P. 1
Pergerakan Asas

Pergerakan Asas

|Views: 11|Likes:
Dipublikasikan oleh Tengok Jer Add Ler
pjk
pjk

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Tengok Jer Add Ler on Jul 14, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

PR ROGR RAM P PENSI ISWAZ ZAHA AN GU URU ( (PPG

)
MOD PENDI IDIKAN N JAR RAK JA AUH

IJAZ ZAH SARJANA A MUDA A PERG GURUAN N DENG GAN KE EPUJIA AN

MODUL PE ENDIDIKAN J JASMA ANI

PJM3102

PERG GERAK KAN AS SAS

INST TITUT PEND DIDIKAN GU URU KEMENTERIAN N PELAJAR RAN MALAY YSIA ARA AS 1, ENTER RPRISE BU UILDING 3, ERSIARAN A APEC, BLOK 2200, PE CYBER 6, 63000 CYBERJA AYA kuat kuasa pada Jun 2 2011 Berk

bertang ggungjawa ab. tida ak dibenarka an sesiapa mengeluark kan atau men ngulang mana a-mana bahag gian artikel.h Pendidik kan Keban ngsaan Falsafah Pendid dikan di Ma alaysia adalah suatu u usaha be erterusan ke k arah mempe erkembang gkan lagi potensi in ndividu secara menyeluruh dan be ersepadu untuk mew wujudkan insan yan ng seimbang dan harmon nis dari segi inte elek. mekanik. d dan negara a. Usaha ini adalah bagi i melahirk kan rakya at Malaysi ia yang berilmu tahuan. progresif. dan jasmani berdas sarkan kepercayaan dan d kepatu uhan kepa ada Tuhan. i . Kementerian Pelajaran Malaysia. sama ada secara elektron nik. bersedia a menjunju ung aspiras si negara serta s meny yanjung saintifik warisan kebuday yaan negar ra. mas syarakat. menjam min perkem mbangan in ndividu. emos si. Kec cuali untuk tuju uan pendidikan yang tidak ada kepe entingan kom mersial. berak khlak penget mulia. ilustrasi dan n kandungan buku b ini dalam m apa-apa juga a bentuk dan dengan apa a-apa cara pun n. Ce etakan Jun 20 011 Kementerian Pelajaran n Malaysia Hak cipta te erpelihara. Falsafah h Pendidik kan Guru Guru yang ber rpekerti mulia. m a suatu masyarak kat yang bersatu padu. . dan be erkeupayaa an mencap pai kesejah hteraan diri se erta memb beri sumb bangan te erhadap keharmonia k an dan kemak kmuran kelu uarga. m berpandangan progres sif dan k. dan memelihara demok kratik. roha ani. fotokopi. berketr rampilan. ra akaman atau cara c lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Re ektor Institut Pendidikan P Gu uru. dan berdisiplin.

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU. Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii . IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN.

1 Pengertian 1.iv v vi .2 Jenis pergerakan asas 1.3 Pergerakan asas bersama alatan 1.KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Notis Hak Pengarang Kandungan Kata Alu-aluan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Isi Utama Mengikut Pro Forma Kursus Tajuk 1 : Konsep pergerakan asas 1.xi 1 – 36 Tajuk 2 : Pengajaran dan pembelajaran kemahiran 37 – 58 pergerakan asas 2.2 Kaedah dan teknik 2.4 Aktiviti Pergerakan Asas MUKA SURAT i i ii iii .2 Kepentingan 59 – 78 iii .vii viii ix x .4 Pengajaran dan pembelajaran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor menggunakan pelbagai jenis alatan Tajuk 3 : Permainan kanak-kanak 3. matlamat dan objektif 3.3 Pengajaran dan pembelajaran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tanpa alatan 2.1 Strategi 2.1 Konsep.

4 Kategori dan jenis-jenis permainan kanak-kanak Tajuk 4 : Pengurusan dan pengelolaan permainan kanak-kanak 4.Model Bunker & Thorpe 1982 3. kawasan & pelajar 4.1 Pengurusan dan kawalan kelas 4.3 Pengenalan dan konsep model 3.3 Pengelolaan permainan kanak-kanak 81 .2 Jenis bateri ujian Rujukan Ikon Lampiran A iv .2 Keselamatan peralatan.1 Penilaian permainan kanak-kanak 5.88 79 – 80 Tajuk 5 : Teknik penilaian 5.

dan masa anda. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Pembelajaran berlaku melalui pembacaan modul ini. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. vi . Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul ini merangkumi semua tajuk yang terkandung dalam Pro Forma Kursus Pergerakan Asas (PJM3102). 1. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Di samping itu sesi perbincangan akan diadakan bersama pensyarah semasa sesi tutorial atau rakan anda melalui email dan pembelajaran dalam talian. 2. sumber-sumber pembelajaran. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan.

7. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. Teliti maklumat yang diterima.3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 5. 6. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 4. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. vii .

Topik kelima berkaitan pengurusan dan pengelolaan permainan yang meliputi pengurusan dan kawalan kelas. Topik keenam meliputi teknik dan jenis bateri penilaian permainan kanak-kanak. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas. Topik pertama meliputi konsep Pergerakan Asas yang merangkumi pengertian pergerakan asas. Dengan adanya panduan ini diharapkan para pelajar PISMP dapat melengkapkan kursus ini dengan sebaik mungkin. viii . Modul ini meliputi lima topik.PENGENALAN Modul kursus PJM 3102 Pergerakan Asas ini dibina bagi membantu guru pelatih yang mengikuti Program Pensiswazahan Guru ( PPG ). locomotor and non-locomotor movements.Topik ketiga meliputi konsep. jenis pergerakan asas dan pergerakan bersama alatan. Topik keempat meliputi pengenalan dan konsep model Bunker dan Thorpe 1982 serta kategori dan jenis-jenis permainan mengikut model tersebut . PJM 3102 Fundamental Movement being made for guideline those who will complete their PISMP programme. keselamatan peralatan. kawasan dan pelajar serta serta tatacara pengelolaan permainan. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. Topik kedua melibatkan strategi. This course includes the knowledge and acquiring of fundamental movement skills. This course also stresses on types of games which are suitable to different age groups. matlamat dan objektif permainan kanak-kanak serta kepentingannya.

Tajuk/Topik Modul (jam) Jumlah Jam *Ujian Amali akan dijalankan luar daripada peruntukkan masa interaksi.AGIHAN TAJUK KOD KURSUS NAMA KURSUS : : PJM3102 PERGERAKAN ASAS Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Jumlah Jam Interaksi Bersemuka Teori 1 2 3 4 5 Konsep Pergerakan Asas Aktiviti Pergerakan Asas Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Pergerakan Asas Permainan kanak-kanak Model Bunker dan Thorpe 1982 Permainan kanak-kanak mengikut kategori Pengurusan dan pengelolaan permainan Teknik penilaian 3(1+2) 2 2 2 2 2 10 Amali 2 2 2 2 2 10 11 6 1 31 6 55 15 10 5 35 10 75 Bil. ix .

Isi Utama Mengikut Pro Forma Kursus Tajuk Teori 1 Konsep pergerakan asas  Pengertian  Jenis pergerakan asas  Pergerakan bersama peralatan Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas  Strategi  Kaedah dan teknik Permainan kanak-kanak  Konsep. kawasan. matlamat dan objektif  Kepentingan Model Bunker dan Thorpe 1982  Pengenalan dan konsep model  Kategori dan jenis-jenis permainan Pengurusan dan pengelolaan permainan kanak-kanak  Pengurusan dan kawalan kelas  Keselamatan peralatan. pelajar  Tatacara pengelolaan permainan Teknik penilaian  Penilaian permainan kanak-kanak  Jenis bateri ujian Jumlah 1 Amali Aktiviti pergerakan asas  Pergerakan bukan lokomotor  Pergerakan lokomotor 8 3 Kandungan Jam 2 2 3 1 4 4 5 3 6 2 15 jam x .

kawasan. pelajar Pengelolaan permainan 4 3 8 4 20 5 12 6 Teknik Penilaian    Penilaian permainan kanak-kanak Jenis bateri ujian Amali ujian Jumlah Jumlah Keseluruhan 8 60 jam 75 jam xi .2 Aktiviti pergerakan asas dengan menggunakan pelbagai jenis peralatan  Bulat  Leper  Panjang Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas  Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tanpa alatan  Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan menggunakan alatan Amali permainan kanak-kanak Mempraktikan permainan kanak-kanak mengikut kategori berikut:  Permainan kategori Sasaran  Permainan kategori Pukulan  Permainan kategori Jaring/ Dinding  Permainan kategori Serangan/ Kawasan Pengurusan dan pengelolaan permainan    Pengurusan dan kawalan kelas Keselamatan peralatan.

