PR ROGR RAM P PENSI ISWAZ ZAHA AN GU URU ( (PPG

)
MOD PENDI IDIKAN N JAR RAK JA AUH

IJAZ ZAH SARJANA A MUDA A PERG GURUAN N DENG GAN KE EPUJIA AN

MODUL PE ENDIDIKAN J JASMA ANI

PJM3102

PERG GERAK KAN AS SAS

INST TITUT PEND DIDIKAN GU URU KEMENTERIAN N PELAJAR RAN MALAY YSIA ARA AS 1, ENTER RPRISE BU UILDING 3, ERSIARAN A APEC, BLOK 2200, PE CYBER 6, 63000 CYBERJA AYA kuat kuasa pada Jun 2 2011 Berk

d dan negara a. Kementerian Pelajaran Malaysia. dan memelihara demok kratik. m a suatu masyarak kat yang bersatu padu.h Pendidik kan Keban ngsaan Falsafah Pendid dikan di Ma alaysia adalah suatu u usaha be erterusan ke k arah mempe erkembang gkan lagi potensi in ndividu secara menyeluruh dan be ersepadu untuk mew wujudkan insan yan ng seimbang dan harmon nis dari segi inte elek. ilustrasi dan n kandungan buku b ini dalam m apa-apa juga a bentuk dan dengan apa a-apa cara pun n. mas syarakat. Ce etakan Jun 20 011 Kementerian Pelajaran n Malaysia Hak cipta te erpelihara. . bersedia a menjunju ung aspiras si negara serta s meny yanjung saintifik warisan kebuday yaan negar ra. Falsafah h Pendidik kan Guru Guru yang ber rpekerti mulia. bertang ggungjawa ab. mekanik. berak khlak penget mulia. Kec cuali untuk tuju uan pendidikan yang tidak ada kepe entingan kom mersial. dan berdisiplin. ra akaman atau cara c lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Re ektor Institut Pendidikan P Gu uru. menjam min perkem mbangan in ndividu. Usaha ini adalah bagi i melahirk kan rakya at Malaysi ia yang berilmu tahuan. i . progresif. roha ani. fotokopi. tida ak dibenarka an sesiapa mengeluark kan atau men ngulang mana a-mana bahag gian artikel. sama ada secara elektron nik. emos si. m berpandangan progres sif dan k. dan be erkeupayaa an mencap pai kesejah hteraan diri se erta memb beri sumb bangan te erhadap keharmonia k an dan kemak kmuran kelu uarga. berketr rampilan. dan jasmani berdas sarkan kepercayaan dan d kepatu uhan kepa ada Tuhan.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii . MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT. IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN.MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU.

xi 1 – 36 Tajuk 2 : Pengajaran dan pembelajaran kemahiran 37 – 58 pergerakan asas 2.4 Pengajaran dan pembelajaran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor menggunakan pelbagai jenis alatan Tajuk 3 : Permainan kanak-kanak 3.2 Kaedah dan teknik 2.1 Konsep.KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Notis Hak Pengarang Kandungan Kata Alu-aluan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Isi Utama Mengikut Pro Forma Kursus Tajuk 1 : Konsep pergerakan asas 1.1 Pengertian 1.2 Kepentingan 59 – 78 iii .4 Aktiviti Pergerakan Asas MUKA SURAT i i ii iii .1 Strategi 2.3 Pengajaran dan pembelajaran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tanpa alatan 2. matlamat dan objektif 3.3 Pergerakan asas bersama alatan 1.2 Jenis pergerakan asas 1.vii viii ix x .iv v vi .

1 Pengurusan dan kawalan kelas 4.1 Penilaian permainan kanak-kanak 5.Model Bunker & Thorpe 1982 3. kawasan & pelajar 4.3 Pengenalan dan konsep model 3.3 Pengelolaan permainan kanak-kanak 81 .2 Keselamatan peralatan.4 Kategori dan jenis-jenis permainan kanak-kanak Tajuk 4 : Pengurusan dan pengelolaan permainan kanak-kanak 4.88 79 – 80 Tajuk 5 : Teknik penilaian 5.2 Jenis bateri ujian Rujukan Ikon Lampiran A iv .

PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Di samping itu sesi perbincangan akan diadakan bersama pensyarah semasa sesi tutorial atau rakan anda melalui email dan pembelajaran dalam talian. sumber-sumber pembelajaran. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Pembelajaran berlaku melalui pembacaan modul ini. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. dan masa anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. vi . Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. 2. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 1. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Modul ini merangkumi semua tajuk yang terkandung dalam Pro Forma Kursus Pergerakan Asas (PJM3102). Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda.

Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 5. vii . 4. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. 6. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 7. Teliti maklumat yang diterima. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda.3.

kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas. locomotor and non-locomotor movements. Dengan adanya panduan ini diharapkan para pelajar PISMP dapat melengkapkan kursus ini dengan sebaik mungkin. Topik keenam meliputi teknik dan jenis bateri penilaian permainan kanak-kanak.Topik ketiga meliputi konsep.PENGENALAN Modul kursus PJM 3102 Pergerakan Asas ini dibina bagi membantu guru pelatih yang mengikuti Program Pensiswazahan Guru ( PPG ). This course also stresses on types of games which are suitable to different age groups. Topik kedua melibatkan strategi. PJM 3102 Fundamental Movement being made for guideline those who will complete their PISMP programme. keselamatan peralatan. This course includes the knowledge and acquiring of fundamental movement skills. Topik pertama meliputi konsep Pergerakan Asas yang merangkumi pengertian pergerakan asas. Topik kelima berkaitan pengurusan dan pengelolaan permainan yang meliputi pengurusan dan kawalan kelas. jenis pergerakan asas dan pergerakan bersama alatan. Topik keempat meliputi pengenalan dan konsep model Bunker dan Thorpe 1982 serta kategori dan jenis-jenis permainan mengikut model tersebut . viii . kawasan dan pelajar serta serta tatacara pengelolaan permainan. matlamat dan objektif permainan kanak-kanak serta kepentingannya. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. Modul ini meliputi lima topik.

ix . (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Jumlah Jam Interaksi Bersemuka Teori 1 2 3 4 5 Konsep Pergerakan Asas Aktiviti Pergerakan Asas Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Pergerakan Asas Permainan kanak-kanak Model Bunker dan Thorpe 1982 Permainan kanak-kanak mengikut kategori Pengurusan dan pengelolaan permainan Teknik penilaian 3(1+2) 2 2 2 2 2 10 Amali 2 2 2 2 2 10 11 6 1 31 6 55 15 10 5 35 10 75 Bil. Tajuk/Topik Modul (jam) Jumlah Jam *Ujian Amali akan dijalankan luar daripada peruntukkan masa interaksi.AGIHAN TAJUK KOD KURSUS NAMA KURSUS : : PJM3102 PERGERAKAN ASAS Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.

kawasan. matlamat dan objektif  Kepentingan Model Bunker dan Thorpe 1982  Pengenalan dan konsep model  Kategori dan jenis-jenis permainan Pengurusan dan pengelolaan permainan kanak-kanak  Pengurusan dan kawalan kelas  Keselamatan peralatan.Isi Utama Mengikut Pro Forma Kursus Tajuk Teori 1 Konsep pergerakan asas  Pengertian  Jenis pergerakan asas  Pergerakan bersama peralatan Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas  Strategi  Kaedah dan teknik Permainan kanak-kanak  Konsep. pelajar  Tatacara pengelolaan permainan Teknik penilaian  Penilaian permainan kanak-kanak  Jenis bateri ujian Jumlah 1 Amali Aktiviti pergerakan asas  Pergerakan bukan lokomotor  Pergerakan lokomotor 8 3 Kandungan Jam 2 2 3 1 4 4 5 3 6 2 15 jam x .

2 Aktiviti pergerakan asas dengan menggunakan pelbagai jenis peralatan  Bulat  Leper  Panjang Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas  Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tanpa alatan  Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan menggunakan alatan Amali permainan kanak-kanak Mempraktikan permainan kanak-kanak mengikut kategori berikut:  Permainan kategori Sasaran  Permainan kategori Pukulan  Permainan kategori Jaring/ Dinding  Permainan kategori Serangan/ Kawasan Pengurusan dan pengelolaan permainan    Pengurusan dan kawalan kelas Keselamatan peralatan. pelajar Pengelolaan permainan 4 3 8 4 20 5 12 6 Teknik Penilaian    Penilaian permainan kanak-kanak Jenis bateri ujian Amali ujian Jumlah Jumlah Keseluruhan 8 60 jam 75 jam xi . kawasan.

G. Orvirk.RUJUKAN Anderson. W. Bentong: PTS Professional. ) New York: McGraw-Hill. R. Boston: Delmar Publishers. P. Fogarty. research and practice. Integrating music into the classroom. National Association for Sport and Physical (2001).M. Colvin. Dauver. Special themes for moving & learning. Champaign: Human Kinetics. Dynamic physical education for elementary school children. Champaign: Human Kinetics.E.. Art fundamentals: Theory and practice (9th Ed. J.E.: Thompson Delmar Learning. IL : Human Kinetics. Cooperative games and sports: Joyful activities for everyone (2nd ed. Belmont.al. lagu & puisi kanak-kanak.J. V. Experiences in movement with music.J. Orlick. R. Champaign. (1991).P. Teaching games for understanding: Theory.. N. IL.A. Nani (2005). Buschner.. SportPlay: A developmentally appropriate movement skill activities for 5-7 year olds.Y. Champaign. Illinois: IRI. (1991). & Butler. (2001). (1997). IL : Human Kinetics. Menon. How to integrate the curricula. (2000) Teaching the nuts and bolts of physical Education: Building basic movement skills.P. Griffin. R. New York: Macmillan Publishing Co.I. (1994) Teaching children movement concepts and skills. Physical Children. J. ll. (2006). (2005). N. Permainan. & Lawrence. activities and theory. Champaign. Active Teaching Buckingham: Open University Press. O. Moving & learning across the curiculum.Skylight Publishing Inc.. Pica. IL : Human Kinetics. (1999). Pica. R. (1991). IL : Human Kinetics. California:Wadsworth Publishing Co. L. Pica. Champaign. & Walker.V. A. C.).. (2000). Maude. & Pangrazi R. Markos. .. (2001). T. P. et.

ausport.doe.uk/library/dokuments/Fundamental_skills-striking_with_an_implement.pdf http://csub.htm http://www.abcteach.gov/standards/AcademicStandards/PrintLibrary/docs-physed//11-508Physical_Education http://www.com/.abcteach.thekidzpage http://www.tgfu.clker.com http://www.com http://www.Isessp.net http://www.reofeebid./teaching-games-for-understanding http://www.net/v2/images/fbfiles/files/TGFU_For_Australian.easyvectors.pdf http://www.com http://www..gov.people-clipart.com .clipartguide.com http://www.htm http://www.pdf http://www.sparc.steps-pd.org/strategies/arts/dickinson_lrnarts.peacefulplaygrounds.com/pe_manipulative_skills/manip_throwing_catching.au/about/publications/catalogue http://www.freevectorfinder.wetpaint.nz gigglepotz.akidsheart.uk/fms.edu/~nbailey/powerpoint345/Chapter_03.com/fundamental.co.ppt http://www.co.au/participating/coaches/tools/Activity Cards http://www.in.com http://www..com http://www.http://www.newhorizons.humankinetics.com http://www.com/directory/clip_art/kidspeople/kids_at_play http://dc.gov.com http://www.ppdhl.org.com http://gigglepotz.htp fundamentalmovement.ausport.

UPM Sijil Perguruan Asas (Kemahiran Hidup (Pertanian). UM Dr. MPIK Sijil Perguruan Asas (Pengajian Inggeris & Pend.(Sains Pertanian).(Pendidikan Teknik Vokasional). NORIATI BINTI A. LILY ROZITA BT MOHAMAD Pensyarah Institut Perguruan Perlis Jalan Behor Pulai 01000 Kangar Perlis izor_59@yahoo. MPIK Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Jasmani (9 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (21 tahun) . UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan). MPTI PN. UPM Bac. (Sports Science). MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan: PhD. UM Diploma Pendidikan (Geografi dan Bahasa Melayu). (Geografi dan Bahasa Melayu). UM Sijil Perguruan Khas (PJ).Edu.com Kelulusan: Bac. RASHID Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan PhD. UM M. Seni).Pend.Ed (Sisiology Education). UM BA.PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PJM3102 PERGERAKAN ASAS ) NAMA Dr.Hons. (Sosiolinguistik).

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful