Mundinglaya Dikusumah

Prabu Silihwangi ngagaduhan dua urang garwa nyaéta Nyimas Tejamantri Ti sarta Nyimas Padmawati Prabu Guru anu jadi permaisuri. ngengingkeun Nyimas saurang Tejamantri, putra nyaéta Silihwangi Gantangan.

Sedengkeun ti permaisuri Nyimas Padmawati, raja ngenginkeun putra anu diwastaan Mundinglaya. Béda umur antara Guru Gantangan jeung Mundinglaya pohara jauhna. Waktu Guru Gantangan ditunjuk jadi bupati di Kutabarang sarta geus lakirabi, Mundinglaya masih keneh budak leutik. Alatan henteu miboga anak, Guru Gantangan miara anak kukut anu dibéré ngaran Sunten Jaya. Guru Gantangan ogé hayang anakna. ngurus Waktu jeung Guru ngagedekeun Gantangan Mundinglaya ménta minangka ti Mundinglaya

prameswari Nyimas Padmawati, prameswari maparin putrana sabab uninga yén Guru Gantangan pohara mikanyaahna ka Mundinglaya. Mangkat rumaja katangen pisan kategepan Mundinglaya. Katambih ku pasipatanana anu sae budi. Tebih pisan bentenna sareng Suntenjaya anu sipatna awon pisan. Kumargi Nyi Mas Ratna Inten nyaah pisan ka Mundinglaya, Suntenjaya janten sirik pisan ka Munding Laya. Guru Gantangan oge jenten timburu, gaduh sangki anu awon sareng ngaraos disapirakeun ku bojona. Pon kitu Suntenjaya asa kasilihkeun. Nya eta pisan anu ngarobih kanyaahna Guru Gantangan ka Mundinglaya janten kaceuceub anu ahirna ku Mundinglaya dianggap dikerem di pangberokan rumajana. Di Pajajran, puseur karajaan Sunda, harita teh nuju meujeuhna angkeub, halodo entak-entakan sareng seueur jalmi Kutabarang, margi ngalakukeun

lampah nirca, sanaos harita Mundinglaya the masih kacida

Ki lengser. nu ngariung rempug satuju kana usul ki Lengser. Tapi henteu aya saurang oge anu nembongkeun kasayagianana. Prabu Silihwangi hemeng galihna henteu percanten bakal aya jalmi anu sanggem angkat ka Jabaning Langit bari nyandak Layang Salaka Domas tina kakawasaan Guriang Tujuh. Eta impenan dicarioskeun ka Prabu silihwangi. Katambih tumuwuhna pacengkadan di lingkungan kulawarga karaton sabadana Mundinglaya diberok. kabagjaan. Sababaraha dinten Mundinglaya dilatihan perang sareng rupi-rupi elmu gelut sinareng ngagunakeun rupi-rupi . Patih Gelap Nyawang sareng Kidang Pananjung nyuhunkeun idin ka Guru Gantangan supados ngaluarkeun Mundinglaya tina pangberokan. Mundinglaya diusulkeun supados enggal dibebaskeun. Dina impenannana. Nyi Mas Tejamantri.nu kaserang kasawat. Guru Gantangan sareng putrana. Antukna Prabu Silihwangi ngayakeun gempungan di pasewakan kangggo nangtoskeun saha anu sanggem ka Jabaning Langit. karaharjaan sareng kasalametan kanggo nagara miwah rahayatna. asa pamohalan pisan. Saparantosna sagala pancen jeung ti ngalakonan ramana. baris kenging kahormatan. katengtreman. sadaya panalek ti balarea. Dina hiji waktos Nyi Mas Padmawati ngimpen ningali Layang Salaka Domas nu aya di Jabaning Langit kalayan dijaga ku Guriang Tujuh. Pasewakan diluuhan ku rahayat Pajajaran. ngusulkeun supados Mundinglaya anu aya di pangberokan Kutabarang oge ditaros. gasik Patih Nyawang Kidang Pananjung tatahar miangkeun Mundinglaya ka Jabaning Langit. Gelap kanggo Mundinglaya kalawan henteu ngawagu langsung bae nampi Prabu Siliwangi. Sanaos usulan ki Lengser henteu disatujuan ku Suntenjaya sareng Guru Gantangan. Suntenjaya. aya wartos wirehna sing saha anu tiasa ngengingkeun eta layang.

Dugi ka Pulo Putri. Patih Gelap Nyawang jeung Patih Kidang Pananjung gura-giru nyayagikeun parahu kanggo Mundinglaya ngajugjug Atas Angin. Patih Kidang Pananjung sareng Patih Gelap Nyawang dipiwarang nungguan Mundinglaya dugi ka rengsena ngemban pancen nyangking Layang Salaka Domas. Dina lalampahan ka Jabaning Langit. Dewi Asri anu dikenal oge sabage Dewi Kania atanapi Dewi Kinawati teh putrina Mental sareng Buana Dewi Asri incuna kedal Munding pasini Kawati.pakarang kanggo kana mayunan Oge henteu Leuwi sagala hahalang supados dina beresih lalampahanana. kalawan pangesto ti ibu sareng ramana. Lalakon lalampahan Mundinglaya salajengna sihoreng sanes nyorang jalan ngabulungbung anu caang padang narawangan. Namung sanaos kitu jangji patepang deui saparantos Mundinglaya rengse mancen tugas ti . kakantun Mundinglaya Sipatahunan Dina dinten anu tos ditangtoskeun Mundinglaya angkat. Di eta nagri. malihan jalan anu rembet. diiring ku Gelap Nyawang sareng Kidang Pananjung. diancrubkeun jiwana. Mundinglaya papendak sareng Dewi Asri. oge ti sakumna rahayat Pajajaran. Salajengna Mundinglaya dijajap ku Patih Gelap Nyawang sareng Patih Kidang Pananjung oge teuteup Dewi Asri. Kumargi Mundinglaya henteu kantos aangkatan ka luar Pajajaran. anjeunna henteu terang jalan. Mundinglaya ngalangkung ka karajaan bawahan / karajaan alit nyaeta karajaan Muaraberes atanapi nagri Tanjung Barat (nua aya di Pasar Minggu Jaksel kiwari). rumpil sareng seueur cucuk rungga sareng rangrangna anu ngahalang-halang kana lajuna lalampahan Mundinglaya. Mundinglaya angkat ngalangkungan leuweung geledegan kanggo ngajugjug Jabaning Langit. bade Mundinglaya ingkang rama. Sumerah ka nu Maha Kawasa.

kadua. deui Mundinglaya anu kana heula. Mundinglaya nyarioskeun maksadna wireh anjeunna peryogi layang salaka domas kanggo nagarana anu nuju nyorang katunggaraan. ku Ngumpulkeun lelembutanana nyangsaya Mundinglaya tangkal katapang nyawang pilampaheun anu natrat na angenangenna. Manahna manteng ka Nu Maha Agung sangkan laksana panedana. Namung dumadakan aya gelap ngabaranyay empes-empes. Di kahiyangan. Utamina pohaci Wirumananggay anu kacida prihatinna ningali Mundinglaya ngalungsar ngababatang. sareng saterasna dipungkas dugi ka langit anu katujuh. pacengkadan. disarengan sora ngajegur matak katorekan. Tekadna buleud disarengan ku kasadaran wireh anjeunna baris nyorang sagala lalampahan anjeunna pendak sareng raksesa Jonggrang Kalapitung anu ngahalangan jalanna. Rengse reureuh kabengbat ngayonan urusan Jonggrang gelut. Kalawan dijajap ku Jonggrang Kalapitung. katilu. Dina henteu unggut kalinduan. Mundinglaya naek ka langit kahiji. para pohaci pating lalengis maridangdam. Mundinglaya disangkeh terus disenderkeun dina lahunan.anjeunna hahalang. Numung eta raksesa tiasa diayonan ku Munding Laya. Mundinglaya mesat keris. Mundinglaya tipental. Namung eta layang henteu dipasihkeun ku Guriang Tujuh. Sukmana kumalayang ngambah awangawang. Kalapitung. Di langit ka tujuh Mundinglaya paamprok sareng Guriang Tujuh anu ngajaga layang salaka domas. lalaunan embunembunanana ditiup bari diparancahan. kasawat sareng hahalodoan. ragrag ka langit kagenep ngalempreh teu .

Suntenjaya bade maranan Dewi Asri kanggo diolo supados kersaeun dijantenkeun bojona. naek deui nurutkeun ka langit kahayangna. Prabu di Mundinglaya Silihwangi dugi ka Pajajaran teras ka Muaraberes. Dina Muaraberes. aya jalan komo meuntas. Guriang Tujuh ngawitan ngaharegaan kana karep Mundinglaya anu gaduh tekad bade ngadamel kasaean. Layang Salaka Domas dipaparin ka Mundinglaya. ka Suntenjaya sasat Asa jigrah saangkatna manggih Mundinglaya Jabaning Langit. Di Kutabarang. Pajajaran janten aman deui sareng subur makmur. Pendak deui sareng Guriang Tujuh. Sunten Jaya mapeg wadia balad miang ke Muaraberes. Sunten Jaya kasoran mundur ti Salajengna janten raja ngangkat gelar Pajajaran kalayan Mundinglaya Dikusumah. Nyi Pohaci mamagahan anjeunna supados henteu ngalawan ku cara anu kasabaran. Henteu lami ti harita Mundinglaya ngajodo sareng Dewi Asri. Mundinglaya katujuh. Meungpeung Mundinglaya nuju suwung di nagara. . Mundinglaya waktos anu harengheng. mobok gorowong.Saparantos heuras kumaha malih Mundinglaya kedah ngalawan hirup ku deui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful