Anda di halaman 1dari 2

TEKS PASRAH CALON PENGANTIN KAKUNG Bismillahir rahmaanir rahim Para Pinisepuh ingkang kulo mulyaaken, Kulowarga Mbakyu

......., Kulowarga ............ Sederek Kinasih; Para Tamu kakung miwah putri kinurmat. Assalammu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji lan Syukur mangga sami-sami kita aturaken dumateng Gusti Allah SWT ingkang sampun paring katah kanikmatan dateng kita sedaya, sahingga kita saged kepanggih kanti saras lan wilujeng. Sholawat lan salam mugi kacurahaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalah para sahabat lan kulowargonipun, lan mugi-mugi sumrambah dumateng para umatipun lan kita sedaya ingkang taksih ngugemi lan setia nindaaken ajaran-ajaranipun. Kulonuwun, Bapak ...... kinurmat minongko ......... Dinten puniko,......., suryo kaping ...... wulan ........, kaleresan dawah tanggal ! (setunggal) Robbiu awal .... H, Kawulo ingkang kajibah minongko sulihipun Mbakyu ......; Sepindah: Ngaturaken kabar kawilujengan saha salam taklim dumateng ..... Ingkang Kaping Kalih : kulo kadawuhan masrahaken calon pengaten kakung, inggih puniko Nakmas ......, putro wuragil Kangmas ....... kalian Mbakyu ...... Perlu kulo aturaken, bilih Nakmas ....... sampun siap 100%. Pramilo, sowanipun Nakmas ....... kulo suwun sageda katampi kanti bingahing manah lan renaning penggalih. Lan sageda enggal-enggal dipun nikahaken ......, ...... kalian Rayi .........( ASAP), kados suraosipun SMS ingkang kulo tampi. Kanggenipun kulo , Encangipun Nakmas .......... maklum amargi piyambakipun sampun tebih-tebih mabur saking ..... nglangkungi 4 (sekawan) Provinsi.

Wasana cekap sematen atur kawulo, mugi andadosna wuninga, mbokbilih wonten kekirangan lan klenta klentunipun anggen kulo wicara, kulo nyuwun agunging samodra pangaksami. Wabillahi taufik wal hidayah, Wassalammualaikum wr wb. Matur Nuwun