Anda di halaman 1dari 8

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 2, 2013 Kedudukan B2D1E1B3DIE1Mengenalpasti Menentukan garisan latitud kedudukan dan longitud sesuautu utama tempat dengan menggunakan latitud dan longitud Arah B3D1E2Mengira waktu tempatan B3D1E3Mengukur bearing sudutan Skala Dan Jarak B3D1E4-Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus B1D1E2Mengenal graf bar berganda dan graf garisan berganda Graf B3D1E5Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan pelbagai maklumat/ sumber B3 D1 3 Rajah B3D1E6Menyusun dan melabel rajah aliran berdasarkan pelbagai maklumat / sumber Peta Bergambar B1D1E3B4D1E1B4D1E2Menyatakan Mentafsir Mentafsir simbol peta bahan fizikal dan bergambar grafik budaya dalam peta bergambar

B1D1E1Menyatakan latitud dan longitud Kelas B1 D1 1

Bil

Nama calon

B2 D1 2

B3 D1 3

B3 D1 3

B3 D1 3

B3 D1 3

B1 D1 1

B3 D1 3

B1 D1 1

B4 D1 4

B4 D1 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN


SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 2, 2013 Kedudukan B2D1E1B3DIE1Mengenalpasti Menentukan garisan latitud kedudukan dan longitud sesuautu utama tempat dengan menggunakan latitud dan longitud Arah B3D1E2Mengira waktu tempatan B3D1E3Mengukur bearing sudutan Skala Dan Jarak B3D1E4-Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus B1D1E2Mengenal graf bar berganda dan graf garisan berganda Graf B3D1E5Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda berdasarkan pelbagai maklumat/ sumber B3 D1 3 Rajah B3D1E6Menyusun dan melabel rajah aliran berdasarkan pelbagai maklumat / sumber Peta Bergambar B1D1E3B4D1E1B4D1E2Menyatakan Mentafsir Mentafsir simbol peta bahan fizikal dan bergambar grafik budaya dalam peta bergambar

B1D1E1Menyatakan latitud dan longitud Kelas B1 D1 1

Bil

Nama calon

B2 D1 2

B3 D1 3

B3 D1 3

B3 D1 3

B3 D1 3

B1 D1 1

B3 D1 3

B1 D1 1

B4 D1 4

B4 D1 4

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Disemak oleh,

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN


Taburan Penduduk Dan Implikasinya B2D3E2B2D3E3B3D2E1B3D2E2Menyatakan Menyatakan Mengenal Menjelaskan faktor-faktor ciri-ciri pasti faktor yang yang penduduk kawasan mempengaru mempengaru berlebihan penduduk hi taburan hi migrasi dan kurang padat, penduduk di penduduk penduduk sederhana Malaysia dan jarang di Malaysia

SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK TINGKATAN PENTAKSIRAN 2, 2013BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 2, 2013

B1D2E1Menamakan jenis taburan penduduk di Malaysia Bil Nama calon Kelas

B2D2E1Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia

B1D2E2Menyatakan pola migrasi penduduk

B2D3E1Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk

B3D3E1Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaru hi kadar kelahiran dan kadar kematian

B3D3E2Menjelaskan faktor yang mempengaru hi migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar B3 D3 3

B3D4E1Menjelaska n ciri-ciri negara penduduk berlebihan dan kurang penduduk

B4D2E1Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber

B1 D2 1

B2 D2 2

B1 D2 1

B2 D3 2

B2 D3 2

B2 D3 2

B3 D2 3

B3 D2 3

B3 D3 3

B3 D4 3

B4 D2 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN


Taburan Penduduk Dan Implikasinya B2D3E2B2D3E3B3D2E1B3D2E2Menyatakan Menyatakan Mengenal Menjelaskan faktor-faktor ciri-ciri pasti faktor yang yang penduduk kawasan mempengaru mempengaru berlebihan penduduk hi taburan hi migrasi dan kurang padat, penduduk di penduduk penduduk sederhana Malaysia dan jarang di Malaysia

SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK TINGKATAN PENTAKSIRAN 2, 2013BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 2, 2013

B1D2E1Menamakan jenis taburan penduduk di Malaysia Bil Nama calon Kelas

B2D2E1Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia

B1D2E2Menyatakan pola migrasi penduduk

B2D3E1Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk

B3D3E1Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaru hi kadar kelahiran dan kadar kematian

B3D3E2Menjelaskan faktor yang mempengaru hi migrasi penduduk luar bandar ke bandar dan luar bandar ke luar bandar B3 D3 3

B3D4E1Menjelaska n ciri-ciri negara penduduk berlebihan dan kurang penduduk

B4D2E1Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap penerokaan sumber

B1 D2 1

B2 D2 2

B1 D2 1

B2 D3 2

B2 D3 2

B2 D3 2

B3 D2 3

B3 D2 3

B3 D3 3

B3 D4 3

B4 D2 4

1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Disemak oleh,

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN


Petempatan B2D4E2B3D5E1Menyenaraikan Menjelaska pelbagai pola n fungsi petempatan di petempata Malaysia n negara Malaysia Pengangkutan Dan Perhubungan B2D5E3- B3D6E1B3D6E2Menyataka Menjelaskan Menjelaskan n faktor-faktor kesan perkemba yang perkembang ngan mempengar an perhubung uhi pengangkuta an negara perkembang n terhadap Malaysia an sistem alam sekitar perhubunga negara n di negara Malaysia Malaysia B2 D5 2 B3 D6 3 B3 D6 3

SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK TINGKATAN PENTAKSIRAN 2, 2013BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 2, 2013

B1D3E1Menamakan lokasi petempatan awal Bil Nama calon Kelas

B2D4E1Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi pemilihan tapak petempatan awal

B3D5E2Menjelaskan kesankesan pembandara n di negara Malaysia

B4D2E2Membandingkan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia dengan negara lain

B2D5E1Menyenaraik an keperluan pengangkuta n dan perhubunga n awal

B2D5E2Menyatak an perkemba ngan pengangk utan negara Malaysia

B4D2E3Menghuraikan kepentingan dan keistimewaan perhubungan dan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan negara B4 D2 4

B1 D3 1

B2 D4 2

B2 D4 2

B3 D5 3

B3 D5 3

B4 D2 4

B2 D5 2

B2 D5 2

B4D2E4Menghuraika n langkahlangkah mengurangk an kesan negatif perkembang an pengangkuta n ke atas alam sekitar B4 D2 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN


Petempatan B2D4E2B3D5E1Menyenaraikan Menjelaska pelbagai pola n fungsi petempatan di petempata Malaysia n negara Malaysia Pengangkutan Dan Perhubungan B2D5E3- B3D6E1B3D6E2Menyataka Menjelaskan Menjelaskan n faktor-faktor kesan perkemba yang perkembang ngan mempengar an perhubung uhi pengangkuta an negara perkembang n terhadap Malaysia an sistem alam sekitar perhubunga negara n di negara Malaysia Malaysia B2 D5 2 B3 D6 3 B3 D6 3

SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK TINGKATAN PENTAKSIRAN 2, 2013BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 2, 2013

B1D3E1Menamakan lokasi petempatan awal Bil Nama calon Kelas

B2D4E1Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi pemilihan tapak petempatan awal

B3D5E2Menjelaskan kesankesan pembandara n di negara Malaysia

B4D2E2Membandingkan kesan-kesan pembandaran negara Malaysia dengan negara lain

B2D5E1Menyenaraik an keperluan pengangkuta n dan perhubunga n awal

B2D5E2Menyatak an perkemba ngan pengangk utan negara Malaysia

B4D2E3Menghuraikan kepentingan dan keistimewaan perhubungan dan jaringan pengangkutan terhadap pembangunan negara B4 D2 4

B1 D3 1

B2 D4 2

B2 D4 2

B3 D5 3

B3 D5 3

B4 D2 4

B2 D5 2

B2 D5 2

B4D2E4Menghuraika n langkahlangkah mengurangk an kesan negatif perkembang an pengangkuta n ke atas alam sekitar B4 D2 4

1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Disemak oleh,

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK TINGKATAN PENTAKSIRAN 2, 2013BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 2, 2013

Bil

Nama calon

B5DIE1Mempersem bah maklumat geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperoleh

B5D1E2Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh

B5 D1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B5 D1 5

B5D2E1Menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian ( Tidak perlu dijalankan jika evidens ini akan ditaksir dalam Tema Petempatan) B5 D2

Kelas

atau

B5D2E1Menghasilkan kajian kes/laporan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian ( Tidak perlu dijalankan jika evidens ini telah ditaksir dalam Tema Penduduk)

B5D3E1Menghasilkan kajian kes/laporan kesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar

B5 D2 5

B5 D3 5

B5D4E1Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah / komuniti setempat yang dapat meningkatkan kesedaran

B6D1E1Mempersemba hkan idea/ dapatan/ ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran

B6D1E2Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari ( Tidak perlu dijalankan jika evidens ini telah ditaksir dalam Tema Petempatan)

atau

B6D1E2B6D2E1-Merekacipta Mencadangkan usaha- satu model usaha untuk petempatan/pembandar mewujudkan an/jaringan sistem petempatan lestari pengangkutan di ( Tidak perlu Malaysia dijalankan jika evidens ( Evidens ini boleh juga ini mahu ditaksir ditaksir di dalam Tema dalam Tema Pengangkutan & Pengangkutan dan Perhubungan) Perhubungan) B6 D1 B6 D2

B6D3E1Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar

B5 D4 5

B6 D1 6

B6 D1 6

B6 D3 6

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN

SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK TINGKATAN PENTAKSIRAN 2, 2013BERASASKAN SEKOLAH TINGKATAN 2, 2013

Bil

Nama calon

B5DIE1Mempersem bah maklumat geografi dalam bentuk grafik daripada pelbagai sumber yang diperoleh

B5D1E2Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh

B5 D1 5 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B5 D1 5

B5D2E1Menghasilkan kajian kes/laporan faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk di kawasan kajian ( Tidak perlu dijalankan jika evidens ini akan ditaksir dalam Tema Petempatan) B5 D2

Kelas

atau

B5D2E1Menghasilkan kajian kes/laporan kesan pembandaran terhadap alam sekitar di kawasan kajian ( Tidak perlu dijalankan jika evidens ini telah ditaksir dalam Tema Penduduk)

B5D3E1Menghasilkan kajian kes/laporan kesan perkembangan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar

B5 D2 5

B5 D3 5

B5D4E1Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah / komuniti setempat yang dapat meningkatkan kesedaran

B6D1E1Mempersemba hkan idea/ dapatan/ ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran

B6D1E2Mencadangkan langkah-langkah untuk mewujudkan sistem pengangkutan lestari ( Tidak perlu dijalankan jika evidens ini telah ditaksir dalam Tema Petempatan)

atau

B6D1E2B6D2E1-Merekacipta Mencadangkan usaha- satu model usaha untuk petempatan/pembandar mewujudkan an/jaringan sistem petempatan lestari pengangkutan di ( Tidak perlu Malaysia dijalankan jika evidens ( Evidens ini boleh juga ini mahu ditaksir ditaksir di dalam Tema dalam Tema Pengangkutan & Pengangkutan dan Perhubungan) Perhubungan) B6 D1 B6 D2

B6D3E1Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar

B5 D4 5

B6 D1 6

B6 D1 6

B6 D3 6

Disemak oleh,