Anda di halaman 1dari 3

I

=
-
-
-
SULIT*
.lf:l)JLSPFPFRJKS>I/!i\!H:1/A 1 S/;IMA}U..SPfPER!KS/1ANMALI YS/AillA}flSPfPfRJKS>LL\M!I!/1 i :s/11
MAJ!lSP!:PFR!KSl-!ANlf4!A }:S'fAMAJI!SPFPFRJI\S4ANMAJA 1 S!l-!MAJ! lSPFPf:RfKSAANtfA!AYSJA
MAJ!lSP!PIRIKSiANif.41AYS!4;1!AJl!SPLPFR!KSAANMALA J S!AM:JJL!SPlPER!K!AA,\JIAlA} :S:tA
;)f;l}f!SPJ:P!Rff\S:JA,\JL'l!AJSJ;!M:IJIJSPl:Pf:RIKS>lANMALIYSJ:I:IlAJLI5Pf:PLR!KSIIANM/llAi:SlA
Jf:IJJlSP 1 AJAiSIAMAJ!lSPFPFRIKSAANtfA 1ALA1:SIA
,.11/1/!lSlemtJr!/1 i il ..
6
,.
111
/:1/;1 YS/:1
,1!4Jl/Si> : u :. ::::f:J!AYSI4
MAJL!SPJPJRIKS:tl,\.t/:Jl/IY.S!AMAJLJSl'l:PLR!f<S:l:L\!11/ILAJS!Uf:IJlfSP!PUUKS/IANMAJAYSll
Jlllfl/.SPfPlRJK)>II.Vl!/1 r 1 i ,:t 111:!1! /k'(',1 :1 .VM:l r I Y<'l:l M11J !<.,pfPfRff<S:IA.VHALA} S/:1
'1!4/l!S'PFPFR!KSAA.\JfA PENGAJIAN PERNIAGAAN PFPlR!KSAANM:J!AYSZ1

)l;lJflSPfP!RfK\A/L\'M/IfA} :s!lilf/IJI !SPJ.'!Jf.f) WC1 l \ 'Ltlf/1 YSJ:LllAJI!.S!)fPfRfi\S.!AXM/11/!} S/1
ilt.IJ!!:s:t'!:PFR 1 K s:ti.Vtfl Ll r:szLHVUSJ KE RTAS 2 11:1 J 1 K SA/I NH;J f.: I YSZl
M.:i/ILSP!PIR!KSAA:\J!A!A }:s/1 il!'l}f!SNI'!:H I KL'>UI ;\JIA 1/l YSZ1!lf.1JflSP!PER!R:S:4A .\';l!A!A} :s:t.4
l!A}J!S!'J;J>LR!I<SL4:VMA!A} :s!AMA}I !'.PIPIR li<S'IA NM41 A r:sz:J
J!Aj/ !SjY!ji!RIKS>VLVtflLI YS//llfJASatu iam setenaah) i :SZHfA}llSP!PFfU/(S>VJNMALAYSiil
.lf4JIIS!'fP!:RflcSA:1.Nlf1fA} .'J!;J.11A;u . YSI/IMlJLI5P!:P!Rfi<5AA.\:lf/lLA} :s:tA
.I!AjLJS!'l:PlR!KSA"i:\MALAJ:SJAJf4JL!SP!PIR!RS4ANJIL4LA1S/Ail1A/lf5PlP!R!K5AANtfALAYSI4
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)
Araban kepada calon:
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT
DEMIKIAN.
Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B.
Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas.
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].
Kertas soalan ini mengandungi I 00 markah.
Kertas soalan ini terdiri daripada 3 halaman bercetak dan 1 halaman kosong.
Majlis Peperiksaan Malaysia 2013
STPM 946/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
[Lihat sebelah
SULIT*
SULIT*
Jawab semua soalan.
2
BahagianA
[50 markah]
1 (a) Jelaskan dua peranan seorang pengetua sekolah swasta sebagai penjalin hubungan antara
perorangan. [ 6]
(b) Jelaskan tiga faedah penggunaan Carta Gantt dalam perancangan suatu projek pembinaan
lebuh raya. [ 6]
(c) Nyatakan proses kawalan dalam pemiagaan. [4]
(d) Jelaskan dua klasifikasi barang-barang menurut Seksyen 6 Akta Jualan Barang-barang
1957. [6]
(e) Berikan empat elemen kontrak yang terdapat dalamAkta Jualan Barang-barang 1957. [4]
(f) Jelaskan tiga prinsip berunding antara pengurus syarikat dengan pembekal.
(g) Terangkan dua teknik mendengar secara aktif.
[6]
[4]
(h) Terangkan em pat peranan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam memasarkan
produk syarikat. [ 4]
(i) Jelaskan dua jenis keputusan dalam pengurusan organisasi pengeluaran automobil. [ 6]
U) Jelaskan dua kebaikan penggunaan alat pembuatan keputusan dalam bentuk data dan
graf [4]
946/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
SULIT* 3
Bahagian B
[50 markah]
Air Asia: Satu Budaya
2 (a) AirAsia Berhad ialah sebuah syarikat penerbangan tambang rendah. Sepanjang
pengoperasiannya, AirAsia berjaya mendapat anugerah syarikat tambang rendah terbaik dunia
beberapa kali. Menurut sumber AirAsia, terdapat pelbagai faktor yang telah mempengaruhi
kejayaannya. Antaranya, ialah pengurusan organisasi yang baik dan kepimpinan yang mantap.
Pada peringkat awal operasinya, semua jabatan, seperti pengiklanan, IT, undang-undang,
promosi, sumber manusia, termasukjuga pejabat Tony Fernandes, timbalannya, dan juga pengerusi
syarikat beroperasi di tingkat yang sama. Tony Fernandes sama sekali tidak mempunyai bilik, ruang
terbuka, hanya satu meja kecil dengan dekorasi minimum dan koleksi topi di hujung dinding. Jabatan
Sumber Manusia juga hanya terdiri daripada ruang kecil dengan beberapa buah kerusi. Menurut Tony
Fernandes, antara kriteria calon kakitangan yang akan dipilih dalam proses temu duga ialah, "jika
dia melihat pejabat dan cara kami bekerja ini dan berkata "wow", dan itulah orangnya". Falsafah
AirAsia adalah menarik yang terbaik, melatih, dan mengekalkan mereka. Bukan sahaja terbaik
dari segi kelayakan akademik tetapi sikap yang betul, keterbukaan kepada idea baharu, keupayaan
untuk berfikir dengan cara berbeza dan apabila keadaan sukar, mencuba, dan terns mencuba.
Ahmad Faizul, kakitangan kelompok kelapan antara yang paling awal menyertai AirAsia,
bertugas sebagai pengurus kabin. Bermula sebagai ahli krew dan kini beliau diiktiraf oleh Tony
Fernandes sebagai orang yang bertanggungjawab untuk menguruskan komunikasinya. Selain
itu, ada kakitangan yang bermula sebagai penjaga kaunter bergaji seribu ringgit kini menjadi
kapten pesawat dengan gaji RM30,000 sebulan. AirAsia merupakan syarikat !Malaysia dan juga
syarikat bumiputera. Pengurus kanan AirAsia terdiri daripada ramai bumiputera, tetapi bukan
dilantik atas dasar kaum kerana semua kakitangan dinilai melalui merit masing-masing.
Pembahagian tugas bagi pengurusan tertinggi adalah seperti berikut; Kamarudin menjaga
kewangan dan korporat, Aziz Bakar menjaga perhubungan awam, dan Tony Fernandes menjaga
operasi dan pemasaran.
Tiada kesatuan sekerja di AirAsia. Hal ini demikian kerana kakitangan tidak mahukannya
walaupun banyak pihak luar yang datang melobi. Kakitangan meras,akan bahawa mereka tidak
perlu kepada kesatuan sekerja kerana mereka boleh bertemu dengan ketua mereka pada bila-bila
masa sahaja. Sejak tujuh tahun lalu, Air Asia tidak pernah memberhentikan pekerja mereka bahkan
kakitangan berpeluang dinaikkan pangkat dengan mudahjika berkebolehan dalam syarikat. Tiada
protokol tertentu diamalkan antara ketua dengan kakitangan bawahan. Mereka bekerja seperti satu
keluarga besar.
(Dipetik dan disesuaikan daripada http://www.agendadaily.com
yang dicapai pada 24 Jun 2012)
Berdasarkan kes di atas,
(i) jelaskan bentuk penjabatanan organisasi AirAsia,
(ii) jelaskan lima cara AirAsia memupuk semangat berpasukan dalam
kakitangan mereka, dan
(iii) terangkan gaya kepimpinan Tony Fernandes.
(b) Jelaskan proses pembentukan pasukan.
946/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
[10]
kalangan
[ 12]
[8]
[20]
SULIT*
\,