P. 1
Pergerakan Asas

Pergerakan Asas

|Views: 11|Likes:
Dipublikasikan oleh Tengok Jer Add Ler
pjk
pjk

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Tengok Jer Add Ler on Jul 14, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

PR ROGR RAM P PENSI ISWAZ ZAHA AN GU URU ( (PPG

)
MOD PENDI IDIKAN N JAR RAK JA AUH

IJAZ ZAH SARJANA A MUDA A PERG GURUAN N DENG GAN KE EPUJIA AN

MODUL PE ENDIDIKAN J JASMA ANI

PJM3102

PERG GERAK KAN AS SAS

INST TITUT PEND DIDIKAN GU URU KEMENTERIAN N PELAJAR RAN MALAY YSIA ARA AS 1, ENTER RPRISE BU UILDING 3, ERSIARAN A APEC, BLOK 2200, PE CYBER 6, 63000 CYBERJA AYA kuat kuasa pada Jun 2 2011 Berk

bersedia a menjunju ung aspiras si negara serta s meny yanjung saintifik warisan kebuday yaan negar ra. sama ada secara elektron nik. i . dan jasmani berdas sarkan kepercayaan dan d kepatu uhan kepa ada Tuhan.h Pendidik kan Keban ngsaan Falsafah Pendid dikan di Ma alaysia adalah suatu u usaha be erterusan ke k arah mempe erkembang gkan lagi potensi in ndividu secara menyeluruh dan be ersepadu untuk mew wujudkan insan yan ng seimbang dan harmon nis dari segi inte elek. Usaha ini adalah bagi i melahirk kan rakya at Malaysi ia yang berilmu tahuan. Ce etakan Jun 20 011 Kementerian Pelajaran n Malaysia Hak cipta te erpelihara. tida ak dibenarka an sesiapa mengeluark kan atau men ngulang mana a-mana bahag gian artikel. mekanik. berak khlak penget mulia. Kec cuali untuk tuju uan pendidikan yang tidak ada kepe entingan kom mersial. m berpandangan progres sif dan k. fotokopi. dan berdisiplin. berketr rampilan. emos si. progresif. d dan negara a. bertang ggungjawa ab. dan be erkeupayaa an mencap pai kesejah hteraan diri se erta memb beri sumb bangan te erhadap keharmonia k an dan kemak kmuran kelu uarga. Falsafah h Pendidik kan Guru Guru yang ber rpekerti mulia. ra akaman atau cara c lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Re ektor Institut Pendidikan P Gu uru. ilustrasi dan n kandungan buku b ini dalam m apa-apa juga a bentuk dan dengan apa a-apa cara pun n. Kementerian Pelajaran Malaysia. . m a suatu masyarak kat yang bersatu padu. menjam min perkem mbangan in ndividu. roha ani. dan memelihara demok kratik. mas syarakat.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii .MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT. IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN.

xi 1 – 36 Tajuk 2 : Pengajaran dan pembelajaran kemahiran 37 – 58 pergerakan asas 2.1 Pengertian 1.4 Pengajaran dan pembelajaran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor menggunakan pelbagai jenis alatan Tajuk 3 : Permainan kanak-kanak 3.2 Kepentingan 59 – 78 iii .2 Kaedah dan teknik 2. matlamat dan objektif 3.2 Jenis pergerakan asas 1.1 Strategi 2.4 Aktiviti Pergerakan Asas MUKA SURAT i i ii iii .vii viii ix x .KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Notis Hak Pengarang Kandungan Kata Alu-aluan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Isi Utama Mengikut Pro Forma Kursus Tajuk 1 : Konsep pergerakan asas 1.iv v vi .1 Konsep.3 Pergerakan asas bersama alatan 1.3 Pengajaran dan pembelajaran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tanpa alatan 2.

1 Pengurusan dan kawalan kelas 4.3 Pengelolaan permainan kanak-kanak 81 .1 Penilaian permainan kanak-kanak 5.2 Keselamatan peralatan.Model Bunker & Thorpe 1982 3.88 79 – 80 Tajuk 5 : Teknik penilaian 5. kawasan & pelajar 4.3 Pengenalan dan konsep model 3.2 Jenis bateri ujian Rujukan Ikon Lampiran A iv .4 Kategori dan jenis-jenis permainan kanak-kanak Tajuk 4 : Pengurusan dan pengelolaan permainan kanak-kanak 4.

Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. 1. vi . Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. dan masa anda.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. 2. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. sumber-sumber pembelajaran. Pembelajaran berlaku melalui pembacaan modul ini. Modul ini merangkumi semua tajuk yang terkandung dalam Pro Forma Kursus Pergerakan Asas (PJM3102). Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Di samping itu sesi perbincangan akan diadakan bersama pensyarah semasa sesi tutorial atau rakan anda melalui email dan pembelajaran dalam talian. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini.

7. 5. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. 4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Teliti maklumat yang diterima. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna.3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 6. vii .

matlamat dan objektif permainan kanak-kanak serta kepentingannya. This course includes the knowledge and acquiring of fundamental movement skills. viii . jenis pergerakan asas dan pergerakan bersama alatan. keselamatan peralatan. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. kawasan dan pelajar serta serta tatacara pengelolaan permainan.PENGENALAN Modul kursus PJM 3102 Pergerakan Asas ini dibina bagi membantu guru pelatih yang mengikuti Program Pensiswazahan Guru ( PPG ). Modul ini meliputi lima topik. Topik keempat meliputi pengenalan dan konsep model Bunker dan Thorpe 1982 serta kategori dan jenis-jenis permainan mengikut model tersebut . PJM 3102 Fundamental Movement being made for guideline those who will complete their PISMP programme. locomotor and non-locomotor movements.Topik ketiga meliputi konsep. Dengan adanya panduan ini diharapkan para pelajar PISMP dapat melengkapkan kursus ini dengan sebaik mungkin. Topik keenam meliputi teknik dan jenis bateri penilaian permainan kanak-kanak. Topik pertama meliputi konsep Pergerakan Asas yang merangkumi pengertian pergerakan asas. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas. Topik kelima berkaitan pengurusan dan pengelolaan permainan yang meliputi pengurusan dan kawalan kelas. Topik kedua melibatkan strategi. This course also stresses on types of games which are suitable to different age groups.

Tajuk/Topik Modul (jam) Jumlah Jam *Ujian Amali akan dijalankan luar daripada peruntukkan masa interaksi.AGIHAN TAJUK KOD KURSUS NAMA KURSUS : : PJM3102 PERGERAKAN ASAS Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. ix . (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Jumlah Jam Interaksi Bersemuka Teori 1 2 3 4 5 Konsep Pergerakan Asas Aktiviti Pergerakan Asas Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Pergerakan Asas Permainan kanak-kanak Model Bunker dan Thorpe 1982 Permainan kanak-kanak mengikut kategori Pengurusan dan pengelolaan permainan Teknik penilaian 3(1+2) 2 2 2 2 2 10 Amali 2 2 2 2 2 10 11 6 1 31 6 55 15 10 5 35 10 75 Bil.

kawasan. pelajar  Tatacara pengelolaan permainan Teknik penilaian  Penilaian permainan kanak-kanak  Jenis bateri ujian Jumlah 1 Amali Aktiviti pergerakan asas  Pergerakan bukan lokomotor  Pergerakan lokomotor 8 3 Kandungan Jam 2 2 3 1 4 4 5 3 6 2 15 jam x .Isi Utama Mengikut Pro Forma Kursus Tajuk Teori 1 Konsep pergerakan asas  Pengertian  Jenis pergerakan asas  Pergerakan bersama peralatan Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas  Strategi  Kaedah dan teknik Permainan kanak-kanak  Konsep. matlamat dan objektif  Kepentingan Model Bunker dan Thorpe 1982  Pengenalan dan konsep model  Kategori dan jenis-jenis permainan Pengurusan dan pengelolaan permainan kanak-kanak  Pengurusan dan kawalan kelas  Keselamatan peralatan.

pelajar Pengelolaan permainan 4 3 8 4 20 5 12 6 Teknik Penilaian    Penilaian permainan kanak-kanak Jenis bateri ujian Amali ujian Jumlah Jumlah Keseluruhan 8 60 jam 75 jam xi . kawasan.2 Aktiviti pergerakan asas dengan menggunakan pelbagai jenis peralatan  Bulat  Leper  Panjang Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas  Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tanpa alatan  Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan menggunakan alatan Amali permainan kanak-kanak Mempraktikan permainan kanak-kanak mengikut kategori berikut:  Permainan kategori Sasaran  Permainan kategori Pukulan  Permainan kategori Jaring/ Dinding  Permainan kategori Serangan/ Kawasan Pengurusan dan pengelolaan permainan    Pengurusan dan kawalan kelas Keselamatan peralatan.

(2000) Teaching the nuts and bolts of physical Education: Building basic movement skills. T. J. Illinois: IRI. Buschner. Maude.I. IL : Human Kinetics. lagu & puisi kanak-kanak. ll. Moving & learning across the curiculum. Colvin.P. C. SportPlay: A developmentally appropriate movement skill activities for 5-7 year olds.V.. N.A. Markos. Champaign. . et. Experiences in movement with music. Orlick.E.. IL : Human Kinetics. (1994) Teaching children movement concepts and skills. California:Wadsworth Publishing Co.. A.G. (2001). Griffin. How to integrate the curricula. (1999). National Association for Sport and Physical (2001). Special themes for moving & learning. (1991). Champaign. & Butler. Dynamic physical education for elementary school children. O. J. L. P. (2001).. Champaign: Human Kinetics. Dauver. IL : Human Kinetics. Integrating music into the classroom. P. Active Teaching Buckingham: Open University Press. Permainan. IL : Human Kinetics. Pica. Boston: Delmar Publishers. & Lawrence. Nani (2005). Cooperative games and sports: Joyful activities for everyone (2nd ed.).: Thompson Delmar Learning. Physical Children. (2000). (1991). N.E. R.al. R.RUJUKAN Anderson. Teaching games for understanding: Theory. Belmont. & Pangrazi R. Bentong: PTS Professional. Art fundamentals: Theory and practice (9th Ed.P. W. Champaign.M.J. R. (1997). (2005). (1991). ) New York: McGraw-Hill. R. New York: Macmillan Publishing Co. Pica..Y.Skylight Publishing Inc. Champaign. activities and theory.J. (2006). & Walker. Pica.. IL. Menon. Fogarty. Orvirk. V. research and practice. Champaign: Human Kinetics.

people-clipart.gov.edu/~nbailey/powerpoint345/Chapter_03.gov/standards/AcademicStandards/PrintLibrary/docs-physed//11-508Physical_Education http://www.com http://www.wetpaint.ppdhl.au/about/publications/catalogue http://www.com/pe_manipulative_skills/manip_throwing_catching.pdf http://www.clipartguide.com http://www.clker.tgfu.nz gigglepotz.com http://www.ausport.gov.com .abcteach.com/.freevectorfinder.org.akidsheart.easyvectors.abcteach.steps-pd.net/v2/images/fbfiles/files/TGFU_For_Australian.uk/library/dokuments/Fundamental_skills-striking_with_an_implement.htm http://www.in.com http://www./teaching-games-for-understanding http://www.co.thekidzpage http://www.doe.humankinetics.http://www.org/strategies/arts/dickinson_lrnarts.reofeebid.Isessp.htm http://www.net http://www.co.com http://gigglepotz.pdf http://www..com http://www.peacefulplaygrounds.htp fundamentalmovement.sparc.ppt http://www.uk/fms.com http://www.com http://www.newhorizons.au/participating/coaches/tools/Activity Cards http://www.com/directory/clip_art/kidspeople/kids_at_play http://dc.com/fundamental.com http://www..ausport.pdf http://csub.

Hons. Seni). MPIK Sijil Perguruan Asas (Pengajian Inggeris & Pend.com Kelulusan: Bac. UM M. (Sosiolinguistik). UM Diploma Pendidikan (Geografi dan Bahasa Melayu). UPM Sijil Perguruan Asas (Kemahiran Hidup (Pertanian). RASHID Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan PhD. MPTI PN. (Sports Science). (Geografi dan Bahasa Melayu).Pend.(Sains Pertanian). UM Dr. NORIATI BINTI A.PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PJM3102 PERGERAKAN ASAS ) NAMA Dr. MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan: PhD.Ed (Sisiology Education). UM BA.(Pendidikan Teknik Vokasional).Edu. MPIK Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Jasmani (9 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (21 tahun) . UM Sijil Perguruan Khas (PJ). LILY ROZITA BT MOHAMAD Pensyarah Institut Perguruan Perlis Jalan Behor Pulai 01000 Kangar Perlis izor_59@yahoo. UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan). UPM Bac.

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->