elmu gelut sinareng ngagunakeun rupi-rupi . Gelap kanggo Mundinglaya kalawan henteu ngawagu langsung bae nampi Prabu Siliwangi. nu ngariung rempug satuju kana usul ki Lengser. baris kenging kahormatan. Patih Gelap Nyawang sareng Kidang Pananjung nyuhunkeun idin ka Guru Gantangan supados ngaluarkeun Mundinglaya tina pangberokan. Eta impenan dicarioskeun ka Prabu silihwangi. Antukna Prabu Silihwangi ngayakeun gempungan di pasewakan kangggo nangtoskeun saha anu sanggem ka Jabaning Langit. kabagjaan. Sanaos usulan ki Lengser henteu disatujuan ku Suntenjaya sareng Guru Gantangan. ngusulkeun supados Mundinglaya anu aya di pangberokan Kutabarang oge ditaros. katengtreman. karaharjaan sareng kasalametan kanggo nagara miwah rahayatna. Pasewakan diluuhan ku rahayat Pajajaran.

Dina lalampahan ka Jabaning Langit. kakantun Mundinglaya Sipatahunan Dina dinten anu tos ditangtoskeun Mundinglaya angkat. kalawan pangesto ti ibu sareng ramana. Mundinglaya angkat ngalangkungan leuweung geledegan kanggo ngajugjug Jabaning Langit. malihan jalan anu rembet. diancrubkeun jiwana. bade Mundinglaya ingkang rama. Namung sanaos kitu jangji patepang deui saparantos Mundinglaya rengse mancen tugas ti . Dugi ka Pulo Putri. Salajengna Mundinglaya dijajap ku Patih Gelap Nyawang sareng Patih Kidang Pananjung oge teuteup Dewi Asri. Dewi Asri anu dikenal oge sabage Dewi Kania atanapi Dewi Kinawati teh putrina Mental sareng Buana Dewi Asri incuna kedal Munding pasini Kawati. Kumargi Mundinglaya henteu kantos aangkatan ka luar Pajajaran. Mundinglaya papendak sareng Dewi Asri. Sumerah ka nu Maha Kawasa. Patih Gelap Nyawang jeung Patih Kidang Pananjung gura-giru nyayagikeun parahu kanggo Mundinglaya ngajugjug Atas Angin. Di eta nagri. rumpil sareng seueur cucuk rungga sareng rangrangna anu ngahalang-halang kana lajuna lalampahan Mundinglaya. anjeunna henteu terang jalan. Patih Kidang Pananjung sareng Patih Gelap Nyawang dipiwarang nungguan Mundinglaya dugi ka rengsena ngemban pancen nyangking Layang Salaka Domas. Mundinglaya ngalangkung ka karajaan bawahan / karajaan alit nyaeta karajaan Muaraberes atanapi nagri Tanjung Barat (nua aya di Pasar Minggu Jaksel kiwari). Lalakon lalampahan Mundinglaya salajengna sihoreng sanes nyorang jalan ngabulungbung anu caang padang narawangan. diiring ku Gelap Nyawang sareng Kidang Pananjung. oge ti sakumna rahayat Pajajaran.pakarang kanggo kana mayunan Oge henteu Leuwi sagala hahalang supados dina beresih lalampahanana.

Tekadna buleud disarengan ku kasadaran wireh anjeunna baris nyorang sagala lalampahan anjeunna pendak sareng raksesa Jonggrang Kalapitung anu ngahalangan jalanna. Kalawan dijajap ku Jonggrang Kalapitung. deui Mundinglaya anu kana heula. Mundinglaya naek ka langit kahiji. Sukmana kumalayang ngambah awangawang. Mundinglaya disangkeh terus disenderkeun dina lahunan. Dina henteu unggut kalinduan. Mundinglaya nyarioskeun maksadna wireh anjeunna peryogi layang salaka domas kanggo nagarana anu nuju nyorang katunggaraan. Namung eta layang henteu dipasihkeun ku Guriang Tujuh. sareng saterasna dipungkas dugi ka langit anu katujuh. lalaunan embunembunanana ditiup bari diparancahan. Namung dumadakan aya gelap ngabaranyay empes-empes. Mundinglaya tipental. Di kahiyangan. Rengse reureuh kabengbat ngayonan urusan Jonggrang gelut. disarengan sora ngajegur matak katorekan. Numung eta raksesa tiasa diayonan ku Munding Laya. ragrag ka langit kagenep ngalempreh teu . katilu. pacengkadan. para pohaci pating lalengis maridangdam. Utamina pohaci Wirumananggay anu kacida prihatinna ningali Mundinglaya ngalungsar ngababatang. Manahna manteng ka Nu Maha Agung sangkan laksana panedana. kasawat sareng hahalodoan. Mundinglaya mesat keris. ku Ngumpulkeun lelembutanana nyangsaya Mundinglaya tangkal katapang nyawang pilampaheun anu natrat na angenangenna. Kalapitung. kadua.anjeunna hahalang. Di langit ka tujuh Mundinglaya paamprok sareng Guriang Tujuh anu ngajaga layang salaka domas.

Sunten Jaya kasoran mundur ti Salajengna janten raja ngangkat gelar Pajajaran kalayan Mundinglaya Dikusumah.Saparantos heuras kumaha malih Mundinglaya kedah ngalawan hirup ku deui. Mundinglaya waktos anu harengheng. mobok gorowong. Suntenjaya bade maranan Dewi Asri kanggo diolo supados kersaeun dijantenkeun bojona. Dina Muaraberes. Mundinglaya katujuh. . Pajajaran janten aman deui sareng subur makmur. Nyi Pohaci mamagahan anjeunna supados henteu ngalawan ku cara anu kasabaran. aya jalan komo meuntas. Pendak deui sareng Guriang Tujuh. naek deui nurutkeun ka langit kahayangna. Henteu lami ti harita Mundinglaya ngajodo sareng Dewi Asri. Sunten Jaya mapeg wadia balad miang ke Muaraberes. Layang Salaka Domas dipaparin ka Mundinglaya. Guriang Tujuh ngawitan ngaharegaan kana karep Mundinglaya anu gaduh tekad bade ngadamel kasaean. Di Kutabarang. Meungpeung Mundinglaya nuju suwung di nagara. Prabu di Mundinglaya Silihwangi dugi ka Pajajaran teras ka Muaraberes. ka Suntenjaya sasat Asa jigrah saangkatna manggih Mundinglaya Jabaning Langit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful