Anda di halaman 1dari 3

MINGGU TARIKH MASALAH / ISU

: : :

KETIGA 13 FEBRUARI 17 FEBRUARI 2012 PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR

Padamingguketigasayamenghadapimasalahdariaspekpenggunaanbahanbantum engajarataubahansumberpengajarandanpembelajaransemasamelaksanakan proses pengajarandanpembelajaran. Melaluipemerhatian yang sayalakukan, penggunaanbahanbantumengajarbanyakmembantumelicinkan proses pengajarandanpembelajaran. Bahan-bahan yang digunakandapatmembantumuridmuriddalammeningkatkanminattentangsesuatutopik yang saya ajar.Selaindaripadaitu, murid-muridjugamenunjukkansemangat yang tinggidansangatfokusterhadappengajaranapabilasayamenggunakanbahanbantumengaj ar yang menariksemasasesipengajarandanpembelajaran. Walaubagaimanapun, masalahmulatimbulapabilabahan bantu mengajar yang sayagunakanitukurangmenarikataukurangberkesandalampelaksanaansesipengajarand anpembelajaran. Murid-muridmulaakanhilangtumpuandanmenunjukkanrespon yang kurangmemberangsangkan. Hal iniakanmengganggu proses pengajarandanpembelajaran di sampinggagaldalammencapaiobjektifpengajaran yang telahditetapkan.

ANALISIS MASALAH : Cara mengenalpastimasalah : Membuatkajian yang lebihmendalamtentangbahanbantumengajar yang berkesanuntukmenarikminatdanfokusmuridterhadappembelajaran. Bertanyakepada guru pembimbingdan guru-guru senior tentangcarauntukmengatasimasalahmurid yang tidakmemberiperhatiansemasa di dalamkelas.

PUNCA MASALAH : Kurangmahirdalammekanismemenarikminatmurid Kurangmemahamiminatmurid Kurangmahirdalammenentukanlangkahpengajaran yang perlukepadapenggunaanbahan bantu mengajar

TEMPOH PELAKSANAAN : 1 minggu

REFLEKSI / CADANGAN : Sayamulamembuatkajian yang lebihmendalambagimenanganipermasalahanini.Inikeranasayainginmenyelesaikanmasal ahberkaitanbahanbantumengajar yang kurangmenarikdanberkesan. Perkarautama yang sayaperlulakukanadalahmenetapkanlangkah-langkah yang perlukepadapenggunaanbahanbantumengajardanmenetapkanbahan yang sesuaibagisetiaplangkahtersebut. Iniadalahbagimembolehkansayabersediadenganaktiviti-aktivitisampingan lain yang menarikapabilatiadapenggunaanbahanbantumengajardalamsesuatulangkahpengajaran. Hasildaripadakajiandanperbincangandenganbeberapa orang guru termasuk guru pembimbingdanpensyarahpembimbing, sayamulamempelajaritentangbagaimanacarauntukmenentukanlangkah yang perlukepadapenggunaanbahan bantu mengajarsertabahanapakah yang bersesuaianuntukdigunakanbagimenarikperhatianmuridterhadappembelajaran. Sayajugamempelajaritentangcarakomunikasi yang berkesanuntukmemastikanmuridmuridmemberirespon yang baiksemasapembelajaran.

KESIMPULAN : Secarakeseluruhannya, membantudalammelicinkan proses pengajarandanpembelajaranbergantungkepadabahanbantumengajar. Iajugasangatmembantudalammeningkatkankefahamanmuridterhadapapa yang diajar. Hal yang demikian, bahanbantumengajarperlulahbersesuaidanmenarik agar proses pembelajaranberkualitidanmencapaihasilpembelajaran. Sayaakancubamemperbaikikelemahandalamaspekpenggunaanbahan bantu mengajarinidanberharap agar pengajaransayaakanlebihbaikdanlancarpadamasa-masa yang akandatang.