Skylight Publishing Inc. (1999). R. (2001). Active Teaching Buckingham: Open University Press.. . (2000). Belmont.I. Physical Children. (2005). California:Wadsworth Publishing Co. Colvin. IL. (1997). & Lawrence. Dynamic physical education for elementary school children... Champaign: Human Kinetics. Bentong: PTS Professional. Orvirk. National Association for Sport and Physical (2001). Markos.P. Champaign. (1991). Menon. Moving & learning across the curiculum. ll.A.P. New York: Macmillan Publishing Co.V. How to integrate the curricula. Griffin. IL : Human Kinetics. Fogarty. Pica. Champaign. (2001). A. Permainan. Boston: Delmar Publishers.Y. & Butler. R. Champaign. research and practice. Buschner. W.: Thompson Delmar Learning. activities and theory. ) New York: McGraw-Hill. (1991).J. Experiences in movement with music. Nani (2005). T.al. Art fundamentals: Theory and practice (9th Ed.E. et.RUJUKAN Anderson. lagu & puisi kanak-kanak. (2006). (2000) Teaching the nuts and bolts of physical Education: Building basic movement skills.). Cooperative games and sports: Joyful activities for everyone (2nd ed.J. Champaign: Human Kinetics. Dauver. (1991). L. Illinois: IRI. IL : Human Kinetics.. Maude. Champaign. N.M. Orlick.G. Pica. R. SportPlay: A developmentally appropriate movement skill activities for 5-7 year olds. IL : Human Kinetics.. Teaching games for understanding: Theory. N. J. Pica. & Pangrazi R. Integrating music into the classroom. & Walker.. (1994) Teaching children movement concepts and skills. IL : Human Kinetics. C. V. J.E. Special themes for moving & learning. O. P. R. P.

ppdhl.ausport.pdf http://csub.easyvectors.pdf http://www.htm http://www.net/v2/images/fbfiles/files/TGFU_For_Australian.com http://www.com http://gigglepotz.com http://www.pdf http://www.tgfu.edu/~nbailey/powerpoint345/Chapter_03.htm http://www.htp fundamentalmovement.freevectorfinder.Isessp.com http://www.wetpaint.in..gov.com .org.au/participating/coaches/tools/Activity Cards http://www.co.abcteach.people-clipart.thekidzpage http://www.clker.uk/library/dokuments/Fundamental_skills-striking_with_an_implement.com http://www.steps-pd.newhorizons..abcteach.co.reofeebid.clipartguide.com/.gov.doe.ppt http://www.akidsheart.uk/fms./teaching-games-for-understanding http://www.peacefulplaygrounds.au/about/publications/catalogue http://www.com/directory/clip_art/kidspeople/kids_at_play http://dc.org/strategies/arts/dickinson_lrnarts.com/pe_manipulative_skills/manip_throwing_catching.net http://www.ausport.nz gigglepotz.com http://www.http://www.com http://www.gov/standards/AcademicStandards/PrintLibrary/docs-physed//11-508Physical_Education http://www.humankinetics.com http://www.com/fundamental.sparc.com http://www.

Edu. UPM Bac. LILY ROZITA BT MOHAMAD Pensyarah Institut Perguruan Perlis Jalan Behor Pulai 01000 Kangar Perlis izor_59@yahoo. UM Dr.(Sains Pertanian).Ed (Sisiology Education). UPM Sijil Perguruan Asas (Kemahiran Hidup (Pertanian). (Geografi dan Bahasa Melayu). Seni). MPIK Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Jasmani (9 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (21 tahun) . NORIATI BINTI A. UM Diploma Pendidikan (Geografi dan Bahasa Melayu).com Kelulusan: Bac. MPIK Sijil Perguruan Asas (Pengajian Inggeris & Pend. MPTI PN. MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan: PhD. UM BA.Pend. UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan). UM M.Hons.PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PJM3102 PERGERAKAN ASAS ) NAMA Dr. (Sports Science). (Sosiolinguistik). UM Sijil Perguruan Khas (PJ). RASHID Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan PhD.(Pendidikan Teknik Vokasional).

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->