P. 1
Mundinglaya Dikusumah in Sundanese

Mundinglaya Dikusumah in Sundanese

|Views: 8|Likes:
Dipublikasikan oleh Pradana Raihan
Mundinglaya Dikusumah in Sundanese
Mundinglaya Dikusumah in Sundanese

More info:

Published by: Pradana Raihan on Jul 01, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2014

pdf

text

original

Mundinglaya Dikusumah

Prabu Silihwangi ngagaduhan dua urang garwa nyaéta Nyimas Tejamantri Ti sarta Nyimas Padmawati Prabu Guru anu jadi permaisuri. ngengingkeun Nyimas saurang Tejamantri, putra nyaéta Silihwangi Gantangan.

Sedengkeun ti permaisuri Nyimas Padmawati, raja ngenginkeun putra anu diwastaan Mundinglaya. Béda umur antara Guru Gantangan jeung Mundinglaya pohara jauhna. Waktu Guru Gantangan ditunjuk jadi bupati di Kutabarang sarta geus lakirabi, Mundinglaya masih keneh budak leutik. Alatan henteu miboga anak, Guru Gantangan miara anak kukut anu dibéré ngaran Sunten Jaya. Guru Gantangan ogé hayang anakna. ngurus Waktu jeung Guru ngagedekeun Gantangan Mundinglaya ménta minangka ti Mundinglaya

prameswari Nyimas Padmawati, prameswari maparin putrana sabab uninga yén Guru Gantangan pohara mikanyaahna ka Mundinglaya. Mangkat rumaja katangen pisan kategepan Mundinglaya. Katambih ku pasipatanana anu sae budi. Tebih pisan bentenna sareng Suntenjaya anu sipatna awon pisan. Kumargi Nyi Mas Ratna Inten nyaah pisan ka Mundinglaya, Suntenjaya janten sirik pisan ka Munding Laya. Guru Gantangan oge jenten timburu, gaduh sangki anu awon sareng ngaraos disapirakeun ku bojona. Pon kitu Suntenjaya asa kasilihkeun. Nya eta pisan anu ngarobih kanyaahna Guru Gantangan ka Mundinglaya janten kaceuceub anu ahirna ku Mundinglaya dianggap dikerem di pangberokan rumajana. Di Pajajran, puseur karajaan Sunda, harita teh nuju meujeuhna angkeub, halodo entak-entakan sareng seueur jalmi Kutabarang, margi ngalakukeun

lampah nirca, sanaos harita Mundinglaya the masih kacida

gasik Patih Nyawang Kidang Pananjung tatahar miangkeun Mundinglaya ka Jabaning Langit. Guru Gantangan sareng putrana. katengtreman. Tapi henteu aya saurang oge anu nembongkeun kasayagianana. Antukna Prabu Silihwangi ngayakeun gempungan di pasewakan kangggo nangtoskeun saha anu sanggem ka Jabaning Langit. Sababaraha dinten Mundinglaya dilatihan perang sareng rupi-rupi elmu gelut sinareng ngagunakeun rupi-rupi . Sanaos usulan ki Lengser henteu disatujuan ku Suntenjaya sareng Guru Gantangan. Ki lengser. aya wartos wirehna sing saha anu tiasa ngengingkeun eta layang. Dina hiji waktos Nyi Mas Padmawati ngimpen ningali Layang Salaka Domas nu aya di Jabaning Langit kalayan dijaga ku Guriang Tujuh. sadaya panalek ti balarea. baris kenging kahormatan. karaharjaan sareng kasalametan kanggo nagara miwah rahayatna. ngusulkeun supados Mundinglaya anu aya di pangberokan Kutabarang oge ditaros. nu ngariung rempug satuju kana usul ki Lengser. Suntenjaya. Pasewakan diluuhan ku rahayat Pajajaran. Katambih tumuwuhna pacengkadan di lingkungan kulawarga karaton sabadana Mundinglaya diberok. asa pamohalan pisan.nu kaserang kasawat. Mundinglaya diusulkeun supados enggal dibebaskeun. Prabu Silihwangi hemeng galihna henteu percanten bakal aya jalmi anu sanggem angkat ka Jabaning Langit bari nyandak Layang Salaka Domas tina kakawasaan Guriang Tujuh. Patih Gelap Nyawang sareng Kidang Pananjung nyuhunkeun idin ka Guru Gantangan supados ngaluarkeun Mundinglaya tina pangberokan. Nyi Mas Tejamantri. Eta impenan dicarioskeun ka Prabu silihwangi. kabagjaan. Gelap kanggo Mundinglaya kalawan henteu ngawagu langsung bae nampi Prabu Siliwangi. Saparantosna sagala pancen jeung ti ngalakonan ramana. Dina impenannana.

diancrubkeun jiwana. rumpil sareng seueur cucuk rungga sareng rangrangna anu ngahalang-halang kana lajuna lalampahan Mundinglaya. kakantun Mundinglaya Sipatahunan Dina dinten anu tos ditangtoskeun Mundinglaya angkat.pakarang kanggo kana mayunan Oge henteu Leuwi sagala hahalang supados dina beresih lalampahanana. bade Mundinglaya ingkang rama. diiring ku Gelap Nyawang sareng Kidang Pananjung. Namung sanaos kitu jangji patepang deui saparantos Mundinglaya rengse mancen tugas ti . Di eta nagri. kalawan pangesto ti ibu sareng ramana. Patih Gelap Nyawang jeung Patih Kidang Pananjung gura-giru nyayagikeun parahu kanggo Mundinglaya ngajugjug Atas Angin. oge ti sakumna rahayat Pajajaran. Dina lalampahan ka Jabaning Langit. Kumargi Mundinglaya henteu kantos aangkatan ka luar Pajajaran. Sumerah ka nu Maha Kawasa. Salajengna Mundinglaya dijajap ku Patih Gelap Nyawang sareng Patih Kidang Pananjung oge teuteup Dewi Asri. Mundinglaya papendak sareng Dewi Asri. Patih Kidang Pananjung sareng Patih Gelap Nyawang dipiwarang nungguan Mundinglaya dugi ka rengsena ngemban pancen nyangking Layang Salaka Domas. Dewi Asri anu dikenal oge sabage Dewi Kania atanapi Dewi Kinawati teh putrina Mental sareng Buana Dewi Asri incuna kedal Munding pasini Kawati. Dugi ka Pulo Putri. Mundinglaya ngalangkung ka karajaan bawahan / karajaan alit nyaeta karajaan Muaraberes atanapi nagri Tanjung Barat (nua aya di Pasar Minggu Jaksel kiwari). Mundinglaya angkat ngalangkungan leuweung geledegan kanggo ngajugjug Jabaning Langit. Lalakon lalampahan Mundinglaya salajengna sihoreng sanes nyorang jalan ngabulungbung anu caang padang narawangan. anjeunna henteu terang jalan. malihan jalan anu rembet.

katilu. deui Mundinglaya anu kana heula. Mundinglaya tipental. ragrag ka langit kagenep ngalempreh teu . lalaunan embunembunanana ditiup bari diparancahan. Rengse reureuh kabengbat ngayonan urusan Jonggrang gelut. Dina henteu unggut kalinduan. Di kahiyangan. ku Ngumpulkeun lelembutanana nyangsaya Mundinglaya tangkal katapang nyawang pilampaheun anu natrat na angenangenna. Di langit ka tujuh Mundinglaya paamprok sareng Guriang Tujuh anu ngajaga layang salaka domas. Utamina pohaci Wirumananggay anu kacida prihatinna ningali Mundinglaya ngalungsar ngababatang. Mundinglaya nyarioskeun maksadna wireh anjeunna peryogi layang salaka domas kanggo nagarana anu nuju nyorang katunggaraan. kadua. Mundinglaya mesat keris. Namung dumadakan aya gelap ngabaranyay empes-empes. para pohaci pating lalengis maridangdam. disarengan sora ngajegur matak katorekan. Numung eta raksesa tiasa diayonan ku Munding Laya. Tekadna buleud disarengan ku kasadaran wireh anjeunna baris nyorang sagala lalampahan anjeunna pendak sareng raksesa Jonggrang Kalapitung anu ngahalangan jalanna. Namung eta layang henteu dipasihkeun ku Guriang Tujuh. Mundinglaya disangkeh terus disenderkeun dina lahunan. Kalapitung.anjeunna hahalang. Mundinglaya naek ka langit kahiji. pacengkadan. Manahna manteng ka Nu Maha Agung sangkan laksana panedana. Kalawan dijajap ku Jonggrang Kalapitung. sareng saterasna dipungkas dugi ka langit anu katujuh. kasawat sareng hahalodoan. Sukmana kumalayang ngambah awangawang.

. Layang Salaka Domas dipaparin ka Mundinglaya. Pendak deui sareng Guriang Tujuh. mobok gorowong. aya jalan komo meuntas. naek deui nurutkeun ka langit kahayangna. Guriang Tujuh ngawitan ngaharegaan kana karep Mundinglaya anu gaduh tekad bade ngadamel kasaean. Pajajaran janten aman deui sareng subur makmur. Meungpeung Mundinglaya nuju suwung di nagara. ka Suntenjaya sasat Asa jigrah saangkatna manggih Mundinglaya Jabaning Langit. Mundinglaya waktos anu harengheng. Sunten Jaya kasoran mundur ti Salajengna janten raja ngangkat gelar Pajajaran kalayan Mundinglaya Dikusumah. Henteu lami ti harita Mundinglaya ngajodo sareng Dewi Asri. Sunten Jaya mapeg wadia balad miang ke Muaraberes.Saparantos heuras kumaha malih Mundinglaya kedah ngalawan hirup ku deui. Di Kutabarang. Mundinglaya katujuh. Nyi Pohaci mamagahan anjeunna supados henteu ngalawan ku cara anu kasabaran. Prabu di Mundinglaya Silihwangi dugi ka Pajajaran teras ka Muaraberes. Dina Muaraberes. Suntenjaya bade maranan Dewi Asri kanggo diolo supados kersaeun dijantenkeun bojona.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->