Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Matapelajaran Bidang Pembelajaran Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran

: : : : : : : : :

25 April 2013 10-15 - 11-45 (60 minit) 3 Bestari 34 Matematik Statistik dan Kebarangkalian Perwakilan Data Murid dibimbing untuk: Mengumpul, mengelas dan menyusun data. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, diharap murid akan dapat: (i) Mengelas data menggunakan bahan maujud dengan betul berdasarkan aktiviti (ii) menyusun data menggunakan jadual berasaskan pengalaman sebenar murid dengan tepat Murid telah belajar mengumpulkan data berdasarkan situasi harian. Bunga ros pelbagai warna, pelekat bergambar bunga ros, papan jadual, gambar kenderaan Catatan Strategi : berpusatkan murid dan bahan Resos : Bunga ros. papan jadual Nilai : Kerjasama, berdisiplin KB : penaakulan, pengamatan Model inkuiri penemuan

Pengetahuan Sedia Ada Bahan Bantu Mengajar

: :

Fasa dan masa 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis (8 minit)

Isi Kandungan dan Cadangan Komunikasi Cadangan Aktiviti a. Guru memberikan sekuntum bunga ros yang pelbagai warna kepada setiap murid. i. .Namakan bunga yang b. Murid diminta memerhati kamu terima. dan menceritakan apa yang ii. Apakah warna bunga ros dilihat. yang kamu dapat? iii. Ada berapa warna c. Murid diminta membentuk semuanya ? kumpulan mengikut warna iv. apakah warna bunga ros bunga yang mereka dapat. yang mudah diperolehi di pasaran Contoh: .

EMKKeusahawana n

d. Murid diminta mengira dan mencatatkan bilangan ahli kumpulan mereka e. Wakil setiap kumpulan di minta mencatat bilangan ahli kumpulan ke dalam jadual di hadapan kelas Warna Merah Kuning Unggu Gundal IIII III IIII IIII II Bilangan 8 5 7 6

iv. Lengkapkan jadual dihadapan kelas berdasarkan bilangan ahli kumpulan

Merah IIII I Jamb u

2. Imaginasi Penjanaan Idea

Sintesis Idea (15 minit)

a. Murid diminta menyenaraikan bulan-bulan dalam setahun. b. Murid diminta menyatakan bulan kelahiran mereka. c. Berdasarkan data yang diperolehi, beberapa orang murid diminta membina jadual yang bersesuaian dengan maklumat yang diperolehi. d. Guru menerima semua idea yang diberi oleh murid dan memilih satu jadual yang sesuai. e. Setiap murid diberikan pelekat bergambar bunga ros f. Murid diminta melekatkannya mengikut bulan kelahiran mereka di dalam jadual. Contoh: Bulan Januari Februari

i. Berapa bulan dalam setahun? Senaraikan ii. Berapa orang yang lahir dalam bulanJanuari? iii. Bina jadual yang sesuai berdasarkan maklumat yang awak perolehi.

Strategi : berpusatkan murid ABM. Pelekat bunga ros Nilai : Penyayang KB : sumbang saran

Model inkuiri penemuan

PBS : B3D8

Bilangan

iv. Berapakah bilangan murid yang lahir dalam bulan Februari? v. Berapakah perbezaan

3. Perkembangan (20 minit) Penambahbaikan

Menilai

g. Murid menjawab secara lisan beberapa soalan berdasarkan jadual. a. Murid dikehendaki membentuk kumpulan yang terdiri daripada sepuluh orang. b. Guru mengedarkan sehelai kertas kepada setiap kumpulan. c. Murid dikehendaki menyenaraikan kenderaannya ke sekolah pada hari tersebut d. Secara berkumpulan murid dikehendaki berbincang dan membina jadual yang sesuai dengan maklumat yang dikumpulkan. e. Ketua kumpulan dikehendakimenunjukkan hasil kerja kumpulanmasing-masing di hadapan kelas. Contoh: Kender aan Gundal Bilang an

bilangan murid yang lahir pada bulan Januaridan Februari? i. Senaraikan kenderaan yang dinaiki ke sekolah pada kertas yang diedarkan. ii. Bincang dan bina jadual yang sesuai dengan maklumat yang diberi. iii. Tunjukkan hasil kerjadi hadapan kelas Strategi : berpusatkan murid Resos : gambar kenderaan Nilai : Kerjasama, kreatif, teliti KB : Model inkuiri penemuan PBS : B3D8

4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan Penutup (17 minit) Pentaksiran

a. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2 kepada setiap murid. b. Bincangkan hasil kerja murid. c. Guru membuat rumusan berkaitan PdP hari ini

i. Selesaikan tugasan yang diberi

ii. Kita telah berjaya mengelas dan menyusun data ke dalam jadual Berdasarkan hasil kerja murid mengumpul maklumat dan melengkapkan jadual dengan betul pada lembaran kerja yang diberikan PBS : B3D8E1 Bekerjasama, ketelitian, kreatif

Nilai dan Sikap

Lembaran Kerja 1 Eviden : B3D8E1 Nama: ______________________________ Kelas: _____________ Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan gambar haiwan dan jawab soalan diberi. Jenis Kenderaan

Jenis Kenderaan Kenderaan darat Kenderaan air Kenderaan udara

Gundal

Bilangan

1. Berapakah bilangan kenderaan air? ________________________________________ 2. Berapakah bilangan kenderaan udara? _______________________________________ 3. Berapakah jumlah kenderaan air dan darat? _______________________________________ 4. Berapakah perbezaan antara kenderaan darat dan udara? ________________________________________

Lembaran Kerja 2 Eviden : B3D8E1

Nama: ______________________________ Kelas: _____________ Jawab soalan berdasarkan perkataan diberi.

PERWAKILAN DATA

1. Berapakah huruf yang berbeza di dalam perkataan di atas? ___________________________________ 2. Berapakah bilangan huruf A di atas? ____________________________________ 3. Berapakah jumlah huruf di dalam perkataan tersebut? ____________________________________ 4. Berapakah perbezaan huruf antara huruf A dan N? ____________________________________

Anda mungkin juga menyukai