Anda di halaman 1dari 38

RANCANGAN RANCANGANTAHUNAN TAHUNAN BAHASA BAHASAMALAYSIA MALAYSIA SJK SJKC/T C/TTAHUN TAHUN EMPAT EMPAT

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU HASIL PEMBELAJARAN Fokus Sampingan (FS) Fokus Utama ( FU Fokus Sampingan (FS) 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mendengar & Bertutur Aras 1 1.1Membaca Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan menggunakan i) lancar bahan bukan sastera dan bahan sastera, iaitu kata, ungkapan,ayat,sebutan,intonasi, dan nada yang sesuai. pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) Menceritakan isi bahan yang dibaca. Aras 1 i) Berbual tentang sesuatu perkara yang 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayatdialami tunggalatau danyang ayat dilihat majmuk. atau yang dibaca. Aras 1 Aras 2 i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik i) Menggunakan yang diberikan. kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi. 8.3 Menulis perkataann dan ayat dengan menggunakan tulisaan 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara berangkai yang kemas. bertatasusila. Aras 1 Aras 1 i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai iii) Memberikan respons dengan kemas dan cantik.yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan. Aras 1 1.4 Menyatakan permintaan berterus dan meyakinkan i) Membaca perkataan , frasa secara , dan ayat yangterang mengandungi ayat dengan intonasi paralinguistik yang sesuai untuk yang tunggal dan ayatdan majmuk dengan sebutan dan intonasi menguatkan permintaan. betul. ii) Menerangkan makna perkataan , rangkai kata,dan ayat. Aras 1 i) Memilih dan imlak menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk 9.1 Mengambil bahan yang diperdengarkan. menyatakan sesuatu permintaan. ii) Menerangkan makna perkataan, rangkai kata ,dan ayat. Aras 1 i) Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda Membaca baca yang betul. 5.1 Membaaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Aras 3 intonasi yang betul dan memahami perkara dibaca. i) Mengambil imlak berdasarkan teks yang yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Aras 1 i) Membaca perkataan , frasa , dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) Menerangkan makna perkataan , rangkai kata,dan ayat.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

CATATAN

UNIT 1 Tema : SAHABAT AKRAB Tajuk : . Jiran Baharu - Menziarahi Jiran . Hidup Saling Membantu . Mencari Harta Karun

Tatabahasa : . Kata nama am . Kata nama khas . Kata tunggal . Ayat tunggal Kosa kata : . riuh-rendah . anak sulung . harap-harap . gerbang maklumat . mengklik . portal . CD-ROM . dalam talian . pembayang . mentafsirkan . berlengah

Ilmu : . P.Moral . Kajian Tempatan . Teknologi maklumat . Ilmu membaca peta Nilai : . Semangat bermasyarakat . Toleransi dalam masyarakat Peraturan Sosiobudaya . Kesantunan berbahasa semasa berhubung dengan rakan-rakan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Biografi _ Keperihalan _ Cereka

1 2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan, dan tanda baca dalam teks.

SISTEM BAHASA PENGISIAN

KURIKULUM

CATATAN

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT


HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi,dan nada yang sesuai. Aras 3 i) Menyatakan teguran dengan sopan secara berterus-terang dalam perbualan. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 iii) Memberikan respons yang sesuai terhadap soalan yang dikemukan. 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Aras 1 i) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan. ii) Mengecam dan menyebut mesej yang terdapat dalam bahan. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan kepada intonasi berdasarkan tanda baca.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 2 Tema : SEKOLAH GEMILANG Tajuk : . Pengakap Cemerlang - Pesan Buat Sahabat - Laporan Lawatan ke Taman-taman di SJK (C ) . Sekolah di DalamTaman -Sekolahku Rumahku . Murid yang Berjaya

Tatabahasa : . Kata Ganti Nama Pertama,Kedua, Ketiga . Imbuhan Awalan . Ayat Tunggal . Ayat Majmuk

Ilmu : . P.Moral . Kajian Tempatan . Landskap . Persediaan untuk berjaya. Nilai :

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Laporan _ Autobiografi

Kosa kata : . kawad . cerdas . cergas . kudrat . minda . bersantai . pancuran air . herba . ketua pengarang . dorongan . bersepah-sepah . prestasi.

. Semangat bermasyarakatan . Menjaga kebersihaan dan keindahan persekitaran . Tanggunngjawab terhadap masyarakat Peraturan Sosiobudaya : . Kesantunan berbahasa semasa berhubung dengan rakan-rakan

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i) Membaca lancar teks bukan sastera dan teks sastera iaitu sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i) Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Peribahasa : . Kejayaan tidak datang bergolek . Usaha Tangga Kejayaan

KBT: KB : . Mencirikan . Membuat urutan Kontekstual : . Hubung kait BCB : . Mendapatkan maklumat KMD

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 i) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Sebutan dan Intonasi : . Melafazkan ayat tanya . Melafazkan pelbagai ayat

Tatabahasa : . Ayat Tanya . Kata kerja transitif . Kata bantu . Perluasan predikat ( frasa kerja )

Kosa kata : . traktor . sinopsis . glosari . bibliografi . kandungan . kampung contoh . anugerah . mencapai . diangkut . bahan buangan . kitar semula

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 3 Tema : BUMI BERTUAH Tajuk : . Petani Jaya - Pantun Petani Jaya . Kampung Contoh . Hasil dan Bumi

Ilmu : Tatabahasa : . Pertanian . Ekonomi . Hutan

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 3 i) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 2 i) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. Aras 3 i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Aras 2 i) Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan.

. Ayat Tanya . Kata kerja transitif . Kata bantu . Perluasan predikat ( frasa kerja )

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Cereka _ Fakta

Nilai : . Kerajinan . Kebersihan dan keindahan persekitaran . Menghargai alam sekitar Peraturan Sosiobudaya : . Menggunakan laras bahasa yang sesuai semasa berbual . Menggunakan simpulan bahasa

Kosa kata : . traktor . sinopsis . glosari . bibliografi . kandungan . kampung contoh . anugerah . mencapai . diangkut . bahan buangan . kitar semula

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Membaca 5.1 Membaaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i) Membaca petikaan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 i) Meneliti halaman kandungan dan synopsis untuk mendapatkan maklumat. Aras 3 i) Meneliti prakata , glosari , dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 HASIL PEMBELAJARAN i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan Fokus Utama ( FU) topik yang diberikan. Fokus Sampingan (FS)

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Peribahasa : . Nama baik . Dalam tangan . Titik peluh . Tulang belakang . Bumi bertuah Sebutan dan Intonasi : . Menyebut ayat

KBT : KB : . Mereka cipta . Membuat gambaran mental . Menyelesaikan masalah KMD : TKP : . Verbal-Linguistik BCB : . Merujuk pelbagai sumber.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

9.1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Aras 1 i) Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan bermakna. Aras 1 i) Mengenal pasti maklumat daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. ii) Menyusun isi mengikut perenggan menjadikan karangan yang lengkap. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

10

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 3 i) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. 2.1 Bercerita menggunakan kata , frasa , ayat serta sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. ii) Menyampaikann cerita menggunakan diksi yang telah dipilih. Aras 2 i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dan peristiwa yang dialami menggunakan pelbagai jenis ayat. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i) Membaca perkataan ,frasa, dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) Menerangkan makna perkataan, rangkai kata, dan ayat.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 4 Tema : MENUJU KE PUNCAK JAYA Tajuk : . Berusaha Demi Kejayaan . Tukang Masak . Hijjas Kasturi - Kepentingan mempunyai cita- cita

Tatabahasa : . Kata kerja transitif . Kata hubung . Ayat songsang . Perluasan subjek dan predikat . Kata ganti nama . Ayat topik . Ayat huraian Kosa kata : . liburan . gamat . palas . kelinci . muruku . menguli . tose . capati . chef . arkitek . pelan . rebung . berilhamkan

Ilmu : . Pekerjaan . Tokoh Seni Bina Nilai : . Kasih sayang terhadap keluarga . Kerajinan . Tanggungjawab terhadap masyarakat KBT : KB : . Mengumpul dan mengelaskan . Menyusun mengikut keutamaan . Membanding dan membezakan Kontekstual : Kontruktivisme :

Objek tif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Keperihalan _ Biografi

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

11

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i) Membaca lancar bahan bukan sastera dan bahan sastera, iaitu pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) Menceritakan isi bahan yang dibaca.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 1 i) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 i) Membina ayat majmuk dengan kata hubung. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

12

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa an puisi) termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan bermakna. Aras 1 i) Mengenal pasti maklumat daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. ii) Menyusun isi mengikut perenggan menjadikan karangan yang lengkap.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

13

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata , isstilah , frasa , struktur ayat yang tepat , dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 ii) Mengemukakan isi penting dengan jelas. Aras 2 i) Menyusun isi penting sesuatu topik. ii) Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang sesuai. Aras 1 i) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan kepada intonasi berdasarkan tanda baca.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 5 Tema : TEKSTIL KEBANGGAAN KITA Tajuk : . Cantik dan Menawannya Sari . Tanda Mata dari Sarawak . Songket Tenunan Melayu

Tatabahasa : . Kata adjektif . Kata penguat . Tanda baca . Ayat tunggal . Ayat majmuk . Kata penguat . Cakap pindah . Cakap ajuk . Simpulan bahasa Kosa kata : . dihebahkan . tradisional . berfikiran sempit . kain samping . flora . pua kumbu . warisan . raja sehari . terpaut hati . taklimat

Ilmu : . Seni dan budaya . Ekonomi Nilai : . Kesederhanaan . Kasih sayang . Cinta akan negara KBT : KB : . Menghubung kait . Menyusun mengikut keutamaan . Menganalisis KMD : BCB : . Merujuk pelbagai sumber TKP : . Muzik

Objek tif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Surat Tidak Rasmi _ Catatan

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

14

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 i) Meneliti prakata , glosari , dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat. 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 1 i) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre Aras 2 i) Mengenal pasti kata , frasa , peribahasa, dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 i) Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberi. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Peribahasa : . ada akal . lepas tangan . cari jalan Sebutan dan Intonasi : . Membaca pelbagai jenis ayat

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

15

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 9.1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Aras 2 i) Mengimlak pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 2 i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan struktur ayat.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

16

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 6 Tema : SENI MEMPERTAHAN KAN DIRI Tajuk : . Wushu . Silambam . Belajar Bersilat

Tatabahasa : 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 i) Mendengar dan memahami arahan dan pesanan. ii) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Aras 2 i) Mendengar , menerima , dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul , cepat ,dan tersusun. 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Aras 3 i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. . Kata sendi nama . Kata pemeri . Perluasan subjek dan prediket Kosa kata : . merangkul . jangkaan . menyumbang . mengulas . perangsang . silambam . warisan . serangan . bunga gerakan . silat olahraga Sebutan dan Intonasi : . Membaca tek

Ilmu : . Seni dan budaya . Ekonomi Nilai : . Kebersihan fizikal dan mental Peraturan Sosiobudaya : . Kesantunan berbahasa semasa menyatakan arahan dan pesanan. KBT : KB : . Menganalogi . Membuat keputusan. . Membuat ramalan TKP : . Kinestatik

Objek tif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Fakta

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

17

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 i) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. Aras 2 i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan. Menulis 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i) Menulis karangan prosa. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan bermakna. Aras 1 i) Mengenal pasti maklumat daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. ii) Menyusun isi mengikut perenggan menjadikan karangan yang lengkap. Aras 2 i) Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang lengkap.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

18

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 3 i) Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat. ii) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 3 i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Aras 3 i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 7 Tema : CINTAIL AH AL AM KITA Tajuk : . Sungai Nadi Kehidupan - Sungai sebagai Sumber Rezeki . Cintai Alam yang Indah . Jerebu dan Hujan Asid

Tatabahasa : . Kata bilangan . Imbuhan akhiran . Ayat penyata . Penjodoh bilangan Sistem Ejaan : . Mengimlak dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Kosa kata : . nadi . toksid . pusat peranginan . sanjung tinggi . jerebu . asid . jarak penglihatan

Ilmu : . Alam sekitar Nilai : . Menyayangi alam sekitar. . Peka terhaadap isu alam sekitar KBT : KB : . Membanding dan membezakan . Mensistesis Pembelajaran kontekstual Pembelajaran kontruktivisme

Objek tif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Autobiografi _ Fakta _Surat Tidak Rasmi

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

19

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 2 i) Mengenal pasti kata , frasa , peribahasa , dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 3 i) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Menulis 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i) Menulis karangan prosa.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Peribahasa : . bagai bulan jatuh ke riba . yang indah khabar daripada rupa . sambil menyelam minum air . buah mulut

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

20

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 9.1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Aras 2 i) Mengimlak pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa an puisi) termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan bermakna. Aras 2 i) Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang lengkap. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 3 i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penggunaan penanda wacana dalam penulisan.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

21

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang sesuai. Aras 1 i) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai. Aras 2 i) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. Aras 3 i) Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar. Membaca

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 8 Tema : HARGAILAH KESIHATAN Tajuk : . Aduh, Gatalnya Kepala . Penjagaan Hidung - Kepentigan hidung . Badan Cergas Minda Cerdas - Tanya Sama Hati

Tatabahasa : . Kata tanya . Kata penegas . Ayat Tanya Peribahasa : . Simpulan bahasa Kosa kata : . bintik-bintik . parasit . perumah . resdung . mukus . penyedut hampa gas . organ deria . organ pernafasan . ilustrasi

Ilmu : . Sains perubatan Nilai : . Kebersihan fizikal dan mental KBT : KB : . Mengitlak . Menjana idea . Membuat inferenns Pembelajaran Kontruktivisme TKP : . Interpersonal BCB : . Merujuki kamus dan halaman kandungan

