Mundinglaya Dikusumah

Prabu Silihwangi ngagaduhan dua urang garwa nyaéta Nyimas Tejamantri Ti sarta Nyimas Padmawati Prabu Guru anu jadi permaisuri. ngengingkeun Nyimas saurang Tejamantri, putra nyaéta Silihwangi Gantangan.

Sedengkeun ti permaisuri Nyimas Padmawati, raja ngenginkeun putra anu diwastaan Mundinglaya. Béda umur antara Guru Gantangan jeung Mundinglaya pohara jauhna. Waktu Guru Gantangan ditunjuk jadi bupati di Kutabarang sarta geus lakirabi, Mundinglaya masih keneh budak leutik. Alatan henteu miboga anak, Guru Gantangan miara anak kukut anu dibéré ngaran Sunten Jaya. Guru Gantangan ogé hayang anakna. ngurus Waktu jeung Guru ngagedekeun Gantangan Mundinglaya ménta minangka ti Mundinglaya

prameswari Nyimas Padmawati, prameswari maparin putrana sabab uninga yén Guru Gantangan pohara mikanyaahna ka Mundinglaya. Mangkat rumaja katangen pisan kategepan Mundinglaya. Katambih ku pasipatanana anu sae budi. Tebih pisan bentenna sareng Suntenjaya anu sipatna awon pisan. Kumargi Nyi Mas Ratna Inten nyaah pisan ka Mundinglaya, Suntenjaya janten sirik pisan ka Munding Laya. Guru Gantangan oge jenten timburu, gaduh sangki anu awon sareng ngaraos disapirakeun ku bojona. Pon kitu Suntenjaya asa kasilihkeun. Nya eta pisan anu ngarobih kanyaahna Guru Gantangan ka Mundinglaya janten kaceuceub anu ahirna ku Mundinglaya dianggap dikerem di pangberokan rumajana. Di Pajajran, puseur karajaan Sunda, harita teh nuju meujeuhna angkeub, halodo entak-entakan sareng seueur jalmi Kutabarang, margi ngalakukeun

lampah nirca, sanaos harita Mundinglaya the masih kacida

Katambih tumuwuhna pacengkadan di lingkungan kulawarga karaton sabadana Mundinglaya diberok.nu kaserang kasawat. baris kenging kahormatan. Gelap kanggo Mundinglaya kalawan henteu ngawagu langsung bae nampi Prabu Siliwangi. Mundinglaya diusulkeun supados enggal dibebaskeun. Prabu Silihwangi hemeng galihna henteu percanten bakal aya jalmi anu sanggem angkat ka Jabaning Langit bari nyandak Layang Salaka Domas tina kakawasaan Guriang Tujuh. Pasewakan diluuhan ku rahayat Pajajaran. Patih Gelap Nyawang sareng Kidang Pananjung nyuhunkeun idin ka Guru Gantangan supados ngaluarkeun Mundinglaya tina pangberokan. Antukna Prabu Silihwangi ngayakeun gempungan di pasewakan kangggo nangtoskeun saha anu sanggem ka Jabaning Langit. nu ngariung rempug satuju kana usul ki Lengser. Eta impenan dicarioskeun ka Prabu silihwangi. Sababaraha dinten Mundinglaya dilatihan perang sareng rupi-rupi elmu gelut sinareng ngagunakeun rupi-rupi . Nyi Mas Tejamantri. Ki lengser. aya wartos wirehna sing saha anu tiasa ngengingkeun eta layang. Guru Gantangan sareng putrana. katengtreman. Suntenjaya. Dina hiji waktos Nyi Mas Padmawati ngimpen ningali Layang Salaka Domas nu aya di Jabaning Langit kalayan dijaga ku Guriang Tujuh. sadaya panalek ti balarea. kabagjaan. karaharjaan sareng kasalametan kanggo nagara miwah rahayatna. asa pamohalan pisan. ngusulkeun supados Mundinglaya anu aya di pangberokan Kutabarang oge ditaros. Dina impenannana. Tapi henteu aya saurang oge anu nembongkeun kasayagianana. gasik Patih Nyawang Kidang Pananjung tatahar miangkeun Mundinglaya ka Jabaning Langit. Sanaos usulan ki Lengser henteu disatujuan ku Suntenjaya sareng Guru Gantangan. Saparantosna sagala pancen jeung ti ngalakonan ramana.

Salajengna Mundinglaya dijajap ku Patih Gelap Nyawang sareng Patih Kidang Pananjung oge teuteup Dewi Asri. Patih Kidang Pananjung sareng Patih Gelap Nyawang dipiwarang nungguan Mundinglaya dugi ka rengsena ngemban pancen nyangking Layang Salaka Domas. diancrubkeun jiwana. Dina lalampahan ka Jabaning Langit. Sumerah ka nu Maha Kawasa. kalawan pangesto ti ibu sareng ramana. Patih Gelap Nyawang jeung Patih Kidang Pananjung gura-giru nyayagikeun parahu kanggo Mundinglaya ngajugjug Atas Angin. oge ti sakumna rahayat Pajajaran. malihan jalan anu rembet. Dugi ka Pulo Putri. Kumargi Mundinglaya henteu kantos aangkatan ka luar Pajajaran. Dewi Asri anu dikenal oge sabage Dewi Kania atanapi Dewi Kinawati teh putrina Mental sareng Buana Dewi Asri incuna kedal Munding pasini Kawati. anjeunna henteu terang jalan. Mundinglaya angkat ngalangkungan leuweung geledegan kanggo ngajugjug Jabaning Langit. diiring ku Gelap Nyawang sareng Kidang Pananjung. Lalakon lalampahan Mundinglaya salajengna sihoreng sanes nyorang jalan ngabulungbung anu caang padang narawangan. Mundinglaya ngalangkung ka karajaan bawahan / karajaan alit nyaeta karajaan Muaraberes atanapi nagri Tanjung Barat (nua aya di Pasar Minggu Jaksel kiwari). rumpil sareng seueur cucuk rungga sareng rangrangna anu ngahalang-halang kana lajuna lalampahan Mundinglaya.pakarang kanggo kana mayunan Oge henteu Leuwi sagala hahalang supados dina beresih lalampahanana. kakantun Mundinglaya Sipatahunan Dina dinten anu tos ditangtoskeun Mundinglaya angkat. Namung sanaos kitu jangji patepang deui saparantos Mundinglaya rengse mancen tugas ti . Di eta nagri. Mundinglaya papendak sareng Dewi Asri. bade Mundinglaya ingkang rama.

disarengan sora ngajegur matak katorekan. Numung eta raksesa tiasa diayonan ku Munding Laya. kasawat sareng hahalodoan. pacengkadan. ragrag ka langit kagenep ngalempreh teu . para pohaci pating lalengis maridangdam. Utamina pohaci Wirumananggay anu kacida prihatinna ningali Mundinglaya ngalungsar ngababatang. Mundinglaya nyarioskeun maksadna wireh anjeunna peryogi layang salaka domas kanggo nagarana anu nuju nyorang katunggaraan. sareng saterasna dipungkas dugi ka langit anu katujuh. Mundinglaya tipental. ku Ngumpulkeun lelembutanana nyangsaya Mundinglaya tangkal katapang nyawang pilampaheun anu natrat na angenangenna. Namung eta layang henteu dipasihkeun ku Guriang Tujuh. kadua. katilu. Namung dumadakan aya gelap ngabaranyay empes-empes. deui Mundinglaya anu kana heula. lalaunan embunembunanana ditiup bari diparancahan. Kalapitung. Manahna manteng ka Nu Maha Agung sangkan laksana panedana. Mundinglaya mesat keris. Di kahiyangan. Rengse reureuh kabengbat ngayonan urusan Jonggrang gelut. Di langit ka tujuh Mundinglaya paamprok sareng Guriang Tujuh anu ngajaga layang salaka domas.anjeunna hahalang. Tekadna buleud disarengan ku kasadaran wireh anjeunna baris nyorang sagala lalampahan anjeunna pendak sareng raksesa Jonggrang Kalapitung anu ngahalangan jalanna. Mundinglaya disangkeh terus disenderkeun dina lahunan. Sukmana kumalayang ngambah awangawang. Dina henteu unggut kalinduan. Mundinglaya naek ka langit kahiji. Kalawan dijajap ku Jonggrang Kalapitung.

Dina Muaraberes. Prabu di Mundinglaya Silihwangi dugi ka Pajajaran teras ka Muaraberes. Nyi Pohaci mamagahan anjeunna supados henteu ngalawan ku cara anu kasabaran. Sunten Jaya kasoran mundur ti Salajengna janten raja ngangkat gelar Pajajaran kalayan Mundinglaya Dikusumah. Suntenjaya bade maranan Dewi Asri kanggo diolo supados kersaeun dijantenkeun bojona. Mundinglaya katujuh. ka Suntenjaya sasat Asa jigrah saangkatna manggih Mundinglaya Jabaning Langit. Henteu lami ti harita Mundinglaya ngajodo sareng Dewi Asri. Pajajaran janten aman deui sareng subur makmur. naek deui nurutkeun ka langit kahayangna. aya jalan komo meuntas.Saparantos heuras kumaha malih Mundinglaya kedah ngalawan hirup ku deui. Guriang Tujuh ngawitan ngaharegaan kana karep Mundinglaya anu gaduh tekad bade ngadamel kasaean. . Layang Salaka Domas dipaparin ka Mundinglaya. Pendak deui sareng Guriang Tujuh. Mundinglaya waktos anu harengheng. Di Kutabarang. Meungpeung Mundinglaya nuju suwung di nagara. Sunten Jaya mapeg wadia balad miang ke Muaraberes. mobok gorowong.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful