Anda di halaman 1dari 12

KEMAHIRAN MENULIS

KONSEP MENULIS

MENULIS SEBAGAI SATU KEMAHIRAN BAHASA


Proses untuk menyampaikan buah fikiran, idea atau pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca dengan menggunakan grafik Cara untuk berkomunikasi melalui bentuk grafik Kemahiran yang sukar dan hanya dapat dikuasai melalui pengajaran Murid perlu mencatatkan simbol-simbol grafik iaitu hurufhuruf atau gabungan huruf-huruf yang mempunyai hubungan dengan bunyi bahasa dalam pertuturan lisan Kemahiran menulis tertumpu kepada pengajaran bagi membolehkan murid-murid menguasai simbol-simbol grafik yang lazim digunakan dalam sesuatu bahasa Kemahiran asas perlu dikuasai oleh murid-murid sebelum menguasai kemahiran menulis.

SINTAKSIS TATABAHASA ISI

MEKANIS PENULISAN

PENYAMPAIAN IDEA YG JELAS, TEPAT & BERKESAN

PROSES MENULIS

PENYUSUNAN

KHALAYAK

PEMILIHAN KATA

TUJUAN

(Disesuaikan daripada Raimes, 1988:6)

KEMAHIRAN MENULIS (DEFINISI)


Pembentukan simbol dalam bahasa. Bertujuan menyampaikan ,menghubungkan sesuatu mesei,maklumat atau idea kepada pembaca . Simbol grafik semasa menulis ialah menggunakan gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi yang kita buat semasa bercakap. Don Bryne (1979)

Kesimpulan kemahiran menulis


Merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat , dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang dilalui. Penekanan dalam kemahiran menulis ialah terhadap penggunaan ayat yang gramatis,tanda baca dan ejaan yang betul di samping tulisan yang jelas,cantik dan kemas

Aspek-aspek penting dalam konsep penulisan:


Menggunakan pelbagai jenis ayat. Mencatat dan menyusun maklumat. Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. Membuat ulasan tentang bahan yang didengar,ditonton dan dibaca.

MATLAMAT KEMAHIRAN MENULIS

Pengajaran Kemahiran Menulis diajar kepada murid-murid supaya mereka dapat merakamkan apa yang didengar, dilihat atau dialami. Dalam masa yang sama mereka juga akan menggunakan kemahiran berfikir sebaik mungkin.
Kombinasi yang melibatkan minda, mata, telinga dan jari ini akan menghasilkan kemahiran menulis yang sistematik.

Konsep menulis:
Melibatkan murid-murid supaya berfikir ,menaakul,menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. Murid perlu menguasai struktur karangan seperti nahu menulis panduan,pemerengganan dan menulis kesimpulan.

Sambungan

Menulis merupakan satu proses menyampaikan buah fikiran, idea atau pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca dengan menggunakan simbol-simbol grafik yang disusun atur berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan dan seterusnya disusun menjadi ayat dan akhirnya sebuah wacana. Justeru, penulisan merupakan cara untuk berkomunikasi melalui bentuk/simbol grafik.

PENGENALAN

Kemahiran Menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas, cantik dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif.
Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

Sambungan

Kemahiran Menulis perlu diajar mengikut peringkatperingkatnya supaya murid-murid dapat menulis dengan betul. Setiap peringkat mempunyai hubungan dengan kemahirankemahiran yang lain. Pengajarannya mesti dirancang dengan kemas supaya muridmurid dapat menguasainya dan mempraktikkannya sebaik mungkin.

ASAS KEMAHIRAN MENULIS


Mengecam huruf Memadan huruf dengan objek atau benda (sebutan) Memadan huruf dengan objek atau benda (garisan) Mewarna objek atau benda yang ada kaitan dengan huruf Menyalin huruf sedia ada Menulis huruf yang bertitik Menulis huruf secara kendiri