Objek tif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fok us utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Bahagian C _ Fakta

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i) Membaca lancar teks bukan sastera dan teks sastera iaitu sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

22

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i) Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Aras 2 i) Meneliti isi kandungan dan sinopsis untuk mendapatkan maklumat. 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 2 i) Mengenal pasti kata , frasa , peribahasa, dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre. Menulis 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 i) Membina ayat tunnggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

23

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Aras 2 i) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 i) Menulis karangan prosa. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sebuah karya. Aras 3 i) Mengulas perkara menarik dalam karya.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

24

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 9 Tema : MAKANAN BERKHASIAT HIDUP SIHAT Tajuk : . Sayur-sayuran . Susu - Susu dan Panduan kepada Pengguna . Buah-buahan

Tatabahasa : 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 i) Mengenal pasti keperluan dan menyatakannya dengan jelas. ii) Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 2 i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. 4.1 Mengemukakan idea , pandangan dan pendapat tentang sesuaatu perkara secara terperinci , tepat dan tersusun. Aras 1 i) Mengamati topik sesuatu isu untuk memberikan pandangan yang relevan. Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. . Kata seru . Apitan Kosa kata : . dicelur . serat . kerdas . kacang kelisa . diabetes . sejat . jus . halwa . ulser . difteria

Ilmu : . Kesihatan . PJK Nilai : . Hemah tinggi . Patuh kepada peraturan dan undang-undang . Peka terhadap isu social KBT : KB : . Membuat keputusan . Membuat hipotesis . Menjana idea Pembelajaran Kontekstual BCB : . Membuat rujukan . Meringkaskan maklumat

Objek tif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fok us utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Fakta _Membina ayat (Bahagian A)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

25

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 i) Meneliti prakata , glosari dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat. 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 2 i) Mengenal pasti kata , frasa , peribahasa, dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 i) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Sebutan dan Intonasi : . Membaca teks pelbagai laras

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

26

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i) Menulis karangan prosa. 9.1 Mengambil imlak yang diperdengarkan. Aras 3 i) Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa an puisi) termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan bermakna. Aras 1 i) Mengenal pasti maklumat daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. ii) Menyusun isi mengikut perenggan menjadikan karangan yang lengkap. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

27

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 3 i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i) Memberitahu sesuatu berita secara ringkas dengan mengguakan bahasa yang betul. Aras 2 i) Menyampaikan perkara-perkara penting tentang sesuatu peristiwa. Membaca 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 3 i) Membaca dan megecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 2 i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 10 Tema : WIRA NEGARA Tajuk : . Jaguh Olahraga . Menawan Puncak Dunia . Pejuang Tanah Air - Lawatan ke Muzium Polis

Tatabahasa : . Kata perintah . Kata terbitan dan apitan . Tanda sempang Kosa kata :

Ilmu : . Sejarah sukan . Geografi . Sejarah Nilai : . Cinta akan negara

Objek tif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fok us utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Biografi _ Laporan

. pelari pecut . gergasi olahraga . semangat waja . saingan . jurusan . gamelan . sirih junjung . tragis . gugur . mengintip . penjenayah

KBT : KB : . Membanding dan membezakan . Membuat kesimpulan . Menjana idea KMD TKP : . Interpersonal

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

28

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Aras 3 i) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisann teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa an puisi) termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan bermakna. Aras 3 iii) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan, dan tanda baca dalam teks.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

29

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 11 Tema : NIKMAT KEMERDEKAAN Tajuk : . Salam Merdeka - Sambutan Hari Kemerdekaan . Cemerlang, Gemilang , Terbilang. . Erti Kemerdekaan - Tanggal 31 Ogos

Tatabahasa : 2.1 Berceerita menggunakan kata , frasa , ayat serta sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan , intonasi , dan pennghayatan yang sesuai. ii) Menyatakan ramalan kesudahaan cerita sesuatu peristiwa dengan bahasa yang betul. 4.1 Mengemukakan idea , pandangan dan pendapat tentang sesuaatu perkara secara terperinci , tepat dan tersusun. Aras 2 i) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan Aras 3 i) Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai. Membaca 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 3 i) Membaca dan megecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan. . Ayat suruhan dan ayat larangan Kosa kata : . pengisytiharaan . budiman . generasi . ditempa . tabik hormat . melafazkan . tsunami . dicuit . tanggal . warganegara . terlanjur Peribahasa . Bidalan

Ilmu : . Sejarah kemerdekaan Nilai : . Hormat dan setia kepada pemimpin , raja dan Negara . Cintakan negara Kewarganegaraan KBT : KB : . Menganalogi . Menilai . Menjana idea TKP : . Interpersonal . Muzik

Objek tif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fok us utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Keperihalan _ Dialog

30

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersurat. Aras 1 i) Menyatakan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan teks yang dibaca Aras 2 i) Menjelaskan maksud yang tersurat dan yang tersirat berdasarkan bahann yang dibaca. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 8.2 Membiina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisann teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i) Menulis karangan prosa. 9.1 Mengambil imlak yang diperdengarkan. Aras 3 i) Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 i) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

31

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT


HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 3 i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. 2.1 Bercerita menggunakan kata , frasa , ayat serta sebutan dan intonasi yang bik dan jelas. Aras 3 ii) Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan menggunakan bahasa yang betul. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan jelas. Membaca 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 i) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. Aras 2 i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 12 Tema : DUNIA MAYA Tajuk : . Kafe Siber . Laman Web Keluarga . Sahabat Siber

Tatabahasa : . Kata hubung . Ayat majmuk gabungan . Kata ganda separa Penjodoh bilangan Kosa kata : . kafe siber . mengundur diri . berunding . terpinga-pinga . jeriji . bergegas . sembang siber . dunia maya . koleksi . bersimpati

Ilmu : . Teknologi maklumat Nilai : . Patuh kepada peraturan dan undang-undang . Kesederhanaan . Berterima kasih KBT : KB : . Mengesan kecondongan pendapat . Mengkonsepsikan . Meramal Kemahiran Teknologi dan Maklumat

Objek tif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Fakta

32

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersurat. Aras 3 i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat. Menulis 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisaan berangkai yang kemas. Aras 2 i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i) Menulis karangan prosa. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan bermakna. Aras 3 i) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

33

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 2 i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan struktur ayat. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 i) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

34

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata , istilah , frasa , struktur ayat yang betul , dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan. ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang sesuai. Aras 3 i) Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i) Menerangkan makna perkataan , rangkai kata , dan ayat.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 13 Tema : BIJAK MENGIRA Tajuk : . Uniknya Sempoa . Kalkulator untuk Kak Long . Mari Belajar Mencongak - Cerita Sempoa dengan Kalkulator

Tatabahasa : . Kata arah . Kata ganda berentak Peribahasa . Pepatah Kosa kata : . salah faham . dekak-dekak . melelapkan . nota ringkas . tawar-menawar . pasar raya . kuselitkan . kalkulator . disudahkan . canggih . bengkel

Ilmu : . Matematik Nilai : . Kejujuran . Kasih sayang . Kerajinan KBT : KB : . Membuat urutan . Meramal . Membuat hipotesis TKP : . Logik-Matematik

Objek tif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fok us utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Fakta

35

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 i) Menyampaikan perkara-perkara penting tentang sesuatu peristiwa. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata , istilah , frasa , struktur ayat yang betul , dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan. ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat. 4.1 Mengemukakan idea , pandangan dan pendapat tentang sesuaatu perkara secara terperinci , tepat dan tersusun. Aras 2 i) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan Aras 3 i) Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai.

SISTEM BAHASA PENGISIAN

KURIKULUM

CATATAN

UNIT 14 Tema : AL AM SEMESTA Tajuk : . Sang Mentari . Aku Bulan di Langit Malam . Misi ke Marikh

Tatabahasa : . Kata pembenar . Kata nafi . Kata majmuk . Kata majmuk keterangan Peribahasa . Kata hikmat Kosa kata : . mentari . busana . berbalam . fotosintesis . bulan penuh . graviti . celoteh . sfera . bakteria . atmosfera . berhijrah . memantau

Ilmu : . Sains Nilai : . Kepercayaan kepada Tuhan . Kejujuran . Tanggungjawab KBT : KB : . Menghubung kait . Membuat hipotesis . Menganalisis KMD TKP : . Naturalis

Objek tif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Autobiografi

36

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Membaca 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 3 i) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersurat. Aras 2 i) Menjelaskan maksud yang tersurat dan yang tersirat berdasarkan bahann yang dibaca. Aras 3 i) Membuat kesimpulan tentang maksud ayat yang tersurat dan tersirat berdasarkan teks bahan grafik. Menulis 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i) Menulis karangan prosa.

Sebutan dan Intonasi : . Intonasi dan nada syair

37

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunnakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 i) Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah , menarik , dan bermakna. Aras 3 i) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 i) Menyatakan pendapat tentang yang menarik dalam bahan yang diitonton atau dibaca. Aras 3 i) Mengulas perkara menarik dalam karya.

SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

38