Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan pelajar Tema Tajuk

: : : : : : :

Bahasa Melayu 3 Alfa 04 Ogos 2011 9.00 10.00 pagi ( 60 minit ) 30/30 Cerita Kisah Sang Kancil dan Sang Monyet

Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : i. ii. iii. iv. Mengemukakan idea secara spontan. Membaca cerita dengan sebutan, intonasi, rima dan irama yang betul. Membuat ramalan tentang kesudahan cerita. Menyusun perkataan menjadi ayat yang betul.

Hasil Pembelajaran Utama (HPU): 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 3 (i) Menghuraikan munasabah. pandangan yang dikemukakan dengan memberi alasan yang

7.2

Membaca dan mengenalpasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.

Aras 2 (i) Menyatakan jenis ayat dalam teks prosa dan puisi yang dibaca.

10.2 Aras 1 (i)

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan

Mengenalpasti dan membetulkan kesilapan ayat yang terdapat dalam teks.

Hasil Pembelajaran Khusus (HPK): 3.3 Aras 1 (i) Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.

6.3 Aras 1 (i)

Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks

Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks.

9.1

Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca

Aras 3 i Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.

Sistem Bahasa Ayat Tanya Kosa Kata

: : :

Tatabahasa Penjodoh Bilangan Teropong, budiman

Pengisian Kurikulum : Ilmu Nilai : Sains, Pendidikan Sivik dan Moral : Kebebasan, kasih sayang, hormat-menghormati

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) : i. ii. iii. iv. v. Kemahiran Berfikir (KBf) Kemahiran Belajar (KB) Kajian Masa Depan (KMD) Kecerdasan Pelbagai (KP) : : : : Meramal, membuat inferens : Menerima maklumat, memproses, melapor Pendidikan muzik, verbal linguistik, intrapersonal, interpersonal Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan mereka tentang kisah haiwan teladan atau cerita rakyat dengan cara berdialog dan membina ayat dengan menggunakan ayat mudah.

Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi (KTMK)

Bahan sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP): i. ii. iii. iv. v. vi. Rakaman video Muzik Petikan cerita Nota edaran Topeng haiwan Soalan latihan

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set Induksi (5 minit)

Pengenalan kepada tajuk Kisah Sang Kancil dan Sang Monyet ( Rujuk video ) Rakaman video tentang kehidupan binatang-binatang di dalam sebuah hutan.

1. Guru dan

menayangkan Sang Monyet

video BBM: serta Rakaman video, muzik

tentang Kisah Sang Kancil binatang lain di dalam hutan. 2. Murid melihat rakaman video

dan memahami kehidupan KBKK: binatang-binatang hutan. 3. Rakaman diiringi dengan dalam Membuat inferens, menjana idea

muzik lembut dan dialog percakapan di antara Sang Kancil, Sang Monyet dan hawan-haiwan yang ada di dalam hutan tersebut. 4. Guru menjelaskan Nilai Murni: Menyayangi alam sekitar, bersyukur dengan keindahan, tujuan bertanggungjawab

aktiviti dan tajuk pengajaran yang akan diajari pada hari itu. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran: Kontekstual

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Langkah 1 (15 minit)

Petikan Kancil Monyet

Kisah dan

Sang Sang

1. Guru mengedarkan petikan BBM: yang Sang Monyet menceritakan Kancil dan yang Kisah Sang kurang KBKK: diminta membaca Membuat gambaran mental Nota edaran

( Rujuk Lampiran 1 )

lengkap. 2. Murid

petikan itu secara individu dengan kuat dan mengikut intonansi serta gaya yang betul. 3. Murid-murid meneliti yang teks lain sambil

Nilai Murni: Tekun, Estetika, Rajin

dikehendaki mendengar dan memahami petikan tersebut.

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran: Penilaian : 1. Membaca cerita dengan Teori Kecerdasan Pelbagai

sebutan, intonasi, rima dan irama yang betul.

Langkah 2 (20 minit)

Sesi lakonan antara setiap kumpulan

1. Guru membahagikan murid BBM: kepada tiga kumpulan. 2. Murid tersebut. diberikan watak Topeng haiwan

masing-masing dalam cerita

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

3. Guru memberi masa selama KBKK: 5 minit kepada setiap kumpulan untuk membuat persembahan. Membuat gambaran mental, mengingat kembali, menyusun

4. Murid melakonkan semula mengikut keutamaan watak-watak yang terdapat dalam cerita tersebut dan membuat kesudahan sendiri. 5. Guru murid. menilai Nilai Murni:

kesudahan Kerjasama, Berdisiplin, Bertanggungjawab

cerita yang dilakonkan oleh

Penilaian : 1. Membuat ramalan tentang kesudahan cerita.

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran: Konstruktivisme

Langkah 3 (15 minit)

Latihan pengukuhan menyusun perkataan menjadi ayat yang betul ( Rujuk Lampiran 2 )

1. Guru

memberi

latihan

BBM: Gula-gula, soalan

kepada murid iaitu latihan menyusun menjadi ayat

perkataan latihan yang betul

berdasarkan petikan cerita KBKK: yang telah dibaca. 2. Murid soalan membaca dan arahan menjawab Menjana idea, menghubungkaitkan, membuat inferens

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

soalan individu.

latihan

secara Nilai-nilai murni:

3. Guru menyoal murid secara Berdisiplin, Sabar, rawak dan setiap soalan Menghargai yang dijawab dengan betul mendapat hadiah gula-gula. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran: Penilaian : Membuat ramalan tentang kesudahan cerita Generatif

Penutup (5 minit)

Rumusan atau kesimpulan berdasarkan topik yang diajar dan aktiviti yang dijalankan

1. Guru menyoal murid tentang Kemahiran Berfikir: pengetahuan pengalaman pengajaran pembelajaran tersebut. 2. Murid dibimbing untuk yang atau telah dan Membuat rumusan

diperolehi sepanjang proses

membuat rumusan.

3. Guru tentang

menanyakan nilai murni

murid yang

telah dipelajari berdasarkan

Langkah/ Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran pembelajaran tersebut. 4. Murid digalakkan supaya maklumat lain bagi

Catatan

mengumpul bahan mereka. yang

tambahan daripada bahanmenambahkan pengetahuan

Refleksi Kendiri : a) Sebelum P & P :

b) Selepas P & P ....