Contoh tesis

Kulit Hadapan Halaman Judul Halaman Judul (BI) Pengakuan Penghargaaan Abstrak Abstract Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah Senarai Lampiran Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Ulasan Kepustakaan Bab 3 Bahan & Kaedah Bab 4 Hasil & Perbincangan Bab 5 Kesimpulan Rujukan Contoh Rajah Contoh Jadual Contoh Peta Contoh Gambar

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.