Mundinglaya Dikusumah

Prabu Silihwangi ngagaduhan dua urang garwa nyaéta Nyimas Tejamantri Ti sarta Nyimas Padmawati Prabu Guru anu jadi permaisuri. ngengingkeun Nyimas saurang Tejamantri, putra nyaéta Silihwangi Gantangan.

Sedengkeun ti permaisuri Nyimas Padmawati, raja ngenginkeun putra anu diwastaan Mundinglaya. Béda umur antara Guru Gantangan jeung Mundinglaya pohara jauhna. Waktu Guru Gantangan ditunjuk jadi bupati di Kutabarang sarta geus lakirabi, Mundinglaya masih keneh budak leutik. Alatan henteu miboga anak, Guru Gantangan miara anak kukut anu dibéré ngaran Sunten Jaya. Guru Gantangan ogé hayang anakna. ngurus Waktu jeung Guru ngagedekeun Gantangan Mundinglaya ménta minangka ti Mundinglaya

prameswari Nyimas Padmawati, prameswari maparin putrana sabab uninga yén Guru Gantangan pohara mikanyaahna ka Mundinglaya. Mangkat rumaja katangen pisan kategepan Mundinglaya. Katambih ku pasipatanana anu sae budi. Tebih pisan bentenna sareng Suntenjaya anu sipatna awon pisan. Kumargi Nyi Mas Ratna Inten nyaah pisan ka Mundinglaya, Suntenjaya janten sirik pisan ka Munding Laya. Guru Gantangan oge jenten timburu, gaduh sangki anu awon sareng ngaraos disapirakeun ku bojona. Pon kitu Suntenjaya asa kasilihkeun. Nya eta pisan anu ngarobih kanyaahna Guru Gantangan ka Mundinglaya janten kaceuceub anu ahirna ku Mundinglaya dianggap dikerem di pangberokan rumajana. Di Pajajran, puseur karajaan Sunda, harita teh nuju meujeuhna angkeub, halodo entak-entakan sareng seueur jalmi Kutabarang, margi ngalakukeun

lampah nirca, sanaos harita Mundinglaya the masih kacida

Mundinglaya diusulkeun supados enggal dibebaskeun. Prabu Silihwangi hemeng galihna henteu percanten bakal aya jalmi anu sanggem angkat ka Jabaning Langit bari nyandak Layang Salaka Domas tina kakawasaan Guriang Tujuh. Katambih tumuwuhna pacengkadan di lingkungan kulawarga karaton sabadana Mundinglaya diberok. karaharjaan sareng kasalametan kanggo nagara miwah rahayatna. Saparantosna sagala pancen jeung ti ngalakonan ramana.nu kaserang kasawat. asa pamohalan pisan. Eta impenan dicarioskeun ka Prabu silihwangi. sadaya panalek ti balarea. katengtreman. Gelap kanggo Mundinglaya kalawan henteu ngawagu langsung bae nampi Prabu Siliwangi. baris kenging kahormatan. Sababaraha dinten Mundinglaya dilatihan perang sareng rupi-rupi elmu gelut sinareng ngagunakeun rupi-rupi . aya wartos wirehna sing saha anu tiasa ngengingkeun eta layang. Sanaos usulan ki Lengser henteu disatujuan ku Suntenjaya sareng Guru Gantangan. Tapi henteu aya saurang oge anu nembongkeun kasayagianana. Pasewakan diluuhan ku rahayat Pajajaran. Ki lengser. Guru Gantangan sareng putrana. gasik Patih Nyawang Kidang Pananjung tatahar miangkeun Mundinglaya ka Jabaning Langit. Dina impenannana. Antukna Prabu Silihwangi ngayakeun gempungan di pasewakan kangggo nangtoskeun saha anu sanggem ka Jabaning Langit. nu ngariung rempug satuju kana usul ki Lengser. kabagjaan. Dina hiji waktos Nyi Mas Padmawati ngimpen ningali Layang Salaka Domas nu aya di Jabaning Langit kalayan dijaga ku Guriang Tujuh. ngusulkeun supados Mundinglaya anu aya di pangberokan Kutabarang oge ditaros. Suntenjaya. Patih Gelap Nyawang sareng Kidang Pananjung nyuhunkeun idin ka Guru Gantangan supados ngaluarkeun Mundinglaya tina pangberokan. Nyi Mas Tejamantri.

Dewi Asri anu dikenal oge sabage Dewi Kania atanapi Dewi Kinawati teh putrina Mental sareng Buana Dewi Asri incuna kedal Munding pasini Kawati. bade Mundinglaya ingkang rama. rumpil sareng seueur cucuk rungga sareng rangrangna anu ngahalang-halang kana lajuna lalampahan Mundinglaya. anjeunna henteu terang jalan. Dina lalampahan ka Jabaning Langit. kalawan pangesto ti ibu sareng ramana. Patih Kidang Pananjung sareng Patih Gelap Nyawang dipiwarang nungguan Mundinglaya dugi ka rengsena ngemban pancen nyangking Layang Salaka Domas. Di eta nagri. Mundinglaya angkat ngalangkungan leuweung geledegan kanggo ngajugjug Jabaning Langit. Mundinglaya ngalangkung ka karajaan bawahan / karajaan alit nyaeta karajaan Muaraberes atanapi nagri Tanjung Barat (nua aya di Pasar Minggu Jaksel kiwari). malihan jalan anu rembet. Dugi ka Pulo Putri. Sumerah ka nu Maha Kawasa. Namung sanaos kitu jangji patepang deui saparantos Mundinglaya rengse mancen tugas ti .pakarang kanggo kana mayunan Oge henteu Leuwi sagala hahalang supados dina beresih lalampahanana. Lalakon lalampahan Mundinglaya salajengna sihoreng sanes nyorang jalan ngabulungbung anu caang padang narawangan. kakantun Mundinglaya Sipatahunan Dina dinten anu tos ditangtoskeun Mundinglaya angkat. Salajengna Mundinglaya dijajap ku Patih Gelap Nyawang sareng Patih Kidang Pananjung oge teuteup Dewi Asri. Patih Gelap Nyawang jeung Patih Kidang Pananjung gura-giru nyayagikeun parahu kanggo Mundinglaya ngajugjug Atas Angin. diancrubkeun jiwana. Mundinglaya papendak sareng Dewi Asri. Kumargi Mundinglaya henteu kantos aangkatan ka luar Pajajaran. diiring ku Gelap Nyawang sareng Kidang Pananjung. oge ti sakumna rahayat Pajajaran.

para pohaci pating lalengis maridangdam. lalaunan embunembunanana ditiup bari diparancahan. ragrag ka langit kagenep ngalempreh teu . Mundinglaya tipental. Mundinglaya naek ka langit kahiji. deui Mundinglaya anu kana heula. Sukmana kumalayang ngambah awangawang. sareng saterasna dipungkas dugi ka langit anu katujuh. Mundinglaya disangkeh terus disenderkeun dina lahunan. katilu. Di kahiyangan. Tekadna buleud disarengan ku kasadaran wireh anjeunna baris nyorang sagala lalampahan anjeunna pendak sareng raksesa Jonggrang Kalapitung anu ngahalangan jalanna. ku Ngumpulkeun lelembutanana nyangsaya Mundinglaya tangkal katapang nyawang pilampaheun anu natrat na angenangenna. disarengan sora ngajegur matak katorekan. kadua. Numung eta raksesa tiasa diayonan ku Munding Laya. Utamina pohaci Wirumananggay anu kacida prihatinna ningali Mundinglaya ngalungsar ngababatang. Dina henteu unggut kalinduan. Manahna manteng ka Nu Maha Agung sangkan laksana panedana. Kalapitung. pacengkadan. Namung dumadakan aya gelap ngabaranyay empes-empes. Rengse reureuh kabengbat ngayonan urusan Jonggrang gelut.anjeunna hahalang. Kalawan dijajap ku Jonggrang Kalapitung. Namung eta layang henteu dipasihkeun ku Guriang Tujuh. kasawat sareng hahalodoan. Mundinglaya nyarioskeun maksadna wireh anjeunna peryogi layang salaka domas kanggo nagarana anu nuju nyorang katunggaraan. Di langit ka tujuh Mundinglaya paamprok sareng Guriang Tujuh anu ngajaga layang salaka domas. Mundinglaya mesat keris.

Prabu di Mundinglaya Silihwangi dugi ka Pajajaran teras ka Muaraberes. Mundinglaya katujuh. ka Suntenjaya sasat Asa jigrah saangkatna manggih Mundinglaya Jabaning Langit. Henteu lami ti harita Mundinglaya ngajodo sareng Dewi Asri. Mundinglaya waktos anu harengheng. Layang Salaka Domas dipaparin ka Mundinglaya. Nyi Pohaci mamagahan anjeunna supados henteu ngalawan ku cara anu kasabaran. Di Kutabarang. Guriang Tujuh ngawitan ngaharegaan kana karep Mundinglaya anu gaduh tekad bade ngadamel kasaean. Pendak deui sareng Guriang Tujuh.Saparantos heuras kumaha malih Mundinglaya kedah ngalawan hirup ku deui. Meungpeung Mundinglaya nuju suwung di nagara. Sunten Jaya mapeg wadia balad miang ke Muaraberes. Dina Muaraberes. mobok gorowong. aya jalan komo meuntas. Sunten Jaya kasoran mundur ti Salajengna janten raja ngangkat gelar Pajajaran kalayan Mundinglaya Dikusumah. . naek deui nurutkeun ka langit kahayangna. Pajajaran janten aman deui sareng subur makmur. Suntenjaya bade maranan Dewi Asri kanggo diolo supados kersaeun dijantenkeun bojona.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful