Anda di halaman 1dari 8

ffig,re"

PENGURUSAN DIRI

7.1 PEMILIHAN PAKAIAN

Pengenalan

Persoalan mengapa pakaian yang sesuai?

pakaian yang baik dan

kita berpakaian? Bagaimana

rupa bentuk pakaian? Apa

bagaimanakal

Dimanakah pakaian itu sesuai dipakai?

apakah faktor yang mempengaruhi rupa b6ntuk dan

pakaian sering dibincangkan.

Sejak zaman dahulu lagi manusia

untuk memberi perlindungan kepada tubuh

memerlukan pakaian sebagai keperluan asa

dari cuaca sejuk dan panas agar

bahaya dari persekitaran aiau

yang baik juga berfungs

seseorang oengin penuh keya

seterusnya pakaian

kering, memberi perlindungan dari ancaman

disamping untuk mengawal suhu badan. pakaian

perhiasan yang dapat menyerlahkan penampilan

keselesaanapabila

menghadiri majlis-majlis tertentu,

untuk menutup aurat yang

menyembunyikan kecacatan diri.

dapat menunjukkan nilai kesopanan disampir

Terdapat pelbagai reka bentuk dan stail

buatan atau kombinasi kedua sumber

seseorang, pemilihan rupa bentuk

pakaian yang diperbuat

bagi memberi

'penampilan

dari bahan sut

yang bail

pakaian

ini dipengaruhi oleh beberapi fakt

teknologi, faktor sosial da

sumber keluarga,

badan, jenls p,

faktor geografi, faktor pendidikan dan

kemajuan

faktor agama dan kepercayaan, faktor ekonomi dan

pemilihan stail pakaian sering dipengaruhi oleh faktor bentuk

gaya hidup, masa dan tempat dan faktor kemampuan atau sumber kewanga

7.1.1 Faktor Pemilihan Pakaian

(a) Geografi

.

lklim seperti panas di kawasan tropika atau khatulistiwa dan sejuk dingin dan

sesebuah tempat atau negara mempengaruhi pemilihan rupa bentuk pakaian.

.

Pakaian dari fabrik yang mudah

menyerap lembapan dan pengalir haba y

tempal

seperti dari kapas, linen, jut, sisal, rayon dan sutera sesuai untur

panas disamping

potongan pakaian yang longgar, ringan, nipis dan sederhi

adalah lebih selesa.

.

Pakaian dari fabrik yang dapat

mengekalkan suhu badan seperti fabrik bulu

disamping pakaian perlu tebal dan perlu

menahan diri dari kesejukan da

muka) untuk mengelakkan

sesuai untuk tempat beriklim sejuk

sarung tangan, topi dan mafela untuk

manakala pemakaian jubah dan hijab (penutup

debu dan ribut pasir khususnya yang tinggal di kawasan padang pasir.

104

PH( 1

'n llih a'

isiotc';

it trca"

(erJa a'

€UdUE

^^^-^.

cil

t

I tu||v:

!d

dai,.

Et

d5

(epac3

sepe|:

politik.

tnaka a

rrjaa n,

rsalji c

rg baik

>eriklin

^

+^h^

au kulit

3maka

angrn

rripada

out#

TOP|K 7

, PENGURUSAN DlRl

SSru

w

Rajah 7.1: Contoh pakaian yang dipengaruhi oleh faktor Geosrafi

(b) Pendidikan dan Kemajuan teknologi

.

Dengan

adanya

pendidikan yang berkaitan dengan pakaian, individu akan mempunyai

penegetahuan dan pandangan yang lebih luas terhadap fesyen, pemilihan dan

penjagaan pakaian sejajar dengan perkembangan teknologi yang dapat mencipta dan

mengeluarkan pakaian siap dengan menggunakan mesin-mesin industri yang canggih yang dapat memenuhi cita rasa pengguna yang pelbagai.

.

Melalui teknologi komunikasi dapat menyalurkan maklumat tentang perkembangan

fesyen dalam dan luar negara yang terkini.

.

Kemajuan teknologi

juga memberi pengetahuan dan kemahiran dalam

memperkenalkan

teknik pembuatan fabrik yang lebih baik dengan sistem penjagaan

yang lebih mudah dan ringkas

ounn

105

ffi6_

w

-

PENGURUSAN DtRt t{I

Rajah 7.2: Contoh pakaian dan

fabrik yang

dipengaruhi oteh

pendidikan dan kemajuan tekiotogi

(c) Sosiat dan potitik

' Aktiviti bersosial

seperti

pemilihan pakaian perlu disesrJaikan .menghadiri

formal, kasual atau separa formal.

majlis-majris rasmi, tak rasmi atau

oengan tujuan Lr.tiuiti terseout s#"o,

:s-@

**J

' ldentiti seseorang

juga dapat dikenari merarui pemakaian pakaian seragam

yang berrainan

bangsa juga

kaurn', . p"("[n

' Pakaian seseorang

merambangkan identr: :u,,ry

tersebut menjadi alat rc,*.r*r,*ril

prrli.-

d

seseorang' Bagi masyarakat pelbagai

fl:1,Jil;:?I;:r.il%T berkonssi ouoaya oai"r-arp"r, p"r"r."i","

' Di sesetengah negara, pemerintahnya menentukan cara pemakaian rakyatnya

(d) Agama dan Kepercayaan

'

o

Ajaran agama da1

bagi orang lslam lebih

juga

.keRercayaan

mempengaruhi pemilihan

auiat

pakaian. c.:?$,n,,l

*r_

,*-,-r,l

sopin dan menutup

ugama rain . seperti

untuk menunaikan r

manakara penganut

'penganut

Kristian, auJha ata- *,'*i

mempunyai ketetapan pakaian masing_masing.

Pilihan warna seperti putih, hitam,

merah, kuning dan hijau juga memberi pe-isnrumill

mengikut keadaan dan situasi tertentu.

106

PENGURUSAN DIRI

Raiah 7.3: Contoh pakaian yang dipengaruhi oleh faktor Aqama dan Kepercavaan

la'

l.a -

2:3

kas

I

l

13

ra

i-: -

-a

(e) Ekonomi dan sumber keluarga

.

.

Cara seseorang itu berpakaian dapat menunjukkan status ekonominya. Contohnya

seseorang yang berpendapatan baik akan memilih pakaian yang berjenama dari fabrik

yang baik, stail yang menarik dan kuantiti yang banyak, sebaliknya seseorang yang

berpendapatan rendah lebih berjimat dan membeli ikut keperluan.

Ekonomi sesebuah negara juga boleh memperlihatkan cara berpakaian rakyatnya. Ekonomi negara yang baik dapat memberi peluang kepada rakyat menikmati taraf

kehidupan yang tinggi seterusnya dapat memiliki pakaian yang baik.

Raiah 7.4: contoh pakaian vans dipenoaruhioleh faktor Ekonomidan Sumber Keluarga

UI

o*di

_107

PENGURUSAN DIRI

7.1.2 Jenis Bentuk Badan

Pengenalan

setiap individu mempunyai ciri-ciri fizikar

yang tersendiri. Bentuk badan juga

iaitu bentulk badan

rt

untur

lnt"t? satu dengan lain. Terdapat dua jenis bEntuk ualan

dan

bentuk badan bermasalah. Ana-lisis diri

p"rt,

-oit.t

;;,rw-

perbezaan di antara bahagian badan (figure) oengan bentuk badan ,standard

mengenalpasti

ciri-ciri badan dan jenis

"n

I

badan ierta [ategori bentuk u"o.n ,"r"r"",,g

Ketinggian

kepala merupakan satu ukuran untuk menerangkan ,proportion':-,ar''m

1. Bentuk badan 'standard'

(a)

(b)

Ukuran standard oreh barat antara z % - g x

tinggi

kepara | ,head hemf

menyeimbangkan 'bust point'waist, crotch dan kneellvet

Ciri bentuk badan standard ialah berukuran keliling

fl:g',sg1l,Jp:t: 1?s_?ls3n

buat).

Pemitihan

pakaian

dada Scm kurang dm

oanyar

t;.nJb.*

rii#i ;:;;

boteh digunakan dan lidak

-kepada

bergantung

tinggi o"" r"ir'

(c) Bahagian Badan Standard (rujuk Rajah 7.5)

108

o

o

o

.

Bust level

: chin to bust , t head

to waits, 2 heads

crotch,3 heads

Waist level : chin

Crotch level : chin to

Knee level : chin to mid-knee.

.

h

PENGURUSAN DIRI

2. Bentuk Badan Bermasalah

(a) Mengenalpasti bentuk badan secara am postur (posture) tegaUjatuh atau mendada

na-

larc

)as:

apa:

bag

ura'

ln3

,ec,

secara mengukur badan

(b) Jenis masalah adalah dada besar dan punggung lebar.

(c)

Jenis bentuk badan:

o

Bentuk segi tiga - garis bahu yang kecil dan garis pinggul yang besar

o

o

Bentuk segi tiga terbalik - garis bahu lebar / besar dan garis pinggul kecil

Bentuk

pinggang

ramping (Hour glass) - garis bahu dan pinggul sama lebar dan garis

kecil

 
 

o

Bentuk segi empat - garis bahu, garis pinggang dan pinggul adalah sama.

(d)

Kategori bentuk badan:

o

gefiuk dan pendek

o

g€rnuk dan tinggi

o

kurus dan pendek

o

kurus dan tinggi

(e)

Perbandingan antara bahagian-bahagian badan dengan badan keseluruhannya

(0

adalah berkait rapat.

Terdapat individu yang bertangan dan berkaki yang lebih panjang atau lebih pendek

berbanding dengan badan.

(g) Terdapat individu yang

Labuh Tengah Belakang yang lebih panjang

walaupun ia seorang yang rendah dan terdapat individu yang Labuh Tengah

mempunyai

Belakang yang pendek dan kaki yang panjang

ldeal

DUI ffi

Hourglass Straight

Broad shoulder /

Small hip

Rajah 7.6: Jenis Bentuk Badan

Narrow shoulder / Large hip

109

ffi--

PENGURUSAN DIRI

7.1.3 Pemilihan stair pakaian Mengikut Bentuk Badan

Pengenalan

Pakaian dapat

pakaian formal, pakaian

dibahagikan kepada beberapa

khusus dan pakaian

kategorr seperti pakaian das:-iu***,*;

kaslar.

setiap kategori pz" 3 ft" ,,,r,

keperluan

be-::rl0

ilrl,iiii*,,ir

mempunyai peranannya sendiri

oleh itu faktor pemilihan pakaian

dapat menyerlahkan

yang mampu memenuhi kesemua

pJdulah dilakukan r"orir mungkin ia pakaia- -?*r**ii,,,*

seseorang. Aspek yang perlu diambil be.:.

stiir pJr"idn agar sesuai denga- :*nil,N

i;rrui,,rumr

lagi keperibadian

dari segi warna, corak, garisan, tekstur.oan

badan seseorang agar lebih menarik dan lengkap.

Pemilihan pakaian bergantung kepada tinggi dan saiz badan (rebar atau kecir).

1. Gemuk dan pendek

2. Gemuk dan tinggi

3. Kurus dan pendek

110

Gatatan

Warna - gelap dan sejuk, elak"a- *, ,,tr-l;iilt,, panas

Corak - kecil dan sederhana

Garisan - menegak

Tekstur - lembut, nipis dan s:,:i*,liuriili

nipis, tidak kitat.

Stail pakaian -

garis leher 3: -

"::

kolar lurus, lengan paoanar

,,iilnrl

i:lmurl

potongan separa sendat.

Elakkan pakaian berkedut atal :*. ,r,,

warna - gelap dan sejuk, panas

elakle-

ui ,.1r,-,ilriil1,

Corak - kecil dan sederhana

Garisan - menegak

Tekstur -

Stail pakaian - garis

kolar lurus, lengan

leher 3: -

padanan -::.

,.riiull

lliull

potongan separa sendat.

Elakkan pakaian berkedut atau :*- :

Warna - lembut dan panas :

warna gelap

Corak - sederhana dan pesar

Garisan - memanjang atau rne:-:

garis puteri

wln

lil

6

q

asa-c

n-r

\da

S€3,--

da a'

e':-{

r|a-:

'l rrt3*3

')n

d.a

TOPIK ?

PENGURUSAN DIRI

Bentuk badan

Kurus dan tinggi

Akt.i$ 7.1

h'

f'

lii;a"ffi

a

1- Anda dikehendaki menhri

#{Pc"

Tekstur - lembut dan tebal, sederhana

nipis, sedikit kilat.

Stail pakaian - garis leher bulat tidak

luas, kolar lurus, eton, rata, lengan

padanan rata dan gelembung, potongan

separa sendat dan longgar.

Boleh mempunyai kedut atau berlisu.

Warna -

lembut dan panas, elakkan

warna gelap

Corak - sederhana dan besar

Garisan - menegak atau melengkung

Tekstur - lembut, tebal atau sederhana tebal. sedikit kilat

Stail pakaian- garis leher bulat tidak

luas, kolar tinggi, mandarin, lurus,

lengan padanan rata atau gelembung,

dan potongan perlu longgar.

Boleh mempunyai kedut dan berlisu.

7,2 PENGURUSAN DIRI DAN KELUARGA

c

2t

t

2'

oril

'2.1

Penampilan dan Kesihatan Diri

eengenalan

iadan yang sihat dapat menambah ketahanan badan terhadap penyakit, membuat otak

6.c n cergas, mengekalkan

i€:erusnya membentuk

kulit yang bersih dan halus, memperbaiki penampilan diri

peribadi dan personaliti yang menarik dan menaikkan jati diri yang

':-ggi

untuk lebih yakin bila berhadapan dengan orang ramai'

OUH

111