Anda di halaman 1dari 2

SULIT UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIRA JERAM KUALA SELANGOR, SELANGOR DARUL EHSAN.

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2013


12/1 BAHASA INGGERIS Kertas 1 Julai 1 Jam Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab SEMUA soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D atau tiga pilihan jawapan yang berhuruf A, B dan C. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Fikir dengan teliti apabila memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak. 12/2 SMIH 2013 [ Lihat sebelah SULIT

SULIT UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN SEKOLAH MENENGAH ISLAM HIRA JERAM KUALA SELANGOR, SELANGOR DARUL EHSAN.

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2013


12/2 BAHASA INGGERIS Kertas 2 Julai 1 Jam Satu Jam 30 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian. 2. Jawab SEMUA soalan. 3. Anda dinasihatkan supaya mengambil masa 40 minit untuk menjawab soalan Bahagian A, 25 minit untuk Bahagian B dan 25 minit untuk Bahagian C.

Kertas soalan ini mengandungi

halaman bercetak.

12/2 SMIH 2013

[ Lihat sebelah SULIT