Mundinglaya Dikusumah

Prabu Silihwangi ngagaduhan dua urang garwa nyaéta Nyimas Tejamantri Ti sarta Nyimas Padmawati Prabu Guru anu jadi permaisuri. ngengingkeun Nyimas saurang Tejamantri, putra nyaéta Silihwangi Gantangan.

Sedengkeun ti permaisuri Nyimas Padmawati, raja ngenginkeun putra anu diwastaan Mundinglaya. Béda umur antara Guru Gantangan jeung Mundinglaya pohara jauhna. Waktu Guru Gantangan ditunjuk jadi bupati di Kutabarang sarta geus lakirabi, Mundinglaya masih keneh budak leutik. Alatan henteu miboga anak, Guru Gantangan miara anak kukut anu dibéré ngaran Sunten Jaya. Guru Gantangan ogé hayang anakna. ngurus Waktu jeung Guru ngagedekeun Gantangan Mundinglaya ménta minangka ti Mundinglaya

prameswari Nyimas Padmawati, prameswari maparin putrana sabab uninga yén Guru Gantangan pohara mikanyaahna ka Mundinglaya. Mangkat rumaja katangen pisan kategepan Mundinglaya. Katambih ku pasipatanana anu sae budi. Tebih pisan bentenna sareng Suntenjaya anu sipatna awon pisan. Kumargi Nyi Mas Ratna Inten nyaah pisan ka Mundinglaya, Suntenjaya janten sirik pisan ka Munding Laya. Guru Gantangan oge jenten timburu, gaduh sangki anu awon sareng ngaraos disapirakeun ku bojona. Pon kitu Suntenjaya asa kasilihkeun. Nya eta pisan anu ngarobih kanyaahna Guru Gantangan ka Mundinglaya janten kaceuceub anu ahirna ku Mundinglaya dianggap dikerem di pangberokan rumajana. Di Pajajran, puseur karajaan Sunda, harita teh nuju meujeuhna angkeub, halodo entak-entakan sareng seueur jalmi Kutabarang, margi ngalakukeun

lampah nirca, sanaos harita Mundinglaya the masih kacida

Antukna Prabu Silihwangi ngayakeun gempungan di pasewakan kangggo nangtoskeun saha anu sanggem ka Jabaning Langit. Sanaos usulan ki Lengser henteu disatujuan ku Suntenjaya sareng Guru Gantangan. karaharjaan sareng kasalametan kanggo nagara miwah rahayatna. kabagjaan. asa pamohalan pisan. sadaya panalek ti balarea. ngusulkeun supados Mundinglaya anu aya di pangberokan Kutabarang oge ditaros. Katambih tumuwuhna pacengkadan di lingkungan kulawarga karaton sabadana Mundinglaya diberok. baris kenging kahormatan. Sababaraha dinten Mundinglaya dilatihan perang sareng rupi-rupi elmu gelut sinareng ngagunakeun rupi-rupi . nu ngariung rempug satuju kana usul ki Lengser. Prabu Silihwangi hemeng galihna henteu percanten bakal aya jalmi anu sanggem angkat ka Jabaning Langit bari nyandak Layang Salaka Domas tina kakawasaan Guriang Tujuh. aya wartos wirehna sing saha anu tiasa ngengingkeun eta layang. Tapi henteu aya saurang oge anu nembongkeun kasayagianana. Guru Gantangan sareng putrana. Gelap kanggo Mundinglaya kalawan henteu ngawagu langsung bae nampi Prabu Siliwangi. Saparantosna sagala pancen jeung ti ngalakonan ramana. Dina impenannana. Patih Gelap Nyawang sareng Kidang Pananjung nyuhunkeun idin ka Guru Gantangan supados ngaluarkeun Mundinglaya tina pangberokan. Dina hiji waktos Nyi Mas Padmawati ngimpen ningali Layang Salaka Domas nu aya di Jabaning Langit kalayan dijaga ku Guriang Tujuh. Suntenjaya. Pasewakan diluuhan ku rahayat Pajajaran. Ki lengser. katengtreman. Mundinglaya diusulkeun supados enggal dibebaskeun. gasik Patih Nyawang Kidang Pananjung tatahar miangkeun Mundinglaya ka Jabaning Langit. Nyi Mas Tejamantri.nu kaserang kasawat. Eta impenan dicarioskeun ka Prabu silihwangi.

