PR ROGR RAM P PENSI ISWAZ ZAHA AN GU URU ( (PPG

)
MOD PENDI IDIKAN N JAR RAK JA AUH

IJAZ ZAH SARJANA A MUDA A PERG GURUAN N DENG GAN KE EPUJIA AN

MODUL PE ENDIDIKAN J JASMA ANI

PJM3102

PERG GERAK KAN AS SAS

INST TITUT PEND DIDIKAN GU URU KEMENTERIAN N PELAJAR RAN MALAY YSIA ARA AS 1, ENTER RPRISE BU UILDING 3, ERSIARAN A APEC, BLOK 2200, PE CYBER 6, 63000 CYBERJA AYA kuat kuasa pada Jun 2 2011 Berk

h Pendidik kan Keban ngsaan Falsafah Pendid dikan di Ma alaysia adalah suatu u usaha be erterusan ke k arah mempe erkembang gkan lagi potensi in ndividu secara menyeluruh dan be ersepadu untuk mew wujudkan insan yan ng seimbang dan harmon nis dari segi inte elek. . berak khlak penget mulia. menjam min perkem mbangan in ndividu. Usaha ini adalah bagi i melahirk kan rakya at Malaysi ia yang berilmu tahuan. m a suatu masyarak kat yang bersatu padu. tida ak dibenarka an sesiapa mengeluark kan atau men ngulang mana a-mana bahag gian artikel. berketr rampilan. Kec cuali untuk tuju uan pendidikan yang tidak ada kepe entingan kom mersial. dan berdisiplin. bersedia a menjunju ung aspiras si negara serta s meny yanjung saintifik warisan kebuday yaan negar ra. m berpandangan progres sif dan k. ilustrasi dan n kandungan buku b ini dalam m apa-apa juga a bentuk dan dengan apa a-apa cara pun n. Falsafah h Pendidik kan Guru Guru yang ber rpekerti mulia. roha ani. emos si. d dan negara a. progresif. mekanik. mas syarakat. i . dan jasmani berdas sarkan kepercayaan dan d kepatu uhan kepa ada Tuhan. ra akaman atau cara c lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Re ektor Institut Pendidikan P Gu uru. Ce etakan Jun 20 011 Kementerian Pelajaran n Malaysia Hak cipta te erpelihara. fotokopi. dan be erkeupayaa an mencap pai kesejah hteraan diri se erta memb beri sumb bangan te erhadap keharmonia k an dan kemak kmuran kelu uarga. dan memelihara demok kratik. bertang ggungjawa ab. sama ada secara elektron nik. Kementerian Pelajaran Malaysia.

MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU. IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii .MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU.

4 Aktiviti Pergerakan Asas MUKA SURAT i i ii iii . matlamat dan objektif 3.1 Strategi 2.iv v vi .2 Kaedah dan teknik 2.KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Notis Hak Pengarang Kandungan Kata Alu-aluan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Isi Utama Mengikut Pro Forma Kursus Tajuk 1 : Konsep pergerakan asas 1.2 Kepentingan 59 – 78 iii .3 Pergerakan asas bersama alatan 1.2 Jenis pergerakan asas 1.vii viii ix x .3 Pengajaran dan pembelajaran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tanpa alatan 2.1 Pengertian 1.1 Konsep.4 Pengajaran dan pembelajaran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor menggunakan pelbagai jenis alatan Tajuk 3 : Permainan kanak-kanak 3.xi 1 – 36 Tajuk 2 : Pengajaran dan pembelajaran kemahiran 37 – 58 pergerakan asas 2.

4 Kategori dan jenis-jenis permainan kanak-kanak Tajuk 4 : Pengurusan dan pengelolaan permainan kanak-kanak 4.2 Keselamatan peralatan.3 Pengelolaan permainan kanak-kanak 81 .Model Bunker & Thorpe 1982 3.1 Penilaian permainan kanak-kanak 5.1 Pengurusan dan kawalan kelas 4. kawasan & pelajar 4.88 79 – 80 Tajuk 5 : Teknik penilaian 5.2 Jenis bateri ujian Rujukan Ikon Lampiran A iv .3 Pengenalan dan konsep model 3.

sumber-sumber pembelajaran. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. 1. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. dan masa anda. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. vi . Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Pembelajaran berlaku melalui pembacaan modul ini. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. 2. Modul ini merangkumi semua tajuk yang terkandung dalam Pro Forma Kursus Pergerakan Asas (PJM3102). Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Di samping itu sesi perbincangan akan diadakan bersama pensyarah semasa sesi tutorial atau rakan anda melalui email dan pembelajaran dalam talian. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran.

vii . Teliti maklumat yang diterima.3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 4. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 6. 7. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda.

