Mundinglaya Dikusumah

Prabu Silihwangi ngagaduhan dua urang garwa nyaéta Nyimas Tejamantri Ti sarta Nyimas Padmawati Prabu Guru anu jadi permaisuri. ngengingkeun Nyimas saurang Tejamantri, putra nyaéta Silihwangi Gantangan.

Sedengkeun ti permaisuri Nyimas Padmawati, raja ngenginkeun putra anu diwastaan Mundinglaya. Béda umur antara Guru Gantangan jeung Mundinglaya pohara jauhna. Waktu Guru Gantangan ditunjuk jadi bupati di Kutabarang sarta geus lakirabi, Mundinglaya masih keneh budak leutik. Alatan henteu miboga anak, Guru Gantangan miara anak kukut anu dibéré ngaran Sunten Jaya. Guru Gantangan ogé hayang anakna. ngurus Waktu jeung Guru ngagedekeun Gantangan Mundinglaya ménta minangka ti Mundinglaya

prameswari Nyimas Padmawati, prameswari maparin putrana sabab uninga yén Guru Gantangan pohara mikanyaahna ka Mundinglaya. Mangkat rumaja katangen pisan kategepan Mundinglaya. Katambih ku pasipatanana anu sae budi. Tebih pisan bentenna sareng Suntenjaya anu sipatna awon pisan. Kumargi Nyi Mas Ratna Inten nyaah pisan ka Mundinglaya, Suntenjaya janten sirik pisan ka Munding Laya. Guru Gantangan oge jenten timburu, gaduh sangki anu awon sareng ngaraos disapirakeun ku bojona. Pon kitu Suntenjaya asa kasilihkeun. Nya eta pisan anu ngarobih kanyaahna Guru Gantangan ka Mundinglaya janten kaceuceub anu ahirna ku Mundinglaya dianggap dikerem di pangberokan rumajana. Di Pajajran, puseur karajaan Sunda, harita teh nuju meujeuhna angkeub, halodo entak-entakan sareng seueur jalmi Kutabarang, margi ngalakukeun

lampah nirca, sanaos harita Mundinglaya the masih kacida

nu ngariung rempug satuju kana usul ki Lengser. aya wartos wirehna sing saha anu tiasa ngengingkeun eta layang. Dina hiji waktos Nyi Mas Padmawati ngimpen ningali Layang Salaka Domas nu aya di Jabaning Langit kalayan dijaga ku Guriang Tujuh. gasik Patih Nyawang Kidang Pananjung tatahar miangkeun Mundinglaya ka Jabaning Langit. asa pamohalan pisan. Sababaraha dinten Mundinglaya dilatihan perang sareng rupi-rupi elmu gelut sinareng ngagunakeun rupi-rupi . Antukna Prabu Silihwangi ngayakeun gempungan di pasewakan kangggo nangtoskeun saha anu sanggem ka Jabaning Langit. Guru Gantangan sareng putrana. Pasewakan diluuhan ku rahayat Pajajaran. Ki lengser. Gelap kanggo Mundinglaya kalawan henteu ngawagu langsung bae nampi Prabu Siliwangi. sadaya panalek ti balarea. Nyi Mas Tejamantri. Prabu Silihwangi hemeng galihna henteu percanten bakal aya jalmi anu sanggem angkat ka Jabaning Langit bari nyandak Layang Salaka Domas tina kakawasaan Guriang Tujuh. karaharjaan sareng kasalametan kanggo nagara miwah rahayatna. Sanaos usulan ki Lengser henteu disatujuan ku Suntenjaya sareng Guru Gantangan. ngusulkeun supados Mundinglaya anu aya di pangberokan Kutabarang oge ditaros.nu kaserang kasawat. Saparantosna sagala pancen jeung ti ngalakonan ramana. Patih Gelap Nyawang sareng Kidang Pananjung nyuhunkeun idin ka Guru Gantangan supados ngaluarkeun Mundinglaya tina pangberokan. kabagjaan. katengtreman. Suntenjaya. baris kenging kahormatan. Tapi henteu aya saurang oge anu nembongkeun kasayagianana. Eta impenan dicarioskeun ka Prabu silihwangi. Mundinglaya diusulkeun supados enggal dibebaskeun. Dina impenannana. Katambih tumuwuhna pacengkadan di lingkungan kulawarga karaton sabadana Mundinglaya diberok.

Dina lalampahan ka Jabaning Langit. Dugi ka Pulo Putri. oge ti sakumna rahayat Pajajaran. Patih Gelap Nyawang jeung Patih Kidang Pananjung gura-giru nyayagikeun parahu kanggo Mundinglaya ngajugjug Atas Angin. Lalakon lalampahan Mundinglaya salajengna sihoreng sanes nyorang jalan ngabulungbung anu caang padang narawangan. Mundinglaya papendak sareng Dewi Asri.pakarang kanggo kana mayunan Oge henteu Leuwi sagala hahalang supados dina beresih lalampahanana. Mundinglaya angkat ngalangkungan leuweung geledegan kanggo ngajugjug Jabaning Langit. Salajengna Mundinglaya dijajap ku Patih Gelap Nyawang sareng Patih Kidang Pananjung oge teuteup Dewi Asri. Namung sanaos kitu jangji patepang deui saparantos Mundinglaya rengse mancen tugas ti . diiring ku Gelap Nyawang sareng Kidang Pananjung. Patih Kidang Pananjung sareng Patih Gelap Nyawang dipiwarang nungguan Mundinglaya dugi ka rengsena ngemban pancen nyangking Layang Salaka Domas. kakantun Mundinglaya Sipatahunan Dina dinten anu tos ditangtoskeun Mundinglaya angkat. malihan jalan anu rembet. rumpil sareng seueur cucuk rungga sareng rangrangna anu ngahalang-halang kana lajuna lalampahan Mundinglaya. bade Mundinglaya ingkang rama. Kumargi Mundinglaya henteu kantos aangkatan ka luar Pajajaran. Sumerah ka nu Maha Kawasa. kalawan pangesto ti ibu sareng ramana. Di eta nagri. Mundinglaya ngalangkung ka karajaan bawahan / karajaan alit nyaeta karajaan Muaraberes atanapi nagri Tanjung Barat (nua aya di Pasar Minggu Jaksel kiwari). anjeunna henteu terang jalan. Dewi Asri anu dikenal oge sabage Dewi Kania atanapi Dewi Kinawati teh putrina Mental sareng Buana Dewi Asri incuna kedal Munding pasini Kawati. diancrubkeun jiwana.

Mundinglaya disangkeh terus disenderkeun dina lahunan. Mundinglaya mesat keris. Numung eta raksesa tiasa diayonan ku Munding Laya. Manahna manteng ka Nu Maha Agung sangkan laksana panedana. Mundinglaya naek ka langit kahiji. Namung dumadakan aya gelap ngabaranyay empes-empes. kasawat sareng hahalodoan. Kalawan dijajap ku Jonggrang Kalapitung. kadua. ragrag ka langit kagenep ngalempreh teu . Di langit ka tujuh Mundinglaya paamprok sareng Guriang Tujuh anu ngajaga layang salaka domas. Kalapitung. Namung eta layang henteu dipasihkeun ku Guriang Tujuh. ku Ngumpulkeun lelembutanana nyangsaya Mundinglaya tangkal katapang nyawang pilampaheun anu natrat na angenangenna. Dina henteu unggut kalinduan. Sukmana kumalayang ngambah awangawang. deui Mundinglaya anu kana heula. pacengkadan. Rengse reureuh kabengbat ngayonan urusan Jonggrang gelut. Utamina pohaci Wirumananggay anu kacida prihatinna ningali Mundinglaya ngalungsar ngababatang. Di kahiyangan. katilu. Tekadna buleud disarengan ku kasadaran wireh anjeunna baris nyorang sagala lalampahan anjeunna pendak sareng raksesa Jonggrang Kalapitung anu ngahalangan jalanna. sareng saterasna dipungkas dugi ka langit anu katujuh. Mundinglaya nyarioskeun maksadna wireh anjeunna peryogi layang salaka domas kanggo nagarana anu nuju nyorang katunggaraan.anjeunna hahalang. Mundinglaya tipental. disarengan sora ngajegur matak katorekan. lalaunan embunembunanana ditiup bari diparancahan. para pohaci pating lalengis maridangdam.

Sunten Jaya kasoran mundur ti Salajengna janten raja ngangkat gelar Pajajaran kalayan Mundinglaya Dikusumah. Pajajaran janten aman deui sareng subur makmur. Meungpeung Mundinglaya nuju suwung di nagara. ka Suntenjaya sasat Asa jigrah saangkatna manggih Mundinglaya Jabaning Langit. Layang Salaka Domas dipaparin ka Mundinglaya. Suntenjaya bade maranan Dewi Asri kanggo diolo supados kersaeun dijantenkeun bojona. Henteu lami ti harita Mundinglaya ngajodo sareng Dewi Asri. Mundinglaya katujuh.Saparantos heuras kumaha malih Mundinglaya kedah ngalawan hirup ku deui. Prabu di Mundinglaya Silihwangi dugi ka Pajajaran teras ka Muaraberes. Dina Muaraberes. Nyi Pohaci mamagahan anjeunna supados henteu ngalawan ku cara anu kasabaran. aya jalan komo meuntas. Guriang Tujuh ngawitan ngaharegaan kana karep Mundinglaya anu gaduh tekad bade ngadamel kasaean. naek deui nurutkeun ka langit kahayangna. Di Kutabarang. Pendak deui sareng Guriang Tujuh. . Sunten Jaya mapeg wadia balad miang ke Muaraberes. Mundinglaya waktos anu harengheng. mobok gorowong.