Anda di halaman 1dari 44

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 MINGGU/

TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata-kata ungkapan , ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

MINGGU 1 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Keluarga Bahagia PENULISAN: Dialog

1. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. 2. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 3. menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang.sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 4. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 5. menyatakan teguran dan menerima teguran secara terbuka dalam perbualan.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Aras 2 ( i ) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 1 ( i ) Membaca lancer bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

MINGGU 2 TEMA: UNIT 1

Keluargaku Sayang
TAJUK: Hargai Pengorbanan Ibu Bapa

PENULISAN: Keperihalan

1. membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan intonasi yang betul 2. menerangkan makna perkataan, simpulan bahasa, frasa dan ayat. 3. membaca pelbagai jenis ayat dengan intonasi yang betul. 4. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 5. menceritakan isi bahan yang dibaca serta menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca 6. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 7. menyatakan format pelbagai genre. 8. mengenal pasti kata, frasa, peribahasa, dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre dengan merujuki kamus.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat. Aras 2 ( i ) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni b. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul Aras 1 ( i ) Menceritakan isi bahan yang dibaca.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan

Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata,, frasa, peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. MINGGU/
TEMA/TAJUK

Aras 1 ( i ) Menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca.

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 8.1 Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk

menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang TEMA: diberikan. UNIT 1 2. membina ayat majmuk daripada dua atau lebih Keluargaku ayat tunggal yang Sayang diberikan. 3. membina ayat majmuk dengan kata hubung. TAJUK: 4. menulis perkataan dengan Membantu tulisan berangkai yang Amalan kemas dan cantik. Terpuji 2. 5. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau dibaca. PENULISAN: Biografi

MINGGU 3

1.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Aras 2 ( i ) Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan. Aras 3 ( i ) Membina ayat majmuk dengan kata hubung.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata hubung - Kata Tanya - Kata pembenar - Kata naf - Kata panggilan - Ayat penyata - Ayat tunggal - Ayat perintah - Ayat majmuk Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni c. Bersemangat kekitaan - bekerjasama dan tolongmenolong - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga

IMPAK

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 1 ( i ) 8.4 Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

MINGGU 4 TEMA: UNIT 2

Keluargaku Berwawasan
TAJUK: Pendidikan untuk Masa Depan PENULISAN: Dialog

1, mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 2. mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat. 3. mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan menggunakan diksi dan ayat dengan gaya dan wacana yang sesuai. 4. menyampaikan idea tentang sesuatu perkara dengan bahasa yang bertatasusila. 5. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberi alas an yang sesuai. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topic dengan ulasan yang wajar.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata nama khas - Kata ganti nama - Kata hubung - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Kata penegas - Polisemi Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Kasih saying b. Bekerjasama iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -hidup bekeluarga

IMPAK

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.

Aras 1 ( i ) Mempersembahkan idea tentang sesuatu persoalan dengan diksi, ayat dan gaya yang sesuai. Aras 3 ( i ) Membentangkan pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik , jelas dan teratur.

MINGGU 5 TEMA: UNIT 2

Keluargaku Berwawasan
TAJUK: Cerita Datuk PENULISAN: Cereka

1. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. menceritakan isi bahan yang dibaca dengan perkataan sendiri. 3. menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca, 4.. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. 5. menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu karya.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Aras 1 ( ii ) Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku dimluar lingkungan persekolahan. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. Aras 2 ( i ) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 ( ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Aras 2 ( i ) Menyatakan pendapat tentang perkara yang mmenarik.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata nama khas - Kata ganti nama - Kata hubung - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Kata penegas - Polisemi Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Kasih saying b. Bekerjasama iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -hidup bekeluarga

IMPAK

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

MINGGU 6 TEMA: UNIT 2

Keluargaku Berwawasan
TAJUK: Tahniah, Abang PENULISAN: Keperihalan

1. menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 2. menulis karangan prosa 3. menulis ayat dengan tulisan berangkai yang menarik. 4. membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5. membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

a.

Membina dan menulis perkataan ayat tunggal dan ayat majmuk Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Menulis perkataan dan ayat dengan mengunakan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata nama - Kata nama khas - Kata ganti nama - Kata hubung - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Kata penegas - Polisemi Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni a. Kasih saying b. Bekerjasama iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -hidup bekeluarga

IMPAK

b.

Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa.

c.

Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

MINGGU 7 TEMA: UNIT 3

Sekolahku Berjasa
TAJUK: Pemimpin Kecil di Sekolahku PENULISAN: Pengumuman

1. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. 2. mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan alas an yang sesuai. 3. bersoal jawab untuk 2.2 Melaporkan sesuatu perkara membuat rumusan dan dengan menggunakan keputusan dengan tepat dan bahasa yang sesuai dan jelas. tepat. 4. membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan 3.2 Menghuraikan maklumat yang wajar. dengan menggunakan alasan 5. menyampaikan pengumuman yang meyakinkan. dengan bahasa yang betul.. 6. menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk..

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. Aras 1 ( i ) Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul. Aras 1 ( i ) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alas an yang sesuai. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. . Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata tanya - Kata kerja - Kata adjektif - Ayat tanya - Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni - Kerjasama - Kerajinan - Patriotisme - Semangat bermasyarakat iii. KBT a. Pembelajaran kontekstual - membuat keputusan b. Kecedasan pelbagai - kemahiran interpersonal - membuat kategori

IMPAK

8.2 Membina dan menulis yt tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alas an yang meyakinkan.

MINGGU 8 TEMA: UNIT 3

Sekolahku Berjasa
TAJUK: Perhimpunan Mingguan

PENULISAN: Ucapan

1. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. 2. menyatakan makna perkataan mengikut konteks ayat. 3. membentangkan fakta tentang topik dengan ulasan yang wajar 4. membaca lancar teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. 6.. memberikan cadangan untuk menyelesaikan masalah tentang perkara yang dibincang. 7. menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan bukti yang wajar..

