PSIKOMETRIK

PSIKOMETRIK

Sistem pendidikan yang memberi fokus kepada pembangunan modal insan seperti yang dihasratkan dalam Misi Nasional dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan amat memerlukan pentaksiran kapasiti insan yang bersifat holistik.

        berilmu pengetahuan berkemahiran sikap dan tingkah laku terpuji nilai-nilai kerohanian tahap kesihatan dan kecergasan tinggi emosi stabil kemahiran berfikir berkeupayaan hidup bermasyarakat .

. Pencapaian akademik bukan satu-satunya aspek penting dalam pembangunan manusia.  Pengukuran  Ujian bagi mengumpul maklumat tret psikologi ini dinamakan Pentaksiran Psikometrik (PPsi). satu konstruk atau dimensi lain iaitu tret psikologi telah diperkenalkan dalam sistem pendidikan kebangsaan.

Profil murid dijadikan sebagai satu perkara / aspek yang ditaksir. . mengumpul data boleh menyumbang kepada maklumat Profil Murid. Profil murid berperanan sebagai sumber maklumat dalam membantu pembelajaran murid dan proses pengajaran & pembelajaran guru.

PSIKOMETRIK .

(1988:23): Pengukuran sampel tingkah laku yang objektif dan standard.  Anastasi . Cronbach (1979:26): Satu prosedur yang sistematik utk memerhati tingkah laku manusia dan menerangkannya dengan bantuan skala numerikal atau sistem kategori.

PSIKOMETRIK 1. Untuk mengukur kebolehan (innate ability & acquired ability)       minat sikap personaliti kecenderungan kemahiran berfikir kemahiran menyelesaikan masalah .

Memahami secara lebih mendalam. . keadaan semula jadi dan perbezaan individu. 4. Membantu membuat keputusan yang praktikal / realistik.2. Mendapatkan diskripsi yang tepat mengenai diri individu atau kumpulan. Memberi pendedahan maklumat kerjaya yang lebih luas dan tepat ( meluaskan aspirasi kerjaya) 3. 5.

1983) 1. . potensi dan personalitinya Kurang pengetahuan dan maklumat 2.Tiga sebab utama kesukaran pelajar membuat pemilihan kerjaya (Amir Awang. 3. Tidak boleh membuat keputusan kerana minat di dalam pelbagai bidang. minat tidak jelas dan tiada minat langsung Pelajar tidak dapat mengagak dengan baik minat.

1909)  Teori Tipologi . Ujian mengukur ciriciri psikologi individu tingkah laku yang boleh dilihat dan sebahagian personaliti.  Dua pendekatan:  Teori  Mengukur Tret & Faktor (Parson.

4. 3. Pencapaian INDIVIDU BINGUNG DAN KURANG MOTIVASI Individu B TIADA UJIAN DATA DIRI KABUR BANYAK MATLAMAT TAPI KABUR Individu C TIADA UJIAN TIADA DATA DIRI TIADA MATLAMAT INDIVIDU BINGUNG DAN TIADA MOTIVASI .KEGUNAAN UJIAN PSIKOMETRIK • Alat Motivasi DATA DIRI JELAS 1. Personaliti Nilai Minat MATLAMAT JELAS INDIVIDU GEMBIRA DAN BERMOTIVASI Individu A UJIAN 2.

P E M B E N T U K A N A L A T ALAT UJIAN SEDIA DIGUNAKAN ANALISIS TEKNIKAL: KESAHAN. TEMPOH MASA. KEBOLEHPERCAYAAN & NORMA STANDARDISASI: PENTADBIRAN. PEMARKAHAN DAN PANDUAN INTERPRETASI MENYUSUN DAN MENULIS BORANG AKHIR MENCUBA DAN ANALISIS ITEM MENULIS ITEM DEFINISI TRET UBAH TUJUAN KE DALAM BENTUK OPERASIONAL SPESIFIKASI UJIAN . ARAHAN.

PSIKOMETRIK KOMPONEN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi) .

PSIKOMETRIK Aptitud Am Aptitud Aptitud Khusus Psikometrik Inventori Tret Personaliti Personaliti Inventori Minat Kerjaya .

• Aptitud adalah kebolehan atau bakat semula jadi untuk belajar atau melakukan sesuatu perkara tertentu dengan mudah dan cepat. . • Berkaitan dengan kebolehan atau bakat dalaman yang diwarisi.

2002 .Payne.

Menjadi rujukan guru dalam merancang strategi P&P yang sesuai mengikut kebolehan murid. Mengenal pasti atau menilai kesediaan. Mengenal pasti sama ada murid memiliki kepintaran berikut:    . Memberi gambaran jenis bidang atau aliran yang sesuai dipelajari murid. potensi. kesesuaian atau meramal kejayaan murid dalam pembelajaran seterusnya.

Mengukur Kecerdasan: i. ix. viii. ii. Verbal Linguistik Visual – Spatial Logik Matematik Muzik Naturalis Kinestatik Interpersonal Intrapersonal Existential (Pintar Perkataan) (Pintar Visual dan Ruang) (Pintar Nombor) (Pintar Muzik) (Pintar Alam Semulajadi) (Pintar Jasmani) (Pintar Sosial) (Pintar Kendiri) (Pintar Kewujudan) . vi. v. iii. iv. vii.

PSIKOMETRIK Aptitud Am Aptitud Aptitud Khusus Psikometrik Inventori Tret Personaliti Personaliti Inventori Minat Kerjaya .

PSIKOMETRIK Autonomi Kreatif Agresif Ekstrovert Pencapaian Kepelbagaian Intelektual Kepemimpinan Struktur Resilien Menolong Analitikal Kritik diri Wawasan Ketelusan Tret Minat Kerjaya Realistik Investigatif Artistik Sosial Enterprising Konvensional Personaliti .

Membantu murid dan ibu bapa Mengenal pasti personaliti murid Membantu murid menyedari potensi / kekuatan dan kelemahan diri Membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran Membantu murid merancang hala tuju kerjaya Inventori Personaliti .

pengetahuan kendiri (minat. 1. bakat. penerokaan peluang pendidikan dan latihan 5. sikap dan persepsi terhadap kebolehan berhubung bidang pekerjaan) 2. persediaan mendapatkan pekerjaan  . Modul Program Kerjaya perlu mengandungi kemahiran yang piawai dan dirancang dengan teliti. Kemahiran-kemahiran yang perlu lengkapkan ialah. membuat keputusan kerjaya 6. mengkaji maklumat kerjaya 3. perancangan kerjaya 4. personaliti.

Tahap kebolehan (13 hingga 14 tahun) 2. 3. 5.1. 4. Peringkat Penerokaan Peringkat Pengukuhan Peringkat Pengekalan Peringkat Penurunan (15 hingga 24 tahun) (25 – 44 tahun) (45 – 64 tahun) (65 tahun ke atas) . Peringkat Pertumbuhan (Lahir hingga 14 Tahun) .Tahap minat (11 hingga 12 tahun) .Tahap fantasi (4-10 tahun) .

PSIKOMETRIK Terima kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful