Anda di halaman 1dari 90

ASAS EKONOMI ISLAM CTU 241 Pensyarah : NOOR SALIZA ZAINAL PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)

UNIVER SITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) KEDAH PENILAIAN MARKAH 1. 2. PENILAIAN SEMESTER : 40 % PEPERIKSAAN AKHIR : 60% - Mengandungi LIMA (5) s oalan esei - jawab 3 soalan - Peruntukan markah setiap soalan ialah 20 markah. PENILAIAN SEMESTER 1. Ujian Pertengahan semester 15% 2. Tugasan Kumpulan 20% 3. Komitmen 5% JUMLAH 40%

KANDUNGAN SILIBUS 1. Pengenalan Ekonomi Islam (Iqtisad) 2.Konsep Ekonomi Islam 3.Metodologi dan su mber Ekonomi Islam 4.Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam 5.Konsep Asas Ekonomi Is lam (Al-Maidah 3) Maksud : Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupk an kepadamu nikmatKu, dan telah Kuredhai Islam itu jadi agama bagimu (al-Maidah : 3)

1.0 PENGENALAN EKONOMI ISLAM PENDAHULUAN Kedudukan ekonomi dalam konteks Islam yang syumul. Gambarajah Islam (Islamic wor ldview) GAMBARAJAH ISLAM ISLAM AQIDAH SYARIAH AKHLAK IBADAT MUAMALAT IBADAT KHUSUS IBADAT AM AKTIVITI SOSIAL AKTIVITI EKONOMI AKTIVITI POLITIK SEKTOR KERAJAAN SEKTOR SWASTA SEKTOR KEBAJIKAN

Ekonomi Islam juga bergerak dalam asas falsafahnya yang tersendiri berasaskan pa nduan : al-Quran al- Hadis, dan kaedah fekah dalam sains muamalat yang fleksibel dan dinamis memberi ruang untuk berkembang mengikut perkembangan ekonomi semasa . ASAS FALSAFAH EKONOMI Dasar ilmu yang tertinggi dalam rangka membahaskan sesuatu sistem yang berasaska n pegangan dan keyakinan tertentu Tauhid Istikhlaf / Khilafah Ukhuwwah Tazkiyyah 1. TAUHID Maksud 2 bentuk : Uluhiyyah & Rububiyyah 2 hubungan : i) hubungan manusia dengan Allah ii)hubungan manusia dengan manusia

Falsafah ekonomi Islam, terungkap kukuh kepada dasardasar tauhid yang dipegang o leh individu Islam itu sendiri. Allah S.W.T. telah menentukan undang-undang untu k semua kejadian dan semuanya sudah sedia patuh kecuali manusia Manusia dikurnia kan Allah S.W.T. dengan kebebasan sama ada untuk mengikut undang-undang tabii at au mengingkarinya. Kedudukan falsafah Tauhid dalam bidang ekonomi adalah seperti berikut : a) Keyak inan bahawa seluruh alam ini dan harta adalah kepunyaan Allah S.W.T. b) Manusia adalah pemegang amanah terhadap apa yang dimilikinya yang dikurniakan oleh Allah S.W.T. c) Pemilikan persendirian yang diizinkan oleh Islam adalah tertakluk kep ada perolehan dan perbelanjaannya dengan cara yang betul serta hartaitu hendakla h digunakan bagi memenuhi tanggungjawabnya yang tertentu. d) Sistem ekonomi Isla m membawa kepada perpaduan dan keseimbangan sosial. i. Tujuan hidup seseorang manusia seperti yang diwahyukan dalam al-Quran : Bagi mel aksanakan tanggungjawab sebagai khalifah, semua individu mesti menjaga segala ku rniaan Allah S.W.T. dalam keadaan yang baik. aktiviti-aktiviti yang boleh mendat angkan kerosakan kepada diri, orang lain, alam sekitar, pembaziran, pengabaian t erhadap sumber manusia, sumber asli dan lain-lain aktiviti yang seumpamanya adal ah dilarang. Status manusia adalah diciptakan untuk menjaga milik Allah S.W.T. d an bukan untuk mendatangkan kerosakan kepadanya. (Surah al-Anam, 6:165)

ii) Bagi beribadat kepada Allah S.W.T. ia merujuk kepada ketaatan dan mengikut p etunjukNya dalam segala tindakan dalam perlakuan muamalat. iii) Bagi memakmurkan bumi umat Islam mesti berusaha untuk melakukan kebaikan, menambah pengeluaran, mempertingkatkan khidmat bakti kepada masyarakat, membangun dan menggalakkan per tumbuhan ekonomi. 2. IKHTIHLAF / KHILAFAH Dua (2) tugas utama : i) kepimpinan manusia ii) pembangunan ekonomi atau alam dunia Asas : amanah dan tanggungjawab Nilai-nilai agung dan istimewa yang menjadi asas nilai Ilahiah dalam ekonomi Isl am adalah nilai yang menetapkan bahawa manusia menjadi wakil dalam harta Allah S.W .T. Individu ekonomi Islam meyakini bahawa harta dan segala sumber yang ada di m uka bumi adalah milik Allah S.W.T.

i. Melaksanakan tanggungjawab Musthaqlafinafil Ard. Kedudukan ini meletakkan peranan individu sebagai penerima tanggungjawab kepada pemilikan dan penggunaan harta s eamanah yang mungkin . Walau pun harta yang diperolehi melalui titik peluh yang diusahakan oleh manusia, tetapi modal asal adalah kepunyaan Allah. Allah S.W.T m enghendaki manusia menggunakan sewajarnya di samping membelanjakan sebahagiannya pada jalan Allah. ii. Memakmurkan Bumi. Manusia yang asal kejadian daripada unsur bumi diarah Allah me njadi perancang, pengatur, pelabur memajukan dunia dengan potensi modal insan ya ng ada bagi mempertingkatkan pengeluaran, pengagihan serta menggalakkan pertumbu han. 3. UKHUWWAH Persaudaraan manusia tanpa batasan goegrafi, bangsa, warna kulit dan lain-lain u ntuk melahirkan manusia bertanggungjawab, bekerjasama, hormat menghormati dan ti dak menindas orang lain 2 bentuk : i) hubungan kemanusiaan ii) Hubungan persauda raan

Konsep ini mencetuskan ikatan persaudaraan di atas paksi tauhid. Menerusi sabda Nabi S.A.W yang bermaksud Tidak sempurna iman seseorang sehingga kamu kasih saud ara kamu sebagaimana kamu kasih diri kamu sendiri. Tuntutan hadis ini adalah jela s hubungan sesama muslim secara khusus, menuntut sentiasa saling berkasih sayang , bekerjasama dan menggerakkan apa sahaja kegiatan termasuk bidang ekonomi. Ia t idak sahaja memberi kesan yang positif kepada aspek sosial malah turut memberi k esan yang sama dalam kehidupan ekonomi dan politik ummah. 4. TAZKIYYAH 2 maksud : i) penyucian jiwa dan tinggi akhlak ii) pembinaan manusia yang berjiw a dan bermatlamat Islam Matlamat syariah : penyucian seluruh masyarakat Islam (r oh, hati & tindakan) dari sebarang kecenderungan kepada maksiat dan kemungkaran Manusia diciptakan dengan maksud yang mulia iaitu untuk beribadat kepada Allah S .W.T. Ibadat merujuk kepada ketaatan perintah Allah S.W.T. dan mengikuti pertunj uknya dalam segala tindakan dan perlakuan muamalah

manusia perlu mewujudkan hubungan yang bersih dalam apa jua peringkat hubungan d engan Allah S.W.T., sesama manusia dan alam. Penghayatan konsep ini berserta den gan konsepkonsep lain yang berupa perincian kepada tuntutan konsep tauhid akan m embawa aktiviti ekonomi menuju kepada matlamat yang murni. Oleh itu tazkiyyah yang membawa maksud pembersihan, pertumbuhan memantapkan lagi pencapaian ekonomi. Lebih-lebih lagi dilihat kepada pembersihan, pembangunan ji wa dan harta secara serentak. PENGERTIAN EKONOMI DAN IQTISAD Ekonomi : suatu ilmu yang mempelajari tentang perlakuan individu dan masyarakat dalam menggunakan faktor-faktor pengeluaran yang terbatas untuk menghasilkan bar angan dan perkhidmatan yang mereka perlukan. - David Hyman: Ilmu yang membahaskan bagaimana mengurus sumbersumber yang terhad bagi pelbagai alternatif penggunaan.

Perkataan Ekonomi berasal daripada perkataan latin Oeconomicus dan perkataan Gre ek Oikonomikos. Joseph A. Schumpeter: - Oeconomicus merujuk kepada Kebijaksanaan dalam pengurusan rumahtangga. P.H Collin : - cermat dan berhati-hati, tanpa mem bazirkan wang dan kebendaan. Philip Cockgove : - kajian ekonomi dalam konteks ak tiviti individu ekonomi. IQTISAD Perkataan Arab Qasadu / Qasdu : lurus, jimat cermat iaitu di antara bakhil dan i sraf Teknikal : mengamalkan jalan pertengahan iaitu bersederhana antara bakhil d an israf s. al-Furqan:67) al Dan juga mereka (yang diredhai Allah SWT itu ialah) yang apabi la membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut; da n (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul dan sederhana di antara kedua-du a cara (boros dan bakhil) itu

EKONOMI ISLAM DAN MAQASID SYARIAAH Mengikut kupasan para ulama fiqh, kepentingan manusia dan masyarakat yang dijami n oleh Syariah Islam , didorong oleh EMPAT inti pati yang utama: Jalb al-Masalih : mencapai kepentingan di dalam kehidupan. Dar al-Mafasid: menolak kerosakan yan g bakal timbul dalam masyarakat . Sadd al-Dharar: menyekat kepentingan buruk. Ta ghayyur al-Zaman : mementingkan faktor peredaran zaman. Maslahah Asas. Maslahah Daruriyyat yang melibatkan pemeliharan 5 perkara asas iaitu agama, jiwa , akal, kehormatan dan harta. Kesemua kepentingan ini dapat dianggap sebagai kep erluan asasi yang amat diperlukan oleh setiap manusia di dalam kehidupan bermasy arakat. Seandainya satu daripada keperluan ini tidak dipenuhi, kehidupan manusia sudah tiada ertinya lagi. Sebarang perkara dan tindakan yang mencabul kelima-li ma perkara ini akan dianggap sebagai mafsadah. Maslahah Diperlukan. Maslahah Hajiyyah melibatkan semua yang diperlukan oleh manusia untuk mewujudkan kemudahan dan kelapangan dalam menjalankan tugas dalam kehidupan. Walaupun iany a tidak sampai kepada tahap keperluan asasi yang boleh menyebabkan kebinasaan hi dup manusia, tetepi ianya diperlukan bagi mengelakkan kesusahan di dalam masyara kat.

Maslahah diperlukan untuk menjaga kehormatan hidup. Maslahah Tahsiniyyah yang melibatkan kemuliaan akhlak dan adat yang baik. Semuan ya diperlukan bagi menjamin kelancaran hidup manusia dalam masyarakat. DISIPLIN DAN SKOP EKONOMI Ekonomi merupakan satu disiplin ilmu yang berkait rapat dengan kemasyarakatan. E konomi dikategorikan juga sebagai Sains Kemasyarakatan kerana skop kajiannya men jurus kepada pelbagai kegiatan manusia di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bi dang ekonomi adalah merupakan satu aspek gelagat manusia yang berkaitan dengan p engeluaran, pengagihan dan penggunaan. Selari dengan satu penakrifan ekonomi oleh Paul A. Samuelson yang menyatakan: bahawa ekonomi adalah kajian gelagat manusia dalam hubungannya dengan penggunaan sumber-sumber pengeluaran yang terhad untuk mengeluarkan barang-barang dan perkh idmatan dan mengagihkan untuk penggunaan.

PERANAN MANUSIA DALAM EKONOMI. Konsep manusia ekonomi dan statusnya. di dalam ekonomi pasaran adalah dinilai se bagai manusia sosial dan hasil keluaran alam Oleh itu tidak ada sebab individu e konomi barat perlu kepada mana-mana kuasa yang agung, melainkan tunduk kepada me kanisme pasaran Prinsip manusia Islam sama sekali berbeza dengan konsep manusia ekonomi di antar anya: Manusia makhluk ciptaan Allah S.W.T. . Manusia yang berakhlak Manusia seba ik-baik kejadian. KEKURANGAN RELATIF DALAM EKONOMI MODEN DAN ISLAM. Kekurangan (scarcity) ialah sifat semulajadi manusia yang mempunyai kehendak yan g tidak terbatas berhadapan dengan sumber-sumber yang terhad. Segi bahasa : masa lah & ketidakseimbangan David N. Hyman, kekurangan ialah ketidakseimbangan di an tara citarasa-citarasa terhadap barangan dan perkhidmatan.

masalah kekurangan relatif ada hbgnnya masalahmasalah asas yang sering diajukan dalam ekonomi ialah : a) Apakah jenis barangan dan perkhidmatan yang harus dikel uarkan dan berapa banyak ?. b) Bagaimana hendak dikeluarkan ?. c) Untuk siapa ?. Sistem eko. Moden anggap kekurangan sumber sebagai punca masalah ekonomi Eko. Is lam - sumber cukup tapi manusia. Eko. Islam :Kekurangan secara zahir shj. Hakika t ada pengganti dan cukup PERMASALAHAN EKONOMI: (Islam) MANUSIA (ISLAM) Kehendak (tidak terbatas) Sumber (terhad)

PERMASALAHAN EKONOMI MASALAH EKONOMI SUMBER WAHYU CIPTAAN ILAHI EKONOMI DAN IBADAH Ekonomi merupakan kegiatan penting untuk survival ummah. Ianya berhajatkan satu bentuk jihad untuk menguasainya terutama dalam dunia moden yang semakin hari sem akin mencabar. Umat Islam perlu pengetahuan ekonomi yang mendalam di samping ilm u agama secara syumul yang telah di miliki. Syarat eko. menjadi ibadah : eko. Aqidah mesti betul Niat mesti betul Kerja yang dilakukan sesuai dgn. Tuntutan Is lam. Cara melakukan kerja yang sesuai dengan Islam. Natijahnya atau hasilnya baw a faedah pada masyarakat.

EKONOMI DAN JIHAD 1- Tuntutan Mencari kehidupan. 2- Bumi sebagai ladang penghidupan. 3- Kemulian b ekerja. 4- Motivasi kerja 2.0 KONSEP EKONOMI ISLAM TAJUK 1. 2. 3. 4. 5. Prinsip Ekonomi Islam Etika Ekonomi Islam Matlamat Ekonomi Islam Ciri-ciri Keistimewaan Ekonomi Islam Kesimpulan

Prinsip ekonomi merupakan peraturan Ilahi yang berkaitan dengan persoalan ekonomi Ia berkaitan dengan idea-idea umum mengenai ekonomi yang mesti dilaksanakan Cara perlaksanaannya terpulang kepada kebijaksanaan sarjana ekonomi Prinsip Ekonomi Islam 1.Kebebasan Ekonomi Berpanduan Salah satu daripada tanggungjawab khalifah ialah memakmurkan bumi seperti melaku kan aktiviti ekonomi Aktiviti asas ekonomi seperti pengeluaran, penggunaan, peng agihan dan pasaran adalah dianggap sebagai satu ibadat dan jihad di jalan Allah Oleh itu, manusia diberi kebebasan berekonomi demi memperolehi manfaat ibadat da n jihad 1.Kebebasan Ekonomi Berpanduan Aktiviti tersebut dianggap sebagai ibadat dan jihad kerana ia mesti dilaksanakan berdasarkan syariat Allah berfirman dengan maksud: Apabila selesai mengerjakan s embahyang bertebaranlah kamu di seluruh muka bumi dan carilah kurnia Allah. (Sura h Al-Jumuah; ayat 10) Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT mencintai or ang mukmin yang bekerja. Peraturan Ilahi ini menjadi panduan (bukannya halangan) kepada manusia untuk mendapat kesan yang positif dalam memakmurkan bumi

1.Kebebasan Ekonomi Berpanduan Dua aspek kebebasan: 1. Kebebasan jiwa lahir dari keimanan masyarakat pengasih, bekerjasama, jujur dan amanah 2. Kebebasan dalam lingkungan undang-undang dan pe raturan larangan eksplotasi, rasuah riba dan penipuan Cth. surah al-Baqarah; aya t 229 pengharaman penggunaan, pengeluaran dan pemasaran arak dan judi; dan kewaj ipan menafkahkan harta Kesan prinsip kebebasan ekonomi berpanduan 1. Memupuk rasa tanggungjawab 2. Menghapuskan cara-cara untuk melakukan kemudhar atan 3. Menggalakkan individu bekerja keras 4. Menggalakkan pelaburan ke atas mo dal yang dibekukan 2. Konsep Hakmilik Allah SWT mempunyai hakmilik mutlak ke atas segala sesuatu Manusia diberi amanah untuk mengambil manfaat sahaja Surah al-Maidah; ayat18 Allah memiliki kuasa pem erintahan Surah al-Baqarah; ayat 284 Segala ciptaan milik Allah Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah

2. Konsep Hakmilik Terdapat dua jenis hakmilik yang diamanahkan: hakmilik individu dan hakmilik awa m Tujuan pembahagian: 1. Untuk mengimbangi kuasa politik antara individu dan awa m 2. Untuk menghayati konsep syura antara pihak swasta dan kerajaan Hakmilik Individu Islam mengiktiraf hakmilik individu setiap orang akan mendapat balasan dari apa yang diusahakan Tanggungjawab individu: Memastikan harta diperolehi dengan cara yang halal seperti bercucuk tanam. Mengeluarkan zakat, membayar cukai dan menyum bangkan harta ke jalan Allah dari sebahagian hartanya. Mengelakkan pengagihan ha rta yang meluaskan jurang antara hartawan dan golongan miskin, dan yang menganca m kebajikan masyarakat dan alam sekitar. Melipatgandakan usaha untuk mengembangk an harta yang sedia ada dengan menggunakan cara yang diharuskan oleh syarak sepe rti melabur menggunakan kontrak al-mudharabah. Hakmilik Awam Ia bermaksud semua harta milik masyarakat yang memberi faedah kepada warganegara nya harta yang mempunyai utiliti awam Rasulullah SAW bersabda: Umat Islam adalah pemilik bersama ke atas tiga benda iaitu air, rumput dan api. Contoh lain: tanah simpanan, tanah tidak bertuan dan bahan galian yang terdapat dalam sesebuah nega ra

Pemilikan negara Contoh harta pemilikan negara : a)Harta Baitul mal b)Harta zakat c)Hasil cukai s eperti kharaj, jizyah, ushur d) Harta rampasan perang Kesan prinsip hak milik 1. 2. 3. 4. Individu berusaha bersungguh-sungguh mencari kekayaan dan menerima d engan mudah perintah Allah S.W.T. mengenai pengurusan harta kekayaan Menjadi das ar hukum kepada pemerintah untuk mewajibkan pelbagai jenis cukai sebagai sumber pendapatan negara ke atas golongan Memberi ruang kepada pemerintah untuk mengawa s dan mengawal pengurusan harta yang tidak cekap Menguatkan jiwa golongan kurang upaya untuk menuntut hak mereka 3. Keadilan Sosial Keadilan mesti ditegakkan dalam semua aspek kehidupan manusia supaya mereka terh indar dari perbuatan yang melampaui batas Dalam konteks ekonomi, pengeluaran/pen awaran barangan/perkhidmatan mestilah yang halal dan dengan cara yang halal; pen ggunaan kekayaan mestilah bersederhana; dan pengagihan kekayaan mestilah mengiku t usaha dan mengutamakan kebajikan masyarakat (surah Al-Nisa; ayat 29, surah Al-I sra; ayat 26 27 dan surah Al-Zariyat; ayat 19).

Kesan prinsip keadilan sosial 1. Memastikan semua rakyat sekurang-kurangnya berada di atas paras dharuriyah 2. Mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat dengan mengecilkan jurang perbezaan an tara golongan kaya dan miskin 3. Menyemarakkan usaha kerjasama 4. Campurtangan Kerajaan Syariat membenarkan pemerintah campurtangan dalam aktiviti ekonomi - Surah al-Ni sa; ayat 59 Wahai orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul dan ulil amri di antara kamu Aspek: 1. Tanggungjawab menegakkan ajaran Islam (aqidah, syariah dan akhlak) bag i melahirkan insan yang bertaqwa 2. Tanggungjawab ekonomi Tanggungjawab ekonomi 1. Menyediakan jaminan sosial 2. Mengagihkan harta dan kekayaan dengan saksama 3 . Memberi hak dan peluang yang saksama dalam ekonomi 4. Mengawas pasaran 5. Mela ksanakan polisi kerja dan upah

Kesan prinsip campurtangan kerajaan 1. Menyuburkan amalan positif dalam ekonomi seperti mengorbankan kekayaan lebih dari nilai zakat dan menunaikan kontrak perjanjian 2. Mengelakkan amalan negatif dalam ekonomi seperti rasuah, sorok barang dan monopoli 3. Memastikan keadilan dan kestabilan sosial dapat diberi kepada setiap individu Etika Ekonomi Islam Etika ekonomi Islam adalah hasil dari keimanan manusia kepada Allah S.W.T. (tauh id) kerana penilaiannya ditentukan oleh Allah S.W.T. 4 asas etika: 1. Tauhid 2. Adil 3. Kebebasan kehendak 4. Bertanggungjawab Matlamat Ekonomi Islam Matlamat adalah sesuatu yang hendak dicapai dan ia dapat menentukan halatuju Mat lamat ekonomi Islam terbahagi kepada 2: 1. Matlamat unggul 2. Kesejahteraan ekon omi dan sosial

Matlamat unggul Matlamat unggul ekonomi Islam adalah sama dengan matlamat Islam sebagai satu car a hidup iaitu al-falah. Al-falah adalah kejayaan dan kesejahteraan hidup di duni a dan di akhirat berdasarkan ketaatan dan pengabdian diri kepada Allah secara ik hlas (mendapatkan keredhaan Allah S.W.T.). Allah S.W.T. telah berfirman dengan m aksud: Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. (Surah al-Baqarah; ayat 201). Kesejahteraan ekonomi dan sosial Ia merujuk kepada setiap lapisan masyarakat hidup dalam keadaan kecukupan (suffi ciency) serta aman dan damai (peace) kerana mereka berpuashati dengan pelbagai a spek keperluan hidup mereka Ia diperlukan sebagai pengantara untuk memastikan pe ncapaian matlamat unggul Usaha untuk mencapai matlamat unggul melalui kesejahter aan ekonomi dan sosial di anggap sebagai berjihad ke jalan Allah dan ia dijanjik an dengan nikmat di dunia dan di akhirat oleh Allah Kesejahteraan ekonomi dan sosial 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menyediakan keperluan asas Mengguna dan memperuntukan sumber d engan optima Mengagih harta, kekayaan, pendapatan dan pembangunan dengan saksama Mewujud dan menggalakkan persaingan yang sihat Menyediakan perkhidmatan dan keb ajikan sosial Membebaskan diri dari bergantung kepada orang lain

1. Menyediakan keperluan asas Lima keperluan utama hidup manusia adalah akidah, akal, nyawa, kehormatan dan ha rta. Ia boleh dikategorikan sebagai indeks yang menunjukkan tahap kesejahteraan sesebuah masyarakat Keperluan utama ini dapat dipelihara melalui penawaran dan p enyediaan pelbagai keperluan asas seperti makanan, pakaian, perlindungan, pendid ikan dan kesihatan Keperluan tersebut mestilah mencukupi, mengikut keperluan semasa dan keutamaan s erta berkualiti tetapi pada harga yang berpatutan (mampu milik) Matlamat khusus yang pertama ini dapat menghindarkan kesesatan akidah, keruntuhan akhlak, kelapa ran, kemiskinan dan ketakutan yang wujud dalam masyarakat. Malahan ia dapat memb antu mereka meningkatkan keimanan mereka kepada Allah S.W.T. dan seterusnya mela hirkan jiwa yang tenang dan tenteram. 2. Mengguna dan memperuntukan sumber dengan optima Kesejahteraan ekonomi dalam menyediakan keperluan asas melibatkan aktiviti penge luaran yang berkait rapat dengan strategi mengguna dan memperuntukan sumber Akti viti tersebut merupakan amanah yang diberi oleh Allah kepada manusia seperti fir man Allah S.W.T. yang bermaksud: Dan Dia telah menjadikan berguna bagi kamu apa y ang ada di langit dan di bumi. (Surah Al-Jathiyah; ayat 13)

Ekonomi Islam menekankan konsep mengoptimakan penggunaan sumber ekonomi untuk me ningkatkan daya kecekapan, keberkesanan dan ketahanan supaya sumber yang dianuge rahkan oleh Allah mencukupi untuk menyediakan keperluan manusia 3. Mengagih harta, kekayaan, pendapatan dan pembangunan dengan saksama Saksama merujuk kepada adil dan ihsan Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempat nya, manakala ihsan pula adalah belas kasihan/berbuat baik Firman Allah S.W.T. y ang bermaksud: Dan dalam harta mereka ada hak untuk orang yang meminta dan orang miskin yang tidak mahu meminta. (Surah Al-Dzariyat; ayat 19). Ayat ini menjelaska n bahawa Islam telah melaksanakan prinsip adil dan ihsan dengan mengiktiraf hak milik individu tetapi mengutamakan pemilikan masyarakat khususnya hak golongan y ang memerlukan. Saksama dilakukan supaya kekayaan tidak berada di tangan segelintir masyarakat s ahaja seperti firman Allah S.W.T. yang bermaksud: ... (Ketetapan yang demikian) s upaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di kalangan kamu ... (Surah Al-Hasyr; ayat 7).

4. Mewujud dan menggalakkan persaingan yang sihat Persaingan sihat ini merujuk k epada setiap individu mahukan kejayaan dan pada masa yang sama akan memastikan masyarakat sekelilingny a juga berjaya. Ia berdasarkan konsep persaudaraan, kerjasama dan kesaksamaan ta npa mengira bangsa, warna kulit dan darjat Ia juga dapat menghindarkan berbagai aktiviti negatif seperti monopoli, penindasan, penipuan dan diskriminasi yang bo leh menyemarakkan api permusuhan dan pemberontakan di antara unit-unit ekonomi Ia juga dapat mewujudkan hubungan yang baik di kalangan pekerja dan antara para pekerja dengan majikan, di kalangan pengeluar dan antara pengeluar dengan penggu na, antara pihak swasta dengan kerajaan, serta antara negara-negara Islam Suasan a ini dapat melahirkan tenaga pekerja yang produktif dan berkualiti, pengeluaran yang optima, serta pembangunan yang seimbang dan saksama. 5. Menyediakan perkhidmatan dan kebajikan sosial Setiap apa yang diusahakan oleh individu adalah untuk kebaikan dirinya, tanggung annya dan juga masyarakat - Surah Al-Maidah; ayat 2 Tetapi individu mestilah mem beri keutamaan kepada perkhidmatan dan kebajikan sosial untuk kebaikan masyaraka t jika berlaku pertembungan antara kepentingan diri dan masyarakat - Surah Al-Ba qarah; ayat 177

Matlamat ini dapat memastikan sekurang-kurangnya semua lapisan masyarakat berada di atas paras dharuriyah dan akhirnya membantu kerajaan membasmi masalah kemisk inan tegar. Jika usaha ini berterusan kerajaan akan mampu meningkatkan taraf hid up majoriti masyarakat ke tahap hajiyah danseterusnya bersesuaian dengan tahap p embangunan semasa 6. Membebaskan diri dari bergantung kepada orang lain Pembebasan diri boleh dibi ncangkan dalam dua aspek. 1. Pembebasan diri umat Islam dalam masyarakat Islam itu sendiri * Umat Islam ti dak boleh mengharapkan bantuan orang lain sehingga akhir hayat * Rasulullah S.A. W.bersabda: Jika seseorang daripada kamu mengambil seutas tali dan membawa pulang seberkas kayu api di atas bahunya dan menjualkannya (untuk mendapatkan penghidu pannya), itu lebih baik baginya daripada meminta-minta. (Riwayat Bukhari). 2. Pembebasan diri mereka dari musuh Islam * Islam mewajibkan umat Islam membeba skan diri dari bergantung kepada musuh Islam dalam pelbagai aspek keperluan kehi dupan sama ada pengeluaran barangan atau perkhidmatan seperti makanan, minuman, ubat-ubatan, insurans perlindungan, perbankan dan pendidikan s * Allah S.W.T. te lah berfirman dengan maksud: Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengam bil musuhku dan musuh kamu menjadi teman rapat. (Surah Al-Mumtahanah; ayat 191).

Ciri-ciri Keistimewaan Ekonomi Islam Ciri Ciri-ciri keistimewaan ekonomi Islam bo leh dirumuskan berdasarkan pemahaman mengenai kedudukan ekonomi dalam Islam, pri nsip, etika dan matlamat ekonomi Islam Terdapat empat nilai utama yang menjadi c iri kepada ekonomi Islam iaitu Rabbaniah, Akhlaqiah, Insaniah, dan Wasatiah 1. Ekonomi Rabbani Ekonomi Islam bersifat Rabbani kerana ia berdasarkan kepada caracara yang telah digariskan oleh syariat Allah S.W.T. dan bertujuan untuk mendapat keredhaanNya C iri ini dapat membentuk beberapa pemikiran ekonomi Islam seperti perlaksanaan ko nsep khalifah di dalam semua aktiviti ekonomi; ekonomi adalah ibadah kepada Alla h S.W.T.; ekonomi bukan matlamat tetapi sebagai alat untuk mencapai kehidupan uk hrawi; ekonomi untuk mencapai kebaikan dan kebajikan manusia; dan ekonomi terkaw al melalui konsep halal dan haram. 2. Ekonomi Akhlakiah Bermaksud ekonomi berlandaskan nilai akhlak Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhny a aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Menurut Jacque Ostorois: I slam merupakan sistem hidup yang praktikal dan juga nilai akhlak yang luhur dan mulia Nilai akhlak menghalang ekonomi darimerosakkan lima aspek keperluan manusia (agama, akal, maruah, nyawa dan harta)

3. Ekonomi Insaniah Ekonomi Islam bersifat kemanusiaan kerana ia bertujuan untuk membantu manusia me menuhi hajat dan keperluan mereka dalam menjalani kehidupan supaya mampu menjala nkan kewajipan mereka terhadap Allah S.W.T., diri, keluarga, masyarakat dan nega ra. Ini sudah menjelaskan bahawa Nilai insaniah: 1. Menggalakkan persaudaraan, a dil, kasih sayang,bantu membantu dsb 2. Membenteras permusuhan, penindasan, hasa d dengki, khianat dsb Al-Quran(al-Taubah: 71) 4. Ekonomi Wasatiah Bermaksud ekonomi sederhana dan seimbang: 1. Dunia dan akhirat 2. Rohani dan jas mani 3. Material dan pahala Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah S.W.T. kepadamu kebahagiaan akhirat dan janganlah k amu lupa bahagian kamu didunia. ( Surah Al-Qasas; ayat 77). 3.0 METODOLOGI DAN SUMBER RM PENGKAJIAN EKONOMI ISLAM RM $ RM $

METODOLOGI EKONOMI ISLAM Pertama adalah idea dan prinsip dasar idea bersumber dari al-Quran, Sunnah & Ijt ihad Kedua ialah pendekatan nilai Islam terhadap kandungan ekonomi RM berkaitan konsep utiliti dalam Islam Ketiga tentang realiti ekonomi RM $ $ Muhammad Anas Zarqa (1992) bagaimana ekonomi Islam dapat dilaksanakan RM PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ASAS : - Tauhid menjadi asas kepada segala perekonomian secara Islam ASAS-ASAS PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM I. Pemilikan kepada seluruh sumber alam ini adalah milik mutlak Allah s.w.t. II. Manusia merupakan khalifah RM RM III. Segala kejadian di alam ini dijadikan untuk kemudahan manusia dalam lingkun gan peraturan yang dibenarkan. $ IV. Setiap sumber mesti digunakan untuk memenuhi matlamat Ubudiyyah kepada Allah s.w.t. $ RM V. Kenikmatan dunia bersifat sementara bagi memenuhi keperluan akhirat

RM Perkembangan pemikiran RM ekonomi Islam Bahagian yang tetap $ $ RM Bahagian yang berubah Bahagian tetap Asas-asas ekonomi berdasarkan al-Quran & alSunnah Mesti diterima & diamalkan set iap masa & tempat Contoh: harta adalah hak milik Allah SWT, kebebasan yang terba tas, asas jaminan dll. Bahagian berubah Berkaitan kaedah & cara melaksanakan konsep Islam yang terdapat dalam al-Quran & al-Sunnah Dihasilkan melalui Ijtihad oleh para Mujtahid (ulama) & ulil amri Perb ezaan pendapat di kalangan ulama (mengikut tempat & waktu) adalah dibenarkan

Hadith Perbezaan pendapat di antara ulama umatku adalah rahmat. Contoh: ukuran batas kecuk upan, hak-hak campurtangan kerajaan dalam ekonomi, prosesproses mewujudkan keadi lan sosial dll Usul Fiqh RM METODOLOGI EKONOMI RM ISLAM $ Qawaid Fiqhiyyah $ Maqasid Syariah RM Kaedah-kaedah Kaedahi. Usul fiqh ii. Qawaidh Fiqhiyyah iii. Maqasid Syariah

Usul fiqh Kaedah-kaedah untuk mengeluarkan @ memahami hukum syarak dari dalil-dalil yang t afsil Bentuk hukum seperti kalimah perintah (sighah amar), kalimah melarang (sig hah nahi), kalimah umum, mutlak dsbnya kaedah-kaedah usul fiqh ini dibahaskan kepada dalil-dalil yang terperinci untuk mencapai hukumhukum syariat yang ditunjukkan agar mudah difahami Sekiranya tiada hukum di dalam nas, maka hukumnya ditetapkan melalui Qias, Istihsan, Istishab d sbnya Qawaidh Fiqhiyyah Kaedah-kaedah umum yang meliputi seluruh cabang masalah fiqh yang menjadi pandua n untuk menetapkan hukum 40 kaedah atau lebih Contoh : i. Menolak segala yang me rosakkan ii. Menarik segala yang baik

iii. iv. v. vi. vii. Keyakinan itu tidak dikalahkan oleh keraguan Kesukaran dapat menarik kepada kemu dahan Kemudharatan harus dilenyapkan Adat dapat menjadi hukum Segala urusan berg antung kepada tujuannya Maqasid Syariah Syar Tujuan-tujuan syariat Penting bagi memahami nas-nas syariah dalam bentuk yang sa h & mengambil hukum daripadanya Tujuan asal: menentukan kemaslahatan manusia dan memelihara / menjauhi mereka daripada perkara yang merosakkan Contoh i. ii. iii. iv. v. Memelihara agama / akidah Memelihara nyawa Memelihara akal Me melihara harta Memelihara maruah & kehormatan

Asas tujuan syariah Kepentingan dharuriyyah Kepentingan hajiyyah Kepentingan tahsiniyyah Kepentingan kamaliyyah SUMBER PENGKAJIAN EKONOMI ISLAM i. Al-Quran ii. Al-Sunnah iii.Ijtihad : - Ijmak - Qiyas SUMBER HUKUM AL-QURAN Sumber yang terpenting dan dalil pertama dalam penentuan hukum (tidak b oleh didahului oleh sumber-sumber hukum yang lain) AL-SUNNAH Perjalanan Rasulull ah SAW, yang meliputi ucapan, perbuatan dan pengakuannya. Sumber perundangan ked ua selepas Al-Quran

IJTIHAD Makna (bahasa) : bersungguh-sungguh Makna (istilah) : usaha seorang faqih untuk mendapat hukum syariat yang belum terdapat dengan terang sama ada dalam alQuran atau Hadis. Mujtahidun : Orang-orang yang melakukan Ijtihad IJMAK Kesepakatan ulamak mujtahidin tentang sesuatu hukum dan peraturan agama. Q IAS Suatu hukum agama yang telah tetap tentang sesuatu perkara dan dijadikan huk um untuk sesuatu perkara yang lain apabila kedua-duanya dianggap mempunyai sebab atau sifat yang sama 4. SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM

4.1 Sejarah Perkembangan Tiga tahap iaitu : I. Kesuburan II. Kemerosotan / kemunduran III.Kebangkitan Tahap Pertama : Kesuburan Zaman awal Islam Amalan ekonomi amat terhad kepada penternakan dan perniagaan Ij tihad tertumpu kepada penjelasan hukum muamalat dan penyelesaian masalah ekonomi pada masa itu Kesannya: prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam gagal disingkap sec ara menyeluruh Abad ke-2 terperinci tem pasaran ji aktiviti asil kajian Hijrah : terbit kitab-kitab fekah yang tentang kegiatan ekonomi secara Kitab-kitab khusus : isu riba, monopoli, sistem harga, syarikat, sis & lain-lain permasalahan ekonomi semasa Kecenderungan ulama : mengka ekonomi berlandaskan dalil-dalil al-Quran & al-Sunnah Tetapi hasil-h gagal disatukan sebagai satu disiplin ilmu yang khusus

Contoh kitab : Al-Kharaj oleh Abu Yusuf Al-Kharaj oleh Yahya ibn Adam Al-Amwal oleh Abu Ubai bn Salam Al-Kasb fi ar-Rizq oleh Imam Muhammad al-Syaibani Muqaddimah oleh Ibn K haldun Al-Ibar oleh Ibn Khaldun Al-Hisbah fil Islam oleh Ibn Taymiyah Al-Siasah a l-Syariah fil Islah al-Rai wal Raiah oleh Ibn Taymiyah Tahap Kedua : Kemerosotan / Kemunduran Abad ke-4 Hijrah / 12 Masihi Berlaku konflik : Pemerintah dan masyarakat awam te rlibat dengan kegiatan fitnahmenfitnah Kemunafikan Permusuhan di kalangan ulama yang Pergolakan politik Kebinasaan meluas Kecenderungan hidup secara zuhud menin gkat Penjajahan Eropah Pada peringkat awal : tidak mengugat kesuburan pengkajian ilmu Islam Jangka masa panjang : wujud kebekuan dalam ilmu-ilmu Islam Akhir : para ulama hanya sekadar bertaqlid & tertutuplah pintu ijtihad dalam menyelesaikan permasalahan-permasal ahan yang dihadapi

Tiada ulama untuk menyubur, mengembangkan & menerapkan amalan ekonomi Islam dala m kehidupan masyarakat Ilmu-ilmu ekonomi Islam hanya tersimpan di dalam kitab-ki tab lama Kekosongan ilmu ini menyebabkan orang Islam beralih ke dunia luar Timur dan Barat bagi mempelajari ilmu ekonomi Revolusi industri di Barat (abad ke-18 Masihi) Ramai individu Islam mempelajari ilmu dari sana Tahap Ketiga : Kebangkitan Awal abad ke-20 Masihi, umat Islam mula menyedari wujudnya ketidak serasian & ke lemahan-kelemahan dalam sistem ekonomi dari Barat Seruan supaya umat Islam kemba li kepada agama Islam yang sebenar Para sarjana Islam telah & sedang berusaha me ngkaji & menyusun semula khazanah ilmu ekonomi Islam Gerak kerja pengkajian ekon omi Islam : - kajian sebahagian - kajian menyeluruh - kajian sejarah Mutakhir : sistem ekonomi Islam sebagai satu subjek khusus yang diajar di banyak institusi pengajian tinggi di seluruh dunia Ramai pelajar yang menulis tesis M. A. & Ph.D Ratusan institusi penyelidikan yang khusus bagi ekonomi Islam Dari se gi penulisan ekonomi Islam dalam pelbagai topik penulisan mengikut kaedah kontem porari

Contoh karya kontemporari ; Some Aspects of the Islamic Economy oleh Muhammad Nejatullah Siddiqi (1970) The Economic Enterprise in Islam oleh Muhammad Nejatullah Siddiqui (1979) Economic D octrines of Islam (Jilid I IV) oleh Afzal-UrRahman (1974) Towards a Just Monetar y System oleh Muhammad Umar Chapra (1985) Islamic Economics: Theory and Practice oleh Muhammad Abdul Mannan (1986) 4.2 FAKTOR KECEMERLANGAN 1. Kemerdekaan negara Islam Kemerdekaaan negara Islam selepas Perang Dunia Kedua Keperluan untuk meningkatka n ekonomi negara Kegagalan sistem ekonomi Barat Para sarjana Islam beralih kepad a Islam untuk mencari alternatif Terbit berbagai gagasan berkaitan ekonomi Islam seperti peranan kerajaan, perbelanjaan awam & lain-lain.

2. Kesedaran Islam Keruntuhan moral dan kemiskinan teruk Membawa kepada kesedaran Islam & keinginan melaksanakannya dalam seluruh kehidupan Negara Islam adalah miskin & terbelengg u dengan masalah hutang Persoalan riba telah menjadi faktor perbahasan di kalang an sarjana Islam Perkenal amalan perbankan secara Islam yang berdasarkan konsep perkongsian untung Bermula dengan perbincangan teoretikal Akhirnya tertubuh bank Islam eksperimen di Mit Ghamr, Mesir (1963) 3. Persidangan ekonomi Islam First International Conference on Islamic Economics, Mekah (1976) Persidangan pertama sebagai pemangkin di peringkat antarabangsa Dr. Muhammad Oma r Zubair & Prof. Khurshid Ahmad telah memainkan peranan penting menggerakkan mom entum dalam bidang ekonomi Islam Kertas kerja utama Muslim Economic Thinking (Dr . M. N. Siddiqi) telah menjadi asas kepada perbincangan di kalangan para peserta persidangan & pemangkin bagi pembangunan ekonomi Islam seterusnya Antara institusi terpenting ialah : Association of Muslim Social Scientists, Ame rika Syarikat (1972) Islamic Foundation, Leicester, United Kingdom (1973) Islami c Economics Research Bureau, Dhaka, Bangladesh (1976) Centre for Research in Isl amic Economics, King Abdulaziz University, Jeddah (1977) International Institute of Islamic Thought, Herndon, Virginia, Amerika Syarikat (1981) Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank (1983) Kulliyah of Economics, International Islamic Universiti Malaysia (1983) Institusi paling menonjol sumba ngan : Centre for Research in Islamic Economics (King Abdulaziz University) Isla mic Research and Training Institute (IDB) 4. Peranan institusi Islam

4.3 Tokoh tokoh Ekonomi Islam sIlam dan Sumbangan Ibn Khaldun (732 808 Hijrah / 1332 1404 Masihi) Nama sebenar :Abdul Rahman Abu Zaid Waliddin Bin Khaldun Al-Maliki Al-Khadrami K elahiran :27 Rejab tahun 733 Hijrah (1332 Masihi), di Tunisia Tempat tinggal :Ko ta Sivile, Sepanyol Jawatan :Setiausaha Khas bahagian surat-menyurat kerajaan, A hli Majlis Pengajian Dupas, Hakim Kepakaran :Sejarah, sosiologi dan ekonomi Sumbangan : Kitab : - Muqaddimah - Kitab al-Ibar - Sejarah Barbar Tajuk : -Pembahagian buruh -Perdagangan antarabangsa -Kewangan awam

Ibn Taymiyah (661 728 Hijrah / 1263 1328 Masihi) Nama sebenar :Yaqi Al-Din Abu Abbas Ahmad Bin Syahab Al-Din Abi Al-Mahasn Abdul Halim Bin Majd Al-Din Al-Barakat Abdul AlSalam Bin Abi Muhammad Abdullah Bin Abi Al-Qassin Al-Qard Bin Muhammad Bin Al-khadr Bin Ali Bin Abdullah Taymiyah Kelah iran: 10 Rabiul Awwal tahun 661 Hijrah / 22 Januari 1263 M Harran, Damsyik Jawat an :Ulama Kepakaran :Semua bidang ilmu Islam (termasuk Tasawwuf dan falsafah) Sumbangan : Kitab : Al-Hisbah Fil Islam Al-Siyasah Al-Syariah Fil Islah Al-Rai Wal-Raiah Tajuk : - Keadilan urusniaga - Perkongsian - Peranan permintaan & penawaran Imam Ghazali (451 Nama sebenar :Abu lahiran :451 Hijrah Nizamiyah, Baghdad, 505 Hijrah / 1055 1111 Masihi) Hamid Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Tusi Al-Shafii Al-Ghazali Ke / 1055 Masihi Khorman, Iran Jawatan :Profesor di Universiti Ahli sufi Kepakaran :Agama, falsafah dan sufi

Sumbangan : Kitab : Ihya Ulumuddin Al-Mustasfa Mizan al-Amal Al-Tibr Al-Masbuk Fi- Nasihat AlMuluk Tajuk : - Fungsi wang - Cukai 4.4 Pemikir pemikir Ekonomi islam sEmasa dan Sumbangan Dr. M. N. Siddiqi (1931 - ) Nama sebenar :Muhammad Nejatullah Siddiqi Kelahiran :1931, Gorakhpur, India Jawa tan :Professor Ekonomi, International Center for Research in Islamic Economics, Universiti King Abdul Aziz, JeddahProfessor & Dekan, Jabatan Pengajian Islam, Al igarh UniversityReader in Economics, Universiti Aligarh, Editor jurnal Islamic T hought, Editor Journal of Research in Islamic Economics (Jeddah) Anugerah : King Faisal International Prize for Islamic Studies (1982) serta American Finance Ho use Award (1993)

SUMBANGAN : Kepakaran :Agama, ekonomi Islam, perbankan Islam Buku : Some Aspects of Islamic Economy (1970) Economic Enterprise in Islam (1972) Banking Without Interest (197 6) Muslim Economic Thinking (1981) Issues in Islamic Banking (1983) M. Umer Chapra (1933 - ) Nama sebenar :Muhammad Umer Chapra Kelahiran :1933, Arab Saudi Jawatan :Penasiha t Penyelidik, Islamic Research and Training Institute (IRTI) di Islamic Developm ent Bank, JeddahPenasihat Kanan Ekonomi, Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA)- s elama 35 tahun, Pensyarah, Universiti Wisconsin dan Universiti Kentucky, Amerika Syarikat, Institute of Development Economics, Pakistan, Islamic Research Instit ute, Pakistan Anugerah : The Islamic Development Bank Award for Islamic Economic s dan King Faysal International Award for Islamic Studies (1989) SUMBANGAN : Kepakaran/ sumbangan :Agama, ekonomi Islam, perbankan Islam Buku : Objectives of Islamic Economic Order (1979) The Islamic Welfare State and Its Role in the Eco nomy (1979) Towards a Just Monetary System (1985) Contributions to Islamic Econo mic Theory : A Study in Social Economics (1986)

5.0 KONSEP ASAS EKONOMI ISLAM KONSEP PENGELUARAN ISLAM Definisi Pengeluaran Satu usaha mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang terdapat di dalam berbaga i kurniaan Ilahi serta mewujudkan satu aliran bekalan barangan dan perkhidmatan bagi yang memerlukan.

Objektif Pengeluaran meningkatkan kekayaan dan kepuasan matlamat akhir ialah beribadat kepada Allah u ntuk mencapai keredhaan dan al-falah. meningkatkan kebajikan ekonomi, mengefisei nkan penggunaan sumber dan memaksimumkan keuntungan adalah jalan untuk mendapatk an rezeki bagi mencapai objektif tertentu : 1- menyediakan keperluan sendiri sec ara sederhana 2- memenuhi keperluan orang-orang yang di bawah tanggungannya 3- m enyediakan keperluan bagi masa hadapan 4- peruntukan bagi generasi akan datang 4 - khidmat sosial dan sumbangan pada jalan Allah Kepentingan Pengeluaran ekonomi konvensional: -pengeluaran meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui p eningkatan kebajikan ekonomi dengan menawarkan sebanyak mungkin barangan ekonomi . -mencorakkan pengguna sumber secara cekap bagi imbangi sumber yang ada berband ing kehendak manusia yang tidak terbatas. ekonomi Islam: Allah menyediakan kemudahan di bumi, manusia wajib mengolah sumber rezeki untuk keperluan mereka. S. Al-Mulk :15 yang bermaksud: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segenap penjuru dan makanlah sebahagian dar i rezekinya.

Konsep Barangan dan Perkhidmatan Ekonomi Moden Barangan ialah sesuatu yang memiliki citarasa dan nilai ekonomi Pe rkhidmatan ialah melaksanakan sesuatu urusan utama bagi memudahkan aktiviti peng eluran & pengagihan. Ekonomi Islam Barangan & perkhidmatan tidak tertumpu kepada barangan ekonomi tetapi meliputi j uga barangan kerohanian. Monzer Khaf : 2 istilah al-tayyibat : barangan baik & berkembang al-rizq : anugerah & pemberian Ilahi

Ciri-ciri barangan dalam Islam: Ciri Boleh guna Berfaedah Membawa kebaikan kebend aan, moral dan kerohanian Jenis Barangan dan Perkhidmatan Asas Pemilihan : Ekonomi Moden : Harga, pendapatan & pilihan alternatif Ekonomi Islam : Pemilihan jenis berasaskan matlamat pengguna Muslim. 4 jenis matlamat pengguna Muslim: (i) memenuhi keperluan hidup secara sederhana (ii) penghindaran penggunaan baran gan yang dilarang (iii) penggunaan barangan ekonomi yang tidak boros, berlebihan dan membazir (iv) penggunaan serta kepuasan yang terhasil adalah alat kepada pe ncapai kepuasan yang hakiki di akhirat.

Hiraki susunan barangan: barangan: Barangan Dharuriyyah- asasi Barangan Hajiyyah - kecekapan Barangan Tahsiniyyah keselesaan Barangan Kamaliyyah kemewahan Mendahulukan Dharuriyyah dan diikuti dengan pilihan lain. Perbelanjaan melebihi Kamaliyyah dianggap membazir @ merugikan Jumlah Barangan & perkhidmatan Islam : - berdasarkan ketetapan pengeluar ( petunjuk permintaan pengguna) dan pe nyeliaan kerajaan - Penting supaya permintaan & penawaran sentiasa berasaskan ke pentingan hiraki secara teratur

Peranan kerajaan dalam peruntukan sumber Supaya pengeluar memperuntukan sumber untuk pengeluaran barangan dharuriyyah Unt uk mengelak pengeluaran barangan tarafiyyah / membazir Peruntukan sumber antara keluaran Barangan keperluan A2 A A1 0 B B1 B2 Keluk Kemungkinan Pengeluaran (KKP) Barangan selesa / mewah Keluk pengeluaran AB Penduduk padat, kemungkinan kombinasi titik A Kepentingan umum diutamakan Sebaha gian sumber diguna untuk pengeluaran dharuriyyah Sedikit untuk tahsiniyyah/kamal iyyah

Penduduk sedikit Kemungkinan kombinasi titik B Sebahagian kecil sumber untuk pen geluaran dharuriyyah & selebihnya untuk keselesaan KONSEP PENGGUNAAN ISLAM Pendahuluan Penggunaan adalah berkait rapat dengan permintaan seperti pengeluaran dan penawa ran. Penggunaan menggalakkan individu membelanjakan pendapatan, dan mendorong un tuk meningkatkan lagi pendapatan tersebut.

Definisi Penggunaan Dari segi bahasa: guna atau pakai Istilah: perlakuan mengguna barangan dan perkh idmatan bagi memenuhi keperluan semasa. Pandangan Islam: berasal dari perkataan i stihlaq, dinyatakan sebagai itlaf ainiaitu melenyapkan zat dan menghilangkan faedah nya; mengguna pakai sesuatu benda atau barangan yang boleh memberi faedah bagi m enghasilkan manfaat yang dikehendaki. Dr. Muhammad Abd. Muim Ghafar: Mu - Menggunakan barangan dan perkhidmatan yang akan memenuhi keperluan manusia dan citarasa mereka. - Ia mempunyai tujuan dan matlamat penting dalam kegiatan ekon omi. Falsafah Penggunaan Kemaslahatan Pemilikan Pengabdian Amanah

Kemaslahatan Keperluan sebenar manusia terhadap barangan dan perkhidmatan lebih kepada dasar kemaslahatan. Menurut Imam al-Syatibi, barangan dan perkhidmatan terhadap 5 asas utama iaitu nyawa, agama, akal, harta dan keturunan adalah suatu keperluan pent ing dalam penggunaan Pemilikan Penggunaan sesuatu barangan hanya boleh berlaku setelah ada pemilikan definisi a l-milk dalam Islam: Iaitu pengkhususan seseorang terhadap sesuatu benda yang memu ngkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya ) selama tidak ada halangan syarak. Ini bermakna, apabila seseorang mempunyai hak milikan, dia bebas menggunakan dan mengeksploitasi tanpa gangguan selagi tiada halangan syarak.

Tujuan penggunaan dalam aktiviti kehidupan ialah pengabdian diri kepada Allah. H adis Nabi s.a.w yang bermaksud: Bagaimana kamu memperolehi hartamu dan bagaimana pula kamu membelanjakannya. Hadis ini berkaitan kedudukan mencari harta dan ikata n menghambakan diri kepada Allah. Pengabdian Amanah Kepenggunaan ialah amanah Allah. Justeru, segala sikap pengguna perlu terbentuk dengan baik, dan setiap kehendak perlu dikawal agar ia tidak melampaui syarak. PRINSIP-PRINSIP PRINSIPKEPENGGUNAAN Kebenaran / Hak Kebersihan & suci Kesederhanaan Kemanfaatan & kemaslahatan Keroh anian & akhlak

Kebenaran / Hak Islam hanya membenarkan manusia menggunakan perkara-perkara yang diizikan oleh A llah, baik dari segi zat, cara, tujuan penggunaan tersebut. Arak, babi, barangan curi, barangan yang diperolehi secara penipuan dan penindasan adalah ditegah da lam Islam. Begitu juga barangan halal akan menjadi haram apabila tujuan penggunaannya bukan kerana Alllah, seperti penyembelihan untuk penyembahan dewadewa, jin syaitan da n sebagainya kerana arah penggunaan barang tersebut bukan di atas dasar yang hak . -Barangan yang digunakan mestilah bersih dan suci, baik, berguna dan sesuai untu k dimakan(jika barangan makanan). -Barangan haram, kotor, bercampur najis, busuk atau basi adalah barangan yang memudharatkan yang tidak boleh di gunakan atau d imakan. -Begitu juga persediaan barangan atau makanan seperti bekas atau tangan yang digunakan untuk makan mestilah bersih dan suci daripada sebarang kekotoran atau najis. Kebersihan dan Suci

Islam mengharamkan barangan kemas dan sutera bagi laki-laki yang disabdakan oleh Nabi Muhammmad s.a.w yang bermaksud: Kedua-dua ini sutera dan emas haram bagi la ki-laki dari umatku Begitu juga Rasulullah memberi amaran keras kepada sesiapa ya ng menggunakan bekas emas atau perak untuk makanan. Kesederhanaan Islam menganjurkan penggunaan setakat tingkat minimum supaya dapat mengawal dan menahan kehendak nafsu dan tidak berlebih-lebihan. Ini jelas dalam firman Alllah s.w.t yang bermaksud: Dan juga mereka(yang diredai Allah itu ialah) yang apabila membelanjakan hartanya, tiada melampaui batas dan tiada bakhil kedekut; dan (se baliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara(bo ros dan kedekut) itu Penggunaan yang berlebihan adalah amalan yang dikeji kerana perbuatan ini merupa kan israf(boros) dan tabzir Islam menganjurkan penggunaan perbelanjaan yang sede rhana dan seimbang yang terletak diantara keborosan dan kekikiran.

Pertambahan pengeluaran dan pendapatan adalah tidak seharusnya digunakan untuk p eningkatan penggunaan. Lebihan pendapatan selepas memenuhi keperluan minima (dha ruriyyat) perlu dibelanjakan untuk infak fisabilillah, bagi membantu keluarga, j iran, fakir miskin, anak yatim dan orang-orang dalam kesusahan yang perlukan per tolongan Kemanfaatan dan Kemaslahatan Segala anugerah Allah yang berikan manfaat dalam bentuk kesihatan serta kesempurnaan lam keadaan darurat barangan . halal tidak salah untuk digunakan selagi ia boleh mem ketahan hidup(survival), pemulihan dan pembentukan dalam usaha mengabdikan diri kepada Allah. Malah da yang haram pun dibolehkan asalkan tidak keterlaluan

Kerohanian dan Akhlak Penggunaan mesti dapat memenuhi etika, adat kesopanan dan kelakuan terpuji denga n mengenepikan sifat-sifat tercela. Sifat syukur, zikir, fikir dan sabar ada dal am masa penggunaan. Bersyukur dengan pemberian yang ada sambil memikirkan nasib mereka yang tidak mendapat peluang ini. Ingat kepada Allah yang memberikan kita kehidupan dengan melakukan sesuatu perbuatan dengan kalimah Bismillah.

Kepentingan Kepenggunaan Bertepatan dengan kehendak Allah s.w.t Sederhana Etika tidak guna sumber untuk a ktiviti haram Bersederhana & tidak menunjuk-nunjuk Dapat hapus masalah kekuranga n & inflasi Matlamat - memilih secara konsisten & berasaskan Syarak Sistematik agihan kekaya an secara sistematik berdasarkan Syariah Tidak tertumpu kepada satu golongan kec il sahaja Kedudukan kehendak dan keperluan manusia. Pembentukan Kehendak Manusia Faktor-faktor terhadap pembentukan kehendak manusia : Naluri tabii Tanggungjawab sosial Pengiklanan Pembangunan ekonomi Kesan demons trasi

Ciri-Ciri Kehendak Manusia: CiriManusia: 1- Kehendak tak terbatas 2- Kehendak boleh dipenuhi. dipenuhi. 3- Kehendak berul ang-ulang. berulang-ulang. 4- Kehendak saling melengkapi 5- Bersaing. Bersaing. 6- Bertukar jadi tabiat. tabiat. 7- Berubah-ubah. Berubah-ubah. Konsep Kehendak & keperluan Eko. Moden : Kehendak merujuk keperluan manusia yang disertai keinginan dan kuas a. Kehendak yang berkesan ialah yang dapat dipenuhi. Ekonomi Islam : Menekan soa l keperluan bukannya kehendak. Motif dan Matlamat perlakuan Pengguna Ekonomi Islam: -Pencapaian al-falah melibatkan kejayaan dunia dan akhirat. - mer ujuk kepada pencapaian insan muslim dan merujuk kepada kejayaan dan kebahagiaan untuk urusan kebendaan dan kerohaniaan. - Ia akan tercapai sekiranya individu me laksanakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya.

Perkara-perkara yang PerkaraMempengaruhi Gelagat Pengguna. Pengguna. Keyakinan pada hari akhirat. Konsep kejayaan dalam Islam. Konsep harta. Konsep b arangan dan perkhidmatan. Etika dalam penggunaan. 1. PRINSIP GELAGAT PENGGUNA: Keyakinan kepada hari Akhirat Pengguna yakin adanya ke hidupan selepas mati dan ia akan merancang kehidupan dunia dan akhirat Kesan dun ia ialah nilai faedah atau utiliti dapat dinikmati serta merta (melalui pengguna an barang dan perkhidmatan) Kesan akhirat ialah utiliti tertangguh (melalui peng gunaan kerohanian) 2. Konsep kejayaan (al-falah) Tindakan pengguna untuk mencapai kejayaan berlanda skan keredhaan Allah semata-mata :-semua aktiviti dianggap amanah dan tanggungja wab yang mesti dilakukan

3. 4. Konsep harta (al-mal) Harta adalah anugerah dan amanah Allah dan mesti dibelanja kan untuk tujuan yang baik Penggunaan secara Islam : bukan sekadar berbelanja un tuk kepuasan segera (dunia) tetapi juga perbelanjaan untuk kepuasan akhirat Kons ep barangan dan perkhidmatan Pemilihan barang : halal, bermanfaat, tidak memudar atkan (moral dan spiritual) Kelonggaran penggunaan barang haram ketika dharurat (dibenarkan hanya setakat yang diperlukan sahaja) KONSEP PENGAGIHAN ISLAM KEPENTINGAN PENGAGIHAN pengagihan sebagai suatu yang penting kerana ia memberi implikasi secara langsun g kepada kebajikan manusia. supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orangorang kaya sahaja di antara kamu (surah al-Hasyr ayat 7)

pengagihan fungsian yang melibatkan faktor tanah dan sewa Barangsiapa yang mempun yai tanah lebihan, mestilah mengusahakannya atau dipinjamkan kepada saudaranya u ntuk dimanfaatkan. Jika saudaranya itu enggan menerimanya, maka dia mestilah mem elihara tanah tersebut (Sahih Muslim)

Etika Aktiviti Pengagihan Aspek pengagihan dalam ekonomi Islam terikat dengan dua etika penting yakni adl d an ihsan. ... Sesun aspek keadilan perlu ditegakkan dalam memberi ganjaran kepada faktor-faktor peng eluaran agar sesuai dengan sumbangan masing-masing dalam aktiviti pengeluaran. P enekanan Islam terhadap aspek ihsan pula, sedemikian rupa hinggakan dalam sesete ngah keadaan, penghayatan semaksimum mungkin terhadap konsep ini adalah dianjurk an seperti mana yang dapat dilihat anjuran al-Sunnah terhadap pemberian tanah un tuk diusahakan oleh orang lain secara percuma.

Kesan : riba sebagai salah satu ganjaran untuk faktor pengeluaran dalam ekonomi konvensional tidak diterimapakai dalam ekonomi Islam. kerana dilihat dari : (I) neraca keadilan, adalah tidak adil untuk memperolehi pulangan lebihan secara pas ti terhadap modal yang dipinjamkan kepada pihak lain yang akan mengusahakan moda l tersebut dengan tertakluk kepada risiko kerugian. (ii) neraca kebajikan, ia ad alah merupakan penjelmaan amalan buruk mengambil kesempatan di atas kesempitan o rang lain Matlamat Aktiviti Pengagihan i) Mewujudkan sebuah sistem ekonomi yang praktikal Matlamat ini menekankan agar setiap individu akan mendapat bahagian masing-masing selaras dengan tenaga dan s umber-sumber yang telah dicurahkan ii) Setiap individu mendapat hak masingmasingmasing Matlamat ini bertujuan untuk membolehkan setiap individu mendapat hak masing-mas ing. Ekonomi Islam tidak hanya memperuntukkan hak harta kepada mereka yang terli bat secara langsung dalam proses pengeluaran sahaja malah juga kepada mereka yan g ditetapkan Allah SWT sebagai rakan kongsi terhadap harta tersebut.

iii) Membasmi penumpuan harta Islam amat memberi perhatian agar harta janganlah dibiarkan tertumpu kepada sege lintir golongan manusia sahaja tetapi sebaliknya mestilah dibenarkan berkisar da lam masyarakat seberapa luas yang boleh supaya jurang antara yang kaya dan miski n boleh dirapatkan. HARGA FAKTOR DAN PENGAGIHAN PENDAPATAN DALAM EKONOMI ISLAM dua golongan manusia yang mempunyai hak terhadap harta yang dihasilkan : a) Mere ka yang mempunyai hak utama (primer) golongan ini merupakan faktor-faktor pengel uaran yang telah mengambil bahagian dalam proses pengeluaran. Hak ini terdapat d alam bentuk upah, sewa dan untung. b) Mereka yang mepunyai hak kedua (sekunder) golongan yang tidak terlibat secara langsung dalam pengeluaran. Hak mereka diperolehi melalui ketetapanketetapan ya ng telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Taala ke atas pengeluarpengeluar harta unt uk jadikan mereka ini sebagai rakan kongsi terhadap harta pengeluar-pengeluar te rsebut.

Masing-masing akan mendapat ganjaran berikut; i) satu bahagian akan diperuntukka n kepada modal dalam bentuk untung. ii) bahagian kedua diperuntukkan kepada aset-ase t fizikal yang terlibat dalam proses pengeluaran dalam bentuk sewa. iii)Bahagian k etiga akan diberi kepada buruh dalam bentuk upah. PEMILIK HAK SEKUNDER TERHADAP HARTA Islam telah menggariskan satu senarai yang panjang berhubung dengan mereka yang mempunyai hak sekunder terhadap harta. Tanggungjawab untuk tujuan yang murni ini tidak sahaja dibebankan ke atas negara malah melibatkan ramai pihak. Bagi menca pai matlamat pengagihan peringkat kedua ini, Islam telah menetapkan satu sistem yang teratur dan kemas. harta secara prinsip, adalah hakmilik Allah SWT adalah Pencipta sebenar harta da n Dialah yang menganugerahkan harta tersebut kepada manusia akan hak pemilikan t erhadap harta. Meskipun manusia adalah pemilik terhadap ganjaran yang diperolehi nya sebagai pulangan dari usahanya, hakikat sebenar ialah Allah SWT dengan limpa h rahmatNya memberi kepada manusia keupayaan untuk berusaha dan Dialah juga yang mencipta harta

Dengan ini, manusia adalah tidak bebas sama sekali untuk menggunakan harta denga n sewenang-wenangnya dan ia terikat dengan perintah-perintah Allah SWT Manusia a dalah bertanggungjawab untuk membelanjakan harta ini di tempat yang Allah SWT te lah arahkannya. Asas kefahaman mengenai perkara di atas sekaligus membawa kepada kedudukan golon gan kedua yang turut berhak terhadap harta kerana kepentingan tertentu selain da ripada faktor-faktor pengeluaran yang terlibat secara langsung dalam proses peng eluaran. Menurut Islam, setiap individu dalam golongan kedua ini adalah juga ber hak kepada harta yang dihasilkan kerana pemilik-pemilik hak utama atau primer te rhadap harta mesti memberi harta tersebut ekoran dari terikat dengan kewajipan y ang telah ditetapkan oleh Allah Harta-harta dalam kategori hak Hartasekunder Zakat Nafaqah Faraid Sedekah sunat Kafarat dan lain-lain

Zakat Definisi zakat: kadar tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak meneriman ya dengan beberapa syarat tertentu. Terdapat 2 jenis zakat iaitu Zakat fitrah da n Zakat Harta Contoh Zakat Harta : zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat per tanian, zakat wang simpanan, zakat emas / perak dan lain-lain. 8 penerima zakat : faqir, miskin, amil, muallaf, hamba, orang berhutang, fi sabilillah dan musafi r Peranan zakat : a. menghapuskan kemiskinan b. meluaskan pemilikan harta dan pendapatan c. mewuju dkan keseimbangan ekonomi di kalangan masyarakat d. membersihkan jiwa individu d ari sifatsifat negatif seperti tamak Nafkah terbahagi kepada nafkah wajib dan nafkah sunat. Nafkah wajib termasuklah antaran ya, nafkah di jalan Allah SWT untuk meninggikan agama Islam, zakat dan nafkah te rhadap isteri manakala nafkah sunat termasuklah sedekah dan lain-lain. Nafkah wa jib boleh dikuatkuasakan oleh negara, manakala nafkah yang lain terpulang kepada hati nurani seseorang dan sejauhmana taqwa mereka kepada Allah SWT

FARAID FARA Menurut istilah syara, faraid adalah bahagianbahagian yang telah ditetapkan oleh s yara bagi ahli waris Ia adalah berkaitan dengan pembahagian harta pusaka yang dit inggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak men erimanya Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatny a, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (surah al-Nis aayat 7) WASIAT Wasiat adalah pemberian sesuatu hak yang disandarkan atau dikaitkan kepada sesud ah mati Wasiat tidak boleh dibuat dengan sewenangwenangnya dan ia tertakluk kepa da peraturan tertentu. Antaranya, wasiat tidak boleh dibuat untuk memperuntukkan harta kepada ahli waris yang berhak kepada harta pusaka dan wasiat tidak boleh melebihi satu pertiga daripada keseluruhan harta

SADAQAH TATAWWU TATAWWU (SEDEKAH SUKARELA) Sedekah sukarela sunat hukumnya pada setiap masa dan waktu Hadith: Sesiapa yang m emberi makan seseorang yang lapar, Allah akan memberinya makan buahan di Syurga, sesiapa yang memberi minum seseorang Mukmin yang dahaga, Allah akan memberinya minuman Syurga Rahiq al-Makhtum pada Hari Akhirat, sesiapa yang memberi pakaian seseorang Mukmin yang tidak berpakaian, Allah akan memberi pakaian hijau di Syur ga. WAKAF Amalan wakaf amat besar ertinya dalam kehidupan sosio-ekonomi dan keagamaan. Isl am juga meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digalak kan. Hadith : Apabila seseorang meninggal dunia, semua pahala amalnya terhenti, k ecuali tiga macam amalan, iaitu: Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang sentiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Yang dimaksudkan dengan sedekah jariyah (sedekah yang mengalir) ialah menyediaka n harta yang tahan lama, untuk maksud-maksud kebaikan, hingga manfaatnya dapat t erus dinikmati, meskipun orang yang bersedekah telah meninggal. Para ulama telah b ersepakat bahawa yang dimaksudkan dengan sedekah jariyah itu tidak lain adalan a malan wakaf

Kafarah Islam mengenakan kafarah ke atas kesalahankesalahan tertentu yang dilakukan di d alam ugama dengan memberi makan kepada golongan miskin. Misalnya, kafarah sumpah , kafarah zihar, diat membunuh tanpa sengaja dan sebagainya Denda-denda dibayar bukan dalam bentuk wang yang dibayar kepada mahkamah yang ak an mengkayakan negara tetapi al-Quran telah menentukan hukuman tertentu untuk fae dah kemanusian misalnya membebaskan hamba abdi dan memberi makan kepada golongan miskin. Dengan cara ini, ia dapat menghapuskan penyakit-penyakit sosial PERANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ISLAM BAYT AL-MAL AL Dalam konteks Perbendaharaan N egara di samping harta zakat, harta-harta lain dalam Bayt al-Mal juga berfungsi secara positif kepada pengagihan semula harta. Harta benda ini termasuklah Khara j (cukai tanah), Jizyah (cukai ke atas ahl Dhimmi), Usyur (cukai perdagangan), Fa y (harta yang diperolehi daripada negara musuh secara aman), Ghanimah (harta ramp asan perang), harta waqf, harta Maadin (hasil galian dan perlombongan) dan lain-l ain

Hubungan sumber Bayt al-Mal dengan usaha-usaha ke arah pengagihan harta adalah j elas kerana boleh dikatakan semua jenis harta yang disimpan di Bayt al-Mal itu a da hak fakir dan miskin di dalamnya BEBERAPA AMALAN YANG DILARANG DAN IMPLIKASINYA KEPADA PENGAGIHAN HARTA Islam melarang beberapa amalan yang jelas memberi implikasi negatif kepada aspek pengagihan harta. Antara amalan ini termasuklah aktiviti riba, ihtikar (penguas aan dan penyorokkan barangan keperluan orang ramai), penipuan dalam aktiviti per niagaan dan sebagainya. pemerintah berhak campurtangan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam se jarah Islam, tindakan mencegah perkara-perkara yang mungkar ini dimainkan oleh i nstitusi al-Hisbah

KONSEP PERTUKARAN ISLAM PEMBENTUKAN KONTRAK PERTUKARAN DEFINISI RUKUN & SYARAT AQAD IJAB & QABUL SUBJEK KONTRAK PIHAK YANG BERKONTRAK DEFINISI Kontrak @aqad : ikatan di antara satu pihak yang menawarkan (ijab) & satu pihak yang menerima tawaran (qabul) mengikut cara yang disyariatkan serta sabit kesann ya terhadap persetujuan itu Contoh : jual beli & gadaian

RUKUN & 1. Ijab a ialah tujuan:

SYARAT AQAD dan qabul Ijab adalah tawaran yang dibuat oleh pihak pertama & qabul pul penerimaan oleh pihak kedua terhadap tawaran yang dikemukakan Cara perse lafaz, tulisan, perbuatan, isyarat @ lain-lain mengikut keadaan semasa

2. Subjek aqad i. ii. iii. syarat berhubung subjek : Dibenarkan oleh hukum syarak Mesti ada (wu jud) sewaktu kontrak dilaksanakan Mesti diketahui dengan jelas tentang sifat & s pesifikasinya iv. Mesti ada keupayaan penyerahan barang 3. Pihak yang berkontrak i. Kelayakan : Kelayakan untuk menerima @ wajib (ahliyyah alwujub) Merujuk kepad a seseorang yang layak menerima segala hak & tanggungjawab syara Asas: kemanusiaa n & kehidupan

ii. Kelayakan untuk melaksana tugas (ahliyyah aladaa) Merujuk kepada seseorang ya ng layak menunaikan segala hak & tanggungjawab syara Asas: berakal, berfikir @ bo leh membuat perbezaan (tamyiz) 5 peringkat : janin, kanak-kanak, mumayyiz, baligh & matang (rusyd) Perkara yang menghilangkan kelayakan : gila, dungu, pengsan, tidur, mabuk, sakit, mati dll JENIS-JENIS KONTRAK JENISi. Kontrak yang sahih Jenis kontrak yang sempurna rukun -rukun @ syarat-syaratnya ii. Kontrak yang tidak sahih Jenis kontrak yang tidak sempurna rukun-rukun @ syarat-syaratnya

PENAMATAN KONTARK i. ii. iii. iv. v. Pembatalan kerana rosaknya kontrak Tamat tempoh masa Disebabk an oleh khiyar Gagal melaksanakan kewajipan dalam kontrak Kematian KHIYAR (PILIHAN) Maksud: memilih sama ada meneruskan kontrak @ sebaliknya dalam sesuatu transaksi Faedah khiyar: i. Memberi peluang kepada semua pihak terhadap transaksi mereka ii. Mengelak ketidakpuasan & penyesalan iii. Memuaskan hati semua pihak Bahagian-bahagian khiyar Bahagiani. Khiyar Majlis Setiap pihak yang berkontrak m empunyai hak dalam membatalkan kontrak selama mana berdua masih berada dalam maj lis kontrak@pun salah seorang daripada mereka memberi pilihan (khiyar) kepada se orang lagi lalu ia memilih berkuatkuasanya kontrak itu

2. Khiyar Syarat Kedua pihak (penjual & pembeli) @ seorang dari mereka membuat syarat sewaktu aqa d Contoh: pembeli berkata Saya beli barang ini dengan harga RM100 dengan syarat k hiyar selama 2 hari Tempoh khiyar syarat: tidak boleh lebih dari 3 hari(pandangan Abu Hanifah, Zufar & Syafii) Penamatan tempoh khiyar syarat Kontrak diteruskan @ dibatalkan Berlalunya tempoh khiyar tanpa penerimaan @ tanp a pembatalan Kerosakan barang yang dikhiyarkan Berlaku penambahan pada barang ya ng dijual Kematian orang yang disyaratkan khiyar untuknya 3. Khiyar Aib Cacat @ rosak sesuatu barang yang dibeli Aib (mengikut mazhab Syafii): sesuatu ya ng mengurangkan benda @ nilai @ sesuatu yang menghapuskan tujuan sebenar daripad a pembelian barangan berkenaan

Kaedah-kaedah mensabitkan sesuatu kecacatan: Kaedahkecacatan: i. Kecacatan yang dapat dilihat secara zahir Boleh dikenalpasti dengan mudah & j elas dengan pandangan mata kasar sahaja ii. Kecacatan yang hanya diketahui oleh pakar BENTUK-BENTUK KONTRAK BENTUKPERTUKARAN i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Wadiah Mudharabah Musyarakah Murabahah Ijarah Al-Rahn Qarhul hasan al-Wadiah / Simpanan alSatu kontrak di antara satu pihak yang memiliki barang de ngan pihak yang diamanahkan untuk menyimpan barang. Contoh : Pemilik barang meny erahkan barang kepada penyimpan untuk disimpan dan akan menyerahkan balik barang tersebut mengikut ketetapan yang dipersetujui bersama.

Rukun-rukun al-Wadiah : Rukunal i. ii. iii. iv. Pemilik harta Penyimpan harta Har ta yang disimpan Sighah (Ijab dan Qabul) Contoh aplikasi dalam operasi bank : Akaun Semasa dan Akaun Simpanan. Perkhidmat an Peti Simpanan Tanggungjawab bank diasaskan kepada : i. Amanah (Yad Amanah) ii. Jaminan (Yad Dh amanah) Pihak bank bertanggungjawab ke atas keselamatan barang @ wang yang disim pan di bawah konsep Jaminan (Yad Dhmanah). :- Bank boleh menggunakan simpanan (w adiah) & bertanggungjawab ke atas kehilangan, kerugian @ kerosakan sama ada seca ra sengaja @ sebaliknya. al Mudharabah / perkongsian untung Kontrak perkongsian di antara pembekal yang membekalkan modal dengan pengusaha y ang akan menjalankan usaha / projek.

Rukun al-Mudharabah al i. Pemilik modal ii. Pengusaha iii. Modal iv. Kerja atau p rojek v. Untung / rugi Vi. Sighah (Ijab dan Qabul) Jenis al-Mudharabah : al Mudharabah Mutlaqah Pemilik modal memberi kebebasan dan kuasa kepada pengusaha untuk menjalankan projek tanpa sekatan dari segi masa, te mpat, jenis perusahaan dan pelanggan. - Sekiranya mendapat kebenaran dari pemili k modal, pengusaha boleh mencampurkan modal satu Mudharabah dengan Mudharabah ya ng lain, dan bermudharabah peringkat kedua dengan pihak ketiga. - Dalam keadaan ini pengusaha akan menjadi pemodal dalam Mudharabah peringkat kedua dan pihak ke tiga menjadi pengusaha. Mudharabah Muqayyadah Di mana usaha dan aktiviti pengusaha dikhususkan mengikut masa, tempat, jenis perusahaan, pelanggan dan lain-lain yang tertentu sahaja. Oleh itu usaha dan aktiviti pengusaha adalah terikat dengan had dan syarat terse but.

Contoh aplikasi: Akaun Pelaburan dan Pembiayaan projek. Musyarakah (usahasama) usahasama) Musyarakah adalah kontrak perkongsian yang menetapkan hak di antara dua pihak @ lebih dengan menyumbangkan modal & keuntungan dibahagi sesama mereka. Musyarakah @ syarikat merupakan satu gabungan modal di kalangan ahli bagi membiayai suatu projek. Keuntungan / kerugian akan dibahagikan mengikut kadar sumbangan modal ma sing-masing. Rukun Musyarakah i. Pemegang saham / rakan kongsi ii. Modal iii. Projek iv. Untung / rugi v. Sigh ah (Ijab dan Qabul)

Jenis Musyarakah : Syarikat al-Inan Ialah perkongsian dua orang atau lebih dari kalangan mereka yan g mempunyai hak tasarruf (hak melakukan transaksi) dalam pengumpulan sejumlah hart a; dalam cara pembahagian yang dimaklumi; atau dalam bentuk saham yang ditentuka n. - Mereka bekerja bersama-sama untuk mengembangkan harta tersebut dan keuntung an yang diperolehi oleh setiap seorang mengikut modal pelaburan saham mereka. Be gitu juga dalam soal kerugian yang mereka alami. Syarikat al-Abdan Ialah perkongsian dua orang atau lebih dalam sesuatu pekerjaan yang mereka lakukan dengan anggota badan, misalnya mereka berkongsi melakukan k erja pertukangan, jahitan dan sebagainya. Hasil keuntungan yang diperolehi akan dibahagi dua secara separuh atau mengikut persetujuan masing-masing. Syarikat al-Wujuh Ialah perkongsian dua orang atau lebih dalam pembelian dan pen jualan barang menggunakan jawatan (kedudukan) mereka. Keuntungan yang diperolehi dan juga kerugian (sekiranya ada) dibahagi sama antara mereka berdua.

Syarikat al-Mufawadah Ialah perkongsian modal di antara dua pihak atau lebih unt uk bekerja dengan syarat setiap pemegang saham memiliki modal yang sama banyak, hak yang sama, tanggungjawab yang sama berat, pembahagian untung yang sama dan s ama agama. Setiap pemegang saham adalah wakil dan penjamin bagi pemegang saham y ang lain dalam urusan perniagaan syarikat. Contoh aplikasi: Pembiayaan projek dan surat kredit. Mudharabah Modal daripada satu pihak & kerja dari satu pihak lain. Pemodal tidak perlu bekerja dengan pengusaha. Musyarakah Modal daripada semua pihak mengikut jumlah saham yang dipersetujui. P emegang saham boleh menjalankan kerja syarikat & boleh diberi ganjaran. Pemodal menanggung kerugian dari sudut modal. Modal perlu dalam bentuk tunai. Kerugian ditanggung bersama oleh pemegang saham. Modal dalam apa jua harta yang boleh dinilai dengan wang.

Al-Ijarah (sewaan) Al Al-Ijarah ialah satu kontrak menjual manfaat (gunaan) @ per khidmatan dengan harga @ bayaran yang ditetapkan. Kaedah ini digunakan dalam uru san sewa-menyewa & upah-mengupah. Rukun Ijarah i. ii. iii. iv. v. vi. Pemberi sewa Penyewa Harta yang disewa Manfaat Bayaran se wa Sighah (Ijab dan qabul) Jenis Ijarah: Ijarah: Ijarah pada Zimmah: Sewaan yang belum ada barang sewaktu akad dilakukan. Ijarah pada Ain : Sewaan sesuatu yang ada barang sewaktu akad dilakukan. Contoh aplikasi : Sewa penggunaan alat-alat jentera, bangunan dan komputer

Sewa Bahan yang diakad ialah manfaat. Wujudnya barang yang disewa spt rumah. Upah Bahan yang diakad ialah kerja & khidmat. Kerja yang hendak dilakukan belum ada semasa akad. Perlu ada had tempoh masa Perlu dijelaskan jenis & penggunaan. kadar perkhidmata n. WAKALAH (WAKIL) Perlantikan seseorang mengambil tempat orang yang mewakil bagi melaksanakan sesu atu tugas bagi pihaknya. Kontrak ini memberi kuasa kepada wakil menjalankan sesu atu kerja bagi pihak yang diwakilinya. Rukun Wakalah : i. ii. iii. iv. Wakil Pihak yang mewakil Perkara yang diwakili Sighah (Ijab & Qa bul)

Jenis Wakalah : Wakalah Mutlaqah : tidak terikat dengan syarat tertentu (selain syarat yang tela h ditetapkan dalam perjanjian). Wakalah Muqayyadah : diikat debgan syarat terten tu, dihadkan masa @ keadaan. Contoh aplikasi : Surat Kredit KAFALAH (JAMINAN) Kafalah ialah jaminan iaitu bertanggungjawab di atas hak yang sabit ke atas oran g lain @ menghadirkan seseorang yang mempunyai tanggungjawab tertentu untuk diam bil tindakan @ mendapatkan barang ganti kepada pihak yang berhak Bermaksud menca ntumkan tanggungjawab seseorang dengan tanggungjawab orang lain. Rukun Kafalah: Kafalah: i. ii. iii. iv. Penjamin Orang yang dijamin Orang yang diberi jaminan Sesuatu ya ng dijamin

Jenis jaminan: jaminan: Jaminan atas diri: iaitu seperti menjamin orang tertuduh ke mahkamah Jaminan ata s harta : iaitu seperti menjamin di atas hutang dan keselamatan Contoh aplikasi : Surat Jaminan Al-Rahn (gadaian) Algadaian) Kontrak yang menjadikan sesuatu barangan sebagai cagaran bagi sesuatu hutang & m enjadi bayaran sekiranya tidak terdaya membayar hutang nanti. Rukun al-rahn : ali. Penggadai ii. Pemegang gadaian iii. Barang gadaian iv. Tang gungan gadaian / hutang v. Sighah (Ijab dan Qabul) Contoh aplikasi : Pajak gadai Islam.

HIWALAH Pemindahan hutang dari tangguingjawab seseorang yang berhutang kepada tanggungja wab pihak lain. Rukun Hiwalah: Hiwalah: i. ii. iii. iv. v. Pemindahan hutang Penerima hutang Tuan punya hutang Hutang ya ng dipindah Sighah (Ijab & Qabul) Jenis Hiwalah : Hiwalah Mutlaqah Hiwalah Muqayyadah Contoh aplikasi : Pemindahan wang

Qardhul Hasan (pinjaman kebajikan) kebajikan) Kontrak hutang yang melibatkan pemindahan hak milik pemiutang ke atas sejumlah w ang atau barang kepada penghutang yang wajib membayar balik hutang tersebut apab ila cukup tempoh masa yang dipersetujui. Juga mensyaratkan bayaran balik hutang tanpa sebarang bayaran lebih dari jumlah hutang. Tetapi penghutang digalakkan un tuk memberi sagu hati atau hadiah kepada pemiutang apabila menjelaskan hutang. Rukun Qardhul Hasan: Hasan: i. ii. iii. iv. Pemiutang Penghutang Hutang (wang atau barang) Sighah (Ijab dan qabul) Demand Draft dan Bil Contoh aplikasi : Penerimaan Islam.

Anda mungkin juga menyukai