Anda di halaman 1dari 7

KERTAS CADANGAN

Proposal Paper
Oleh : CAWANGAN PENYELIDIKAN DAN PERANCANGAN JTM 2008

Bilangan 04/2008

KERTAS CADANGAN PERLAKSANAAN PROGRAM LATIHAN ICDL DI INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA MELALUI KERJASAMA DENGAN NIIT,_INDIA 1. Tujuan:
Tujuan kertas cadangan ini adalah untuk menerangkan untuk melaksanakan Program Latihan ICDL (International Computer Driving Licence) di Institusi-institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) melalui kerjasama dengan NIIT, India. Perlaksanaan program latihan ini adalah bersesuaian aktiviti meningkatkan kualiti latihan ILJTM dibawah Peruntukan Pembangunan.

2.

Objektif:
2.1 Cadangan kerjasama ini adalah merupakan satu kerjasama eksklusif diantara JTM dan NIIT, India (dimana NIIT, India diwakili oleh anak syarikat NIIT (Malaysia) Sdn. Bhd). 2.2 NIIT melatih 600 pengajar JTM melalui program "Training of Trainers" dan mengaturkan persijilan NIIT dan juga persijilan ICDL kepada pengajar-pengajar ini. 2.3 Setelah tamat latihan, pengajar -pengajar ini ditugaskan untuk memanjang dan melaksanakan program yang sama kepada pelajarpelajar ILJTM.

Pengenalan:
3.1 Dalam sebuah artikel majalah T he Economist , John Browning telah menulis bahawa "Information technology is no longer a business
resource; it is the business environment", Tulisan yang dibuat pada

tahun 1990 ini menjadi kenyataan pada masa kini. Penggunaan sistem makiumat yang berasaskan komputer telah menular dan kini menjadi sebahagian panting cara hidup dan cara kita bekerja. 3.2 Kemajuan-kemajuan dalam teknologi maklumat (IT) yang deras dan luas; pertembungan teknologi komunikasi dan IT, selaras

dengan persaingan bisnes di peringkat global member i tekanan kepada organisasi-organisasi untuk berubah dari segi bagaimana bisnes perlu dan harus haruslah dijalankan. peka Dalam untuk konteks ini, dan organisasi-organisasi mengguna

mengeksploitasi IT secara berkesan supaya kekuatan dan kemampuan organisasi untuk bersaing dalam bisnes, dapat dikekalkan. Ini bermakna organisasi-organisasi harus sentiasa memberi tumpuan kepada pelbagai bentuk pembangunan bisnes lebihlebih lagi kepada pembangunan insan. Tanpa tenaga kerja yang tinggi pengetahuan dan pengalaman, maka sudah tentulah kreativiti dan produktiviti bisnes tidak dapat diperkembangkan dan ini akan mengakibatkan prestasi organisasi tersebut terjejas.

3.3

Dalam hubungan ini , I L J T M s ebaga i pembek al tenag a ker j a negar a, perlu melihat bagaimana ILJTM dapat menghasilkan rejim tenaga kerja yang baru - yang mempunyai keupayaan intrinsik bukan sahaja dalam bidang kernahiran teknikal tetapi juga mempunyai kebolehan dalam menggunakan IT secara berkesan. Ini akan dapat membantu bisnesbisnes dan inclustri-industri negara untuk bersaing dengan lebih yakin lagi dalam arena perniagaan peringkat global, merapatkan jurang digital negara dan juga, membuka peluang untuk kemasukan pelaburan baru.

3.4

Kehadiran tenaga ker ja yang berkemahiran teknikal yang tinggi dan dibantu pula dengan kecerdasan IT, maka ini akan dapat mempengaruhi pemikiran dan suasana bisnes-bisnes dan industri-industri tempatan untuk beralih kepada cara kerja yang berasaskan tenaga kepada yang berasaskan nnaklumat. Proses-proses kerja yang kini semakin banyak menggunakan platform IT dapat dllaksanakan dengan tersedianya kakitangan teknikal yang celik IT. Selain dari ini juga, kehadiran tenaga kerja yang berkemahiran teknikal dan IT yang tinggi juga, disarnping insentif dan galakan yang ditawarkan oleh Kerajaan, dijangka dapat menarik perhatian pelaburan asing untuk datang dan menjalankan operasi di Malaysia.

