Anda di halaman 1dari 35

BELAJAR CARA BELAJAR

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Julai 2001

1. OBJEKTIF MODUL

Menjelaskan konsep BCB. Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Membimbing guru mengenal pasti strategi pembelajaran. Membantu guru mengaplikasi BCB dalam p & p

2. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR

Murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Melatih murid memperoleh maklumat tambahan di luar waktu sekolah. Belajar Cara Belajar sejajar dengan matlamat pendidikan untuk belajar seumur hidup.

3. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR

Murid berupaya belajar sendiri tanpa guru. Murid menggunakan pengetahuan rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran. Murid menilai tahap pembelajaran sendiri.

4. APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR

Belajar Cara Belajar adalah proses teknik pembelajaran sama ada bersama guru atau tidak

Kemahiran Belajar
Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan. Kemahiran belajar melibatkan beberapa kemahiran seperti:

Kemahiran Belajar
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Kemahiran Nota Kemahiran Mendengar Membaca Menulis Mengambil Mengingat

a.Kemahiran Mendengar
Apa yang didengar ..........pelbagai teks seperti: Arahan Lakonan Puisi Berita Ucapan Syarahan Lagu Taklimat Pengumuman Penerangan

Mengapa perlu didengar.... untuk mendapatkan:


Maklumat Fakta Data Pengetahuan Penjelasan Penghayatan muzik, puisi, bunyi

Siapa yang didengar .


Sesiapa

sahaja yang memberi maklumat memberi penjelasan membuat pertanyaan memberi pendapat

b. Kemahiran Membaca

Skimming/Luncuran Untuk maklumat ringkas dan pantas Baca tajuk, pendahuluan dan rumusan Scanning/ Imbasan Untuk maklumat lebih dalam daripada skimming Baca pendahuluan, rumusan dan kandungan bab Perhatikan kata kunci, konsep, rajah, grafik, data

Bacaan Intensif

Untuk Maklumat Terperinci strategi : SQ3R Survey - pendahuluan, tajuk, ringkasan Question tajuk jadi soalan jawab Read baca perenggan untuk maklumat Recite ringkaskan, refrasakan perenggan Review lihat nota semula, pastikan ingat isi

Baca Laju

Boleh baca laju dan faham kandungan Tumpuan sepenuhnya masa membaca Kesan isi penting melalui tanda: tulisan condong/ bergaris/tebal graf/gambar rajah/peta minda Membuat catatan nota

Menulis Cepat
Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran menulis dengan kepantasan yang tinggi dan tulisannya boleh dibaca oleh orang lain. Oleh itu, menulis cepat memerlukan unsur: Kelajuan menulis Tulisan yang boleh dibaca

Mencatat Nota

Mencatat nota adalah aktiviti merekod fakta,maklumat dan isi penting daripada bahan yang dibaca, dilihat atau didengar. Mencatat nota berlaku dalam semua situasi belajar seperti semasa kuliah, ceramah, penerangan, temuduga, membaca buku atau bahan lain.

Mengingat

Mengingat ialah proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria dengar dan deria lihat yang baik. Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang telah berlaku selepas beberapa jam.

Bagaimana meningkatkan kemahiran mendengar

Motivasikan diri untuk memberi sepenuh tumpuan dan perhatian kepada pembelajaran hari itu Menumpukan perhatian pada apa yang diperkatakan, ditunjukkan dan ditulis Memandang ke arah guru.

KEMAHIRAN MAKLUMAT

Definisi Maklumat

Maklumat ialah pengetahuan,data,butiran,fakta, keterangan, atau cerita tentang sesuatu perkara atau seseorang

Kemahiran maklumat terdiri daripada:


Kemahiran perpustakaan Kemahiran belajar Kemahiran penyelidikan Kemahiran komunikasi dan penyampaian

SUMBER MAKLUMAT
Bahan audiovisual
Contohnya filem, video, aset, cakera laser, mirofilem, mikrofis, pita magnetik

Sumber berasaskan manusia


Contohnya ibu bapa, guru, pakar bidang, tokoh dan sebagainya.

SUMBER MAKLUMAT

Sumber berasaskan komputer


Contohnya dalam talian dan luar talian, cakera padat, dan internet.

Bahan bercetak
Contohnya buku, majalah, monograf,surat khabar, jurnal dan laporan.

JENIS SUMBER/BAHAN
1. Jurnal 2. Laporan /Statistik 3. Kertas Kerja 4. Paten 5. Standard/Piawaian 6. Tesis/Disertasi 7. Katalog Perdagangan 8. Ensiklopedia 9. Kamus 10. Tesaurus 11. Atlas/Peta 12. Gazetiar 13. Brosur/risalah 14. Akhbar 15. Majalah/Buletin 16. Buku teks/rujukan 17. Buku Tahunan 18. Monograf 19. Buku log/diari 20. Kitab suci/Hadith 21. Almanak 22. Indeks 23. Abstrak 24. Bibliografi 25. Ulasan/Resensi 26. Direktori 27. Biografi 28. Buku Panduan /Manual 29. Pangkalan Data Dalam Talian 30. Internet 31. CD-ROM

CONTOH ENJIN PENCARIAN

STRATEGI METAKOGNISI
An intellect is someone whose mind watches itself. - Albert Camus

Metakognisi ialah kebolehan mengetahui apa yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. (Costa, A.L.:1981)

Pengertian Metakognisi
Metakognisi ialah kesedaran tentang hal yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Kesedaran diri mengenai fikiran dan pembelajaran merupakan perkara penting dalam aspek metakognisi. Apabila kesedaran ini wujud, murid dapat mengawal fikirannya untuk merancang, memantau dan menilai apa yang dipelajari .

GAYA PEMBELAJARAN
Mengapa perlu mengenal pasti gaya pembelajaran?

Setiap individu mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Fokus terhadap apa yang diperlajari Memaksimumkan hasil pembelajaran.

Apakah Gaya Pembelajaran?


1. 2.

Gaya pembelajaran VAK Gaya pembelajaran Dunn & Dunn

1. Gaya pembelaran VAK


VISUAL AUDITORI

KINESTETIK

2. Gaya Dunn & Dunn


Berasaskan beberapa aspek :

Alam Sekitar Emosi Sosiologi Fizikal Psikologi

Alam Sekitar
Bunyi Cahaya Suhu Pola

Emosi
Motivasi Ketabahan Tanggung jawab Struktur

Sosiologi
Sendiri Pasangan Rakan Sebaya Pasukan Guru Pelbagai cara

Fizikal
Persepsi Makan Waktu Gerakan

Psikologi

Global atau Analitik Otak Kiri atau Otak Kanan Impulsive atau Refleksif