rumpil sareng seueur cucuk rungga sareng rangrangna anu ngahalang-halang kana lajuna lalampahan Mundinglaya. Namung sanaos kitu jangji patepang deui saparantos Mundinglaya rengse mancen tugas ti . Patih Kidang Pananjung sareng Patih Gelap Nyawang dipiwarang nungguan Mundinglaya dugi ka rengsena ngemban pancen nyangking Layang Salaka Domas. Mundinglaya angkat ngalangkungan leuweung geledegan kanggo ngajugjug Jabaning Langit. oge ti sakumna rahayat Pajajaran. kakantun Mundinglaya Sipatahunan Dina dinten anu tos ditangtoskeun Mundinglaya angkat. diiring ku Gelap Nyawang sareng Kidang Pananjung. Lalakon lalampahan Mundinglaya salajengna sihoreng sanes nyorang jalan ngabulungbung anu caang padang narawangan. Mundinglaya papendak sareng Dewi Asri. bade Mundinglaya ingkang rama. malihan jalan anu rembet. diancrubkeun jiwana. Kumargi Mundinglaya henteu kantos aangkatan ka luar Pajajaran. Mundinglaya ngalangkung ka karajaan bawahan / karajaan alit nyaeta karajaan Muaraberes atanapi nagri Tanjung Barat (nua aya di Pasar Minggu Jaksel kiwari). kalawan pangesto ti ibu sareng ramana. Salajengna Mundinglaya dijajap ku Patih Gelap Nyawang sareng Patih Kidang Pananjung oge teuteup Dewi Asri.pakarang kanggo kana mayunan Oge henteu Leuwi sagala hahalang supados dina beresih lalampahanana. anjeunna henteu terang jalan. Sumerah ka nu Maha Kawasa. Dewi Asri anu dikenal oge sabage Dewi Kania atanapi Dewi Kinawati teh putrina Mental sareng Buana Dewi Asri incuna kedal Munding pasini Kawati. Dina lalampahan ka Jabaning Langit. Patih Gelap Nyawang jeung Patih Kidang Pananjung gura-giru nyayagikeun parahu kanggo Mundinglaya ngajugjug Atas Angin. Di eta nagri. Dugi ka Pulo Putri.

Kalapitung. disarengan sora ngajegur matak katorekan. Kalawan dijajap ku Jonggrang Kalapitung. Utamina pohaci Wirumananggay anu kacida prihatinna ningali Mundinglaya ngalungsar ngababatang. Rengse reureuh kabengbat ngayonan urusan Jonggrang gelut. kasawat sareng hahalodoan. para pohaci pating lalengis maridangdam. ragrag ka langit kagenep ngalempreh teu . deui Mundinglaya anu kana heula.anjeunna hahalang. Namung dumadakan aya gelap ngabaranyay empes-empes. Mundinglaya naek ka langit kahiji. Dina henteu unggut kalinduan. Mundinglaya disangkeh terus disenderkeun dina lahunan. Namung eta layang henteu dipasihkeun ku Guriang Tujuh. Mundinglaya tipental. Numung eta raksesa tiasa diayonan ku Munding Laya. Di langit ka tujuh Mundinglaya paamprok sareng Guriang Tujuh anu ngajaga layang salaka domas. Mundinglaya mesat keris. Mundinglaya nyarioskeun maksadna wireh anjeunna peryogi layang salaka domas kanggo nagarana anu nuju nyorang katunggaraan. Sukmana kumalayang ngambah awangawang. ku Ngumpulkeun lelembutanana nyangsaya Mundinglaya tangkal katapang nyawang pilampaheun anu natrat na angenangenna. kadua. Tekadna buleud disarengan ku kasadaran wireh anjeunna baris nyorang sagala lalampahan anjeunna pendak sareng raksesa Jonggrang Kalapitung anu ngahalangan jalanna. Di kahiyangan. katilu. lalaunan embunembunanana ditiup bari diparancahan. Manahna manteng ka Nu Maha Agung sangkan laksana panedana. pacengkadan. sareng saterasna dipungkas dugi ka langit anu katujuh.

Mundinglaya katujuh. Layang Salaka Domas dipaparin ka Mundinglaya. naek deui nurutkeun ka langit kahayangna. ka Suntenjaya sasat Asa jigrah saangkatna manggih Mundinglaya Jabaning Langit. Pendak deui sareng Guriang Tujuh. Prabu di Mundinglaya Silihwangi dugi ka Pajajaran teras ka Muaraberes. aya jalan komo meuntas. . Di Kutabarang. Guriang Tujuh ngawitan ngaharegaan kana karep Mundinglaya anu gaduh tekad bade ngadamel kasaean. mobok gorowong. Meungpeung Mundinglaya nuju suwung di nagara. Sunten Jaya mapeg wadia balad miang ke Muaraberes.Saparantos heuras kumaha malih Mundinglaya kedah ngalawan hirup ku deui. Henteu lami ti harita Mundinglaya ngajodo sareng Dewi Asri. Pajajaran janten aman deui sareng subur makmur. Nyi Pohaci mamagahan anjeunna supados henteu ngalawan ku cara anu kasabaran. Sunten Jaya kasoran mundur ti Salajengna janten raja ngangkat gelar Pajajaran kalayan Mundinglaya Dikusumah. Mundinglaya waktos anu harengheng. Suntenjaya bade maranan Dewi Asri kanggo diolo supados kersaeun dijantenkeun bojona. Dina Muaraberes.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful