Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, serta hidayah-nya
sehingga kami dapat menyelesaikan Makalah mengenai Askep Reumatik Pada Lansia.
Makalah ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Keperawatan Keluarga.
kami menyadari bahwa didalam pembuatan makalah ini berkat bantuan dan tuntunan
Tuhan Yang Maha Esa dan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak untuk itu dalam
kesempatan ini kami menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan makalah ini khususnya dosen
pembimbing mata kuliah Keperawatan Keluarga.
kami menyadari bahwa dalam proses penulisan makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan baik materi ataupun penulisannya. Namun demikian, kami telah berupaya
dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan
baik dan oleh karenanya, kami dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima
masukan, saran dan usul guna penyempurnaan makalah ini.

Karawang, 05 Juni 2013

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .........................................................................................................i


DAFTAR ISI ........................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................1
A. Latar Belakang ...............................................................................................1
B. Tujuan Penulisan ............................................................................................1

BAB II TINJAUAN TEORI ...............................................................................................3


A. Pengertian .......................................................................................................3
B. Etiologi ............................................................................................................4
C. Tanda dan Gejala ...........................................................................................5
D. Patofisiologi ....................................................................................................6
E. Komplikasi .....................................................................................................8
F. Pencegahan .....................................................................................................8
G. Penatalaksanaan ............................................................................................8

BAB III ASUHAN KEPERAWATAN ..............................................................................10


BAB IV PENUTUP .............................................................................................................25
A. Kesimpulan .....................................................................................................26

DAFTAR PUSTAKA

ii

Anda mungkin juga menyukai