KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs

)

PERANGKAT PEMBELAJARAN
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs. : VII /1 : ........................... : ........................... : ...........................

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

219

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

220

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VII / 1 1. Menerapkan Hukum bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 1.1. Menjelaskan hukum bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian "Al" Syamsiyah, "Al" Qamariyah dan menyebutkan hurufhuruf Syamsiyah maupun Qamariyah dengan Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility )

Materi Pembelajaran • Pengertian "Al" Syamsiyah • Pengertian "Al" Qamariyah • Huruf-huruf Syamsiyah • Huruf-huruf Qamariyah Materi Kegiatan Pendahuluan :

Pengertian & Hukum
Pengertian Tajwid menurut bahasa (ethimologi) adalah: memperindah sesuatu. Sedangkan menurut istilah, Ilmu Tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca AlQuran dengan sebaik-baiknya. Tujuan ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan (mulut) dari kesalahan membaca. Belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardlu kifayah, sedang membaca Al-Quran dengan baik (sesuai dengan ilmu tajwid) itu hukumnya Fardlu ‘Ain. Dalil Wajib Mempraktekkan Tajwid Dalam Setiap Pembacaan Al-Qur’an:

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

221

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1. Dalil dari Al-Qur’an. Firman Allah s.w.t.:

Artinya: Dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan/tartil (bertajwid) [Q.S. Al-Muzzammil (73): 4]. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah s.w.t. memerintahkan Nabi s.a.w. untuk membaca AlQur’an yang diturunkan kepadanya dengan tartil, yaitu memperindah pengucapan setiap hurufhurufnya (bertajwid). Firman Allah s.w.t. yang lain:

Artinya: Dan Kami (Allah) telah bacakan (Al-Qur’an itu) kepada (Muhammad s.a.w.) secara tartil (bertajwid) [Q.S. Al-Furqaan (25): 32]. 2. Dalil dari As-Sunnah. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ummu Salamah r.a. (istri Nabi s.a.w.), ketika beliau ditanya tentang bagaiman bacaan dan sholat Rasulullah s.a.w., maka beliau menjawab:

Artinya: "Ketahuilah bahwa Baginda s.a.w. sholat kemudian tidur yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi, kemudian Baginda kembali sholat yang lamanya sama seperti ketika beliau tidur tadi, kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi hingga menjelang shubuh. Kemudian dia (Ummu Salamah) mencontohkan cara bacaan Rasulullah s.a.w. dengan menunjukkan (satu) bacaan yang menjelaskan (ucapan) huruf-hurufnya satu persatu." (Hadits 2847 Jamik At-Tirmizi) Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah Ibnu ‘Amr, Rasulullah s.a.w. bersabda:

Artinya: "Ambillah bacaan Al-Qur’an dari empat orang, yaitu: Abdullah Ibnu Mas’ud, Salim, Mu’az bin Jabal dan Ubai bin Ka’ad." (Hadits ke 4615 dari Sahih Al-Bukhari). 3. Dalil dari Ijma' Ulama. Telah sepakat para ulama sepanjang zaman sejak dari zaman Rasulullah s.a.w. sampai dengan sekarang dalam menyatakan bahwa membaca Al-Qur’an secara bertajwid adalah suatu yang fardhu dan wajib. Pengarang kitab Nihayah menyatakan: "Sesungguhnya telah ijma’ (sepakat) semua imam dari kalangan ulama yang dipercaya bahwa tajwid adalah suatu hal yang wajib sejak zaman Nabi s.a.w. sampai dengan sekarang dan tiada seorangpun yang mempertikaikan kewajiban ini."

222

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Tingkatan Bacaan
Terdapat 4 tingkatan atau mertabat bacaan Al Quran yaitu bacaan dari segi cepat atau perlahan: 1. At-Tahqiq: Bacaannya seperti tartil cuma lebih lambat dan perlahan, seperti membetulkan bacaan huruf dari makhrajnya, menepatkan kadar bacaan mad dan dengung. Tingkatan bacaan tahqiq ini biasanya bagi mereka yang baru belajar membaca Al Quran supaya dapat melatih lidah menyebut huruf dan sifat huruf dengan tepat dan betul. 2. Al-Hadar: Bacaan yang cepat serta memelihara hukum-hukum bacaan tajwid. Tingkatan bacaan hadar ini biasanya bagi mereka yang telah menghafal Al Quran, supaya mereka dapat mengulang bacaannya dalam waktu yang singkat. 3. At-Tadwir: Bacaan yang pertengahan antara tingkatan bacaan tartil dan hadar, serta memelihara hukumhukum tajwid. 4. At-Tartil Bacaannya perlahan-lahan, tenang dan melafazkan setiap huruf dari makhrajnya secara tepat serta menurut hukum-hukum bacaan tajwid dengan sempurna, merenungkan maknanya, hukum dan pengajaran dari ayat. Tingkatan bacaan tartil ini biasanya bagi mereka yang sudah mengenal makhraj-makhraj huruf, sifat-sifat huruf dan hukum-hukum tajwid. Tingkatan bacaan ini adalah lebih baik dan lebih diutamakan.

Tanda Tanda Baris

1. Baris di atas (Fathah) Memberikan bunyi vokal 'a', contoh: 2. Baris di bawah (Kasrah) Memberikan bunyi vocal 'i', contoh: 3. Baris di hadapan (Dhammah) Memberikan bunyi vokal 'u', contoh: 4. Tanda mati (Sukun) Tanda sukun di atas sebuah huruf berarti huruf itu mati, contoh: (ab) (bu) (bi) (ba)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

223

Sabdu di hadapan (Syaddah Dhammah) Contoh: (abbu). contoh: 6. Sabdu di atas (Syaddah Fathah) Contoh: (abba). (bun). 11. 7. Sabdu dua di hadapan (Syaddah Dhammatain) Contoh: 14. Baris dua di atas (Fathatain) Memberikan bunyi 'an'. Sabdu dua di atas (Syaddah Fathatain) Contoh: (abban). 12. contoh: (bin). Sabdu di bawah (Syaddah Kasrah) Contoh: (abbi). 224 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Baris dua di bawah (Kasratain) Memberikan bunyi 'in'. dibaca panjang 2 harakat (hitungan) (baa). (ban). Sabdu dua di bawah (Syaddah Kasratain) Contoh: (abbin).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 5. contoh: 8. 9. 10. Fathah-alif Contoh: (abbun). Baris dua di hadapan (Dhammatain) Memberikan bunyi 'un'. 13.

3. ُ ‫م‬ ‫ة‬ َّ ‫طّمآ‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ ‫ق‬ ‫ب‬ ِ‫ثآا ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ُ ‫ص‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ح ط‬ ِ‫ر ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ ‫وا‬ ‫ب‬ َّ ‫ت‬ َّ ‫اطل‬ َ ٰ‫ضٰىحى‬ ُّ ‫اطل‬ َ ُ ‫م‬ ‫ة‬ َّ ‫طآاآ‬ َ ‫ط‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ ‫ق‬ ‫ب‬ ِ‫ثآا ب‬ َ‫ث‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ُ ‫ص‬ َ ‫ص‬ ْ ‫ا ط‬ َ ‫م‬ ُ ‫ي‬ ْ ‫ح ط‬ ِ‫ر ب‬ َ ‫ر‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ ‫وا‬ ‫ب‬ َّ ‫ت‬ َ‫ت‬ ْ ‫ا ط‬ َ ٰ‫ضٰىحى‬ ُ ‫ض‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫الط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫ط‬ ‫ث‬ ‫ص‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ض‬ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 225 . 5. maka hukum bacaan “Al” Syamsiyah sering juga disebut dengan Idgham Syamsiyah ( ْ ( ‫ي‬ ‫ة‬ َّ‫سة‬ ِ‫م ّي‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫غما‬ َ‫د م‬ ْ ( ‫إ‬ ِ‫) ّي‬ -contoh bacaan No. Tertulis Dibaca Keterangan 1. Syamsiah artinya seperti matahari 2. Dhammah terbalik Contoh: 17.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 15. 6. Jumlah huruf syamsiyah ada 14 huruf. 3. Karena membacanya dengan diidghamkan. dibaca panjang 2 harakat (hitungan) 16. Cara membaca “Al” Syamsiyah adalah dengan memasukkan (mengidghamkan) “Al” (lam sukun) ke huruf-huruf syamsiyah sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf syamsiyah yang mengikutinya. yaitu huruf-huruf hijaiyah selain huruf-huruf qamariyah (seperti di bawah). Maddah Contoh: (buu). Kasrah-alif Contoh: dibaca panjang 2 harakat (hitungan) (bii). 2. 4. Al” Syamsiyah adalah “Al” atau alif lam yang dirangkai dengan kata benda (isim) yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf syamsiyah. yakni ‫ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ ز ش ل‬. dibaca panjang antara 3 sampai dengan 4 harakat (hitungan) (baaa) . Materi Kegiatan Inti : Hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah Pengertian Al syamsiyah 1.

8. 10. 2. Jumlah huruf qamariyah ada 14 huruf. 2. 3. 1. Al” Qamariyah adalah “Al” yang dirangkai dengan kata benda (isim) yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf qamariyah. ُ ‫ك‬ ‫ر‬ ْ ‫ذ ط‬ ِّ ‫اطل‬ َ ُ ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ع ط‬ ِ‫ن ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ْ ‫ع ط‬ ‫ى‬ ِ‫دا ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ ‫ي‬ ‫ع‬ ْ ‫م ط‬ ِ‫س ب‬ َّ ‫اطل‬ َ ُّ ‫ظ‬ ‫ل‬ ِّ ‫اطل‬ َ ُ ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ز ط‬ ُّ ‫اطل‬ َ ُ ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ك ط‬ ُ ‫ش‬ َّ ‫اطل‬ َ ُ ‫ي‬ ‫ل‬ ْ ‫ل ط‬ َّ‫اطل‬ َ ُ ‫ك‬ ‫ر‬ ْ ‫ذ ط‬ ِ‫ذ ب‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ع ط‬ ِ‫ن ب‬ َ‫ن‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ع ط‬ ‫ى‬ ِ‫دا ب‬ َ ‫د‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ ‫ي‬ ‫ع‬ ْ ‫م ط‬ ِ‫س ب‬ َ ‫س‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُّ ‫ظ‬ ‫ل‬ ِ‫ظ ب‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ز ط‬ ُ ‫ز‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ ْ ‫كوط‬ ‫ر‬ ُ ‫ش‬ َ ‫ش‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ ‫ي‬ ‫ل‬ ْ ‫طل ط‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫ذ‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ظ‬ ‫ز‬ ‫ش‬ ‫ل‬ Pengertian Al Qamariyah 1. 4. Tertulis Dibaca Keterangan ُ ‫ح‬ ‫د‬ َ ‫ال‬ َ‫ا‬ ْ ‫ط‬ َ ُ ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ص ط‬ ِ‫ب ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ف ط‬ ُ ‫غ‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫ٰىحب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ٰىح ط‬ ِ‫ج ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ ‫ح‬ ‫د‬ َ‫ا‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ص ط‬ ِ‫ب ب‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ف ط‬ ُ ‫غ‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫حب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ٰىح ط‬ ِ‫ج ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫غ‬ ‫ح‬ ‫ج‬ 226 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . 9. 11. yakni tetap kelihatan bacan lam sukunnya. seperti terangkum dalam rangkaian huruf atau kalimat: yaitu huruf-huruf ( ‫) ا ب غ ح ج ك و خ ف ع ق ي م ه‬. Karena itulah hukum bacaan “Al” Qamariyah sering disebut dengan Izhhar Qamariyah (‫ة‬ ْ ( ‫ي‬ َّ‫ر ة‬ ِ‫م ّي‬ َ‫ق م‬ َ‫ر م‬ ْ ( ‫هما‬ َ‫ظ م‬ ْ ( ‫إ‬ ِ‫)ّي‬.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 7. 12. Cara membaca “Al” Qamariyah harus jelas (izhhar). 14. Qamariyah artinya seperti Bulan 1. 13. 5. No. Contoh-contoh bacaan “Al” Qamariyah .

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 6. 7.com/al-syamsiah-al-qomariah. 14.php Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 227 . 10. 12. 4. 9.yolasite. Huruf ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ pada Alif lam Syamsiah tdk dibaca al Huruf l ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ pada Al Qomariyah dibaca al ( jelas al melainkan lebur kedalam huruf didepanya nya ) Didepan Huruf ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ terdapat huruf syamsiah Didepan Huruf ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ terdapat huruf al qomariyah . 8. Hurufnya ada 14 yaitu ‫ ط ث ص ر ت ض ذ ن د س ظ‬Hurufnya ada 14 yaitu ‫ا ب غ ح ج ك و خ ف ع ق ي م ه‬ ‫زشل‬ Sumber : http://sisvo. 13. 11. ُ ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ر ط‬ ِ‫ك ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ ‫و‬ ‫د‬ ْ ‫د ط‬ ُ ‫و‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ِ‫خ ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ ‫تآا‬ ‫ح‬ َّ ‫ف‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫عب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫د ط‬ ِ‫ق ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ ‫و‬ ‫م‬ ْ ‫ي ط‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ ‫م‬ ‫ن‬ ِ‫ؤ ب‬ ْ ‫م ط‬ ُ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ْ ‫د ط‬ ‫ى‬ ِ‫هآا ب‬ َ ‫اطل‬ ْ ‫ط‬ َ ُ ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ر ط‬ ِ‫ك ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ ‫و‬ ‫د‬ ْ ‫د ط‬ ُ ‫و‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫ب ط‬ ِ‫خ ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ ‫تآا‬ ‫ح‬ َّ ‫ف‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ ‫ي‬ ‫م‬ ْ ‫ل ط‬ ِ‫عب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ ‫ي‬ ‫ر‬ ْ ‫د ط‬ ِ‫ق ب‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ ‫و‬ ‫م‬ ْ ‫ي ط‬ َ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ُ ‫م‬ ‫ن‬ ِ‫ؤ ب‬ ْ ‫م ط‬ ُ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫د ط‬ ‫ى‬ ِ‫هآا ب‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ا ط‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ا ط‬ ‫ل‬ َ ‫ك‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ه‬ Perbedaan Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qomariah No 1 Alif Lam Syamsiah Alif Lam Qomariyah Pada alif Lam syamsiah terdapat tanda tasyidّ َPada alif lam Qomariyah terdapat tanda sukun / mati ْ ‫ط‬ 2. 3.

Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Alif lam Qamariyah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid. dan mengklasifikasikan huruf-huruf syamsiyahd an qamariyah dalam kelompok masing-masing. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian : Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hukum bacaan “Al” Syamsiyah  Menyebutkan contohcontoh bacaan “Al” Syamsiyah  Menjelaskan pengertian hukum bacaan “Al” Qamariyah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian “Al” Syamsiyah !  Sebutkan huruf-huruf syamsiyah !  Jelaskan pengertian “Al” Qamariyah !  Sebutkan huruf-huruf qamariyah!  Apakah arti lafal syamsiyah? 228 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . guru sebagai fasilitator. menemukan. menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing. Elaborasi • Guru memberi penjelasan singkat mengenai pengertian “Al” Syamsiyah dan Qamariyah 3) Konfirmasi • Siswa mencari. 2). Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok secara bertanggungjawab Kegiatan Inti 1). • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . • Siswa Siswa Sugi dan Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi lafaz yang mengandung bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah. • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.

................................................................................................................................................................................................................................................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ....................................... ........................... . 20.....................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)  Menunjukkan contohcontoh hukum bacaan “Al” Qamariyah  Apakah arti lafaz qamariyah?  Mengapa “Al” Syamsiyah disebut juga idgham syamsiyah?  Mengapa “Al” Qamariyah disebut juga izhar qamariyah? Lembar Instrumen Penilaian No Nama Soal/Portofolio Skor Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 229 ... ............................................

..... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai pengertian “Al” Syamsiyah dan Qamariyah.....2....... Elaborasi 230 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Kegiatan Inti 1)... • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . • Perbedaan lafaz yang mengandung "Al" Syamsiyah dengan "Al" Qamariyah dari segi bacaan.. Eksplorasi • Guru memaparkan contoh-contoh lafaz yang mengandung “Al” Syamsiyah dan qamariyah..... Menerapkan Hukum bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 1.. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Pendidikan Agama Islam VII / 1 1. Membedakan hukum bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan hukum bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah dari segi tulisan maupun bacaan... 2). siswa diperintahkan mencari informasi tentang perbedaan dari segi tulisan.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Materi Pembelajaran • Perbedaan lafaz yang mengandung "Al" Syamsiyah dengan "Al" Qamariyah dari segi tulisan.........

• LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah.  Lafaz ‫ر‬ ُ ‫و‬ ْ ( ‫ف‬ ُ ‫غ‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ا‬ َ‫ م‬mengandung bacaan “Al”  Lafaz ‫م‬ ُ ‫ال‬ َ‫س م‬ َّ‫ال ة‬ َ‫ م‬mengandung bacaan “Al”  Ayat ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫عم‬ َ‫ب م‬ ِ‫و ّي‬ ْ ( ‫ض‬ ُ ‫غ‬ ْ ( ‫م‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ر ا‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫غ‬ َ‫م‬ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 231 .  Membandingkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah. Siswa diberi tugas oleh guru tentang perbedaan bacaan antara lafadz Syamsiyah dan Komariyah Guru mendemonstrasikan cara membaca lafaz yang mengandung bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Alif lam Qamariyah. menemukan. 3) Konfirmasi o Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan.  Bandingkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah.  Sebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Qamariyah. Siswa Sugi dan Siswa menemukan dan mengemukakan perbedaan bacaan “Al” Syamsiyah dan Qamariyah.  Menyebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Qamariyah. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. dan mengklasifikasikan contoh-contoh “Al” Syamsiyah dan qamari-yah bersama kelompoknya masing-masing. o Guru mengkonfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. siswa menyimak dan menemukan perbedaannya. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Sebutkan ciri-ciri hukum bacaan “Al” Syamsiyah. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? • Guru memberi tugas agar siswa mengerjakan LKS di rumah. o Guru menanyakan kepada siswa tentang refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. isyarat. o Guru memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar mengajar hari ini. tulisan.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • • Siswa Siswa Sugi dan Siswa mencari. maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik.

............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) mengandung bacaan “Al”  Ayat ‫س‬ ٍ ‫نما‬ َّ‫ب الة‬ ِّ ‫ر‬ َ‫ب م‬ ِ‫ذ ّي‬ ُ ‫و‬ ْ ( ‫ع‬ ُ ‫ا‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ق‬ ُ mengandung bacaan “Al”  Ketika membaca “Al” Syamsiyah...................................................................................................................... .......................... 20........................................................... 232 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .................... ..................... bunyi lam-nya melebur ke dalam huruf sesudahnya............................................................................................................................................................................................ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ................ sedangkan ketika membaca “Al” Qamariyah bunyi lam-nya Lembar Instrumen Penilaian No Nama Soal/Portofolio Skor Mengetahui Kepala Sekolah ................................................................... ............................................................................................................................................................... ................................

.. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok..... Menerapkan Hukum bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah 1. 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mepraktekkan bacaan "Al" Syamsiyah dalam ayat-ayat pilihan dengan benar..... 2).....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : ....... Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan yang banyak mengandung bacaan “Al’ Syamsiyah dan Qamariyah....... Pendidikan Agama Islam VII / 1 1..3.... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 233 . Kegiatan Inti 1).... Menerapkan bacaan bacaan ”Al” Syamsiyah dan ”Al”Qomariyah dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an dengan benar... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Jujur ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Bacaan "Al" Syamsiyah dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan "Al" Qamariyah dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi ...

• LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menelaah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan .  Menelaah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS. alDluha. Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Bacalah potongan-potongan ayat berikut dengan memperhatikan bacaan “Al” Syamsiyah dan Qamariyah!  ِ‫ل ّي‬ ‫ق‬ َ‫فم‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ب ا‬ ِّ ‫ر‬ َ‫ب م‬ ِ‫ذ ّي‬ ُ ‫و‬ ْ ( ‫ع‬ ُ ‫أ‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ق‬ ُ ‫ف ي‬ ِ‫ن ّي‬ َّ‫ذ ة‬ َ‫ب م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫ي‬ ُ ‫ل‬ َ‫ال م‬ َّ‫ك ة‬ َ‫م‬ ِ‫م ّي‬ ‫ة‬ َ‫ط م‬ َ‫ح م‬ ُ ‫ل‬ ْ ( ‫ا‬ ِ‫حما ّي‬ ‫ت‬ َ‫ل م‬ ِ‫صماّي‬ َّ‫لوا ال ة‬ ُ ‫م‬ ِ‫ع ّي‬ َ‫و م‬ َ‫وا م‬ ْ ( ‫ن‬ ُ ‫م‬ َ‫ن ا م‬ َ‫ذي م‬ ِ‫ل ّي‬ َّ‫اة‬ ُ ‫ث‬ ‫ر‬ ُ ‫كما‬ َ‫ت م‬ َّ‫م ال ة‬ ُ ‫ك‬ ُ ‫هما‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫م‬  ِ‫ي ّي‬ ‫ن‬ ْ ( ‫ق‬ ِ‫ي ّي‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫م ا‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ع‬ ِ‫ن ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫م‬ ُ ‫ل‬ َ‫عم‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫ال م‬ َّ‫ك ة‬ َ‫م‬ ِ‫ي ّي‬ ‫م‬ ْ ( ‫ع‬ ِ‫ن ّي‬ َّ‫ن ال ة‬ ِ‫ع ّي‬ َ‫ذ م‬ ٍ ‫ئ‬ ِ‫م ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫م‬   Jelaskanlah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS. alDluha. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. al-‘Adliyat. ?  Jelaskanlah hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam QS. al-‘Adliyat ? Rubrik/Pedoman penilaian: Aspek yg dinilai • Kelancar an Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya Nilai 100 234 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. 3) Konfirmasi • Guru bertindak sebagai fasilitator.

......................................................... 20.............................................................................................................................. ...................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 235 ............................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Bacaan Alif Lam Syamsiy ah dan Qamariy ah • Makhraj • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan Alif Lam Syamsiyah dan Qamariyah serta makhrajnya 90 80 70 60 50 Lembar Instrumen Penilaian No Nama Soal/Portofolio Skor Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................................................................ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ........................... ......... ............................................................................................... ....................................................................................................................................

.. • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya iman dan balasan Allah SWT.........1...... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group...... Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya 2.... 236 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... Membaca ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifatsifat Allah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada Allah SWT..... Pendidikan Agama Islam VII/1 2. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada Allah SWT • Dalil naqli tentang sifat-sifat Allah SWT • Sifat-sifat Allah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya kepada siswa mengenai keimanan kepada Allah SWT yang dirasakan siswa saat ini. membaca dalil naqli tentang sifatsifat Allah SWT dan menyebutkan sifat-sifat Allah. kepada orang yang beriman....

Iradat. Elaborasi • Siswa Siswa Sugi dan Siswa membaca ayat-ayat Al-Qur’an tentang sifat-sifat Allah SWT. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud). Hayyat.  Jelaskan pengertian iman kepada Allah SWT!  Jelaskan pengertian sifat wajib Allah !  Jelaskan pengertian sifat mustahil Allah !  Jelaskan pengertian sifat jaiz Allah !  Tulislah ayat Al-Qur’an Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 237 . Ilmu. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. Baqa’. sifat wajib. dan Wahdaniyyah). Sama’. Qiyamuhu binafsih. Mukhalafatu lilhawadits.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1). Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bacakanlah ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud). Hayyat. dan Kalam). dan Kalam). Sama’. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. 3) Konfirmasi • Siswa Sugi dan Siswa menelaah pembagian sifat Allah SWT. dan Wahdaniyyah). Baqa’. Iradat.  Bacakanlah ayat-ayat AlQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam.  Bacakanlah ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat. Bashar. Qiyamuhu binafsih. Ilmu. Mukhalafatu lilhawadits. 2). Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah SWT dengan memaparkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah.  Membaca ayat-ayat AlQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam. mustahil dan jaiz.  Membaca ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat. Bashar.

................................................................ 238 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .................................................................................................................................. ................................................ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .. ..............................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah tentang sifat wajib Allah SWT? .......................................................... 20..................................................................................................... ....................................................

......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Pendidikan Agama Islam VII/1 2... Eksplorasi • Guru memaparkan ayat-ayat Al-Qur’an beserta artinya yang berkaitan dnegan sifat-sifat Allah SWT.... Menyebutkan arti ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat wajib. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Sifat-sifat wajib dan mustahil Allah SWT • Sifat jaiz bagi Allah SWT Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Pre-test Kegiatan Inti Pertemuan Pertama Dan Kedua 1)....... 2).... mustahil dan jaiz bagi Allah SWT melalui arti dan maksud ayat-ayat Al-Qur’an yang disediakan... Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya 2...... • Siswa menelaah sifat wajib...2.... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 239 ... mustahil dan sifat jaiz bagi Allah SWT...

3) Konfirmasi • Siswa menelaah tentang sifat jaiz bagi Allah. Qiyamuhu binafsih. • LKS MGMP PAI • Al-Qur’an dan Terjemahnya Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud).. Mukhalafatu lilhawadits. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat nafsiyah (Wujud). dan Wahdaniyyah). Bashar.  Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat.. Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. dan Kalam). Mukhalafatu lilhawadits. dan Kalam). • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa mencari. Sama’. Sama’.  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat ma’ani (Qudrat.  Sifat wujud artinya ..  Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. Hayyat. 240 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Qiyamuhu binafsih. jadi mustahil Allah mempunyai sifat . Bashar.. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Hayyat. dan Wahdaniyyah).... • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. mustahil dan jaiz. Iradat. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. program pengayaan. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.menemukan dan mengklasifikasikan sifat wajib dan mustahil bagi Allah SWT melalui pemahaman terhadap arti ayat-ayat Al-Qur’an yag disajikan... Iradat..  Jahlun merupakan sifat . Baqa’. sifat wajib.  Mukhalafatu lil hawaditsi artinya . • Siswa menelaah pembagian sifat Allah SWT.  Allah mempunyai sifat wajib wujud.  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat salbiyah (Qidam.. Ilmu. Baqa’. Ilmu..

........................................................................................... ........... ............................................. ......................................................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................ 20.............................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 241 ...................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)  Sifat jaiz Allah adalah Mengetahui Kepala Sekolah ....................................

.... Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan pengamatan terhadap alam/lingkungan sekitar yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kekuasaan Allah SWT................ Pendidikan Agama Islam VII/1 2....... Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah SWT 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Tanda-tanda kekuasaan Allah SWT Metode Pembelajaran • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompo kecil (small group) Kegiatan Inti 1).......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....3. 2). Elaborasi 242 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifat-Nya 2...

 Menyebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui ciptaan-ciptaan-Nya.  Menyebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui dalil naqli. • Lingkungan/alam sekitar. kemudian buatlah kesan yang kamu rasakan! • Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 243 . • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. • VCD keajaiban penciptaan Allah SWT.  Menyebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui fenomena alam semesta.  Sebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui ciptaan-ciptaanNya.  Sebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui fenomena alam semesta. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa mencari dan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar secara langsung atau melalui tayangan VCD. • LKS MGMP PAI. Teknik Penilaian Penugasan Bentuk Instrumen Tugas rumah Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada Allah. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.  Lakukan pengamatan terhadap alam / lingkungan sekitar atau dengan menyaksikan VCD tentang keajaiban alam. Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian iman kepada Allah. program pengayaan. • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis. 3) Konfirmasi • Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.menemukan dan mengklasifikasikan keajaiban alam yang ditemukan dan dikaitkan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Tulislah hal-hal yang menarik berkaitan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. • Siswa mencari.  Sebutkan tanda-tanda adanya Allah melalui dalil naqli. Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.

............................................................................................................ ................. 244 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................. ....................................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .....................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ............................. ................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................. 20................................................................................

. menjelaskan gambaran perilaku orang yang beriman dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan diri sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ......... Meningkatkan keimanan kepada Allah SWT melalui pemahaman sifat-sifatNya 2...... Pendidikan Agama Islam VII/1 2... Menampilkan perilaku sebagai cermin keyakinan akan sifatsifat Allah SWT 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan perilaku orang yang beriman dengan yang tidak beriman................ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Perbedaan perilaku orang yang beriman dengan yang tidak beriman • Perilaku orang yang beriman kepada Allah SWT Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompo kecil (small group) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 245 ..4.

program pengayaan.  Jelaskanlah cara Berbuat baik terhadap sesamanya dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  Bagaimana cara untuk mendapatkan nikmat dan karunia Allah.  Berbuat baik terhadap sesamanya dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. 246 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . 2).  Belajar giat untuk mendapatkan nikmat dan karunia Allah. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bagaimana cara untuk Menyerahkan diri kepada Allah dengan cara bertawakkal. Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. • Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis. Elaborasi • Siswa mencari. Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan pengamatan terhadap alam/lingkungan sekitar yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kekuasaan Allah SWT. • Lingkungan/alam sekitar. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1). Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyerahkan diri kepada Allah dengan cara bertawakkal. • Siswa mencari dan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar secara langsung atau melalui tayangan VCD. • LKS MGMP PAI • VCD keajaiban penciptaan Allah SWT.menemukan dan mengklasifikasikan keajaiban alam yang ditemukan dan dikaitkan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.

................................... 20....................................................................................................................... ................. maka bertambahlah iman saya kepada-Nya 2 Tak ada satupun barang-barang yang menempel di tubuhku adalah buatanku sendiri 3 Sebagai makhluk sosial saya membutuhkanbantuan orang lain 4 Saya selalu berusaha mendapatkan nilai bagus................................................................................. ... Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ................. maka tidak akan tumguh biji tomat yang rasanya pedas ...................................................................................................................... walaupun hasilnya terkadang tidak sesuai harapan 5 Bila biji cabe dan biji tomat ditanam dalam satu lobang...............................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Teknik • Penilaian diri Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri / skala sikap Instrumen Berilah tanda “cek” (  ) yang sesuai dengan sikap kamu menanggapi pernyataan-pernyataan yang tersedia ! Sikap N Pernyataan Sangat Tdk Setuju Netral o Setuju Setuju 1 Dengan melihat alam dan isinya yang merupakan ciptaan Allah SWT.................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 247 ................................................................................. .......................................................... .............

. al-Latif... dan al-Ghoffar) Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Pengertian Asmaul Husna • Pengertian 10 Asmaul Husna (al-Aziz.. al-Wahhab.. al-Qoyyum. al-Fattah. al-Hadi. al-Hadi. al-Malik... Memahami Asmaul Husna 3... Menyebutkan arti ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna..... al-Malik. al-Malik. ar-Rozzaq. dan al-Ghoffar) Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan 248 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Pendidikan Agama Islam VII/1 3. al-Hadi. al-Wahhab.. al-Hadi. alLatif.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . menjelaskan pengertian 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Adlu... al-Malik. al-Fattah. al-Adlu.. dan al-Ghoffar) dan membaca dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz... arRozzaq... alQoyyum. ar-Rozzaq. al-Wahhab.. al-Latif.. al-Wahhab. al-Fattah..... al-Latif. al-Fattah..1. al-Adlu..... dan al-Ghoffar) • Dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz.. al-Adlu.... al-Qoyyum.. ar-Rozzaq. al-Qoyyum.

• Guru sebagai fasilitator. al-Malik. al-Fattah. ar-Rozzaq. al-Adlu. al-Fattah. al-Qoyyum. al-Hadi. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai 10 Asmaul Husna (al-Aziz. Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. al-Fattah. al-Fattah. al-Malik. dan al-Ghoffar). al-Wahhab. al-Malik. ar-Rozzaq. al-Malik. dan al-Ghoffar) • Siswa mengomentari bacaan yang telah dilakukan guru (Eksplorasi). al-Malik. ar-Rozzaq. al-Latif. program pengayaan. ar-Rozzaq. alQoyyum. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. alFattah. al-Adlu. al-Latif. al-Wahhab. alWahhab. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Kegiatan Inti 1). dan al-Ghoffar) dengan kelompok diskusinya masing-masing. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. 2). Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group. ar-Rozzaq. ar-Rozzaq. • Siswa mengamati guru membaca dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian Asmaul Husna dan memberikan paparan mengenai 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Latif. al-Hadi. al-Hadi. alQoyyum. al-Adlu. dan al-Ghoffar) • Siswa secara acak ditunjuk untuk melafalkan bacaan dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (alAziz. al-Qoyyum. al-Hadi. al-Adlu. LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 249 . al-Adlu. dan al-Ghoffar) dengan kelompok masing-masing dengan metode .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • Apersepsi Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami Asmaul Husna. al-Wahhab. al-Qoyyum. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis. al-Wahhab. al-Fattah. al-Latif. dan alGhoffar) • Siswa Berlatih membaca dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Latif. al-Hadi. al-Wahhab. al-Hadi. al-Latif. • Siswa secara bersama-sama melafalkan bacaan dalil naqli tentang 10 Asmaul Husna (al-Aziz. al-Qoyyum. al-Malik. al-Adlu. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.

. Al-Shabur). Al-Ghaffar... Al-Khaliq..  Terjemahkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam.. AlHadi. AlGhaffar...... 20... Al-Qayyum. Al-Ghaffar....  Jelaskan pengertian Asmaul Husna!  Jelaskan pengertian al-Aziz!  Jelaskan maksud Asmaul Husna al-Hadi!  Apakah yang dimaksud dengan al-Adlu?  Bagaimana perwujudan Asmaul Husna al-Ghoffar?  Jelaskan maksud al-Latif!  Jelasakan maksud ar-Rozzaq!  Apakah yang dimaksud alWahhab?  Jelaskan maksud al-Fattah!  Apakah yang dimaksud alQoyyum? Mengetahui Kepala Sekolah . Al-‘Adl. Al-Wahhab. Al-Hadi.. Al-Shabur)... Al-Fattah.  Menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. AlKhaliq... AlWahhab. Al-Shabur)... Al-Fattah. Al-‘Aziz... Al-Qayyum. Al-‘Adl.. AlHadi. AlFattah.. Al-‘Adl. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Hafalkanlah ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam... AlGhaffar...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Salam... AlWahhab.. Al-Qayyum.. AlFattah.. Al-‘Aziz... Al-Qayyum... Al-Wahhab. Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP 250 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. AlKhaliq.. Al-Shabur). Al-Hadi... Al-‘Aziz. . Al-Khaliq. Al-‘Adl. Al-‘Aziz..

......................................................................................................................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 251 ................................................................................................................................................................................................................................................................... ........ ......................................... ..................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ..............................................................

2......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... 3) Konfirmasi • Siswa membiasakan diri berperilaku mulia sebagai cerminan 10 Asmaul Husna Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan diskusi....... Karakter siswa yang diharapkan : Tekun ( diligence ) Materi Pembelajaran • Penerapan menghayati 10 Asmaul Husna dalam perilaku sehari-hari Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1). 2)... 252 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........... Memahami Asmaul Husna 3.......... Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan cara menghayati 10 Asmaul Husna dalam perilaku sehari-hari dan menerapkannya.... Elaborasi • Siswa berdiskusi mengenai perilaku yang sesuai dengan 10 Asmaul Husna. Pendidikan Agama Islam VII/1 3.

Al-Khaliq. Al-Wahhab. AlShabur) dalam lingkungan masyarakat. Al-Ghaffar. AlShabur) dalam lingkungan sekolah.  Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-Wahhab. Al-‘Aziz. AlWahhab. Al-Hadi. AlKhaliq. Al-Hadi. Al-Qayyum. AlFattah. AlWahhab. AlShabur) dalam lingkungan keluarga. Al-Qayyum. Al-‘Adl. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Al-‘Aziz. AlQayyum. AlGhaffar. AlShabur) dalam lingkungan keluarga. AlShabur) dalam lingkungan masyarakat. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. Al-Qayyum.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Al-‘Aziz. program pengayaan. Al-Ghaffar.  Jelaskanlah manfaat orang yang Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-‘Adl. AlGhaffar.  Jelaskanlah manfaat orang yang Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Al-‘Adl. AlKhaliq. Al-‘Aziz. Al-‘Aziz. Al-‘Adl. AlShabur) dalam lingkungan sekolah. Al-‘Adl. AlQayyum. Al-Fattah. AlGhaffar. Teknik • Tes penilaian diri Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian Asmaul Husna. AlWahhab. Al-Khaliq. Al-Hadi. menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. AlQayyum. Al-Fattah. Al-Ghaffar. AlFattah. 253 . Al-Fattah. Al-Hadi. Al-‘Adl. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Al-Hadi. Al-‘Aziz. AlKhaliq. Al-Khaliq.  Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam.  Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam.  Jelaskanlah manfaat orang yang Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Salam. Al-Wahhab. Al-Hadi. AlFattah.

.. Saya ingin hidup mandiri. saya berkeinginan untuk memberikan pertolongan............... Saya berkeinginan untuk memberi nasehat mengajak...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri / skala sikap Instrumen Berilah tanda “cek” (  ) yang sesuai dengan dorongan hati kamu menanggapi pernyataan-pernyataan yang tersedia ! Dorongan Hati Sangat Lema Kuat Kuat h Skor Skor Skor 3 2 1 No Pernyataan Tidak ada Skor 0 1 2 3 4 5 Saya berkeinginan menjadi orang yang berwibawa dan terhormat Bila melihat orang yang membutuhkan pertolongan.. Saya ingin menularkan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki kepada orang lain JUMLAH SKOR = Mengetahui Kepala Sekolah .......... dan mempelopori teman-teman untuk beribadah dan berbuat kebajikan...... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP 254 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........ dan tidak banyak merepotkan orang lain.. .... 20.

ta’at... Menjelaskan pengertian tawadhu. ta’at. serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...1. qana’ah dan sabar.... ta’at.. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 255 ... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1)..... qana’ah dan sabar • Dalil naqli tentang tawadhu. membaca dan mengartikan dalil naqlinya... qana’ah dan sabar • Fungsi tawadhu. ta’at.... ta’at...... qana’ah dan sabar dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia.. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian tawadhu. Membiasakan perilaku terpuji 4. qana’ah dan sabar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian tawadhu.. Pendidikan Agama Islam VII/1 4. qana’ah dan sabar........ ta’at... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Materi Pembelajaran • Pengertian tawadhu..

.. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian tawadlu dan menunjukkan dalil naqlinya....  Menjelaskan pengertian sabar dan menunjukkan dalil naqlinya..... • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.. qana’ah dan sabar dengan metode .  Menjelaskan pengertian taat dan menunjukkan dalil naqlinya.. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. ta’at. program pengayaan........ layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP... 20.  Jelaskanlah pengertian taat dan menunjukkan dalil naqlinya. qana’ah dan sabar... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP 256 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran...... 2).  Menjelaskan pengertian qana’ah dan menunjukkan dalil naqlinya... . Mengetahui Kepala Sekolah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskanlah pengertian tawadlu dan menunjukkan dalil naqlinya.. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai tawadhu. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. ..  Jelaskanlah pengertian qana’ah dan menunjukkan dalil naqlinya..  Jelaskanlah pengertian sabar dan menunjukkan dalil naqlinya.. ta’at....

......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 257 ................................................................................................................................................ ...........................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Saran Kepala Sekolah: ...........................................................................................................................................

Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia.. Membiasakan perilaku terpuji 4. 258 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh nyata perilaku tawadhu..2. Pendidikan Agama Islam VII/1 4...... qana’ah dan sabar dalam kehidupan. Kegiatan Inti 1)..... taat.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.... Menampilkan contoh-contoh perilaku tawadhu....... qana’ah dan sabar dalam kehidupan dan menyukainya.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Jujur ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku tawadhu... qana’ah dan sabar dalam kehidupan......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... taat. taat. taat.. 2).... qana’ah dan sabar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku tawadhu.. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.

. 20. Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 259 .. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi...  Menampilkan contohcontoh perilaku taat..  Menampilkan contohcontoh perilaku sabar..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melaporkan hasilnya........ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan contoh penerapan tawadhu’!  Ceritakan contoh penerapan taat!  Ceritakan contoh penerapan qanaah!  Ceritakan contoh penerapan sabar! ..... . memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran....... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.... • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman... • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menampilkan contohcontoh perilaku tawadlu...........  Menampilkan contohcontoh perilaku qana’ah. program pengayaan.

...... Membiasakan perilaku tawadhu... Eksplorasi 260 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..... Kegiatan Inti 1). taat.. qana’ah dan sabar.. Membiasakan perilaku terpuji 4... taat.. Pendidikan Agama Islam VII / 1 4. 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku tawadhu. qana’ah dan sabar dalam kehidupan • Manfaat berperilaku tawadhu....... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Integritas ( integrity ) Peduli ( caring ) Jujur ( fairnes ) Kewarganegaraan ( citizenship ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku tawadhu.... qana’ah dan sabar dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia. taat... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil... qana’ah dan sabar dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya... taat...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..3...

. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.. Elaborasi • Siswa melakukan simulasi perilaku tawadhu. qana’ah.. 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.  Membiasakan perilaku tawadlu. taat...  Membiasakan perilaku tawadlu... dan sabar dalam lingkungan keluarga. taat... taat.. dan sabar dalam lingkungan sekolah.. qana’ah dan sabar. • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........ qana’ah.... .. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.... qana’ah....... • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membiasakan perilaku tawadlu.. program pengayaan. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. taat.. 20. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 2)... Teknik Penilaian Unjuk kerjas Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Simulasikan sikap anak yang tawadhu' ketika bertemu dengan guru/orang tua!  Simulasikan sikap anak yang taat ketika diperintah oleh guru/orang tua!  Simulasikan sikap anak yang qanaah ketika menerima pemberian orang tua!  Simulasikan sikap anak yang sabar saat menerima musibah! .. dan sabar dalam lingkungan masyarakat. Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 261 ......

........................................................... .............................................................................................................................................................................................................. 262 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Saran Kepala Sekolah: ..............................

.... 2)..... Memahami ketentuan – ketentuan thaharah (bersuci) 5... Pendidikan Agama Islam VII/1 5. • Siswa berlatih mendemonstrasikan wudlu dan tayammum dengan metode ............1. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 263 .. Menjelaskan ketentuan-ketentuan wudlu dan tayammum 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menjelaskan ketentuan-ketentuan wudlu dan tayammum.. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian wudlu dan dasar hukumnya........ Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai hal-hal yang membatalkan wudlu dan tayammum. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1)......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) Ketulusan ( Honesty ) Materi Pembelajaran • Thaharah (bersuci) Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ketentuan-ketentuan wudlu dan tayammum.

.. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi...  Menjelaskan pengertian tayammum dan dasar hukumnya.. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP 264 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .  Mempraktikkan wudlu dan tayammum di sekolah...... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran... . • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian mandi wajib!  Jelaskan cara-cara mandi wajib!  Jelaskan sebab-sebab mandi wajib!  Apakah hukum mandi wajib?  Jelaskan sunah mandi wajib! Mengetahui Kepala Sekolah ..  Menyebutkan perbedaan antara wudlu dan tayammum.. 20...  Menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudlu dan tayammum........ • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran........ program pengayaan.......... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian wudlu dan dasar hukumnya.... • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.  Menjelaskan tatacara wudlu dan tayammum..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.

..................... ................................................................................................................................................................................................................................................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 265 .......................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) .................................................................................................................... ......................................

2 Menjelaskan ketentuan –ketentuan mandi wajib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian dan tata cara mandi wajib..... 2)....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersihan ( Cleanness ) Materi Pembelajaran • Pengertian mandi wajib • Hal-hal yang menyebabkan mandi wajib • Tata cara mandi wajib • Demonstrasi mandi wajib Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya thaharah terutama mandi wajib.... Pendidikan Agama Islam VII/1 5.... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian mandi wajib... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1). Memahami ketentuan – ketentuan thaharah (bersuci) 5.... Elaborasi 266 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . hal-hal yang menyebabkannya serta mendemonstrasikannya..................

.. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai mandi wajib.................... ..................  Mendemonstrasikan mandi wajib secara singkat............... • Siswa berlatih mendemonstrasikan mandi wajib dengan metode .......................................................... • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian mandi wajib dan dasar hukumnya...................................................................................................................  Menyebutkan hal-hal yang menyebabkan mandi wajib...................................................... 20............................................................................................ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal      Jelaskan pengertian hadas! Jelaskan pengertian najis! Sebutkan pembagian hadas! Sebutkan pembagian najis! Bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Mengetahui Kepala Sekolah ........................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 267 ..................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ............................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP...... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...... .......... ...................  Menjelaskan tatacara mandi wajib........................

. Eksplorasi • Guru menjelaskan tentang hadas dan najis. Menjelaskan perbedaan hadas dan najis 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian hadas dan najis. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan antara hadas dan najis. 2).. menyebutkan macam-macamnya dan cara mensucikannya.........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................3...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersihan ( Cleanness ) Materi Pembelajaran • Pengertian hadas dan najis • Macam-macam hadas dan cara mensucikannya • Macam-macam najis dan cara mensucikannya • Perbedaan antara hadas dengan najis Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Ceramah • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya bersuci.. Memahami ketentuan-ketentuan thaharah (bersuci) 5. Pendidikan Agama Islam VII/1 5.... pembagiannya serta cara mensucikannya. Kegiatan Inti 1). serta menjelaskan perbedaan antara hadas dan najis. 3) Konfirmasi 268 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

mukhaffafah b...... Sebutkan macam-macam hadas dan cara mensucikannya! 3. Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 269 ... Kencing anak kecil yang belum berumur dua tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibu dinamakan najis: a.. • • • Teknik Penilaian Tes tullis Tes tulis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Uraian Jawaban singkat Pilihan ganda Jawaban singkat Instrumen / Soal 1... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Jelaskan pengertian hadas dan najis serta menunjukkan dasar hukumnya! 2.. Menyebutkan perbedaan antara hadas dan najis. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa melaporkan hasilnya... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP...... 3. mughallazhah d. mutmainnah 4.. 4. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.. Menyebutkan macammacam najis dan cara mensucikannya.. 2.. Menjelasakan pengertian hadas dan najis serta menunjukkan dasar hukumnya... 20... Jelaskan perbedaan antara hadas dan najis! Mengetahui Kepala Sekolah ... • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. program pengayaan. Menyebutkan macammacam hadas dan cara mensucikannya... • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran....... ... • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik... mutawasithah c.

... RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Kegiatan Inti 1).............. syarat-syarat......................... Memahami tatacara salat 6..................1......................................... Pendidikan Agama Islam VII / 1 6......................... rukun........................... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian salat wajib • Dalil naqli tentang salat wajib • Syarat-syarat salat • Rukun salat • Sunah-sunah salat • Hal-hal yang membatalkan salat Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat wajib....................... 2).......... Menjelaskan ketentuan-ketentuan salat wajib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian....... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu.... ta’at................................. 3) Konfirmasi 270 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................ Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian dan syarat-syarat salat wajib.................... sunah-sunah....... ....................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ........... membaca dan mengartikan dalil naqlinya.... serta batalnya salat wajib............ qana’ah dan sabar dengan metode ..

.......... . Jelaskan pengertian shalat wajib dan dasar hukumnya! 2 Sebutkan syarat-syarat shalat! 3 Membaca takbiratul ihram ketika shalat merupakan salah satu ... shalat. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.  Menyebutkan sunnahsunnah shalat...... • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat wajib dan dasar hukumnya.... program pengayaan.......  Menyebutkan rukun-rukun shalat. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik... sunnah d. rukun c. wajib b..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. a... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP....... 20... Guru Mapel PAI ________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ___________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 271 ... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran..  Menyebutkan hal-hal yang membatalkan shalat Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Uraian Jawaban singkat Pilihan ganda Instrumen / Soal 1. mubah 4 Sebutkan beberapa sunnah shalat! 5 Sebutkan beberapa hal yang membatalkan shalat! Jawaban singkat Jawaban singkat Mengetahui Kepala Sekolah . • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.  Menyebutkan syarat-syarat shalat.

............................................... serta mempraktikkannya...... Pendidikan Agama Islam VII / 1 6.................................................................................................................................................. Mempraktikkan salat wajib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat hafal bacaan-bacaan salat........................................... ....................2.................................................................. ............................................... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil............................................................. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .................. 272 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ...... Memahami tatacara salat 6............................................................. memperagakan gerakan-gerakannya..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran ( fairnes ) Materi Pembelajaran • Hafalan bacaan-bacaan salat • Peragaan gerakan-gerakan salat • Praktikkan salat wajib Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa pentingnya salat dengan benar dan khusyu..................

• menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Elaborasi • Guru mendemonstrasikan gerakan-gerakan salat • Siswa melakukan praktik salat dengan berkelompok. Rubrik Aspek yang dinilai Indikator kemampuan • khusyu’ Nilai 100 Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Jelaskan tatacara shalat wajib secara berurutan (tertib). layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. program pengayaan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 273 .  Praktikkan shalat wajib secara benar.  Memperagakan bagianbagian dari gerakan shalat. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. 2). memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. • Siswa menghafalkan bacaan-bacaan salat dengan metode . • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara shalat wajib secara berurutan (tertib).  Sebutkan bacaan-bacaan shalat yang pokok.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1). • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  Menyebutkan bacaanbacaan shalat yang pokok.  Praktikkan bagian-bagian dari gerakan shalat. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.  Mempraktikkan shalat wajib secara benar.

............... • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan bacaan maupun gerakan...... 20......................................................................................................................... • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ 95 90 85 80 75 70 65 60 55 Mengetahui Kepala Sekolah ... 274 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............................. baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan • Melaksanakan salat fardu tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan.. ............................................................................................ • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan 11-20 kesalahan bacaan maupun gerakan............. .................................................................................................................................................................................................................................................... ............................ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ................................................. • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan 21-30 kesalahan bacaan maupun gerakan..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • • Bacaan-bacaan...................................... ..................... • Melaksanakan salat fardu dengan melakukan 1-10 kesalahan bacaan maupun gerakan...........................................................

. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersamaan ( Coorperation ) Materi Pembelajaran • Pengertian salat jamaah dan munfarid • Dalil naqli tentang keutamaan salat jamaah • Syarat-syarat salat berjamaah • Ketentuan imam dan makmum..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... ketentuan menjadi imam.... makmum shaf. serta ketentuan makmum masbuk dan muwafiq...... • Ketentuan makmum masbuk dan muwafiq • Ketentuan shaf salat berjamaah • Halangan salat jamaah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan salat jamaah. Pendidikan Agama Islam VII/1 7...... Memahami tatacara salat jamaah dan munfarid (sendiri) 7. Menjelaskan pengertian salat jama’ah dan munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian salat jamaah dan munfarid serta menjelaskan ketentuannya...1.... Kegiatan Inti 1).. syarat-syarat.... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian......... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai keutamaan salat berjamaah. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 275 .. 2)..

.... • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. Mengetahui Kepala Sekolah ...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang keutamaan salat berjamaah....  Jelaskan pengertian shalat munfarid..  Jelaskan keutamaah shalat berjama’ah atas shalat munfarid. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat berjamaah dan dasar hukumnya... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian shalat berjamaah dan dasar hukumnya... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik..  Jelaskan halangan-halangan shalat berjama’ah. ....... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran....  Menjelaskan pengertian shalat munfarid... program pengayaan..  Menjelaskan syarat-syarat mendirikan shalat berjama’ah.....  Menjelaskan keutamaah shalat berjama’ah atas shalat munfarid... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP 276 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya...........  Jelaskan syarat-syarat mendirikan shalat berjama’ah. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  Menjelaskan halanganhalangan shalat berjama’ah.. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 20.

........................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 277 ............................. ................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Saran Kepala Sekolah: .......................................

.2. Kegiatan Inti 1).. Pendidikan Agama Islam VII / 1 7. Elaborasi 278 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . makmum muwafiq.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ........ • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil........... Memperaktikkan salat berjamaah dan salat munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan salat berjamaah.. dan makmum masbuk.... mensimulasikan shaf.. dan tiga makmum • Simulasi makmum muwafiq dan makmum masbuk Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Simulasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan salat jamaah... Memahami tatacara salat berjamaah dan munfarid (sendiri) 7...... 2). Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kebersamaan ( Coorperation ) Materi Pembelajaran • Praktikkan salat berjamaah.. • Simulasi shaf salat jamaah dengan satu makmum.... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan salat berjamaah. dua makmum...

• LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara shalat berjama’ah. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  praktikkan shalat munfarid di sekolah. Bacaan-bacaan. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. baik • Melaksanakan salat berjamaah tanpa bacaan rukun maupun melakukan kesalahan ketika menjadi sunah imam maupun makmum. mensumulasikan shaf makmum. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Gerakan-gerakan rukun • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan 1-10 kesalahan ketika Kekhusyu’an / menjadi imam maupun makmum. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  Mempraktikkan shalat berjama’ah di sekolah.  jelaskan tatacara shalat munfarid. program pengayaan. Rubrik: Aspek yang dinilai • • • Indikator kemampuan • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 • Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  jelaskan tatacara shalat berjama’ah.  praktikkan shalat berjama’ah di sekolah. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. menjadi makmum muwafiq dan makmum masbuk. tumakninah / penghayatan 279 .  Mempraktikkan shalat munfarid di sekolah.  Menjelaskan tatacara shalat munfarid.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa melakukan praktik salat berjamaah. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.

. • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum...................................................... ............................................................................................... ..................................................................................................................... 280 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .................................................................................................. • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ 70 65 60 55 Mengetahui Kepala Sekolah ...... .................................................................................. ...................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan 11-20 kesalahan ketika • Melaksanakan salat berjamaah dengan melakukan 21-30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum............................................................................. 20................................................................................................. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ........................................................

... Eksplorasi • Guru menceritakan kehidupan masyarakat Makkah sebelum Nabi Lahir dan masa kanak-kanak Nabi sebagai pengantar siswa menyaksikan VCD Sejarah Nabi.. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 281 ....1. Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad SAW 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan kehidupan bangsa Arab menjelang kelahiran Muhammad....... Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 8.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... serta menjelaskan proses diangkatnya Muhammad menjadi Rasul. Menceritakan kehidupan Muhammad semasa kanak-kanak..... Pendidikan Agama Islam VII/1 8.. Kegiatan Inti 1)...... 2)....... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Kehidupan bangsa Arab menjelang kelahiran Muhammad • Kehidupan Muhammad semasa kanak-kanak • Kehidupan Muhammad semasa remaja dan dewasa • Proses diangkatnya Muhammad menjadi Rasul Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya belajar sejarah Nabi. remaja dan dewasa......

Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. • LKS MGMP PAI • VCD Sejarah Nabi • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan berbagai peristiwa yang melatarbelakangi kelahiran Nabi Muhammad Saw.  Ceritakan kelahiran Nabi Muhammad SAW? 282 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.  Menjelaskan sejarah pertumbuhan Nabi Muhammad Saw. mulai kanak-kanak hingga diangkat menjadi Rasulullah. mulai kanak-kanak hingga diangkat menjadi Rasulullah.  Menjelaskan sejarah kelahiran Nabi Muhammad Saw. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. program pengayaan. • Siswa membuat sinopsis.  jelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw. dalam mendakwahkan Islam di Makkah.  jelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw. dalam mendakwahkan Islam di Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan berbagai peristiwa yang melatarbelakangi kelahiran Nabi Muhammad Saw. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  jelaskan sejarah kelahiran Nabi Muhammad Saw.  jelaskan sejarah pertumbuhan Nabi Muhammad Saw.  Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menyaksikan film tentang sejarah Nabi sampai masa diangkatnya beliau menjadi rasul.  Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. dalam mendakwahkan Islam di Makkah. dalam mendakwahkan Islam di Madinah.

............................................................... Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ... ................................................................ ...................................... ................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 283 ................................................................................. 20...................................................................................................................................................................................................................  Apakah yang dimaksud dengan pasukan gajah?  Ceritakan masa kanak-kanak Nabi yang yatim piatu! ............................................... .................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madinah...............................................................

.... Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia dan bangsa 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia dan bangsa serta menjelaskan misi beliau untuk kemajuan dan kebaikan umat manusia tanpa membedakan suku dan bangsa. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari dalil naqli yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia dan bangsa... • Siswa berdiskusi tentang misi Nabi Muhammad SAW untuk kemajuan dan kebaikan umat manusia tanpa membedakan suku dan bangsa 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 284 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia dan bangsa...... 2).. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 8. • Misi Nabi Muhammad SAW untuk kemajuan dan kebaikan umat manusia tanpa membedakan suku dan bangsa. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai berakhlak mulia Nabi Muhammad.... Kegiatan Inti 1)..... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....2....... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan diskusi yang harus dilakukan siswa........ Pendidikan Agama Islam VII / 1 8.

.... untuk semua manusia dan bangsa.............................  jelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw.... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .......... • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi............. Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.. khusus untuk umat Islam.............. khusus untuk umat Islam.. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw..... • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran............................ ............................................................  Menjelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw......... ................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya.......... program pengayaan......... • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram..............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...... 20........... untuk semua manusia dan bangsa................................ • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya...........  Bacalah dan artikan dalil naqli tentang kerasulan Muhammad!  Untuk siapakah Nabi Muhammad SAW diutus?  Apakah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia? Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................................ ..................... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik....................................................................................................... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad Saw.......................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 285 ............................................ Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.........

.... : VII /2 : ... KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 286 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs....... : ................................................ : ...

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 287 .

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . 2)..................... • Guru memberi penjelasan singkat mengenai pengertian nun mati/tanwin serta pembagiannya.... Pendidikan Agama Islam VII / 2 9. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 288 .. • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi ....1... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian nun mati/tanwin • Pengertian mim mati • Pembagian hukum bacaan nun mati/tanwin • Pembagian hukum bacaan mim mati Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid.. • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya. Menjelaskan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menguasai konsep mengenai hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.. Kegiatan Inti 1)... Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 9.... Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan nun mati/tanwin.

idgham bighunnah. ikhfa’. ikhfa’. idgham bilaghunnah.  Sebutkan contoh-contoh bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. • Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi lafaz yang mengandung bacaan izhar syafawi.  jelaskan pengertian mim mati. dan idgham mimi. idgham bighunnah. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. ikhfa’ syafawi. • Siswa mencari. menemukan. ikhfa’ syafawi.  Buatlah skema pembagian hukum bacaan nun mati/tanwin!  Sebutkan huruf-huruf izhar!  Sebutkan huruf-huruf idgham Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 289 . idgham bilaghunnah. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan mim mati. dan mengklasifikasikan huruf-huruf izhar. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. dan mengklasifikasikan huruf-huruf izhar syafawi. dan iqlab. • Siswa berdiskusi dan mengidentifikasi lafaz yang mengandung bacaan izhar. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  Menjelaskan pengertian mim mati. • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. dan iqlab. program pengayaan.  Menyebutkan contohcontoh bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. menemukan. • Guru memberi penjelasan singkat mengenai pengertian mim mati serta pembagiannya. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian nun mati/tanwin. • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan pengertian nun mati/tanwin. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa mencari. dan idgham mimi.

............................................................................... ............................................................................................................ ......................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ..................................................................................................... ...................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)        bighunnah dan bilaghunnah! Sebutkan huruf-huruf ikhfa’! Sebutkan huruf iqlab! Buatlah skema pembagian hukum bacaan mim mati! Sebutkan huruf-huruf izhar syafawi! Sebutkan huruf-huruf ikhfa’ suafawi! Sebutkan huruf idgham mimi! Apakah perbedaan izhar khalqi dengan izhar syafawi? Mengetahui Kepala Sekolah ................................................................................... 290 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...................................................................... ................................................ 20.......

.. Pendidikan Agama Islam VII / 2 9. ikfa’. ikfa’.... idgham bighunnah. Kegiatan Inti 1). • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.. idgham bila ghunnah.2... dan iqlab. serta dapat membedakan hukum bacaan mim mati berupa idzhar syafawi.. idgham bighunnah. • Perbedaan bacaan idzhar syafawi.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . ikhfa syafawi. ikfa’.. dan idgham mimi.. Membedakan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan hukum bacaan nun mati/tanwin berupa bacaan idzhar. idgham bighunnah.... dan idgham mimi. idgham bila ghunnah. idgham bila ghunnah. dan iqlab bersama kelompoknya masing-masing.. ikfa’... dan iqlab. • Siswa mencari. idgham bila ghunnah........ Eksplorasi • Guru memaparkan contoh-contoh lafaz yang mengandung izdhar. idgham bighunnah.. ikhfa syafawi. Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 9.. dan iqlab..... dan mengklasifikasikan contoh-contoh izdhar.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Perbedaan bacaan izdhar... menemukan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 291 ... Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi .

idgham bila ghunnah. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran • 292 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . program pengayaan. dan idgham mimi. ikhfa syafawi. dan idgham mimi. idgham bighunnah. • Siswa menemukan dan mengemukakan perbedaan bacaan idzhar syafawi. idgham bila ghunnah. ikfa’. siswa menyimak dan menemukan perbedaannya. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. 2). • menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru mendemonstrasikan cara membaca lafaz yang nengandung bacaan izdhar. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar mengajar hari ini. • merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. • memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. ikhfa syafawi. dan mengklasifikasikan contoh-contoh idzhar syafawi. • Guru memaparkan contoh-contoh lafaz yang mengandung idzhar syafawi. ikhfa syafawi. • melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. menemukan. • Siswa mencari. dan idgham mimi. • Guru memberi tugas agar siswa mengerjakan LKS di rumah Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. dan iqlab. ikfa’. dan iqlab. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. ikhfa syafawi. • Guru mendemonstrasikan cara membaca lafaz yang nengandung bacaan idzhar syafawi. dan idgham mimi bersama kelompoknya masing-masing. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? • bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. siswa menyimak dan menemukan perbedaannya. idgham bighunnah. Elaborasi • Siswa menemukan dan mengemukakan perbedaan bacaan izdhar.

.................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan macam-macam hukum bacaan nun mati/tanwin.....................................................................................................................................................................................  Jelaskan macam-macam hukum bacaan mim mati............................................................................................... ....................... 20...............  Menjelaskan macammacam hukum bacaan mim mati................................................ ..........  Menjelaskan perbedaan antara hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.....  Jelaskan perbedaan antara hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati....................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 293 ............................................................. ................................................................. ............................................................................................  Lafaz ‫مما‬ َ‫ه م‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ ّي‬mengandung bacaan  Lafaz ‫ت‬ َ‫ب م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫فم‬ َ‫ م‬mengandung bacaan  Ayat ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫عم‬ َ‫ت م‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫ا‬ َ‫ن م‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ذ‬ ِ‫ل ّي‬ َّ‫ط اة‬ َ‫را م‬ َ‫ص م‬ ِ‫ّي‬ mengandung bacaan  Ayat ‫م‬ ٌ ‫ي‬ ْ ( ‫ل‬ ِ‫عّي‬ َ‫ع م‬ ٌ ‫ي‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫س ّي‬ َ‫هلل م‬ ُ ‫وا‬ َ‫م‬ mengandung bacaan  Lafaz ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ُ ‫ل‬ َ‫وام‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ م‬mengandung bacaan  Lafaz ‫مما‬ َ‫ب م‬ ِ‫م ّي‬ ْ ( ‫ك‬ ُ ‫ي‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫عم‬ َ‫ م‬mengandung bacaan  Ayat ‫ن‬ َ‫ني م‬ ِ‫ق ّي‬ ِ‫مو ّي‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫ك‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫إ‬ ِ‫ّي‬ mengandung bacaan Mengetahui Kepala Sekolah ................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ..........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan macammacam hukum bacaan nun mati/tanwin.......................................

.... Pendidikan Agama Islam VII / 2 9...... Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan (surat al Ghasiyah atau surat lain) yang banyak mengandung bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ......3....... Kegiatan Inti 1). 4 X 40 menit ( 2 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mepraktekkan bacaan nun mati/tanwin dan mim mati dalam ayat-ayat pilihan dengan benar..... Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati 9. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok...... 294 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an dengan benar... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Bacaan nun mati/tanwin dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan mim mati dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama dan Kedua Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi .....

al-Fil. al-Fil yang mengandung bacaan mim mati dengan benar. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mencari hukum bacaan nun mati/tanwin dalam QS.  Carikanlah hukum bacaan mim mati dalam QS. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Carikanlah hukum bacaan nun mati/tanwin dalam QS. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  Mencari hukum bacaan mim mati dalam QS. al-Qadar. al-Qadar yang mengandung bacaan nun mati/tanwin dengan benar. • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. alQadar. Elaborasi • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan . al-Fil  Bacalah ayat berikut ini dengan memperhatikan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati! ٍ ‫ئ‬ ‫ذ‬ ِ‫م ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ي‬ َّ‫ه ة‬ ٌ ‫و‬ ْ ( ‫ج‬ ُ ‫و‬ ُ (۱) ‫ة‬ ِ‫ي ّي‬ َ‫ش م‬ ِ‫غما ّي‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ث ا‬ ُ ‫ي‬ ْ ( ‫د‬ ِ‫ح ّي‬ َ‫ك م‬ َ‫تما م‬ َ‫أ م‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ه‬ َ‫م‬ ‫را‬ ً‫نما ا‬ َ‫صلى م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫( م‬٣) ‫ة‬ ٌ ‫ب‬ َ‫ص م‬ ِ‫نما ّي‬ َ‫ة م‬ ٌ ‫ل‬ َ‫مم‬ ِ‫عما ّي‬ َ‫( م‬٢) ‫ة‬ ٌ ‫ع‬ َ‫ش م‬ ِ‫خما ّي‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ه‬ ‫م‬ ُ ‫ل‬ َ‫س م‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ َ‫( م‬٥) ‫ة‬ ٍ ‫ي‬ َ‫ن م‬ ِ‫ن ا ّي‬ ٍ ‫ي‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫سقى ّي‬ ْ ( ‫ت‬ ُ (٤) ‫ة‬ ً‫ي ا‬ َ‫م م‬ ِ‫حما ّي‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ن‬ ‫ ي‬ ِ‫غ ّي‬ ْ ( ‫ي‬ ُ ‫ال‬ َ‫و م‬ َ‫ن م‬ ُ ‫م‬ ِ‫س ّي‬ ْ ( ‫ي‬ ُ ‫ال‬ َ‫( م‬٦) ‫ع‬ ٍ ‫ي‬ ْ ( ‫ر‬ ِ‫ض ّي‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ال ّي‬ َّ‫إ ة‬ ِ‫م ّي‬ ٌ ‫عما‬ َ‫ط م‬ َ‫م‬ (٨) ‫ة‬ ٌ ‫م‬ َ‫ع م‬ ِ‫نما ّي‬ َ‫ذ م‬ ٍ ‫ئ‬ ِ‫م ّي‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫ه م‬ ٌ ‫و‬ ْ ( ‫ج‬ ُ ‫و‬ ُ (٧) ‫ع‬ ٍ ْ ( ‫جو‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ّي‬ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 295 . program pengayaan. • Guru bertindak sebagai fasilitator.  Membaca ayat-ayat dalam QS.  Membaca ayat-ayat dalam QS.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2). • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.

............................................................................................................................. 296 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................................................................. ........................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20.............................. ......................................................................................................................................................... ....................... .............. .......................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rubrik/pedoman penilaian: Aspek yg dinilai • Kelancaran • Bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati • Makhraj Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan Nun mati/tanwin dan Mim mati serta makhrajnya Nilai 100 90 80 70 60 50 Mengetahui Kepala Sekolah ..........

.. membaca dalil naqli tentang keberadaan dan sifat-sifatnya... • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang malaikat dengan metode ........ Elaborasi • Siswa menelaah perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada malaikat serta menjelaskan sifat-sifatnya.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1)... Meningkatkan keimanan kepada Malaikat 10........ sifat-sifatnya... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada malaikat • Sifat-sifat malaikat • Dalil naqli tentang keberadaan dan sifat-sifat malaikat • Perbedaan sifat malaikat dengan makhluk ghaib lainnya Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami keberadaan malaikat. Menjelaskan arti beriman kepada Malaikat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat........ serta menjelaskan perbedaan sifat malaikat dengan makhluk ghaib lainnya... 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 297 . 2)..1..... Pendidikan Agama Islam VII / 2 10.

♦ menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. syetan. • • Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. syetan.  Sebutkan dalil naqli dan aqli tentang malaikat Allah.  Menyebutkan dalil naqli dan aqli tentang malaikat Allah.  Jelaskan arti beriman kepada malaikat Allah.  Jelaskan perbedaan malaikat. jin.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. ♦ melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. dan iblis. • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian malaikat Allah. dan iblis.  Jelaskan pengertian iman kepada malaikat!  Sebutkan sifat-sifat malaikat!  Jelaskan perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainya!  Bolehkah manusia menyembah malaikat?  Di mana tempat malaikat? 298 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .  Menjelaskan perbedaan malaikat. ♦ merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. ♦ memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.  Menjelaskan arti beriman kepada malaikat Allah. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian malaikat Allah. • LKS MGMP PAI. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. jin. program pengayaan.

............................................... ............................................................................................................................................................ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ...................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah .............................................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 299 ....................................................................... ........................... 20.................. .....................................................................................................

..... 2). Elaborasi • Siswa menelaah persamaan tugas malaikat dengan manusia........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...2..... Eksplorasi • Guru menjelaskan tugas-tugas malaikat....... Pendidikan Agama Islam VII / 2 10. • Siswa mempelajari nama-nama malaikat beserta tugas khususnya masing-masing. persamaan tugasnya dengan manusia. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 300 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... Menjelaskan tugas-tugas Malaikat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan tugas para malaikat.. Meningkatkan keimanan kepada Malaikat 10..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Menjelaskan tugas para malaikat secara umum • Menjelaskan persamaan tugas manusia dengan malaikat • Menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugas khususnya Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1)..... dan menyebutkan nama-nama 10 malaikat beserta tugas khususnya..

..... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.......... Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP............ • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan jumlah dan nama-nama malaikat Allah...... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.............. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 301 ..........................  Menjelaskan keterkaitan tugas malaikat Allah dengan perbuatan manusia.......... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ............ program pengayaan...........  Menjelaskan tugas-tugas malaikat Allah................................. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran............ ............. 20.. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.. • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram........... apakah tugas malaikat Jibril selanjutnya?  Apakah tugas malaikat Mikail? Mengetahui Kepala Sekolah ........ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan maksud Allah menciptakan para malaikat!  Apakah persdamaan tugas manusia dengan malaikat?  Apakah tugas malaikat Jibril?  Setelah Allah tidak mengutus para rasul....... • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.

. Pendidikan Agama Islam VII / 2 11. 2).... ulet dan teliti dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia.... tekun.. tekun... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Teliti ( Carefully ) Kerjakeras ( Bravery ) Materi Pembelajaran • Pengertian kerja keras..... • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang kerja keras. tekun. tekun. ulet dan teliti • Fungsi kerja keras.... ulet dan teliti...... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai kerja keras.. ulet dan teliti • Dalil naqli tentang kerja keras. ulet dan teliti 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian kerja keras. Membiasakan perilaku terpuji 11.. tekun.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . membaca dan mengartikan dalil naqlinya.. ulet dan teliti..1. ulet dan teliti. Menjelaskan pengertian kerja keras. tekun..... serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan. tekun.. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian kerja keras. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1).. tekun..... 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 302 .. ulet dan teliti dengan metode .

...... layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik..... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 303 . Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP................... .....................................  Menjelaskan arti teliti dan menunjukkan dalilnya........................................ .................... • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram................................................................................................... 20.............................................................  Menjelaskan arti tekun dan menunjukkan dalilnya...................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian kerja keras!  Jelakan pengertian tekun!  Jelaskan pengertian ulet dan teliti!  Apakah fungsi kerja keras?  Tulislah dalil naqli tentang tekun! Mengetahui Kepala Sekolah .......... .......................... • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran...........................................................  Menjelaskan arti ulet dan menunjukkan dalilnya................................................................................................. ..........................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........ program pengayaan............. • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran........... Guru Mapel PAI ________________ ___________________ NIP NIP Saran Kepala Sekolah: ............. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi..... • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan arti kerja keras dan menunjukkan dalilnya......................................................................................................................

Menampilkan contoh-contoh perilaku kerja keras...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Teliti ( Carefully ) Kerjakeras ( Bravery ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku kerja keras......... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. tekun. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia. tekun.. Membiasakan perilaku terpuji 11....... tekun.2.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. ulet dan teliti dalam kehidupan dan menyukainya.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. Pendidikan Agama Islam VII / 2 11.. ulet dan teliti 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku kerja keras.. Kegiatan Inti 1)..... ulet dan teliti dalam kehidupan. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh nyata perilaku kerja keras. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 304 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. 2)....... ulet dan teliti dalam kehidupan.. tekun.

......  Menyebutkan contohcontoh perilaku ulet......... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .......................................................... • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan contohcontoh perilaku kerja keras................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan contoh penerapan kerja keras!  Ceritakan contoh penerapan tekun!  Ceritakan contoh penerapan ulet!  Ceritakan contoh penerapan teliti! Mengetahui Kepala Sekolah ................... .......... ...................................................... ...................................................................................................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporkan hasilnya.................................................................. ......................................................................................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 305 ................................................................................ Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP..  Menyebutkan contohcontoh perilaku tekun......................  Menyebutkan contohcontoh perilaku teliti.... 20........

. Kegiatan Inti 1)...... Elaborasi • Siswa melakukan simulasi perilaku kerja keras..... tekun. ulet dan teliti.. ulet dan teliti dalam kehidupan • Manfaat berperilaku kerja keras... tekun..3. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Teliti ( Carefully ) Kerjakeras ( Bravery ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku kerja keras.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 306 .. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. ulet dan teliti dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia. 2).. ulet dan teliti....... tekun.. Pendidikan Agama Islam VII / 2 11.... Membiasakan perilaku kerja keras.. • Siswa menuliskan kesan-kesannya... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Membiasakan perilaku terpuji 11.. tekun. ulet dan teliti dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya... tekun.. 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku kerja keras..

................ ulet............ dan teliti dalam lingkungan sekolah........................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 307 ........ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: . ....................... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Simulasikan sikap anak yang bekerja keras ketika mendapatkan tugas!  Simulasikan sikap anak yang tekun dalam belajar!  Simulasikan sikap anak yang ulet ketika sedang menemui kesulitan dalam tugasnya!  Simulasikan sikap anak yang teliti saat mengerjakan suatu pekerjaan! Mengetahui Kepala Sekolah .......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..................................... ulet................................. tekun.... dan teliti dalam lingkungan keluarga............................... Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP..........................................  Membiasakan perilaku kerja keras......... tekun......... tekun........................................ ...... ulet....... • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membiasakan perilaku kerja keras..........  Membiasakan perilaku kerja keras.................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..... 20............................ dan teliti dalam lingkungan masyarakat.........

.... Memahami tatacara salat Jumat 12.. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Pendidikan Agama Islam VII / 2 12. Menjelaskan ketentuan-ketentuan salat Jumat 4 X 40 menit ( 2 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian....... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Pengertian salat Jumat • Dalil naqli tentang hukum salat Jumat • Syarat-syarat salat Jumat • Ketentuan khutbah Jumat • Sunah-sunah salat Jumat • Halangan salat Jumat Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan pertama Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat Jumat. Kegiatan Inti 1).... membaca dan mengartikan dalil naqlinya.1..... 2).. syarat-syarat....... salat Jumat.. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 308 .. serta menjelaskan halangannya.... syarat-syarat... sunah-sunah salat Jumat...

3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.  Menjelaskan syarat mendirikan shalat Jum’at. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat Jum’at dan dasar hukumnya. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Pertemuan kedua Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat Jumat. 2). Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. Kegiatan Inti 1). Elaborasi • Siswa menelaah halangan salat Jumat dan ketentuan orang yang meninggalkannya melalui dalil naqli/hadits.  Jelaskan perbuatan sunnah yang terkait dengan shalat Jum’at.  Jelaskan syarat mendirikan shalat Jum’at. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 309 . 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Eksplorasi • Guru menjelaskan sunah-sunah salat Jumat.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dalil naqli tentang salat Jumat.  Menjelaskan perbuatan sunnah yang terkait dengan Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian shalat Jum’at dan dasar hukumnya.

.............................................................................................................................. 20............................................................................................................................ Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .......................................... 310 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..............................  Menyebutkan beberapa halangan melaksanakan shalat Jum’at.........................  Sebutkan beberapa halangan melaksanakan shalat Jum’at....................................................... .......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) shalat Jum’at............................................................................................................................................................................. Mengetahui Kepala Sekolah ................................................... .................................................... ... ...............................

... Kegiatan Inti 1)......... Mempraktikkan salat Jumat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan mensimulasikan pelaksanaan salat Jumat dan melaksanakannya di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat tinggal. Elaborasi • Siswa melakukan praktik dan simulasi salat Jumat. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Praktik persiapan pelaksanaan salat Jumat • Simulasi pelaksanaan salat Jumat.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 311 ..... 2)....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Memahami tatacara salat Jumat 12........ Pendidikan Agama Islam VII / 2 12.... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Simulasi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil......2.

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan )

Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP, • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan beberapa persiapan untuk melaksanakan shalat Jum’at.  Menjelaskan tatacara shalat Jum’at.  Mempraktikkan shalat Jum’at di sekolah dan di masjid. Rubrik: Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan, baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan salat Jumat tanpa melakukan kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib atau imam. • Melaksanakan salat Jumat dengan melakukan 1-10 kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib atau imam. • Melaksanakan salat Jumat dengan melakukan 11-20 kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib atau imam. • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70

Teknik Penilaian Unjuk kerja

Bentuk Instrumen Tes identifikasi

Instrumen / Soal  Sebutkan beberapa persiapan untuk melaksanakan shalat Jum’at.  Jelaskan tatacara shalat Jum’at.  praktikkan shalat Jum’at di sekolah dan di masjid dengan baik!

312

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• Melaksanakan salat Jumat dengan melakukan 21-30 • kurang dalam perannya sebagai khusyu’ jamaah, muazin, khatib atau imam. • Melaksanakan salat Jumat • khusyu’ dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan dalam perannya sebagai jamaah, muazin, khatib • kurang khusyu’ atau imam.

65

60 55

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

________________ NIP

___________________ NIP

Saran Kepala Sekolah: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

313

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VII / 2 13. Memahami tatacara salat jama’ dan qashar 13.1. Menjelaskan salat jama’ dan qashar 4 X 40 menit ( 2 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian, sebab-sebab, dan macam-macam salat jama' dan qashar, membaca dan mengartikan dalil naqlinya, menyebutkan salat yang boleh dijamak dan diqashar. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Pengertian salat jama' dan qashar • Dalil naqli tentang hukum salat jama' dan qashar • Sebab-sebab salat jama' dan qashar • Salat yang boleh dijamak dan diqashar • Perbedaan jamak taqdim dan jamak ta'khir Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya salat jamak dan qasar. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian , sebab-sebab, dan macam-macam salat jama' dan qashar. 2). Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai perbedaan salat jamak taqdim dan jamak ta’khir. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang shala jamak dan qashar.

314

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP, • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Bentuk Kompetensi Penilaian Instrumen Tes tertulis Tes uraian  Menjelaskan pengertian shalat jama’ dan dasar hukumnya.  Menjelaskan pengertian shalat qashar dan dasar hukumnya.  Menjelaskan syarat-syarat melaksanakan shalat jama’ dan qashar.  Menyebutkan macammacam shalat yang bisa di jama’ dan diqashar.

Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian salat jamak!  Jelakan pengertian salat qasar!  Sebutkan salat yang boleh dijamak!  Apakah salat yang boleh diqashar?  Berapa rakaat salat Isya yang diqashar?

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

________________ NIP

___________________ NIP

Saran Kepala Sekolah: ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

315

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VII / 2 13. Memahami tatacara salat jama’ dan qashar 13.2. Mempraktekkan salat jama’ dan qashar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan salat jamak takdim dan ta'khir, salat qashar dan salat jamak qashar. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Praktik salat jamak takdim dan ta'khir • Praktik salat qashar • Praktik salat jamak qashar Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pelaskanaan salat di perjalanan. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. 2). Elaborasi • Siswa berlatih melakukan salat jamak, qasar, dan jamak qasar. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan )

316

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

• khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Jelaskan bentuk-bentuk pelaksanaan shalat jama’.  Jelaskan tatacara shalat jama’ dan qashar.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.  Mempraktikkan shalat jama’ dan qashar di sekolah. • Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan bacaan maupun gerakan. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan bentukbentuk pelaksanaan shalat jama’. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP. baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan salat jamak dan qasar tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan. • Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan 1-10 kesalahan bacaan maupun gerakan.  praktikkan shalat jama’ dan qashar di sekolah dengan baik dan benar! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 317 . • Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan 11-20 kesalahan bacaan maupun gerakan.  Menjelaskan tatacara shalat jama’ dan qashar. Rubrik: Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan. • Melaksanakan salat jamak dan qasar dengan melakukan 21-30 kesalahan bacaan maupun gerakan.

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 318 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

........................ . ......................... ..................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 319 ............ 20...............................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ..................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................

... • Misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak.. membangun manusia mulia dan bermanfaat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. membangun manusia mulia dan bermanfaat. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 14. membangun manusia mulia dan bermanfaat Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Kegiatan Inti 1).....1.. membangun manusia mulia dan bermanfaat.. membangun manusia mulia dan bermanfaat... 2)..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : .. Eksplorasi • Guru menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak...... membangun manusia mulia dan bermanfaat.. Pendidikan Agama Islam VII / 2 14.............. Elaborasi 320 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

untuk membangun manusia yang mulia dan bermanfaat. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. membangun manusia mulia dan bermanfaat. untuk menyempurnakan akhlak mulia. • LKS MGMP PAI • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. untuk menyempurnakan akhlak mulia.  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. untuk membangun manusia yang mulia dan bermanfaat. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak.  Mengapa akhlak manusia perlu diperbaiki?  Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW?  Apakah Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan teladan?  Bagaimana keadaan akhlak manusia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Allah?  Tulislah hadis tentang tugas Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 321 .  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.

....................................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................ ............ 20.................................................................................................................... ............................. 322 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ...

dan kemajuan masyarakat Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami pribadi Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya. Kegiatan Inti 1).. kesejahteraan. dan kemajuan masyarakat • Misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 323 . Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi alam semesta.... pembawa kedamaian..... pembawa kedamaian... kesejahteraan... pembawa kedamaian... Eksplorasi • Guru menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta... kesejahteraan.. kesejahteraan..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : ...... pembawa kedamaian..... dan kemajuan masyarakat 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta.... kesejahteraan.2.... Pendidikan Agama Islam VII / 1 14. dan kemajuan masyarakat serta menunjukkan dalil naqlinya. pembawa kedamaian. Menjelaskan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta.... dan kemajuan masyarakat 2).. Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 14.

. sebagai pembawa kedamaian........... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: ... ........ sebagai pembawa kedamaian.................. 324 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...................... dan kemajuan masyarakat. sebagai rahmat bagi alam semesta............. dan kemajuan masyarakat.. 20..................  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw.................. pembawa kedamaian......................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. • LKS MGMP PAI Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw.... Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP.  Ceritakan kepribadian Nabi Muhammad!  Bagaimana pendapatmu mengenai figur Nabi Muhammad yang digambarkan oleh orang-rang Barat sebagai Nabi yang suka berperang?  Ceritakan peran Nabi Muhammad dalam penghapusan sistem perbudakan! ........ kesejahteraan.................... sebagai rahmat bagi alam semesta............. kesejahteraan.... dan kemajuan masyarakat....... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal Mengetahui Kepala Sekolah  Jelaskan misi kerasulan Muhammad Saw..................  Menjelaskan misi kerasulan Muhammad Saw. kesejahteraan...............

.................................................................................................................................................... .....................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ............................................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 325 ................................................................................................................. ...............................

Meneladani perjuangan Nabi dan para Sahabat dalam menghadapi masyarakat Makkah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan perjuangan Nabi dan para Sahabat dalam menghadapi masyarakat Makkah..... dan cara-cara dakwah Nabi dan para sahabat....... Pendidikan Agama Islam VII / 2 14.... Eksplorasi • Guru menjelaskan metode dakwah Nabi...... Kegiatan Inti 1).. reaksi masyarakat Makkah... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat di Makkah.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Metode dakwah Nabi Muhammad SAW • Para sahabat yang mula-mula masuk Islam (asabiqunal awwalun) • Peran para sahabat dalam membantu perjuangan Nabi Muhammad di Makkah • Reaksi masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi dan para sahabat • Keuletan... Memahami sejarah Nabi Muhammad SAW 14... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 326 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. 2). dan asabiqunal awwalun..3.. ketabahan...... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentinya dakwah...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..

................................... Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah: .................................................. Bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Sumber Belajar • Buku Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP......... .................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............ 20................. • LKS MGMP PAI • VCD Sejarah Islam • Mushaf Al-Qur’an Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menceritakan perjuangan Nabi Muhammad Saw................. dalam menghadapi masyarakat Makkah..  Menceritakan perjuangan para sahabat Nabi Muhammad Saw..... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..........  Meneladani perilaku Nabi Muhammad Saw....... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan metode dakwah Nabi!  Ceritakan peran para sahabat dalam membantu perjuangan Nabi!  Jelasakan maksud assabiqunal awwalun!  Sebutkan assabiqunal awwalun!  Bagaimana reaksi masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi? Mengetahui Kepala Sekolah ..................... dan para sahabat untuk diterapkan dalam kehidupan seharihari................................................... ....................................... dalam menghadapi masyarakat Makkah........ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 327 ...........................

...... : .............................. : .................... KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 328 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs... : VIII /1 : .......

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 329 .

. • Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian Qalqalah • Huruf-huruf Qalqalah • Lafaz yang mengandung bacaan qalqalah • Pengertian tafkhim dan tarqiq pada huruf lam dan ra • Lafdzu jalalah • Perbedaan bacaan tafkhim atau tarqiq pada lam dan ra'.... Pendidikan Agama Islam VIII/1 1... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid.... Lam dan Ra 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami pengertian dan huruf Qalqalah.... Menerapkan hukum bacaan Qalqalah..1... • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Menjelaskan hukum bacaan Qalqalah.. menjelasakan pengertian tafkhim dan tarqiq pada huruf lam dan ra serta membedakan tafkhim dan tarqiq baik pada lam maupun ra'... 330 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........ Lam dan Ra 1... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok...... • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya..

• LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hukum bacaan qalqalah. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 331 . dan mengklasifikasikan lafaz-lafaz yang mengandung bacaan qalqalah. 2).  Menjelaskan pengertian hukum bacaan ra. Isilah dengan jawaban yang tepat ! Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal      Jelaskan pengertian qalqalah! Sebutkan huruf-huruf qalqalah! Jelaskan pengertian tafkhim ! Jelakan pengertian tarqiq Apakah yang dimaksud lam jalalah!  TAFKHIM  TARQIQ ِ‫ب ا ّي‬ ‫هلل‬ ُ ‫ذا‬ َ‫ع م‬ َ‫م‬ 1.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Inti 1).  Menjelaskan macammacam hukum bacaan qalqalah dan menyebutkan contoh-contohnya. menemukan. ِ ‫ن ا‬ ‫هلل‬ ِ ‫دنو‬ ُ ‫ن ا‬ ْ‫م َس‬ ِ 4. ُ ‫س ا ا‬ ‫هلل‬ َ‫ي ئا‬ ْ‫ل َس‬ َ‫أئا‬ َ‫ئا‬ 3. Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan qalqalah beserta huruf-hurufnya. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. ُ ‫ل ا ا‬ ‫هلل‬ ِ ‫ق‬ ُ ‫ا‬ 5. 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari. = Jika lafaz mengandung bacaan tafkhim = Jika lafaz mengandung bacaan tarqiq ِ ‫ن ا‬ ‫هلل‬ ُ ‫ئ ا‬ ِ ‫زا‬ َ‫خ ئا‬ َ‫ئا‬ 2. guru sebagai fasilitator.  Menjelaskan macammacam hukum bacaan ra dan menyebutkan contohcontohnya.

.................................................. 332 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...... ُ ‫ت ا‬ ‫م‬ ُ ‫ر ا‬ ْ‫ز َس‬ ُ ‫ا‬ 8............. Mengetahui Kepala Sekolah .....................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ٍ ‫ر‬ ‫ب‬ ْ ( ‫ك‬ َ‫م‬ 6.............................................................................. Guru Mapel PAI ________________ NIP ___________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................................................................................................. َ‫قنا ئا‬ ‫ن‬ َ‫ر ئا‬ ْ‫ف َس‬ ُ ‫ل ا‬ ْ‫نوا َس‬ َ‫ئا‬ 9................................................................................... ...................................................... 20................................... ............. ....................................... ُ ‫ر ا‬ ‫ض‬ ْ‫أل َس‬ َ‫ا ئا‬ ْ‫نو َس‬ َ‫ئا‬ 10........ َ‫و ئا‬ ‫ن‬ ْ‫ع َس‬ َ‫ر ئا‬ ْ‫ف َس‬ ِ 7.........

..... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.. Pendidikan Agama Islam VIII/1 1..... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 333 .. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Bacaan qalqalah dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan tafkhim dan tarqiq dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi .. Kegiatan Inti 1)........ Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan yang banyak mengandung bacaan qalqalah.... Lam dan Ra dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an dengan benar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Mepraktekkan bacaan qalqalah......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . tafkhim. dan tarqiq.. Menerapkan hukum bacaan Qalqalah. tafkhim dan tarqiq dalam ayat-ayat pilihan......2. Menerapkan hukum bacaan Qalqalah. Elaborasi • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan ... 2)... Lam dan Ra 1.

tafkhim.  Membaca bacaan ra tipis dengan benar. al-Ikhlash dan QS.  Membaca bacaan ra tebal dengan benar. Rubrik/Pedoman penilaian : Aspek yg dinilai • Kelancaran • Bacaan qalqalah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertindak sebagai fasilitator. alLahab. • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca bacaan qalqalah dengan benar. dan tarqiq • Makhraj Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya Nila i 100 Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal • Bacalah potongan-potongan ayat berikut dengan memperhatikan bacaan qalqalah. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. tafkhim dan tarqiq! (۱) ‫ب‬ َّ‫ت ة‬ َ‫و م‬ َ‫ب م‬ ٍ ‫ه‬ َ‫ل م‬ َ‫ ي م‬ ْ ( ‫ب‬ ِ‫أ ّي‬ َ‫دا م‬ َ‫ي م‬ َ‫ت م‬ ْ ( ‫ب‬ َّ‫تة‬ َ‫م‬ ‫صسسلى‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫س م‬ َ‫( م‬٢) ‫ب‬ َ‫سس م‬ َ‫ك م‬ َ‫مسسما م‬ َ‫و م‬ َ‫ل ه م‬ ُ ‫مسما‬ َ‫ ه م‬ ُ ‫نس‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫غنسسى م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫م آ م‬ َ‫م‬ (٤) ‫ب‬ ِ‫ط ّي‬ َ‫ح م‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫ة ا‬ َ‫ل م‬ َ‫ممام‬ َّ‫ح ة‬ َ‫ ه م‬ ُ ‫ت‬ ُ ‫أ‬ َ‫رم‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫( م‬٣) ‫ب‬ ٍ ‫ه‬ َ‫ل م‬ َ‫ت م‬ َ‫ذا م‬ َ‫را م‬ ً‫نما ا‬ َ‫م‬ ٍ ‫س‬ ‫د‬ َ‫م م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ّي‬ ٌ ‫ب‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫هما م‬ َ‫د م‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ج‬ ِ‫ف ي ّي‬ ِ‫ّي‬ (٥-۱ : ‫( ) اللهب‬٥) ‫مسسما‬ َ‫ل م‬ ُ ‫ع س‬ َ‫ف م‬ ْ ( ‫ي‬ َ‫هلل س م‬ َ‫ن ا م‬ َّ‫إ ة‬ ِ‫م ّي‬ ٍ ‫ر‬ ِ‫ك ّي‬ ْ ( ‫م‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ه ّي‬ َ‫مما م‬ َ‫ف م‬ َ‫هلل م‬ ُ ‫ن ا‬ ِ‫ه ّي‬ ِ‫ي ّي‬ ُ ‫ن‬ ْ ( ‫م‬ َ‫و م‬ َ‫م‬ ُ ‫ش آ‬ ‫ء‬ َ‫ي م‬ َ‫م‬ (۱٨ : ‫) الحج‬ 90 80 70 334 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .  Menerapkan hukum bacaan ra dengan membaca potongan ayat-ayat alQuran.  Menerapkan hukum bacaan qalqalah dengan membaca QS. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .

........................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................................................................ .............................................................................................................. 20............................................................................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 335 ......................................................................................... ............................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan qalqalah dan lam jalalah serta makhrajnya 60 50 Mengetahui Kepala Sekolah .. .................................................

.... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok... Menjelaskan pengertian beriman kepada Kitab-kitab Allah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mengimani Kitab-kitab Allah SWT....... 336 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... membaca dalil naqlinya serta memahami perbedaan antara kitab dengan suhuf.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada Kitab-kitab Allah SWT • Dalil naqli tentang Kitab-kitab Allah SWT • Perbedaan kitab dengan suhuf Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan Menjelaskan pengertian beriman kepada Kitab-kitab Allah..... Kegiatan Inti 1)..1... Pendidikan Agama Islam VIII/1 2... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah SWT dengan memaparkan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah............ Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Allah 2..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .

............ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah SWT!  Jelaskan pengertian kitab Allah !  Jelasakan perbedaan kitab samawi dengan kitab ardhi!  Tulislah dalil naqli tentang kitab Allah !  Jelaskan perbedaan antara kitab dengan suhuf! Mengetahui Kepala Sekolah ...................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)....................................................................... ................................. Elaborasi • Siswa menelaah perbedaan antara kitab dengan suhuf............................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 337 .................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .....................  Menyebutkan dalil naqli dan aqli terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah...... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah............................................. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.......................................................................................................................................  Menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah................................. 20.. .. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ....................................................................... .....

........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Macam-macam kitab-kitab Allah dan rasul yang menerimanya • Kitab-kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia • Al Quran sebagai kitab suci umat Islam Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan menyebutkan macam-macam kitabkitab Allah dan rasul. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.......... Elaborasi 338 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Pendidikan Agama Islam VIII/1 2... meyakini bahwa kitab-kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia dan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam...2.... Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Allah 2. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai kitab-kitab Allah beserta rasul penerimanya... Menyebutkan nama Kitab-kitab Allah SWT yang di turunkan kepada para Rasul 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan macam-macam kitab-kitab Allah dan rasul yang menerimanya...... 2)..

........................................................................................................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Al-Quran dan Terjemahnya Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta para Rasul yang menerimanya.....................................  Menyebutkan isi pokok dari kitab-kitab Allah................................................ ...................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah tentang kitab-kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia serta al Quran sebagai kitab suci umat Islam...........................................................  Menyebutkan shuhufshuhuf yang diturunkan kepada para nabi dan rasul............. ...................................  Umat Islam berpedoman kepada kitab suci ............................ Mengetahui Kepala Sekolah .......................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 339 .....  Nabi Dawud menerima kitab ......................  Nabi Musa menerima kitab................  Kitab al-Quran diturunkan kepada Nabi.. ........................................ memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................ 20............................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Kitab Injil diturunkan kepada Nabi .

........... 2)...... Meningkatkan keimanan kepada Kitab-kitab Allah SWT 2.... Pendidikan Agama Islam VIII/1 2. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group). Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan tadarus al-Quran..... • Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya...... Kegiatan Inti 1).3..... 3) Konfirmasi 340 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Tadarus al-Qur'an • Perilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an Metode Pembelajaran • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya Menampilkan sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah. Menampilkan sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa membiasakan diri tadarus al-Qur'an dan berperilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an. Elaborasi • Siswa melakaukan kegiatan tadarus di rumah selama satu minggu....

.................................................. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan al-Quran sebagai Kitab Allah terakhir dan terlengkap...................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .......... Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini....... • Menjelaskan keistimewaan al-Quran atas Kitab-kitab Allah yang lain..................... ................................................................................................... .............  jelaskan keistimewaan al-Quran atas Kitab-kitab Allah yang lain...........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis................................................................................................................................................................................ Mengetahui Kepala Sekolah ................  Lakukan tadrus al-Quran selama stu minggu dan buatlah laporan serta tulislah kesan yang kamu rasakan selama melaksanakan kegiatan tadarus!.... ................................................ ............ • Menjadikan al-Quran sebagai sumber hukum dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari....... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 341 ............. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  jelaskan al-Quran sebagai Kitab Allah terakhir dan terlengkap.................................................................. 20...................................

........1... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian zuhud dan tawakal.. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group).. membaca dan mengartikan dalil naqlinya...... 2).. Elaborasi 342 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..... serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan......... Pendidikan Agama Islam VIII/1 3. Kegiatan Inti 1).... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pengertian zuhud dan tawakal • Dalil naqli tentang zuhud dan tawakal • Fungsi zuhud dan tawakal dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia.. Membiasakan perilaku terpuji 3...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Menjelaskan pengertian zuhud dan tawakkal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami zuhud dan tawakal.

............................................................................................................. ...................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............. .................. .................................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 343 ........................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian zuhud!  Jelaskan pngertian tawakal  Tulislah dalil naqli tentang zuhud!  Tulislah dalil naqli tentang tawakal?  Jelaskan fungsi tawakal dalam kehidupan! Mengetahui Kepala Sekolah ......................................................................................................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian zuhud dan menyebutkan dalilnya.................................. • Menjelaskan pengertian tawakkal dan menyebutkan dalilnya........................................ ....................................................... 20. 3) Konfirmasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang zuhud dan tawakal dengan metode .........................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai zuhud dan tawakal dan berdiskusi tentang fungsi zuhud dan tawakal dalam kehidupan.........................................

2)...2.......... 3) Konfirmasi 344 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Kegiatan Inti 1).... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan diskusi yang harus dilakukan siswa... Membiasakan perilaku terpuji 3..... Pendidikan Agama Islam VIII/1 3.. Menampilkan contoh perilaku zuhud dan tawakkal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan serta menunjukkan sikap senang berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan • Senang berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh penerapan zuhud dan tawakal...

............................................................................................................................. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.................................... • Menunjukkan contohcontoh perilaku tawakkal dalam kehidupan seharihari................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...................................................................................................................................................................................................................... .. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Tes tertulis  Menunjukkan contohcontoh perilaku zuhud dalam kehidupan seharihari..... .. ........................... .................................................... 20.......................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menyusun laporan hasil diskusi............................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 345 . Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Diskusikan contoh-contoh zuhud dalam kehidupan!  Diskusikan contoh-contoh tawakal dalam kehidupan! Mengetahui Kepala Sekolah ..........................................................................................................................................

... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku zuhud dan tawakal • Manfaat berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai nikmatnya orang yang zuhud dan tawakal........ Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Pendidikan Agama Islam VIII/1 3............3. Kegiatan Inti 1).. 346 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Membiasakan perilaku zuhud dan tawakkal dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku zuhud dan tawakal dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya....... 2).... Membiasakan perilaku terpuji 3. Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan zuhud dan tawakal dalam berbagai kondisi (susah maupun senang).

................................................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................................................................... 20.........................  Membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam lingkungan sekolah................................... .................. • Membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam lingkungan masyarakat Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Lakukan kegiatan pembiasaan zuhud dan tawakal di lingkungan rumah dan sekolah! Buatlah laporan dan tulislah kesan-kesanmu Mengetahui Kepala Sekolah .............. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 347 ......... 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya.................................... ................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melaporkan kegiatannya.............................................................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................................................................. ................................................................................................... ........................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membiasakan perilaku zuhud dan tawakal dalam lingkungan keluarga......................................................................................................

hasad. hasad. ghadab. ghadab.... ghibah dan namimah dengan metode .. Kegiatan Inti 1)... hasad.. hasad... Menjelaskan pengertian ananiah.. ghibah dan namimah • Akibat buruk ananiah.. 3) Konfirmasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang ananiah. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian ananiah... ghibah dan namimah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami ananiah.. Pendidikan Agama Islam VIII/1 4.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian ananiah... ghadab. ghadab. ghadab. ghibah dan namimah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela.. ghibah dan namimah dengan membaca dan mengartikan dalil naqlinya serta memahami akibat buruknya.. ghadab. 2)....... Menghindari Perilaku tercela 4.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . ghibah dan namimah.. hasad.. 348 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . ghibah dan namimah • Dalil naqli tentang ananiah. ghadab. hasad. hasad..1. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam ananiah. ghibah dan namimah. hasad.......... ghadab.

.............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. ghibah.................................................. ghadhab......................... dan namimah................................................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 349 .........................  Menjelaskan pengertian ghibah dan bahayanya..................................................  Menjelaskan pengertian namimah dan bahayanya... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian ananiah!  Jelaskan pengertian ghadab!  Tulislah dalil naqli tentang hasad!  Tulislah dalil naqli tentang ghibah!  Jelaskan akibat buruk namimah! Mengetahui Kepala Sekolah ................  Menyebutkan dalil naqli terkait dengan ananiah...................... 20.............................................. ....................................... .... hasad..........................  Menjelaskan pengertian ghadhab dan bahayanya.........................................................................  Menjelaskan pengertian hasad dan bahayanya................................................................................................. .................................................... ................ • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian ananiah dan bahayanya............................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .................

2.. ghadab. 350 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Pendidikan Agama Islam VIII/1 4.. ghibah dan namimah dalam kehidupan • Sikap tidak senang berperilaku ananiah.. hasad. hasad. ghibah dan namimah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku ananiah...contoh perilaku ananiah.. ghadab.. hasad. Menyebutkan contoh ..... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari Contoh-contoh perilaku ananiah.. ghadab... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. hasad... 2). 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya. ghadab. Kegiatan Inti 1).. ghibah dan namimah dalam kehidupan. hasad. ghibah dan namimah dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.... Menghindari perilaku tercela 4. ghibah dan namimah dalam kehidupan serta menunjukkan sikap tidak senang berperilaku ananiah.... hasad.... ghadab. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku ananiah..... ghibah dan namimah. ghadab.......

................................... Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku hasad! 4 Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku ghibah! 5........  Menyebutkan contohcontoh perilaku ghadhab. Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku ananiyah! 2..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......  Menyebutkan contohcontoh perilaku hasad. Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku ghadhab! 3. 20............................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 351 ......  Menyebutkan contohcontoh perilaku namimah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Instrumen / Soal 1.......  Menyebutkan contohcontoh perilaku ghibah.. ................................... Sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan perilaku namimah! Mengetahui Kepala Sekolah .............. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan contohcontoh perilaku ananiah.................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .......

hasad... ghibah dan namimah dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya.. 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa terbiasa menjauhi ananiah. Kegiatan Inti 1). ghadab. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku menjauhi ananiah.. ghibah dan namimah... ghibah dan namimah dalam kehidupan sehari-hari. • Manfaat berperilaku menjauhi ananiah.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa... ghadab.... 2).... ghibah dan namimah. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil...3. 352 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . hasad. hasad..... hasad. 3) Konfirmasi • Siswa melaporakan hasilnya... ghadab.. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela. Menghindari perilaku tercela 4.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Pendidikan Agama Islam VIII/1 4.. Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang cara-cara menjauhi ananiah.. ghibah dan namimah.. ghadab... hasad.. Menghindari perilaku ananiah.. ghadab......

. ghadhab. ghibah...  Bagaimana cara Menghindari perilaku ananiah... ghadhab.... dan namimah dalam kehidupan seharihari di lingkungan sekolah......... ghibah..... dan namimah dalam kehidupan seharihari di lingkungan masyarakat... hasad.... hasad...... dan namimah. Mengetahui Kepala Sekolah ..... . Teknik Penilaian Penugasan Bentuk Instrumen Pembiasaan Instrumen / Soal  Bagaimana cara Menghindari hal-hal yang mengarah pada perilaku ananiah.. hasad... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..... dan namimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah....  Bagaimana cara Menghindari perilaku ananiah......... ghibah.... dan namimah dalam kehidupan seharihari di lingkungan keluarga  Menghindari perilaku ananiah.. ghibah............. ghadhab........ hasad.... hasad............. ghadhab. hasad. ghibah....... ghadhab........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.. dan namimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat............................. hasad.... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 353 ................ hasad... dan namimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga  Bagaimana cara Menghindari perilaku ananiah........... ghadhab. ghibah.. dan namimah....... 20.... ghadhab.... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menghindari hal-hal yang mengarah pada perilaku ananiah................. ghadhab.....  Menghindari perilaku ananiah....  Menghindari perilaku ananiah.... ghibah... ghibah........

... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu. 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan tentang hukum shalat sunnat rawatib secara benar dan rapi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 354 ... Mengenal tatacara shalat sunnat 5. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian shalat sunnat rawatib • Dalil naqli tentang hukum shalat sunnat rawatib • Macam-macam shalat rawatib Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan amalan sunah........ Kegiatan Inti 1). Pendidikan Agama Islam VIII/1 5. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian.. membaca dan mengartikan dalil naqlinya......1....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Menjelaskan ketentuan shalat sunnat rawatib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian dan macam-macam shalat sunnat rawatib........ ta’at.. hukum dan macam-macam shalat rawatib.. 2). • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group)........ qana’ah dan sabar dengan metode .

.... ................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...................... ...... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian shalat rawatib!  Tulislah dalil naqli tentang shalat rawatib!  Sebutkan macam-macam shalat rawatib!  Sebutkan macam-macam hukum shalat rawatib!  Sebutkan shalat rawatib muakkad! Mengetahui Kepala Sekolah .............................................................................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .............................................................................. ..........................................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........................ ...............  Menyebutkan macammacam shalat sunnat rawatib....................................................................................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian shalat sunnat rawatib dan dasar hukumnya.................................................................... 20............................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 355 .....  Menyebutkan dalil naqli tentang shalat sunnat rawatib.......................................................

...2.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan praktik yang harus dilakukan siswa. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup 356 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Pendidikan Agama Islam VIII/1 5.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Mengenal tatacara shalat sunnat 5......... Elaborasi • Siswa melakukan praktik shalat rawatib qabliyah dan bakdiyah dengan metode ......... Memperaktikkan shalat sunnat rawatib 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan shalat sunah rawatib qabliyah dan ba'diyah.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Praktik shalat sunah rawatib qabliyah • Praktik shalat sunah rawatib ba'diyah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Demonstrasi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil........ 2).. Kegiatan Inti 1). 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...

... baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan salat rawatib tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan..  praktikkan shalat sunnat rawatib  Mempraktikkan shalat di sekolah. • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan 1-10 kesalahan bacaan maupun gerakan.... • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan bacaan maupun gerakan.. Guru Mapel PAI _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : _________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 357 . .... 20..............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan 11-20 kesalahan bacaan maupun gerakan.... • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 Mengetahui Kepala Sekolah .... sunnat rawatib di sekolah. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ...... • Melaksanakan salat rawatib dengan melakukan 21-30 kesalahan bacaan maupun gerakan.. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Bentuk Instrumen / Soal Kompetensi Penilaian Instrumen Tes tertulis Tes uraian  Menjelaskan pengertian  jelaskan pengertian sujud sujud syukur dan dasar syukur dan dasar hukumnya.. hukumnya........  Lakukan praktikkan shalat rawatib qabliyah dan bakdiyah! Rubrik : Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan.

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

358

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/1 6. Memahami macam-macam sujud 6.1. Menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami sujud yukur, sahwi dan tilawah dengan membaca dan mengartikan dalil naqlinya. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Pengertian sujud syukur • Pengertian sujud sahwi • Pengertian sujud tilawah • Dalil naqli tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai arti pentingnya sujud. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. 2). Elaborasi

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

359

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• •

Siswa menelaah lebih dalam mengenai sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan metode . 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian sujud syukur dan dasar hukumnya.  Menjelaskan pengertian sujud sahwi dan dasar hukumnya.  Menjelaskan pengertian sujud tilawah dan dasar hukumnya.  Menyebutkan dalil naqli terkait dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian sujud syukur!  Jelaskan pengertian sujud sahwi!  Jelaskan pengertian sujud tilawah!  Tulislah dalil naqli tentang sujud syukur!  Tulislah dalil naqli tentang sujud tilawah!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : .......................................................................................................................................................................

360

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu

: : : : : :

...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/1 6. Memahami macam-macam sujud 6.2. Menjelaskan tatacara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan

Materi Pembelajaran • Tata cara sujud syukur • Tata cara sujud sahwi • Tata cara sujud tilawah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai arti pentingnya tatacara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. 2). Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari dan mengkaji tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

361

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara sujud syukur.  Menjelaskan tatacara sujud sahwi.  Menjelaskan tatacara sujud tilawah.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal 1. Jelaskan tata cara sujud syukur! 2. Jelaskan tata cara sujud sahwi!  Jelaskan tata cara sujud tilawah!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

362

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

. dan sujud tilawah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan sujud syukur.3.... Memperaktikkan sujud syukur............ Pendidikan Agama Islam VIII/1 6. Memahami macam-macam sujud 6.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... sujud sahwi... 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 363 . Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Praktik sujud syukur • Praktik sujud sahwi • Praktik sujud tilawah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. dan sujud tilawah. 2)... Kegiatan Inti 1). sujud sahwi. sujud sahwi....... dan sujud tilawah dengan metode . Elaborasi • Siswa mempraktikkan sujud syukur.......

• LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mempraktikkan sujud syukur di sekolah. tilawah dan syukur dengan melakukan 1-5 kesalahan bacaan maupun gerakan. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. sujud sahwi. tilawah dan syukur dengan melakukan 6-10 kesalahan bacaan maupun gerakan.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. tilawah dan syukur Gerakan Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan sujud sahwi. • Melaksanakan sujud sahwi. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . Rubrik Aspek yang dinilai • • • Doa sujud sahwi.  Mempraktikkan sujud tilawah di sekolah.  Mempraktikkan sujud sahwi di sekolah. tilawah dan syukur dengan melakukan 1115 kesalahan bacaan maupun gerakan. • Melaksanakan sujud sahwi. • Melaksanakan sujud sahwi. dan sujud tilawah dengan benar! 364 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . tilawah dan syukur tanpa melakukan kesalahan baik bacaan maupun gerakan. • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nilai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Lakukan praktik sujud syukur.

............................................................................ ......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 365 .. 20................................. ........ ............................................................................................ ...................... • kurang khusyu’ 55 Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...................................... tilawah dan syukur dengan melakukan lebih dari 15 kesalahan bacaan maupun gerakan........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melaksanakan sujud sahwi......................................

. Pendidikan Agama Islam VIII/1 7.1.. Kegiatan Inti 1)..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kerjasama Kecintaan Materi Pembelajaran • Pengertian puasa wajib • Macam-macam puasa wajib • Syarat puasa • Rukun puasa • Hal-hal yang membatalkan puasa • Orang-orang yang diberi keringanan dalam melaksanakan puasa ramadhan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ajaran puasa.. rukun....... macam-macam. dan batalnya puasa melalui dalil naqlinya serta menjelaskan orang-orang yang diberi keringanan dalam melaksanakan puasa ramadhan. syarat......... Memahami tatacara puasa 7.... Menjelaskan ketentuan puasa wajib 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami pengertian... rukun. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian. syarat..... macam-macam.... dan batalnya puasa.... 366 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..

............. ................. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang puasa dengan metode .......... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 367 ......... 20. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ........... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.................  Menjelaskan rukun-rukun puasa wajib... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai Orang-orang yang diberi keringanan dalam melaksanakan puasa ramadhan...............  Menjelaskan macammacam puasa wajib.  Menjelaskan syarat-syarat melaksanakan puasa wajib.... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian puasa!  Apakah yang dimaksud puasa nazar?  Sebutkan syarat puasa!  Sebutkan rukun puasa!  Jelasakan hal-hal yang membatalkan puasa! Mengetahui Kepala Sekolah .....................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)........ • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian puasa wajib dan dasar hukumnya....  Menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..  Menjelaskan orang-orang yang boleh tidak melakukan puasa Ramadlan......

.............................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ....................................................... 368 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................ ...........................................................................................................................................................................................................

. Kegiatan Inti 1).... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian Hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib 2)... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran Materi Pembelajaran • Hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Tugas pembiasaan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya puasa. Memperaktekkan puasa wajib 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa menjauhi hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib dan melaksanakan puasa bulan Ramadhan... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari hal-hal yang dapat menghilangan pahala puasa wajib melalui dalil naqlinya....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 369 ..2.... Pendidikan Agama Islam VIII/1 7.... Memahami tatacara puasa 7............ • Siswa mengumpulkan portofolio berupa buku kegiatan bulan ramadhan......

...... 370 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .....................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.................................... 20....................... ................................................................. • Buku kegiatan Ramadhan • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara melaksanakan puasa wajib.. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...........  Jelaskan bagaimana cara melakukan puasa wajib!  Apakah pada waktu Anda berpuasa tidak marah ( ya – tidak)  Lakukan puasa wajib pada waktu yang sudah ditentukan! Mengetahui Kepala Sekolah .. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Apakah pada waktu puasa Anda tidak berkata berbohong? ( ya – tidak)........................................................................................... ....................................  Mempraktikkan puasa wajib..................................................... .......................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .......

.. syawal. dan arafah serta mengatahui dasar pelaksanaannya............3. Syawal. dan arafah. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian puasa senin-kamis.... dan arafah dengan metode .... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran Materi Pembelajaran • Pengertian puasa senin-kamis dan dasar pelaksanaannya • Pengertian puasa syawal dan dasar pelaksanaannya • Pengertian puasa arafah dan dasar pelaksanaannya Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Ceramah • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai ketentuan puasa sunnah Senin – Kamis. Kegiatan Inti 1).. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dalil naqli tentang puasa senin-kamis...... syawal. Syawal. 2)... Pendidikan Agama Islam VIII/1 7. Menjelaskan ketentuan puasa sunnah Senin – Kamis..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 371 . Memahami tatacara puasa 7. syawal. dan Arafah.... dan Arafah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan pengertian puasa senin-kamis...

....................  Menjelaskan pengertian puasa sunnah Syawal dan dasar hukumnya..........................kamis dan dasar hukumnya!  Jelasakan pengertian puasa syawal dan dasar hukumnya!  Jelasakan pengertian puasa arafah!  Tulislah dalil naqli tentang puasa syawal!  Tulislah dalil naqli tentang puasa arafah! Mengetahui Kepala Sekolah .............. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................. .........................................................................................................................................................................  Menjelaskan pengertian puasa sunnah Arafah dan dasar hukumnya...................................................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.............................. .................. 20........................... ................ 372 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .............................................................. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian puasa sunnah Senin-Kamis dan dasar hukumnya..... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ............................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian puasa senin ....

... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kejujuran Materi Pembelajaran • Praktik puasa senin-kamis • Praktik puasa Syawal • Praktik puasa Arafah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Tugas pembiasaan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai tatacara puasa.. • Siswa menuliskan kesan-kesannya...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. dan puasa Arafah... Kegiatan Inti 1). Memahami tatacara puasa 7.. dan Arafah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktikkan puasa senin-kamis.. Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan puasa senin-kamis... puasa Syawal... • Siswa melaporkan kegiatannya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 373 ... Syawal.. dan puasa Arafah... 2)...4...... Memperaktikkan puasa sunnah Senin – Kamis... Pendidikan Agama Islam VIII/1 7. puasa Syawal.........

............................ Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  jelaskan tatacara puasa sunnah Senin-Kamis........................... 374 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........... dan Arafah..................................  praktikkan puasa sunnah SeninKamis... Mengetahui Kepala Sekolah .... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ...................................................................... ...... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Unjuk kerja  Menjelaskan tatacara puasa sunnah Senin-Kamis.  Mempraktikkan puasa sunnah Senin-Kamis........................................................................................... dan Arafah pada waktunya..................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.................................. dan Arafah pada waktunya........... Syawal.. ............................ ........................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.......................................................... Syawal............... Syawal................. dan Arafah.......... 20................. Syawal................................................................................................. .........................................

.. Kegiatan Inti 1)....... Eksplorasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 375 . Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal 8................... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian zakat • Macam-macam zakat • Waktu pelaksanaan zakat fitrah • Besarnya zakat fitrah • Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya • Nisab zakat mal Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela. Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami pengertian dan ketentuan zakat....... Pendidikan Agama Islam VIII/1 8.1....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...

.....  Menyebutkan dalil naqli terkait dengan zakat fitrah dan zakat mal......  Menjelaskan macammacam zakat.... .  Menjelaskan syarat mengeluarkan zakat......... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam menganai Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta Nisab zakat mal 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.... waktu pelaksanaan zakat fitrah dan besarnya zakat fitrah 2).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru menjelaskan pengertian zakat.  Menyebutkan jenis harta yang wajib dizakati.  Menjelaskan waktu mengeluarkan zakat....... macam-macam zakat... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal Jelasakan pengertian zakat! Sebutkan macam-macam zakat! Berapa besarnya zakat fitrah?! Kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah!  Jelaskan nisab zakat mal!     Mengetahui Kepala Sekolah ... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 376 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian zakat dan dasar hukumnya........... 20. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.

.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Perbedaan pengertian zakat fitrah dan mal • Perbedaan ketentuan zakat fitrah dengan zakat mal Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. 2). Pendidikan Agama Islam VIII/1 8......... Memahami zakat 8.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas diskusi yang harus dilakukan siswa....2... Kegiatan Inti 1).....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 377 ... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan zakat fitrah dan mal.. Membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan perbedaan pengertian zakat fitrah dan mal serta perbedaan ketentuan zakat fitrah dengan zakat mal.........

.................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................................... ............................................................ ...........................................  Menjelaskan perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal................................................................................................................ ......................... 20........ .............................................................................................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasaan perbedaan pengertian zakat fitrah dan mal!  Sebutkan perbedaan ketentuan zakat fitrah dan mal! Mengetahui Kepala Sekolah .................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporkan hasilnya.......................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan ketentuan zakat fitrah..................................  Menjelaskan ketentuan zakat mal................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.....................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. 378 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...........

. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.. Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat mal dan fitrah dengan membaca dan mengartikan dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat • Orang-orang yang berhak menerima zakat mal dan fitrah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa pengertian zakat fitrah dan zakat mal..... Eksplorasi • Guru menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa.......... 2).... 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 379 ..... Pendidikan Agama Islam VIII/1 8.... Kegiatan Inti 1)....3. Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal 8....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .......

.............................................................. 380 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............  Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan orang-orang yang berhak menerima zakat!  Tulislah dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat! Mengetahui Kepala Sekolah .................................................. ..... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ........................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa mengklasifikasi dan menjelasakan orang-orang yang berhak menerima zakat..................................................................................................................... 20............................................................................................................... ......... ...................................  Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat mal......... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............... ........................................................ • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menunjukkan dalil naqli tentang orang yang berhak meneriman zakat..... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...................................................................................................................

.........4. Memperaktikkan pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa mempraktikkan zakat fitrah dan mensimulasikan pelaksanaan zakat mal.. Kegiatan Inti 1).............. 2)... Memahami zakat 8...... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Praktik zakat fitrah • Simulasi pelaksanaan zakat mal Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Simulasi • Demonstrasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.... Pendidikan Agama Islam VIII/1 8.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 381 .. Elaborasi • Siswa melakukan praktik melaksanakan zakat fitrah danmensimulasikan pelaksanaan zakat mal. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...

.................................... ............................. ............... ........................................................ 382 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................................................................................................................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .................................... .......................................... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  Praktikkan pelaksanaan zakat fitrah!  Simulasikan pelaksanaan zakat mal! Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mendemonstrasikan praktik pelaksanaan zakat fitrah di sekolah........................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman................................................................ 20......... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...............................................  Mendemonstrasikan praktik pelaksanaan zakat mal di sekolah.............................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .............

. • Sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilainilai kejujuran. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian................ Memahami Sejarah Nabi 9. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 383 ... Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian 2).. Pendidikan Agama Islam VIII/1 9.. Kegiatan Inti 1). Menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Alokasi Waktu : Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian dan an menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran.. Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya kerja keras seperti yang dilakukan Nabi............1...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar : : : : : ....

........... dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan di Makkah... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII .... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman... dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan di Madinah....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran..... • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menceritakan perjalanan Nabi Muhammad Saw....... .. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian!  Ceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran! Mengetahui Kepala Sekolah ....... 20..  Menceritakan perjalanan Nabi Muhammad Saw. memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 384 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.

. • Keuletan.... Meneladani perjuangan Nabi dan para Sahabat di Madinah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan alasan Nabi Hijrah ke Madinah.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Nabi Hijrah ke Madinah • Reaksi masyarakat Madinah atas kehadiran Nabi dan Para Sahabat dari Makkah.2.... ketabahan. Pendidikan Agama Islam VIII/1 9.. • Sifat-sifat mulia dan perjuangan khulafaurrasyidin....... serta kesabaran Nabi dan para sahabat dalam berbagai peperangan untuk mempertahankan diri sampai saat peristiwa fathu Makkah.. Kegiatan Inti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 385 . Memahami Sejarah Nabi 9.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... • Komitmen Nabi dan Para Sahabat dalam menjaga perjanjian Hudaibiyah. menceritakan kejadian-kejadian penting seputar pejuangan Nabi dan para sahabat setelah hijrah. menceritakan kejadian-kejadian penting seputar pejuangan Nabi dan para sahabat setelah hijrah...... • Rekasi orang-orang kafir Makkah terhadap kemajuan Islam di Madinah..... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil Tentang menjelasakan alasan Nabi Hijrah ke Madinah.......

...........................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1). • Siswa menyusun sinopsis.......................................................................  Tulislah sinopsis sejarah nabi dan para sahabat setelah hijrah ke Madinah!.......... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan perjuangan Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat dalam membangun masyarakat madani di Madinah.............................................................................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan perjuangan Nabi Muhammad Saw...... memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya........................................... Mengetahui Kepala Sekolah ...................................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............. dan para sahabat dalam membangun masyarakat madani di Madinah..... ...................................................... 386 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...................... 20.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman...  Meneladani perjuangan Nabi Muhammad Saw.................................. Elaborasi • Siswa menyaksikan VCD sejarah hijrah nabi ke Madinah dan perjuangan Nabi dan para sahabat periode Madinah... Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian 2).. dan para sahabat di Madinah dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia... ............................................................ ............................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........

................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 387 .........................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ............................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 388 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

................................... : ...... : ......................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs... KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 389 .... : VIII /2 : .............

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 390 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

.. membedakan bacaan waqaf dengan washal serta menyebutkan pembagian waqaf Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 391 ............. Kegiatan Inti 1)... Eksplorasi • Guru memahami pengertian dan pembagian mad. Pendidikan Agama Islam VIII/2 10..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. menjelaskan pengertian waqaf..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian mad • Pembagian mad • Pengertian waqaf • Perbedaan bacaan waqaf dengan washal • Pembagian waqaf Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid.... menjelaskan pengertian waqaf...... Menerapkan Hukum Bacaan Mad Dan Waqaf 10.. Menjelaskan Hukum Bacaan Mad Dan Waqaf 4 X 40 Menit ( 2 Pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami pengertian dan pembagian mad..1.... membedakan bacaan waqaf dengan washal serta menyebutkan pembagian waqaf.. • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya..

Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Pertemuan Kedua Kegiatan Pendahuluan • Guru bertanya mengenai ilmu tajwid. Kegiatan Inti 1). Elaborasi • Guru menjelaskan perbedaan waqaf dengan washal.  Menjelaskan macammacam hukum bacaan mad dan contoh-contohnya. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Elaborasi • Guru menjelaskan ketentuan-ketentuan bacaan mad serta pembagiannya. 2).  Menjelaskan pengertian hukum bacaan waqaf dan Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian hukum bacaan Mad!  Sebutkan macam-macam mad!  Jelasakan pengertian waqaf!  Apakah perbedaan antara waqaf dengan washal?  Sebutkan tanda-tanda waqaf! 392 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Eksplorasi • Guru menjelaskan ketentuan waqaf. serta tanda-tandanya. pembagian. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2). memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan belajar ilmu tajwid dan manfaatnya. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hukum bacaan Mad.

.............................................. ‫ن‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫ض‬ ُّ ‫ح آ‬ َ‫ت م‬ َ‫ال م‬ َ‫و م‬ َ‫م‬ d................................................................................ .................................  Menjelaskan macammacam hukum bacaan waqaf dan contohcontohnya.........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) washal............................... ‫ل‬ ِ‫ي ّي‬ ْ ( ‫ف‬ ِ‫ل ّي‬ ْ ( ‫ب ا‬ ِ‫حما ّي‬ َ‫ص م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫بم‬ ِ‫ّي‬ Mengetahui Kepala Sekolah ................ ‫م‬ ٍ ‫ي‬ َ‫و م‬ ِ‫ق ّي‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫ن م‬ ِ‫س ّي‬ َ‫ح م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ ي م‬ ِ‫ّۤي‬ ْ ( ‫ف‬ c................... ‫ء‬ َ‫ف آ م‬ َ‫ن م‬ َ‫ح م‬ ُ b............................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................................... .....................................  Diantara bacaan di bawah ini yang termasuk bacaan mad jaiz munfashil adalah: a.................. 20....................................................................................................................................................................... ....................... .......................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 393 ...............................................................................................................

........... 2)... 394 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... menemukan... Elaborasi • Siswa mencari. Menunjukkan contoh hukum bacaan mad dan waqaf dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami cara-cara membaca mad dan ketentuan tanda-tanda waqaf.. Kegiatan Inti 1).... Eksplorasi • Guru memaparkan dan mendemonstrasikan cara-cara mebaca mad.. siswa menyimak dan menirukan... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Cara-cara membaca mad • Tanda-tanda waqaf • Ketentuan tanda-tanda waqaf Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai hukum bacaan mad dan waqaf dalam bacaan surat-surat AlQur’an..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..2........ Pendidikan Agama Islam VIII/2 10... dan mencocokkan tanda-tanda waqaf dengan tanda waqaf yang ada di mushaf al-Qur’an.. Menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf 10.

................... al-Ikhlash..... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman....................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes isian Instrumen / Soal  Cara membaca mad thabi’i adalah dibaca panjang ........ alif  ‫ ج‬adalah tanda waqaf......................... al-Fatihah dan QS........ ..  Menunjukkan beberapa contoh hukum bacaan waqaf dalam QS...... • LKS MGMP PAIPAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menunjukkan beberapa contoh hukum bacaan mad dalam QS........................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ...........................................  Tanda waqaf lazim adalah ... 20.... alif  Cara membaca mad wajib muttashil adalah dibaca panjang ................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah keentuan masing-masing tanda waqaf.... Mengetahui Kepala Sekolah .................. al-Kafirun...... alif  Cara membaca mad jaiz munfasil adalah dibaca panjang ...................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................. Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar mengajar hari ini.......... ... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup 1...... alFatihah dan QS...................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 395 .......................................

.. Elaborasi • Siswa berlatih membaca ayat-ayat tersebut dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan .......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Pendidikan Agama Islam VIII/2 10.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Bacaan mad dalam ayat-ayat pilihan • Bacaan waqaf dalam ayat-ayat pilihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . 2)...... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.....3... Menerapkan hukum bacaan mad dan waqaf 10....... Kegiatan Inti 1).. 396 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ......... Mempraktikkan bacaan mad dan waqaf dalam bacaan surat-surat Al-Qur’an 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mempraktekkan bacaan mad dan waqaf dalam ayat-ayat pilihan. Eksplorasi • Guru menyajikan ayat-ayat pilihan yang banyak mengandung bacaan mad dan waqaf...

Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAIPAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mempraktikkan cara membaca bacaan mad.  praktikkan cara membaca bacaan yang diwaqafkan dan yang diwashalkan.  Mempraktikkan bacaan Mad dan Waqaf dalam ayat-ayat QS.  Mempraktikkan cara membaca bacaan yang diwaqafkan dan yang diwashalkan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 397 . Instrumen Soal : Bacalah ayat berikut ini dengan memperhatikan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati ! Teknik Penilaian Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes identifikasi Instrumen / Soal  praktikkan cara membaca bacaan mad. alBaqarah. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bertindak sebagai fasilitator.  praktikkan bacaan Mad dan Waqaf dalam ayat-ayat QS. al-Baqarah. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .... ..................................... 20....................................................................... 398 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ....................................................................... ......................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rubrik/pedoman penilaian : Aspek yg dinilai • Kelancar an • Bacaan mad dan waqaf • Makhraj Indikator kemampuan • Membaca dengan lancar • Tidak melakukan kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Membaca dengan lancar • Melakukan 1-2 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan 3-4 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan 5-6 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan 7-8 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya • Melakukan lebih dari 8 kesalahan bacaan mad dan waqaf serta makhrajnya Nil ai 100 90 80 70 60 50 Mengetahui Kepala Sekolah ........................... .....................................

......... menjelasakan tugas-tugasnya.. Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 399 ....... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group). Pendidikan Agama Islam VIII/2 11. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian iman kepada rasul beserta menceritakan betapa mulia tugas para rasul serta beratnya ujian yang dihadapi oleh para rasul dalam menghadapi umatnya. serta membaca dalil naqlinya...an kepada rasul... Kegiatan Inti 1)...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely ) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada Rasul Allah SWT • Dalil naqli tentang rasul-rasul Allah SWT • Tugas para rasul Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami im.1.......... Meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah 11. Menjelaskan pengertian beriman kepada Rasul Allah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mengimani Rasul Allah SWT... 2).....

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• Siswa berlatih membaca dalil naqli mengenai para rasul dengan metode . 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa menelaah lebih mendalam mengenai tugas para rasul serta membuat kesimpulan. Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian nabi dan rasul.  Menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah.  Menyebutkan dalil naqli dan aqli terkait dengan iman kepada Rasul Allah.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada para rasul!  Ceritakan kisah perjuangan salah seorang rasul rasul!  Jelasakan tugas para rasul!  Tulislah dalil naqli tentang rasul Allah!  Tulislah kesan kamu terhadap perjuangan para rasul!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

400

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/2 11. Meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah 11.2. Menyebutkan nama dan sifat-sifat Rasul Allah 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan nama-nama rasul Allah, memahami sifat-sifatnya, memahami rasul ulul azmi beserta sifat rasul ulul azmi. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely )

Materi Pembelajaran • Nama-nama rasul Allah SWT • Sifat-sifat rasul • Arti sifat-sifat rasul • Rasul ulul azmi • Nama-nama rasul ulul azmi • Sifat rasul ulul azmi Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai nama-nama rasul Allah, memahami sifat-sifatnya, memahami rasul ulul azmi beserta sifat rasul ulul azmi. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai nama-nama rasul Allah, sifat-sifatnya, rasul ulul azmi beserta sifat rasul ulul azmi.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

401

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

2). Elaborasi • Siswa menyimak, bertanya, serta menyimpulkannya. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul Allah.  Menyebutkan sifat-sifat Nabi dan Rasul Allah.  Menyebutkan para Nabi yang termasuk Ulul Azmi dan menjelaskan keistimewaannya.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal • Sebutkan nama-nama rasul Allah SWT ! • Jelaskan sifat-sifat rasul! • Tulislah arti sifat-sifat rasul! • Jelaskan yang dimaksud dengan Rasul ulul azmi! • Sebutkan nama-nama rasul ulul azmi! • Jelasakan sifat rasul ulul azmi!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

402

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...................................... Pendidikan Agama Islam VIII/2 11. Meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah 11.3. Meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW 1 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat meneladani sifat-sifat para rasul dengan membiasakan diri berperilaku seperti sifat para rasul. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely )

Materi Pembelajaran • Cara meneladani sifat-sifat para rasul (siddiq, amanah, tabligh, fathonah) • Cara meneladani sifat rasul ulul azmi • Pembiasaan diri berperilaku seperti sifat para rasul • Kesabaran para rasul ulul azmi Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai Cara meneladani sifat-sifat para rasul dengan membiasakan diri berperilaku seperti sifat para rasul. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai Cara meneladani sifat-sifat para rasul (siddiq, amanah, tabligh, fathonah). 2). Elaborasi • Siswa berdiskusi mengenai aktualisasi cara meneladani sifat para rasul (siddiq, amanah, tabligh, fathonah.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

403

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• Siswa melakukan kegiatan pembiasaan menladani sifat-sifat para rasul. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII . • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Tes tertulis  Menjelaskan keistimewaan sifat-sifat Rasulullah Saw.  Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam beribadah.  Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam bermuamalah.

Bentuk Instrumen Tes uraian

Instrumen / Soal  jelaskan keistimewaan sifatsifat Rasulullah Saw.  Jelaskanlah cara Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam beribadah.  Jelaskanlah cara Meneladani sifat-sifat Rasulullah Saw. dalam bermuamalah.

Berilah tanda “cek” (  ) yang sesuai dengan suara hati kamu menanggapi pernyataan-pernyataan yang tersedia ! Suara Hati No. Pernyataan Sangat Tidak Yakin Yakin yakin Skor 3 Skor 2 Skor 1 1 Para rasul merupkan manusia biasa, bukan dari golongan malaikat. 2 Di akhirat kelak manusia akan bertemu dengan para rasul 3 Selama hidupnya rasul tidak pernah berbohong 4 Selama hidupnya rasul tidak pernah beruat kejahatan/kejelekan, termasuk tidak pernah berkatakata yang jelek (jorok) 5 Para rasul juga makan, minum, dan mempunyai keluarga

404

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

.......................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............... 20.................. ............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................................................................................................................... ....................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 405 .....................................

.... • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group).. 2).. Membiasakan perilaku terpuji 12...... 406 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Pendidikan Agama Islam VIII/2 12........ Kegiatan Inti 1)..1.. Eksplorasi • Guru menjelaskan adab makan dan minum... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai adab makan dan minum dan berdiskusi tentang adab makan minum dalam berbagai situasi......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian adab makan dan minum • Dalil naqli tentang adab makan dan minum • Tata krama makan dan minum dalam berbagai situasi • Fungsi adab makan dan minum dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia........ Menjelaskan adab makan dan minum 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memahami adab makan dan minum melalui dalil naqlinya serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan..

... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tawadhu......  Menjelaskan tatacara minum yang benar. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 407 ..... ... ta’at..... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian adab makan dan minum!  Tulislah dalil naqli tentang adab makan dan minum!  Bagaimana tata krama makan ketika di rumah?  Bagaimana tata krama makan dan minum saat di jamuan makan?  Jelasakan fungsi adab makan dan minum dalam kehidupan! Mengetahui Kepala Sekolah .......... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...  Menunjukkan dalil naqli tentang adab makan dan minum.... qana’ah dan sabar dengan metode ...... • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan tatacara makan yang benar.. 20... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ....

... Pendidikan Agama Islam VIII/2 12..... Menampilkan contoh adab makan dan minum 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa mamahami perbedaan makan minum yang baik dan yang kurang baik dan mensimulasikannya. 408 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........ 3) Konfirmasi • Siswa mensimulsaikan kegiatan makan dan minum dalam berbagai situasi............ Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh kebiasaan makan dan minum yang baik dan yang kurang baik. Membiasakan perilaku terpuji 12.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... Kegiatan Inti 1)..... 2).. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Perbedaan makan minum yang yang baik dan yang kurang baik • Simulasi tata krama (adab) makan dan minum dalam berbagai situasi Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan simulasi yang harus dilakukan siswa..2..

................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................... ..................... ............................................................................................. 20......................................................................................................................................... .......... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................................  Menunjukkan contoh cara minum yang benar dan yang salah Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Diskusikan perbedaan makan minum yang baik (sesuai dengan adab/ajaran Islam) dengan makan dan minum yang kurang baik Mengetahui Kepala Sekolah ......................... • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menunjukkan contoh cara makan yang benar dan yang salah............ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ........................................................................................................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 409 ............................................................................... ................................................

. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Sopan & santun Materi Pembelajaran • Pembiasaan diri bertata krama ketika makan dan minum di rumah maupun di kantin sekolah. Membiasakan perilaku terpuji 12. Kegiatan Inti 1). Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan makan danminum dalam berbagai situasi. atau dalam situasi yang lain... • Siswa melaporkan kegiatannya... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya makan minum yang beradab... • Pembiasaan diri bertata krama ketika makan dan minum di rumah makan......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...........3.... Pendidikan Agama Islam VIII/2 12.. 2).... 410 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . di rumah makan... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil..... resepsi.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. Memperaktekkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat bertata krama ketika makan dan minum di rumah.. atau dalam situasi yang lain. resepsi. kantin sekolah.

.................................................... ..........  Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.............................................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................. • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga........... di rumah makan......................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya....................................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. resepsi............................................................... atau dalam situasi yang lain.............................. ........................ Buatlah laporan dan tulislah kesankesanmu Mengetahui Kepala Sekolah ...................................................................................... ............ kantin sekolah...................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 411 ............................... Teknik Penilaian Unjuk kerja Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal  Lakukan kegiatan pembiasaan makan dan minum di rumah........  Mempraktikkan adab makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat................................................. .................. 20................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ......................

. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang dendam dan munafik dengan metode . Pendidikan Agama Islam VIII/2 13......1... Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan munafik 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami dendam dan munafik dengan membaca dan mengartikan dalil naqlinya serta memahami akibat buruknya..... Menghindari Perilaku tercela 13....... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Sopan & santun Materi Pembelajaran • Pengertian dendam dan munafik • Dalil naqli tentang dendam dan munafik • Akibat buruk dendam dan munafik Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian dendam dan munafik.... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 412 ...... 2). Kegiatan Inti 1)..... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai dendam dan munafik.....

............................ .................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 413 ............................ ............  Menunjukkan dalil naqli yang terkait dengan dendam.... ................................................................................................................................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian dendam!  Jelaskan pengertian munafik!  Tulislah dalil naqli tentang dendam!  Tulislah dalil naqli tentang munafik!  Jelasakan akibat buruk dendam dan munafik! Mengetahui Kepala Sekolah ....................  Menjelaskan pengertian munafik dan bahayanya....... • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian dendam dan bahayanya........................................................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..............................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................................................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .............................................................................................................................................. 20.. .................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ................................................  Menunjukkan dalil naqli yang terkait dengan munafik.

Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Ciri-ciri pendendam • Ciri-ciri munafik Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil....... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........... Menjelaskan ciri-ciri pendendam dan munafik 1 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa memahami ciri-ciri pendendam dan munafik........ Menghindari perilaku tercela 13... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 414 ... memberikan penguatan dan penyimpulan ) • Siswa melaporkan hasilnya. Kegiatan Inti 1).... Pendidikan Agama Islam VIII/2 13.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.2...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari ciri-ciri dendam dan munafik.. 2).

............................................................................................................................................. .......................... 20........................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ............................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ....................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 415 .........................................  Menjelaskan ciri-ciri munafik............... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Sebutkan ciri-ciri pendendam !  Sebutkan ciri-ciri munafik! Mengetahui Kepala Sekolah ....................................... .................................................. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan ciri-ciri pendendam.................. ...................................................................................................... .............................................................................................

... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Menjauhi perilaku dendam dan munafik • Pembiasaan diri menjauhi perilaku dendam dan munafik Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-hari.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa........ 2).... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 416 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...3.... Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang cara-cara menjauhi dendam dan munafik..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menunjukkan sikap ingin menjauhi perilaku dendam dan munafik serta membiasakan diri menjauhi perilaku dendam dan munafik. Pendidikan Agama Islam VIII/2 13........... Kegiatan Inti 1).. Menghindari perilaku tercela 13....

...................................................................... Mengetahui Kepala Sekolah ........ ...  Bagaimana cara Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan sekolah........................ • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan keluarga................................................................................................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bagaimana cara Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan keluarga...................................................... ........................................................................... .  Bagaimana cara Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan masyarakat... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ................................................................  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan masyarakat...........................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.  Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam lingkungan sekolah....................... ............................................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 417 ................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..................................... 20... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporakan hasilnya....................................................................................................................................

. • Jenis-jenis hewan yang halal dimakan... binatang halal. jenis-jenis... Elaborasi 418 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... • Dalil naqli tentang hewan yang halal dimakan.... • Dalil naqli tentang hewan yang haram dimakan..... jenis-jenis.. Menjelaskan jenis-jenis hewan yang halal dan haram dimakan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... • Jenis-jenis hewan yang haram dimakan..... Memahami hukum Islam tentang hewan sebagai sumber bahan makanan 14..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian binatang yang halal dan yang haram.. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group).. binatang halal dan haram melalui dalil naqlinya. Kegiatan Inti 1).... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memakan makanan halal.. 2).1.. Pendidikan Agama Islam VIII/2 14...

.. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelasakan pengertian binatang halal!  Tulislah dalil naqli tentang binatang halal!  Jelasakan pengertian binatang halal!  Tulislah dalil naqli tentang binatang halal!  Buatlah klasifikasi binatang yang halal dan yang haram! Mengetahui Kepala Sekolah ................. 20............... ............................................................................................................................................................................... ........ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 419 ...................................................................................................................................................  Menunjukkan dalil naqli dan aqli yang terkait dengan hewan yang halal dan haram dimakan..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang binatang halal dengan metode ...................... • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian makanan halal dan haram.....................................................  Menjelaskan jenis-jenis hewan yang halal dimakan............. ...................................................................................  Menjelaskan jenis-jenis hewan yang haram dimakan................................................................................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ................. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............................................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...... .....

Pendidikan Agama Islam VIII/2 14..... Memahami hukum Islam tentang hewan sebagai sumber bahan makanan 14.. Kegiatan Inti 1).......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... mudharat mengkonsumsi binatang yang haram dan menghindari mengkonsumsi makanan dari binatang yang haram...2............ • Mudharat mengkonsumsi binatang yang haram.. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan pertama Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil... Menghindari makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan...... 420 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan simulasi yang harus dilakukan siswa. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan...

.............................. ............................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................  Menjauhi makanan yang berasal dari hewan yang haram dimakan di luar lingkungan keluarga...................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.......... ........................................... ................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 421 ............................................................................ • Siswa mensimulsaikan cara menolak ketika ditawari makanan dari binatang yang haram........ ......................................................................................................................................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Diskusikan manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan....... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ................................................................ 20.........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)................................................. Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang manfaat mengkonsumsi binatang yang halal dimakan.... mudharat mengkonsumsi binatang yang haram Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................. • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjauhi makanan yang berasal dari hewan yang haram dimakan dalam lingkungan keluarga........... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.................................. mudharat mengkonsumsi binatang yang haram...

. Pendidikan Agama Islam VIII/2 15...... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 422 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..... 2). Kegiatan Inti 1). Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam sampai masa Abbasiyah 6 X 40 menit ( 3 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah serta menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah... Kedua dan Ketiga Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ilmu pengetahuan.. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah... Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah.............. Memahami sejarah dakwah Islam 15.. • Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama.1..

.................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : . • Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Ceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sebelum masa Abbasiyah!  Ceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah! Mengetahui Kepala Sekolah ..... 20................  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin.............. ....... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 423 .................... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.......  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Abbasiyah...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman......................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Kompetensi Penilaian Tes tertulis  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Nabi Muhammad Saw.........................  Menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Umayyah........................

dan matematika. 2)... fisika.. biologi..... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Ilmuwan bidang tauhid fiqih..2.. kimia.. astronomi.... dan akhlak.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... biologi.. Kegiatan Inti 1)... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. dan matematika..... Memahami sejarah dakwah Islam 15.. fisika. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari dan mengklasifikasi ilmuwan muslim bidang tauhid fiqih... kimia... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 424 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. astronomi... dan akhlak. Pendidikan Agama Islam VIII/2 15...... kedokteran.. Menyebutkan tokoh ilmuwan muslim dan perannya sampai masa daulah Abbasiyah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan ilmuwan muslim bidang tauhid fiqih. dan akhlak.. • Ilmuwan dalam bidang kedokteran.

............................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ....................................... ..................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas VIII ................................... • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan para ilmuwan Muslim dan peran mereka pada masa Bani Umayyah................. .......... memberikan penguatan dan penyimpulan ) Siswa melaporkan hasilnya..................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.............................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........................................................................................................... ............................................................................................................... 20...................................................................................... ......  Menyebutkan para ilmuwan Muslim dan peran mereka pada masa Bani Abbasiyah.......................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 425 .................. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Sebutkan ilmuwan muslim bidang tauhid fiqih!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang akhlak!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang kedokteran!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang fisika!  Sebutkan ilmuwan muslim bidang matematika! Mengetahui Kepala Sekolah .....................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 426 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs.............. : .................. KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 427 ... : ................. : IX /1 : ....................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 428 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

....... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 429 . Kegiatan Inti 1). Pendidikan Agama Islam IX/1 1.. menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Surat at-Tin Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan membaca al-Qur’an. • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing. Memahami Al-Qur’an surat at-Tin 1...... guru sebagai fasilitator. Membaca QS....1. Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya. 2)... Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan surat at-Tin.... • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi ..... at-Tin dengan tartil..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca surat at-Tin dengan fasih... • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok........

............... . ................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca potonganpotongan ayat dalam QS..........  Membaca keseluruhan ayat dalam QS........................................................................... at-Tin dengan tartil dan benar..................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .............................. 430 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Bacalah surat at-Tin dengan fasih............................................ kemudian hafalkan! Mengetahui Kepala Sekolah ............. memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...........................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman....................................................... ........................ ........................ at-Tin dengan benar.................................................................................................................................................................. 20.....

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu

: : : : : :

...................................... Pendidikan Agama Islam IX/1 1. Memahami Al-Qur’an surat at-Tin 1.2. Menyebutkan arti QS at-Tin 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad surat at-Tin, mengartikan surat at-Tin, dan dapat menjelaskan kandungan ayat surat at-Tin. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility )

Materi Pembelajaran • Arti mufradad surat at-Tin • Arti surat at-Tin • Kandungan ayat surat at-Tin Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan surat QS at-Tin. 2). Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad. • Siswa berlatih mengartikan ayat demi ayat berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan .
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

431

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

• menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru, guru bertindak sebagai fasilitator. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan ) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX , Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mengartikan masingmasing kata dalam QS. atTin dengan benar.  Mengartikan masingmasing ayat dalam QS. atTin dengan benar.  Mengartikan keseluruhan ayat dalam QS. at-Tin dengan benar.

Teknik Penilaian Tes tertulis

Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian

Instrumen / Soal      Lafaz ‫ وطور سينين‬artinya .... Lafaz ‫ لقد خلقنما‬artinya .... Lafaz ‫ أحسن تقويم‬artinya .... Tulislah arti surat at-Tin ayat 4! Tulislah arti surat at-Tin ayat 4!

Mengetahui Kepala Sekolah

........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI

_________________ NIP

_________________ NIP

Saran Kepala Sekolah : ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

432

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu

: : : : : :

...................................... Pendidikan Agama Islam IX/1 1. Memahami Al-Qur’an surat at-Tin 1.3. Menjelaskan makna QS. at-Tin. 2 X 40 menit ( 1 pertemuan)

Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menjelaskan makna setiap ayat yang ada dalam QS. at-Tin dengan benar. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility )

Materi Pembelajaran • makna QS. at-Tin. Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai makna setiap ayat yang ada dalam QS. at-Tin dengan benar. • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan makna Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Kegiatan Inti 1). Eksplorasi • Guru Menjelaskan makna setiap ayat yang ada dalam QS. at-Tin. 2). Elaborasi • Siswa membaca dan mengkaji buku-buku tafsir untuk memahami makna QS. at-Tin. • Menjelaskan pesan-pesan pokok dari QS. at-Tin. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

433

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX , Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Teknik Bentuk Instrumen / Soal Kompetensi Penilaian Instrumen Tes uraian  Menjelaskan makna setiap Tes tertulis  jelaskan makna setiap ayat yang ada Tes isian ayat yang ada dalam QS. dalam QS. at-Tin dengan benar. at-Tin dengan benar.  jelaskan pesan-pesan pokok dari  Menjelaskan pesan-pesan QS. at-Tin. pokok dari QS. at-Tin. Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri /skala sikap

Instrumen Soal
Pernyataan 1 2 3 4 5 Saya melaksanakan perintah orang tua kalau diberi hadiah Ketika ulangan saya berusaha agar mendapat nilai bagus walaupun harus menyontek Ketika teman-teman merokok saya ikut-ikutan Saya tidak usah berusaha karena kaya dan miskin sudah menjadi takdir Allah SWT Saya telat membayar uang sekolah karena saya menerapkan sikap sabar ........................., ................ 20..... Guru Mapel PAI Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3

Mengetahui Kepala Sekolah

_________________ NIP Saran Kepala Sekolah :

_________________ NIP

434

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2

435

. 2)... Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih.. menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok. Memahami Ajaran Al – Hadits tentang menuntut ilmu 2. • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing.1.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ......... 3) Konfirmasi 436 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . Kegiatan Inti 1)... Membaca hadits tentang menuntut ilmu 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih dengan fasih. Pendidikan Agama Islam IX/1 2.............. Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya.......... guru sebagai fasilitator..

........................................................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.................................................................................................................................................. kemudian hafalkan! Mengetahui Kepala Sekolah ..........................................  Membaca keseluruhan alHadits tentang menuntut ilmu dengan benar.................................................................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......................... ................................................................................................................ 20......................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal Bacalah hadits tentang menuntut ilmu dengan fasih dengan fasih. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Membaca setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang menuntut ilmu dengan benar..................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 437 ...... ............................ ................................... .............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ..............................................

Eksplorasi • Guru menjelaskan kandungan hadits tentang menuntut ilmu.... dan dapat menjelaskan kandungan hadits tentang menuntut ilmu. Kegiatan Inti 1).. Pendidikan Agama Islam IX/1 2... Memahami Ajaran Al – Hadits tentang menuntut ilmu 2. Menyebutkan arti hadits tentang menuntut ilmu 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad hadits tentang menuntut ilmu. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Arti mufradad hadits tentang menuntut ilmu • Arti surat hadits tentang menuntut ilmu • Kandungan hadits tentang menuntut ilmu Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok..................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... 2)..... mengartikan hadits tentang menuntut ilmu..... 438 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..2... Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad.

............................................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 439 ..............................  Mengartikan keseluruhan al-Hadits tentang menuntut ilmu dengan benar.......................................................... ........................ guru bertindak sebagai fasilitator........................................................ Lafaz ‫ نظيف‬artinya .. • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal Lafaz ‫ النظمافة‬artinya ................... ........ Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................................................................................................... ............................................................. Lafaz ‫ من اليممان‬artinya ............... Tulislah arti hadits tentang menuntut ilmu yang menyatakanbahwa menuntut ilmu itu sebagian dai iman!  Tulislah artinya!     .......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa berlatih mengartikan hadits tentang menuntut ilmu berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan ........ 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru.. Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .................................. 20............................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Mengartikan setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang menuntut ilmu dengan benar........................................

... Elaborasi • Siswa melakukan kegiatan pembiasaan berserah diri dalam setiap aktifitas belajar maupun pekerjaan yang lain.... • Pembiasaan diri menjaga menuntut ilmu... Memahami al-Hadits tentang menuntut ilmu 2. Pendidikan Agama Islam IX/1 2. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Sikap menjaga menuntut ilmu. 3) Konfirmasi 440 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ................. Menyebutkan hadits tentang menuntut ilmu 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mensimulasikan sikap berserah menjaga menuntut ilmu serta membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari.. 2). Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai makna kandungan hadits tentang menuntut ilmu....3... Kegiatan Inti 1). • Siswa melaporkankegiatannya.. Eksplorasi • Guru menjelaskan Sikap menjaga menuntut ilmu...

 Menjelaskan arti menuntut ilmu seperti yang terkandung dalam alHadits. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan makna yang terkandung dalam alHadits tentang menuntut ilmu. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Tes isian Instrumen / Soal  jelaskan makna yang terkandung dalam al-Hadits tentang menuntut ilmu.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 441 .  Menjelaskan prinsipprinsip menuntut ilmu seperti terdapat dalam alHadits.  jelaskan prinsip-prinsip menuntut ilmu seperti terdapat dalam alHadits. Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri skala sikap Instrumen Soal Pernyataan 1 2 3 4 5 Saya memakai pakaian yang bersih dan rapi Ketika akan shalat saya pasti wudu dan menggunakan pakaian yang suci Saya mandi sehari paling tidak dua kali Saya memotong kuku seminggu sekali Ketika melihat sampah yang tercecer saya buang di tempat sampah.  Jelaskan arti menuntut ilmu seperti yang terkandung dalam al-Hadits.

......................................................................................................................... 442 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........................................................................... ..................................................... ....... 20............................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ............................................................................................................................................................................................................................ ....

...1. Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir 3. 2).........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Pendidikan Agama Islam IX/1 3.. • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group)..... Eksplorasi • Guru memberikan gambaran mengenai dhsyatnya hari akhir.... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli mengenai hari akhir dengan metode .. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Pengertian iman kepada hari akhir • Kehidupan dunia yang bersifat sementara • Fungsi beriman kepada hari akhir dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami iman kepada hari akhir..... Kegiatan Inti 1).. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 443 . • Siswa berdiskusi tentang kehidupan dunia yang hanya sementara.. menjelasakan kehidupan dunia hanya sementara........... serta menjelaskan fungsinya.. Menjelaskan pengertian beriman kepada Hari Akhir 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mengimani hari akhir.

................................ 444 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............................  Menjelaskan berbagai peristiwa terkait dengan hari akhir......................................... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........................................................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menjelaskan pengertian hari akhir....................................................................................... ......................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Jelaskan pengertian iman kepada hari akhirl!  Ceritakan kejadian hari akhir!  Tulislah ayat tentang hari akhir!  Jelaskan tanda-tanda hari akhir!  Jelasakan fungsi beriman kepada hari akhir! Mengetahui Kepala Sekolah ...............  Menjelaskan nama-nama hari akhir.......................................................................................  Menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir  Menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir.. ................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .............................................. ........................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Siswa menelaah lebih mendalam mengenai fungsi beriman kepada hari akhir............... 20.........