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata tanya - Kata kerja - Kata adjektif - Ayat tanya - Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni - Kerjasama - Kerajinan - Patriotisme - Semangat bermasyarakat iii. KBT a. Pembelajaran kontekstual - membuat keputusan b. Kecedasan pelbagai - kemahiran interpersonal - membuat kategori

IMPAK

Aras 3 ( i ) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. Aras 2 ( i ) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. Aras 3 ( i ) .Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci , tepat dan tersusun.

MINGGU 9 TEMA UNIT 3

Sekolahku Berjasa
TAJUK: Nasihat Guru

PENULISAN: Keperihalan

1. membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti. 2. menulis karangan prosa. 3. menyatakan topik perbincangan dengan mengemukakan pendapat yang sesuai. 4. mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina. 5. menyatakan perkara yang menarik dalam sesuatu bahan. 6. menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengamati topik perbincangan untuk memberikan pandangan yang relevan Aras 2 ( i ) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. Aras 2 ( i ) Mengelaskan pernyataan dan memberikan kritikan yang membina.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata tanya - Kata kerja - Kata adjektif - Ayat tanya - Perkataan berlawanan makna Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Pendidikan Moral ii. NIlai Murni - Kerjasama - Kerajinan - Patriotisme - Semangat bermasyarakat iii. KBT a. Pembelajaran kontekstual - membuat keputusan b. Kecedasan pelbagai - kemahiran interpersonal - membuat kategori

IMPAK

Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal, dan ayat majmuk. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal, dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan tentang sesuatu tajuk. 8 8.4 Membina dan menulis ayat topik berdaszrkan sesuatu perkara.

Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 ( i ) Menulis karangan prosa. Aras 1 ( i ) .Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk.

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya.

Aras 1 ( i ) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

MINGGU 10 TEMA: UNIT 4

Minggu Kokurikulum
TAJUK: Hari Kantin

PENULISAN: Dialog

1. menyatakan dan melakukan sesuatu arahan dengan betul 2. menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan. 3. menyatakan sesuatu keperluan dengan jelas. 4. membaca perkataan, frasa dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5. menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mendengar serta memahami arahan pesanan. Aras 1 ( ii ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Aras 2 ( i ) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata akar - Kata tunggal - Kata bantu - Kata adjektif - Kata sendi nama - Kata berimbuhan -Bandingan semacam - Frasa nama - Frasa adjektif - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Ayat penyata - Ayat perintah Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Kemahiran Hidup - Ekonomi - Kajian Tempatan ii. NIlai Murni - Kerajinan - Kebersihan fizikal dan mental iii. KBT

IMPAK

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

Aras 1 ( i ) Mengenal pasti keperluan dan menyatakan dengan jelas. Aras 1 ( ii ) Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 2 ( i ) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 ( i ) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat.

a. Pembelajaran kontekstual - membuat keputusan b. Kecedasan pelbagai - logik matematik - kinestatik - verbal linguistic c. Kemahiran berfikir - menyatakan sebab - mengitlak - membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata akar - Kata tunggal - Kata bantu - Kata adjektif - Kata sendi nama - Kata berimbuhan -Bandingan semacam - Frasa nama - Frasa adjektif IMPAK

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

MINGGU 11 TEMA: UNIT 4

Minggu Kokurikulum

1. menyatakan makna perkataan dengan menggunakan kamus serta memberikan maksud frasa dalam ayat yang diberikan. 2. membaca halaman sinopsis dan prakata untuk

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Merujuk perkataan dari kamus untuk mencari makna, meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Aras 2 ( i ) Meneliti halaman kandungan sinopsis dan prakata untuk mendapatkan maklumat.

TAJUK: Gerai Makanan yang Tercantik ?

mendapatkan maklumat penting. 3. menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual.

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Aras 1 ( i ) .Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.

- Ayat tunggal - Ayat majmuk - Ayat penyata - Ayat perintah Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Kemahiran Hidup - Ekonomi - Kajian Tempatan ii. NIlai Murni - Kerajinan - Kebersihan fizikal dan mental iii. KBT a. Pembelajaran kontekstual - membuat keputusan b. Kecedasan pelbagai - logik matematik - kinestatik - verbal linguistic c. Kemahiran berfikir - menyatakan sebab - mengitlak - membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat

PENULISAN: Laporan

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unit ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 2.3 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

MINGGU 12

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 ( i ) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata akar - Kata tunggal

IMPAK

1. TEMA: UNIT 4 2. 3. 4. 5. 6.

Minggu Kokurikulum
TAJUK: Pertunjukan Seni Mempertahankan Diri

menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. menyatakan isi yang sesuai bagi tajuk yang diberikan. membina ayat topik dan ayat huraian daripada isi karangan. mengemukakan hujah dan alas an dengan cara yang cara yang betul. menyatakan maklumat yang tersirat daripada jadual. menyenaraikan maklumat daripada glosari yang diberikan.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

Aras 1 ( i ) Mengumpul dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas. Aras 3 ( i ) Meneliti glosari dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat.

- Kata bantu - Kata adjektif - Kata sendi nama - Kata berimbuhan -Bandingan semacam - Frasa nama - Frasa adjektif - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Ayat penyata - Ayat perintah Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Kemahiran Hidup - Ekonomi - Kajian Tempatan ii. NIlai Murni - Kerajinan - Kebersihan fizikal dan mental iii. KBT a. Pembelajaran kontekstual - membuat keputusan b. Kecedasan pelbagai - logik matematik - kinestatik - verbal linguistik c. Kemahiran berfikir - menyatakan sebab - mengitlak - membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat

PENULISAN: Fakta/ Rencana

Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Aras 2 ( i ) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang di kkenal pasti. Aras 2 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM

IMPAK

MINGGU 13 TEMA: UNIT 5

Sentiasa Berhemat Kita Selamat


TAJUK: Awas, Banjir

PENULISAN: Berita

Pada akhir unut ini murid dapat: . 1. menyatakan panduan tunjuk arah 2. membina ayat tunggal dan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 3. menyatakan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain. 4. membaca perkataan, frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks. 5. mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

Aras 2 ( i ) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang llain. Aras 3 ( i ) Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat. Aras 1 ( i ) Mengemukakan alas an yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat... Aras 1 ( i ) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dan pelbagi jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 6.3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 8.1 membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

Tatabahasa - Kata arah - Ayat perintah - Ayat penyata - Huruf besar dan tanda baca - Ayat Tanya - Ayat seruan - Kata hubung - Antonim - Penanda wacana Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Kajian Tempatan - Geografi ii. NIlai Murni - Hemah tinggi - Bekerjasama - Semangat bermasyarakat iii. KBT a. Kemahiran berfikir - mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan - menjana idea b. Kecedasan pelbagai - naturalis - interpersonal - kajian masa depan membuat ramalan c. Pembelajaran kontekstual - mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM

IMPAK

Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 14 TEMA: UNIT 5 1. membaca perkataan, frasa dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul serta menyatakan fakta dalam teks. 2. membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan. 3. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau yang dibaca 4. menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik 5. menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca. 6. mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan 7. membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan intonasi yang betul dan gaya yang sesuai 8. mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. 9. bersoal jawab untuk membuat keputusan dan rumusan.

Sentiasa Berhemat Kita Selamat


TAJUK: Tragedi

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan mengunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan,intonasi dan nada yang sesuai. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau dilihat atau yang dibaca.

Aras 3 ( i ) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. Aras 3 ( i ) .Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Aras 1 ( i ) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. Aras 2 ( i ) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan Aras 3 ( i ) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Aras 2 ( i ) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Aras 1 ( i ) Mengemukakan hujah dan alas an yang sesuai dalam perenggan.

Tatabahasa - Kata arah - Ayat perintah - Ayat penyata - Huruf besar dan tanda baca - Ayat Tanya - Ayat seruan - Kata hubung - Antonim - Penanda wacana Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Kajian Tempatan - Geografi ii. NIlai Murni - Hemah tinggi - Bekerjasama - Semangat bermasyarakat iii. KBT a. Kemahiran berfikir - mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan - menjana idea b. Kecedasan pelbagai - naturalis - interpersonal - kajian masa depan membuat ramalan c. Pembelajaran kontekstual - mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada.

PENULISAN: Fakta/ Rencana

6.5 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita ata berdasarkan maklumat yang diberi dalam bahan ilmu. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. HASIL PEMBELAJARAN

MINGGU/

OBJEKTIF

HURAIAN HASIL

SISTEM BAHASA /

IMPAK

TEMA/TAJUK

Pada akhir unut ini murid dapat: MINGGU 15 TEMA: UNIT 5 1. mengecam maklumat serta menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 2. menyatakan mesej daripada bahan yang dibaca. 3. menyatakan sebab atau alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 4. membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk 5. membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian. 6. membetulkan kesilapan ejaan, perkataan dan tanda baca dalam teks. 7. berbual tentang sesuatu perkara yang dialami, dilihat atau yang dibaca 8. mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan.

Sentiasa Berhemat Kita Selamat


TAJUK: Utamakan Keselamatan

PENULISAN: Karangan bergambar

1.1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan harian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. 1.5 memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. 6.3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 6.6 membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. 8.2 membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.3 membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 11.2 mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.

PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Aras 1 ( ii ) Mengesan mesej yang terdapat dalam bahan. Aras 2 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 3 ( i ) - Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Aras 1 ( i ) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan, Aras 1 ( i ) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 3 ( i ) Membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian. Aras 1 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan dan tanda baca dalam teks.. Aras 1 ( i ) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. Aras 1 ( ii ) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata arah - Ayat perintah - Ayat penyata - Huruf besar dan tanda baca - Ayat Tanya - Ayat seruan - Kata hubung - Antonim - Penanda wacana Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Kajian Tempatan - Geografi ii. NIlai Murni - Hemah tinggi - Bekerjasama - Semangat bermasyarakat iii. KBT a. Kemahiran berfikir - mentafsir -mengenal pasti idea utama dan idea sampingan - menjana idea b. Kecedasan pelbagai - naturalis - interpersonal - kajian masa depan membuat ramalan c. Pembelajaran kontekstual - mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: . 1. menyatakan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. 2. menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat atau tersurat yang terdapat dalam sesuatu bahan. 3. mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. 4. menyusun isi tentang sesuatu topik mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.

HASIL PEMBELAJARAN 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.

