Anda di halaman 1dari 14

DEFINISI RUBRIK

Rubrik merupakan alat penilaian untuk penilaian subjektif. Ini adalah satu set kriteria dan standard yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang digunakan untuk menilai prestasi pelajar di atas kertas, projek, esei, dan tugas lain. Standard rubrik membolehkan anda menilai berdasarkan kriteria tertentu, membuat pemarkahan dengan lebih mudah dan lebih telus.

Rubrik ini adalah usaha untuk menggambarkan kriteria penilaian yang konsisten. Hal ini membolehkan guru dan pelajar sama-sama untuk menentukan tahap kriteria yang rumit dan subjektif dan juga memberikan landasan untuk penilaian diri, refleksi dan rakan sebaya. Hal ini bertujuan untuk penilaian yang tepat dan adil, mendorong pengertian dan menunjukkan cara untuk meneruskan pembelajaran selanjutnya iaitu mengajar. Pengajar yang bergantung pada rubrik untuk menilai prestasi murid cenderung untuk berkongsi rubrik dengan pelajar pada waktu tugas tersebut dibuat. Flash Pamela menyatakan bahawa Apabila pelajar diberitahu tentang pemarkahan kriteria dari awal, mereka dapat terlibat dalam proses kerja menuju kejayaan. Selain membantu pelajar memahami bagaimana tugas tersebut berkaitan dengan kandungan kursus, sebuah shared- rubric dapat meningkatkan kuasa pelajar dalam kelas, melalui transparansi. Selain itu, rubrik mengurangkan jumlah masa guru menghabiskan untuk memberi markah pada kerja pelajar. Rubrik terdiri daripada dua jenis iaitu rubrik umum dan rubrik khusus. Rubrik umum adalah untuk menilai kemahiran atau subkemahiran yang umum. Contohnya bertutur dengan jelas dan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Manakala rubrik khusus pula adalah untuk menilai subkemahiran yang terkecil. Contohnya bertutur dengan menggunakan sebutan baku yang betul.

KOMPONEN SEBUAH RUBRIK


Rubrik merangkumi satu atau lebih dimensi prestasi yang dinilai, definisi dan contohcontoh yang menggambarkan telah diukur dan menetapkan skala untuk setiap dimensi. Dimensi umumnya disebut sebagai kriteria, skala penilaian sebagai peringkat, dan definisi sebagai descriptor.

Herman, Aschbacher, dan Winters membezakan unsur-unsur berikut bagi rubrik skor: I. Definisi dan contoh untuk memperjelaskan makna dari setiap sifat atau dimensi

satu skala nilai-nilai untuk mengukur setiap dimensi II. Standard kejayaan untuk meningkatkan prestasi yang telah ditetapkan dan disertai

dengan model atau contoh-contoh dari tiap-tiap tahap III. Satu atau lebih sifat atau dimensi yang menjadi dasar untuk mengukur respon

pelajar

Sejak 1980-an, banyak rubrik ditunjukkan dalam format grafik, biasanya grid. Pengajian keberkesanan rubrik sekarang mempertimbangkan kecekapan grid, sebagai contoh, senarai berasaskan teks kriteria

LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMBINA RUBRIK

Rubrik membantu pelajar menjadi pengukur diri sendiri dan pekerjaan orang lain serta mengurangkan jumlah guru menghabiskan masa menilai kerja pelajar. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat dan menggunakan rubrik untuk menulis tugas. 1) Langkah pertama ialah menyuruh pelajar melihat model kerja baik dengan "tidak begitubaik". Seorang guru dapat memberikan tugasan sampel high variable bagi pelajar untuk meninjau. 2) Langkah kedua adalah senarai kriteria untuk digunakan dalam rubrik dan mungkin untuk perbincangan tentang apa yang dianggap sebagai pekerjaan yang berkualiti. Guru perlu bertanyakan maklum balas pelajar selama proses pendaftaran membolehkan guru untuk mengukur pengalaman global penulisan pelajar. 3) Langkah ketiga dalam membuat rubrik adalah untuk mengartikulasikan sistem pemarkahan. Kategori hierarki ringkas ini harus menggambarkan tahap pelajar (berkisar dari buruk menjadi baik). Mereka dapat didasarkan pada pembahasan sampel pekerjaan yang baik dengan yang tidak terlalu baik. Dengan penggunaan sejumlah pemarkahan konservatif membolehkan rubrik senang digunakan oleh pengguna 4) Langkah keempat dalam membuat rubrik adalah dengan amalan pada model. Pelajar boleh menguji sampel rubrik tentang tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar. Amalan ini dapat membangun rasa percaya diri pelajar dengan mengajar mereka bagaimana pengajar akan menggunakan rubrik di atas kertas mereka. Hal ini juga dapat memudahkan pelajar / guru kesepakatan tentang kebolehpercayaan rubrik. 5) Langkah kelima adalah bertanyakan kepada diri dan rakan sebaya. 6) Langkah keenam adalah untuk menyemak semula kerja berdasarkan maklum balas itu. Sebagai pelajar yang sedang mengerjakan tugas mereka, mereka boleh berhenti sesekali untuk membuat penilaian diri dan kemudian memberi dan menerima penilaian dari rakanrakan mereka. Semakan harus berdasarkan pada maklum balas yang mereka terima. 7) Langkah ketujuh dan terakhir adalah dengan menggunakan penilaian guru, yang bermaksud menggunakan rubrik yang sama kepada para pelajar yang digunakan untuk menilai pekerjaan mereka.

PENGGUNAAN RUBRIK
Rubrik sering digunakan dalam penilaian alternatif dalam pendidikan, tetapi telah mendapat ruang sebagai cara mendirikan penilaian tertulis atau standard penilaian untuk formal, ujian esei yang dikendalikan oleh profesional seperti ujian penilaian guru tertentu yang terdapat dalam siri praksis. Dalam penilaian alternatif, rubrik yang dirancang untuk mencerminkan proses dan output dari penyelesaian "masalah kehidupan nyata". Kebiasaannya dalam bentuk matriks dengan yang dipersetujui bersama perundingan kontrak atau kriteria untuk berjaya. Rubrik ini menfokuskan pada tujuan lain, yang harus terikat dengan standard pendidikan yang diasaskan oleh masyarakat, dan harus menggunakan had atau skala untuk menilai prestasi. Kelebihan utama bagi guru kelas adalah terletak pada kekuatan dan kejayaan rubrik klarifikasi di dalam kelas, menetapkan misi dan visi yang jelas untuk pencapaian. Dengan berkongsi penilaian rubrik dengan pelajar, mereka dapat mengetahui apa yang diharapkan dan dengan itu mereka tahu apa yang dianggap sebagai pekerjaan yang berkualiti. Dengan rubrik, pemarkahan menjadi lebih objektif, konsisten, dan teguh serta tetap. Selain itu, rubrik menjadikan penilaian lebih efisien. Waktu yang dihabiskan mengembangkan pemarkahan rubrik akan dibuat bagi kemudahan dan kelancaran sistem pemarkahan yang sedia ada.

KEPENTINGAN MENGGUNAKAN RUBRIK


Salah satu kelebihan utama menggunakan rubrik adalah rubrik memberi gambaran yang jelas untuk setiap penilaian yang dibuat. Dengan menggunakan rubrik, guru mampu mengkhususkan garis panduan yang diharapkan dalam setiap aspek-aspek sesuatu projek.

Sepanjang tempoh pelajar mengikuti rubrik, mereka tidak akan keliru dengan apa yang diharapkan daripada mereka. Hal ini akan mengurangkan tekanan baik bagi pelajar mahupun guru. Pemahaman lebih mendalam tentang harapan juga boleh menyebabkan peningkatan kualiti pelajar lebih tinggi. Kelebihan lain menggunakan rubrik adalah dapat mengurangkan masa penilaian yang mereka sediakan. Walaupun disiplin ilmu seperti High School Inggeris mungkin mempunyai lebih daripada beberapa sistem penilaian, semua disiplin ilmu dan kelas tersebut terpaksa

berhadapan dengan tekanan dalam menanda kertas contohnya ujian ataupun peperiksaan. Rubrik membantu dalam menfokuskan perhatian guru terhadap aspek tertentu yang ada dalam rubrik, yang mana dapat membantu guru memendekkan separuh masa penilaian pelajar. Walaupun peningkatan dalam penggunaan rubrik untuk pelajar dan guru, beberapa perkara tambahan juga perlu ada dalam rubrik tersebut seperti menggunakan alat-alat penilaian yang berbeza untuk memberi manfaat yang lebih. Salah satu manfaat tersebut melibatkan komunikasi antara ibu bapa dan guru. Sebuah rubrik yang ditulis dengan baik tidak hanya membenarkan pelajar untuk melihat bagaimana mereka dinilai, tetapi rubrik ini juga membolehkan ibu bapa mengetahui penilaian terhadap anak-anak mereka. Dalam jangka pendek, rubrik dapat membantu mengurangkan gangguan ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak mereka. Dalam jangka masa panjang, rubrik dapat membantu untuk meningkatkan standard kredibiliti dan efektif dari kelas atau sesuatu kursus yang disertai. Akhirnya, rubrik membantu dalam meningkatkan komunikasi antara pelajar dan guru di sekolah. Dengan menggunakan rubrik untuk tahap kelas dan penilaian kurikulum yang luas, sekolah dapat meluaskan ruang komunikasi di antara pelajar dan guru yang mana sebelum ini mungkin tidak berlaku keadaan sedemikian. Hal ini dapat menggalakkan kepada percambahan idea dalam topik yang dibincangkan dan tidak hanya khusus dengan apa yang diajarkan di dalam kelas tertentu, tetapi juga bagaimana kurikulum tersebut diajar. Para guru kemudianya boleh mengutarakan lebih banyak idea dan komen dalam apa yang sedang dinilai dalam kelas mereka, serta pengajaran yang disampaikannya. Falsafah perbincangan antara guru ini sangat stimulatif dan berkesan, dan membantu dalam meningkatkan kualiti profesion guru.

PERSAMAAN DAN PERBEZAAN


Persamaan
y Set kriteria yang digunakan adalah untuk tujuan pembelajaran yang digunakan

untuk menilai prestasi pelajar


y kriteria-kriteria yang digunakan adalah konsisten berdasarkan pada pengukuran

pelajar
y Standard rubrik adalah lebih mudah dan lebih telus. y Tujuan rubrik adalah untuk menilai prestasi pelajar y Pemarkahan adalah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh guru/pensyarah. y Pemarkahan dibahagikan kepada empat bahagian iaitu cemerlang, baik, sederhana

dan lemah.
y Penilaian adalah berpusatkan guru/pensyarah.

Perbezaan
y rubrik di IPT lebih menekankan kepada pendekatan kognitif berbanding di sekolah

penilaiannya secara terus


y rubrik di sekolah menilai kriteria pelajar lebih spesifik berbanding rubrik di IPT

yang mana rubrik di IPT hanya menekankan kepada keupayaan pelajar


y rubrik di sekolah selalunya berlandaskan format yang disediakan oleh sekolah

berbanding di IPT yang menekankan pada inovasi dalam sesebuah projek amali

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN


Kelebihan
y mengurangkan jumlah masa guru menghabiskan untuk memberi markah pada kerja

pelajar.
y rubrik memberi gambaran yang jelas untuk setiap penilaian yang dibuat y kriteria-kriteria yang ada menggambarkan prestasi pelajar yang sebenar

Kelemahan
y y y y y

Penilaiaan terhadap pelajar kadang-kadang tidak tepat. Penilaian berpusatkan pada guru Kriteria-kritea yang ada adalah secara formal. Kualiti penilaian tidak bergantung sepenuhnya terhadap pengetahuan pelajar Tahap pengaplikasian pelajar adalah terhad berdasarkan kriteria yang ditetapkan Kebolehpercayaan terhadap penilaian adalah tidak sepenuhnya.

BORANG MARKAH MENGIKUT RUBRIK HASIL LITAR SELARI DENGAN TIGA MENTOL

BIL 1 2 3 4 5 6 7

PEKARA Nyalaan Mentol Sambungan Wayar Tempat Suis Bilangan Mentol Kerjasama Kepantasan Kekemasan JUMLAH

KUMPULAN 1

KUMPULAN 2

KUMPULAN 3

KUMPULAN 4

KUMPULAN 5

KUMPULAN 6

KUMPULAN 1 1.______________________ 2.______________________ 3.______________________ 4.______________________ 5.______________________ 6.______________________ KUMPULAN 4 1.______________________ 2.______________________ 3.______________________ 4.______________________ 5.______________________ 6.______________________

KUMPULAN 2 1.______________________ 2.______________________ 3.______________________ 4.______________________ 5.______________________ 6.______________________ KUMPULAN 5 1.______________________ 2.______________________ 3.______________________ 4.______________________ 5.______________________ 6.______________________

KUMPULAN 3 1.______________________ 2.__________________ ____ 3.______________________ 4.______________________ 5.______________________ 6.______________________ KUMPULAN 6 1.______________________ 2.______________________ 3.______________________ 4.______________________ 5.______________________ 6.______________________

CARA PEMARKAHAN MENGIKUT RUBRIK AMALI MEMBINA LITAR 3 MENTOL BIL PEKARA 1-2 3-4 2 Mentol sahaja yang akan menyala 1 Nyalaan Mentol Tidak menyala (1 Markah) atau satu sahaja mentol yang akan menyala (2 Markah) y y Menyambung <2 Wayar Dengan Betul 5-6 Semua mentol akan menyala

Markah 4 atau 6 akan diberikan jika menyambungkan 2 bateri dalam satu litar sah Markah akan diberikan 3 atau 5 jika wayar disambung antara bateri 1 dan bateri Menyambung 5-7 Wayar Dengan betul

Menyambung2 5 Wayar dengan betul Pengiraan menyambung Wayar

y 2 Sambungan Wayar y *

Bateri kutub positif mesti bersambung dengan suis. (1 Markah) y Suis mesti bersambung dengan 3 mentol. (3 Markah) Mentol mesti bersambung pada bateri kutub negatif (3 Markah)

Markah akan di tolak jika hanya menyambung satu atau kedua-dua bateri (terdapat sambungan wayar di antara dua bateri). Menyambungkan selain dari selepas atau sebelum bateri Menyambungkan Sebelum bateri kutub negatif y y Mesti bersambung dengan 3 mentol Menyambung hanya 2 mentol 30% - 71% dari ahli kumpulan bersama menyiapkan tugasan y y Murid berada dalam bentuk bulatan menyambung 3 mentol 72% - 100% dari ahli kumpulan bersama menyiapkan tugasan Menyambungkan Selepas bateri kutub positif

Tempat Suis Markah 1, 3 atau 5 akan diberikan jika salah satu dari mentol tidak disambungkan

Bil Mentol

Tidak menyambung pada mentol <29% dari ahli kumpulan bersama menyiapkan tugasan

Kerjasama

y Murid memberikan pendapat Murid mempunyai tugas sendiri dalam menyiapkan tugasan

Siap selepas 5 minit atau lebih dari waktu yang ditetapkan 6 Kepantasan y y

Siap pada waktu yang ditetapkan

Siap 5 minit atau lebih awal sebelum masa yang ditetapkan

Murid dalam kumpulan akan mengangkat tangan apabila mereka sudah siap membina litar

Kekemasan

Masa yang diberikan 10 minit 2 minit untuk memahamkan lukisan skematik, 3 minit untuk meneroka fungsi kit dan 5 minit untuk membina litar menggunakan kit 72% - 100% Wayar yang 30% - 71% Wayar yang <29% Wayar yang digunakan kemas digunakan kemas dan tidak digunakan kemas dan tidak dan tidak berpintal berpintal berpintal

HURAIAN RUBRIK Rubrik yang dibina ini adalah untuk pentaksiran penilaian dalam subjek Kemahiran Hidup di sekolah. Rubrik ini dapat digunakan untuk menilai prestasi pelajar semasa menjalankan ujian amali Kemahiran Hidup. Pelajar-pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan penilaian dilakukan berdasarkan hasil kerja berkumpulan. Ia dilihat berdasarkan kriteria seperti kejersama, kekemasan dan kepantasan di dalam kumpulan. Rubrik ini dibina berdasarkan penambahbaikan daripada dua contoh rubrik yang kami analisa. Antara penambahbaikan yang dilakukan dalam rubrik kami adalah menjimatkan masa guru dalam membuat penilaian ke atas pelajar kerana rubrik kami dilakukan berdasarkan kerja berkumpulan. Selain itu, rubrik kami juga membolehkan tahap pengaplikasian pelajar adalah tidak terhad berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Ini kerana kriteria yang kami bina di dalam rubrik ini adalah bersifat menyeluruh sebagai contoh kami menilai pelajar bukan sahaja pada hasil kerja tetapi juga berdasarkan sifat pelajar dalam melakukan kerja amali. Sistem numerical yang kami gunakan di dalam rubrik ini adalah lebih terperinci dalam menilai tahap pencapaian pelajar sama ada sangat lemah, lemah, sederhana, baik, sangat baik dan cemerlang. Sebab kami menggunakan sistem ini adalah lebih memudahkan guru dalam mengetahui prestasi dan pencapaian pelajar dengan lebih terperinci. Secara keseluruhannya, rubrik yang dibina ini adalah sangat sesuai dan efektif digunakan dalam sistem penilaian terhadap pelajar. Oleh itu, diharap rubrik yang kami bina ini dapat dibuat rujukan oleh guru-guru sekolah dalam melakukan penilaian terhadap pelajar mereka.

KESIMPULAN Berdasarkan kajian yang kumpulan kami jalankan, kami mendapati bahawa rubrik adalah sebuah sistem penilaian yang sangat efektif dalam menilai prestasi pelajar di atas kertas, projek, esei, dan tugas lain. Ia juga membantu para guru untuk membuat pemarkahan dengan lebih nudah, lebih tulus dan ia juga menggambarkan criteria penilaian yang konsisten. Rubrik juga membantu pelajar menjadi pengukur diri sendiri dan pekerjaan orang lain serta dapat mengurangkan jumlah guru dari menghabiskan masa untuk menilai kerja pelajar. Merujuk kepada contoh rubrik yang kami ambil, ia menunjukkan bahawa untuk menggunakan rubrik, ia perlu disesuaikan dengan kriteria pelajar tersebut ataupun sesiapa sahaja yang ingin kita nilai. Sebagai contoh, jika kita sebagai guru ingin menilai criteria para pelajar kita, kita menggunakan rubrik yang sesuai supaya dapatan yang kita perolehi itu sahih dan konsisten. Rubric yang digunakan di IPT dan disekolah menggunakan pendekatan yang begitu berbeza kerana ia mengikut kaedah institusi terbabit.

RUJUKAN
y y y

http://www.eng.ukm.my/~riza/JaminanQ/Rubric/PO-KI-Rubrik.html http://mathsmozac.blogspot.com/2010/06/pelaksanaan-kerja-projek-matematik.html www.utem.edu.my/myweb/sani/pdf/microc_rubrik.pdf

apps.emoe.gov.my/bppk/ptk/rubriktugasanindividu.pdf

Anda mungkin juga menyukai