KITAB SYI’IRAN

IMAN ISLAM
H. MUHAMMAD HAMIDI SOLEH

TINGKIR SALATIGA 1354 H / 1935 M

.

Bismillahirrahmannirrahim Amuji ing gusti allah Lan ing gusti rasulullah Sarta para rusul kiram Sahabat wargane nabi Rukune agama papat Tauhid manteb lawan taiqot Wajib muhal lan jaizat Artine makna makrifat Gusti allah sejatine Bumi langit sak isine Teges iman lan maknane Marang hukum sekabehe Makna islam kang sejatine Jiwa raga marang gusti Printah allah dhawuh gusti Nurut dzhahir lan ing ati Tauhid iku patekodan Tuhu ora no pangeran Sekabehe sesembahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Kang nitahke kabeh ngalam Mugi tetep rahmat salam Utusan malikul ngalam Kang nyebar agama islam Iman islam lan makrifat Ati kenceng sarta kuwat Allah wajib wujud edzat Ngaweruhi kabeh sifat Kang akerso lan agawe Ing dunya lan akhirate Percaya ngandel atine Patekodan lan liyane Pasrah nyerah urip mati Mundhi printah ngati-ati Rasulullah kang setiti Wiwit iki nganti mati Mijekake ing pangeran Anging allah sifat rahmat Malaikat jin lan syaitan .

Daratan sarta lautan Gusti allah wus anjanji Wong mukallaf kan den janji Dzate allah mung suwiji Mula sing pethel ngaji Tegese makna agama Pernatan lan tata krama Wajib sunat pomo-pomo Hukum wenang sak upomo Barang haram tawa makruh Sebabe dadi pekewuh Hukum wajib kang wus weruh Ganjarane lamun luwuh Tegese bakal sineksa Mula aja rasa-rasa Nek ati jare ngerekoso Yen bakal katekanan siksa Hukum haram kaya begal Diganjar lamun kabegal Neraka genine mubal Weteng mlebung kaya jabal 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Kabeh kawula pangeran Yen kudune nekotken siji Najan durung dadi khaji Sifat siji afal siji Ning akhirat dadi aji Laku lampah kang utama Anggo hukum lelima Ojo nglemer koyo tumo Gawe tinggal iku somo Sira kudu nganti weruh Kerana sira kurang tuwuh Di lakoni ya wuwuh Nig akhirat aduh-aduh Ning akhirat kerono dosa Lakonono kang sentosa Apa sira ra rumangsa Ingkang banget anelangsa Lamun sira bisa tinggal Sineksa lan syeton tunggal Awak ira gawe subal Walese dosa kang mubal .

Utawi hukum kang sunnat Diganjar kelawan nikmat Bagus banget wong kang hajat Sodaqoh liyane zakat 41 42 43 44 Lamun sira gelem ngangkat Najan tinggal rak dilaknat Kaya poso sunnat shalat Diganjar suwargo nikmat Rukun Islam Weruha islam rukune Syahadat loro karone Sarta manteb ing atine Luwih banget utamane Kapindhone perukunan Dawuhe gusti panutan Dzuhur ashar maghrib isya’ Limang wektu kharam selak Sayarate rukune shalat Bedakno wajib lan sunnat Ping telune ngawehake Ojo owel wus wajibe Bandha ora den zakati Seteliko neroko ganti Rukune ping papat poso Sarat wajibe biyasa 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Ana lima wilangane Den waca lawan lisane Wajib ngerti ing maknane Tambah agung ganjarane Shalat wajib kang wus mapan Dho ngajiyo fasolatan Shalat subuh aja rusak Najan napas tutuk telak Do ngajiyo nganti tamat Batal sohih lan makruhat Werna zakat kang wus duwe Lamun tutuk ing nishabe Pengancame dawuh gusti Dilakokke pulung ati Wulan romadhon kang kuwasa Ngajiyo kang nganti bisa .

Ping lima rukune islam Sangu cukup ngilmu paham 61 62 Mungguh haji tanah haram Bandha halal ora haram Rukun Iman Utawi rukune iman Dawuhe hadis lan quran Dihin iman ing pangeran Wajib allah kasifatan Muhal allah kasifatan Mengkene iki aturan Kabeh mau ojo lali Kenceng koyo nyekel tali Allah wujud tur kang dihin Siji allah dzahir batin Bedo allah marang barang Jumeneng tanpa rerewang Kasifatan kuwasaan Pengendikan kagessangan Kang kuwasa kang kersa Kang angesang tur kang periksa Sifate pangeran wenang Andamel utawa mbuwang 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Wajib weruh nem dunduman Ning akhirat sira aman Gusti allah sifat rahman Kabeh sifat kasampurnan Babeh sifat kakurangan Ijmaliyyah di ngaranan Ojo nganti bola-bali Mburine sifat tafsili Tanpa rusak keno angin Tanpa putra tanpa kawin Sekabeh hawadis kurang Dedamel tanpa kapirang Kawuninggan kakersaan Kamiharsan kaperiksaan Kang wuninga kang miharsa Ngendika ingkang den kersa Among siji barang kungang Selikur kabeh tan kurang .

Rongpuluh sifate muhal Kabeh sira kudu apal Ilingnga sifat nafsiyyah Ana pitu maknawiyyah Ba’dane iman ing allah Nuli malaikate allah Nuli iman dina akhir Aja sira dadi kafir 81 82 83 84 85 86 87 88 Dzitte allah azza wa jal Patang puluh siji kamal Mung siji lima salbiyyah Ma’ani pitu tan payah Nuli utusane allah Kitab-kitab dawuh allah Ala becik pesthen takdir Iman ira mucar-macir Iman Ing Malaikat Kaping pindho ngimanake Wujud makhluk kaya kowe Wedine kepati-pati Turut kabeh perintah gusti Ora lanang kaya kowe Ora mangan ora ngombe Badan alus bangsa cahya Tanpa syahwat raja kaya Weruha sira ing tafsil Mikail sarta israfil Malaikat kang anjogo Malaikat malik ugo 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 0 Malaikat sekabehe Gusti allah ingkang gawe Marang allah maha suci Akhire makhluk kang mati Ora wadon lan wandune Ora manak ora sare Manca warna budi-daya Pinaringan drajat mulya Malaikat jabarail Tukang jabut ruh izrail Ridwan ono ing suwargo Ing neroko tukang jaga .

Mungkar wa nakir ing kubur Kiroman katibin ngatur 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 Kang nakoni wong kang njegur Ala becik amal umur Iman Ing Kitab Kaping telu rukun iman Zabur taurat sekalian Taurat marang nabi musa Kitab quran marang ngersa Kabeh kitab satus papat Jumeneng ana ing edzat Den parengke nyang utusan Njeng nabi shis idris lawan Percaya ing kitab quran Injil kabeh saking tuhan Zabur dawut injil isa Nabi kita kang santosa Jenenge kalam ngibarat Huruf suwara ora hajat Nabi adam kang sapisan Nuh Ibrahim lan pungkasan Iman Ing rusul Peng pat ngimanake rusul Sekabeh sifate punjul Sifat wajibe mung papat Fatonah muhale papat Diladah jaize siji Menungsa kang pangkat unggul Ngamale sekabeh makbul Sidiq tabligh lan amanat Kidzib kitman lan khianat Wajib sira kudu ngaji .

Supaya badanmu aji Dine rusul wilangane Limolas kira-kirane Nekakake ngelmu papat Torikot sarta khakikat Kabeh rusul tinakonan Ning mahsyar padha kumpulan 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 Ning akhirat nampa puji Telungatus punjulane Nabi kita pungkasane Marang menungsa syari’at Kaping pat ngelmu makrifat Nggone nindakke perintahan Di landrat dening pengeran Iman Dina Akhir Lima iman dina akhir Dina ngilangake pikir Sak wuse rusake jagad Balung mayit ting jarepat Metu sangka kuburane Miturut kelakuhane Rupa mbulan rupa dawur Rupa celeng kethek asu Panase kepati-pati Teteb tanpa owah gingsir Banget binggung lan khawatir Udan wiji liwat-liwat Nuli tangi ting jenggirat Bedo-bedo rerupane Dek nalika ning ndonyane Rupa lintang banget ayu Ana barang kang kaya yuyu Ora kena den oncati .

Ora urip ora mati Lawase mung seket ewu Bumi langit dadi awu Nanging wong kang oleh iman Ora suwe dak solatan Ngamale nuli den timbang Ora weruh ora kurang Nek abot kebagusane Lamun ala lelakone Mengkono kersane gusti Adhuh nyuwun kula gusti 13 2 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7 13 8 13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 Ngenteni putusan gusti Tahun akhirat kang temtu Panase tikel ping sewu Dawuhe gusti pangeran Rong rekaat pasunatan Olo becik tanpa ilang Senajan sak semut abang Ning suwargo panggonane Ning neraka panggonane Ala becik wus pinesthi Tetepe iman yen mati Iman Ing Pesthen Kaping nem iman rukune Ala becik lan miskine Lara waras ina mulya Lelantaran aning ndonya Gedhe cilik bisa nggota Percaya takdir pesthine Sugih pinter lan bodhone Seneng susah wus kinarya Kersane gusti kang mulya Kafir mukmin kang wus rata .

Aja sira salah cipta Mung semene pituturku Iman islam kang wus temtu Penyuwunku marang sira Ing ndonya tekaning ukhra Do ngapalno iki syi’ir Wong kang ana desa tingkir 14 8 14 9 15 0 15 1 15 2 15 3 15 4 Kabeh iku wus den tata Marang sira anak putu Ojo sira pisan metu Suwuna ing pengapura Jo nganti manggih perkara Tulisan kembanging pikir Tamat slamet donya akhir Wallahu a’lam Wa salallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Tammat kitabatu fi 3 Dzulhijjah 1376 H / 13 Agustus 1935 M .