Anda di halaman 1dari 50

r

C 09, Tftr.r \SS \u

rst r G t-tftt5qH

-r

I
q1e, aeL,o
!.-u=o )r.a-"*U,
6 , 9 ^ " ? i .,"

fi

\5
656/

_-t{#\

t rtf _V : J- tbJ\u,q-A=x->JI

Ratib Al-Haddad, dan Wird-ul-Latif

lmam Abdullah,Al-Haddad

HAWI AL KHAIRAT PIHAK PENGELOLA uvww.alhawi.net KUALA LUII'IPUR MALAYSIA

"Qiilfrui*
Assalamu'ataikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang budim?o, Pembaca Bukukecilini dipetik dariterbitan asal yang telah dicetaksempenaMajlisHaul peninggalan mengenang seorang Mujaddid yang lslam abadkedua belas hijri bernama Al-lmam Al-Habib Abdullah bin Alawibin Al-Haddad. Muhammad Beliaudilahirkan perkampungan di sebuah dekatkotaTarim pada di Hadramaut, Yaman 1066 Hijri tahun dan wafatpada7 Dhulqaedah tahun1132 yang Hijri. Beliau terkenal sebagai seorang

m e n g a n d u n g ii l m u ya n g l u a s l a g i yang insan untuk bukan sahaja bermanfaat; kepada bahkan beliau, hiduppad a zaman zaman atau sahajatanpabatasan sesiapa dari dayapenglihatannya Kehilangan umur. Allah umurempattahuntelahdigantikan yangluarbiasa kebolehannya dengan s.w.t. ilmudan menyebarluaskannya. menyerap

I
I

I L

yangdisusun wirid sistem Duadaripada dan oleh beliaudigelarRatibAl-Haddad yang boleh dibaca dalam Wirdul-Latif atau keluarga majlis, bersama mana-mana ini Keduaamalanzikirullah bersendirian. a d a la h c u k u p l e n g ka p d a n te rke n a l kemu j a r a b a n n y a u n tu k me ca P a i perlindungan Allahs.w.t.
tr

Kami sama-sama berdoa' kehadrat Allah s.w.t. semoga para pembaca Ratib Al-Haddaddan Wirdul-Latif dari kaum Mu s l i m in da n M u slimat di Malaysia j ug a men d a p a t barakah A llah s.w.t. serta meneruskanperjalananhidup di alam ini dan alam seterusnya; di dalam perlindungan, maghfirah dan rahmat-Nya. Amin.

Pihak Pengelola Hawi Al-Khairat Malaysia Oktober 2006 www.alhawi.net

Nota: Acara tahunan Majlis Haul sebagai bin Abdullah peninggalan Al-Habib peringatan diadakan secaralazimnya Alawi Al-Haddad ataukeduapada padahariSabtuyangpertama Aman Baitul Masjid di Dhulqaedah bulan setiap AmpangKualaLumpurmulai di JalanDamai, 6:00 petang.

IV

;1^l'|l*,i[l
Ratib At-H"load
Susunan rlrll rs-b A.!l ,roc #l fbyl Al-lmam Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad
CetakanpertamaAugust2006 CetakankeduaJuly 2007 CetakanketigaAugust2008 CetakankeempatOktober2009
I

Ratib Al-Haddad Ratib Al-Haddadini mengambilnama iaitu lmam sempenanama penyusunnya, Abdullah bin Alawi Al-Haddad,seorang yangterkenal. pembaharu lslam(mujaddid) karangan Daripadadoa-doadan zikir-zikir paling yang beliau, Ratib Al-Haddadlah terkenaldan masyhur.Ratibyang bergelar YangTermasyhur) Al-syahir(Ratib Al-Ratib pada malam inspirasi, disusunberdasarkan 1071Hijriyah Laifatul Qadar27 Ramadhan 26 Mei 1661). (bersamaan Ratib ini disusun bagi menunaikan permintaansalah seorang rnurid beliau, 'Amirdari keluarga Bani Sa'd yang tinggal Hadhramaut. di Syibam, di sebuahkampung permintaan tersebut Tujuan'Amirmembuat

ialahbagi mengadakan suatuwiriddan ziku u n t u k am a la n pe n duduk kampungnya agar mereka dapat mempertahandan menyelamatkan diri daripadaajaransesat yang sedangmelandaHadhramaut ketika itu. PertamakalinyaRatib ini dibaca ialah di kampung 'Amir sendiri, iaitu di kota Syibam setelah mendapat tzin dan ijazah daripada Al-lmam Abdullah Al-Haddad sendiri. Selepas itu Ratib ini dibaca di MasjidAl-lmamAl-Haddad di Hawi,Tarim tahun dafamtahun 1072{ijriah bersamaan ratibini 1661 Masehi.Pada kebiasaannya d i b a c a be r ja m a a h bersama doa dan nafalnya,setelah solat lsya'. Pada bulan Ramadhania dibaca sebelumsolat lsya' kesempitan waktuuntuk bagimengelakkan lmam Mengikut menunaikan solatTarawih.

Al-Haddaddi kawasan-kawasan di mana Ratibal-Haddad inidiamalkan, denganizin Allah kawasan-kawasan tersebut selamat dipertahankan daripada pengaruh sesat tersebut. Apabila lmam Al-Haddad berangkat menunaikan ibadahHaji,RatibAl-Haddad pun muladibacadi Makkahdan Madinah. Sehinggahari ini Ratib berkenaan dibaca setiapmalamdi Bab al-Safadi Makkahdan Bab al-Rahmah HabibAhmad di Madinah. bin Zain Al-Habsyi pernah menyatakan bahawasesiapayang membacaRatibAlHaddad denganpenuhkeyakinan dan iman dengan terus membaca"La ilaha illallah" h i n g g a ser a tus kali (walaupun pada kebiasaannya dibaca lima puluh kali), io mungkin dikurniakan denganpengalaman yang di luar dugaannya.

perbezaan Beberapa di bolehdidapati RatibHaddad ini dalambeberapa cetakan terutamaselepasFatihahyang terakhir. Beberapa doaditambah olehpembacanya. Al-Marhum Al-Habib AhmadMasyhur bin Taha Al-Haddad memberiijazah untuk membaca Ratibini dan menyarankannya dibac a p a d a m a sa -ma saya n g l a i n masayangtersebut daripada di atasjuga Mudahdi masakeperluan dan kesulitan. yangmembaca mudahan sesiapa ratibini Allahdaripada diselamatkan bahayadan kesusahan. Amin. Ketahuilah bahawasetiapayat, doa, dan namaAllahyangdisebutkan di dalam ratib Al-Quran initelah dan dipetik daripada yang hadits Rasulullah Terjemahan s.a.w. dibuatdi dalam ratib ini, adalahsecara Bilangan ringkas. bacaan setiap doadibuat

sebanyak tiga kali, kerana ia adalah ganjil(witifl.Ini ialahberdasarkan bilangan saranan lmam Al-Haddadsendiri.Beliau menyusun zikir-zikir yang pendek yang dibaca berulang kali, dan dengan itu memudahkan pembacanya. Zikir yang p e n d ek i ni, jika dibuat selalu secara istiqamoh, adalahlebih baik daripadazikir panjang yang dibuat secara berkala atau cuai(1).
1. "Sya r h Rat ib A I-H a d a d " k o m e n ta r, pembicaraan dan hujah RatibAl-Haddadyang teliti bagi setiapayat di dalam Ratib HaddadAlHabibAlawibin Hassanbin Abdullah Al-Haddad, dalam bahasaArab yang dicetakoleh Al-Habib lssa bin Alawi bin Essa bin AbdulkaderAlHaddad di Singapura dan di Maqam lmam Al Hadad. Bacajuga"SYARAH RATIBHADDAD" UlasanDan Komentar oleh SyedAhmad Semait (PN).

Ratib ini berbeza daripada ratib-ratib yanglainsusunan lmamAl-Haddad kerana RatibAl-Haddadini disusununtuk dibaca lazimnya oleh kumpulan atau jamaah. Semoga usaha kami ini diberkahiAllah.

.lL_f-df,

,isbl "r;,;Jt"Jir

+LIl r{^ill
sfrll e* .,^fil ,r.c,.-.r".U
Ratib Al Haddad Moga-mogaAllah merahmatinya lRahimahu Allahu Ta'alal

ryl :h-""fr3t!;ll\rytilt "e1t1.t1 JL,'?J t:* F)t t,;,ip, li;, gi,j!' J5, ^JT, yf)t * ist -U

t;rGfr'&jfi, 6_n firJf* ;j, t *1,


--o tt. --.. 2 . tt o ttt

o t-

.:+#iffit

c,,6*3&15',
.li....6Jtl

Baca l a h A l - F a ti h a hd e n g a n n i a t pengabulan dan kesempurnaan setiap permintaan dan harapof,, dan kepada penghulu Rasul kitaMuhammad - semoga Allah mencucurkan selawat dansalam-Nya keatasbaginda dankeluarga - dankepada rohpenyusun ratibinibeserta datuknenek jugabapa-bapa dancucucicitnya, kitadan bapa-bapa kamu, mayat-mayat kita dan mayat-mayat kamudan mayat-mayat kaum muslimin sekalian.

o tl ,'o

tar aaaaaa

tr)t*)t Ntt', t, .nJ)t,*;l .',4ia rJr^iJ',J;ii .,JJ


lt

l, _rt_ t_! . lr+,tJ L;-u | . if:.d*ilrJ t_!-, r^r-; .,J Y" L


o' oi. , - o'

-.

tO

. , , . 1. .

Jo

r..4-

f
t. -l

|Lt'r .:elfr |Lr"/ t ,*i r":)


" ,.' .

. Uf\.'6 t

.:,frtAY;"naA;-h3il1 #
l. t - . .

(b*t\d\

'Ur")

1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala pujibagiAllah,Tuhanyang memelihara dan mentadbirsekalian alam. Yang Maha Pemurah,lagi Maha Mengasihani. Yang (hariAkhirat). Menguasai hariPembalasan Engkaulahsahaja (Ya Allah) Yang kami
10

sembah, dan kepadaEngkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjuklah kamijalan yang lurus.laitujalan orangyangEngkau orang telahkurniakan nikmat kepada mereka, bukan orang-orang fialan) yangEngkau telahmurkai, pula danbukan yanEsesat. fialan)orang-orang

'*,il:Li; -vG'''{l'";;l;'yl ' 'l-'-j


s ' oi .b'

'

irrrYl C U;rol,"l,;l ,si 6,:Ji;;t, t' ''*l"'sfr'vpit 'rJ:i*{*-= li '; -7,-:-: tx{ 6il _. "o' : ,;
? o uu o .tzr z ot..1.. t.t e

^Jll ' ^J!-^l

i <4AIt *'rr -, ,.r*,yh:*-:i tt '.t


ui

f*li

b_9 dr_r:f

o' :

t|e r\ f,ot L! | ^:;3 ry] t&,!'ol .Ml";ul1p-'r,&b,'Jr!


l- '. ,. . ?

11

( xoo +

5i*:,

Q)^,)

Dia, 2. Allah,tiadaTuhanmelainkan Yang Tetap hidup,Yang Kekalselamausahkan Yangtidakmengantuk famanya. yang ada segala tidur. Yang memiliki di langit dan di bumi. Tiada sesiapa f at di yang d a Pa t m emb e ri sY aa i zi n -N ya . d e n g a n i is i-N y a m e l a i n ka n a Ya n g m e n g e t a hu ia P a Y a n g d a d i hadapanmerekadan apa yang ada di belakangmereka,sedangmerekatidak sesuatupun dari ilmu Allah mengetahui apa yang Allah kehendaki. melainkan Allah meliputilangit dan Kursi Luasnya bumi; dan tiadalahmeniadikeberatan serta memelihara kepadaAllah meniaga MahaTinggi, Yang Dialah Dan keduanya. lagiMahaAgung.

t2

',i-;;3; fr,ird".ll,U|L J ; |'ui -' 'i.fr '*;it 4lrt:i, / '

\, $;,*Kr,fyr' p\ ri'[s 'a)Jf;1 &Li:' ryUvrl^fr't,il'#


C<no-df+\:f)

telah berimankepada 3. Rasulullah dari apa yang diturunkankepadanya yang dan iuga orang-orang Tuhannya, Allah' kepada beriman semuanya beriman; dan Kitabdan Malaikat-malaikat-Nya, : (Katakan) danRasul-rasul-Nya. kitab-Nya, Seorang antara membezakan "Kamitidak Mereka yanglain." rasul-rasul dengan rasul berkatalagi: Kamidengardan kamitaat wahai keampunan-Mu (kami pohonkan)
13

jualah tempat dankepada-Mu kami, Tuhan kembali."

'.: ;,,'st" e i a;:t'lt, U:'iJl i-iiKi-'Y


a .a -..

F..

&u' trc:'i ,'fue r I ;.W:J*;


1 t- lii.# 1r 6r'it!3"uu.;iil uJ;' g'*rt tLiifrTqA'i3tL
' l.t, c .t ,

L+.," olfis fit\ 6;'|,6f


6 o

t, 17tr;;

.a;t5.Jt;;A Js 6;6

trY;

( .,.r - qJ\ bf" )

seseorang 4. Allah tidak memberati la apa yang terdayaolehnya. melainkan


t4

mendapat pahala atas kebaikan yang diusahakannya, dan ia juga menanggung yang diusahakannya. dosa atas kejahatan (Merekaberdoa dengan berkata):"Wahai Tuhankami! Engkau Janganlah mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah.Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau bebankankepada kami bebanan ya n g b e r a t se b a g aimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! JanganlahEngkaupikulkan kepadakami apa yang kami tidak terdaya memikulnya.Dan maafkanlahkesalahan kami,serta ampunkanlah dosa kami,dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolongkami; oleh itu, tolonglahkami untuk mencapai kemenanganterhadap kaum-kaumyang kafir".
15

'^Ir'drl;i,'iuLj' Y'oE, ilL:l. ^itfu1


t . o . l- J 1z t lt t 9t

ttct

'J-!,',i f ,rtt 9s?t

*".r.a.Jl

(rx)
Allah,Yang 5. Tiada Tuhan Melainkan Bagi-Nya satu dan tiada sekutubagi-Nya. segala kekuasaan,dan bagi-Nya segala dan pujian. Dialah yang menghidupkan berkuasa yang mematikan, dan Dia sangat atas segala sesuatu (3X).

t, y.'r3if, ^rltl;; nf, ^!t 'Yl,JL


t6

(rn .';3-

6. Maha suci Allah,segalapuji bagi Allah,tiada Tuhanmelainkan Allahdan Allah MahaBesar.(3X)

'JG! (rn .n*J,Jil ^iJtit;;,.Ln:^ilr


22a/ Daaa

l-

7. Maha suciAllah, pujikhusus segala bagi-Nya, Maha Suci Allah Yang Maha Agung.(3X)

.)t-'fAai$l u+s :
,tO.re O

2t

LJ J4;l b*r

- taO

- tf.

(rx)
8. Ya Allah ampunilahdosa kami dan terimalah taubat kami, sesungguhnya
t7

E n g k a u M a h a Pe ngampun lagi Maha Penyayang.(3X)

(rn|F)*P#,rAe,PPt
ke atas selawat L Ya Allah,cucurkan selawat Yo Allah,cucurkan Muhammad, (3X) ke atas-Nya. dan kesejahteraan-Mu

(rx) .:,#v?.;* o6 6 rJ:rotlsi'tr'l


dengankalimat10. Aku berlindung y a n g se mp u rn a d a ri k alima t A l l a h (3X) makhluk-NYa' kejahatan
18

,r r\ |i :;i *t "u# .gj I iJt fi (rn .'d,iitaJt g;,tful ,srt'2


11. Dengan namaAllahyangdengan nama-Nya tiadasuatupun, baik di bumi mahupun di langit dapat memberi bencana, da n Dia M a h a M e nd e n g alra g i Ma h a (3X) Mengetahui.
,
ltt . \*J
ta

,.

C. t lat*{J

tU) Qr.>ulu, ;"aitt..


-[ c a2/' atr at

(rx)
12. Kami redha Allah sebagaiTuhan kami, lslam sebagai Agama kami dan MuhammadsebagaiNabi kami. (3X)

t-

rs

i,i.;J*y

'

E a ...'

-;Jli

'dft

dJl ,-,,,,., ,4lJ...GJ[o rl'


tr a

1.lc

'

9..

4.-

(rn.Al.Jl

pujian Nama Allah, 13.Dengan segala bagi-N y a ,d a n s e g a l a ke b a i ka nd a n Allah. kehendak kejahatan adalah dengan

(3x)

tJ; ^ fu ;t # :x ; r : ir , *\ tLl
(fn .ttbr
14. Kami beriman kepada Alllah dan Hari Akhirat, dan kami bertaubatkepada Allah batin dan zahir. (3X)
20

(rx).+ Jg rs;Jl & & 6 c :" r ; eru


15.Ya Tuhan kami,maafkan kamidan hapuskanlah apa-apa(dosa)yang ada pada kami.(gX)

,hi .fryla-t.*:",. r$)rrg;;J ti q


(VX)
16.wahairuhanyangmenpunyai sifat Keagungan dansifatpemurah, matikanfah kamidalamagamalstam . (TX)

(rn.',V.fu?f: r4i. \
t t
a

..

t
ta

S-rp

2l

yangMahaKuatlagi Tuhan 17.wahai a ku d a ri Maha G a g ? h , h i n d a rka n |a h (3X) zalim' yang orang-orang kejahatan

,-J'ful Jp'dfrl'r-Sl'^iJl'e;
(fx) Ja-i#l
urusan Allahmemperbaiki 18.semoga mereka menghindarkan oan muslimin kaum yang suka orang-orang dari keiahatan (3X) mengganggu.
t tr' t ru

. t-lJJ

U-

i-.'I,s | -.
t.
ta

,*
r 1

. t . ) . t '. t l '

---4 t{ *
t 2

q'
^'a U

.';q (rx)

..

vaJ,J

r" t{ - *. qr y

22

lagi Mulia, YangMaha Tuhan 19.Wahai lagi YangMahaMengetahui MahaBesar, Yang MahaMendengar MahaBerkuasa, Yang Maha Lemahlagi Maha Melihat. (3X) lagi MahaMengetahui. Lembut
t o t oa , o .

.i;t-

o.t rJ y

6-4'4st_raa6 [
(rn .f;;

yangmelegakan dari Tuhan 20.Wahai dadadarirasa lagimelapangkan dukacita, WahaiTuhanyang mengampuni sempit. (3X) hamba-hambaNya. dan menyayangi

|*,it t'i;i t'it6 6-r;l Iu its .t:-tLii (tx)


23

Allah keampunan 21. Aku memohon Tuhan Penciptasekalianmakhluk,aku Allahdari sekalian keampunan memohon (4X) kesalahan.

') | il x (0. x) .'^jJl


Allah(50x) TuhanMelainkan zz.Tiada
.

int,fI-'J f ^IJt * ' o'?' ' &l ,f s i6 g .lr ufss


. ..

7t.

.Q)"

o1'

tl

7.

dJl J-*,
,rtt ail tt

2-.

rt

J.c,t
alaat

'fbst

'\e2 f)t

tJ |'#) t *. :6 ;\ | :td\' t 'll r+fii', ofrtLJl c.,r-Ii ;u:r;i)l a*6L


24

'@3"ri; A ,i1t;; ilp.LLt'#


I t t ' ',4., t- ot|

.ilr*>l,Jl g:l
22' sr

,r

a,

to

U .rk^rJ,

Rasulullah, semoga 23. Muhammad All a h M e n c u c u r ka n S e l a w a t d a n ke atasnyd,meninggikan Kesejahteraan dan membesarkan dan memuliakanoy?, serta semogaAllah mengagungkannya, yangbaikdan keluarganya meredhai Ta'ala para yangmulia, suci, danparasahabatnya yangsuciibu-ibu mukminin, kaum isterinya yang mengikuti merekadengan sekalian kebaik a ns e h i n g g ah a ri K i a ma t,d a n semogakita bersamamerekadengan wahai Yang Maha Pengasih rahmat-Mu yang rnengasihani. daripada
25

iirr .:Aiil;'iu .g)t *J;r .lt r: c i t o't' .trbl '.'Ji Usf i[';tu.lJ_9rt':. ')JJ',j ,,- I

(rx)
24, Dengan Nama Allah Yang Maha P e n g asih la g i Maha P enyayang. Katakanlah(wahai Muhammad):"Dialah AllahYang Maha Esa;AllahYang menjadi tumpuan segala permohonan;la tidak beran?k,dan la pula tidak diperanakkan; punyangsebanding Dantidakada sesuatu dengan-Nya(Surah Al-lkhlas).(3X)

1'ul i;'sl # .,,JIiJ

,'q

o.,

.glt#;l
26

.iJtr:

'vr .63 l'|,*G"F',y, .dlLl.';'q .'J; li | Y7|t' ) . J33l l'j ;tc, 661J --r."
22 t a , a .. a , ,

25. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagiMahaPenyayang. Katakanlah ( w a h a i M uh a m m a d); *A ku berlindung denganTuhan yang menciptakan cahaya su b u h , da r ip a d a kejahatan makhlukmakhlukyang Dia ciptakan; dan daripada kejahatanmalam apabila ia gelap gelita; da n d a ri pa d a ( a h li-ahli sihir) yang m e n g h em b u spa d a simpulan-simpulan ikatan; dan daripada kejahatan orang ya n g d e n g ki ap a b ila ia melakukan kedengkiannya." (SurahAl-Falaq)

|t': ./6, ?l'sii'* .d1 #;l ^i.r


nri-J:".:,"q ./dJl Al,./dJl 'tJ*
'.
rtr 'LJ''U| )J*

r1r' t'

'

o tr

tr-rc|

*6 Jt ,-si Jf.g .
.,ytJlJ L^Jf
6.2 A o

26. Dengan Nama Allah Yang Maha Pe n g asih l ag i Maha P enyayang. Katakanlah(wahai Muhammad):"Aku b e r l i n du n g de n g an Tuhan sekalian ma n u s i a. Yan g Menguasai sekalian manusia,Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, Dari keiahatan p e mb isi k p e n g h asut Y ang timbul dan bisikan Yang melemparkan tenggelam,
28

hasutannya ke dalamhati manusia, dari jindanmanusia." kalangan (Surah An-Nas)

ti'....-t3rt
U+rl;;t
. r. to tq gJ-

!)':&'*)3tJL
' '

ytJ;
u "'

ti* g-i i:i ,'a*i.t|^ar;*r, &J| | ;L.t+*i I cj.,;ft, ;,",t' a #i .iJ


. 1.

f
(a

u. *p";r',t;J ,'1331 :tiil


:.t t,
'?

oi,

,.- r o ,

A+.

q'i.-,,frtt''tr;jru*,; ,t* et JT
29

'f: 6e

lljl,s?'.6r t r#'iJl i
.t-r\lt

r'tr hI r't )ril' gKrt't )fii' il |;i,'

*rr

2 7 . A l - F a t i h a h ke p a d a h a d h ra t dancahaya pensyataat kekasih, penghulu, Mu h a mma d mat a k a m i , R a s u lu l l a h selawatdan mencucuri Allah Semoga sertakeluarganya salamke atas baginda yangmulia. yangbaikdanparasahabatnya kita yang penghulu kepada Kemudian bin Ahmad lsa,dan Allah, kepada berhijrah k e p a d a P e n g h u l uki ta , A l -F a q i h A l bin Ali Ba'alawi, Muhammad Muqaddamn keturunannya' dan dan kepadaasal-usul bani kita keluarga dan semuapenghulu
30

'Alawi, moga-mogaAllah meninggikan darjatmerekadi syurga,dan memberikita m a n f a at d e n g a n mereka, ilmu-ilmu merekd, rahsia-rahsiamereka, cah aya mereka dan keberkatanmereka di dalam agama,dunia dan akhirat.

ll"6C,ilt
G
.'u 'c

t;.3
.zt toz t

sl
*
.o

-'#riri'&, Q.rV;r rr-r\l J;l-a.


L'-niu_: ;i-*.J I u,i,"n46:s
ial- - - ..

TfiriJL "ii;_bl turiL !-. 4. o

rJll

-tr'" " &;: tiA" b :r;i;'t)rn;:


a ol .t a

At
O

.4-9 V3 *> ,. ,
Jq

31

kepadaroh-roh 28. BacalahAl-Fatihah Sufi, di mana saja penghulukita ahli-ahli roh mereka berada, di timur atau barat, moga-moga Allah meninggikandarjat mereka di syurga, dan memberi kita mereka, ilmu-ilmu denganmereka, manfaat dan mereka, cahaya mereka, rahsia-rahsia golongkan kita bersama mereka dalam keadaan baik dan afiah.

li-r6itt
clft

)rfUg ;;l 'uryl ,l'r!Jts-b;fi; +;#ll ,\ll, )toJl


at at at t a

J3sif

32

yt,s|gt{jt &il ri,*i*


- C .ri.a o f O.1o z o'-. o

r;:ft
lll

*.6tt

t:l-vls *L*ls

f:
t

Li.br

..o..'

.;}:yf, t;Jft y"!l


29. BacalahAl-Fatihah kepadaroh Pe ny usu n R a t i b i ni , Qu tb i l -l rsya d , Penyelamat kaum dan negaranya, AlHabib Abdullah binAlawi Al-Haddad, asalusuldan keturunanhy?, moga-moga Allah meninggikan mereka darjat dan di syurga, me m b e r i k i t a m a n fa a td a ri me re ka , rahsia-rahsia mereka, cahayadan berkat merek ad i d a l a m ag a ma ,d u n i a d a n akhirat.
33

ti,-Uitt
el
a. '

-/wJ

,oe-oI r zost ot.i' --o. j r'*r*Jlcn*r"r,^jI dr,.q. ., 9 f : f { * ' . j ,sf# * ^r;'^fu1 rf

rr+Jf;r'wJtAr :L1's ;3s;L ^fut

t t, z$t;t'g.6J oi qy-"q;t'H ^Lst tt;, Wi, ff | ;'f t,JJt'"Ji:r:r*tl, ,d,,Jt W r3;r.r q]', r*) tii,)
t t

Allah yang soleh, ibu baPa kami, dan se k a l i an m uslim in. semoga A llah
34

'buat ,rn",,ll hamba 30.Alfatihah

{; rt (F't .t;iut t,',e,AUl


*"

'

mengampuni, merahmati dan meninggikan darjatmerekadi dalamsyurga, dan semoga Allahmembantu dan memberi taufiqkepada penguasa-penguasa Muslimin, dansemoga Allahyang MahaMuliadan MahaPemberi memelihara agama lslam dan keimanan kitasekalianatas buatkita,dan mematikan keduanya, sertamembangkitkan kitadalam golongankaum solehin.
, Y 6) t 4J l * L * l^t: J
r! t'-o i l l o 'r

29. Berdoalah di sini apa yang dihajati seperti:

'e ;Gfr;
;;:_tS
-.:." g o z , ' . r-

J4;Ct;
' ? , . t1 l.o. t.' ,.

kjl*il
.' , .t r /1.

,in;.aL\.r; i}ijt .,i ti:, Li_


35

ek f r$l .:,$lLT-eb;r'd,(;r Jl[+J E* )#)#r?Fi,ilT,


.r aar a

*;b^&tjtikdr ;-'UUflr+r,,

, rffi'.i,,#"et uL'W'oi,
t .. .. a I
aa"c aa

',:)C'G: trL6'oir,#Jl $i UY; Utfrfrri tiric rW'oi;,';Ht J"i

tt;i; q;*r, r'$i; vr^f:Trerni;

'fU,i1 ,,pr;irp:y'f'q

,-J ]fu :\ZJI;, ;i 3K., -LL^:r,.#


ony al J -r-* : ,.., . t

.(4.o>flt'ri t"

hY_r\; u*rl fA ul';--z,l'rj:-tlt

'i& 6i1'#i d,
..o Z 2 ola - ^'

ir:t,; Ls',6fr

? . . r, i $ . l r i A,a i,ttu.j
"J:ftrtt'C_,f, t;|rf, A'jz,t'iJ|rt 'rLi riij | .)6 t,y W,'LU I U ri:r,tL
oi o . - . . ,f , . o .2 ,.o
o tq7lt. -o a

.crGY ft'&: 6Tt c; !';fr'q ..u,-'Jr

\ --l - . . . . .

Y;diL,tLfrY; ri,;Wt .:,k 6'13


t ril^o^'( ,tL ,r\frt;)rr,t;;..dl]| .'. l_o . to. lilt.g tiri

37

.w,flt'r;; I ,Gc*,p^ist r\;t

.:,ilt;l,' ;, y'riir,,'&t,y,

l.i;

Tuhan pujihanya bagiAllah, 31. Segala memadai alam, sekalian PujianYang penambahandarimencukupi nikmat-Nya segala Nya.WahaiTuhankami,bagi-Mu layakbagikebesaran pujian sebagaimana kekuasaan-Mu. Zat-Mudan keagungan dankeseiahselawat cucurkanlah Ya Allah kamiMuhammad, ke ataspenghulu teraan ah ah li k e l u a r g a n y a , l i b a i tn Y ad a n WahaiTuh?h, baginda. sahabat-sahabat denganhaq (benarnya) kami memohon iaitu yang diagungkan, surahAl-Fatihah dan diulang-ulang, tujuhayatyangselalu kami untuk bukakan yangaguh9, Al-Quran
38

segalaperkarakebaikan dan kurniakanlah jadikanlah kepada kami segala kebaikan, kami dari golonganinsan yang baik; dan perlakukanlah kami wahai Tuhan kami, perlakuan-Mu sepertimana terhadap insan yang baik, peliharalah kami dalam agama kami, diri kami, harta-hartakami, anakanak kami, ahli keluargakami, sahabatsahabat kami, serta semua orang yang kami sayangi dari segala kesengsara?h, fitn?h, kesedihan dan kemudharatan. Sesungguhnya Engkaulah MahaPelindung seluruh kebaikan dan Engkaulah yang m e n g ur nia ka n se luruh kebaikan dan memberi kebaikandan Engkaulahyang Ma h a Pe n g a sih dari segala yang mengasihani. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami,ibu bapakami,anak-anak kami,para .s'

3s

kami di dalam urusanagama' masyaikh orang yang berbuatbaik kepadakami, kepadakami yangberpesan orang-orang unt uk b e r d o ? , d a n ke p a d a se ka l i a n dan mukminin dan muslimat, muslimin yang telah mahupun yang hidup mukminat m a t i. Y a Al l a h a mp u n ka n l a hka mi , kami, daripada terimalah kami, rahmatilah dan syurga ke dalam kami masukkan Allah, Ya kami dari neraka. selamatkan YaAllah, kami. keadaan perbaikilah semua janganlah kami (kebaikan), tambahilah kami dan muliakan Engkaukurangkan, kami kurniakan janganEngkauhinak?h, p e m b e r i a n d a n i an g a n h a mp a ko h , i adik a n l a h k a m i me re d h a i -Mud a n kami,wahaiTuhanyang Maha redhailah dari segalayang mengasihani. Pengasih dan selawat mencucurkan Allah Semoga
40

rii'4

L\'d:

rf.j

L^,

A'cu

[r.)t5i;;$*
O e

salamkepadapenghulu kami Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian ^l^,\.. .,O

'uiG3(+Y:

Lr. 4

l.

t-*:1,bjfJUb-,

..

. - 6.

q. -

;tfu t)r{J,

(fx) .rdJfr'd&*
32. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keredhaan-Mu dansyurga, dan k ami m e m o h o n pe rl i n d u n g a n -Mu d a ri kemurkaan-Mu dan api neraka. (gX)

.'*4;;
-- '
'' )

;/, / -, , qjlJ i\ j 1, r t / * ,t) l,?"rt/ u.s, l;t\#*:G=-t':J\\ L i*'",,1IrU .Vr,

Teiril',Ei

';Ut
4r

r#:
' @ cwv)