Topik ketiga meliputi konsep. kawasan dan pelajar serta serta tatacara pengelolaan permainan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas. Topik kelima berkaitan pengurusan dan pengelolaan permainan yang meliputi pengurusan dan kawalan kelas. Topik keenam meliputi teknik dan jenis bateri penilaian permainan kanak-kanak. Dengan adanya panduan ini diharapkan para pelajar PISMP dapat melengkapkan kursus ini dengan sebaik mungkin. Topik pertama meliputi konsep Pergerakan Asas yang merangkumi pengertian pergerakan asas. This course also stresses on types of games which are suitable to different age groups. keselamatan peralatan. Topik kedua melibatkan strategi.PENGENALAN Modul kursus PJM 3102 Pergerakan Asas ini dibina bagi membantu guru pelatih yang mengikuti Program Pensiswazahan Guru ( PPG ). matlamat dan objektif permainan kanak-kanak serta kepentingannya. Topik keempat meliputi pengenalan dan konsep model Bunker dan Thorpe 1982 serta kategori dan jenis-jenis permainan mengikut model tersebut . Modul ini meliputi lima topik. jenis pergerakan asas dan pergerakan bersama alatan. viii . This course includes the knowledge and acquiring of fundamental movement skills. locomotor and non-locomotor movements. PJM 3102 Fundamental Movement being made for guideline those who will complete their PISMP programme. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives.

ix .AGIHAN TAJUK KOD KURSUS NAMA KURSUS : : PJM3102 PERGERAKAN ASAS Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Tajuk/Topik Modul (jam) Jumlah Jam *Ujian Amali akan dijalankan luar daripada peruntukkan masa interaksi. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Jumlah Jam Interaksi Bersemuka Teori 1 2 3 4 5 Konsep Pergerakan Asas Aktiviti Pergerakan Asas Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Pergerakan Asas Permainan kanak-kanak Model Bunker dan Thorpe 1982 Permainan kanak-kanak mengikut kategori Pengurusan dan pengelolaan permainan Teknik penilaian 3(1+2) 2 2 2 2 2 10 Amali 2 2 2 2 2 10 11 6 1 31 6 55 15 10 5 35 10 75 Bil.

Isi Utama Mengikut Pro Forma Kursus Tajuk Teori 1 Konsep pergerakan asas  Pengertian  Jenis pergerakan asas  Pergerakan bersama peralatan Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas  Strategi  Kaedah dan teknik Permainan kanak-kanak  Konsep. matlamat dan objektif  Kepentingan Model Bunker dan Thorpe 1982  Pengenalan dan konsep model  Kategori dan jenis-jenis permainan Pengurusan dan pengelolaan permainan kanak-kanak  Pengurusan dan kawalan kelas  Keselamatan peralatan. pelajar  Tatacara pengelolaan permainan Teknik penilaian  Penilaian permainan kanak-kanak  Jenis bateri ujian Jumlah 1 Amali Aktiviti pergerakan asas  Pergerakan bukan lokomotor  Pergerakan lokomotor 8 3 Kandungan Jam 2 2 3 1 4 4 5 3 6 2 15 jam x . kawasan.

kawasan. pelajar Pengelolaan permainan 4 3 8 4 20 5 12 6 Teknik Penilaian    Penilaian permainan kanak-kanak Jenis bateri ujian Amali ujian Jumlah Jumlah Keseluruhan 8 60 jam 75 jam xi .2 Aktiviti pergerakan asas dengan menggunakan pelbagai jenis peralatan  Bulat  Leper  Panjang Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas  Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tanpa alatan  Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan menggunakan alatan Amali permainan kanak-kanak Mempraktikan permainan kanak-kanak mengikut kategori berikut:  Permainan kategori Sasaran  Permainan kategori Pukulan  Permainan kategori Jaring/ Dinding  Permainan kategori Serangan/ Kawasan Pengurusan dan pengelolaan permainan    Pengurusan dan kawalan kelas Keselamatan peralatan.

Champaign. Permainan. Experiences in movement with music.. R. Fogarty. L.al. IL. Maude..M. A. et. Pica. & Pangrazi R. IL : Human Kinetics. J. Art fundamentals: Theory and practice (9th Ed..P. Special themes for moving & learning. Pica. (1991). Orvirk. Integrating music into the classroom. (1991).P. Bentong: PTS Professional. Orlick. W. ll. (2001). Markos. New York: Macmillan Publishing Co.J. (1994) Teaching children movement concepts and skills. C. How to integrate the curricula. P..).: Thompson Delmar Learning. Champaign: Human Kinetics. (2001). (2000) Teaching the nuts and bolts of physical Education: Building basic movement skills. & Walker. Pica. lagu & puisi kanak-kanak. Colvin. research and practice. Menon. IL : Human Kinetics.Y. (2005). (2006). (2000). National Association for Sport and Physical (2001). & Butler. N. R. Champaign. (1999).A. IL : Human Kinetics. T. O. Cooperative games and sports: Joyful activities for everyone (2nd ed.J. Nani (2005). Champaign. Active Teaching Buckingham: Open University Press.. IL : Human Kinetics.G. Physical Children. R.Skylight Publishing Inc. N.E. ) New York: McGraw-Hill. & Lawrence. activities and theory. Illinois: IRI. Teaching games for understanding: Theory.E. California:Wadsworth Publishing Co. . Belmont. Champaign. V. J. P. Dauver. Moving & learning across the curiculum.. Griffin. (1991). Dynamic physical education for elementary school children.I. Buschner. R. (1997).RUJUKAN Anderson. Boston: Delmar Publishers. SportPlay: A developmentally appropriate movement skill activities for 5-7 year olds. Champaign: Human Kinetics.V.

reofeebid.net/v2/images/fbfiles/files/TGFU_For_Australian..peacefulplaygrounds.au/about/publications/catalogue http://www.wetpaint.tgfu.htm http://www.clker./teaching-games-for-understanding http://www.co.com/pe_manipulative_skills/manip_throwing_catching.edu/~nbailey/powerpoint345/Chapter_03.pdf http://www.com http://www.uk/fms.com http://gigglepotz.humankinetics.gov.Isessp.http://www.nz gigglepotz.gov.com/fundamental.doe.com/.com http://www.org.htm http://www.ppt http://www.easyvectors.thekidzpage http://www.gov/standards/AcademicStandards/PrintLibrary/docs-physed//11-508Physical_Education http://www.pdf http://www.akidsheart.com http://www.au/participating/coaches/tools/Activity Cards http://www.com http://www..abcteach.ausport.people-clipart.freevectorfinder.steps-pd.abcteach.in.htp fundamentalmovement.com http://www.newhorizons.co.uk/library/dokuments/Fundamental_skills-striking_with_an_implement.sparc.com http://www.com http://www.clipartguide.com http://www.pdf http://csub.ausport.net http://www.org/strategies/arts/dickinson_lrnarts.ppdhl.com/directory/clip_art/kidspeople/kids_at_play http://dc.com .

RASHID Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan PhD.Edu. UM Dr. LILY ROZITA BT MOHAMAD Pensyarah Institut Perguruan Perlis Jalan Behor Pulai 01000 Kangar Perlis izor_59@yahoo.(Sains Pertanian). UM Diploma Pendidikan (Geografi dan Bahasa Melayu). UPM Sijil Perguruan Asas (Kemahiran Hidup (Pertanian). UPM Bac. NORIATI BINTI A.Hons. (Sports Science). (Sosiolinguistik).PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PJM3102 PERGERAKAN ASAS ) NAMA Dr.(Pendidikan Teknik Vokasional). MPIK Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Jasmani (9 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (21 tahun) . UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan).Pend. MPTI PN. (Geografi dan Bahasa Melayu). MPIK Sijil Perguruan Asas (Pengajian Inggeris & Pend.com Kelulusan: Bac.Ed (Sisiology Education). UM Sijil Perguruan Khas (PJ). UM BA. MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan: PhD. UM M. Seni).

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful