Anda di halaman 1dari 168

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

KERTAS KONSEP KEM 1MURID 1SUKAN 2011 1. TUJUAN KEM 1 MURID 1SUKAN Kertas ini adalah bertujuan untuk memaklumkan pelaksanaan Kem 1Murid 1Sukan di semua peringkat Pejabat Pelajaran Daerah di Jabatan Pelajaran Negeri mulai April 2011. 2. 2.1 LATAR BELAKANG KEM 1 MURID 1SUKAN Laporan Jawatankuasa adalah penting Kabinet 1979 telah memperakukan aktiviti sukan sekolah

di semua peringkat persekolahan. Semua murid

diwajibkan mengambil bahagian dalam kelab atau persatuan sukan dan juga digalakkan mengambil satu jenis permainan atau sukan. Dapatan kajian sukan telah mengatakan aktiviti sukan dapat menyemai, memupuk dan menanam perasaan kekitaan (espirit de corps) antara pelajar-pelajar pelbagai keturunan yang mempunyai latar belakang dan cara hidup yang berlainan. 2.2 Pelaksanaan dasar 1MURID 1SUKAN ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 17 Mac 2010 dalam Pembangunan Sukan Sekolah yang Mesyuarat Jawatankuasa Ad Hoc dipengerusikan oleh YAB sendiri. 2.3 Pelaksanaan dasar 1MURID 1SUKAN menyertai sukan (1M 1S) akan dilaksanakan mulai tahun 2011. 2.4 Dasar 1MURID 1SUKAN ini merupakan usaha KPM dalam menggalakkan penglibatan menyeluruh (mass participation) murid dalam sekurang-kurang satu sukan di sekolah khususnya bagi murid-murid yang kurang atau tidak aktif dalam sukan agar dapat melahirkan pelajar yang sihat dari segi fizikal dan mental. 2.5 Dasar 1MURID 1SUKAN ini juga kecemerlangan sukan. 1 akan mengenengahkan murid yang aktif dalam sukan agar dapat memperkembang potensi dan bakat murid ke arah sekurang-kurangnya satu

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

2.6

Pelaksanaan 1MURID 1SUKAN dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:i. ii. iii. iv. Elemen keseronokan. Dapat memberi pendedahan kemahiran asas permainan. Sebagai elemen untuk mempertingkatkan sosialisasi. Dapat menerapkan elemen inovasi dan kreativiti dalam pengurusan sukan.

2.7.

Pelaksanaan 1MURID 1SUKAN dapat memberi peluang secara menyeluruh kepada semua murid agar melibatkan diri dalam sukan secara terurus dan terancang serta mengimbangkan fokus atau penekanan dalam melahirkan modal insan secara holistik ke arah pembinaan masyarakat Malaysia yang berdaya saing tinggi.

3.0

MATLAMAT KEM 1MURID 1SUKAN 3.1 3.2 Membina satu kumpulan murid yang dapat membantu guru penasihat kelab sukan menjalankan aktiviti di sekolah. Melalui rangsangan/tugasan murid dapat : i. ii. ii. 3.3 3.4 Membantu menubuh dan menguruskan kelab sukan. Membantu merancang dan mengurus aktiviti kelab. Membantu dalam penganjuran pertandingan.

Guru dan murid dapat menjalankan aktiviti sukan dengan menggunakan kaedah stesen yang melibatkan ramai ahli kelab. Bersukan melalui aktiviti yang diubah suai.

4.0

OBJEKTIF KEM 1MURID 1SUKAN 1. Meningkatkan keberkesanan pengurusan kelab sukan dan pelaksanaan aktiviti sukan yang mempunyai unsur keseronokan. 2

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

2.

Menerapkan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif di kalangan murid dan guru.

3.

Menerapkan nilai-nilai murni dan kepimpinan melalui aktiviti kelab sukan.

4. 5.

Mewujudkan integrasi kaum melalui penyertaan dalam kelab sukan. Meningkatkan kesedaran guru dan murid terhadap kepentingan aktiviti sukan dalam mengamalkan gaya hidup yang sihat dan invovatif.

4.0

ASAS-ASAS PERTIMBANGAN KEM 1MURID 1SUKAN 4.1 Pelaksanaan dasar ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 17 Mac 2010 dalam Mesyuarat Pembangunan Sukan yang dipengerusikan oleh YAB sendiri. 4.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16, Tahun 2010: Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN iaitu KP(BPSH)-SPDK) 201/005/01/Jld.3 (14) bertarikh 1 Disember 2010. 4.3 Dasar 1MURID 1SUKAN mempunyai enam (6) objektif utama bagi memenuhi pembentukan insan yang syumul dalam akademik dan pembentukan kecergasan individu iaitu:4.3.1 4.3.2 4.3.4 4.3.5 Meningkatkan kecergasan Meningkatkan kecergasan jasmani Membina jati diri Meningkatkan disiplin

4.3.3. Membentuk sahsiah

4.3.6. Dapat membentuk nilai murni serta memupuk perpaduan antara kaum

4.4

Lima (5) strategi telah dirangka bagi melaksanakan dasar 1MURID 1SUKAN :3

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


i. ii. iii. iv. v. 4.5 Membezakan aktiviti sukan dengan kokurikulum Memperkasakan penilaian dalam sukan Mewajibkan pelaksanaan aktiviti sukan sepanjang tahun persekolahan Memberi penekanan kepada pendidikan jasmani waktu persekolahan Mengadakan aktiviti asas sukan di sekolah melalui kelab sukan

Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16, Tahun 2010: Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN iaitu KP(BPSH)-SPDK) 201/005/01/Jld.3 (14) bertarikh 1 Disember 2010.

4.6

Pelaksanaan dasar 1MURID 1SUKAN mengatakan penyertaan sekurangkurangnya satu sukan telah dilaksanakan mulai tahun 2011. Dalam aspek penilaian 2012, perubahan pada sistem penilaian sedia ada akan berkuatkuasa dengan murid Tahun 4 dan Tingkatan 1 berdasarkan Kehadiran, Sumbangan, Penglibatan dan Pencapaian.

4.7

Memberi peluang

kepada semua murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti

sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif. 4.8 Dalam jangka masa panjang, dasar 1MURID 1SUKAN ini berhasrat

membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun serta memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat, cergas, cerdas serta berdaya saing tinggi. 4.9 Memberi peluang kepada semua murid yang kurang aktif, berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi. 4.10 Falsafah Pendidikan Kebangsaan memberi penekanan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS). Penekanan juga diberi dalam membangunkan murid dari aspek domain psikomotor, kognitif dan afektif. 4.11 Melalui Kem 1MURID 1SUKAN, sukan juga merupakan alat perantaraan yang amat penting untuk menjana dan mewujudkan perpaduan antara kaum dalam masyarakat. 4

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


5.0 KUMPULAN SASARAN KEM 1MURID 1SUKAN 5.1 SEKOLAH RENDAH :Tahun Empat (4) - 2 murid (1 Lelaki, 1 Perempuan) Tahun Lima (5) - 2 murid (1 Lelaki, 1 Perempuan) Berpusat kepada Pejabat Pelajaran Daerah 10% penyertaan daripada jumlah bilangan sekolah dalam setiap daerah :a. Sekolah Kebangsaan b. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina c. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Peserta mesti terdiri daripada dua murid lelaki dan dua murid perempuan dari setiap sekolah dengan diiringi oleh seorang guru. 5.2 SEKOLAH MENENGAH Tingkatan 2 - 4 murid (2 Lelaki, 2 Perempuan) Tingkatan 4 - 4 murid (2 Lelaki, 2 Perempuan) Berpusat kepada Pejabat Pelajaran Daerah 10% penyertaan daripada jumlah bilangan sekolah dalam setiap daerah :a. Sekolah Menengah Harian b. Sekolah Menengah Agama c. Sekolah Menengah Teknikal d. Sekolah Berasrama Penuh e. Peserta mesti terdiri daripada dua murid lelaki dan dua murid perempuan dari setiap sekolah dengan diiringi oleh seorang guru. 6.0 JADUAL KEM 1MURID 1SUKAN Lampiran 1

7.0

STRATEGI PELAKSANAAN KEM 1MURID 1SUKAN Tindakan Bahagian Sukan :a. Menubuhkan Panel Jurulatih Utama Kem 1MURID 1SUKAN. 5

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


b. c. d. e. f. g. h. i. Menubuhkan jurulatih utama (JU) Kem 1MURID 1SUKAN di setiap JPN/PPD Memantau Pelaksanaan Kem 1MURID 1SUKAN Pengisian Program 3 Hari 2 malam melibatkan 10 jenis sukan terpilih. Membentuk Jawatankuasa Induk Membentuk Jawatankuasa Pengelola Format Dan Bilangan Ahli Jawatankuasa Pengelola Bidang Tugas Jawatankuasa Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 3 Lampiran 4

Perlaksanaan Kem 1MURID 1SUKAN berpusat pada PPD setiap Jabatan Pelajaran Negeri

j.

Penilaian pemahaman melalui kerja kumpulan pengurusan kelab sukan. Contoh:- Rangsangan 1 Rangsangan 2 Rangsangan 3 : : : Bagaimana wujudkan kelab sukan di sekolah. Bagaimana mengadakan satu lawatan/ seminar. Bagaimana merancangkan pertandingan antara kelab.

Tindakan JPN/PPD :i. ii. iii. iv. v. Mencalonkan empat (4) Jurulatih Utama untuk mengikuti kursus TOT Kem 1MURID 1SUKAN anjuran Bahagian Sukan (Mac) Mengenal pasti bilangan dan kategori sekolah. Menentukan bilangan murid dan guru yang terlibat. Menyediakan anggaran perbelanjaan mengurus Kem 1MURID 1SUKAN (OS42000 dan OS21000). Melaksana Program Kem 1MURID 1SUKAN ( 3 hari 2 malam )

8.0

PENYEDIAAN MANUAL KEM 1M1S 8.1 8.2 8.3 8.4 Manual Pengurusan Kem 1MURID 1SUKAN Manual Pengurusan Kelab Sukan Manual Memanaskan Badan Manual Pengurusan Aktiviti Sukan / Permainan 6 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


8.5 9.0 Manual Pengurusan Kecederaan dan Pemakanan sukan Lampiran 9

PENYEDIAAN JURULATIH UTAMA 1MURID 1SUKAN NEGERI Melatih jurulatih utama untuk rujukan Kem 1MURID 1SUKAN di setiap Jabatan Pelajaran Negeri Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program Dasar 1MURID 1SUKAN Membantu menjalankan program peningkatan profesionalisme guru / jurulatih untuk melaksanakan kem 1MURID 1SUKAN di setiap Pejabat Pelajaran Daerah

10.0

IMPLIKASI KEWANGAN KEM 1MURID 1SUKAN A. Pakej Hostel (3 hari 2 malam) KOS (RM) (1bas / 1 murid) 26.00 sehari 1.00 seorang 500.00 1000.00

BIL 1 2 3 4

PERKARA Penginapan dan makan untuk murid (Ren/Men) Minuman Rencam Dan Kecemasan Hadiah & sijil

11.0

IMPAK / HASIL KEM 1MURID 1SUKAN i. ii. Membina satu kumpulan penggerak sukan atau penggiat sukan sekolah dari kalangan murid. Guru Penasihat Sukan yang kreatif dan inovatif dalam mengurus dan mengendalikan aktiviti Kelab Sukan. 7

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


iii. iv. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan. Menghasilkan golongan murid yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas sukan serta mengamalkan gaya hidup yang sihat dan cergas.

Lampiran 1

JADUAL KEM 1 MURID 1 SUKAN (3HARI 2MALAM) TARIKH/ HARI


Hari Pertama

MASA
2.00 ptg 4.00 ptg 4.00 ptg 4.30 ptg 4.30 ptg5.00 ptg 5.00 ptg 6.30 ptg 6.30 ptg 8.30 mlm 8.30 mlm 10.30 mlm 10.30 mlm11.00 mlm 5.30 pg 6.30 pg 6.30 pg 7.00 pg 7.00 pg 7.30 pg 7.30 pg 8.00 pg

AKTIVITI Semua Peserta Melapor Diri Di Tempat Penginapan Hotel Midah Minum Petang/ Solat Pengurusan Diri Taklimat Kem SLOT 1 Pengenalan Memanaskan Badan Makan Malam/ Solat Pengurusan Diri SLOT 2 Ice Breaking Minum Malam Pengurusan Diri Pengurusan Diri Solat Perhimpunan Pagi: Lagu Negaraku/ Doa / Taklimat Malaysia Cergas Sarapan Pagi

TINDAKAN / LOKASI Urusetia Kem Kom/ Tim. Kem Kom Urusetia Kem Kom (Dewan Hotel) Fasilitator (Dewan Hotel) Urusetia Fasilitator (Dewan Hotel) Urusetia Urusetia Kem Kom (Dewan Hotel) Fasilitator (Dewan Hotel) Urusetia

Hari Kedua

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


8.00 pg 10.00 pg 10.00 pg10.30 pg 10.30 pg12.30 tgh 12.30 tgh 2.00 ptg 2.00 ptg 2.30 ptg

SLOT 3 Pengenalan Pengurusan Kelab Sukan 1 Rehat/Minum Pagi SLOT 4 Pengenalan Pengurusan Kelab Sukan 2 Makan Tengahari/ Solat/ Pengurusan Diri Bertolak ke Cochrane

Fasilitator (Dewan Hotel) Urusetia Fasilitator (Dewan Hotel) Urusetia Kem Kom Tim. Kem Kom

2.30 ptg -4.30 ptg

4.00 ptg 4.30 ptg 4.30 ptg 6.30 ptg

SLOT 5 Penerangan Asas Permainan Pembahagian Ikut Kumpulan Rehat/ Minum Petang SLOT 6 Modified Games

Fasilitator Permainan 1.Bola Sepak 2.Hoki 3.Badminton 4.Bola Jaring 5.Takraw Urusetia Fasilitator Permainan 1.Bola Sepak 2.Hoki 3.Badminton 4.Bola Jaring 5.Takraw Kem Kom Tim. Kem Kom Urusetia Fasilitator

6.30 ptg 7.00 ptg 7.00 ptg 8.30 mlm 8.30 mlm 10.30 mlm 10.30 mlm -11.00 mlm 5.30 pg 6.30 pg 6.30 pg 7.00 pg

Balik ke Hotel Makan Malam/ Solat/ Pengurusan Diri SLOT 7 Sains Sukan (Asas Pemakanan dan Kecederaan Dalam Sukan) Minum Malam/ Pengurusan Diri Pengurusan Diri Solat Perhimpunan Pagi: Lagu Negaraku Doa Taklimat Kem Kom Malaysia Cergas Sarapan Pagi/ Bertolak Ke Cochrane
9

Urusetia Urusetia Kem Kom

Hari Ketiga

7.00 pg 7.30 pg 7.30 pg 8.00 pg

Fasilitator Urusetia

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


8.00 pg 10.00 pg

SLOT 8 Micro Teaching

10.00 pg10.30 pg 10.30 pg12.30 tgh

Rehat/Minum Pagi SLOT 9 Sesi Maklumbalas / Penilaian/ Penutup/ Penyampaian Sijil Bertolak Ke Hotel Makan Tengahari/ Solat/ Pengurusan Diri/ Bertolak Balik

Fasilitator Permainan 1.Bola Sepak 2.Hoki 3.Badminton 4.Bola Jaring 5.Takraw Urusetia Urusetia Kem Kom Tim. Kem Kom Kem Kom Tim. Kem Kom

12.30 tgh 2.30 ptg

Lampiran 2 JAWATANKUASA INDUK KEM 1MURID 1SUKAN

Jawatankuasa Induk Pengerusi Timb.Pengerusi I : : : Pengarah Pelajaran Negeri Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor, Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Setiausaha Pen. Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa : : : : Ketua Unit Sukan JPN Penolong Pengarah Unit Sukan JPN Bendahari MSS Negeri Semua Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi PKPSM Pengerusi MGM Penyelaras Permainan Negeri 10

Timb. Pengerusi Il

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

Lampiran 3 JAWATANKUASA PENGELOLA Penaung Penasihat : : Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor, Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Pengerusi Timb. Pengerusi Setiausaha : : : Pegawai Pelajaran Daerah Penolong PPD (Kemanusiaan) Pegawai Pembangunan Sukan/ Penyelia Kanan Sukan PPD Pen. Setiausaha Bendahari Ex Officio Ahli Jawatankuasa : : : : Penyelia Sukan Bendahari MSS Daerah Penyelaras Permainan JPN Pengerusi JK Pertandingan Pengerusi JK Teknik Alatan Pengerusi JK Perasmian Penutupan

Pengerusi JK Penginapan /Makanan/Jamuan/ 11

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Pendaftaran

Pengerusi JK Siaraya/Publisiti dan Dokumentasi Pengerusi JK Hadiah /Cenderamata

Pengerusi JK Jemputan/Sambutan/Buku Program

Pengerusi JK Keselamatan/ Perubatan/Pertolongan Cemas

Pengerusi JK Persiapan Tempat

Pengerusi JK Pengangkutan

Pengerusi JK Urus Setia

Format Dan Bilangan Ahli Jawatankuasa Pengelola. PERTANDINGAN Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pengerusi Setiausaha AhliJawatankuasa Pembantu (Murid) Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa 12 TEKNIK / ALATAN

12 orang

: : PERASMIAN PENUTUPAN

7 orang 10 orang

7 orang

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pengerusi Setiausaha AJK : 7 orang PENGINAPAN / MAKANAN /JAMUAN / PENDAFTARAN

: HADIAH & CENDERAMATA

10 orang

Pengerusi Setiausaha AJK Pengerusi Setiausaha AJK Pembantu (Murid)

JEMPUTAN & SAMBUTAN/BUKU PROGRAM

7 orang

PERUBATAN / KESELAMATAN / PERTOLONGAN CEMAS

: :

7 orang 10 orang

Pengerusi Setiausaha AJK Pembantu (Murid) Pengerusi Setiausaha AJK

PERSIAPAN TEMPAT

: : PENGANGKUTAN

7 orang 10 orang

7 orang

SIARAYA / PUBLISITI / DOKUMENTASI Pengerusi Setiausaha AJK 13

7 orang

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


URUSETIA Pengerusi Setiausaha Ahli

7 orang

Lampiran 4 BIDANG TUGAS JAWATANKUASA A. PERTANDINGAN SEBELUM KEM i. ii. iii. iv. Menyediakan bahan-bahan program mengikut slot yang diperlukan Menyediakan borang-borang yang diperlukan. Memberi taklimat dan pelarasan tugas kerja kepada Jawatankuasa Pertandingan Memproses menyemak dan mengasingkan borang-borang pendaftaran yang diterima daripada sekolah mengikut permainan dan peringkat umur.

14

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


v. Menentukan tempat, cara, menyediakan bahan-bahan dan butiran serta alatan yang diperlukan untuk tujuan tersebut yang akan dibuat 10 hari sebelum kem. Menyediakan buku rasmi format pertandingan mengemaskini borang-borang yang berkaitan. antara kumpulan dan

vi. vii. x. xi. xii. xiii xiv.

Membuat taklimat penyelarasan tugas dengan Jawatankuasa Kecil yang lain seperti Jawatankuasa Teknik Alatan. Menentukan tempat, masa dan bahan-bahan mengenai program kem untuk peserta dan guru pengiring. Menyenaraikan cadangan pegawai-pegawai teknikal yang bertauliah untuk lantikan sebagai pegawai kem. Menentukan bilangan pegawai yang cukup untuk kem berkenaan. Menghantar surat lantikan dan mendapatkan pengesahan bertulis untuk bertugas daripada pegawai-pegawai yang dicadangkan. Menghubungi Jawatankuasa Penginapan bagi mencadangkan tempat penginapan pegawai yang memerlukannya.

B.

SEMASA KEM i. ii. iii. iv. v. vi. Menentukan bahan-bahan yang telah lengkap disediakan mengikut slot. Mengumpul dan mengeluarkan setiap keputusan pertandingan. Mengedarkan satu naskah keputusan lengkap kepada sekolah terlibat dan satu naskah kepada JK Hadiah dan Cenderamata. Menentukan ketua kumpulan, jadual dan giliran tugas. Menentukan pegawai simpanan bagi menggantikan pegawai-pegawai yang tidak hadir. Menyediakan jadual kedatangan pegawai-pegawai bertugas.

15

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


vii. Membuat pendaftaran kedatangan pegawai-pegawai dan menjaga kebajikan mereka di tempat penginapan serta merekodkan jumlah sebenar hari bertugas setiap pegawai di kem ini. Memastikan pegawai-pegawai sebagaimana yang diperlukan. bertugas memakai pakaian yang kemas

viii.

C.

SELEPAS KEM i. Mengumpulkan keputusan-keputusan lengkap dan diserahkan kepada Urusetia Induk bagi penyediaan laporan tidak lewat daripada 1 minggu selepas kem. Mengemas dan memulangkan peralatan yang berkenaan seperti sedia kala kepada urus setia pengelola. Lain-lain tugas yang difikirkan perlu.

ii.

iii.

A.

TEKNIK DAN PERALATAN SEBELUM KEM i. Menyemak, menentukan peralatan yang akan digunakan dalam keadaan baik, selamat digunakan dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. (Rujuk peraturan pertandingan). Menyenarai dan mendapatkan peralatan sekiranya berlaku kekurangan. Menyusun, menempatkan, menyenaraikan peralatan yang akan digunakan mengikut susunan acara 3 hari sebelum kem dijalankan. Memberikan nasihat dan bekerjasama dengan jawatankuasa pertandingan

ii. iii.

iv. B.

SEMASA KEM i. Mengeluarkan, menyediakan peralatan dan gelanggang yang akan digunakan mengikut permainan dan menyimpan balik peralatan.

ii.

Berhubung rapat dengan Jawatan Kuasa Pertandingan, bagi menentukan semua venue pertandingan disediakan dengan baik dan diterima sebagai satu pertandingan yang dijalankan mengikut peraturan-peraturan pertandingan.

iii.

Lain-lain perkara yang difikirkan perlu. 16

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

C.

SELEPAS KEM i. Memastikan semua alatan yang digunakan samada dipinjam telah diurus pemulangannya. Memastikan kawasan aktiviti bersih seperti sebelum kem dilaksanakan. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu.

ii. iii.

i.

PERASMIAN PENUTUPAN Mengatur dan menentukan masa serta susunan acara majlis perasmian penutupan untuk mendapatkan persetujuan Jawatankuasa Induk.

ii.

Bekerjasama dengan Urusetia / Teknik / Alatan / Keselamatan, Sambutan dan Jemputan, Hadiah dan Cenderamata, Teknik, Pertandingan, Jamuan dan Siaraya dalam menentukan kelengkapan dan penyelarasan perjalanan upacara perasmian dan penutupan majlis.

iii.

Menentu dan menyediakan juruacara bagi majlis perasmian penutupan.

iv.

Lain-lain perkara yang difikirkan perlu.

A.

PENDAFTARAN / PENGINAPAN / MAKANAN / JAMUAN SEBELUM KEM i. Berhubung dan membuat tinjauan terhadap tempat penginapan yang dicadangkan bagi menentukan kesesuaian.

ii.

Menyediakan Tatacara Pendaftaran Penginapan dan menyediakan peraturanperaturan penginapan yang standard untuk semua tempat melainkan ada peraturan tersendiri ditempat penginapan. Menyediakan dan mengurus penyediaan papan kenyataan untuk hebahan maklumat di tempat penginapan dan giliran bertugas setiap sesi yang akan dikongsi bersama dengan jawatankuasa berikut: 17

iii.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


a. b. c. d. e. f. iv. v. Pendaftaran Kawalan / Keselamatan Urusetia Induk Perhubungan dan Kebajikan peserta Perubatan / Kecemasan Lain-lain bahagian yang difikirkan perlu.

Membuat Penempatan Penginapan peserta berdasarkan jumlah peserta dan urusetia untuk edaran ke sekolah. Melabelkan bilik-bilik penginapan, bilik air, bilik perubatan, menentukan tempat letak kereta / bas.

vi.

Merekod dan mengemaskinikan jumlah sebenar pegawai, peserta yang menginap di tempat penginapan .

vii.

Mendapatkan jumlah sebenar peserta dan pegawai kem untuk tujuan tempahan makanan.

viii.

Menentukan menu makanan peserta dan pegawai.

ix.

Membuat tempahan makanan dan minuman untuk peserta dan pegawai.

x.

Menentukan menu makanan untuk jamuan dan membuat tempahan .

B.

SEMASA KEM i. Memastikan dan menentukan tempat-tempat seperti bilik-bilik, bilik air dalam keadaan bersih dan berada dalam keadaan terkawal.

ii.

Membuat penyeliaan dan melaporkan sebarang kerosakan semasa peserta menginap di tempat penginapan kepada Pengurus Pasukan yang berkenaan.

18

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


iii. Menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh peserta semasa menginap ditempat penginapan. Mengelola, menguruskan makanan dan minuman untuk pegawai / peserta sepanjang berlangsungnya kem. Memastikan makanan yang disediakan dalam keadaan baik dan mencukupi. Mengurus dan memastikan agar tempat jamuan diuruskan dengan sempurna.

iv.

v. vi. C.

SELEPAS KEM i. Menghantar senarai (rekod) sebenar pegawai dan peserta yang menginap di tempat penginapan kepada Urusetia Induk untuk tindakan selanjutnya. Melaporkan sebarang kerosakan jika ada kepada Urusetia Induk. Mempastikan semua alatan dan kemudahan yang digunakan diserah kembali kepada yang berkenaan. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu.

ii. iii.

iv.

i.

HADIAH / CENDERAMATA / SIJIL Mencadangkan dan menentukan jumlah petugas dan upacara penyampaian sesuatu hadiah dan peralatannya. Mendapatkan hadiah-hadiah / menyemak / mengasingkan mengikut susunan acara pertandingan. Menyediakan peralatan seperti dulang, alas meja, rostrum penyampaian hadiah dan lain-lain peralatan yang ada kaitan dengan bahagian ini. Taklimat dengan semua petugas-petugas Jawatankuasa dan Urusetia Induk. penyampaian hadiah dengan

ii.

iii.

iv.

v. vi.

Mencadangkan bentuk (istiadat ) penyampaian hadiah. Menguruskan sijil-sijil daripada Urus Setia untuk disampaikan kepada peserta kem semasa majlis perasmian penutupan. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu 19

vii.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

JEMPUTAN / SAMBUTAN /BUKU PROGRAM

i.

Merangka reka bentuk dan menyediakan kad jemputan.

ii.

Mengedarkan kad-kad jemputan ke Penyampaian Hadiah Kem kepada : a. b. c. d. e. f. Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri

Majlis

Perasmian

Penutupan

dan

Timbalan Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Semua Ketua Sektor Jabatan Pelajaran Negeri Semua Pegawai-pegawai di Pejabat Pelajaran Daerah Semua Pengetua Sekolah-Sekolah Daerah Berkenaan Semua Guru Besar Sekolah-Sekolah Daerah Berkenaan

iii.

Mencadangkan, bekerjasama dan menentukan dengan Jawatankuasa (penyelarasan) Penutup, Persiapan Tempat bagi melabel tempat duduk VVIP dan lain-lain jemputan.

iv.

Merangka, mencadang bentuk sambutan yang akan dibuat semasa ketibaan tetamu khas semasa perasmian penutup.

v.

Mendapatkan, mengedarkan buku program semasa menyambut tetamu dan VVIP di majlis penutupan mengikut bilangan yang akan dibekalkan nanti. Menguruskan rekacipta bentuk dan mencetak buku program. a. Menyelaraskan dengan jawatankuasa kecil hadiah dan cenderamata 20

vi.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


b. c. d. e. f. g. h. i. vii. Isi kandungan Buku Program Kata alu-aluan Senarai nama Ahli Jawatankuasa Induk Senarai nama Ahli Jawatankuasa pengelola Jawatankuasa Kecil Aturcara Majlis Perasmian Penutupan Senarai nama pegawai kem Jadual kem Penghargaan

dan

senarai

nama

Menyerahkan buku program sebelum kem bermula kepada : a. Semua ahli jawatankuasa kecil mengikut bilangan b. Urusetia Kem c. Guru Pengiring / Setiausaha Sukan d. Pegawai Kem e. Para jemputan di majlis perasmian. Menentukan bilangan buku program yang hendak dicetak.

viii.

ix.

Lain-lain perkara yang difikirkan perlu.

i.

PERUBATAN / KESELAMATAN / PERTOLONGAN CEMAS Menghubungi pihak berkuasa hospital bagi mendapatkan pegawai perubatan, ambulan dan kakitangan. Kerjasama pegawai dipohon sepanjang kem serta memberikan keutamaan rawatan sekiranya ada di kalangan peserta-peserta atau pegawai yang memerlukan rawatan kecemasan. Menyediakan perkhidmatan pertolongan cemas sepanjang kem dijalankan Menyediakan " BILIK RAWATAN " dan kelengkapannya di kawasan kem. Dalam kes-kes tertentu yang memerlukan rawatan lanjut - membawa pesakit berkenaan ke hospital. Memastikan kawasan untuk aktiviti kem selamat.

ii. iii. iv.

v.

vi.

Lain-lain perkara yang difikirkan perlu.

PERSIAPAN TEMPAT

21

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


i. Membuat penyelarasan dan tempahan dengan pihak berkenaan bagi kemudahan berikut:Tempat Mesyuarat / Taklimat / Ceramah / Perasmian Penutupan Bilik Urusetia untuk bahagian Pertandingan Lain-lain peralatan dan kemudahan yang perlu untuk Jawatankuasa dengan kelengkapan fizikal seperti kerusi dan meja . ii. Menentukan kemudahan tandas, tempat solat, tempat menukar pakaian dan lainlain keperluan jawatankuasa yang berkaitan disediakan. Menghias kawasan yang difikirkan perlu bagi mengindahkan lagi lokasi / tempat/ kawasan / kem semasa perasmian dan pertandingan. Meyediakan tempat rehat untuk pegawai. Menyediakan Bilik Petolongan Cemas Menyediakan tempat melaporkan diri peserta dan kelengkapan fizikal yang difikirkan perlu. Membuat penyelarasan dengan bahagian pengangkutan jika memerlukannya. Membantu Jawatankuasa Perasmian, Teknik / Pertandingan, Keselamatan, Siaraya dan Jawatankuasa yang memerlukan bantuan. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu.

iii.

iv. v. vi

vii viii vix

PENGANGKUTAN i. Mengatur, menyediakan dan menguruskan pengangkutan bagi tujuan pengangkutan peserta ke venue kem dan Jawatankuasa yang memerlukan serta urusetia.

ii. iii.

Menyelaraskan dan menyediakan jadual penggunaan lori atau bas yang diperlukan oleh Jawatankuasa Kecil Lain-Lain perkara yang difikirkan perlu.

i. ii.

SIARAYA, PUBLISITI DAN DOKUMENTASI Membuat hebahan samada melalui pamplet dan lain-lain bahan yang difikirkan sesuai tentang kem. Bertanggungjawab bagi menentukan kemeriahan penonton samada murid sekolah atau masyarakat setempat. 22

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

iii.

Menyediakan, memasang dan membuka semula sepanduk kem ditempat strategik dengan kebenaran pihak yang berkenaan. Menghubungi dan mendapatkan kerjasama pihak akhbar dan media bagi tujuan promosi. Merakamkan dalam apa jua bentuk tentang peristiwa yang berlansung mengikut turutan program. Menyediakan, mengurus, menyelanggara P.A Sistem yang bermutu khasnya semasa ceramah, pertandingan dan perasmian penutupan. Menyediakan laporan lengkap kem dan diserahkan kepada urus setia. Lain-lain perkara yang difikirkan perlu

iv. v.

vi.

vii. viii.

URUSETIA i. Menyediakan tempat pendaftaran pasukan pasukan yang melaporkan diri di tempat penginapan yang disediakan. Menyediakan bilik-bilik urusetia ditempat yang perlu. Menyediakan dan menyiarkan maklumat maklumat berkaitan dengan kem seperti pelan lokasi kem, senarai nama peserta dan pegawai, jadual kem, kronologi kem, pelan kawasan aktiviti kem, dan lain-lain. Menjadi ko-ordinator bagi semua jawatankuasa kecil kem. Melantik ahli-ahli jawatankuasa dan menyediakan senarai nama untuk Jawatankuasa Buku Program. Menyediakan anggaran perbelanjaan. 23

ii. iii.

iv. v.

vi.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


vii. Menyediakan laporan bertulis selepas kem tamat.

Lampiran 5

KEM 1MURID 1SUKAN PENGURUSAN KEM

Struktur Organisasi

24

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

Kem Komandan

Timbalan Kem Komandan

Pegawai Pendaftaran / Penginapan

Pegawai Teknikal

Pegawai Disiplin / Keselamatan

Pegawai Kerohanian / Moral

Pegawai Makanan / Minum

Pegawai Dokumentasi

Proses Kerja Bagi Setiap Aktiviti:

25

Pegawai

Proses Kerja

Kem Komandan

Menyelaras danPeringkat memantau PPD semua elemen di bawah pimpinannya. Kem 1MURID 1SUKAN Selangau

Beliau menyelaras dan memantau secara terus dengan pegawai - pegawai di bawah pimpinannya. Bertanggungjawab melaksanakan semua dasar yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Sebelum Kem Menyediakan jadual tentatif perjalanan program. Membantu merancang, menyelaras dan menyelia aktiviti program. Menyelia urusan logistik. Memberitahu aktiviti kem yang akan dijalankan kepada balai polis, hospital yang berhampiran. Surat-menyurat, sijil-sijil dan pelantikan jawatankuasa Borang pendaftaran, borang penginapan, senarai nama peserta, borang kehadiran, borang sakit peserta, borang pulang awal dan borang kebenaran dari penjaga Mengurus a. Teg peserta b. Menyenaraikan nombor talian kecemasan (polis, hospital atau klinik kesihatan yang berdekatan) c. Menyedia atau menampal plan laluan/penunjuk arah Pendaftaran a. Membantu menguruskan pendaftaran pegawai dan peserta. b. Pemberian teg dan c. Pembahagian kumpulan para peserta d. Menyusunatur bilik peserta/tempat penginapan peserta e. Memberi taklimat Kedudukan plan lokasi (Dewan Taklimat, Dewan Sajian, Bilik Solat) Kebersihan Disiplin Keselamatan Tatasusila pemakaian semasa program berjalan Semasa kem Melantik ketua peserta lelaki dan perempuan. Melantik ketua setiap kumpulan Menjalankan aktiviti aktiviti pagi iaitu nyanyian lagu patriotik dan senaman pagi. Mengadakan program ice-breaking bagi peserta. Membantu melaksana dan memantau aktiviti. Membuat penilaian aktiviti pada setiap hari. Mencatat segala aktiviti yang telah dijalankan. Bertanggungjawab ke atas kebajikan setiap peserta. Memantau dan menjaga tatatertib serta disiplin peserta dan pegawai. Memastikan keadaan kem sentiasa terkawal. Membantu menguruskan sijil. Menjadi sumber rujukan setiap masa. Menyediakan laporan di akhir program. Selepas kem Membuat laporan aktiviti dan dihantar kepada pihak yang berkenaan. 26 (PPD, JPN-Unit Sukan, KPM-Bhg Sukan)

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

Lampiran A Senarai Semak bagi Kem Komandan ( sila tanda ( / ) di ruangan yang berkenaan ) Bil 1 Perkara Mengenalpasti tempat Urusan tempahan Menyediakan padang dan gelanggang Tinjauan ke lokasi aktiviti Menyediakan Jadual Aktiviti Menyediakan pelan tapak bagi tapak kem Menyediakan penanda (pandu arah) ke tempat-tempat seperti Pendaftaran Bilik Penginapan Tandas Dewan Makan Bilik Solat Peraturan di Kem Asrama Disiplin - Peserta Lelaki dan Perempuan tidak dibenarkan bergaul Alatan Kebersihan Keselamatan 27 Tindakan Catatan

2 3 4

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


- Penginapan peserta Lelaki dibahagian atas - Penginapan peserta Perempuan dibahagian bawah Tandas Kebersihan - Pembuangan tisu/tuala wanita bagi peserta perempuan Dewan Makan Pemakaian semasa di dewan makan Baju Kasut Bekas makanan Semasa mengambil makanan Selepas selesai makan Bilik Solat Disiplin tidak boleh membuat bising Kebersihan mengemas sejadah selepas digunakan Penggunaan telefon bimbit Semua telefon bimbit berada pada guru pengiring Lantikan AJK Pelaksanaan Pegawai Disiplin/Keselamatan Pegawai Teknikal Pegawai Pendaftaran Penginapan Pegawai Kerohanian/Moral Pegawai Makanan/Minum Pegawai Dokumentasi Lantikan urusetia Menyediakan sijil-sijil Menyediakan kad nama peserta Penyediaan surat Tandatangan surat perlantikan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Borang-borang berkaitan Borang Pendaftaran/Profile Borang Senarai Peserta - Pecahan mengikut daerah/sekolah - Pecahan mengikut jantina - Pecahan mengikut kaum Borang Senarai Nama Penginapan Senarai Semak Barang Dalam Bilik Penginapan Borang Kebenaran Keluar Borang Penyediaan Sajian Jumlah Fesilitator Jumlah Peserta Jumlah Peserta vegeterian Membina Kain Rentang (untuk hebahan) 28

7 8

10

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


11 Mendapatkan nombor talian kecemasan Polis Hospital/Klinik Kesihatan yang berhampiran Melapor aktiviti sebelum program dijalankan kepada Balai Polis Hospital /Klinik Kesihatan yang berhampiran Semasa Aktiviti Program Pembahagian kumpulan (asingkan mengikut berlainan sekolah/negeri) Menyediakan borang senarai semak aturcara majlis teks ucapan pengacara majlis analisa kehadiran fesilitator/urusetia/peserta laporan: Aktiviti Makanan Penginapan Urusetia Peserta Analisa/Penambahbaikan perkara berbangkit

12

13

Senarai Semak bagi Timbalan Kem Komandan Bi Perkara l 1 Menghadiri Mesyuarat Menjadi Pengacara Majlis Menyediakan teks ucapan 2 Menyediakan carta analisis kehadiran peserta Membantu Kem Komandan menyediakan borang-borang yang 3 berkaitan. 4 Menyediakan laporan aktiviti harian Senarai Semak bagi Pegawai Disiplin / Keselamatan Bi Perkara l 1 Menghadiri Mesyuarat 2 Menyenaraikan giliran kawalan malam 3 Menyediakan laporan kawalan harian dan malam 4 Menerima laporan aduan dari peserta Senarai Semak bagi Pegawai Teknikal Bil Perkara 1 Menghadiri Mesyuarat 2 Mengisi borang pinjaman alatan siaraya 3 Memastikan alatan keluar masuk berada dalam kedaan baik 29

Tindakan

Catatan

Tindakan

Catatan

Tindakan

Catatan

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


4 semasa dan selepas digunakan. Menyediakan alatan siaraya yang bersesuaian untuk aktiviti

Senarai Semak bagi Pegawai Pendaftaran / Penginapan Bil Perkara 1 Menghadiri Mesyuarat 2 Perlu sampai awal bagi persediaan tempat pendaftaran 3 Menyediakan borang pendaftaran peserta 4 Menyediakan borang analisa barangan di bilik penginapan 5 Menyediakan pandu arah 6 Menyediakan pelan tapak kawasan Mengagihkan keperluan yang disediakan oleh penganjur 7 kepada peserta Senarai Semak bagi Pegawai Kerohanian / Moral Bil Perkara 1 Menghadiri Mesyuarat 2 Menyediakan senarai nama mengikut pecahan agama 3 Memastikan bilik sembahyang dan p&p moral Memastikan murid berada di dalam keadaan terkawal semasa 4 waktu solat dan moral Senarai Semak bagi Pegawai Makanan / Minum Bil Perkara 1 Menghadiri Mesyuarat 2 Mengenalpasti peserta vegetarian dan alahan 3 Semua peserta mendapat makan dan minum 4 Tempat makan sentiasa selamat digunakan Senarai Semak bagi Pegawai Dokumentasi Bil Perkara 1 Menghadiri Mesyuarat Penyediaan Tayangan Slide Aktiviti diakhir majlis penutupan 2 program 3 Fotografi 4 Video 5 Laporan bertulis

Tindakan

Catatan

Tindakan

Catatan

Tindakan

Catatan

Tindakan

Catatan

30

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

Lampiran B

CARTA ALIRAN PENGURUSAN KES - KES KECEDERAAN DALAM KEM 1M 1S

Mengenalpasti peserta yang mempunyai kes kecederaan

Jika baik

Melaporkan kepada kem komandan

31

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Rujuk Hospital / klinik

Mengesahkan punca kecederaan dan mengenalpasti tahap kritikal

Jika sakit

Mengambil tindakan dengan menyediakan surat yang berkenaan.Tindakan kem komandan dan guru pengiring

Laporan

Lampiran C

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU


AKTIVITI DAERAH JANTINA : : : _______________ KUMPULAN UMUR : _________

BP 1

Nama Peserta Alamat Peserta (Alamat Rumah)

: :

No. Kad Pengenalan :


Nama IbuBapa / penjaga : No. Telefon (Pejabat) :

No. Telefon (Rumah):


No. KP : ___________________________ No. Daftar Sekolah :

Tarikh Daftar / Daftar semula ke Sekolah :

No. Telefon bimbit : / PENJAGA AKUAN KEBENARAN IBUBAPA

Saya bapa / penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar. Saya juga membenarkan anak / jagaan saya menyertai KEM 1MRID 1 SUKAN dan bersetuju mematuhi Perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, Pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai kem ini. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan 32 dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kem tersebut.

Tandatangan :

Tarikh :

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

AKUAN PENGETUA / GURU PENOLONG KANAN Nama Pengetua / Guru Besar : _________________________________________________ No. Telefon Sekolah : __________

Alamat Sekolah : __________________________________________________________________________________________________ Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul (Tandatangan dan Cop Rasmi) Nama No. KP : : Tarikh

Lampiran D

BORANG PENDAFTARAN PASUKAN


AKTIVITI DAERAH KATEGORI : : : RENDAH

BP 2
Sekolah

Bil 1 2 3 4 Bil

Nama Guru Pengiring

Jawatan

Nama Guru Besar/ Penolong Kanan : _________________________________________________ Beranak Alamat Sekolah :

Nama Peserta

No. Surat

No. Telefon Sekolah : __________

Sekolah

1 2 Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul 3 4 33 5 (Tandatangan dan Cop Rasmi) 6 Nama : 7 No. KP : AKUAN GURU BESAR / GURU PENOLONG KANAN 8

__________________________________________________________________________________________________

Tarikh

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

Lampiran E Surat dan borang :

BAHAGIAN SUKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SURAT KEBENARAN MEMBAWA KELUAR PESERTA

Saya / Kami (nama penuh ibu bapa atau penjaga) / Guru Pengiring ............................................................ Dengan ini memohon kebenaran membawa keluar (nama anak/jagaan)..................................................... ..................................................................................................................................... ................................... No. Kad Pengenalan/Sijil Lahir Program ....................................................................... ......................................;............................................yang dikendalikan oleh ............................................. bertempat di ........................................................... bertarikh .................................................................... atas sebab-sebab berikut :Sakit. Nyatakan: ...........................................................

34

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Membawa Pulang. Nyatakan: ........................................................... Lain-lain. Nyatakan: ..........................................................

Sesungguhnya saya/kami faham bahawa segala langkah keselamatan sepenuhnya akan diambil dan bersetuju bertanggungjawab ke atas peserta (selepas dilepaskan oleh pihak penganjur) semasa dibawah penjagaan kami jika berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini kami tidak akan membuat sebarang tuntutan terhadap penganjur. Sekian, terima kasih. Saya yang benar, Tarikh : (Nama (No. KP : ..) : ..)

nF Analisis Kehadiran Peserta:


Peserta Lelaki M C I L Jumlah M Peserta Perempuan C I L Jumlah Jumlah Keseluruhan

Lampira

Bil

Negeri/Sekolah
SK BUKIT ARIP SK SG KEMENA SK DIJIH SK BATU 36 SK NANGA KUA SK SUNGAI ARAU SK. SUNGAI BAWANG SK SUNGAI BULOH SK SG TAU SK KUALA PELUGAU SK SG ANAK SK SUNGAI SEPIRING SK NANGA TAJAM SK SUNGAI PAKOH

Guru Pengiring L P

NO H/SET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

35

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau 15 16 17 18 19 20 21 22


SK PENGHULU IMBAN SK NANGA SELANGAU SK KUALA LEMAI SK IBAN UNION SK ULU SG ARIP SK ST. MATTHEW (M) SK ST. MARK (M) SJK TONG AH

Jumlah: Fasilitator

CATATAN : Talian penting untuk dihubungi. Polis Ambulans Klinik Kesihatan Kem Komandan : : : :

Penolong Kem Komandan :

Info Program :

Lampiran G
Laporan Harian: Laporan Harian Tarikh : 3 September 2012

36

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Hari Sesi : : Isnin Pagi dan Malam

Kehadiran Harian

1. Laporan Aktiviti 3 September 2012 Kehadiran 1. 2. 3. 4. 1.2 Petang 5. 6. 7. 1.3 Malam 8. 9. 10. 11. Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor Kuala Lumpur Neg.Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu NEGERI M 1.1 Pagi LELAKI C I L PEREMPUAN M C I L Jumlah

12. Kelantan 2. Laporan Makan 13. Putrajaya 14. Fasilitator 2.1 Dewan Makan 15. Guru Pengiring 2.2 Menu

37

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


3. Laporan Asrama Tindakan

4. Laporan Urusetia 4.1 Urusetia

5. Laporan Peserta

6. Tindakan/Analisis :

Disediakan oleh : 38

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

.......................................... Kem Komandan Tarikh : ..................................

Lampiran H Ice Breaking / Pecah Bendungan Latihan ini memberi peluang kepada semua individu untuk meluahkan apa yang dirasai semasa aktiviti dilaksanakan agar ianya dapat dikongsi bersama dengan ahli kumpulan dan seterusnya dapat menjadikan aktiviti tersebut satu cabaran untuk diharungi bersama.

Ice-Breaking 1 TAJUK : MEMBENTUK KELOMPOK KATEGORI Bahan : Tiada Pelaksanaan 1. Peserta beratur mengikut kontijen negeri masing-masing (5 Lelaki & 5 Perempuan). 2. Setiap peserta dikehendaki membentuk satu kelompok besar berdasarkan; a. Abjad pertama nama ibu b. Abjad pertama haiwan kesayangan c. Bulan kelahiran Penilaian : Peserta dinilai kecekapan mereka bergerak mencari kumpulan masing-masing. Rumusan : Banyak faktor yang boleh menjadikan penyebab kejelekitan antara sesama manusia yang baru dikenali. 39

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

Falsafah : 1. Menimbulkan rasa kemesraan dan kejelekitan antara sesama peserta.

Lampiran I Ice-Breaking 2 TAJUK : 30 KOTAK AJAIB Bahan : Selembar kertas yang bertulis bentuk minat, hobi dan cita-cita. Perlaksanaan 1. Setiap peserta menerima sehelai edaran 30 kotak ajaib. 2. Peserta diminta berjumpa sahabat mereka yang dari berlainan negeri dan bertanyakan mana-mana satu soalan daripada kotak ajaib. 3. Jawapan hanya ya atau tidak 4. Jika jawapan ya dapatkan nama, nombot telefon, tandatangan dan negeri asal peserta. 5. Jika jawpan tidak tanya peserta lain. 6. Sepuluh peserta yang lewat diminta menyanyikan 1 lagu patriotik. Penilaian : Peserta dapat berkenalan dengan peserta lain. Rumusan : Peserta dapat mengguna skil berinteraski dengan peserta dari negeri lain dan mengetahui minat serta latarbelakang peserta yang ditemui. Falsafah : 1. 2. Melatih peserta berkomunikasi dengan cara berkesan dalam masa singkat dengan orang yang baru dikenali. Mencungkil sifat berani dalam diri peserta.

40

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

BAHAGIAN SUKAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM BAKAT SUKAN MUDA

BORANG

1MURID 1SUKAN

SOAL SELIDIK

TUJUAN UJIAN Soal selidik ini dijalankan untuk mengumpul maklumat tentang pelaksanaan Kem 1MURID 1SUKAN dari peserta.

ARAHAN
1. 2. 3. Soal selidik ini mengandungi 3 bahagian. Semua soalan wajib dijawab. Kerjasama anda diperlukan untuk menjawab soalan-soalan yang terdapat dalam soalan ini. Hantarkan buku soalan yang telah diisi dengan jawapan kepada penguji. Terima kasih

NAMA MURID JANTINA NAMA SEKOLAH

41

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


NEGERI NO. TELEFON

Perhatian : Semua soalan di bawah adalah berkaitan dengan situasi dan pengalaman anda semasa dalam kem. Sila jawab dengan jujur dengan memilih jawapan ataupun respon yang paling tepat.

BAHAGIAN A 1.

(Berkaitan dengan aktiviti kem)

Adakah aktiviti-aktiviti yang disediakan menyeronokkan ? 1 2 3 4 5 Sangat baik Baik Sederhana Memuaskan Kurang memuaskan

2.

Adakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan mencabar ? 1 2 3 4 5 Sangat baik Baik Sederhana Memuaskan Kurang memuaskan

3.

Pada pendapat anda, adakah aktiviti yang disediakan itu membantu memupuk nilai-nilai murni seperti semangat kerjasama, tolong menolong dan lain-lain ? 1 2 3 4 5 Sangat baik Baik Sederhana Memuaskan Kurang memuaskan

4.

Adakah aktiviti kem membantu anda berinteraksi dengan peserta lain semasa dalam kem .

42

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


5. 1 2 3 4 5 Sangat baik Baik Sederhana Memuaskan Kurang memuaskan

Adakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan itu dapat membantu anda mempelajari sesuatu kemahiran sukan ? 1 2 3 4 5 Sangat baik Baik Sederhana Memuaskan Kurang memuaskan

6.

Semasa dalam kem, nyatakan aktiviti yang anda tidak gemari atau sukai ? Nyatakan perkara tersebut: _________________________________________ _____ Semasa dalam kem, nyatakan aktiviti yang anda gemari atau sukai ? Nyatakan perkara tersebut: __________________________________________ _____

7.

BAHAGIAN B (Berkaitan dengan penyampaian guru) 1. Adakah arahan yang diberi oleh guru jelas dan mudah difahami ? Sangat baik 1 Baik 2 Sederhana 3 Memuaskan 4 Kurang memuaskan 5 Adakah tunjuk cara yang diberi oleh guru jelas dan mudah diikuti ? Sangat baik 1 Baik 2 Sederhana 3 Memuaskan 4 Kurang memuaskan 5 Adakah alatan yang digunakan bersesuaian dengan aktiviti ? 1 2 3 4 5 Sangat baik Baik Sederhana Memuaskan Kurang memuaskan 43

2.

3.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


4. Adakah masa yang diperuntukkan bagi menjalankan aktiviti mencukupi ? 5. 1 2 3 4 5 Sangat baik Baik Sederhana Memuaskan Kurang memuaskan

Adakah guru mesra dan mudah didekati ? Sangat baik 1 Baik 2 Sederhana 3 Memuaskan 4 Kurang memuaskan 5

BAHAGIAN C (berkaitan dengan aspek pengurusan kem) tandakan ( YA ) atau ( TIDAK ) 1. Adakah makanan yang disediakan memuaskan ? 1 2 YA TIDAK

2.

Adakah makanan yang disediakan itu mencukupi dan berkualiti ? 1 2 YA TIDAK

3.

Adakah minuman yang disediakan itu mencukupi ? 1 2 YA TIDAK

4.

Adakah tempat tinggal bersih dan selesa ? 1 2 YA TIDAK

44

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

5.

Adakah tempat tinggal selamat ? 1 2 YA TIDAK

6.

Adakah pengurusan masa menepati jadual waktu? 1 2 YA TIDAK

PENGURUSAN KELAB SUKAN DI SEKOLAH MENENGAH 1. Senarai Jawatankuasa yang perlu ada atau dipilih dalam menjalankan aktiviti kelab sukan adalah seperti berikut : 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Pengerusi / Kapten Naib Pengerusi / Naib Kapten / Naib Presiden / Naib Pengurus Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa 1.6.1.1 Unit Teknik / Pertandingan 1.6.1.2 Unit Pemasaran 1.6.1.3 Unit Peralatan / Logistik 1.6.1.4 Unit Kebajikan 1.6.1.5 Unit Kecemasan 1.6.1.6 Unit Perhubungan / Media 1.6.1.7 Unit Disiplin 1.6.1.8 Unit Dokumentasi 1.6.1.9 Unit Latihan

2.

Senarai Tugas dan Tanggungjawab 2.1 Pengerusi 2.1.1 Mengetuai jawatankuasa menyelaras aktiviti kelab. 45 untuk merancang, membimbing, dan

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 Mempengerusikan semua mesyuarat seperti mesyuarat perancangan / program / aktiviti kelab. Meneliti catatan minit mesyuarat dan mengambil tindakan susulan. a) Memastikan segala perancangan aktiviti berjalan lancar. b) Mewakili kelab dalam mesyuarat kokurikulum. Bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang timbul dengan adil dan berkesan. Menyatupadukan semua ahli jawatankuasa dan ahli-ahli dalam semua aspek. Mencadang, merancang, membantu dalam aktiviti atau projek menambah kewangan kelab seperti mengumpul dan menjual barang kitar semula.

2.2

Naib Pengerusi 2.2.1 2.2.2 Mengambil alih tugas pengerusi semasa ketiadaan pengerusi. Contohnya, jika pengerusi tidak hadir ke mesyuarat. Mencadang, merancang, membantu dalam aktiviti atau projek menambah kewangan kelab seperti mengumpul dan menjual barang kitar semula.

2.3

Setiausaha 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Mengedarkan borang permohonan ahli dan mendaftar ahli. Menyusun agenda mesyuarat. Mengedarkan minit mesyuarat yang lepas sebelum bermulanya mesyuarat. 2.3.4 Mengambil kedatangan ahli. 2.3.5 Mencatat minit mesyuarat 2.3.6 Membuat carta organisasi. 2.3.7 Menguruskan surat menyurat seperti surat panggilan mesyuarat. 2.3.8 Menyediakan laporan mingguan dan tahunan. 2.3.9 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat dan pengerusi. 2.3.10 Menyimpan dan menyusun semua surat yang berkaitan dengan kelab dalam fail kelab. 2.3.11 Membantu pengerusi merancang, melaksana dan menyelia kegiatan sukan. 2.3.12 Mencadang, merancang, membantu dalam aktiviti atau projek menambah kewangan kelab, seperti mengumpul dan menjual barang kitar semula.

2.4

Penolong Setiausaha 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Menjalankan tugas setiausaha semasa setiausaha tidak menghadiri mesyuarat. Membantu tugas setiausaha. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat dan pengerusi.

46

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


2.4.4 Mencadang, merancang, membantu dalam aktiviti atau projek menambah kewangan kelab seperti mengumpul dan menjual barang kitar semula.

2.5

Bendahari 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 Mengumpul sumbangan kelab. Merekod penerimaan dan perbelanjaan wang. Menyediakan penyata kewangan bulanan. Membentangkan laporan kewangan pada hujung tahun dalam mesyuarat agung. Menyimpan wang tunai di tangan tidak melebihi RM20.00. Serahkan lebihan wang kepada Guru Penasihat. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat dan pengerusi. Mencadang, merancang, membantu dalam aktiviti atau projek menambah kewangan kelab seperti mengumpul dan menjual barang kitar semula. Unit Teknik / Pertandingan 2.6.1 Mengelola dan menyelaras sesuatu program / pertandingan dalam kelab seperti penyediaan borang pendaftaran, sistem pertandingan, undian permainan dan sebagainya.

2.6

2.7

Unit Pemasaran 2.7.1 Mencadang, merancang aktiviti atau projek untuk menambah dana seperti menjual air minuman atau makanan.

2.8

Unit Peralatan / Logistik 2.8.1 2.8.2 2.8.3 Membantu Guru Penasihat mengeluarkan peralatan sukan yang diperlukan dari stor sukan dan memulangkan semula. Memastikan peralatan sukan dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Melaporkan sebarang kerosakan atau kehilangan kepada Guru Penasihat. Unit Kecemasan 2.9.1 2.9.2 2.9.3 Membantu Guru Penasihat memberi bantuan awal jika berlaku kemalangan seperti kecederaan ringan semasa latihan. Memastikan ada peti pertolongan cemas yang lengkap sewaktu aktiviti dijalankan. Melaporkan sebarang kemalangan kepada Guru Penasihat dan pengerusi. Unit Kebajikan 2.10.1 Menyediakan keperluan asas ahli seperti penyediaan minuman, makanan dan sebagainya mengikut keperluan sesuatu aktiviti. 47

2.9

2.10

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


2.11 Unit Perhubungan / Media 2.11.1 Menghebahkan perancangan program kepada semua murid melalui pengumuman dalam perhimpunan, poster, risalah, papan kenyataan sekolah, sesawang sekolah atau saluran lain yang sesuai. 2.11.2 Merancang program khidmat masyarakat. 2.12 Unit Disiplin 2.12.1 Memastikan ahli memakai /pakaian Pengerusi Kaptenyang sesuai semasa menyertai aktiviti. 2.12.2 Mengawal disiplin murid seperti mengumpul ahli, menjalankan aktiviti mengikut giliran. Naib Pengerusi / Naib Kapten Unit Dokumentasi 2.13.1 Mengambil gambar semasa aktiviti atau program dijalankan. 2.13.2 Membuat dokumentasi bergambar. Setiausaha 2.13.3 Mengeluarkan buletin / risalah. 2.14 Unit Latihan Penolong Setiausaha 2.14.1 Membahagikan ahli mengikut kumpulan jika perlu. 2.14.2 Membantu Guru Penasihat dan pengerusi merancang aktiviti latihan sepanjang tahun. Bendahari 2.14.3 Menjalankan aktiviti latihan mengikut rancangan. LAMPIRAN A STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN KELAB SUKAN Ahli Jawatankuasa

2.13

Unit Teknik / Pertandingan

Unit Peralatan

Unit Perhubungan / Media

Unit Pemasaran

Unit Kebajikan

Unit Dokumentasi

Unit Disiplin

48 Unit Kecemasan Unit Latihan

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

LAMPIRAN B CONTOH LAPORAN PERJUMPAAN / AKTIVITI NO. 3 1. Guru Penasihat yang hadir : i) En. Ahmad Jamil bin Salleh

ii) Pn. Soleha bt. Salihin

49

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


iii) En. Mohd. Aman bin Mohd. Amin 2. 3. 6. 7. Tarikh : 03.03.2011 Dewan Tan Sri Lanang 45 orang 4. 5. Hari : Khamis Masa : 3.30 ptg 63 orang

Tempat : Kehadiran :

Bilangan ahli kelab :

Aktiviti yang dijalankan : a. b. c. d. e. Memanaskan badan Regangan Servis Hantaran lambung Backhand

8.

Pencapaian aktiviti : Murid menunjukkan minat dan menumpukan perhatian. Dengan keadaan ruang

gelanggang yang terhad, hanya 50% daripada murid yang dapat menjalankan aktiviti pada suatu masa, manakala 50% lagi terpaksa menunggu giliran. Keadaan ini berlaku kerana dewan dikongsi dengan kumpulan kokurikulum lain.

9.

Komen guru penasihat :

Kehadiran murid memuaskan dan mereka melaksanakan aktiviti yang dirancang.

10.

Tandatangan - i) Guru Penasihat : ii) Setiausaha :

( Ahmad bin Jamil ) ( Ali bin Jaan ) LAMPIRAN C

CONTOH LAPORAN KEWANGAN TAHUNAN Tarikh 25.01.11 Perkara Penerimaan wang sumbangan Ahli Kelab Badminton RM5.00 X 63 orang Penerimaan (RM) 315.00 Perbelanjaan (RM) Baki (RM) 315.00

50

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


16.02.11 17.02.11 20.02.11 Sumbangan daripada PIBG untuk Lawatan Sambil Belajar ke MSN Minuman untuk ahli kelab semasa aktiviti kelab RM30.00 X 10 kali perjumpaan Makanan tengah hari ahli kelab semasa lawatan sambil belajar ke MSN RM5.00 X 43 orang Hasil keuntungan jualan Hari Usahawan Yuran penyertaan pertandingan antara kelas RM10.00 X 30 pasukan Bayaran kepada pembekal Tshirt RM9.00 X 70 pasang Hasil jualan T-shirt Kelab Badminton RM10.00 X 63 pasang Hasil jualan projek kitar semula Perbelanjaan untuk pertandingan antara kelas a. Bayaran saguhati pengadil dan penjaga garisan. b. Minuman c. Alat tulis d. Hadiah e. Kain rentang Jamuan akhir tahun a. Makan & minum RM8.00 X 60 orang b. Cenderamata untuk AJK tingkatan 5, RM5.00 X 8 orang 200.00 300.00 215.00 515.00 215.00 0.00

30.03.11 09.05.11 07.07.11 16.07.11 04.08.11 13.08.11

350.00 300.00 630.00 630.00 180.00

350.00 650.00 20.00 650.00 830.00

70.00 40.00 20.00 140.00 40.00

520.00

05.10.11

480.00 40.00 RM1975.00 RM1975.00 ( Ahmad bin Jamil ) ( Anisah bin Juhaini ) LAMPIRAN D 0.00

Jumlah Tandatangan : 1) Guru Penasihat 2) Bendahari

CONTOH LAPORAN TAHUNAN

LAPORAN KELAB SUKAN TAHUN 2011

51

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Nama Kelab : Kelab Badminton 1............................................................................. 2. ............................................................................ 3. ............................................................................. Pengerusi : .......................................................... Naib Pengerusi : .............................................................. Setiausaha : .................................................................... Penolong Setiausaha : ................................................................ Bendahari : ........................................................................ Ahli Jawatankuasa : 1............................................................................. 2. ............................................................................ 3. ............................................................................. Keahlian : M L Peralihan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Jumlah P L C P L I P Lain-lain L P Jumlah L P

Guru Penasihat :

Aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun : Bil 1 2 3 Tarikh 18.1.2011 28.1.2011 16.2.2011 Mesyuarat agung. Memperkenalkan permainan badminton secara teori dan menjalankan latihan asas. Lawatan ke MSN. 52 Bermanfaat kepada ahli-ahli Aktiviti Catatan

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


4 30.3.2011 Menjual makanan pada Hari Usahawan. Menerima untung RM350.00

Pencapaian / Kekuatan : Aktiviti yang dirancang sepanjang tahun telah dapat dilaksanakan dengan berjaya. Semua ahli memberi kerjasama yang baik. Pengerusi telah menunjukkan teladan yang baik dalam mendorong AJK lain. Masalah : Ahli jawatankuasa masih tidak dapat menjalankan sesuatu aktiviti dengan yakin dan memerlukan banyak bimbingan. Tiada jurulatih bertauliah yang boleh melatih ahli-ahli kelab. Cadangan : Pihak sekolah dapat membekalkan seorang jurulatih yang berkemahiran supaya ahli-ahli mendapat lebih banyak manfaat.

Disediakan oleh : ......................................... (Setiausaha)

Disemak oleh : ................................ (Guru Penasihat)

LAMPIRAN E CONTOH MINIT MESYUARAT MINIT MESYUARAT KELAB SUKAN BADMINTON KALI KEDUA TAHUN 2011 Tarikh: Masa: Hari: 20 Januari 2011 2.00 petang Khamis 53

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Tempat: Kehadiran: Tidak Hadir: 1. Kelas 3 Bestari 18 orang (Seperti Lampiran) 2 orang

Ucapan Pengerusi 1.1 Saudara Halimi Halim, selaku pengerusi mengalu-alukan kehadiran guru-guru penasihat dan ahli-ahli kelab serta mengucapkan ribuan terima kasih.

2. Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu Saudara Kamil bin Ahmad mencadangkan supaya minit mesyuarat ini disahkan. Saudari Anisah Ali mencadangkan supaya pengesahan minit mesyuarat ini disokong. Tindakan : Makluman 3. Perkara Berbangkit 3.1 Pengerusi memaklumkan bahawa tarikh pertandingan antara kelas ditunda pada suatu tarikh yang akan ditetapkan kemudian atas sebab-sebab tertentu. Tindakan : Makluman 2.1 2.2

4. Tugasan Jawatankuasa 4.1 Pengerusi memaklumkan bahawa pada 10 Februari 2011 akan diadakan pertandingan antara ahli kelab badminton. Tujuannya adalah untuk mencari bakat-bakat baru pemain untuk diketengahkan. Bakat-bakat ini akan diserapkan ke dalam pasukan sekolah. Saudari Rafidah Sudin sebagai Ketua Jawatankuasa Unit Perhubungan, perlu membuat pengumuman di dalam perhimpunan dan menampal makluman pertandingan di semua tempat yang sesuai. Tindakan : Rafidah Sudin

4.2

5. Hal-hal Lain 5.1. Pengerusi mencadangkan agar aktiviti dilaksanakan dengan melibatkan semua ahli kelab. Tindakan : Makluman

Mesyuarat ditangguhkan pada 3.00 petang. Disediakan oleh : Setiausaha Kelab Sukan Badminton LAMPIRAN F

CONTOH TATACARA PENGELOLAAN PERTANDINGAN

Sebelum Pertandingan 54

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mengadakan mesyuarat untuk membincangkan maklumat, membuat keputusan berkaitan pertandingan seperti tarikh, masa, sasaran murid, perbelanjaan, sistem pertandingan, dan hadiah. Menyediakan borang pendaftaran dan borang markah. Mengagih dan mengumpul semula borang pendaftaran. Memaklumkan program kepada ahli-ahli. Menguruskan penyediaan pengadil, hakim, penjaga garisan, peralatan seperti jam randik, papan tulis, wisel, bola dan lain-lain mengikut kesesuaian. Menyediakan tempat pertandingan, seperti membuat garisan padang / gelanggang, kelengkapan lain seperti bola, meja, kerusi yang diperlukan. Tentukan penyampai hadiah.

Semasa Pertandingan 1. 2. 3. Menyediakan air minuman semasa pertandingan. Menguruskan majlis penyampaian hadiah. Mengambil gambar untuk didokumentasikan.

Selepas Pertandingan 1. 2. Menyerahkan keputusan pertandingan kepada setiausaha untuk difailkan selepas pertandingan. Menyediakan dokumentasi bergambar.

LAMPIRAN G CONTOH TATACARA MENGURUSKAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR

55

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Sebelum Lawatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Membincang dalam mesyuarat jawatankuasa tentang maklumat lawatan seperti tarikh, tempat, tujuan lawatan, anggaran perbelanjaan, bilangan peserta dan lain-lain maklumat yang berkaitan. Menghebahkan maklumat lawatan ini kepada ahli-ahli kelab. Membuat kertas kerja untuk mendapat kelulusan pengetua. Mengumpul data maklumat ahli rombongan dan mengutip bayaran. Memohon ke Unit Perhubungan dan Pendaftaran di jabatan pelajaran negeri dengan menggunakan borang PS1, PS2, PS3 dan sertakan kertas kerja 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Menguruskan tempat penginapan, insurans murid, pengangkutan dan berhubung dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk kelulusan lawatan. Mengedarkan surat kebenaran ibu bapa dan mengutip balik keratan jawapan. Memberi taklimat lawatan kepada peserta. Mengedarkan senarai peralatan yang perlu dibawa jika ada.

Semasa Lawatan 1. 2. 3. Menyerahkan maklumat lawatan ke balai polis di negeri yang dilalui dalam perjalanan lawatan. Mengambil gambar untuk tujuan dokumentasi. Mengedarkan borang penilaian program kepada peserta.

Selepas Lawatan 1. 2. 3. Membuat laporan lawatan. Mendokumentasikan semua surat-menyurat, laporan, gambar, kertas kerja dan lain-lain dokumen yang berkaitan dengan lawatan. Menyerahkan dokumentasi yang lengkap kepada guru penasihat / PK Kokurikulum.

56

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

LAMPIRAN H SUSUNAN AGENDA MESYUARAT KELAB SUKAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ucapan alu-aluan Pengerusi Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. Perkara berbangkit. Laporan Ahli Jawatnkuasa. Hal-hal lain. Menetapkan tarikh mesyuarat yang akan datang. Penangguhan mesyuarat.

57

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

LAMPIRAN I SISTEM PERTANDINGAN A. Pengenalan Sistem pertandingan bermaksud bentuk atau jenis pertandingan yang akan dijalankan. Dalam menentukan sistem pertandingan, pihak penganjur perlu terlebih dahulu mengenal pasti : 1.1 Bilangan peserta atau jumlah pasukan yang mengambil bahagian. 1.2 Kemudahan gelanggang atau padang yang akan digunakan. 1.3 Masa pertandingan yang diperuntukkan. 1.4 Jumlah pegawai yang disediakan seperti hakim, penjaga masa dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sistem pertandingan yang dipilih adalah bergantung kepada budi bicara penganjur dan rancangan aktiviti tahunan kelab. B. Sistem Pertandingan 1. Sistem Pertandingan Kalah Mati 1.1 Pasukan yang kalah akan tersingkir. 1.2 Mudah diuruskan jika dalam nombor genap seperti 2,4,6,8,10,

Contoh : Jika 2 pasukan yang bertanding. 1 JOHAN 2 Contoh : Jika 4 pasukan yang bertanding. 1 2 JOHAN 3 4

58

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

Contoh : Jika 8 pasukan yang bertanding. 1 2 3 4 JOHAN 5 6

7 8 Selain dari bilangan gandaan di atas, terdapat pasukan yang akan menunggu atau bye. Bye (menunggu) hanya terdapat pada pusingan pertama sahaja. Tiada bye pada pusingan seterusnya. Jadual Pasukan Menunggu (bye) Pertandingan Kalah Mati Jumlah Pasukan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ganda 2 2 4 4 8 8 8 8 16 16 16 16 Bye 0 1 0 3 2 1 0 7 6 5 4 Jumlah Pasukan 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 59 Ganda 2 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Bye 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


13 14 15 16 17 Contoh : 16 16 16 16 32 3 2 1 0 15 29 30 31 32 33 32 32 32 32 64 3 2 1 0 31

Jika bilangan pasukan yang mengambil bahagian adalah genap seperti 6 pasukan, langkah-langkah berikut perlu diambil. 1. Kenal pasti bilangan bye. Kalau 6, bye adalah 2 pasukan. (Gandaan 8 tolak 6 adalah 2). 2. Bahagikan 6 pasukan kepada 2 kumpulan, 3 atas dan 3 bawah. 3. Oleh kerana ada 2 bye, letakkan 1 bye di atas dan 1 bye di bawah. 1 2 3 4 5 6 JOHAN

Contoh : Jika bilangan pasukan yang mengambil bahagian adalah ganjil seperti 9 pasukan, langkah-langkah berikut perlu diambil. 1. Kenal pasti bilangan bye. Kalau 9 pasukan, bye adalah 7 pasukan. (Gandaan 16 tolak 9 adalah 7). 2. Bahagikan 9 pasukan kepada 2 kumpulan, bilangan pasukan di atas kurang daripada di bawah iaitu 4 pasukan di atas dan 5 pasukan di bawah. 3. Oleh kerana bilangan bye adalah ganjil, jadi bilangan bye di atas adalah lebih 1 bye daripada bilangan bye di bawah. 2 3 4 5 6 7 8 9 bye bye bye bye

JOHAN

bye bye

60

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

Menempatkan Pasukan / Pemain Seeded Terdapat beberapa peraturan yang perlu diikuti di dalam menentukan kedudukan pasukan atau pemain seeded dalam sesuatu pertandingan. a. Seeded hendaklah diletakkan dalam pusingan awal. b. Penempatan pasukan atau pemain seeded hendaklah simetrikal. c. Sekiranya jumlah pemain atau pasukan seeded itu adalah satu angka ganjil, maka seeded yang selebihnya hendaklah letak di dalam kumpulan separuh di bawah. d. Andainya hanya terdapat 2 seeded, maka kedudukannya satu pasukan di atas sekali dalam kumpulan atas, dan satu lagi terletak di bawah sekali dalam kumpulan bawah. e. Jika terdapat 4 seeded, maka aturan berikut boleh diikuti :.seeded 1 letak di atas sekali dalam kumpulan atas. .seeded 2 letak di bawah sekali dalam kumpulan bawah. .seeded 3 letak di bahagian atas kumpulan bawah. .seeded 4 letak di bahagian bawah kumpulan atas. Perhatian : Kebiasaannya seeded adalah terdiri daripada pasukan atau pemain terkenal atau terhandal. Oleh itu sekiranya ada johan atau naib johan pertandingan tahun sebelumnya, maka sewajarnya kedua-dua pasukan atau pemain tersebut diasingkan menjadi seeded 1 dan seeded 2. Tujuannya supaya mereka tidak bertanding di peringkat awal. Sekiranya terdapat tempat bye, keutamaan hendaklah diberi kepada pasukan atau pemain seeded. 2. Sistem Pertandingan Liga

Formula yang digunakan untuk mengira jumlah perlawanan : N (N -1) 2 N = Jumlah pasukan yang mengambil bahagian. Contoh : Jika terdapat 4 pasukan(merah, hijau, biru, kuning) yang mengambil bahagian N (N -1) = 4 (4 -1) = 4 x 3 = 6 perlawanan 2 2 2 61

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

2.1 Jadual Perlawanan : No. Perlawanan 1 2 3 4 5 6 2.2 Carta keputusan Tarikh 3.4.2011 3.4.2011 4.4.2011 4.4.2011 5.4.2011 5.4.2011 Masa 25 minit 25 minit 25 minit 25 minit 25 minit 25 minit Perlawanan Merah lawan Hijau Biru lawan Kuning Merah lawan Kuning Hijau lawan Biru Hijau lawan Kuning Merah lawan Biru

Pasukan Merah Hijau Biru Kuning

Merah

Hijau 03 (0)

Biru 1-3 (0) 32 (3) 22 (1)

Kuning 32 (3) 22 (1) 22 (1)

Mata 3 7 4 2

Kedudukan 3 1 2 4

30 (3) 31 (3) 23 (0)

23 (0) 22 (1)

Peruntukan Mata : Kalah = 0 mata, Seri = 1 mata, Menang = 3 mata

3. Sistem Pertandingan Separa Liga

Contoh :

Jika 6 pasukan mengambil bahagian. Kesemua pasukan akan diundi kepada dua kumpulan, iaitu Kumpulan A dan Kumpulan B. 62

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Kesemua pasukan akan bertanding dalam kumpulan masing-masing pada PUSINGAN AWAL. KUMPULAN A Pasukan A1 Pasukan A2 Pasukan A3 KUMPULAN B Pasukan B1 Pasukan B2 Pasukan B3

KUMPULAN A

Pasukan A1 A2 A3 KUMPULAN B Pasukan B1 B2 B3

A1

A2 03 (0)

A3 1-3 (0) 32 (3)

Mata 0 6 3

Kedudukan KETIGA JOHAN NAIB JOHAN

30 (3) 31 (3)

23 (0)

B1

B2 03 (0)

B3 1-3 (0) 32 (3)

Mata 0 6 3

Kedudukan KETIGA JOHAN NAIB JOHAN

30 (3) 31 (3)

23 (0)

PERINGKAT SEPARUH AKHIR JOHAN KUMPULAN A

NAIB JOHAN KUMPULAN B 63

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


JOHAN JOHAN KUMPULAN B

NAIB JOHAN KUMPULAN A

a.

Di akhir pusingan awal, JOHAN KUMPULAN A (Pasukan mendapat mata tertinggi) akan bermain dengan NAIB JOHAN KUMPULAN B (Pasukan yang mendapat mata kedua tertinggi). Seterusnya JOHAN KUMPULAN B akan bermain dengan NAIB JOHAN KUMPULAN A. Peringkat ini dipanggil PERINGKAT SEPARUH AKHIR. Pemenang kedua-dua peringkat separuh akhir ini akan bermain untuk menentukan JOHAN dan NAIB JOHAN kejohanan.

b. c.

LAMPIRAN J CADANGAN FORMAT PENGAGIHAN KELAB SUKAN MENGIKUT JUMLAH PELAJAR SEKOLAH

Langkah 1 Pembahagian jantina mengikut tahun / tingkatan. Contoh : Jumlah murid Pelajar lelaki Pelajar perempuan Langkah 2 Membezakan jenis sukan untuk lelaki, perempuan dan campuran. 64 : : : 1000 orang 450 orang 550 orang

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Contoh : Lelaki (L) 1. Bola Sepak 2. Sepak Takraw Perempuan (P) 1. Bola Jaring Lelaki & Permpuan (L&P) 1. Badminton 2. Ping Pong 3. Olahraga 4. Bola Tampar 5. Hoki 6. Bola Baling 7. Bola Keranjang

Langkah 3 Kaedah pengiraan untuk menentukan bilangan pelajar setiap kelab supaya seimbang. i. Jumlah pelajar lelaki_____ Bilangan kelab ( L + L & P) = __450 orang 9 ii. = 50 orang setiap kelab.

Jumlah murid perempuan_______ Bilangan kelab (P + L & P) = 550 orang 8 = 68 atau 69 orang setiap kelab

LAMPIRAN K

CADANGAN FORMAT PENGAGIHAN KELAB SUKAN MENGIKUT TAHUN / TINGKATAN Langkah 1 Dapatkan jumlah murid mengikut jantina. Contoh : Jumlah murid tahun 4 Lelaki Perempuan Langkah 2 65 : 200 orang : 80 orang : 120 orang

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Bezakan jenis sukan mengikut kategori. Contoh : Lelaki (L) 1. Bola Sepak 2. Sepak Takraw Perempuan (P) 1. Bola Jaring Lelaki & Permpuan (L&P) 1. Badminton 2. Ping Pong 3. Olahraga 4. Bola Tampar 5. Hoki 6. Bola Baling

Langkah 3 Kaedah pengiraan Bilangan Ahli Lelaki = Jumlah Lelaki = 80 Bilangan kelab (L + L & P) 8

= 10 orang Bilangan Ahli Perempuan = ___Jumlah Perempuan Bilangan kelab (P + L & P) 17 atau 18 orang = 120 7

LAMPIRAN L CADANGAN FORMAT KERTAS KERJA AKTIVITI / PROGRAM KELAB SUKAN KEJOHANAN FUTSAL ANTARA KELAS TAHUN 2011 1. Pendahuluan Dasar 1Murid 1Sukan mengenengahkan murid yang kurang aktif dalam sukan agar dapat mengembangkan potensi dan bakat murid ke arah kecemerlangan sukan. 2. Objektif Aktiviti / Program 2.1 Menerapkan nilai-nilai murni dan kepimpinan melalui kelab sukan. 2.2 Mewujudkan integrasi kaum melalui penyertaan dalam kelab sukan. 3. Tarikh Aktiviti / Program 20 April 2011 66

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


4. Tempat / Lokasi Aktiviti Padang sekolah. 5. Sasaran / Peserta Pasukan daripada tingkatan peralihan hingga tingkatan 5 . 6. Tentatif Aktiviti ( Rujuk Lampiran A ) 7. Anggaran belanjawan Perkara Jumlah (RM) Hadiah Saguhati pengadil Minuman Jumlah besar Sumber kewangan: Peruntukan kerajaan (sukan) 8. Penutup Dengan adanya kejohanan ini bakat dan penglibatan pelajar akan terserlah dan berkembang. Disediakan oleh Setiausaha. Disemak oleh Guru Penasihat Disokong oleh PK Bil. 1 2 3 Pembekal

Ulasan dan Pengesahan Pengetua / Guru Besar

. LAMPIRAN M CADANGAN FORMAT SENARAI SEMAK

Tindakan Bil Perkara Ya 1. 2. 3. Menyediakan kertas kerja. Mengenalpasti tarikh, tempat, masa. Mesyuarat (agihan tugas jawatankuasa). Tidak Catatan

67

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Sumber kewangan(mengenal pasti dan pengesahan sumber kewangan). Peralatan. Lain-lain

4.

5. 6.

LAMPIRAN N

LATIHAN RANGSANGAN

1.

Salah satu aktiviti/program kelab bola sepak ialah mengadakan kejohanan bola sepak antara kelas. Selaku Pengerusi / Kapten kelab permainan, apakah langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan kejohanan ini. Kelab anda memerlukan perbelanjaan yang banyak dalam menjalankan aktiviti yang dirancang. Huraikan bagaimana kelab anda mengatasi masalah ini. Apakah yang perlu anda lakukan sebelum sesuatu mesyuarat dijalankan.

2.

3.

68

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


4. Dalam kejohanan bola jaring antara kelas terdapat 10 pasukan akan mengambil bahagian. Tentukan jumlah bilangan perlawanan sekiranya sistem permainan ini berbentuk liga KUMPULAN. Anda merupakan seorang pengerusi Kelab Bola Keranjang. Kelab ini mempunyai ahli seramai 40 orang. Anda dikehendaki menganjurkan suatu lawatan sambil belajar. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjayakan program ini Rancangkan aktiviti sepanjang tahun untuk kelab anda. Pengerusi / Kapten Bagaimana anda mengurus aktiviti berbentuk ceramah. Selaku Ketua Unit Pertandingan Kelab Ping Pong, sediakan satu kertas kerja untuk menganjurkan satu pertandingan ping pong antara rumah sukan di sekolah anda. Anda Naib Pengerusi / Naib Kapten dilantik sebagai bendahari kelab. Bagaimanakah cara anda mengutip yuran daripada ahli. Sebagai pengerusi kelab, terangkan cara-cara yang boleh anda gunakan untuk menarik Setiausaha minat ahli kelab supaya menghadiri setiap perjumpaan kelab. Anda telah dilantik sebagai pengerusi pertandingan bola sepak. pertandingan yang sesuai digunakan sekiranya terdapat 11 pasukan. Penolong Setiausaha Apakah sistem

5.

6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

Anda dilantik sebagai bendahari kelab. Bagaimanakah cara anda mengutip yuran daripada ahli. Bendahari Sebagai pengerusi kelab, terangkan cara-cara yang boleh anda gunakan untuk menarik minat ahli kelab supaya menghadiri setiap perjumpaan kelab. Ahli Jawatankuasa

1.

PENGURUSAN KELAB SUKAN DI SEKOLAH RENDAH Senarai Jawatankuasa Organisasi : STRUKTUR ORGANISASI PENGURUSAN KELAB SUKAN Unit Unit Teknik / Unit Pertandingan Peralatan Perhubungan / Media

Unit Pemasaran

Unit Kebajikan

Unit Dokumentasi

Unit Disiplin

69 Unit Kecemasan Unit Latihan

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

2.

Senarai Tugas dan Tanggungjawab.

70

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

i. ii. iii. v.

PENGERUSI Melaksanakan aktiviti yang telah dirancang. Mempengerusikan mesyuarat. Memastikan semua ahli bekerjasama sebagai satu pasukan. Menjalankan aktiviti bersama-sama ahli untuk menambahkan kewangan kelab, contohnya menjual barang kitar semula.

2. SETIAUSAHA Mendaftarkan ahli kelab. Menyusun agenda mesyuarat. Mengeluarkan notis mesyuarat. Mengedarkan minit mesyuarat yang lepas. Mengambil kedatangan ahli. Mencatat minit mesyuarat. Membuat carta organisasi. Menyediakan laporan mingguan dan tahunan. Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat dan Pengerusi. x. Menjalankan aktiviti bersama-sama ahli untuk menambahkan kewangan kelab,contohnya menjual barang kitar semula.

71

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

3. BENDAHARI Mengumpul sumbangan kelab. Merekod penerimaan dan perbelanjaan wang. Menyerah kutipan sumbangan kepada Guru Penasihat. Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat dan pengerusi. Menjalankan aktiviti bersama-sama ahli untuk menambahkan kewangan kelab, contohnya menjual barang kitar semula.

4. UNIT TEKNIK / PERTANDINGAN Menjalankan sesuatu program / pertandingan dalam kelab seperti penyediaan borang pendaftaran, undian pemainan dan sebagainya.

72

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

5. UNIT PEMASARAN Merancang aktiviti atau projek untuk menambah kewangan seperti menjual air minuman atau makanan.

6. UNIT PERALATAN Membantu Guru Penasihat mengeluarkan peralatan sukan yang diperlukan dari stor sukan dan memulangkan semula. ii. Memastikan peralatan sukan dalam keadaan baik dan selamat digunakan. iii. Melaporkan sebarang kerosakan atau kehilangan kepada Guru Penasihat / guru sukan. i.

7. UNIT KECEMASAN i. Membantu Guru Penasihat memberi bantuan awal jika berlaku kemalangan seperti kecederaan ringan semasa latihan. ii. Memastikan ada peti pertolongan cemas yang lengkap sewaktu aktiviti dijalankan. iii. Melaporkan sebarang kemalangan kepada Guru Penasihat.

8. UNIT KEBAJIKAN Menyediakan keperluan asas ahli seperti minuman, makanan dan sebagainya mengikut keperluan sesuatu aktiviti.

9. UNIT PERHUBUNGAN / MEDIA Menghebahkan perancangan program kepada semua pelajar melalui pengumuman dalam perhimpunan dan papan kenyataan sekolah. 73

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

10. UNIT DISIPLIN i. Memastikan ahli memakai pakaian yang sesuai mengikut aktiviti. ii. Mengawal disiplin murid seperti mengumpul ahli, menjalankan aktiviti mengikut giliran.

11. UNIT DOKUMENTASI i. Mengambil gambar semasa aktiviti atau program dijalankan. ii. Membuat dokumentasi bergambar. iii. Mengeluarkan buletin / risalah.

12. UNIT LATIHAN Membahagikan ahli mengikut kumpulan jika perlu. Membantu Guru Penasihat dan pengerusi merancang aktiviti latihan sepanjang tahun. Menjalankan aktiviti latihan mengikut rancangan.

Lampiran A CONTOH LAPORAN PERJUMPAAN / AKTIVITI NO. 3 1. Guru Penasihat yang hadir : i) En. Ahmad Jamil bin Salleh

74

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


ii) Pn. Soleha bt. Salihin iii) En. Mohd. Aman bin Mohd. Amin 2. 3. 6. 7. Tarikh : 03.03.2011 Dewan Tan Sri Lanang 45 orang 4. 5. Hari : Khamis Masa : 3.30 ptg

Tempat : Kehadiran :

Bilangan ahli kelab : 63 orang

Aktiviti yang dijalankan : a. b. c. d. e. Memanaskan badan Regangan Servis Hantaran lambung Backhand

8.

Pencapaian aktiviti : Murid menunjukkan minat dan menumpukan perhatian. Dengan keadaan ruang

gelanggang yang terhad, hanya 50% daripada murid yang dapat menjalankan aktiviti pada sesuatu masa, manakala 50% lagi terpaksa menunggu giliran. Keadaan ini berlaku kerana dewan dikongsi dengan kumpulan kokurikulum lain.

9.

Komen guru penasihat :

Kehadiran murid memuaskan dan mereka melaksanakan aktiviti yang dirancang.

10.

Tandatangan - i) Guru Penasihat : ii) Setiausaha :

( Ahmad bin Jamil ) ( Ali bin Jaan ) Lampiran B

CONTOH LAPORAN KEWANGAN TAHUNAN Tarikh 25.01.11 Perkara Penerimaan wang sumbangan Ahli 75 Penerimaan (RM) 315.00 Perbelanjaan (RM) Baki (RM) 315.00

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Kelab Badminton RM5.00 X 63 orang Sumbangan daripada PIBG untuk Lawatan Sambil Belajar ke MSN Minuman untuk ahli kelab semasa aktiviti kelab RM30.00 X 10 kali perjumpaan Makan tengah hari ahli kelab semasa lawatan sambil belajar ke MSN RM5.00 X 43 orang Hasil keuntungan jualan Hari Usahawan Yuran penyertaan pertandingan antara kelas RM10.00 X 30 pasukan Bayaran kepada pembekal T-shirt RM9.00 X 70 pasang Hasil jualan T-shirt Kelab Badminton RM10.00 X 63 pasang Hasil jualan projek kitar semula Perbelanjaan untuk pertandingan antara kelas a. Bayaran saguhati pengadil dan penjaga garisan. b. Minuman c. Alat tulis d. Hadiah e. Kain rentang Jamuan akhir tahun a. Makan & minum RM8.00 X 60 orang b.Cenderamata untuk AJK tahun 6, RM5.00 X 8 orang

16.02.11 17.02.11 20.02.11 30.03.11 09.05.11 07.07.11 16.07.11 04.08.11 13.08.11

200.00 300.00 215.00 350.00 300.00 630.00 630.00 180.00 70.00 40.00 20.00 140.00 40.00 480.00 40.00 RM1975.00

515.00 215.00 0.00 350.00 650.00 20.00 650.00 830.00

520.00

05.10.11

0.00

Jumlah

RM1975.00

Tandatangan : 1) Guru Penasihat 2) Bendahari

(Ahmad bin Jamil ) ( Anisah bin Juhaini )

LAMPIRAN C CONTOH LAPORAN TAHUNAN

LAPORAN KELAB SUKAN TAHUN 2011 76

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

Nama Kelab

: Kelab Badminton 1............................................................................. 2. ............................................................................ 3. .............................................................................

Guru Penasihat :

Pengerusi : .......................................................... Naib Pengerusi : .............................................................. Setiausaha : .................................................................... Penolong Setiausaha : ................................................................ Bendahari : ........................................................................ Ahli Jawatankuasa : 1............................................................................. 2. ............................................................................ 3. ............................................................................. Keahlian : M L Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jumlah P L C P L I P Lain-lain L P Jumlah L P

Aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun : Bil 1 2 Tarikh 18.1.2011 28.1.2011 Mesyuarat agung. Memperkenalkan permainan badminton secara teori dan menjalankan latihan asas. 77 Aktiviti Catatan

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


3 4 16.2.2011 30.3.2011 Lawatan ke MSN. Menjual makanan pada Hari Usahawan. Bermanfaat kepada ahli-ahli Menerima untung RM350.00

Pencapaian / Kekuatan : Aktiviti yang dirancang sepanjang tahun telah dapat dilaksanakan dengan berjaya. Semua ahli memberi kerjasama yang baik. Pengerusi telah menunjukkan teladan yang baik dalam mendorong AJK lain. Masalah : Ahli jawatankuasa masih tidak dapat menjalankan sesuatu aktiviti dengan yakin dan memerlukan banyak bimbingan. Tiada jurulatih bertauliah yang boleh melatih ahli-ahli kelab. Cadangan : Pihak sekolah dapat membekalkan seorang jurulatih yang berkemahiran supaya ahli-ahli mendapat lebih banyak manfaat.

Disediakan oleh : ......................................... (Setiausaha)

Disemak oleh : ................................ (Guru Penasihat)

LAMPIRAN D CONTOH MINIT MESYUARAT MINIT MESYUARAT KELAB SUKAN BADMINTON KALI KEDUA TAHUN 2011 Tarikh : 20 Januari 2011 78

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Masa Hari Tempat Kehadiran Tidak Hadir 1. : 2.00 petang : Khamis : Kelas 3 Bestari : 18 orang (Seperti Lampiran) : 2 orang

Ucapan Pengerusi 1.2 Saudara Halimi Halim, selaku pengerusi mengalu-alukan kehadiran guru-guru penasihat dan ahli-ahli kelab serta mengucapkan ribuan terima kasih.

2. Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu Saudara Kamil bin Ahmad mencadangkan supaya minit mesyuarat ini disahkan. Saudari Anisah Ali mencadangkan supaya pengesahan minit mesyuarat ini disokong. Tindakan : Makluman 3. Perkara Berbangkit 3.1 Pengerusi memaklumkan bahawa tarikh pertandingan antara kelas ditunda pada suatu tarikh yang akan ditetapkan kemudian atas sebab-sebab tertentu. Tindakan : Makluman 2.1 2.2

4. Tugasan Jawatankuasa 4.1 Pengerusi memaklumkan bahawa pada 10 Februari 2011 akan diadakan pertandingan antara ahli kelab badminton. Tujuannya adalah untuk mencari bakat-bakat baru pemain untuk diketengahkan. Bakat-bakat ini akan diserapkan ke dalam pasukan sekolah. Saudari Rafidah Sudin sebagai Ketua Jawatankuasa Unit Perhubungan, perlu membuat pengumuman di dalam perhimpunan dan menampal makluman pertandingan di semua tempat yang sesuai. Tindakan : Rafidah Sudin

4.2

5. Hal-hal Lain 5.1. Pengerusi mencadangkan agar aktiviti dilaksanakan dengan melibatkan semua ahli kelab. Tindakan : Makluman

Mesyuarat ditangguhkan pada 3.00 petang. Disediakan oleh : Setiausaha Kelab Sukan Badminton LAMPIRAN E

CONTOH TATACARA PENGELOLAAN PERTANDINGAN

79

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Sebelum Pertandingan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mengadakan mesyuarat untuk membincangkan maklumat, membuat keputusan berkaitan pertandingan seperti tarikh, masa, sasaran murid, perbelanjaan, sistem pertandingan, dan hadiah. Menyediakan borang pendaftaran dan borang markah. Mengagih dan mengumpul semula borang pendaftaran. Memaklumkan program kepada ahli-ahli. Menguruskan penyediaan pengadil, hakim, penjaga garisan, peralatan seperti jam randik, papan tulis, wisel, bola dan lain-lain mengikut kesesuaian. Menyediakan tempat pertandingan, seperti membuat garisan padang / gelanggang, kelengkapan lain seperti bola, meja, kerusi yang diperlukan. Tentukan penyampai hadiah.

Semasa Pertandingan 1. 2. 3. Menyediakan air minuman semasa pertandingan. Menguruskan majlis penyampaian hadiah. Mengambil gambar untuk didokumentasikan.

Selepas Pertandingan 1. 2. Menyerahkan keputusan pertandingan kepada setiausaha untuk difailkan selepas pertandingan. Menyediakan dokumentasi bergambar.

LAMPIRAN F CONTOH TATACARA MENGURUSKAN LAWATAN SAMBIL BELAJAR

80

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

Sebelum Lawatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Membincang dalam mesyuarat jawatankuasa tentang maklumat lawatan seperti tarikh, tempat, tujuan lawatan, anggaran perbelanjaan, bilangan peserta dan lain-lain maklumat yang berkaitan. Menghebahkan maklumat lawatan ini kepada ahli-ahli kelab. Membuat kertas kerja untuk mendapat kelulusan pengetua. Mengumpul data maklumat ahli rombongan dan mengutip bayaran. Memohon ke Unit Perhubungan dan Pendaftaran di jabatan pelajaran negeri dengan menggunakan borang PS1, PS2, PS3 dan sertakan kertas kerja 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Menguruskan tempat penginapan, insurans murid, pengangkutan dan berhubung dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk kelulusan lawatan. Mengedarkan surat kebenaran ibu bapa dan mengutip balik keratan jawapan. Memberi taklimat lawatan kepada peserta. Mengedarkan senarai peralatan yang perlu dibawa jika ada.

Semasa Lawatan 1. 2. 3. Menyerahkan maklumat lawatan ke balai polis di negeri yang dilalui dalam perjalanan lawatan. Mengambil gambar untuk tujuan dokumentasi. Mengedarkan borang penilaian program kepada peserta.

Selepas Lawatan 1. 2. 3. Membuat laporan lawatan. Mendokumentasikan semua surat-menyurat, laporan, gambar, kertas kerja dan lain-lain dokumen yang berkaitan dengan lawatan. Menyerahkan dokumentasi yang lengkap kepada guru penasihat / PK Kokurikulum.

81

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

LAMPIRAN G SUSUNAN AGENDA MESYUARAT KELAB SUKAN

1. Ucapan alu-aluan Pengerusi 2. Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. 3. Perkara berbangkit. 4. Laporan Ahli Jawatnkuasa. 5. Hal-hal lain. 6. Menetapkan tarikh mesyuarat yang akan datang. 7. Penangguhan mesyuarat.

82

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

LAMPIRAN H SISTEM PERTANDINGAN A. Pengenalan Sistem pertandingan bermaksud bentuk atau jenis pertandingan yang akan dijalankan. Dalam menentukan sistem pertandingan, pihak penganjur perlu terlebih dahulu mengenal pasti : 1.1 Bilangan peserta atau jumlah pasukan yang mengambil bahagian. 1.2 Kemudahan gelanggang atau padang yang akan digunakan. 1.3 Masa pertandingan yang diperuntukkan. 1.4 Jumlah pegawai yang disediakan seperti hakim, penjaga masa dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sistem pertandingan yang dipilih adalah bergantung kepada budi bicara penganjur dan rancangan aktiviti tahunan kelab. B. Sistem Pertandingan 1. Sistem Pertandingan Kalah Mati 1.1 Pasukan yang kalah akan tersingkir. 1.2 Mudah diuruskan jika dalam nombor genap seperti 2,4,6,8,10,

Contoh : Jika 2 pasukan yang bertanding. 1 JOHAN 2 Contoh : Jika 4 pasukan yang bertanding. 1 2 JOHAN 3 4

83

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

Contoh : Jika 8 pasukan yang bertanding. 1 2 3 4 JOHAN 5 6

7 8 Selain dari bilangan gandaan di atas, terdapat pasukan yang akan menunggu atau bye. Bye (menunggu) hanya terdapat pada pusingan pertama sahaja. Tiada bye pada pusingan seterusnya. Jadual Pasukan Menunggu (bye) Pertandingan Kalah Mati Jumlah Pasukan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ganda 2 2 4 4 8 8 8 8 16 16 Bye 0 1 0 3 2 1 0 7 6 Jumlah Pasukan 18 19 20 21 22 23 24 25 26 84 Ganda 2 32 32 32 32 32 32 32 32 32 Bye 14 13 12 11 10 9 8 7 6

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


11 12 13 14 15 16 17 Contoh : 16 16 16 16 16 16 32 5 4 3 2 1 0 15 27 28 29 30 31 32 33 32 32 32 32 32 32 64 5 4 3 2 1 0 31

Jika bilangan pasukan yang mengambil bahagian adalah genap seperti 6 pasukan, langkah-langkah berikut perlu diambil. 1. Kenal pasti bilangan bye. Kalau 6, bye adalah 2 pasukan. (Gandaan 8 tolak 6 adalah 2). 2. Bahagikan 6 pasukan kepada 2 kumpulan, 3 atas dan 3 bawah. 3. Oleh kerana ada 2 bye, letakkan 1 bye di atas dan 1 bye di bawah. 1 2 3 4 5 6 JOHAN

Contoh : Jika bilangan pasukan yang mengambil bahagian adalah ganjil seperti 9 pasukan, langkah-langkah berikut perlu diambil. 1. Kenal pasti bilangan bye. Kalau 9 pasukan, bye adalah 7 pasukan. (Gandaan 16 tolak 9 adalah 7). 2. Bahagikan 9 pasukan kepada 2 kumpulan, bilangan pasukan di atas kurang daripada di 1 bye 4 pasukan di atas dan 5 pasukan di bawah. bawah iaitu 3. Oleh kerana bilangan bye adalah ganjil, jadi bilangan bye di atas adalah lebih daripada bilangan bye di bawah. 2 bye 3 bye 4 5 6 7 8 9 bye bye

JOHAN

bye bye

85

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

Menempatkan Pasukan / Pemain Seeded Terdapat beberapa peraturan yang perlu diikuti di dalam menentukan kedudukan pasukan atau pemain seeded dalam sesuatu pertandingan. a. Seeded hendaklah diletakkan dalam pusingan awal. b. Penempatan pasukan atau pemain seeded hendaklah simetrikal. c. Sekiranya jumlah pemain atau pasukan seeded itu adalah satu angka ganjil, maka seeded yang selebihnya hendaklah letak di dalam kumpulan separuh di bawah. d. Andainya hanya terdapat 2 seeded, maka kedudukannya satu pasukan di atas sekali dalam kumpulan atas, dan satu lagi terletak di bawah sekali dalam kumpulan bawah. e. Jika terdapat 4 seeded, maka aturan berikut boleh diikuti :.seeded 1 letak di atas sekali dalam kumpulan atas. .seeded 2 letak di bawah sekali dalam kumpulan bawah. .seeded 3 letak di bahagian atas kumpulan bawah. .seeded 4 letak di bahagian bawah kumpulan atas. Perhatian : Kebiasaannya seeded adalah terdiri daripada pasukan atau pemain terkenal atau terhandal. Oleh itu sekiranya ada johan atau naib johan pertandingan tahun sebelumnya, maka sewajarnya kedua-dua pasukan atau pemain tersebut diasingkan menjadi seeded 1 dan seeded 2. Tujuannya supaya mereka tidak bertanding di peringkat awal. Sekiranya terdapat tempat bye, keutamaan hendaklah diberi kepada pasukan atau pemain seeded. 2. Sistem Pertandingan Liga

Formula yang digunakan untuk mengira jumlah perlawanan : N (N -1) 2 N = Jumlah pasukan yang mengambil bahagian. Contoh : Jika terdapat 4 pasukan(merah, hijau, biru, kuning) yang mengambil bahagian 86

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


N (N -1) 2 = 4 (4 -1) 2 = 4x3 2 = 6 perlawanan

2.1 Jadual Perlawanan : No. Perlawanan 1 2 3 4 5 6 2.2 Carta keputusan Tarikh 3.4.2011 3.4.2011 4.4.2011 4.4.2011 5.4.2011 5.4.2011 Masa 25 minit 25 minit 25 minit 25 minit 25 minit 25 minit Perlawanan Merah lawan Hijau Biru lawan Kuning Merah lawan Kuning Hijau lawan Biru Hijau lawan Kuning Merah lawan Biru

Pasukan Merah Hijau Biru Kuning

Merah

Hijau 03 (0)

Biru 1-3 (0) 32 (3) 22 (1)

Kuning 32 (3) 22 (1) 22 (1)

Mata 3 7 4 2

Kedudukan 3 1 2 4

30 (3) 31 (3) 23 (0)

23 (0) 22 (1)

Peruntukan Mata : Kalah = 0 mata, Seri = 1 mata, Menang = 3 mata

3. Sistem Pertandingan Separa Liga

Contoh :

87

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Jika 6 pasukan mengambil bahagian. Kesemua pasukan akan diundi kepada dua kumpulan, iaitu Kumpulan A dan Kumpulan B. Kesemua pasukan akan bertanding dalam kumpulan masing-masing pada PUSINGAN AWAL. KUMPULAN A Pasukan A1 Pasukan A2 Pasukan A3 KUMPULAN B Pasukan B1 Pasukan B2 Pasukan B3

KUMPULAN A

Pasukan A1 A2 A3 KUMPULAN B Pasukan B1 B2 B3

A1

A2 03 (0)

A3 1-3 (0) 32 (3)

Mata 0 6 3

Kedudukan KETIGA JOHAN NAIB JOHAN

30 (3) 31 (3)

23 (0)

B1

B2 03 (0)

B3 1-3 (0) 32 (3)

Mata 0 6 3

Kedudukan KETIGA JOHAN NAIB JOHAN

30 (3) 31 (3)

23 (0)

PERINGKAT SEPARUH AKHIR JOHAN KUMPULAN A

88

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


NAIB JOHAN KUMPULAN B JOHAN JOHAN KUMPULAN B

NAIB JOHAN KUMPULAN A

d.

Di akhir pusingan awal, JOHAN KUMPULAN A (Pasukan mendapat mata tertinggi) akan bermain dengan NAIB JOHAN KUMPULAN B (Pasukan yang mendapat mata kedua tertinggi). Seterusnya JOHAN KUMPULAN B akan bermain dengan NAIB JOHAN KUMPULAN A. Peringkat ini dipanggil PERINGKAT SEPARUH AKHIR. Pemenang kedua-dua peringkat separuh akhir ini akan bermain untuk menentukan JOHAN dan NAIB JOHAN kejohanan.

e. f.

LAMPIRAN I CADANGAN FORMAT PENGAGIHAN KELAB SUKAN MENGIKUT JUMLAH MURID

Langkah 1 Pembahagian jantina mengikut tahun / tingkatan. Contoh : Jumlah murid Pelajar lelaki Pelajar perempuan Langkah 2 89 : : : 1000 orang 450 orang 550 orang

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Membezakan jenis sukan untuk lelaki, perempuan dan campuran. Contoh : Lelaki (L) 1. Bola Sepak 2. Sepak Takraw Perempuan (P) 1. Bola Jaring Lelaki & Permpuan (L&P) 1. Badminton 2. Ping Pong 3. Olahraga 4. Bola Tampar 5. Hoki 6. Bola Baling 7. Bola Keranjang

Langkah 3 Kaedah pengiraan untuk menentukan bilangan pelajar setiap kelab supaya seimbang. i. Jumlah murid lelaki_____ Bilangan kelab ( L + L & P) = __450 orang 9 i. = 50 orang setiap kelab.

Jumlah murid perempuan_______ Bilangan kelab (P + L & P) = 550 orang 8 = 68 atau 69 orang setiap kelab

LAMPIRAN J

CADANGAN FORMAT PENGAGIHAN KELAB SUKAN MENGIKUT TAHUN / TINGKATAN Langkah 1 Dapatkan jumlah murid mengikut jantina. Contoh : Jumlah murid tahun 4 Lelaki Perempuan : : : 200 orang 80 orang 120 orang 90

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Langkah 2 Bezakan jenis sukan mengikut kategori. Contoh : Lelaki (L) 1. Bola Sepak 2. Sepak Takraw Perempuan (P) 1. Bola Jaring 2. Bola Baling Lelaki & Permpuan (L&P) 1. Badminton 2. Ping Pong 3. Olahraga 4. Bola Tampar 5. Hoki

Langkah 3 Kaedah pengiraan Bilangan Ahli Lelaki = Jumlah Lelaki = 80 Bilangan kelab (L + L & P) 7

= 11 atau 12 orang Bilangan Ahli Perempuan = ___Jumlah Perempuan Bilangan kelab (P + L & P) 17 atau 18 orang = 120 7

LAMPIRAN K CADANGAN FORMAT KERTAS KERJA AKTIVITI / PROGRAM KELAB SUKAN KEJOHANAN FUTSAL ANTARA KELAS TAHUN 2011 1. Pendahuluan Dasar 1Murid 1Sukan mengenengahkan murid yang kurang aktif dalam sukan agar dapat mengembangkan potensi dan bakat murid ke arah kecemerlangan sukan. 2. Objektif Aktiviti / Program 2.1 Menerapkan nilai-nilai murni dan kepimpinan melalui kelab sukan. 2.2 Mewujudkan integrasi kaum melalui penyertaan dalam kelab sukan. 3. Tarikh Aktiviti / Program 91

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


20 April 2011 4. Tempat / Lokasi Aktiviti Padang sekolah. 5. Sasaran / Peserta Pasukan daripada tahun 1 hingga tahun 6 . 6. Tentatif Aktiviti ( Rujuk Lampiran A ) 7. Anggaran belanjawan Hadiah Saguhati pengadil Minuman Jumlah besar Sumber kewangan: Peruntukan kerajaan (sukan) 8. Penutup Dengan adanya kejohanan ini bakat dan penglibatan pelajar akan terserlah dan berkembang. Disediakan oleh Setiausaha. Disemak oleh Guru Penasihat Disokong oleh PK Bil. 1 2 3 Perkara Jumlah (RM) Pembekal

Ulasan dan Pengesahan Pengetua / Guru Besar

. LAMPIRAN L CADANGAN FORMAT SENARAI SEMAK

Tindakan Bil Perkara Ya 1. 2. Menyediakan kertas kerja. Mengenalpasti tarikh, tempat, masa. Tidak Catatan

92

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


3. Mesyuarat (agihan tugas jawatankuasa). Sumber kewangan(mengenal pasti dan pengesahan sumber kewangan). Peralatan. Lain-lain

4.

5. 6.

LAMPIRAN M

LATIHAN RANGSANGAN

1. Salah satu aktiviti/program kelab bola sepak ialah mengadakan kejohanan bola sepak antara kelas. Selaku Pengerusi / Kapten kelab permainan, apakah langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan kejohanan ini. 2. Kelab anda memerlukan perbelanjaan yang banyak dalam menjalankan aktiviti yang dirancang. Huraikan bagaimana kelab anda mengatasi masalah ini.

93

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


3. Apakah yang perlu anda lakukan sebelum sesuatu mesyuarat dijalankan. 4. Dalam kejohanan bola jaring antara kelas terdapat 10 pasukan akan mengambil bahagian. Tentukan jumlah bilangan perlawanan sekiranya sistem permainan ini berbentuk liga KUMPULAN. 5. Anda merupakan seorang pengerusi Kelab Bola Keranjang. Kelab ini mempunyai ahli seramai 40 orang. Anda dikehendaki menganjurkan suatu lawatan sambil belajar. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjayakan program ini 6. Rancangkan aktiviti sepanjang tahun untuk kelab anda. 7. Bagaimana anda mengurus aktiviti berbentuk ceramah. 8. Selaku Ketua Unit Pertandingan Kelab Ping Pong, sediakan satu kertas kerja untuk menganjurkan satu pertandingan ping pong antara rumah sukan di sekolah anda. Anda dilantik sebagai bendahari kelab. Bagaimanakah cara anda mengutip yuran daripada ahli. 9. Sebagai pengerusi kelab, terangkan cara-cara yang boleh anda gunakan untuk menarik minat ahli kelab supaya menghadiri setiap perjumpaan kelab. 10. Anda telah dilantik sebagai pengerusi pertandingan bola sepak. Apakah sistem pertandingan yang sesuai digunakan sekiranya terdapat 11 pasukan. 11. Anda dilantik sebagai bendahari kelab. Bagaimanakah cara anda mengutip yuran daripada ahli. 12. Sebagai pengerusi kelab, terangkan cara-cara yang boleh anda gunakan untuk menarik minat ahli kelab supaya menghadiri setiap perjumpaan kelab.

MEMANASKAN BADAN PENGENALAN Memanaskan badan adalah satu aktiviti bagi meningkatkan kadar denyutan jantung dan suhu badan serta menyediakan otot badan bagi aktiviti yang akan dilakukan. Ia juga untuk mengelakkan kecederaan, yang boleh menyebabkan otot otot badan menjadi sakit.

ORGANISASI MEMANASKAN BADAN SECARA BERIRAMA

1. Aktiviti memanaskan badan dilakukan berselang seli antara daya tahan kardiovaskular dengan regangan dan daya tahan otot 94

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


2. Sebagai contoh : Dont Be 3 -------- berhenti di mana pergerakan terakhir -------- rengangan bahagian otot leher dan bahu ------ lawan cuit lutut ------ berhenti ------- regangan bahagian otot tangan ----- lompat bintang ---- berhenti ----- regangan bahagian otot badan ---- step dance ---- berhenti ------ lakuan akan diteruskan dengan regangan bahagian paha dan kaki

DONT BE 3 ORGANISASI 22 orang (berpasangan) Berbentuk bulatan (seorang depan, seorang belakang), 2 orang di tengah bulatan Masa : 5 minit

PROSEDUR Murid A akan mengejar murid B Murid B akan berlari dan berdiri di hadapan mana-mana murid X, murid Y akan mengejar murid A pula. Lakuan diteruskan masa tamat. sehingga

REGANGAN LEHER DAN BAHU

BAHAGIAN LEHER LAWAN CUIT LUTUT ORGANISASI Berpasangan Pergerakan bebas Masa 3 minit 95

BAHAGIAN BAHU

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Wisel

PROSEDUR Murid akan berdiri mengadap satu sama lain secara berpasangan Murid A akan cuba mencuit lutut murid B, manakala murid B akan cuba mengelak daripada dicuit oleh murid A Lakuan diteruskan wisel dibunyikan sehingga

REGANGAN TANGAN

BAHAGIAN TANGAN

BAHAGIAN TANGAN

96

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

Lompat Bintang ORGANISASI 24 orang Berbentuk bulatan Masa : 5 minit

PROSEDUR Murid akan melakukan lompatan dengan kedua-dua kaki dibuka serentak semasa melompat dan menutup semula semasa mendarat Tangan juga akan dibawa ke atas kepala semasa melompat dan turun ke sisi badan semasa mendarat Lakuan dilakukan secara beramai-ramai dengan kiraan 40 kali lompatan Lakuan akan bermula apabila wisel ditiup Bila kiraan mencukupi 40, murid akan berhenti serentak

97

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


REGANGAN BADAN

BAHAGIAN BADAN

STEP DANCE ORGANISASI 22 orang Kedudukan bebas berkumpulan Masa 3 minit Wisel

PROSEDUR Kedudukan kaki rapat Badan sedikit condong ke hadapan Lutut dibengkokkan sedikit Pergerakan kaki di atas bebola kaki (jingkit) Gerakkan kaki setempat sebanyak dua kali (mula kaki kanan) kaki kanan akan dibuka ke sisi dan tutup semula Gerakkan kaki setempat sebanyak dua kali (mula kaki kiri) kaki kiri akan dibuka ke sisi dan tutup Tangan dihayun sepantas pergerakan Lakuan diteruskan sehingga masa tamat / wisel ditiup Tips : Pergerakan dari perlahan ( mula kaki kiri buka kaki kiri) ( mula kaki kanan- buka kaki kanan)

98

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


semakin pantas REGANGAN PAHA DAN KAKI

BAHAGIAN PAHA

BAHAGIAN KAKI

99

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

ALIRAN KERJA PENGELOLAAN AKTIVITI

DAPATKAN

BACA MANUAL

CARI MAKLUMAT TAMBAHAN

KURANG MEMAHAMI

FAHAM MANUAL

SESUAIKAN AKTIVITI DENGAN KEMUDAHAN SEKOLAH (KATEGORI A, B, C, D)

PILIH AKTIVITI SESUAI DENGAN JUMLAH MURID, PERALATAN, KELUASAN KAWASAN

PELAKSANAAN AKTIVITI: ARAHAN YANG JELAS DAN MUDAH TEGURAN DARI MASA KE SEMASA DALAM AKTIVITI WUJUDKAN KESERONOKAN MENARIK MINAT MURID UTAMAKAN KESELAMATAN MURID, PERALATAN, KAWASAN, PENGELOLAAN GURU PERLU KREATIF AKTIVITI DIPELBAGAIKAN MENGIKUT KESESUAIAN

REFLEKSI GURU UNTUK MERANCANG AKTIVITI MINGGU 100 BERIKUTNYA

PROSEDUR 1.1 BALING BULU TANGKIS

GAMBAR RAJAH
Kognitif

DOMAIN
aplikasi daya pemindahan berat badan ikut lajak

Kem 1MURID 1SUKAN Organisasi Bakul, bulu tangkis, kain Saiz kawasan : bebas Bilangan murid : bebas Pelaksanaan : berpasangan
Prosedur Berdiri di belakang garisan. Kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, tangan dominan pegang bulu tangkis Baling bulu tangkis, kaki belakang ikut lajak Pihak lawan menyambut bulu tangkis di hadapan dengan tangan dominan. Selepas sambut, berhenti dan baling bulu tangkis ke dalam bakul.

Peringkat PPD Selangau

Afektif kerjasama keseronokan

Psikomotor Membaling menyambut

# Aspek keselamatan perlu


diutamakan

Kesedaran Taktikal konsep ruang, masa dan jarak

1.2 BALINGAN BULU TANGKIS


Organisasi Saiz kawasan : bebas Bilangan murid : bebas Pelaksanaan : berpasangan Prosedur Berdiri di belakang garisan Kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, tangan dominan pegang bulu tangkis Baling bulu tangkis, kemudian kaki belakang ikut lajak Pihak lawan (berpasangan) menyambut bulu tangis dengan kain Selepas sambut, berdiri dan baling ke dalam bakul.

Kognitif aplikasi daya pemindahan berat badan ikut lajak

Afektif kerjasama keseronokan pemahaman

Psikomotor Membaling Menyambut

Kesedaran Taktikal konsep ruang, masa dan jarak

1.3 PERMAINAN KECIL


Organisasi Saiz kawasan : bebas Bilangan murid : bebas Pelaksanaan : bilangan murid bebas. Prosedur (Peraturan permainan akan ditentukan

Kognitif aplikasi daya dan sudut Afektif kerjasama semangat kesukanan kepimpinan

101

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

PROSEDUR 2.1 TIMANGAN (STATIK)


Organisasi Bulu tangkis, bola pingpong,bat pingpong, bola tenis dll Saiz kawasan : bebas Bilangan murid : bebas Pelaksanaan : individu Prosedur Lambung bulu tangkis /bola pingpong/bola tenis dll ke atas dengan tangan dominan. Sambut dengan tangan dominan.

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Kognitif aplikasi daya pemindahan berat badan ikut lajak Afektif keseronokan Psikomotor Melambung Menyambut Kesedaran Taktikal konsep ruang, masa dan jarak

102

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


2.2 TIMANGAN (DINAMIK)
Organisasi Saiz kawasan : bebas Bilangan murid : bebas Pelaksanaan : individu Prosedur Lambung bulu tangkis /bola pingpong/bola tenis dll ke atas dengan tangan dominan. Tepuk tangan - timang dengan tangan dominan. Kognitif aplikasi daya pemindahan berat badan ikut lajak Afektif keseronokan Psikomotor Melambung Menepuk menyambut Kesedaran Taktikal konsep ruang, masa dan jarak

2.3 PERMAINAN KECIL


Organisasi Saiz kawasan : bebas Bilangan murid : bebas Pelaksanaan : individu Prosedur Timang bulu tangkis dengan bat pingpong /raket. Murid yang timang paling lama / banyak dikira menang. Peraturan permainan akan ditentukan oleh murid. Daya kreativiti dan inovatif amat digalakkan)

Kognitif aplikasi daya pemindahan berat badan ikut lajak Afektif keseronokan Psikomotor Melambung menimang. Kesedaran Taktikal konsep ruang,masa dan jarak

103

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

PROSEDUR 3.1 BERGERAK BENTUK I


Organisasi Bulu tangkis, bakul Saiz kawasan : bebas Bilangan murid : bebas Pelaksanaan : berpasangan /kumpulan Prosedur Murid-murid dibahagi kepada beberapa pasangan /kumpulan. Berdiri di belakang garisan permulaan. Lari lurus ke arah bulu tangkis kutip dengan tangan dominan undur balik ke garisan permulaan- berhenti dan baling bulu tangkis ke dalam bakul (Jarak di antara murid dengan bakul boleh ditentukan mengikut kesesuaian kebolehan)

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Kognitif aplikasi daya pemindahan berat badan ikut lajak. Afektif keseronokan kerjasama mematuhi peraturan. Psikomotor Berlari Mengutip membaling. Kesedaran Taktikal konsep ruang,masa, jarak dan ketepatan

104

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

Masa pertandingan ditetapkan ikut kesesuaian. Kognitif aplikasi daya pemindahan berat badan dan ikut lajak. Afektif keseronokan, kerjasama, mematuhi peraturan. Psikomotor Berlari mengutip membaling. Kesedaran Taktikal konsep ruang,masa, jarak dan ketepatan

3.2 BERGERAK BERBENTUK V


Organisasi Saiz kawasan : bebas Bilangan murid : bebas Pelaksanaan individu/ kumpulan Prosedur Murid-murid dibahagi kepada beberapa kumpulan. Berdiri di belakang garisan permulaan. Lari ke arah bulu tangkis (B1) kutip dengan tangan dominan undur balik ke garisan permulaan (M) - berhenti dan baling bulu tangkis ke dalam bakul. Kemudian lari ke arah bulu tangkis (B2) kutip dengan tangan dominan undur balik ke garisan permulaan dan baling bulu tangkis ke dalam bakul. Masa pertandingan ditetapkan ikut kesesuaian.

B1

B2

3.3 PERMAINAN KECIL


Organisasi Saiz kawasan : bebas Bilangan murid : bebas Pelaksanaan : individu / kumpulan Prosedur Bergerak bentuk V. Pasukan yang habis dahulu mengutip bulu tangkis dikira menang. Kognitif aplikasi daya pemindahan berat badan dan ikut lajak.

B1

B2

Afektif keseronokan, kerjasama, mematuhi peraturan. Psikomotor Berlari mengutip membaling. Kesedaran Taktikal

105

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


konsep ruang,masa, jarak dan ketepatan

PROSEDUR 4.1 PUKUL BULU TANGKIS KE ARAH DINDING


Organisasi Bulu tangkis, bola pingpong,bat pingpong, bola tenis dll Saiz kawasan : bebas Bilangan murid : bebas Pelaksanaan : individu Lantun bulu tangkis /bola pingpong/bola tenis dll ke arah dinding dengan tangan dominan. Sambut dengan tangan dominan. Murid menetapkan jarak lantunan masing-masing.

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Kognitif aplikasi daya, pemindahan berat badan dan ikut lajak Afektif keseronokan Psikomotor membaling menyambut Kesedaran Taktikal konsep ruang,masa dan jarak

106

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

4.2 TIMANGAN
Organisasi Saiz kawasan : bebas Bilangan murid : bebas Pelaksanaan : berpasangan Prosedur Lantun bulu tangkis /bola pingpong/bola tenis dll ke arah dinding dengan tangan dominan. Pihak lawan menyambut dengan tangan dominan. Pemain menetapkan peraturan dan cara kiraan mata.

Kognitif aplikasi daya, pemindahan berat badan dan ikut lajak Afektif keseronokan Psikomotor membaling menyambut Kesedaran Taktikal konsep ruang,masa dan jarak

NOTA: MODUL INI BOLEH DIGUNAKAN UNTUK SEMUA KATEGORI SEKOLAH (A, B, C, D)

Pelaksanaan latihan ini akan mengintegrasikan kemahiran berfikir yang kreatif dan inovatif, penerapan nilai budaya bersukan dan aktiviti bersukan (fizikal). Kecekapan mengadaptasikan situasi persekitaran dan keperluan latihan akan membantu kualiti pengurusan dan latihan di sekolah. KATEGORI SEKOLAH : SEKOLAH A : Padang rumput/tarmac yang menetapi standard o Contoh ukuran gelanggang standard -(100 kaki x 50 kaki) 107

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Peralatan latihan yang cukup

SEKOLAH B : Padang rumput/tarmac yang tidak menetapi standard o Contoh : Saiz separuh gelanggang Peralatan latihan yang tidak mencukupi SEKOLAH C : Ruangan padang rumput / tarmac yang kecil dan tidak spesifik Peralatan latihan yang tidak mencukupi SEKOLAH D : Tiada kawasan atau ruangan permainan Peralatan latihan yang tidak mencukupi

ALIRAN KERJA PENGELOLAAN AKTIVITI

DAPATKAN

BACA MANUAL 108

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

CARI MAKLUMAT TAMBAHAN

KURANG MEMAHAMI

FAHAM MANUAL

SESUAIKAN AKTIVITI DENGAN KEMUDAHAN SEKOLAH (KATEGORI A, B, C, D)

PILIH AKTIVITI SESUAI DENGAN JUMLAH MURID, PERALATAN, KELUASAN KAWASAN

PELAKSANAAN AKTIVITI: ARAHAN YANG JELAS DAN MUDAH TEGURAN DARI MASA KE SEMASA DALAM AKTIVITI WUJUDKAN KESERONOKAN MENARIK MINAT MURID UTAMAKAN KESELAMATAN MURID, PERALATAN, KAWASAN, PENGELOLAAN GURU PERLU KREATIF AKTIVITI DIPELBAGAIKAN MENGIKUT KESESUAIAN

REFLEKSI GURU UNTUK MERANCANG AKTIVITI MINGGU BERIKUTNYA AKTIVITI ALTERNATIF ASAS BOLA JARING SEKOLAH : KATEGORI A AKTIVITI 1 STESEN

109

PROSEDUR (A) TUJUH LAWAN TUJUH

GAMBAR RAJAH

DOMAIN

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

Organisasi 14 orang murid (2 pasukan / satu pasukan 7 orang) Sebiji bola Gelanggang bola jaring Jam randik Masa 5 minit Dua orang pengadil (murid) Prosedur Pasukan X (kelabu) akan memulakan permainan dan cuba membuat jaringan Pasukan Y (hitam) akan mengadang Selepas mana-mana pasukan membuat jaringan, pasukan Y akan memulakan permainan Pasukan yang berjaya mengumpul jaringan terbanyak akan dikira pemenang Syarat Hantaran pelbagai Permulaan permainan secara bergilir-gilir Pergerakan bebas dalam kawasan

mula

Kognitif Tahu teknik kemahiran menjaring Tahu teknik mengadang Memahami teknik melakukan hantaran Afektif

Kerjasama Semangat berpasukan Berdikari Keseronokkan Disiplin

Pengadil

Psikomotor Boleh melakukan jaringan Boleh mengadang Boleh menghantar dan menerima bola Tips

Kawasan selamat Peralatan selamat Penggunaan kawasan secara efektif

PROSEDUR (B) END BALL Organisasi


16 orang (2 pasukan) Sebiji bola Penanda sempadan X (hitam) , Y (kelabu) Jam randik Masa 5 minit Dua orang pengadil (murid)
P

GAMBAR RAJAH
Kawasan Gol Zon B C

DOMAIN
Kognitif Mengetahui cara melakukan hantaran Boleh membaca arah pergerakan bola Boleh melakukan pintasan bola (intercept) Afektif Kerjasama Berhati-hati Berani

Zon A

110

mula

P P - pengadil Y

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

AKTIVITI 2 : BERKELOMPOK

111

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


PROSEDUR BOM Organisasi
24 orang (2 pasukan / 12 orang satu pasukan) Bahagikan kawasan kepada dua zon ( Zon A dan Zon B) Masa 5 minit Dua orang pengadil (murid)
MULA - Garisan Belakang

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Kognitif Tahu teknik membuat hantaran dan menerima bola Afektif Kerjasama Semangat berpasukan Keseronokan Psikomotor Boleh menerima bola dengan teknik yang betul Boleh melakukan hantaran dengan teknik yang betul Melakukan pergerakan mengikut giliran Tips Kawasan selamat Peralatan selamat Penggunaan kawasan secara efektif

Prosedur Pemain di Zon A akan melakukan 3 hingga 5 hantaran di dalam kawasan Zon A. Kemudian pemain di Zon A akan membaling bola ke kawasan kosong di Zon B Sekiranya pemain pasukan B gagal menerima bola, pasukan A akan mendapat satu mata. Pasukan A dan pasukan B akan bergilir-gilir memulakan semula permainan sehingga masa tamat. Syarat Hantaran aras bahu dan bola tinggi dengan sebelah tangan Pergerakan pemain selangkah ke depan, ke belakang, ke kanan atau kiri Mulakan permainan dari garisan belakang

MULA - Garisan Belakang

112

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


AKTIVITI 3 : BERPASANGAN PROSEDUR
LUMBA JARING Organisasi Berpasangan (4 kumpulan) 8 biji bola (setiap seorang sebiji bola) Jam randik Tiang gol (4 tiang) pencatat (4 orang) masa 5 minit

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Kognitif Mengetahui teknik melakukan jaringan dengan betul Afektif Fokus Semangat bertanding Berkeyakinan Nilai kerjasama Kepercayaan Psikomotor Boleh melakukan jaringan dengan teknik yang betul

Prosedur Pasangan X, Y, T , S Keempat-empat pasangan akan menjaring serentak apabila wisel dibunyikan Setiap seorang dari pasangan akan bergilirgilir membuat jaringan, sehingga masa tamat Pencatat akan mencatat jumlah jaringan setiap pasangan Pasangan yang memperolehi jaringan tertinggi dikira pemenang Syarat Kemahiran menjaring Pergerakan statik Jaringan serentak untuk semua pasangan

Tips

Kawasan selamat Peralatan selamat Penggunaan kawasan secara efektif

113

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


SEKOLAH : KATEGORI B AKTIVITI 1 - STESEN

114

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau PROSEDUR GAMBAR RAJAH


(A) D1 DAN D2 Organisasi 16 orang murid (2 pasukan / 8 orang 1 pasukan ) Sebiji bola Kawasan yang dihadkan Jam randik silinder Masa 5 minit Dua orang pengadil (murid) Prosedur Pasukan X (kelabu) akan memulakan permainan dan cuba membuat jaringan dengan mengacah penjaga kawasan supaya mengelak bagi memudahkan silinder dijatuhkan Pasukan Y (hitam) akan mengadang dan cuba merampas bola Pasukan yang berjaya menjatuhkan silinder pihak lawan akan mendapat 1 markah GK pasukan yang menjaga silinder yang berjaya dijatuhkan akan memulakan permainan semula. Pasukan yang berjaya mengumpul jatuhan silinder terbanyak akan dikira pemenang

DOMAIN
Kognitif tahu teknik mengelak dan mengacah tahu teknik mengadang dan merampas bola boleh membaca arah pergerakan bola Afektif kerjasama fokus semangat berpasukan Psikomotor boleh mengadang bola dengan teknik yang betul oleh mengelak dengan teknik yang betul Tips Kawasan dan peralatan yang selamat Bilangan ahli pasukan mengikut bilangan murid, keluasan kawasan dan alatan

Pengadil
GK

GK

mula

Pengadil Pasukan X

Pasukan Y

Pergerakan bola Pergerakan pemain

Syarat Peranan GK ialah menjaga silinder dan memulakan permainan. Pasukan X dan Y akan melakukan undian untuk memulakan permainan Hantaran pelbagai dan menggunakan kawasan secara menyeluruh.

115

PROSEDUR

GAMBAR RAJAH
MULA Garisan Belakang

DOMAIN Kognitif Mengetahui teknik menghantar dan menerima bola dengan betul Boleh membaca arah pergerakan bola Afektif Semangat bertanding Kerjasama Disiplin kesungguhan Psikomotor Boleh menghantar dengan teknik yang betul Boleh menerima bola dengan teknik yang betul. Boleh membaca pergerakan bola dan merampas bola

(B) ROSZEN Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Organisasi 16 orang (2 pasukan) Sebiji bola Penanda sempadan X (kelabu) , Y (hitam) Jam randik Masa 5 minit Dua orang pengadil (murid) Prosedur Permainan bermula dari garisan belakang Y akan menghantar bola kepada rakan di dalam kawasan yang dihadkan X cuba merampas bola semasa Y membuat hantaran Jika X berjaya merampas bola , X akan menghantar bola sesama sendiri Pasukan yang berjaya membuat hantaran sebanyak 5 kali berturutturut -mendapat 1 mata

MULA Garisan Belakang

Pergerakan bola Pergerakan pemain

Pasukan X

Pasukan Y

Syarat Penghantar dan penerima bola mestilah melakukan lompatan Setiap penghadang (X@Y) perlu mengawal 2 orang pemain lawan yang berhampiran dengannya (pandangan dalam kawasan 180 Hantaran dikira apabila bola tidak jatuh.

Tips

Kawasan selamat Peralatan selamat Penggunaan kawasan secara efektif Kasut yang sesuai

116

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

AKTIVITI 2 : BERKELOMPOK

117

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Garisan Gol A

AKTIVITI 3 : BERPASANGAN PROSEDUR MENCARI GARISAN GOL


Organisasi 10 orang (1 pasukan 5 orang) Masa: 5 minit Dua orang pengadil murid Prosedur Pemain A (Kelabu) akan menghantar bola sesama sendiri dan cuba mencari garisan gol a untuk membuat Touch Down Pemain B akan cuba memintas/ merampas bola dari A dan mencari garisan gol B untuk Touch Down permainan akan dimulakan semula di belakang garisan gol Pasukan yang berjaya membuat Touch Down paling kerap dalam masa yang diberi dikira sebagai pemenang Syarat Hantaran pelbagai 1 touch down - 1mata Undian - menentukan hantaran mula Jika bola terkeluar kawasan, permaianan akan dimainkan semula Pengadil akan bertukar tempat dengan pemain setiap kali sentuhan dilakukan

GAMBAR RAJAH P

DOMAIN Kognitif Mengetahui teknik menghantar dan menerima bola dengan betul Mengetahui caracara merampas bola Memahami peraturan pertandingan Afektif

Garisan Gol B

Pasukan A

Guru

Disiplin Kerjasama Kepimpinan Semangat berpasukan

Pasukan B

P - Pengadil

Psikomotor Boleh membuat hantaran Mencari kawasan gol Tips

Kawasan selamat Peralatan selamat Penggunaan kawasan secara efektif

118

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

PROSEDUR BASE RUN Organisasi


Bertiga Sebiji bola 3 minit Jam randik

GAMBAR RAJAH Jurulatih


TAMAT

DOMAIN Kognitif Memahami hantaran bola dan penerimaan bola Teknik balingan dan gaya yang betul Afektif

TAMAT

Prosedur X (kelabu) akan menghantar dan menerima bola dengan Y (hitam) berterusan, sementara Z cuba untuk berlari melalui pintu A atau Pintu B, kembali ke garisan penamat yang ditanda dengan satu skital dan menepuk tangan jurulatih Sekiranya Z terkena bola semasa melalui Pintu A atau B, tempat Z akan diganti oleh X atau Y sebagai pelari Lakuan dibuat berulang-ulang sehingga masa tamat Syarat Pelbagai jenis hantaran Z akan melalui skital yang tiada bola samada Pintu A atau Pintu B Jurulatih akan tanda bilangan larian oleh X, Y atau Z Pemain yang menamatkan larian paling banyak dikira pemenang

Pintu A Pintu B

Fokus Timing

X - pembaling

Psikomotor Berlari Menghantar bola Menerima bola Tips

Y - pembaling

Z - pelari

Gerakan bola

Gerakan pemain

Kawasan yang sesuai dan selamat Bilangan pemain boleh ditambah mengikut bilangan murid dan keluasan kawasan

SEKOLAH : KATEGORI C 119

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


AKTIVITI 1: STESEN

120

PROSEDUR (A) MERENTAS HALANGAN

GAMBAR RAJAH
Garisan Belakang

DOMAIN
Kognitif Memahami teknik menyerang, mengawal, memintas, menghantar, mengadang, mendarat dan touch down. Afektif Kerjasama Semangat berpasukan Disiplin Psikomotor Boleh melakukan kemahiran menghantar, mengadang, memintas, mendarat, touch down, dan mengawal dengan teknik yang betul. Tips Kawasan selamat Peralatan selamat Menggunakan kawasan secara efektif Sesuaikan dengan keluasan kawasan, bilangan pelajar dan jenis peralatan.

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

Organisasi 12 orang murid (2 pasukan)/ 6 orang 1 pasukan 1 bola / skital Masa: 5 minit 2 pengadil murid Prosedur Permainan akan bermula di tengah Zon 2 oleh pasukan X apabila wisel dibunyikan Pasukan X akan menyerang dengan menghantar bola sehingga melepasi Zon 3 dan touch down di belakang garisan belakang. Pasukan Y akan mengadang bola daripada melepasi Zon 3. Sekiranya pasukan Y berjaya memintas bola, maka pasukan Y akan membuat serangan melepasi Zon 1 untuk mendapatkan mata Setiap bola yang touch down di belakang garisan belakang akan mendapat 3 mata dan permainan akan dimulakan semula di zon 2 secara bergilir-gilir Syarat Hantaran pelbagai pergerakan dalam kawasan yang ditetapkan Pergerakan semasa melintasi kawasan mesti mendarat dengan sebelah kaki dan dua belah kaki

Zon 1

Zon 2 Zon 3

mula

X Y

Y6 Y5 GAMBAR RAJAH Y4 Y3
X6 X1

PROSEDUR (B) TUNNEL & ZIG ZAG


Organisasi 12 orang murid (2 pasukan)/ 6 orang 1 pasukan 1 bola Masa: 5 minit 2 pengadil murid Prosedur Apabila wisel dibunyikan, Y1 akan baling bola kepada X1 kemudian lari melalui Y2 hingga Y6. X1 yang menyambut bola akan

DOMAIN
Kognitif Memahami teknik menerima dan menghantar bola Afektif Fokus Bekerjasama Psikomotor

Y2 121 Y1

Y Arah bola hantaran bawah bahu (Y Xkepada X)

Menya

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

STESEN 1 MERENTAS HALANGAN

STESEN 2 TUNNEL & ZIG ZAG

STESEN 2 TUNNEL & ZIG ZAG

STESEN 3 MERENTAS HALANGAN

SYARAT - Pasukan akan berada di stesen masing-masing - Wisel akan dibunyikan untuk memulakan aktiviti - Wisel penamat akan dibunyikan selepas 5 minit - Setiap pasukan akan bergerak ke stesen berikutnya mengikut arah jam. - Aktiviti ini diulang sehingga semua pasukan kembali ke stesen masing-masing .

122

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


AKTIVITI 2: BERKELOMPOK

PROSEDUR TAG BALL


Organisasi 14 orang murid (2 pasukan) 1 bola Kawasan yang bersesuaian Masa: 5 minit Prosedur Permainan akan dimulakan di mana-mana penjuru kawasan Pasukan X akan lob bola sesama sendiri. Pasukan X yang menerima bola akan cuba tag (sentuh bola pada tubuh) ahli pasukan Y yang berdekatan. Ahli pasukan Y yang disentuh dengan bola perlu keluar dari kawasan permainan. Semasa pasukan X membuat hantaran, ahli pasukan Y boleh memintas bola. Bola yang berjaya dipintas perlu disentuh ke lantai. Tamat masa 5 minit, markah akan dikira. Bilangan ahli pasukan Y yang terkeluar didarabkan dengan 2 mata. Skor ini adalah mata untuk pasukan X dan sebaliknya. Ahli pasukan X / Y yang berjaya sentuh bola ke lantai diberi mata bonus 1 untuk setiap sentuhan. Set permainan ditentukan oleh murid / guru bergantung kepada masa yang diperuntukkan untuk aktiviti.
Mula

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Kognitif Memahami cara menghantar kemahiran lob dan lantun Mengetahui cara mengelak

Mula

X Y

Y X Y X Y X Y Mula X X Mula Y

Afektif

Keperihatin Keseronokan Fokus Koordinasi

Psikomotor Boleh melakukan Hantaran bola lob dan lantun Kemahiran mengelak Tips

Hantaran lob Pergerakan terhad dalam kawasan yang ditentukan Faktor keselamatan mesti diambil kira Pengelolaan aktiviti mesti mengikut jumlah murid, keluasan kawasan, kemudahan peralatan

Syarat
Hantaran lob dan lantun Mata diperolehi melalui sentuhan (tag) dan sentuhan bola ke lantai

123

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


AKTIVITI 3: BERPASANGAN

PROSEDUR TENNIS WALL


Organisasi 4 orang murid (2 pasukan) 1 bola Kawasan berdinding yang bersesuaian Masa: 5 minit Aktiviti boleh diperbanyak bergantung kepada ruang dinding yang ada Prosedur Pasangan X1 akan memulakan hantaran ke dinding dan diterima oleh Y1 sebelum bola jatuh ke lantai. Y1 kemudiannya akan membuat hantaran ke dinding dan diterima oleh X2 sebelum bola jatuh ke lantai. Jenis hantaran adalah pelbagai bergantung kepada kreativiti pasangan. Lakuan diteruskan sehingga mana-mana murid tidak dapat menerima bola dan bola jatuh ke lantai 1 Mata akan diberi kepada pasangan yang berjaya menjatuhkan bola ke kawasan lawan. Pasangan yang berjaya memungut skor terbanyak dikira sebagai pemenang setelah tamat tempoh 5 minit. Syarat Hantaran pelbagai Kreativiti Bola mesti dibaling ke dinding sebelum diterima oleh pasukan lawan Undian dilakukan untuk membuat hantaran mula

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Kognitif Memahami teknik menghantar dan menerima bola Afektif Ketangkasan Fokus Psikomotor Membuat hantaran dan menerima bola

X1 X2
Garisan sempadan

Y1

Y2
Tips Kawasan dan peralatan yang selamat Aktiviti disesuaikan mengikut kesesuaian kawasan, bilangan murid dan peralatan

Pasukan X

Pasukan Y

Arah bola

124

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


SEKOLAH : KATEGORI D AKTIVITI 1: STESEN

125

PROSEDUR (A) END TO END Organisasi


12 orang murid (2 pasukan) 1 bola Masa: 5 minit 2 pengadil murid

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Kognitif Memahami teknik mengadang, membaling, menerima bola dan mendarat samada dengan sebelah mahupun dua belah kaki Afektif Semangat berpasukan Kerjasama Fokus Psikomotor Dapat berlari, mengadang, menghantar bola dan menerima bola Tips

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat Zon 1 PPD Selangau

Prosedur
Permainan akan bermula dengan hantaran lantun di Zon 1 oleh pasukan X kepada ahli pasukannya. Pasukan X akan menyerang dengan menghantar bola sehingga melepasi Zon 3 dan disambut oleh ahli pasukan X di belakang garisan belakang. Pasukan Y akan mengadang bola daripada melepasi Zon 3. Sekiranya pasukan Y berjaya memintas bola, maka pasukan Y akan membuat serangan melepasi Zon 1 untuk mendapatkan mata Setiap bola yang disambut di belakang garisan belakang akan mendapat 3 mata dan permainan akan dimulakan semula oleh pasukan yang tidak berjaya memungut mata .
Zon 2 Zon 3

Garisan belakang

Syarat
Hantaran lantun dan pelbagai Kemahiran mendarat sebelah dan dua belah kaki Pergerakan dalam zon masing-masing (tidak boleh keluar / melintasi zon kecuali pemain dizon 1 & zon 3)

Kawasan dan peralatan yang selamat Keluasan kawasan mengikut kesesuaian

PROSEDUR (B) COLLECTOR


Organisasi 8 orang murid (4 pasukan) 4 bola pelbagai saiz 50 pundi kacang Masa: 3 minit 5 pengadil murid Prosedur Permainan akan mula serentak oleh semua pasukan apabila wisel dibunyikan Seorang ahli dari pasukan P,Q,R,S akan berlari ke

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Psikomotor Berlari, membaling dan menyambut Kognitif Memahami kemahiran membaling, berlari dan menerima serta menyambut

S P 126 bakul
Bola dan pundi kacan

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

STESEN 1 END TO END STESEN 4 COLLECTOR


Syarat Pasukan akan berada di stesen masing-masing

STESEN 2 COLLECTOR

STESEN 3 END TO END

Wisel akan dibunyikan untuk memulakan aktiviti Wisel penamat akan dibunyikan selepas 5 minit Setiap pasukan akan bergerak ke stesen berikutnya mengikut arah jam. Aktiviti ini diulang sehingga semua pasukan kembali ke stesen masing-masing

127

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

AKTIVITI 2: BERKELOMPOK

128

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


AKTIVITI 3 : BERPASANGAN PROSEDUR BERPASANGAN
Organisasi 12 orang murid 6 bola atau 6 pundi kacang Kawasan yang bersesuaian Masa: 6 minit 6 pegawai murid dan 1 ketua (jaga masa) Prosedur Aktiviti hantaran aras dada dimulakan apabila wisel ditiup. Setiap pasangan akan membuat hantaran aras dada di antara dua skital sebanyak yang boleh dalam masa satu minit. Apabila wisel ditiup, setiap pasangan akan bergerak ke skital lain mengikut arah jam dan membuat hantaran sebanyak yang boleh bagi setiap skital. Aktiviti tamat apabila wisel ditiup oleh ketua. Pegawai murid akan memberi motivasi dan galakan kepada rakanrakan dan bergilir untuk aktiviti. Syarat Hantaran aras dada Pergerakan dalam kawasan tertentu mengikut arah jam Setiap pasangan mesti selesai 6 stesen untuk menamatkan permainan (Stesen A Stesen F) Kognitif Menerima, menghantar dan bergerak Afektif Bekerjasama Psikomotor Hantaran Bergerak Tips

GAMBAR RAJAH

DOMAIN

Stesen C

Stesen D

Keluasan kawasan yang bersesuaian dengan jumlah murid, peralatan Keselamatan peralatan, kawasan

Stesen B

Stesen E

Stesen A

Stesen F

Pergerakan bola

Pergerakan pemain

129

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

PROSEDUR
BOLA PELBAGAI Organisasi 2 orang murid 1 bola Kawasan yang bersesuaian Masa: 3 minit 1 penjaga masa Boleh dibuat beberapa murid serentak jika peralatan mencukupi dan kawasan bersesuaian. Prosedur Aktiviti dimulakan apabila wisel ditiup. 1 Murid menjadi pembaling dan 1 Murid menjadi penerima. Bola dihantar dengan pelbagai jenis hantaran (atas dan bawah). Selepas menerima bola, pelaku akan menghantar semula bola kepada pembaling. Tamat 3 minit, wisel ditiup dan tukar pelaku Syarat Pelbagai hantaran (aras bahu, dada, lob, lantun, bawah) Pembaling akan kira berapa bola yang berjaya diterima oleh penerima dalam masa 3 minit Bilangan set bergantung kepada guru/murid mengikut kesesuaian masa aktiviti

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Kognitif Memahami teknik menerima dan menghantar bola Afektif Fokus Kepantasan Psikomotor Manghantar dan menerima bola Tips

Lob

Kawasan dan peralatan yang selamat

penerima

Lantun

pembaling

130

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau KELAB SUKAN BOLA SEPAK
PENGENALAN BOLA SEPAK 3 ON 3 1MURID 1SUKAN Kem 1Murid 1Sukan Kelab Sukan Bola Sepak mendedahkan satu konsep Permainan Bola Sepak 3 ON 3. Konsep ini divariasikan dalam pelbagai situasi yang berasaskan permainan 3 lawan 3. Ia merangkumi : Pengurusan pentadbiran kelab sukan bola sepak Berasaskan Fun Game Memaksimumkan penglibatan murid Memahami konsep Triangle dalam bola sepak Memaksimumkan sentuhan bola oleh pemain Menekankan kepada kemahiran asas : o o o o Hantaran dan menerima bola Kawalan bola Menggelecek Memanipulasi ruang

Pendedahan awal tentang kepegawaian dan kepengadilan bola sepak

KATEGORI SEKOLAH : SEKOLAH A : Padang rumput yang mengikut standard o Contoh ukuran padang standard (60 meter x 80 meter @ 75 meter x 115 meter)

Peralatan latihan yang cukup

SEKOLAH B : Padang rumput yang tidak menetapi standard o SEKOLAH C : Ruangan padang rumput / tarmac yang kecil dan tidak spesifik Peralatan latihan yang tidak mencukupi 131 Contoh : Saiz separuh padang Peralatan latihan yang tidak mencukupi

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


SEKOLAH D : Tiada kawasan atau ruangan permainan Peralatan latihan yang tidak mencukupi Konsep Bola Sepak 3 ON 3 1Murid 1Sukan sesuai untuk peringkat Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah. Penyesuaian boleh dibuat dengan mengubah masa permainan, keluasan grid, jumlah pemain dan aras kesukaran.

CATATAN :

ALIRAN KERJA PENGELOLAAN AKTIVITI

DAPATKAN

BACA MANUAL

CARI MAKLUMAT TAMBAHAN

KURANG MEMAHAMI

FAHAM MANUAL

SESUAIKAN AKTIVITI DENGAN KEMUDAHAN SEKOLAH (KATEGORI A, B, C, D)

PILIH AKTIVITI SESUAI DENGAN JUMLAH MURID, PERALATAN, KELUASAN PELAKSANAAN AKTIVITI: KAWASAN ARAHAN YANG JELAS DAN MUDAH TEGURAN DARI MASA KE SEMASA DALAM AKTIVITI WUJUDKAN KESERONOKAN MENARIK MINAT MURID UTAMAKAN KESELAMATAN MURID, PERALATAN, KAWASAN, PENGELOLAAN 132 GURU PERLU KREATIF AKTIVITI DIPELBAGAIKAN MENGIKUT KESESUAIAN

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

SEKOLAH : KATEGORI A AKTIVITI 1

REFLEKSI GURU UNTUK MERANCANG AKTIVITI MINGGU BERIKUTNYA

133

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

PROSEDUR
PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3 Organisasi

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Kognitif Kesedaran ruang Afektif Kerjasama Kepimpinan Psikomotor Melakukan hantaran Menerima Mengawal Menggelecek

Peralatan - Bola ,kon dan bip


Saiz grid - 15 m x 25 m Satu pasukan - 5 orang 1 simpanan dan 1 pengadil Satu grid 2 pasukan (10 orang) Masa aktiviti, jumlah pemain, saiz dan jumlah grid bergantung kepada kesesuaian keluasan padang dan jumlah murid. Pemain simpanan dan pengadil

Prosedur Perlawanan 3 lawan 3. Kawal bola supaya tidak dirampas pihak lawan Sentuhan bebas Sekiranya bola keluar,bola perlu diletakkan di atas garisan grid dan dimulakan semula dengan sepakan ke dalam oleh pihak lawan. 5 minit setiap perlawanan Fungsi pemain, pemain simpanan dan pengadil boleh digilirkan.

AKTIVITI 2 134

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

PROSEDUR
PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3 Organisasi

GAMBAR RAJAH

DOMAIN

Peralatan - Bola ,kon dan bip


Saiz grid - 15 m x 25 m Satu pasukan - 5 orang 1 simpanan dan 1 pengadil Satu grid 2 pasukan (10 orang) Masa aktiviti, jumlah pemain, saiz dan jumlah grid bergantung kepada kesesuaian keluasan padang dan jumlah murid.

Kognitif Kesedaran ruang Afektif Kerjasama Kepimpinan Psikomotor Melakukan hantaran Menerima Mengawal Menggelecek

Pemain simpanan dan pengadil


Prosedur Perlawanan 3 lawan 3. Kawal bola supaya tidak dirampas pihak lawan. Tidak melebihi 3 sentuhan. Jika lebih,bola dimatikan dan dimainkan semula oleh pihak lawan. Sekiranya bola keluar,bola perlu diletakkan di atas garisan grid dan dimulakan semula dengan sepakan ke dalam oleh pihak lawan. 5 minit setiap perlawanan Fungsi pemain, pemain simpanan dan pengadil boleh digilirkan.

135

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


AKTIVITI 3 PROSEDUR
PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3 Organisasi

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Kognitif Kesedaran ruang Afektif Kerjasama Kepimpinan Psikomotor Melakukan hantaran Menerima Mengawal Menggelecek

Peralatan - Bola ,kon dan bip


Saiz grid - 15 m x 25 m Satu pasukan - 5 orang 1 simpanan dan 1 pengadil Satu grid 2 pasukan (10 orang) Masa aktiviti, jumlah pemain, saiz dan jumlah grid bergantung kepada kesesuaian keluasan padang dan jumlah murid.

Pemain simpanan dan pengadil


Prosedur Perlawanan 3 lawan 3. Kawal bola supaya tidak dirampas pihak lawan Sentuhan bebas Ada gol ( tanpa penjaga gol) Jaringan gol dikira 1 mata 5 minit setiap perlawanan Sekiranya bola keluar,bola perlu diletakkan di atas garisan grid dan dimulakan semula dengan sepakan ke dalam oleh pihak lawan. Sekiranya jaringan gol dilakukan,bola dimulakan semula di tengah grid oleh pihak lawan. Fungsi pemain, pemain simpanan dan pengadil boleh digilirkan. Aras kesukaran dan ansur maju boleh ditambah dengan peraturan- Tidak melebihi 3 sentuhan. Jika lebih, sepakan percuma kepada pihak lawan.

136

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


SEKOLAH KATEGORI B AKTIVITI 1 PROSEDUR
PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3 Organisasi :

GAMBAR RAJAH

DOMAIN

Peralatan : Bola ,kon dan bip


Saiz Grid - 15 m x 25 m Satu pasukan - 5 orang (2 simpanan) Satu grid - 4 pasukan (20 orang) Masa aktiviti, jumlah pemain, saiz dan jumlah grid bergantung kepada kesesuaian keluasan padang dan jumlah murid.

Kognitif Kesedaran ruang Afektif Kerjasama Kepimpinan Psikomotor Melakukan hantaran Menerima Mengawal Menggelecek

Prosedur : Perlawanan 3 lawan 3. Kawal bola supaya tidak dirampas pihak lawan Sentuhan bebas Sekiranya bola keluar,bola perlu diletakkan di atas garisan grid dan dimulakan semula dengan sepakan ke dalam oleh pihak lawan. 5 minit setiap perlawanan Aktiviti disambung oleh 2 pasukan lain dan seterusnya Pengadil adalah daripada pasukan berkecuali Fungsi pemain dan pemain simpanan boleh digilirkan.

Pemain simpanan

137

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


AKTIVITI 2

PROSEDUR
PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3 Organisasi :

GAMBAR RAJAH

DOMAIN

Peralatan : Bola ,kon dan bip


Saiz Grid - 15 m x 25 m Satu pasukan - 5 orang (2 simpanan) Satu grid - 4 pasukan (20 orang) Masa aktiviti, jumlah pemain, saiz dan jumlah grid bergantung kepada kesesuaian keluasan padang dan jumlah murid.

Kognitif Kesedaran ruang Afektif Kerjasama Kepimpinan Psikomotor Melakukan hantaran Menerima Mengawal Menggelecek

Prosedur Perlawanan 3 lawan 3. Kawal bola supaya tidak dirampas pihak lawan Tidak melebihi 3 sentuhan. Jika lebih,bola dimatikan dan dimainkan semula oleh pihak lawan. Sekiranya bola keluar,bola perlu diletakkan di atas garisan grid dan dimulakan semula dengan sepakan ke dalam oleh pihak lawan. 5 minit setiap perlawanan Aktiviti disambung oleh 2 pasukan lain dan seterusnya Pengadil adalah daripada pasukan berkecuali Fungsi pemain dan pemain simpanan boleh digilirkan.

Pemain simpanan

138

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


AKTIVITI 3

139

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


PROSEDUR
PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3 Organisasi

GAMBAR RAJAH

DOMAIN

Peralatan - Bola ,kon dan bip


Saiz grid - 15 m x 25 m Luas gol - 1 meter Satu pasukan - 5 orang ( 1 simpanan dan 1 pengadil) Satu grid - 4 pasukan (20 orang) Masa aktiviti, jumlah pemain, saiz dan jumlah grid bergantung kepada kesesuaian keluasan padang dan jumlah murid.

Kognitif Kesedaran ruang Afektif Kerjasama Kepimpinan Psikomotor Melakukan hantaran Menerima Mengawal Menggelecek

Prosedur Perlawanan 3 lawan 3. Kawal bola supaya tidak dirampas pihak lawan Sentuhan bebas Ada gol ( tanpa penjaga gol) Jaringan gol dikira 1 mata 5 minit setiap perlawanan Sekiranya bola keluar,bola perlu diletakkan di atas garisan grid dan dimulakan semula dengan sepakan ke dalam oleh pihak lawan. Sekiranya jaringan gol dilakukan,bola dimulakan semula di tengah grid oleh pihak lawan. Fungsi pemain, pemain simpanan dan pengadil boleh digilirkan. Aktiviti disambung oleh 2 pasukan lain dan seterusnya Aras kesukaran dan ansur maju boleh ditambah dengan peraturan- Tidak melebihi 3 sentuhan. Jika lebih, sepakan percuma kepada pihak lawan.

Pemain simpanan

140

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


SEKOLAH KATEGORI C DAN D AKTIVITI 1

PROSEDUR
PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3 Organisasi

GAMBAR RAJAH

DOMAIN

Peralatan - Bola ,kon dan bip


Saiz grid - 15 m x 20 m Satu pasukan - 5 orang ( 2 simpanan) Masa aktiviti, jumlah pemain, saiz dan jumlah grid bergantung kepada kesesuaian keluasan padang dan jumlah murid.

Kognitif Kesedaran ruang Afektif Kerjasama Kepimpinan Psikomotor Melakukan hantaran Menerima Mengawal Menggelecek

Prosedur Perlawanan 3 lawan 3. Kawal bola supaya tidak dirampas pihak lawan Sentuhan bebas Sekiranya bola keluar,bola perlu diletakkan di atas garisan grid dan dimulakan semula dengan sepakan ke dalam oleh pihak lawan. 5 minit setiap perlawanan Aktiviti disambung oleh 2 pasukan lain dan seterusnya Pengadil adalah daripada pasukan berkecuali Fungsi pemain, pemain simpanan dan pengadil boleh digilirkan.

Pemain simpanan

141

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

AKTIVITI 2

PROSEDUR
PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3 Organisasi

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Kognitif Kesedaran ruang Afektif Kerjasama Kepimpinan Psikomotor Melakukan hantaran Menerima Mengawal Menggelecek

Peralatan - Bola ,kon dan bip


Saiz grid - 15 m x 20 m Satu pasukan - 5 orang ( 2 simpanan) Masa aktiviti, jumlah pemain, saiz dan jumlah grid bergantung kepada kesesuaian keluasan padang dan jumlah murid. Pemain simpanan

Prosedur Perlawanan 3 lawan 3. Kawal bola supaya tidak dirampas pihak lawan Tidak melebihi 3 sentuhan. Jika lebih, Jika lebih,bola dimatikan dan dimainkan semula oleh pihak lawan. Sekiranya bola keluar,bola perlu diletakkan di atas garisan grid dan dimulakan semula dengan sepakan ke dalam oleh pihak lawan. Sekiranya jaringan gol dilakukan,bola dimulakan semula ditengah grid oleh pihak lawan 5 minit setiap perlawanan. Aktiviti disambung oleh 2 pasukan lain dan seterusnya Pengadil adalah daripada pasukan berkecuali Fungsi pemain dan pemain simpanan boleh digilirkan.

142

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


AKTIVITI 3 PROSEDUR
PERTANDINGAN KECIL 3 LAWAN 3 Organisasi

GAMBAR RAJAH

DOMAIN

Peralatan - Bola ,kon dan bip


Saiz grid - 15 m x 20 m Satu pasukan - 5 orang ( 2 simpanan) Masa aktiviti, jumlah pemain, saiz dan jumlah grid bergantung kepada kesesuaian keluasan padang dan jumlah murid.

Kognitif Kesedaran ruang Afektif Kerjasama Kepimpinan Psikomotor Melakukan hantaran Menerima Mengawal Menggelecek

Prosedur Perlawanan 3 lawan 3. Kawal bola supaya tidak dirampas pihak lawan Sentuhan bebas Ada gol ( tanpa penjaga gol) Jaringan gol dikira 1 mata 5 minit setiap perlawanan Sekiranya bola keluar,bola perlu diletakkan di atas garisan grid dan dimulakan semula dengan sepakan ke dalam oleh pihak lawan. Sekiranya jaringan gol dilakukan,bola dimulakan semula di tengah grid oleh pihak lawan. Pengadil adalah daripada pasukan berkecuali Fungsi pemain, pemain simpanan dan pengadil boleh digilirkan. Aktiviti disambung oleh 2 pasukan lain dan seterusnya Aras kesukaran dan ansur maju boleh ditambah dengan peraturan- Tidak melebihi 3 sentuhan. Jika lebih, sepakan percuma kepada pihak lawan.

Pemain simpanan

143

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


PENGURUSAN KELAB SUKAN HOKI Kem 1M1S Kelab Sukan Hoki mendedahkan konsep permainan hoki dengan kemahirankemahiran asas. Konsep ini diintegrasikan dengan permainan kecil untuk tujuan Fun Hockey. KATEGORI SEKOLAH : SEKOLAH A : Padang rumput yang menetapi standard o Contoh ukuran padang standard -(60 meter x 100 )

Peralatan latihan yang cukup

SEKOLAH B : Padang rumput yang tidak menetapi standard o Contoh : Saiz separuh padang

Peralatan latihan yang tidak mencukupi

SEKOLAH C : Ruangan padang rumput / tarmac yang kecil dan tidak spesifik Peralatan latihan yang tidak mencukupi

SEKOLAH D : Tiada kawasan atau ruangan permainan Peralatan latihan yang tidak mencukupi

144

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

ALIRAN KERJA PENGELOLAAN AKTIVITI

DAPATKAN

BACA MANUAL

CARI MAKLUMAT TAMBAHAN

KURANG MEMAHAMI

FAHAM MANUAL

SESUAIKAN AKTIVITI DENGAN KEMUDAHAN SEKOLAH (KATEGORI A, B, C, D)

PILIH AKTIVITI SESUAI DENGAN JUMLAH MURID, PERALATAN, KELUASAN KAWASAN

PELAKSANAAN AKTIVITI: ARAHAN YANG JELAS DAN MUDAH TEGURAN DARI MASA KE SEMASA DALAM AKTIVITI WUJUDKAN KESERONOKAN MENARIK MINAT MURID UTAMAKAN KESELAMATAN MURID, PERALATAN, KAWASAN, PENGELOLAAN GURU PERLU KREATIF AKTIVITI DIPELBAGAIKAN 145 MENGIKUT KESESUAIAN

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

SEKOLAH KATEGORI A AKTIVITI 1 PROSEDUR


PERTANDINGAN MENGGELECEK Organisasi batang kayu hoki, 4 biji bola hoki 16 buah kon Jarak antara kon A dan B 10 meter Satu kumpulan 5-10 orang murid ( 4 kumpulan ) Jarak antara kon seluas satu kayu Prosedur : Melakukan aktiviti menggelecek dari kon A ke kon B pergi dan balik Aktiviti disambung oleh rakan. Menggelecek Longgar, Rapat , Cara India, membawa Bola dengan Sebelah Tangan Sambil Berlari/Berjalan

REFLEKSI GURU UNTUK MERANCANG AKTIVITI MINGGU BERIKUTNYA

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Kognitif :

Membezakan setiap kemahiran

Afektif :

Mematuhi peraturan aktiviti

Psikomotor : Mempelbagaikan kemahiran dalam permainan hoki

Tambah baik Rujuk lampiran.

146

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Lampiran

2
Kemahiran menggelecek cara terus

Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : Objektif jelas. Penerangan jelas dan tepat. Faktor keselamatan diutamakan. Kayu tidak melebihi paras bahu. Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin , tiada batu , tidak berdekatan dinding atau tiang )

Kemahiran menggelecek cara india

Kemahiran menggelecek cara longgar

Kemahiran membawa bola sebelah tangan

AKTIVITI 2

: GAMBAR RAJAH DOMAIN


Kognitif : Menunjukkan kemampuan dalam kemahiran Afektif : Menolong ahli pasukan menyerang Psikomotor : Memberikan tindak balas pada setiap pergerakan lawan

PROSEDUR PERTANDINGAN MENGGUNAKAN PEMAIN TAMBAHAN SITUASI 3 LAWAN 2.


Organisasi batang kayu hoki, 1 biji bola hoki, 4 buah kon Saiz grid 20m x 20 m Panjang gol 2 meter. Permainan dimainkan selama 5 minit atau bersesuaian dengan jumlah murid dan keluasan padang. Satu kumpulan 3 orang murid Prosedur : A dan B menyerang pasukan R dan S. C akan masuk untuk membantu A dan B menyerang. Sekiranya gol dijaring atau hilang bola C perlu keluar dari permainan dan pergi ke kedudukan asal. Prosedur yang sama untuk pemain R dan S ketika menyerang.

R S

Nota: 2 Semasa menjalankan aktiviti perkara-perkara berikut di beri perhatian : Objektif jelas. Penerangan jelas dan tepat. Faktor keselamatan diutamakan. Kemahiran pukulan tidak dibenarkan. Kayu tidak melebihi paras bahu. Tidak dibenarkan memukul kayu pihak lawan. Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin , tiada batu , tidak berdekatan 147 dinding atau tiang )

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Satu gol dikira 1 mata. Jika bola keluar dari kawasan, pasukan lawan mendapat hantaran percuma di mana bola itu keluar. setelah jaringan dibuat permainan dimulakan semula di tengah kawasan permainan oleh pihak lawan. Guru bertindak sebagai pengadil.

Tambah baik : Boleh menggunakan penjaga gol.

AKTIVITI 3 : PROSEDUR PERTANDINGAN MENJARING BOLA DI ATAS GARISAN GOL GAMBAR RAJAH 1 DOMAIN
Kognitif : Kesedaran ruang Afektif : Semangat kesukanan dan kerjasama Psikomotor : Menggelecek dan menjaring gol

Organisasi 10 batang kayu hoki, 1 @ biji bola hoki, 4 buah kon 1 Saiz grid : 20m x 20m Permainan dimainkan selama 5 1 minit atau bersesuaian dengan jumlah murid dan keluasan X padang. 2 Satu kumpulan 5 orang murid Y Pasukan X 2 Pasukan Y Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : Prosedur : Objektif jelas. Murid dari kumpulan X akan cuba menjaringkan gol dengan Penerangan jelas dan tepat. mematikan bola di atas garisan 2. Faktor keselamatan diutamakan. 1 mata diberikan sekiranya Kemahiran 2pukulan tidak kumpulan dapat mematikan bola di dibenarkan. atas garisan gol masing-masing. Kayu tidak melebihi paras bahu. Kumpulan Y akan cuba Tidak dibenarkan memukul kayu menghalang kumpulan X dari pihak lawan. menjaringkan gol. Pastikan kawasan permainan Prosedur yang sama juga untuk selamat ( lantai licin , tiada batu , tidak berdekatan dinding atau 148 tiang )

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


kumpulan Y Jika bola keluar dari kawasan, pasukan lawan mendapat hantaran percuma di mana bola itu keluar. setelah jaringan dibuat permainan dimulakan semula di tengah kawasan permainan oleh pihak lawan. Guru bertindak sebagai pengadil.

Tambah baik : Menambah jumlah murid atau menggunakan dua biji bola.

AKTIVITI 4 PROSEDUR

: GAMBAR RAJAH DOMAIN

149

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


PERTANDINGAN MENIMANG BOLA
Organisasi Sebatang kayu bagi setiap kumpulan, sebiji bola bagi setiap kumpulan , 2 buah kon bagi setiap kumpulan Jarak antara kon A dan B 10 meter Satu kumpulan 8-10 orang murid Prosedur : Dari kon A ke kon B Murid akan menimang bola sambil berjalan / berlari. Aktiviti dilakukan secara ulang alik dari kon A ke kon B. Sekiranya bola terjatuh, murid perlu memulakan aktiviti menimang dari tempat bola jatuh. Murid yang sampai dahulu di kon A dikira menang. Tambah baik : Aktiviti boleh dilaksanakan dengan cara berpasangan. A Kognitif : Kenalpasti teknik Afektif : Melaksanakan langkahlangkah keselamatan Psikomotor : Menimang bola sejauh 5 meter

5M

5M

5M

5M

Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : Objektif jelas. Penerangan jelas dan tepat. Faktor keselamatan diutamakan. Kayu tidak melebihi paras bahu. Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin , tiada batu , tidak berdekatan dinding atau tiang )

SEKOLAH KATEGORI B DAN C AKTIVITI 1 :

150

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


PROSEDUR PERTANDINGAN MENGGELECEK RAPAT
Organisasi batang kayu , 4 biji bola , 8 buah kon Jarak antara kon A dan B 10 meter Satu kumpulan 10 orang murid Prosedur : Murid membawa bola secara gelecek rapat dari kon A ke kon B secara ulang alik. Sekiranya bola terkeluar dari kawasan, murid perlu memulakan aktiviti menggelecek dari kon A. Kumpulan yang paling cepat sampai dikira menang Tambah baik : Kemahiran lain yang boleh diaplikasikan ialah kemahiran menimang bola, menggelecek India dan menggelecek longgar. A

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Kognitif : Kenalpasti teknik Afektif : Melaksanakan langkahlangkah keselamatan Psikomotor : Melakukan kemahiran mengelecek bola

5M

5M

5M

5M

Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : Objektif jelas. Penerangan jelas dan tepat. Faktor keselamatan diutamakan. Kayu tidak melebihi paras bahu. Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin , tiada batu , tidak berdekatan dinding atau tiang )

AKTIVITI 2 :

PROSEDUR

GAMBAR RAJAH 151

DOMAIN

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


PERTANDINGAN BOLA PANAS
Organisasi batang kayu , 1 biji bola , 4 buah kon Saiz Grid 10 meter x 10 meter Permainan dimainkan selama 5 minit atau bersesuaian dengan jumlah murid dan keluasan padang. Satu kumpulan 5 orang murid Prosedur : Murid A menolak bola ke murid B atau murid D. Murid X perlu mendapatkan bola yang ditolak oleh murid A,B,C atau D. Jika murid A ,B,C atau D tidak berjaya membuat hantaran maka tempat X akan diganti. Tambah baik : Jika peralatan mencukupi cadangan untuk tiga kumpulan. Kognitif : Menunjukkan kemampuan diri Afektif : Bermain dengan gembira

A B

Psikomotor : Menggelecek dan mengawal bola hoki

D
Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : Objektif jelas. Penerangan jelas dan tepat. Faktor keselamatan diutamakan. Kemahiran pukulan tidak dibenarkan. Kayu tidak melebihi paras bahu. Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin , tiada batu , tidak berdekatan dinding atau tiang )

AKTIVITI 3 :

PROSEDUR

GAMBAR RAJAH

DOMAIN

152

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


PERTANDINGAN MENCURI BOLA
Organisasi batang kayu , 5 biji bola , 4 buah kon Saiz Grid 20 meter x 20 meter Permainan dimainkan selama 5 minit atau bersesuaian dengan jumlah murid dan keluasan padang. Cadangan : 5 orang murid untuk satu ruang grid. Prosedur : Setiap murid akan mengawal bola masingmasing dan dalam masa yang sama perlu menolak bola murid lain keluar dari kawasan grid. Jika murid dapat menolak bola murid lain keluar dari kawasan grid maka beliau akan mendapat satu mata. Murid yang kehilangan bola perlu mengambil semula bola mereka dan masuk ke dalam kawasan permianan semula. Aktiviti diteruskan sehingga tamat masa permainan. Tambah baik : Tambahmurid jika padang lebih besar. Kognitif : Kesedaran ruang Afektif : Melakukan aktiviti dengan gembira dan selamat Psikomotor : Mengawal dan menjaring bola hoki

Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkara-perkara berikut di beri perhatian : Objektif jelas. Penerangan jelas dan tepat. Faktor keselamatan diutamakan. Kemahiran pukulan tidak dibenarkan. Kayu tidak melebihi paras bahu. Tidak dibenarkan memukul kayu pihak lawan. Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin , tiada batu , tidak berdekatan dinding atau tiang )

AKTIVITI 4 : PROSEDUR GAMBAR RAJAH DOMAIN

153

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


PERTANDINGAN PEMAINAN 2 GOL
Organisasi batang kayu , 1 biji bola , 12 buah kon (alternatif sekiranya tiada / kurang kon. Gunakan tong sampah/botol air/kasut murid ) Saiz grid 20m x 20 m Panjang gol 2 meter. Permainan dimainkan selama 5 minit atau bersesuaian dengan jumlah murid dan keluasan padang. Satu kumpulan 3 orang murid Prosedur : Pasukan X : A,B,C Pasukan Y : R, S, T Pasukan X akan menjaring di gol 1 dan 2, pasukan Y menjaring di gol 3 dan 4. Pasukan Y menyerang pasukan X akan menghalang sebaliknya pasukan X menyerang pasukan Y menghalang. 1 gol dikira 1 mata Jika bola keluar dari kawasan, pasukan lawan mendapat hantaran percuma di mana bola itu keluar. setelah jaringan dibuat permainan dimulakan semula di tengah kawasan permainan oleh pihak lawan. Jarak jaringan 2 meter Tambah baik : Boleh menambah jumlah pemain dalam pasukan. Kognitif : Menunjukkan kemahiran dalam aktiviti Afektif : kerjasama dalam kumpulan Psikomotor : Memberikan tindak balas setiap pergerakan lawan

R
3

T
2

S A C
4

Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : Objektif jelas. Penerangan jelas dan tepat. Faktor keselamatan diutamakan. Kemahiran pukulan tidak dibenarkan. Kayu tidak melebihi paras bahu. Tidak dibenarkan memukul kayu pihak lawan. Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin , tiada batu , tidak berdekatan dinding atau tiang )

AKTIVITI 5 :

PROSEDUR

GAMBAR RAJAH 154

DOMAIN

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


PERTANDINGAN KAVADI
Organisasi 10 batang kayu , 1 biji bola , 6 buah kon Saiz Grid 20 meter x 20 meter Permainan dimainkan selama 810 minit atau bersesuaian dengan jumlah murid dan keluasan padang. Satu kumpulan 5 orang murid Kognitif : Merancang strategi untuk menang dalam permainan Afektif : Gembira dan bekerjasama mejalanakan aktiviti Psikomotor : Merampas bola hoki dari pihak lawan

A A

Prosedur : Pasukan X : A, B, C, D, E Pasukan Y: R, S, T, U, V Pasukan X akan menghantar seorang murid ke ruang pasukan Y. Murid X mempunyai masa selama 30 saat untuk merampas bola dari pasukan Y. Sekiranya murid X mendapat bola, pasukan X akan mendapat 2 mata. Hanya menggunakan kemahiran hantaran menolak sahaja. Tambah baik : Boleh tambah jumlah pemain Boleh tambah luas ruang

SEKOLAH KATEGORI D AKTIVITI 1 :

U U V V

D D

R R

S S

C C

T T

Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : Objektif jelas. Penerangan jelas dan tepat. Faktor keselamatan diutamakan. Kemahiran pukulan tidak dibenarkan. Kayu tidak melebihi paras bahu. Tidak dibenarkan memukul kayu pihak lawan. Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin , tiada batu , tidak berdekatan dinding atau tiang )

E E
155

B B
Y

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


PROSEDUR PERTANDINGAN HOKI BADMINTON
Organisasi batang kayu , 1 biji bola , tali Keluasan permainan mengikut saiz koridor Permainan dimainkan selama 5-8 minit Satu kumpulan 2 orang murid Prosedur : Murid A menyungkit bola ke murid B tanpa menyentuh tali. Jarak tali dengan murid 2 meter. Pengiraan markah seperti permainan badminton. Tambah baik : Jika tiada peralatan boleh gunakan surat khabar atau manilakad yang dilipat dan gunakan bola tenis atau bola getah.

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Kognitif : Kenal pasti teknik Afektif : Melaksanakan langkahlangkah keselamatan Psikomotor : Menyungkit bola melepasi halangan

Tali

Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : Objektif jelas. Penerangan jelas dan tepat. Faktor keselamatan diutamakan. Kayu tidak melebihi paras bahu. Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin , tiada batu , tidak berdekatan dinding atau tiang )

AKTIVITI 2 : GAMBAR RAJAH PERTANDINGAN MELEPASI HALANGAN 156 DOMAIN


Kognitif :

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Organisasi batang kayu , 1 biji bola Keluasan permainan mengikut saiz koridor Permainan dimainkan selama 58 minit 3 orang murid Prosedur : Murid A menghantar bola ke murid C Murid B cuba mendapatkan bola. Sekiranya murid B dapat menghalang bola murid A maka murid B mengganti tempat murid A. Prosedur sama juga untuk murid C. Tambah baik : Murid boleh menggunakan dinding untuk membuat hantaran. ( kaedah hoki dewan ) Sekiranya tiada bola hoki gunakan bola tenis atau bola getah. Jika kurang atau tiada kayu boleh gunakan alternatif bahan terbuang dari meja terpakai atau kerusi terpakai. Merancang strategi Afektif : Melaksanakan langkahlangkah keselamatan Psikomotor : Menolak / menghantar bola melepasi halangan

Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : Objektif jelas. Penerangan jelas dan tepat. Faktor keselamatan diutamakan. Kemahiran pukulan tidak dibenarkan. Kayu tidak melebihi paras bahu. Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin , tiada batu , tidak berdekatan dinding atau tiang )

AKTIVITI 3 : PROSEDUR PERTANDINGAN SQUASY HOKI GAMBAR RAJAH DOMAIN


Kognitif :

157

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Organisasi 2 batang kayu , 1 biji bola Permainan dimainkan selama 5-8 minit 2 orang murid Kenalpasti teknik Afektif : Melaksanakan langkah-langkah keselamatan

Prosedur : Pemain A menolak bola ke dinding. Pemain B akan menahan dan menolak kembali. Tambah baik : Permainan juga boleh dimainkan secara 2 lawan 2. Sekiranya tiada dinding yang sesuai untuk menjalankan aktiviti, gunakan sebatang kayu yang padat sebagai pengganti dinding.

A B

atau

Kayu

Psikomotor : Menolak dan menahan bola hoki dengan kemas

Nota: Semasa menjalankan aktiviti perkaraperkara berikut di beri perhatian : Objektif jelas. Penerangan jelas dan tepat. Faktor keselamatan diutamakan. Kemahiran pukulan tidak dibenarkan. Kayu tidak melebihi paras bahu. Pastikan kawasan permainan selamat ( lantai licin , tiada batu , tidak berdekatan dinding atau tiang )

KATEGORI SEKOLAH : SEKOLAH A :

158

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Gelanggang yang lengkap dengan garisan dan tiang yang standard. Peralatan latihan yang lengkap dan mencukupi. SEKOLAH B: Gelanggang yang lengkap dengan garisan dan tiang yang standard Peralatan latihan yang lengkap tapi tak mencukupi SEKOLAH C: Gelanggang yang kurang lengkap dan tak menepati standard Peralatan yang lengkap tapi tak mencukupi SEKOLAH D Tidak ada kemudahan gelanggang Peralatan yang tidak lengkap dan tidak mencukupi.

Nota : Semasa menjalankan aktiviti : 1. 2. 3. 4. Arahan perlu jelas dan tepat Jelaskan objektif setiap aktiviti Aspek keselamatan perlu diberikan perhatian Pengunaan pendekatan pengukuhan dan ganjaran dapat meningkatkan kesungguhan pelajar. 5. Aktiviti perlu berpusatkan murid bagi membangkitkan keseronokan 6. Kreativiti dan inovatif sangat digalakan

ALIRAN KERJA PENGELOLAAN AKTIVITI

DAPATKAN 159

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

BACA MANUAL

CARI MAKLUMAT TAMBAHAN

KURANG MEMAHAMI

FAHAM MANUAL

SESUAIKAN AKTIVITI DENGAN KEMUDAHAN SEKOLAH (KATEGORI A, B, C, D)

PILIH AKTIVITI SESUAI DENGAN JUMLAH MURID, PERALATAN, KELUASAN KAWASAN

PELAKSANAAN AKTIVITI: ARAHAN YANG JELAS DAN MUDAH TEGURAN DARI MASA KE SEMASA DALAM AKTIVITI WUJUDKAN KESERONOKAN MENARIK MINAT MURID UTAMAKAN KESELAMATAN MURID, PERALATAN, KAWASAN, PENGELOLAAN GURU PERLU KREATIF AKTIVITI DIPELBAGAIKAN MENGIKUT KESESUAIAN

AKTIVITI 1 :

REFLEKSI GURU UNTUK MERANCANG AKTIVITI MINGGU BERIKUTNYA

160

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


PROSEDUR PERTANDINGAN MENGAWAL BOLA ( MENIMANG BOLA )
Organisasi Bola getah saiz 1/ Replika bola sepak Saiz ruang 15 m x 10 m Bilangan 30 orang 5 - 6 orang dalam satu kumpulan Bilangan murid dan kemudahan akan mempengaruhi bilangan ahli kumpulan Prosedur Murid berbaris dalam 6 barisan Murid paling depan berlari 5 langkah kehadapan ambil bola lakukan aktiviti menimang dan mengawal bola . Kawalan bola boleh diteruskan walaupun bola sudah melantun di lantai Aktiviti dilakukan secara individu dan disambung oleh rakan lain setelah 2 kali bola mati. Lantunan yangyang diselangselikan dengan sentuhan dibenarkan ( ansur maju) a) 3 lantunan b) 2 lantunan c) 1 lantunan d) Tiada lantunan Selesai membuat timangan pelaku akan bergerak ke belakang Murid perlu jumlahkan ulangan timangan yang yang berjaya dilakukan. Catatan Boleh dilaksanakan di semua kategori sekolah Ansur maju dipertingkatkan mengikut tahap kebolehan dan peringkat umur pelajar

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Kognitif : Memahami arahan

Afektif Kerjasama Kepimpinan Psikomotor : melakukan aktiviti menimang dan mengawal dengan menggunakan pelbagai kemahiran.

161

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


AKTIVITI 2 : PROSEDUR PERTANDINGAN MENGAWAL BOLA ( MENIMANG DAN MENGHANTAR BOLA DALAM KUMPULAN)
Organisasi Hasil dari aktiviti 1 Agihkan kumpulan mengikut kebolehan mengusai kemahiran. Setiap kumpulan dianggotai oleh pelajar yang mempunyai kebolehan yang berbeza Murid yang berkebolehan dijadikan pembimbing. Bola getah saiz 1 / Replika bola sepak Saiz ruang 10 m x 10 m (anggaran ) Jumlah pemain 30 0rang 5 - 6 orang dalam satu kumpulan Bilangan murid dan kemudahan menentukan bilangan kumpulan dan ahli kumpulan Prosedur Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan yang terdiri dari 5 - 6 orang Pelaku akan menimang dan menghantar bola kepada rakan di dalam kumpulan Aktiviti menimang bola diteruskan walaupun bola telah jatuh ke lantai Lantunan yangyang diselangselikan dengan sentuhan dibenarkan ( ansur maju) b) 3 lantunan c) 2 lantunan d) 1 lantunan e) Tiada lantunan Jumlahkan ulangan yang dibuat oleh setiap kumpulan. Kumpulan yang membuat ulangan paling banyak dikira menang

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Kognitif : Memahami arahan syarat yang ditetapkan. Afektif : Keyakinan diri Kerjasama Psikomotor : Melakukan aktiviti menimang dan menghantar bola kepada rakan

Catatan : Boleh dilaksanakan di semua kategori sekolah Ansur maju dipertingkatkan mengikut tahap kebolehan dan peringkat umur murid

162

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau

AKTIVITI 3 : PROSEDUR PERTANDINGAN MENGAWAL BOLA ANTARA KUMPULAN


Organisasi Bola getah saiz 1 / Replika bola sepak Saiz ruang 15 m x 15 m (anggaran) Jumlah pemain 30 0rang 5 - 6 orang dalam satu kumpulan Bilangan murid dan kemudahan menentukan bilangan kumpulan dan ahli kumpulan Prosedur Murid berada dalam kumpulan 5 6 orang. Pelaku akan menimang dan menghantar bola kepada rakan di dalam kumpulan Ahli kumpulan hanya dibenarkan

GAMBAR RAJAH

DOMAIN
Kognitif : Memahami arahan, syarat / peraturan yang ditetapkan. Afektif : Kerjasama, Usaha Keyakinan diri.

Psikomotor : Mengawal, menimang dan menghantar bola kepada rakan dengan pelbagai kemahiran.

163

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


membuat sentuhan 1 / 2 / 3 kali sebelum menghantar kepada kumpulan lawan. ( ansur maju) Setiap kumpulan hanya boleh menyentuh bola maksima 3 kali sahaja Aktiviti menimang bola diteruskan walaupun bola telah jatuh ke lantai. Lantunan yangyang diselangselikan dengan sentuhan dibenarkan ( ansur maju) a) 3 lantunan b) 2 lantunan c) 1 lantunan d) Tiada lantunan Mata diberikan apabila terdapat kumpulan yang gagal mengembalikan bola ke kumpulan lawan Tetapkan mata permainan tamat.

Catatan : 1. Boleh dilaksanakan di semua kategori sekolah 2. Ansur maju dipertingkatkan mengikut tahap kebolehan dan peringkat umur murid

AKTIVITI 4 :

PROSEDUR

GAMBAR RAJAH

DOMAIN

164

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


PERTANDINGAN MENGAWAL BOLA 6 SEPASUKAN ( MENIMANG BOLA DALAM KAWASAN GELANGGANG).
Organisasi Saiz ruang Keluasan gelanggang sepak takraw (13.4 m x 6.1 m) Bola getah saiz 1 / Replika bola sepak, kun, jaring Jumlah pemain 30 0rang 5 - 6 orang dalam satu kumpulan Bilangan murid dan kemudahan menentukan bilangan kumpulan dan ahli kumpulan Prosedur 2 kumpulan diletakkan dalam gelanggang bertentangan Seorang murid sebagai pengadil Pelaku akan menimang dan menghantar bola kepada rakan di dalam kumpulan Ahli kumpulan boleh membuat sentuhan 1 / 2 / 3 kali sebelum menghantar kepada kumpulan lawan. ( ansur maju) Setiap kumpulan hanya boleh menyentuh bola maksima 3 kali sahaja Aktiviti menimang bola diteruskan walaupun bola telah jatuh ke lantai. Lantunan yang diselangselikan dengan sentuhan dibenarkan ( ansur maju) a. 3, 2, 1 lantunan b. Tiada lantunan Mata diberikan apabila terdapat kumpulan yang gagal mengembalikan bola ke kumpulan lawan Tetapkan mata permainan tamat Catatan : 1. Ansur maju dipertingkatkan mengikut tahap kebolehan dan peringkat umur murid 2. Boleh diaplikasikan di gelanggang sepak takraw, badminton atau gelanggang bola tampar Kognitif : Memahami arahan dan syarat pertandingan

Afektif : Kerjasama , Kepimpinan, Usaha Keyakinan diri Psikomotor : Mengawal, menimang dan menghantar bola kepada rakan dengan pelbagai kemahiran

AKTIVITI 5 : PROSEDUR PERTANDINGAN MENGAWAL BOLA 6 165 GAMBAR RAJAH DOMAIN


Kognitif : Memahami

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


SEPASUKAN Organisasi
Bola getah saiz 2 / Replika bola sepak, kun, jaring Saiz ruang keluasan gelanggang sepak takraw ( 13.4 m x 6.1 m) Jumlah pemain 30 0rang 5 - 6 orang dalam satu kumpulan Bilangan murid dan kemudahan menentukan bilangan kumpulan dan ahli kumpulan arahan syarat pertandingan Afektif : Kerjasama , Kepimpinan, Kesungguhan Keyakinan diri Psikomotor : Mengawal, menimang dan menghantar bola kepada rakan dengan pelbagai kemahiran

Prosedur 2 kumpulan diletakkan dalam gelanggang bertentangan Seorang pelajar dilantik sebagai pengadil Bola di servis dengan kaki dari belakang gelanggang. Pemain menerima dan mengawal bola dan menggunakan pelbagai kemahiran. Pelaku akan menimang dan menghantar bola kepada rakan di dalam kumpulan Ahli kumpulan boleh membuat sentuhan 1 / 2 / 3 kali sebelum menghantar kepada kumpulan lawan. ( ansur maju) Setiap kumpulan hanya boleh menyentuh bola maksima 3 kali sahaja Aktiviti menimang bola diteruskan walaupun bola telah jatuh ke lantai. Lantunan yang yang diselangselikan dengan sentuhan dibenarkan ( ansur maju) a. 3, 2, 1 lantunan b. Tiada lantunan Mata diberikan apabila terdapat kumpulan yang gagal mengembalikan bola ke kumpulan lawan Tetapkan mata permainan tamat

AKTIVITI 6 : PROSEDUR GAMBAR RAJAH 166 DOMAIN

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


TIMANG-TIMANG TAKRAW PERTANDINGAN SEPAK TAKRAW MINI ( ANTARA REGU)
Organisasi Bola getah saiz 1 / Replika bola sepak, kun, jaring Saiz ruang keluasan gelanggang sepak takraw (13.4 m x 6.1 m ) Jumlah pemain 30 0rang 3 orang dalam satu regu Bilangan murid dan kemudahan menentukan bilangan kumpulan dan ahli kumpulan Prosedur Ketinggian jaring dan keluasan gelanggang mengikut ukuran standard. Semasa sepak mula semua pemain kedua-dua regu mesti berada dalam kawasan gelanggang masing-masing Regu yang membuat sepak mula akan memulakan pusingan pertama, pemenang pusingan pertama akan memulakan pusingan kedua dan undian akan dibuat untuk sepak mula pusingan ketiga ( tie-break) Campakan sepak mula hendaklah dibuat selepas pengadil mengumumkan kiraan mata. Bola sepakmula hendaklah disepak terus oleh tekong ke kawasan pihak lawan. Pemain menerima dan mengawal bola dan menggunakan pelbagai kemahiran. Kognitif : Memahami arahan dan syarat pertandingan Afektif : Kerjasama , kepimpinan, Usaha keyakinan diri Psikomotor : Mengawal,menima ng dan menghantar bola kepada rakan dengan pelbagai kemahiran

167

Kem 1MURID 1SUKAN Peringkat PPD Selangau


Ahli kumpulan hanya dibenarkan membuat maksima 3 sentuhan sebelum menghantar bola melepasi jaring. Hanya 2 lantunan di lantai dibenarkan tetapi mesti diselangselikan dengan sentuhan Mata diberikan apabila terdapat kumpulan yang gagal mengembalikan bola ke kumpulan lawan atau bola keluar Servis dimulakan semula secara bergilir apabila bola tak dapat dikawal. Tetapkan mata permainan tamat

Catatan : 1. Boleh dilaksanakan di semua kategori sekolah 2. Ansur maju dipertingkatkan mengikut tahap kebolehan dan peringkat umur pelajar 3. Diaplikasikan di gelanggang sepak takraw atau gelanggang badminton.

168

Anda mungkin juga menyukai