MINGGU 16 TEMA: UNIT 5

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( ii ) Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan Aras 1 ( iii ) Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. Aras 1 ( i ) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.. Aras 3 ( i ) Kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata bantu - Kata penguat - Kata sapaan - Kata seru Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Sejarah - Kebudayaan - Kajian Tempatan ii. NIlai Murni - Hemah tinggi - Kerajinan - Kesyukuran iii. KBT a. Kemahiran berfikir - merumus - mengesan kecondongan pendapat - mengkategori - menyusun atur b. Kajian Masa Depan - kajian masa lampau c. Kecerdasan Pelbagai - visual ruang

IMPAK

Hargai Warisan Kita


TAJUK: Melawat ke Muzium Negara

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

PENULISAN: Dialog

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.

Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Aras 1 ( ii ) Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

MINGGU 17 TEMA: UNIT 5

Hargai Warisan Kita


TAJUK: Tun Syed Nasir

PENULISAN: Fakta/ Keperihalan

1. membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat 3. mengenal psti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. 3. mengenal pasti kata, frasa, peribahasa, dan ayat dalam pelbagai genre. 4. menjelaskan ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre 5. menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 6. memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 7. mencatat nota dalam bentuk grafik.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Aras 1 ( ii ) Mengemukakan isi penting dengan jelas Aras 1 ( i ) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( ii ) Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat. Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata bantu - Kata penguat - Kata sapaan - Kata seru Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Sejarah - Kebudayaan - Kajian Tempatan ii. NIlai Murni - Hemah tinggi - Kerajinan - Kesyukuran iii. KBT a. Kemahiran berfikir - merumus - mengesan kecondongan pendapat - mengkategori - menyusun atur b. Kajian Masa Depan - kajian masa lampau c. Kecerdasan Pelbagai - visual ruang

IMPAK

5.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 ( ii ) Menceritakan isi bahan yang dibaca Aras 3 ( i ) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. .

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre.

Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa, dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. Aras 3 ( i ) Menjelaskan cirri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

Aras 1 ( i ) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.

Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.

Aras 2 ( i ) Mencatat nota dalam bentuk grafik

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat: . 1. menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana. 2. menyusun dan membetulkan kesilapan struktur ayat dalam teks. 3. menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat. 4. membaca lancar sesuatu bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5. memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks 6. menulis karangan fakta dengan ayat yang gramatis.

HASIL PEMBELAJARAN 5.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

MINGGU 18 TEMA: UNIT 5

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( i ) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 ( ii ). Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata bantu - Kata penguat - Kata sapaan - Kata seru Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Sejarah - Kebudayaan - Kajian Tempatan ii. NIlai Murni - Hemah tinggi - Kerajinan - Kesyukuran iii. KBT a. Kemahiran berfikir - merumus - mengesan kecondongan pendapat - mengkategori - menyusun atur b. Kajian Masa Depan - kajian masa lampau c. Kecerdasan Pelbagai - visual ruang

IMPAK

Hargai Warisan Kita


TAJUK: Rendang Daging

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sebuah karangan. Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Aras 1 ( i ) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. Aras 3 ( i ) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana. Aras 1 ( ii ). Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat.

PENULISAN: Biografi

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan,

MINGGU 19 TEMA: UNIT 5

Pengalaman Indah
TAJUK: Pengalaman di Gunung Mahchincang

1. mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat. 2. memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan permintaan. 3. menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. 4. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. 5. menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata Tanya untuk mendapatkan maklumat. Aras 1 ( i ) Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. Aras 1 ( iii ) Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan. Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata seru - Tanda baca - Penanda wacana - Imbuhan - Frasa Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Kajian Tempatan - Geografi - Ekonomi ii. NIlai Murni - Bersyukur iii. KBT a. Kemahiran berfikir - mengkategori b. Kajian Masa Depan - Pembelajaran Konstruktivisme

IMPAK

PENULISAN: Keperihalan

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 5.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

MINGGU 20 TEMA: UNIT 5

Pengalaman Indah
TAJUK: Pengalaman di Sandakan

1. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik 2 menyatakan makna perkataan mengikut konteks. 3. menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks dengan betul. 4. menyatakan perbezaan format karangan pelbagai genre. 5. membetulkan kesalahan frasa dan struktur ayat. 6. menulis ringkasan berdasarkan teks.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. Aras 3 ( ii ) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata seru - Tanda baca - Penanda wacana - Imbuhan - Frasa Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Kajian Tempatan - Geografi - Ekonomi ii. NIlai Murni - Bersyukur iii. KBT a. Kemahiran berfikir - mengkategori b. Kajian Masa Depan - Pembelajaran Konstruktivisme

IMPAK

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Aras 1 ( i ) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti dan membetulkan struktur ayat.

PENULISAN: Catatan harian

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Aras 3 ( i ) Menulis ringkasan berdasarkan teks.

MINGGU/
TEMA/TAJUK

OBJEKTIF Pada akhir unut ini murid dapat:

HASIL PEMBELAJARAN 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan,

MINGGU 21 TEMA: UNIT 5

Pengalaman Indah
TAJUK: Perjalanan dengan Kereta Api

PENULISAN: Fakta

1. membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik. 2. menulis ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan, isi dan penutup. 3. menulis pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. 4. menulis karangan berformat. 5. menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan 6. mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 ( ii ) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. Aras 2 ( i ) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.

SISTEM BAHASA / PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa - Kata seru - Tanda baca - Penanda wacana - Imbuhan - Frasa Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Kajian Tempatan - Geografi - Ekonomi ii. NIlai Murni - Bersyukur iii. KBT a. Kemahiran berfikir - mengkategori b. Kajian Masa Depan - Pembelajaran Konstruktivisme

IMPAK

5.1 Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

Aras 3 ( i ) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang brtul dan menarik.

Aras 1 ( i ) Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. Aras 1 ( ii ) Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan, isi dan penutup. Aras 2 ( i ) Membuat pebagai jenis perenggan pendahuluan dan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. Aras 3 ( i ) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format..

MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 22 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1. Bercerita dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 2.Menyampaikan maklumat dengan ungkapan yang sesuai. 3.Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan. 4.Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. 5.Menentukan fakta yang sesuai tentang topik.

HASIL PEMBELAJARAN 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat sebutan,intonasi yang baik,jelas dan teratur. 2.2 Melakukan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Imbuhan apitan peR-an kata bilangan ii)Sebutan dan intonasi Intonasi ulasan selari iii) Kosa kata mendahului, menghambat kencang,bencana iv)Pengisian Kurikulum i)Ilmu :Geografi K.Tempatan Nilai murni: Bekerjasama Semangat kesukanan v.KBT: Kontekstual Kajian Masa Depan Kemahiran berfikir -mengkategori

IMPAK

Aras 2 ii) Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan bahasa yang betul. Aras 2 i) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. Aras 3 (i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan. (ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat . Aras 2 (i) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.

TAJUK: Pertandingan Perahu Layar Penulisan: Pengumuman

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, Istilah,frasa,struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

4.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci,jelas dan tersusun.

MINGGU/ TEMA/TAJUK

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i) Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara. Aras 1 i) Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. Aras 2 i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim, kata bilangan penanda wacana iii)Kosa kata kadet,acuh tak acuh, mempromosikan iii PENGISIAN KURIKULUM I)Ilmu:Geografi,KT Iv KBT -Kemahiran berfikir mengkategori membuat keputusan Kajian Masa Depan V Nilai: Semangat kesukanan Kajian masa depan

IMPAK

MINGGU :23 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK: Majulah Sukan untuk Negara Penulisan : Biografi

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang terdapat teks. 2.Menyatakan komen tentang sesuatu isu dengan jelas. 3.Memilih dan engenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam sesuatu teks. 4.Mengimbas fakta daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. 5.Mengecam dan menyatakan maklumat yang terdapat dalam teks.

4.2 Mengemukan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian,pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus .

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca . 8.5 Mengenalpasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan dalam sesebuah karangan.

Aras 1 i) Mengecam diksi,istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab. Aras 1 i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

Aras 3 i) Mengumpul maklumat secara imbasan

MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 24 TEMA: RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU TAJUK : Sukan Mengharumkan Nama Negara Penulisan : Dialog

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.Mengumpulkan maklumat untuk membuat keputusan. 2.Menghubungkaitkan idea antara perenggan dan penanda wacana. 3.Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam sesuatu petikan. 4.Menulis ringkasan berdasarkan sesuatu teks.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.

Aras 2 i) Mencatatkan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. Aras 2 ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Penanda wacana,ayat aktif/ayat asif,k.sendi nama Intonasi dan sebutan Intonasi dialog ii)Kosa kata mewarisi,dicungkil,in sentif,atlet,memperun tukkan iii)PENGISIAN KURIKULUM iv)Ilmu :PJK,Geografi ii)Nilai:Patriotisme, Semangat Kesukanan vKBT: Kemahiran Berfikir -mengkategorikan Kajian Masa Depan

IMPAK

11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek Penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana dan nilai, dan pengajaran.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.

Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.

MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 25 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Peristiwa di Ladang Kelapa Sawit Penulisan Keperihalan

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. Aras 3 i) Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan tersirat.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i)Tatabahasa Sinonim Intonasi dan sebutan Lakonan ii)Kosa kata mengandar,mengend ong,mengusung,menj injing Pengisian Kurikulum i)Ilmu:Ekonomi, Geografi ii)Nilai:Patriotisme, Baik hati iii)KBT: Kem.Berfikirmembuat analogi Kajian Masa DepanBCB

IMPAK

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. 2.Mencatat idea yang terdapat pada bahan bacaan. 3.Mengusul periksa sesuatu andaian untuk menjelaskan sesuatu perkara. 4.Mengenal pasti tawaran untuk membuat pilihan.

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. 10.1Menghasilkan penulisan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. 2.2Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif.

Aras 2 i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Aras 3 i) Meneliti tawaran untuk membuat pilihan. Aras 3 i) Menulis ringkasan berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 3 i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah. Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.

MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 26 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Kelapa Sawit Penulisan: Fakta

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.Mengenalpasti kata, frasa,peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. 2.Menyatakan alasan untuk menerima dan menolak sesuatu alasan. 3.Menyatakan pengajaran daripada cerita. 4.Menyatakan pandangan secara keseluruhan tentang bahan yang dibaca. 5.Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan. 6.Menulis karangan berdasarkan tajuk.

HASIL PEMBELAJARAN 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan. Aras 2 i) Menyatakan maklumat secara tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 2 i) Mencatat nota dalam bentuk grafik.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim,imbuhan awalan,imbuhan apitan ii)Kosa kata isirung,menggerakka n,diproses,reput,unik, Manfaat,pelaksanaan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi,Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme,Kebersih an iii)KBT Kecerdasan Pelbagaiinterpersonal Kajian Masa Depan

IMPAK

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat secara menyeluruh. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Aras 2 i) Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa, dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre.

MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 27 TEMA: HASIL TANI MENINGKAT KAN EKONOMI TAJUK : Hasil Pertanian

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat: 1.Berbincang dengan sopan untuk Mendapatkan persetujuan semasa berurusan. 2.Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 3.Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. 4.Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.

HASIL PEMBELAJARAN 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang menarik. Aras 1 i) Menulis maklumat mengikut prosedur Aras 2 i) Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan.

9.1 Mengimlak (mengambil rencana) teks yang diperdengarkan.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Tanda Bacaan, peribahasa,kata sendi "di",imbuhan "di",membina ayat,kata ganda ii)Kosa kata tiram,kembung,pelep ah,tengkujuh,runtuh, tandan PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Geografi,Ekonomi i)Ilmu: Geografi,Ekonomi ii)Nilai: Patriotisme,Kebersih an iii)KBT: Kecerdasan pelbagai interpersonal

IMPAK

Penulisan : Dialog

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.

Aras 1 i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar dan dibaca.

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. 9.1Mengimlak teks yang diperdengarkan.

Aras 3 i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan. Aras 3 i) Mengambil imlak teks yang diperdengar

MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 28 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Monyet yang Pintar Penulisan : Dialog

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid 1.Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan, intonasi yang betul, dan gaya pnyampaian yang menarik. 2.Mempersembahkan cerita &menghuraikan sesuatu yang didengar dengan intonasi yang betul dan penghayatan yang sesuai. 3.Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. 4.Menyatakan watak dan perwatakan dalam karya. 5.Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks.

HASIL PEMBELAJARAN 2.1Bercerita dengan menggunakan kata,frasa,ayat serta sebutan dan intonasi yang baik, jelas, dan teratur.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi, dan penghayatan yang sesuai. ii) Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Kata nafi,simpulan bahasa,penanda wacana ii)Intonasi dan sebutan Intonasi bercerita iii)Kosa kata ganas,sampuk,herdik, berapi-api,baham PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati,keberanian iii)KBT: Kem. Berfikirmencirikan,membuat analogi

IMPAK

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak dalam aktiviti yang terancang.

Aras 2 i) Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. Aras 1 i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

11.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan,nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.

Aras 1 i) Mengecam watak yang terdapat dalam teks. ii) Mengenal pasti perwatakan yang terdapat dalam teks.

MINGGU/ TEMA/TAJUK MINGGU 29 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Pak Senik Insaf Penulisan : Cereka

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.Mengenal pasti kata, frasa,peribahasa, dan ayat yang biasa digunakan dalam penulisan. 2.Membuat kesimpulan atau menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 3.Menjelaskan makna mengikut konteks. 4.Menyatakan dan mengulas perkara menarik dalam karya

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i) Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian Aras 2 i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan Aras 3 i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Antonim,Sinonim,Ka ta kerja aktif /kata kerja pasif ii)Intonasi dan sebutan iii)Kosa kata insaf,menyembelih,h arum,kazat.lembut PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati,keberanian iii)KBT: Kem. Berfikirmencirikan,membuat analogi kecerdasan Pelbagaiverbal linguistic

IMPAK

5.2 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 7.1Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

6.2 Mengenal pasti pelbai genre penulisan.

Aras 2 i) Mengenal pasti frasa, kata ,peribaha dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre penulisan. Aras 2 i) Menyusun peristiwa yang terdapat Dalam teks.

11.3 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,idea, ayat, wacana, dan nilai pengajaran.

MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 30 TEMA: YANG BAIK JADIKAN TELADAN TAJUK : Apai Saloi Penulisan: Cerita

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN 11.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana dan nilai pengajaran. 11.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan watak dan perwatakan.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i)Mengulas perkara yang menarik dalam karya. Aras 2 ii)Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Aras 3 i)Mengemukakan pendapat tentang msj dan nilai yang terdapat dalam teks. Aras 3 ii)Menghubungkaitkan tema dengan persoalan yang terdapat dalam teks. iii)Mengulas tema dan persoalan yang erdapat dalam teks. Aras 3 i)Menulis karangan prosa.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA i)Tatabahasa Sinonim,kata pemeri ii)Intonasi dan sebutan Intonasi ayat iii)Kosa kata diajak,ternampak prosa PENGISIAN KURIKULUM i)Ilmu: Kesusasteraan ii)Nilai: Baik hati iii)KBT: Kem. Berfikir Kecerdasan Pelbagai

IMPAK

Pada akhir pengajaran dan pembalajaran ini murid-murid dapat: 1.Menyatakan persoalan dan menghubungkaitkan tema dengan persoalan dalam teks. 2.Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam teks. 3.Menjelaskan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 4.Menulis karangan prosa.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 11.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 5.1Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Aras 2 i)Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Aras 1 i)Membaca perkataan, frasa, ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul.

MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 31 TEMA: LESTARI ALAM TAJUK: Alam Ceria Kita Selesa

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat : 1. Memberikan sebab dan akibat untuk menolak atau menerima pendapat dengan jelas. Menyampaikan maklumat penting tentang bahan yang diberikan . Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan. Memberikan komen yang membina tentang suatu perkara.

HASIL PEMBELAJARAN 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. Aras 3 i. Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan sesuatu perbincangan. Aras 2 i. Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 3 i. Mengemukakan alas an untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa Maksud frasa, kata penguat, makna perkataan, kata bilangan, kata Kosa Kata pencemaran, anugerah, kitar semula, gelodak, PENGISIAN KURILKULUM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Kajian Tempatan, Geografi, Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni Bekerjasama, kewarganegaraan, mencintai Negara sendiri, KBT:Mengkategori, membuat inferens, membuat keputusan, mengenalpasti sebab dan akibat, menjana idea.

IMPAK

2.

3. Penulisan : Keperihalan 4.

4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.

11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana dan nilai pengajaran.

Aras 1 ii. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 32 TEMA: LESTARI ALAM

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat : Memberikan pendapat tentang tajuk dengan alasan yang jelas. Membaca lancar pelbagai teks dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang menarik. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang teks yang diberikan. Mengenal pasti ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan.

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. Aras 2 i. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. Aras 3 i. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 3 i.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puyisi dengan sebutan dan intonasi yan betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 4.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. 10.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa Maksud frasa, kata penguat, makna perkataan, kata bilangan, kata ajektif, kata majmuk, Kosa Kata pencemaran, anugerah, kitar semula, gelodak, fauna, karbon dioksida, Pengisian Kurikulum Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Kajian tempatan, , Nilai Murni Bekerjasama, kewarganegaraan, mencintai Negara sendiri, , KBT Mengkategori, membuat inferens, keputusan, sebab dan akibat, menjana idea.

IMPAK

TAJUK: Bumi Tercemar Penulisan : Syarahan

Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan

MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 33 TEMA: LESTARI ALAM

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat : 1. Menyatakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Membina pelbagai perenggan yang sesuai dengan tajuk yang diberikan. Membentangkan pendapat bagi menjelaskan persoalan dengan bahasa yang bertatasusila. Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang berkesan

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 2 i. Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk.

10.2 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan

TAJUK: Pencemaran Penulisan : Fakta, Surat Rasmi

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa Maksud frasa, kata penguat, makna perkataan, kata ajektif, Kosa Kata pencemaran, anugerah, kitar semula, gelodak, Pengisian Kurikulum Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Kajian Tempatan, Nilai Murni Bekerjasama, kewarganegaraan, mencintai Negara sendiri Kemahiran Bernilai Tambah Mengkategori, membuat inferens

IMPAK

2.

3.

11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana dan nilai pengajaran 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Aras 3 i. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Aras 2 i. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.

4.

5.

MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 34 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Sirih dan Pegaga 2. Penulisan : Karangan Fakta 3.

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1. i. Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatau topik yang dibincangkan. Aras 3 i. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format Aras 1 iii. Memberikan respon yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa Kata ganda, imbuhan akhirani Kosa Kata dipanggang,, jus, ulam, merawat, produksi, warkah, Pengisian Kurikulum Sains, Perubatan, Astronomi Nilai Murni berdedikasi, kerajinan, kerjasama

IMPAK

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat : 1. Menyampaikan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Menyatakan isi daripada pelbagai sumber. Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Membina ayat topik dan ayat huraian bagi menghasilkan perenggan yang kohesif. Menyenaraikan ayat informatif dalam teks.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

4.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus

Aras 2 i. Mengimbas fakta yang releven daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.

5.

Kemahiran Bernilai Tambah menyelesaikan masalah, membezakan fakta dengan pendapat

MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 35 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Gamat dan Rumpai Laut Penulisan : Surat tidak rasmi

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 i. Menyatakan fakta yang releven dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. Aras 3 ii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa Kata ganda, imbuhan akhiran, ayat tunggal, maksud perkataan Kosa Kata dipanggang,, jus, ulam, merawat, selera, Pengisian Kurikulum Sains, Perubatan, Astronomi Nilai Murni berdedikasi, kerajinan, kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah menyelesaikan masalah, membezakan fakta dengan pendapat,

IMPAK

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat : Mengumpulkan pendapat yang sesuai terhadap sesuatu persoalan. Menyatakan diksi dan ayat yang menarik daripada teks dengan menyatakan sebab Menyenaraikan ayat informatif dalam teks. Mengimbas fakta yang sesuai daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Menulis karangan dengan ayat yang gramatis. .

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk maklumat khusus.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul.

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.

Aras 3 i. Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersirat dan tersurat.

MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 36 TEMA: KEAJAIBAN ALAM TAJUK: Komet

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat : Menyusun isi penting daripada sesuatu topik. Menyusun isi penting sesuatu topik. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan Menyenaraikan ayat informatif dalam teks Mengumpulkan maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai Aras 2 genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel i. i. Mengecam ayat informatif yang mudah, menarik dan bermakna. dalam dalam teks. ii. Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif dengan ayat informatif. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 3 i. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 1 i. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. ii. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa Kata bilangan, Apitan, Penjodoh bilangan Kosa Kata dipanggang,, jus, ulam, merawat, selera, samudera, endapan, hadam, komet, Pengisian Kurikulum Sains, Perubatan, Astronomi Nilai Murni berdedikasi, kerajinan, kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah menyelesaikan masalah, membezakan fakta dengan pendapat

IMPAK

Penulisan : Karangan Fakta Laporan

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 2 ii. Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca.

MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 37 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Pertandingan Robotik 3. Penulisan : Laporan 4.

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i.Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat : 1. Menyatakan pendapat sendiri dalam sesuatu perbincangan. membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang diberikan. Membuat ramalan berdasarkan tajuk yang diberi. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, stuktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 2 i. Memberikan pendapat dengan alas an tentang sesuatu topik.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa kata dasar, kata berimbuhan, makna perkataan, bandingan semacam, kata adjektif, ayat tunggal, ayat majmuk, Kosa Kata memprogramkan, mengaktifkan, komponen, litar, berfungsi, robotik, Pengisian Kurikulum Ilmu Sains, Kem Hidup, Kajian Tempatan. Nilai Kerajinan, rasional, berdikari KBT: Teknologi Maklumat dan Kom, Kajian masa Depan, Kem Belajar Cara Belajar

IMPAK

2.

Aras 2 i.Menyusun isi penting ii. Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah. Aras 2 i. Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik.

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

8.4 Membina dan membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara.

Aras 1 ii. Mengenal pasti isi yang seuai dengan tajuk

MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 38 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Basikal Bestari Penulisan : Autobiografi

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan. Aras 1 i. Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. ii. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramlan.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat : 1. Menyusun maklumat penting untuk membuat laporan. 2. Mengulas perkara yang baik dalam cerita. 3. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. 4. Menulis maklumat daripada petikan dalam bentuk grafik. 5. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai daripada bahan yang diberikan. 6. Menulis karangan berdasrkan tajuk yang diberikan.

6.6 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa kata dasar, makna perkataan, bandingan semacam, kata adjektif, ayat tunggal, ayat majmuk, ayat Tanya, ayat penyata,, ayat perintah Kosa Kata memprogramkan, mengaktifkan, komponen, litar, berfungsi, robotik, kategori, sumo, kreatif, saiz, kriteria Pengisian Kurikulum Ilmu Sains, Kem Hidup, Kajian Tempatan. Nilai Kerajinan, rasional, berdikari Kem. Bernilai Tambah Kem. Teknologi Maklumat dan Kom, Kajian masa Depan

IMPAK

9.2 Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.

Aras 1 ii. Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar.

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Aras 3 i. Mengulas perkara yang menarik dalam karya.

MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 39 TEMA: ERA SAINS DAN TEKNOLOGI TAJUK: Hasil Ciptaan Sains dan Teknologi Penulisan : Autobiografi

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat : 1. Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. 2. Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan. 3. Mengemukakan cadangan bagi menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara denganayat yang jelas. 4. Menyatakan andaian perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat. 5. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. 6. Membaca untuk mengumpulkan maklumat bagi membuat ramalan.

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. Mendengar dan menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. Aras 1 i. Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Aras 2 i. Menyusun maklumat yang penting yang terdapat dalam bahan grafik..

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa kata adjektif, ayat tunggal, ayat majmuk, ayat Tanya, ayat penyata,, ayat perintah Sistem Ejaan Ejaan kata dasar dan kata terbitan. Kosa Kata memprogramkan, mengaktifkan, komponen, litar, berfungsi, robotik, kategori, sumo, kreatif, saiz, kriteria Pengisian Kurikulum Ilmu Sains, Kem Hidup, Kajian Tempatan. Nilai Kerajinan, rasional, berdikari KBT: Kem. Teknologi Maklumat dan Kom, Kajian masa Depan, Kem Belajar Cara Belajar

IMPAK

9.3. Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan didengar atau dibaca secara kohesif.

11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana dan nilai dan pengajaran.

Aras 3 i. engemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 40 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Membaca Untuk Menguasai Dunia Penulisan : Karangan Fakta 3.

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat : 1. Memberi respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Memilih ayat memberikan kesan dalam teks dengan menyatakan alasan yang sesuai. Menulis karangan prosa. Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat yang munasabah.

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 i. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. Aras 2 i. Menyampaikan pendapat tentang perkara yang menarik. Aras 3 i. Mengemukakan teguran yang positif berdasarkan maklumat yang diperoleh

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Tatabahasa Antonim, Sinonim, Kata sendi nama, Penanda wacana, Ayat Tanya, Sebutan dan intonasi.Intonasi ayat Tanya,. Kosa Kata - berleter, keliru, ustaz, samudeara, terokai, pelosok, jelajahi, minda, simulasi, situasi. Pengisian Kurikulum Ilmu Kajian Tempatan.

IMPAK

2.

4.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

Aras 3 Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alas an yang sesuai. Aras 3 i. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas.

Nilai Rasional, Kesyukuran, Semangat kerjasama. Kewarganegaraan Menginginkan Negara yang maju. KBT: Interpersonal verbal linguistik.

4. 5.

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 41 TEMA: WAWASAN KITA TAJUK: Perpustakaan Awam Desa Penulisan : 2. Surat Rasmi 3. 4.

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Aras 2 i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan kesan. Aras 3 i. Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat : 1. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya penyampaian yang menarik dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Menyatakan mesej dan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah. Mengemukakan teguran yang positif beradasrkan maklumat yang diperoleh.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa Kata sendi nama, enanda wacana, Ayat Tanya, Ayat perintah, Ayat pasif, Ayat aktif Kosa Kata - berleter, keliru, ustaz, samudeara, terokai, pelosok, jelajahi, minda, simulasi, situasi. Pengisian Kurikulum Ilmu Kajian Tempatan.

IMPAK

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat memabawa kesan tertentu kepada pembaca. Fokus Sampingan

Aras 3 i. Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alas an.

Nilai Rasional, Kesyukuran, Semangat kerjasama. Kewarganegaraan Menginginkan Negara yang maju. Kem. Bernilai Tambah menyatakan sebab dan akibat Interpersonal , verbal linguistik.

5.

MINGGU/ TEMA /TAJUK MINGGU 42 TEMA: WAWASAN KITA

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat : 1. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. 2. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. 3. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. 4. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 5. Mengklasfikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan memberikan alasan.

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 ii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Aras 2 i. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. Aras 3 i. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA Tatabahasa perintah, Ayat pasif, Ayat aktif Sebutan dan intonasi.Intonasi ayat Tanya, Intonasi ayat perintah. Kosa Kata - berleter, keliru, ustaz, pelosok, jelajahi, minda, simulasi, situasi. Pengisian Kurikulum Ilmu Kajian Tempatan. Nilai Rasional, Kesyukuran, Semangat kerjasama. Kewarganegaraan Menginginkan Negara yang maju. KBT: menyatakan sebab dan akibat Interpersonal , verbal linguistik.

IMPAK

TAJUK: Membaca Santapan Minda Penulisan : Laporan

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dan kemas.

Aras 2 i. Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.