JABATAN PENGANGKUTAN JALAN MALAYSIA

(JPJ K3)

BORANG PENYATA PERTUKARAN MILIKAN KENDERAAN MOTOR SECARA SUKARELA OLEH PEMUNYA BERDAFTAR
SILA BACA PANDUAN DI MUKA SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG INI. A BUTIR-BUTIR KENDERAAN DAN PEMUNYA BERDAFTAR 1 No. Pendaftaran 2 No. Pendaftaran (UN/DC) 3 No.K.P/Pasport/Polis/Tentera/ Syarikat/Pertubuhan 5 Nama 6 Alamat 7 Poskod 9 Negeri 10 Kelas Kegunaan PENGAKUAN PEMUNYA BERDAFTAR Saya, pemunya berdaftar kenderaan motor ini, menukar milikannya secara pindahmilik secara sukarela kepada pemilik baru tersebut di bawah. Tarikh………………………………………… B. BUTIR-BUTIR PEMILIK BARU 1 No.K.P/Pasport/Polis/Tentera/ Syarikat/Pertubuhan 3 Nama 4 Alamat 5 Poskod 7 Negeri 8 Kelas Kegunaan 9 Nama Syarikat Insurans 10 Nombor Polisi 11 Tarikh Mula Berkuatkuasa Hari 13 Nama Syarikat Insurans Lain (Jika ada) 14 Nombor Polisi 15 Tarikh Mula Berkuatkuasa Hari 17 Nama Pihak Menuntut (Jika ada tuntutan Hakmilik) 18 No Siri Tuntutan PENGAKUAN PEMILIK BARU : Saya mengaku telah menerima milikan kenderaan motor tersebut secara pindahmilik secara sukarela yang dibuat oleh pemunya berdaftar di atas dan memohon untuk didaftarkan sebagai pemunya berdaftar kenderaan motor ini Bulan Tahun 16 Tarikh Luput Hari Bulan Tahun Bulan Tahun 12 Tarikh Luput Hari Bulan Tahun 13 a 6 Bandar Kegunaan Pejabat 8 a 9 a 2 Kategori Pemilik Tandatangan……………………………………………….. 8 Bandar 4 Kategori Pemunya

Tarikh…………………………………………

Tandatangan………………………………………………..

Kegunaan Pejabat Kod Pengecualian Bayaran Kod Syarat 1, 2, 3

K.P/Pasport/Polis/Tentera/ Syarikat/Pertubuhan .Isikan nombor pendaftaran UN/DC sekiranya pertukaran milikan melibatkan kenderaan berkenaan . b. c.. d. BAHAGIAN A . Kad pengenalan asal pemilik baru.Isikan alamat kediaman/alamat berdaftar . Kad pengenalan asal pemunya berdaftar. . .Tuliskan kegunaan kenderaan bagi pemunya baru. (iii) Gunakan satu petak bagi setiap huruf atau angka.Isikan seperti di Bahagian A di atas.K.P/Pasport/Polis/Tentera/ Syarikat/Pertubuhan 2 Kategori Pemilik 3 Nama 4 Alamat 8 Kelas Kegunaan 13 Nama Syarikat Insurans Lain (Jika ada) 17 Nama Pihak Menuntut 18 No. (v) Sila sertakan dokumen-dokumen berikut:a. . contohnya : 123456 .Anggota Polis 3 . Siri Tuntutan .0956. Bukan rakyat Malaysia Isikan nombor pasport. Sila gunakan HURUF BESAR.Isikan seperti di Bahagian A di atas. Bagi syarikat/pertubuhan isikan seperti di dalam sijil pendaftaran syarikat atau pertubuhan. Syarikat/Pertubuhan Isikan nombor pendaftaran syarikat/petubuhan.Orang awam Malaysia Isikan nombor kad pengenalan. .Tuliskan nama SYARIKAT KEWANGAN yang berhak membuat tuntutan atau KERAJAAN jika hakmilik dituntut oleh kerajaan .Gunakan kod seperti berikut:0 . (iv) Gunakan ejaan ringkas jika ruangan tidak mencukupi. Perakuan Pendaftaran. Tinggalkan satu petak kosong di antara perkataan. (ii) Tulis dengan terang dan jelas. Kad tukar alamat pemunya baru (jika perlu).Isikan Nama seperti di dalam kad pengenalan/pasport/kad polis/tentera.BUTIR-BUTIR KENDERAAN DAN PEMUNYA BERDAFTAR 2 No. Pendaftaran (UN/DC) 3 No.Penduduk Tetap Malaysia 1 . Polis atau Tentera Isikan nombor polis atau tentera. .10 . Nota Perlindungan Insurans atau Polisi Insurans atau Jaminan.Isikan seperti di Bahagian A di atas. g.Anggota Tentera 4 . Surat pembatalan tuntutan hakmilik (pemunya berdaftar). e. Surat tuntutan hakmilik (pemunya baru).Tuliskan nama insurans lain jika kenderaan dilindungi oleh dua insurans dalam satu jangkamasa Lesen Kenderaan Motor .Syarikat/Pertubuhan 5 Nama 6 Alamat 10 Kelas Kegunaan . f.BUTIR-BUTIR PEMILIK BARU 1 No.Tuliskan nombor siri surat tuntutan hakmilik yang dikeluarkan oleh SYARIKAT KEWANGAN atau nombor rujukan surat tuntutan hakmilik dari KERAJAAN .Isikan seperti di Bahagian A di atas. isikan : 1 4 Kategori Pemunya 2 3 4 5 6 1 0 0 9 5 6 5 6 7 8 9 Kerajaan Badan Berkanun Sijil Kelahiran Malaysia Resit Pengenalan Malaysia Bukan Warganegara Malaysia .(JPJ K3) PANDUAN MENGISI BORANG PENYATA PERTUKARAN MILIKAN KENDERAAN MOTOR SECARA SUKARELA OLEH PEMUNYA BERDAFTAR PERHATIAN :(i) Gunakan SATU borang untuk Satu Jenis permohonan sahaja.Tuliskan kelas kegunaan kenderaan tersebut seperti tercatat di Perakuan Pendaftaran BAHAGIAN B . .Orang Awam Malaysia 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful