Anda di halaman 1dari 2

PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

Pada hari ini, nyatakan hari., nyatakan tarikh, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1 : .nyatakan nama ......... (NO.KP : .......................................... ) , yang beralamat di .nyatakan alamat .. dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut juga sebagai Pihak Pertama 2. : .nyatakan nama ......... (NO.KP : .......................................... ) , yang beralamat di .nyatakan alamat .. dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut juga sebagai Pihak Kedua

Kedua-dua belah pihak dengan ini menerangkan bahawa Pihak Pertama menjual kepada Pihak Kedua berupa tanah yang berdiri di atas geran Hak Milik No _______________ .. yang terletak di dengan keluasan

Kedua-dua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat berikut: 1.Tanah dijual dengan harga RM .. bagi keluasan sebanyak

_____________ 2.Pembayaran dilakukan secara tunai sebanyak RM .. sebaik sahaja proses pertukaran nama hak milik berlaku.

Demikian perjanjian ini dipers etujui dan dibuat serta ditanda tangani o l e h k e d u a - d u a b e l a h p i h a k dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua-dua belah pihak serta dibuat dalam rangkap dua bermateri cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Semoga ikatan perjanjian ini membawa berkat bagi semua pihak.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

............................................ (Tandatangan Pihak Pertama) Nama: No. Kad Pengenalan:

............................................ (Tandatangan Pihak Kedua) Nama: No. Kad Pengenalan:

Saksi-saksi
Saksi Pihak Pertama Saksi Pihak Kedua

............................................ (Tandatangan Saksi Pihak Pertama) Nama: No. Kad Pengenalan:

............................................ (Tandatangan Saksi Pihak Kedua) Nama: No. Kad Pengenalan: