JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA

(JPJ K3)

BORANG PENYATA PERTUKARAN MILIKAN KENDERAAN MOTOR SECARA SUKARELA OLEH PEMUNYA BERDAFTAR
SILA BACA PANDUAN DI MUKA SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG INI. A BUTIR-BUTIR KENDERAAN DAN PEMUNYA BERDAFTAR 1 No. Pendaftaran 2 No. Pendaftaran (UN/DC) 3 No.K.P/Pasport/Polis/Tentera/ Syarikat/Pertubuhan 5 Nama 6 Alamat 7 Poskod 9 Negeri 10 Kelas Kegunaan PENGAKUAN PEMUNYA BERDAFTAR Saya, pemunya berdaftar kenderaan motor ini, menukar milikannya secara pindahmilik secara sukarela kepada pemilik baru tersebut di bawah. Tarikh………………………………………… B. BUTIR-BUTIR PEMILIK BARU 1 No.K.P/Pasport/Polis/Tentera/ Syarikat/Pertubuhan 3 Nama 4 Alamat 5 Poskod 7 Negeri 8 Kelas Kegunaan 9 Nama Syarikat Insurans 10 Nombor Polisi 11 Tarikh Mula Berkuatkuasa Hari 13 Nama Syarikat Insurans Lain (Jika ada) 14 Nombor Polisi 15 Tarikh Mula Berkuatkuasa Hari 17 Nama Pihak Menuntut (Jika ada tuntutan Hakmilik) 18 No Siri Tuntutan PENGAKUAN PEMILIK BARU : Saya mengaku telah menerima milikan kenderaan motor tersebut secara pindahmilik secara sukarela yang dibuat oleh pemunya berdaftar di atas dan memohon untuk didaftarkan sebagai pemunya berdaftar kenderaan motor ini Bulan Tahun 16 Tarikh Luput Hari Bulan Tahun Bulan Tahun 12 Tarikh Luput Hari Bulan Tahun 13 a 6 Bandar Kegunaan Pejabat 8 a 9 a 2 Kategori Pemilik Tandatangan……………………………………………….. 8 Bandar 4 Kategori Pemunya

Tarikh…………………………………………

Tandatangan………………………………………………..

Kegunaan Pejabat Kod Pengecualian Bayaran Kod Syarat 1, 2, 3

(JPJ K3) PANDUAN MENGISI BORANG PENYATA PERTUKARAN MILIKAN KENDERAAN MOTOR SECARA SUKARELA OLEH PEMUNYA BERDAFTAR PERHATIAN :(i) Gunakan SATU borang untuk Satu Jenis permohonan sahaja. Kad pengenalan asal pemilik baru. (v) Sila sertakan dokumen-dokumen berikut:a.BUTIR-BUTIR PEMILIK BARU 1 No.Tuliskan kelas kegunaan kenderaan tersebut seperti tercatat di Perakuan Pendaftaran BAHAGIAN B . b. .P/Pasport/Polis/Tentera/ Syarikat/Pertubuhan 2 Kategori Pemilik 3 Nama 4 Alamat 8 Kelas Kegunaan 13 Nama Syarikat Insurans Lain (Jika ada) 17 Nama Pihak Menuntut 18 No. (iv) Gunakan ejaan ringkas jika ruangan tidak mencukupi.K. Kad pengenalan asal pemunya berdaftar. BAHAGIAN A . contohnya : 123456 . Nota Perlindungan Insurans atau Polisi Insurans atau Jaminan.Anggota Polis 3 .Orang Awam Malaysia 2 . .Isikan seperti di Bahagian A di atas.Isikan alamat kediaman/alamat berdaftar . . Pendaftaran (UN/DC) 3 No.K.BUTIR-BUTIR KENDERAAN DAN PEMUNYA BERDAFTAR 2 No.Isikan seperti di Bahagian A di atas.Tuliskan nama insurans lain jika kenderaan dilindungi oleh dua insurans dalam satu jangkamasa Lesen Kenderaan Motor . Syarikat/Pertubuhan Isikan nombor pendaftaran syarikat/petubuhan. isikan : 1 4 Kategori Pemunya 2 3 4 5 6 1 0 0 9 5 6 5 6 7 8 9 Kerajaan Badan Berkanun Sijil Kelahiran Malaysia Resit Pengenalan Malaysia Bukan Warganegara Malaysia . Polis atau Tentera Isikan nombor polis atau tentera. Sila gunakan HURUF BESAR. Bagi syarikat/pertubuhan isikan seperti di dalam sijil pendaftaran syarikat atau pertubuhan.Isikan Nama seperti di dalam kad pengenalan/pasport/kad polis/tentera. Surat tuntutan hakmilik (pemunya baru).Tuliskan nama SYARIKAT KEWANGAN yang berhak membuat tuntutan atau KERAJAAN jika hakmilik dituntut oleh kerajaan . Perakuan Pendaftaran. Siri Tuntutan . d.Anggota Tentera 4 .Orang awam Malaysia Isikan nombor kad pengenalan. . (ii) Tulis dengan terang dan jelas. Tinggalkan satu petak kosong di antara perkataan.Gunakan kod seperti berikut:0 . g. Kad tukar alamat pemunya baru (jika perlu).Isikan seperti di Bahagian A di atas. e.Tuliskan nombor siri surat tuntutan hakmilik yang dikeluarkan oleh SYARIKAT KEWANGAN atau nombor rujukan surat tuntutan hakmilik dari KERAJAAN . c.Syarikat/Pertubuhan 5 Nama 6 Alamat 10 Kelas Kegunaan .0956. . .Tuliskan kegunaan kenderaan bagi pemunya baru.P/Pasport/Polis/Tentera/ Syarikat/Pertubuhan ..10 .Isikan nombor pendaftaran UN/DC sekiranya pertukaran milikan melibatkan kenderaan berkenaan . (iii) Gunakan satu petak bagi setiap huruf atau angka. f. Surat pembatalan tuntutan hakmilik (pemunya berdaftar). Bukan rakyat Malaysia Isikan nombor pasport.Isikan seperti di Bahagian A di atas.Penduduk Tetap Malaysia 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful