Anda di halaman 1dari 2

IMPLIKASI PERKEMBANGAN KOGNITIF TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kajian

pakar-pakar

pendidik

menyatakan bahawa

kanak-kanak

sebenarnya

mempunyai daya intelek dan kecerdasan yang rendah serta kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa dengan sepenuhnya. Untuk membantu mereka mengatasi masalah pembelajaran, program pemulihan merupakan satu-satunya aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan. Seperti yang diketahui, murid-murid di dalam sesebuah kelas berbeza dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi, pengalaman, minat, bakat dan sebagainya. Tidak kiralah pada peringkat pra operasi, peringkat operasi konkrit atau peringkat operasi formal, kesemuanya mempunyai perbezaan kognitif. Oleh yang demikian, guru perlu menggunakan bahan bantu mengajar yang konkrit yang dapat meningkatkan perkembangan kognitif mereka. Pengalaman pembelajaran yang pelbagai boleh disediakan guru agar dapat melatih murid- murid supaya lebih berfikir dan mengingat pengalaman yang mereka lalui. Piaget juga berpendapat perubahan dari satu peringkat ke peringkat seterusnya menyebabkan kanak-kanak akan mencapai tahap kematangan yang sesuai. Hal ini disebabkan kanak-kanak telah terdedah dengan pelbagai jenis pengalaman yang relevan. Guru perlu sentiasa menggunakan bahan bantu mengajar yang konkrit pada setiap peringkat umur kanak- kanak terutama sekali pada peringkat pra operasi apabila mereka mempelajari kemahiran baru. Segala arahan dan pembentangan haruslah tersusun dan ringkas supaya mereka mudah menerima dan faham apa yang guru kehendaki sebagaimana yang dilakukan pada ujian Piaget di atas. Aplikasikan segala pengalaman yang dilalui murid- murid sebagai contoh dalam pengajaran-pembelajaran di dalam kelas. Melalui ujian seperti yang telah dijalankan, Piaget juga menyatakan supaya guru perlu memberi peluang kepada pelajar berumur 7 hingga 11 tahun untuk memanipulasi dan menguji objek- objek yang diajar. Soalan- soalan berbentuk penyelesaian masalah perlu diperkenalkan supaya mereka lebih berfikiran logik dan analitik. Guru juga perlu mengemukakan konsep yang luas kepada kanak- kanak di peringkat operasi formal supaya mereka tidak terikat dengan fakta- fakta sahaja. Apabila perkembangan peringkat muridmurid semakin meningkat, guru perlu memberi peluang kepada mereka untuk

menyelesaikan masalah.

www.scribd.com/.../17888356/kajian-perkembangan-kanakkanak 26/02/2010 11.00pm