4.

Program ICDL (International Computer Driving License): 4.1 ICDL atau International Computer D r i v i n g L i c e n s e a d a l a h merupakan standard antarabangsa untuk literasi komputer. Diiktiraf oleh lebih 140 negara (seperti USA, Australia, South Africa, India, dll. ) di seluruh dunia, ICDL menjadi kayu pengukur untuk menentukan tahap penguasaan ICT setiap individu dan organisasi. 4.2 Di USA, ICDL digunakan di

sekolah-sekolah dan institusi-institusi akademik, badan-badan korporat dan juga kerajaan, untuk melatih dan menyedlakan individu-individu untuk menguasai penggunaan ICT agar mereka-mereka ini dapat melaksanakan tugasan-tugasan yang melibatkan ICT, dengan berkesan. 4.3 Program ICDL menekankan keperluan menguasai kemahiran dalam 7 bidang utama. Penguasaan 7 bidang dibawah ini: Konsep Asas mengenai Komputer; File M anagement; Word Processing; Spreadsheet; Database; Fresentasi; Internet & E-mail

dikatakan dapat mengukur dan menentukan tahap literasi komputer s es eor ang individu itu, dan ju ga, k eupay aanny a un tuk melaks an akan melibatkan penggunaan ICT dengan jayanya. tugasan yang

5. NIIT, India: 5.1 NIIT, India adalah merupakan pelopor konsep latihan IT di India yang terkemuka.

Semenjak 1981, NUT telah berjaya melatih paling ramai fapisan rakyat India yang terdiri dar i pelajar-pelajar sekolah sehinggalah professional-professional dalam bidang IT. Penglibatan yang begitu lama dan komited ini telah menyumbang kepada kebangkltan India sebagal "ICT powerhouse". Dengan lebih 500,000 p r a ng p es er t a y an g d il a ti h pa d a s et i ap m as a , NI I T m em pu ny a i pelbagai bentuk portfolio latihan (yang melibatkan latihan dan persijilan professional peringkat global seperti CISCO,
Microsoft,Oracle di!) boleh ditawarkan kepada dunia.

5.2

Dalam konteks kertas cadangan ini, program fatthEin ICDL Su 6a adalah dibawah

portfolio NIIT dan boleh ditawarkan kepada Malaysia. NIIT berkemampuan bukan sahaja menjalankan latihan pengajar untuk pr ogr am ICDL , malahan boleh mengatur kan penilai an unt uk memperolehi sijil ICDL.

6. ]TM

Faedah dan Potensi Jangkapendek dan Jangkapanjang: dalam merencanakan cadangan kerjasama ini menumpukan perhatian kepada

peluang-peluang yang dapat mendatangkan faedah dan potensi yang balk kepada jangkasama pendek dan panjang. Sehubungan dengan ini, JTM melihat kerjasama ini akan menghasilkan: a. Peluang untuk meningkatkan kebolehkerjaan semua graduan ILJTM dapat ditingkatkan dengan meningkatkan tahap kecerdasan IT yang bertaraf global; b. Potensi untuk menjadikan ILJTM (dalam jangkamasa panjang) sebagai pusat latihan dan penilaian program latihan ICDL di seluruh Malaysia; c. Perletakan ILJTM sebagai tunggak penjana kemahiran ini dimana program latihan ICDL ini juga boieh ditawarkan kepada: Individu-individu yang berminat; Majikan dan Pekerja-pekerja sediada; Organisasi-organisasi Swasta dan Badan-badan Kerajaan. d. Sinergi antara JTM dan NIIT, akan menghasitkan mekanisma untuk membangunkan tahap kecerdasan pengajar dalam penggunaan ICT secara berkesan, dan memungkinkan kecerdasan ini diperluaskan kepada semua pengajar bar u dan yang lain melalui program "Training of Trainer".

7.

Cadangan Perlaksanaan Program Latihan ICDL:


7.1 Program "Training of Trainers (TOT)" dicadangkan dimulakan pada April dan diselesaikan Oktober, 2008 (iaitu dalam tampon 7 bulan). 7.2 Tempoh setiap ToT ialah selama 72 jam bagi setiap batch dengan jumlah maximum 20 pengajar bagi setiap batch. 7.3 Jumlah pengajar yang akan terlatih melalui ToT adalah 600 orang. Setiap pengajar akan diberikan "training material" yang lengkap oleh NIIT, dan berpeluang untuk mengakses Web-based Blended Learning untuk tempoh 24 jam sepanjang tempoh latihan. 7.4 NUT akan melaksanakan "coaching" untuk ujian ICDL selama 1 hari per batch sebelum mengaturkan ujian ICDL untuk kesemua 600 pengajar. 7.5 Obligasi JTM dalam perlaksanaan ToT ini, adalah: menyediakan pr asarana bilik syarahan dan f asiliti komputer (Internet-ready) untuk 20 orang untuk 5 zon. memastikan peruntukan mencukupi disediakan untuk logistic, persiapan penginapan dan perlaksanaan.

5|6

7.6 berikut:

T er m a dan J adual Kos untuk per laks ana an pr ogr am ini ada lah s eper ti

No
I

Aktiviti

Tarikh Anggaran March, 2008 March, 2008 March, 2008 Start from April , 2008 April 20, 2008

Bay ar a n

Jumlah RM

LO / Commercial Term Sheet would


be sent by JTM JTM will send PO for TOT Deliver Training Materials TOT Session for (first) 10 Batches Signing Of Definitive Agreement Deliver Training Materials TOT Session for (second) 10 Batches Deliver Training Materials TOT Session for (third) 10 Batches
TOTAL

2 3 4 5 6 7 8 9

30% 10%

120,000 40,000

2 0 %

80,000 40,000 80,000 40,000 400,000 168,000 568,000

Start from June, 2008

10% 20%

Start from August, 2008

10% 100%

10

Payment for ICDL Exam


FINAL TOTAL COST

RM 280 x 600

To be scheduled

Dan jadual diatas, peruntukan yang perlu disediakan dan diremit kepada NIIT (Malaysia) Sdn. Bhd. adalah sebanyak RM 568,000.00.

6|6

8.

Persediaan Untuk Perlaksanaan:

O l e h k e r a n a c a d a n g a n i n i m e l i b a t k a n p er o l eh a n p e r k h i dm a t a n , m ak a kelulusan Kementerian Kewangan harus diperolehl untuk pembelian perkhidmatan secara terus tanpa tender.

9. Rumusan dan Penutup: 9.1 Dalam era globalisasi ini, ekonomi yang berasaskan maklumat clan pengetahuan menekankan keperluan untuk menguasai teknologi-teknologi yang berkaitan dengan nya. Teknologi-teknologi maklumat dan komunikasi yang dilonjakkan dengan kemajuan-kemajuan dalam kejuruteraan "hardware" dan "software" komputer mempengaruhi cara bisnes dan industri beroperasi. Telah berlaku perubahan yang paling ketara dalam abad 21 dimana kelebihan yang ditawarkan oleh teknologi telah rnengubah cara hidup dan cara bekerja. Modernisasi dalam bentuk automasi dan kecerdasan artifisial mempengaruhi proses, dan hanya pekerja yang berkemahiran terkini sahaja yang mampu bertahan dalam abad ini dan yang akan datang. Cadangan yang ketengahkan Leh JTM ini adalah merupakan titik permulaan kepada persediaan ini, dan bertujuan untuk memastikan relevensi tenaga kerja yang dikeluarkan adalah bersesuaian dengan dunia digital masa kini. Menyediakan rejim tenaga kerja baru - yang berkemahiran teknikal dan IT adalah amat penting demi memastikan bisnes dan industri tempatan untuk terus bersaing di platform antarabangsa.

9.2