. Kegiatan Inti 1).... Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir 3..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .......... 2).. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dengan metode . Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Dalil naqli dan aqli tentang hari akhir • Dalil naqli tentang adanya pembalasan amal baik dan buruk manusia Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya mengartikan dalil naqli dan aqli tentang hari akhir. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 445 ...... Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan ayat-ayat yang berhubungan dengan ahri akhir.........2.. Menyebutkan ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan hari Akhir 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca dan mengartikan dalil naqli dan aqli tentang hari akhir dan adanya pembalasan amal baik dan buruk manusia........ Pendidikan Agama Islam IX/1 3..

............................  Sebutkan ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari akhir..................................  Menyebutkan ayat-ayat alQuran yang menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari akhir............................. ........................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ......................................................................................... ............................... Mengetahui Kepala Sekolah .... ............................................................... ........................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi  Menyebutkan ayat-ayat alQuran yang menegaskan iman kepada hari akhir......................................... 20...............  Sebutkan ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tanda-tanda datangnya hari akhir.......................................................................... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  Sebutkan ayat-ayat al-Quran yang menegaskan iman kepada hari akhir.............................................................................. 446 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....................................... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ..............................................  Menyebutkan ayat-ayat alQuran yang menjelaskan tanda-tanda datangnya hari akhir.........................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman................

..... 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis. • Siswa mendeskripsikan kesan-kesannya.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ...... Elaborasi • Siswa melakaukan kegiatan tadarus di rumah selama satu minggu. Pendidikan Agama Islam IX/1 3. 2).. Kegiatan Penutup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 447 .. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Tadarus al-Qur'an • Perilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an Metode Pembelajaran • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah... Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah kegiatan tadarus al-Quran... Meningkatkan keimanan kepada Hari Akhir 3. Kegiatan Inti 1)......... Menampilkan sikap mencintai Al-Qur’an sebagai Kitab Allah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa membiasakan diri tadarus al-Qur'an dan berperilaku yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an......3.........

................................ ................................... 20..............................................................................................................  jelaskan pengertian kiamat kubra dan tanda-tandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan alHadits................................. ................................................... • Menjelaskan pengertian kiamat kubra dan tandatandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits....................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian kiamat sughra dan tandatandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits......................................................................................  jelaskan proses kejadian kiamat sughra dan kubra seperti terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits..................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................ 448 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. • Menjelaskan proses kejadian kiamat sughra dan kubra seperti terkandung dalam al-Quran dan alHadits....... Mengetahui Kepala Sekolah ......................................................................................................... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal  jelaskan pengertian kiamat sughra dan tanda-tandanya seperti terkandung dalam al-Quran dan alHadits................................................................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ......... ........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini......................................... ................................

..... 2).. • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang tasamuh dengan metode ......... Pendidikan Agama Islam IX/1 4..... 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 449 .. serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan.. Membiasakan perilaku terpuji 4. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian tasamuh... Menjelaskan pengertian tasamuh 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan tasamuh.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Pengertian tasamuh • Dalil naqli tentang tasamuh • Fungsi tasamuh dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya berakhlak mulia. • Guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil (small group) Kegiatan Inti 1)..... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai tasamuh.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .1. membaca dan mengartikan dalil naqlinya.......

............................................................... ..................... 450 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal • • • • • Jelaskan pengertian qanaah! Jelakan pengertian tasamuh! Jelaskan ciri-ciri qana’ah! Apakah fungsi qanaah? Tulislah dalil naqli tentang tasamuh! Mengetahui Kepala Sekolah .................................... ......................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .............................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman....... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian qana'ah dan menyebutkan dalilnya.. .... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini................................................................................... • Menjelaskan pengertian tasamuh dan menyebutkan dalilnya.............................................................................................. 20................................ ...................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .......................................................................................................................

.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Contoh-contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan.......... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Penugasan • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari contoh-contoh nyata perilaku tasamuh dalam kehidupan.... Kegiatan Penutup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 451 .... 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.... Pendidikan Agama Islam IX/1 4.2. Kegiatan Inti 1).. Menampilkan contoh perilaku tasamuh 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku tasamuh dalam kehidupan dan menyukainya...... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. Membiasakan perilaku terpuji 4.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... 2)......

....................... .......................................... ..........................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini....................... 452 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............................................. ..................................................................................................... 20......................................................................................................................................................................................................................... .......................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ..................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal • Ceritakan contoh penerapan qana’ah! • Ceritakan contoh penerapan tasamuh! Mengetahui Kepala Sekolah ........ • Menunjukkan contohcontoh perilaku tasamuh dalam kehidupan seharihari.......................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menunjukkan contohcontoh perilaku qana’ah dalam kehidupan seharihari.........................................

2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membiasakan diri berperilaku tasamuh dalam kehidupan serta merasakan manfaatnya............... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa. Kegiatan Inti 1).... 2)..... Membiasakan perilaku terpuji 4.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pembiasaan perilaku tasamuh dalam kehidupan • Manfaat berperilaku tasamuh dalam kehidupan Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Modeling • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai indahnya berakhlak mulia..3.. Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 453 .... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. 3) Konfirmasi • Siswa menuliskan kesan-kesannya.. Pendidikan Agama Islam IX/1 4..... Elaborasi • Siswa melakukan simulasi perilaku tasamuh.

........... • Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam lingkungan masyarakat. 454 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........................................................................................................................... ...................................................................................................................... .........................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........................................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam lingkungan keluarga........... Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes simulasi Instrumen / Soal • Simulasikan sikap anak yang toleran terhadap kawannya yang bukan muslim! Mengetahui Kepala Sekolah ........... • Membiasakan perilaku qana'ah dan tasamuh dalam lingkungan sekolah................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .......................................................................... 20............................................................................................................... ........................................ Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ................................................................................................. ........

dan tatacara penyembelihan hewan........1.. Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela...... waktu pelaksanaan zakat fitrah dan besarnya zakat fitrah 2). Pendidikan Agama Islam IX/1 5.... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 455 ... • Hal-hal yang makruh dalam menyembelih.. • Dalil naqli tentang penyembelihan hewan...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... • Tatacara menyembelih hewan.. syarat-syarat. hal-hal yang makruh... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian penyembelihan hewan • Syarat-syarat penyembelihan.. Kegiatan Inti 1)....... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian zakat. Memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan 5. dalil naqli.. Menjelaskan tatacara penyembelihan hewan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian. macam-macam zakat..

.. • Menunjukkan dalil naqli terkait dengan penyembelihan hewan...... 20.... . Guru Mapel PAI _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : _________________ NIP 456 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........... • Menjelaskan tatacara penyembelihan hewan yang baik dan benar...... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........ Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal • • • Apa dasar hukum dilakukannya penyembelihan hewan? Jelaskan secara singkat tentang tata cara penyembelihan hewan yang benar menurut hukum Islam! Carilah ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan penyembelihan hewan lalu tuliskan dalam buku kerja kalian! Mengetahui Kepala Sekolah . Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi • Menjelaskan pengertian penyembelihan hewan dan dasar hukumnya. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam menganai Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta Nisab zakat mal 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.............

... Pendidikan Agama Islam IX/1 5....... • Pembagian daging aqiqah.. • Waktu pelaksanaan qurban.. • Pengertian aqiqah • Dalil naqli hukum pelaksanaan aqiqah.. Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. • Ketentuan hewan aqiqah...... Memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan 5... • Dalil naqli hukum pelaksanaan qurban. Menjelaskan ketentuan aqiqah dan qurban 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan ketentuan aqiqah dan qurban.... • Waktu pelaksanaan aqiqah. • Ketentuan hewan qurban • Pembagian daging qurban...... Kegiatan Inti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 457 .... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian qurban.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ......2...

......................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...... ♦ Menjelaskan syarat-syarat aqiqah dan qurban...... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........ ♦ Menyebutkan dalil naqli terkait dengan aqiqah dan qurban Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal ♦ Apa yang dimaksud dengan qurban? ♦ Sebutkan syara-syarat hewan untuk aqiqah dan qurban! ♦ Jelaskan perbedaan antara aqiqah dan qurban! ♦ Carilah ayat-ayat al-Quran terkait Mengetahui Kepala Sekolah ................... ♦ Menjelaskan perbedaan antara aqiqah dan qurban................................................................................................. ............................ 458 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ........... .............. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan zakat fitrah dan mal.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas diskusi yang harus dilakukan siswa...................... 20......................................................................................................................................................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan pengertian aqiqah dan qurban serta dasar hukumnya....................... 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya......... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ...... ................................................................ 2)..................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1)...................... .

..................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ............... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 459 .......

. Kegiatan Inti 1)... Elaborasi • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang orang-orang yang berhak menerima zakat..... • Praktik cara menyembelih binatang qurban dan aqiqah.... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya cara penyembelihan hewan aqiqah dan hewan qurban. • Siswa mengklasifikasi danmenjelasakan orang-orang yang berhak menerima zakat.. 2).... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 460 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.. Eksplorasi • Guru menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa.. Memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan 5. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Doa/lafaz sebelum menyembelih binatang... Memperagakan cara penyembelihan hewan aqiqah dan hewan qurban 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat memperagakan cara penyembelihan hewan aqiqah dan hewan qurban...............3. Pendidikan Agama Islam IX/1 5.

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman............... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................................................................................. .......... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ................................................................................. ............................................................................................................................................... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 461 ............. 20............................................................. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan tatacara penyembelihan hewan aqiqah dan qurban........................................................................... • Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal ♦ Jelaskan tatacara penyembelihan hewan aqiqah dan qurban! ♦ Peragakan cara penyembelihan hewan qurban dan aqiqah di hadapan teman-teman kalian! Mengetahui Kepala Sekolah . memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........................................................................................................ ♦ Memperagakan penyembelihan hewan aqiqah dan qurban di depan kelas... .......................................................... ...........................................................

Kegiatan Inti 462 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ......... • Wajib haji dan umrah...1. • Sunah haji dan umrah • Larangan bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah.... • Dalil naqli tentang haji dan umrah....... • Hukum melaksanakan ibdah haji dan umrah... Memahami hukum Islam tentang Haji dan Umrah 6.. • Rukun haji dan umrah.. • Dam dalam haji dan umrah... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari akhlak tercela. • Syarat-syarat haji dan umrah... Menyebutkan pengertian dan ketentuan haji dan umrah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat mamahami ketentuan haji dan umrah. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Pengertian haji dan umrah..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Pendidikan Agama Islam IX/1 6........

♦ Menjelaskan laranganlarangan pada waktu melaksanakan ibadah haji dan umrah. ♦ Menjelaskan hikmah dan fungsi ibadah haji dan umrah. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam menganai Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya serta Nisab zakat mal 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . macam-macam zakat. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian zakat.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1). ♦ Menjelaskan sunnah haji dan umrah. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal ♦ Jelaskan apa yang dimaksud dengan haji dan umrah! ♦ Sebutkan syarat-syarat haji dan umrah! ♦ Jelaskan perbedaan antara ♦ Jelaskan rukun-rukun umrah yang kalian ketahui! ♦ Sebutkan beberapa sunnah haji dan umrah! ♦ Sebutkan dua macam larangan yang dilkukan pada waktu melaksanakan ibadah haji! ♦ Carilah dalil naqli baik dari ayatayat al-Quran maupun hadits terkait dengan ibadah haji dan umrah lalu tuliskan dalam buku kerja kalian! ♦ Cobalah kalian lakukan identifikasi tentang hikmah dan fungsi ibadah haji dan umrah terkait dengan perilaku kita seharihari! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 463 . ♦ Menunjukkan dalil naqli terkait dengan ibadah haji dan umrah. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan pengertian haji dan umrah serta dasar hukumnya. ♦ Menjelaskan syarat-syarat haji dan umrah. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. waktu pelaksanaan zakat fitrah dan besarnya zakat fitrah 2). ♦ Menjelaskan rukun umrah. ♦ Menjelaskan rukun dan wajib haji serta perbedaan antara keduanya.

........................ ............................................................... .............................................................................................. ...................................................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......................................................................................................................................................................... 20................. 464 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....................................................................................................... ..............................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ..................................................................................

. Pendidikan Agama Islam IX/1 6. Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah..2.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kemanusiaan ( Humanity ) Materi Pembelajaran • Bentuk-bentuk pelaksanakan ibadah haji dan umrah • Manasik haji dan umrah Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil...... Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari perbedaan zakat fitrah dan mal........... Memahami hukum Islam tentang Haji dan Umrah 6...KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas diskusi yang harus dilakukan siswa. Kegiatan Penutup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 465 ......... 2).... Kegiatan Inti 1).. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan hasilnya..

............................................................................. ........................................................................................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi ♦ Menjelaskan bentukbentuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah................. haji ifrad d................................................ Pelaksanaan ibadah haji dengan mendahulukan umrah atas haji disebut..............KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.............. haji wada’ 2................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ............................................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................... ♦ Memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan melakukan manasik haji di sekolah................................. Jelaskan dengan singkat urutanurutan pelaksanaan ibadah haji dan umrah! 3. Peragakan pelaksanaan tawaf yang benar lengkap dengan bacaannya! Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................... 466 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................ haji tamattu’ b............ ......... 20.............. ....................... a................................................................................. haji qiran c......................................... ♦ Menjelaskan tatacara pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal 1......... ...............

......... dan pengajaran 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kebangsaan (cityzenship ) Materi Pembelajaran • Sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan. • Sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui pengajaran.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan. sosial. sosial... • Sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui kegiatan sosial... Memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara 7..... Elaborasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 467 .. Kegiatan Inti 1)......1..... Pendidikan Agama Islam IX/1 7. dan pengajaran.... Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya kerja keras seperti yang dilakukan Nabi. Eksplorasi • Guru menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kegiatan perekonomian 2).

. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui pendidikan dan pengajaran..... Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui hubungan sosial.. 20.. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .. .............. Jelaskan dengan singkat sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui hubungan sosial! 3. Jelaskan dengan singkat sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui pendidikan dan perdagangan! Mengetahui Kepala Sekolah ..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa menelaah lebih dalam mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem perdagangan yang menjunjung nilai-nilai kejujuran...... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 468 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Teknik Penilaian Tes tertulis Bentuk Instrumen Tes uraian Instrumen / Soal 1... 3.... Ceritakan dengan singkat sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan! 2..... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.. Menceritakan sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan.. 2....

. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 469 . Eksplorasi • Siswa menyaksikan VCD sejarah hijrah nabi ke Madinah dan perjuangan Nabi dan para sahabat periode Madinah. 2)............... Memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara 7.... Menceritakan sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa....2....... Pendidikan Agama Islam IX/1 7. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kebangsaan (cityzenship ) Materi Pembelajaran • Sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa • Sejarah beberapa kerajaan Islam di Sumatera • Sejarah beberapa kerajaan Islam di Sulawesi Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan Pertama dan kedua Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil.... Kegiatan Inti 1).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Elaborasi • Siswa menyusun sinopsis. Sumatera dan Sulawesi 4 X 40 menit ( 2 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menceritakan sejarah beberapa kerajaan Islam di Jawa. Sumatera dan Sulawesi........

...... memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.. Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ... 2.. 20. • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.. 4.... Sebutkan beberapa kerajaan Islam yang pernah berkembang di Sulawesi! 4....... program pengayaan.. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. Menceritakan beberapa kerajaan Islam di luar Jawa. 2. dan .. Menceritakan beberapa kerajaan Islam di Sumatera. .. Menceritakan beberapa kerajaan Islam di Jawa.. Sebutkan beberapa kerajaan Islam yang pernah berkembang di luar Jawa..... dan Sulawesi. Menceritakan beberapa kerajaan Islam di Sulawesi.... Sumatera. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.. dan Sulawesi! Mengetahui Kepala Sekolah . • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Jelaskan bagaimana akhir pemerintahan kerajaan Samudera Pasai di Sumatera! 3... 3.. Teknik Penilaian Tes lisan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Instrumen / Soal 1....... Dua di antara kerajaan Islam yang ada di Jawa pada masa lalu adalah . Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1..... Sumatera... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP 470 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 471 .

... : ............................ : IX /2 : ......... KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) 472 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) PERANGKAT PEMBELAJARAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru NIP Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs.. : ..............................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 473 .

.. Memahami Al-Qur’an surat Al-Insyirah 8....... Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya. Kegiatan Inti 1)....... Pendidikan Agama Islam IX/2 8... 2).KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Surat al-Insyirah Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan membaca al-Qur’an. • Guru memilih beberapa siswa yang mempunyai kemampuan membaca Al Qur'an di atas rata-rata untuk menjadi . 474 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .. Menampilkan bacaan QS Al-Insyirah dengan tartil dan benar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca surat al-Insyirah dengan fasih....... Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan surat al-Insyirah...1........ • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok...

Membaca potonganpotongan ayat dalam QS. at-Tin dengan tartil dan benar lalu cobalah untuk menghafalnya! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 475 . • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. program pengayaan. guru sebagai fasilitator. Membaca keseluruhan ayat dalam QS. Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .‫ك‬ َ‫ر م‬ َ‫ز م‬ ْ ( ‫و‬ ِ‫ك ّي‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫ع‬ َ‫نما م‬ َ‫ع م‬ ْ ( ‫ض‬ َ‫و م‬ َ‫و م‬ َ‫م‬ . memberikan penguatan dan penyimpulan • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing. Bacalah keseluruhan ayat dalam QS. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.‫ك‬ َ‫ر م‬ َ‫ه م‬ ْ ( ‫ظ‬ َ‫ض م‬ َ‫ق م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ي م‬ ِ‫ل ّي‬ ‫ذ‬ َّ‫ۤاة‬ . al-Insyirah dengan tartil dan benar. Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran. al-Insyirah dengan benar. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Bacalah potongan-potongan ayat di bawah ini dengan tartil dan benar: . • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi.‫ب‬ ْ ( ‫ص‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫فما‬ َ‫ت م‬ َ‫غ م‬ ْ ( ‫ر‬ َ‫ف م‬ َ‫ذا م‬ َ‫إ م‬ ِ‫فّي‬ َ‫م‬ 2. Teknik Penilaian Tes lisan Bentuk Instrumen Praktik Instrumen / Soal 1. 2.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............. . 20............ ...................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah .............................................. 476 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ............. ....................................................................................................................

........ Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad. Menyebutkan arti QS Al-Insyirah 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad surat al-Insyirah......... Pendidikan Agama Islam IX/2 8...2. mengartikan surat al-Insyirah.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. 2). • Siswa berlatih mengartikan ayat demi ayat berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan . Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Arti mufradad surat al-Insyirah • Arti surat al-Insyirah • Kandungan ayat surat al-Insyirah Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 477 ........ Kegiatan Inti 1).. Memahami Al-Qur’an surat Al-Insyirah 8. dan dapat menjelaskan kandungan ayat surat al-Insyirah. Eksplorasi • Guru menjelaskan kandungan ayat surat al-Insyirah........

al-Insyirah dengan benar. Teknik Penilaian Tes tulis Tes lisan Bentuk Instrumen Pilihan ganda Jawaban singkat Praktik Instrumen / Soal 1. Lafalkan QS. al-Insyirah adalah: a. 3. program pengayaan. Arti yang tepat untuk kata ‫ض‬ َ‫ق م‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫م‬ َ‫ر م‬ ‫ك‬ َ‫ه م‬ ْ ( ‫ظ‬ َ‫ م‬dalam QS. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Mengartikan masingmasing ayat dalam QS. guru bertindak sebagai fasilitator.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru. • Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Mengartikan masingmasing kata dalam QS.. 2. Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . Ayat yang tepat dari arti “Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu” adalah . yang telah meragukan hatimu d. 2. • Guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi. 3. yang telah menghilangkan bebanmu c. al-Insyirah ayat demi demi ayat lengkap dengan terjemahnya! 478 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . alInsyirah dengan benar. Kegiatan Penutup • Guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.. alInsyirah dengan benar. • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. • Guru melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Mengartikan keseluruhan ayat dalam QS. yang telah melapangkan dadamu b. yang telah memberatkan punggungmu. layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik.

.............................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mengetahui Kepala Sekolah ...................................... ..................................................... 20............................................. ................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 479 .................................................................................................................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................................................................................ ...............................

.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Eksplorasi • Guru menjelaskan cara Mempraktikkan perilaku dalam bekerja dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam QS.. Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.. Mempraktikkan perilaku dalam bekerja dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam QS.....3. Pendidikan Agama Islam IX/2 8... Memahami Al-Qur’an surat Al-Insyirah 8.... Kegiatan Inti 1)...... • Mempraktikkan Pembiasaan diri bersikap pasrah kepada Allah sesudah menyelesaikan kegiatan belajar/bekerja.. 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Mempraktikkan sikap berserah diri kepada Allah sesudah menyelesaikan kegiatan belajar/bekerja serta membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari... 2).... al-Insyirah. al-Insyirah.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Mempraktikkan Sikap berserah diri kepada Allah sesudah menyelesaikan kegiatan belajar/bekerja.......... Elaborasi 480 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

• Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Penugasan Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Uraian singkat Essay Pekerjaan rumah Uji petik kerja Instrumen / Soal 1. Menjelaskan makna yang terkandung dalam QS. Tunjukkan perilaku kalian di kelas dalam belajar yang mencerminkan perilaku bekerja keras! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 481 . alInsyirah. al-Insyirah ayat 8? 3. 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan kegiatannya. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. 3. Menunjukkan contohcontoh perilaku dalam bekerja keras dan selalu berserah diri kepada Allah seperti terkandung dalam QS. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Menjelaskan makna bekerja keras dan berserah diri kepada Allah seperti terkandung dalam QS. Apa yang dimaksud dengan berserah diri seperti tersebut dalam QS.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Siswa melakukan kegiatan pembiasaan berserah diri dalam setiap aktifitas belajar maupun pekerjaan yang lain. 2. 4. al-Insyirah. alInsyirah. Mempraktikkan perilaku dalam bekerja keras dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam QS. alInsyirah dalam kehidupan sehari-hari. al-Insyirah (‫إ‬ ِ‫فّي‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ص‬ ‫ب‬ َ‫ن م‬ ْ ( ‫فما‬ َ‫ت م‬ َ‫غ م‬ ْ ( ‫ر‬ َ‫ف م‬ َ‫ذا م‬ َ‫!) م‬ 2. Buatlah laporan tentang contohcontoh perilaku bekerja keras dari survey yang kalian lakukan di lingkungan tempat tinggal kalian! 4. Jelaskan makna yang terkandung dalam ayat 7 dari QS.

.................................................................................................................................................................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Teknik Penilaian diri Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri /skala sikap Instrumen Soal Pernyataan 1 2 3 4 5 Saya melaksanakan perintah orang tua kalau diberi hadiah Ketika ulangan saya berusaha agar mendapat nilai bagus walaupun harus menyontek Ketika teman-teman merokok saya ikut-ikutan Saya tidak usah berusaha karena kaya dan miskin sudah menjadi takdir Allah SWT Saya telat membayar uang sekolah karena saya menerapkan sikap sabar Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3 Mengetahui Kepala Sekolah .............................................. 482 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .............................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .......................... .............................. ........................... ....................................................................................... ............................................................................................ ................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................... 20..........................................................................................................

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 483 .... guru sebagai fasilitator. 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam kelompok masing-masing.. Memahami Ajaran Al – Hadits tentang kebersihan 9...... menyalin dengan benar dan hafal dengan lancar Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Hadits tentang kebersihan dengan fasih Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ....... Pendidikan Agama Islam IX/2 9... Kegiatan Inti 1)........ Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan bacaan hadits tentang kebersihan dengan fasih.1.. Elaborasi • Siswa berlatih membacanya dengan metode tutir sebaya.. 2).......... Membaca hadits tentang kebersihan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca hadits tentang kebersihan dengan fasih dengan fasih..

..... .................... 20................................................................................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............ ............. 484 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .............. Membaca keseluruhan alHadits tentang kebersihan dengan benar.......... Membaca setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang kebersihan dengan benar............................................ Bacalah bagian dari hadits tentang kebersihan di bawah ini: َ‫زا م‬ ‫ن‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ّي‬ ْ ( ‫ل ا‬ ُ ‫م‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫هلل م‬ ِ‫د ّي‬ َّ‫ة‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫ م‬‫ن‬ ِ‫مما ّي‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( ِ‫ر ا ّي‬ ُ ‫ط‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫ر م‬ ُ ‫هو‬ ُ ‫ط‬ ُّ ‫ال‬ َ‫ي م‬ ‫ن‬ ْ ( ‫ب‬ َ‫مما م‬ َ‫ل م‬ ُ ‫م‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫و م‬ ْ ( ‫أ‬ َ‫ن م‬ ِ‫ل ّي‬ َ‫م م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫هلل م‬ ِ‫د ّي‬ َّ‫ة‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫هلل م‬ ِ‫ن ا ّي‬ َّ‫ة‬ َ‫حما م‬ َ‫ب م‬ ْ ( ‫س‬ ُ ‫و‬ َ‫ م‬ ِ‫ر ّي‬ ‫ض‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( َ‫وا م‬ َ‫ت م‬ ِ‫وا ّي‬ َ‫مما م‬ َ‫س م‬ َّ‫ال ة‬ Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2......................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................................................... .................. Bacalah potongan-potongan hadits ini dengan benar: ِ‫مما ّي‬ ‫ن‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( ِ‫ر ا ّي‬ ُ ‫ط‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫ر م‬ ُ ‫هو‬ ُ ‫ط‬ ُّ ‫ال‬ َ‫زا م‬ ‫ن‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫م‬ ِ‫ل ّي‬ ْ ( ‫ل ا‬ ُ ‫م‬ َ‫م‬ ْ ( ‫ت‬ َ‫هلل م‬ ِ‫د ّي‬ َّ‫ة‬ ُ ‫م‬ ْ ( ‫ح‬ َ‫ل م‬ ْ ( ‫وا‬ َ‫م‬ 2......................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1........................................ Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Praktik Instrumen / Soal 1..................... ............

. Memahami Ajaran Al – Hadits tentang kebersihan 9.......... Menyebutkan arti hadits tentang kebersihan 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca arti mufradad hadits tentang kebersihan.. • Siswa berlatih mengartikan hadits tentang kebersihan berdasarkan arti mufradadnya dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan ... Eksplorasi • Guru bertanya kepada siswa arti al-Hadits tentang kebersihan dan berusaha menghafalkannya 2). mengartikan hadits tentang kebersihan... Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 485 ... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Arti mufradad hadits tentang kebersihan • Arti surat hadits tentang kebersihan • Kandungan hadits tentang kebersihan Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil (small group) dan menempatkan dalam setiap kelompok.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Elaborasi • Siswa membaca arti mufradad........2.. dan dapat menjelaskan kandungan hadits tentang kebersihan....... Pendidikan Agama Islam IX/2 9. Kegiatan Inti 1)...

.................................................................. 2................................ kesabaran itu bersinar c.................................. Arti yang tepat dari potongan hadits ٌ ‫يما‬ ‫ء‬ َ‫ض م‬ ِ‫ر ّي‬ ُ ‫ب‬ ْ ( ‫ص‬ َّ‫وال ة‬ َ‫ م‬adalah: a........... .......... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ....................... Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 3) Konfirmasi • menyampaikan kesulitan yang dialami kepada guru......................... Teknik Penilaian Kuis Tes tulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Pilihan ganda Instrumen / Soal 1......... ................. ........ Mengartikan keseluruhan al-Hadits tentang kebersihan dengan benar........................................ kekayaan itu bermanfaat d......................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.......................................... Mengartikan setiap kata yang ada dalam al-Hadits tentang kebersihan dengan benar.................................................................................. kesabaran itu ada batasnya b. kebersihan itu adalah iman Mengetahui Kepala Sekolah ......... guru bertindak sebagai fasilitator........ 20................... 486 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ...................................... Terjemah dari kata ‫ن‬ ِ‫مما ّي‬ َ‫ي م‬ ْ ( ‫ل‬ ْ ( ِ‫ر ا ّي‬ ُ ‫ط‬ ْ ( ‫ش‬ َ‫ م‬adalah ............... 2...

Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. 2).. Metode Pembelajaran • Ceramah • Demonstrasi • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa perilaku bersih seperti dalam al-Hadits. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 487 .... Eksplorasi • Guru Mengimbau kepada untuk selalu berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari.. Pendidikan Agama Islam IX/2 9...... Kegiatan Inti 1).. Menampilkan perilaku bersih seperti dalam al-Hadits 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menampilkan perilaku bersih seperti dalam al-Hadits...... Elaborasi • Siswa diajak dan dihimbau untuk selalu berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami al-Hadits tentang kebersihan 9..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ................3.. • Menjelaskan makna kebersihan seperti terkandung dalam al-Hadits.....

2. 3. Cobalah kalian mengidentifikasi aktivitas kalian di rumah yang terkait dengan perilaku bersih. Menampilkan perilaku bersih seperti dalam alHadits dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Teknik Penilaian diri Bentuk Instrumen • Lembar penilaian diri skala sikap Teknik Penilaian Tes tulis Penugasan Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Jawaban singkat Pekerjaan rumah Praktik Instrumen / Soal 1. Menampilkan perilaku bersih seperti dalam alHadits dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. lalu buatkan laporannya! 3.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Tunjukkan perilaku bersih di kelas di saat proses pembelajaran mata pelajaran PAI! Instrumen Soal : Pernyataan 1 2 3 4 Saya memakai pakaian yang bersih dan rapi Ketika akan shalat saya pasti wudu dan menggunakan pakaian yang suci Saya mandi sehari paling tidak dua kali Saya memotong kuku seminggu sekali Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 Selalu Skor 0 Sering Skor 1 Jarang Skor 2 Tidak Pernah Skor 3 488 . Menjelaskan makna kebersihan seperti terkandung dalam alHadits. Apa makna kebersihan sebagaimana tercermin dalam hadits Nabi? 2. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran • VCD pembelajaran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.

.................... Mengetahui Kepala Sekolah ..............................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 5 Ketika melihat sampah yang tercecer saya buang di tempat sampah.................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 489 ..................................................... ................. . Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .......................................................................................................................................................... 20............................................................... ..................................................................................................................................

Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10......... Kegiatan Inti 1)... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Materi Pembelajaran • Pentingnya beriman kepada qadha dan qadar • Ciri-ciri orang yang beriman kepada qadha dan qadar Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apresepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya iman kepada qadha dan qadar.. • Siswa Menelaah berbagai literatur untuk menemukan ciri-ciri beriman kepada qadha dan qadar.... 2).... Menyebutkan ciri-ciri beriman kepada qadha dan qadar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pentingnya beriman kepada qadha dan qadar dan menyebuitkan ciri-ciri orang yang beriman kepada qadha dan qadar..... Pendidikan Agama Islam IX/2 10.....1..KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. Eksplorasi • Guru Mengimbau kepada untuk selalu berpenampilan bersih dan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari........ 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 490 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... Elaborasi • Siswa berdiskusi dan menelaah ciri-ciri beriman kepada qadha dan qadar.

............ Sebutkan beberapa ciri bahwa seseorang telah beriman kepada qadha dan qadar! 3... 3.................... . Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 491 .... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ................................... Cobalah kalian mengidentifikasi beberapa perilaku yang menunjukkan beriman kepada qadha dan qadar berdasarkan pengamatan kalian di tengah-tengah masyarakat! Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................ Menyebutkan perilaku yang menunjukkan beriman kepada qadha dan qadar Allah....................... ................................................................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1................... • Teknik Penilaian Tes lisan Tes tulis Penugasan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Uraian Identifikasi Instrumen / Soal 1............................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.................................. Menjelaskan pengertian beriman kepada qadha dan qadar Allah............... 2................ memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.. 20......................................... Apa yang dimaksud dengan beriman kepada qadha dan qadar! 2.... Menyebutkan ciri-ciri seseorang telah beriman kepada qadha dan qadar Allah.........

. Eksplorasi • Guru memberikan penjelasan mengenai pengertian qadha dan qadar... Kegiatan Inti 1)..... Menjelaskan hubungan antara qadha dan qadar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelasakan pengertian qadha dan qadar dan menjelasakan hubungan antara keduanya serta meyakini bahwa kejadian yang baik dan buruk merupakan takdir Allah.. qadar dan takdir • Kejadian yang baik dan buruk merupakan takdir Allah Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya iman kepada qadha dan qadar.. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. Pendidikan Agama Islam IX/2 10.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian qadha dan qadar • Hubungan antara qadha........ mencari dan menemukan hubungan antara qadha dan qadar.. Elaborasi • Siswa menelaah.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... 2)... memberikan penguatan dan penyimpulan 492 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..2.. Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10......

....................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX .................... 20.................................. Menjelaskan perbedaan antara qadha dan qadar Allah...................................... 3............................. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP/MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1............................ .................................... Apa makna kata qadha dan qadar dari segi bahasa! 2.......... ...................... 2................................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : . Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 493 ....................................................... Buatlah laporan tentang suatu aktivitas (misalnya aktivitas kalian di sekolah) yang menunjukkan hubungan antara qadha dan qadar! Mengetahui Kepala Sekolah .............. ............... ......................................................................................... Apa perbedaan pokok antara qadha dan qadar menurut pendapat para ulama! 3................................................................ Teknik Penilaian Kuis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Jawaban singkat Uraian Instrumen / Soal 1.......................... Menjelaskan hubungan antara qadha dan qadar Allah..................... Menjelaskan pengertian qadha dan qadar Allah.......................................

...... Kegiatan Inti 1). 3) Konfirmasi • Siswa melaporkan kegiatannya.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Perbedaan takdir muallak dan mubram • Contoh-contoh takdir muallaq dan mubram Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya contoh-contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari...... Menyebutkan contoh-contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membedakan takdir muallak dan mubram dan menyebutkan contoh-contohnya..... 494 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... Elaborasi • Siswa mendiskusikan contoh-contoh qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ... Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10......3.. Eksplorasi • Siswa Mengamati berbagai fenomena di masyarakat untuk mengidentifikasi perilaku seseorang yang beriman kepada qadha dan qadar.. 2).... Pendidikan Agama Islam IX/2 10...

......... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1............... Di antara dua contoh dari qadha dan qadar Allah adalah ................ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 495 ....................... Menyebutkan contohcontoh qadha dan qadar dalam kehidupan seharihari yang belum pernah kita alami..................................................... Menyebutkan contohcontoh qadha dan qadar dalam kehidupan seharihari yang pernah kita alami..................... 2.............................. Identifikasi juga beberapa contoh qadha dan qadar Allah yang belum kalian alami dalam perbuatan kalian sehari-hari! Mengetahui Kepala Sekolah ........................................................................................................................... Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Isian Identifikasi Identifikasi Instrumen / Soal 1......... ................................................................................ Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : . Cobalah kalian mengidentifikasi beberapa contoh qadha dan qadar Allah terkait dengan perbuatan kalian sehari-hari! 3.... 3............. . Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ............................................................................ dan .... Menyebutkan contohcontoh qadha dan qadar Allah seperti disebutkan dalam al-Quran........................... 20.... .................... 2....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.................................

....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : SMP / MTs . mengartikan dan menjelaskan maksud dalil naqli tentang qadha dan qadar..... 2).. Elaborasi • Siswa berlatih membaca dan mengartikan dengan metode . Meningkatkan keimanan kepada Qadha dan qadar 10. Eksplorasi • Guru mendemonstrasikan ayat-ayat yang berhubungan dengan qadha dan qadar.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Dalil naqli tentang qadha dan qadar • Arti dalil naqli tentang qadha dan qadar • Maksud dalil naqli tentang qadha dan qadar Metode Pembelajaran • Ceramah • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Aprsepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan qadha dan qadar..4. Kegiatan Inti 1). Menyebutkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan qadha dan qadar 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat membaca. Pendidikan Agama Islam IX/2 10. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 496 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .

...................................... Tunjukkan satu ayat terkait dengan qadha dan qadar lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia! 3....................... lalu tulislah dalam buku kerja kalian dan serahkan kepada guru kalian! 2............................................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. ...................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.......... Teknik Penilaian Penugasan Tes lisan Tes tulis Bentuk Instrumen Pekerjaan rumah Unjuk kerja Uraian Instrumen / Soal 1................................................... ........ memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup • Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........................................................................................................................... Menunjukkan beberapa ayat al-Quran yang berkaitan dengan qadha dan qadar........................ . Mengartikan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan qadha dan qadar.............................. 2.. 3................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 497 ........................................... Menyimpulkan isi kandungan ayat-ayat alQuran yang berkaitan dengan qadha dan qadar............................. Sebutkan dan jelaskan satu kandungan pokok dari ayat-ayat alQuran yang terkait dengan qadha dan qadar! Mengetahui Kepala Sekolah ............. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................. 20................................. Carilah ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan iman kepada qadha dan qadar..... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ..............

• Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang takabur dengan metode .. 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat Menyebutkan pengertian takabur. Pendidikan Agama Islam IX/2 11..... 2). Menyebutkan pengertian takabur............ Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian takabur • Dalil naqli tentang takabur • Akibat buruk takabur Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya menghindari takabur........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian takabur. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai takabur... Menghindari Perilaku tercela 11. Kegiatan Inti 1).... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa 498 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..1.........

.............................................................................................................. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 499 ............................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ...... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .................................. 2.................. 20....................................................... Menyebutkan dalil naqli terkait dengan takabur.......................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........................... ...... .. Menjelaskan pengertian takabur.............................................................................................................. Tunjukkan salah satu dalil naqli terkait dengan takabur! Mengetahui Kepala Sekolah .......................... ................................ memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini............................. Teknik Penilaian Kuis Tes lisan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Jawaban singkat Instrumen / Soal 1................... Apa makna kata takabur dari segi bahasa! 2.......................................................................... ..........

........ Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk mencari ciri-ciri takabur....... 500 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... Pendidikan Agama Islam IX/2 11... 2)....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .contoh perilaku takabur 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa memahami ciri-ciri pentakabur. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.. Menghindari perilaku tercela 11.. Kegiatan Inti 1).. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Ciri-ciri pendendam • Ciri-ciri munafik Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Menyebutkan contoh ..2.. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa........ memberikan penguatan dan penyimpulan • Siswa melaporkan hasilnya....

..... Menyebutkan contohcontoh perilaku takabur terhadap Allah Swt................................................................................................................ Menyebutkan contohcontoh perilaku takabur terhadap sesama manusia........................... .............................. 2...... .. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 501 ........... Cobalah kalian mengidentifikasi contoh-contoh perilaku manusia yang menunjukkan takabur kepada sesamanya! ............. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ....................................................................................................................................................... Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Identifikasi Identifikasi Instrumen / Soal 1............................... Guru Mapel PAI Mengetahui Kepala Sekolah _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ......................................................................................... ............. ........................................................................................................... 20........................................................... Cobalah kalian mengidentifikasi contoh-contoh perilaku manusia yang menunjukkan takabur kepada Allah! 2................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini...................................

Menghindari perilaku tercela 11. Pendidikan Agama Islam IX/2 11...... Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.... 502 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 .... Menghindari perilaku takabur dalam kehidupan seharihari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menunjukkan sikap ingin menjauhi perilaku takabur serta membiasakan diri menjauhi perilaku takabur.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..... 3) Konfirmasi • Siswa melaporakan hasilnya...... 2). Elaborasi • Siswa berdiskusi tentang cara-cara menjauhi takabur...3... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Menjauhi perilaku takabur • Pembiasaan diri menjauhi perilaku takabur Metode Pembelajaran • Tanya jawab • CTL • Penugasan Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai Tentang Menghindari perilaku takabur dalam kehidupan seharihari Kegiatan Inti 1)..............

.............. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................................ ..................... .............................................. Menghindari perilaku takabur di tengah-tengah masyarakat....... .............................. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ......................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini.......................................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 503 ............... Menghindari perilaku takabur di tengah-tengah keluarga....................................... Teknik Penilaian Tes tulis Tes tulis Tes tulis Bentuk Instrumen Urian Urian Urian Instrumen / Soal 1..... Sebutkan dan jelaskan beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menghindari takabur di tengah-tengah keluarga! 2........................................... 3............ .......................................................................................... Sebutkan dan jelaskan beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menghindari takabur di sekolah! 3.............................................................................................................. 2......................................................................................... Sebutkan dan jelaskan beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk menghindari takabur di tengah-tengah masyarakat! Mengetahui Kepala Sekolah ....... 20.................................. Menghindari perilaku takabur di lingkungan sekolah........

... serta ketentuan makmum masbuk dan muwafiq. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian shalat jamaah dan munfarid • Dalil naqli tentang keutamaan shalat jamaah • Syarat-syarat shalat berjamaah • Ketentuan imam dan makmum.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. ketentuan menjadi imam...1. 504 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 . makmum shaf. Kegiatan Inti 1)............. Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian....... Menyebutkan pengertian dan ketentuan sholat sunnat berjamaah dan munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian shalat jamaah dan munfarid serta menjelaskan ketentuannya.. Pendidikan Agama Islam IX/2 12......... Memahami tatacara berbagai shalat sunnah 12..... • Ketentuan makmum masbuk dan muwafiq • Ketentuan shaf shalat berjamaah • Halangan shalat jamaah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan shalat jamaah. syarat-syarat.

.............................. 2.............................................................................................................. 20..........................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)................................................................ • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang keutamaan shalat berjamaah................................ 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman........ ................ memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini....................... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai keutamaan shalat berjamaah....... Apa yang dimaksud dengan shalat sunnah berjama’ah? 2..................... ...... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1............................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ........................... Menjelaskan pengertian shalat sunnah munfarid..... Apa yang dimaksud dengan shalat sunnah munfarid? 3.............................. ........... ............. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 505 ................................................ Mengetahui Kepala Sekolah Teknik Penilaian Tes lisan Tes lisan Penugasan Bentuk Instrumen Jawaban singkat Jawaban singkat pekerjaan rumah Instrumen / Soal 1........... Menyebutkan dalil naqli terkait dengan shalat sunnah berjama’ah dan munfarid................................................................. Menjelaskan pengertian shalat sunnah berjama’ah.................. Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .............................................................. Kumpulkan beberapa dalil naqli terkait dengan shalat sunnah berjama’ah dan munfarid lalu tunjukkan di depan kelas! ..................................... 3......... ....................

. 506 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....... serta ketentuan makmum masbuk dan muwafiq... • Ketentuan makmum masbuk dan muwafiq • Ketentuan shaf shalat berjamaah • Halangan shalat jamaah Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan shalat jamaah.... Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian shalat jamaah dan munfarid • Dalil naqli tentang keutamaan shalat jamaah • Syarat-syarat shalat berjamaah • Ketentuan imam dan makmum.... Memahami tatacara berbagai shalat sunnah 12... Pendidikan Agama Islam IX/2 12.2.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : . makmum shaf.... Kegiatan Inti 1).......... Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian. ketentuan menjadi imam. syarat-syarat... Menyebutkan contoh shalat sunnat berjamaah dan munfarid 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian shalat jamaah dan munfarid serta menjelaskan ketentuannya.

............................................................................... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman....................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ................................................................. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 507 ........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) 2)..................................... • Siswa berlatih membaca dalil naqli tentang keutamaan shalat berjamaah.............................................................................. 2.. Menyebutkan contohcontoh shalat sunnah berjama’ah................................................. ........................... Teknik Penilaian Tes tulis Kuis Bentuk Instrumen Isian Isian Instrumen / Soal 1............................ .............................................................................. .................................................................. Di antara tiga contoh shalat sunnah berjama’ah adalah ........ ................................................ .............................................................. Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1..... Satu contoh shalat sunnah munfarid adalah .. dan ............................. Menyebutkan contohcontoh shalat sunnah munfarid............................................ .............................................. 20.......... Mengetahui Kepala Sekolah . memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........... 2............................................................... Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai keutamaan shalat berjamaah...... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ........................................................................................................... ..............................................................

.........KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : ..3...... mensimulasikan shaf.. • Simulasi shaf shalat jamaah dengan satu makmum.. Kegiatan Inti 1). Memahami tatacara berbagai shalat sunnah 12. Pendidikan Agama Islam IX/2 12. dua makmum. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan shalat berjamaah.... dan tiga makmum • Simulasi makmum muwafiq dan makmum masbuk Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • Demonstrasi • Simulasi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai keutamaan shalat jamaah.... • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Mempraktikkan shalat sunnat berjamaah dan munfarid dalam kehidupan sehari-hari 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran Siswa dapat mempraktikkan shalat berjamaah.. Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Praktikkan shalat berjamaah...... 2)... makmum muwafiq. Elaborasi 508 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..... dan makmum masbuk...

Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1. • Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan 11-20 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini. Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . Rubrik : Aspek yang dinilai • • • Bacaan-bacaan. Menjelaskan tatacara shalat sunnah berjama’ah dan munfarid. 2. baik bacaan rukun maupun sunah Gerakan-gerakan rukun Kekhusyu’an / tumakninah / penghayatan Indikator kemampuan • Melaksanakan shalat berjamaah tanpa melakukan kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum. 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa • Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman. • Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan 21-30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum. Tunjukkan dan praktikkan salah satu shalat sunnah munfarid yang sering kalian lakukan! Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 509 .KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Siswa melakukan praktik shalat berjamaah. mensumulasikan shaf makmum. • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ • kurang khusyu’ • khusyu’ Nil ai 100 95 90 85 80 75 70 65 60 Teknik Penilaian Tes lisan Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Jawaban singkat Uji petik kerja Instrumen / Soal 1. Jelaskan secara singkat tatacara shalat sunnah berjama’ah dan munfarid! 2. Mempraktikkan shalat sunnah berjama’ah dan munfarid di sekolah. menjadi makmum muwafiq dan makmum masbuk. • Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan 1-10 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum.

........................... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................... ..................................................................................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) • Melaksanakan shalat berjamaah dengan melakukan lebih dari 30 kesalahan ketika menjadi imam maupun makmum................................... .................................................... 20....................................................................................................................................................................................... .................... • kurang khusyu’ 55 Mengetahui Kepala Sekolah ....................................................................................................................................................................... ...................................................................................... 510 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ..

.....KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .... 3) Konfirmasi • Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 511 . Eksplorasi • Guru menjelaskan pengertian seni dan tradisi Islam........ dan menyebutkan contoh budaya lokal yang merupakan tradisi islam Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Materi Pembelajaran • Pengertian seni budaya lokal • Pengertian tradisi Islam • Contoh-contoh budaya lokal yang merupakan tradisi islam Metode Pembelajaran • Ceramah • Tanya jawab • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru memotivasi siswa mengenai pentingnya memahami budaya dan seni Islam....... 2)... Pendidikan Agama Islam IX/2 13.1.... Kegiatan Inti 1)... Memahami sejarah tradisi Islam Nusantara 13. Elaborasi • Siswa menelaah lebih dalam mengenai seni dan tradisi Islam serta mencari contoh-contohnya. Menceritakan seni budaya lokal sebagai bagian dari tradisi Islam 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menjelaskan pengertian seni budaya lokal..... tradisi Islam......

........................... 20.. .. memberikan penguatan dan penyimpulan Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini........ 3........................................ Menjelaskan pengertian tentang tradisi Islam........................................... ... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : ............................ Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS • Mushaf Al-Quran Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1........... ................................................................. Apa yang kalian ketahui tentang seni budaya lokal! 2........................................................................... Tunjukkan beberapa seni budaya yang berkembang sekarang yang merupakan warisan tradisi Islam! 3............................................................. 2............................... • Teknik Penilaian Tes tulis Bentuk Instrumen Jawaban singkat Instrumen / Soal 1........ Menjelaskan pengertian tentang seni budaya lokal.......KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman.................................. Menceritakan seni budaya lokal yang bernuansa Islami............................................................................................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX ............................................................................................................ .................................................... Jelaskan salah satu jenis seni budaya lokal yang bernuansa Islami di daerah kalian! Mengetahui Kepala Sekolah ......................... 512 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ...

...... grebeg besar dan sekaten... Kegiatan Inti 1). dugderan. dugderan.. kupatan.. • Apresiasi terhadap tradisi tradisi halal bihalal.... kupatan.. dugderan.. grebeg besar dan sekaten.KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Sekolah Mata Pelajaran Kelas /Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi Waktu : : : : : : .. kupatan. 2)... grebeg besar dan sekaten.. Elaborasi • Siswa berdiskusi untuk berdiskusi tentang tradisi halal bihalal.... grebeg besar dan sekaten Karakter siswa yang diharapkan : Dapat dipercaya ( Trustworthines) Rasa hormat dan perhatian ( respect ) Tekun ( diligence ) Tanggung jawab ( responsibility ) Kecintaan ( Lovely) Kebangsaan (cityzenship ) Materi Pembelajaran • Tradisi halal bihalal... Memahami sejarah tradisi Islam Nusantara 13.2. kupatan.. dugderan. Eksplorasi • Guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan dan tugas yang harus dilakukan siswa.... Pendidikan Agama Islam IX/2 13...... Metode Pembelajaran • Tanya jawab • Diskusi • CTL Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Pendahuluan • Apersepsi • Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil. Memberikan apresiasi terhadap tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara 2 X 40 menit ( 1 pertemuan) Tujuan Pembelajaran • Siswa dapat menceritakan dan mengapresiasi tradisi halal bihalal... 3) Konfirmasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 513 ...

.......................................... Penerbit Umum • LKS MGMP PAI SMP / MTS Penilaian Indikator Pencapaian Kompetensi 1.................................................KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman......... .... Memelajari tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara... Kegiatan Penutup ♦ Guru bersama siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan belajar dalam KD ini..................... Bermanfaat atau tidak ? Menyenangkan atau tidak ? Sumber Belajar • Buku PAI Kelas IX . • • Teknik Penilaian Observasi Tes unjuk kerja Bentuk Instrumen Instrumen observasi Proyek Instrumen / Soal 1....................................................... ............................................... Memberikan apresiasi terhadap tradisi dan upacara adat kesukuan Nusantara yang bernuansa Islami. Buatlah satu kelompok (group) seni untuk mengembangkan salah satu seni budaya lokal yang Islami dengan misi dakwah Islam! Mengetahui Kepala Sekolah ............. Lakukan pengamatan terhadap salah satu upacara adat di lingkungan kalian lalu buatlah laporannya dengan mengaitkan dengan pandangan Islam! 2.......... Guru Mapel PAI _________________ NIP _________________ NIP Saran Kepala Sekolah : .............................. 2.................. .................................................................................. 20............ 514 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 ....................................................... memberikan penguatan dan penyimpulan • Siswa melaporkan hasilnya...........................................................................................................

KTSP Perangkat Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) ANALISIS PENCAPAIAN KETUNTASAN BELAJAR PESERTA DIDIK PER KD Pencapaian Ketuntasan Belajar Peserta Didik/KD SK 1 SK 2 SK 3 Nama Siswa KD KD KD 1. ….. …. ….2 dst 2.1 1..1 3...2 dst No KKM 1 2 3 4 5 dst Rata-rata Ketuntasan belajar (dalam %) ≤ 49 50-74 75-100 ≥ KKM sekolah …... ….2 dst 3. …. …. ….. jml siswa Frekwensi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KLS VII s/d IX Semester 1-2 515 .1 2.. …..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful