PR ROGR RAM P PENSI ISWAZ ZAHA AN GU URU ( (PPG

)
MOD PENDI IDIKAN N JAR RAK JA AUH

IJAZ ZAH SARJANA A MUDA A PERG GURUAN N DENG GAN KE EPUJIA AN

MODUL PE ENDIDIKAN J JASMA ANI

PJM3102

PERG GERAK KAN AS SAS

INST TITUT PEND DIDIKAN GU URU KEMENTERIAN N PELAJAR RAN MALAY YSIA ARA AS 1, ENTER RPRISE BU UILDING 3, ERSIARAN A APEC, BLOK 2200, PE CYBER 6, 63000 CYBERJA AYA kuat kuasa pada Jun 2 2011 Berk

ilustrasi dan n kandungan buku b ini dalam m apa-apa juga a bentuk dan dengan apa a-apa cara pun n. Usaha ini adalah bagi i melahirk kan rakya at Malaysi ia yang berilmu tahuan. . tida ak dibenarka an sesiapa mengeluark kan atau men ngulang mana a-mana bahag gian artikel. fotokopi. menjam min perkem mbangan in ndividu. roha ani. emos si. dan be erkeupayaa an mencap pai kesejah hteraan diri se erta memb beri sumb bangan te erhadap keharmonia k an dan kemak kmuran kelu uarga. Ce etakan Jun 20 011 Kementerian Pelajaran n Malaysia Hak cipta te erpelihara. dan berdisiplin. i . dan jasmani berdas sarkan kepercayaan dan d kepatu uhan kepa ada Tuhan. d dan negara a. mekanik. m a suatu masyarak kat yang bersatu padu. dan memelihara demok kratik. berak khlak penget mulia. berketr rampilan. sama ada secara elektron nik. progresif. ra akaman atau cara c lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Re ektor Institut Pendidikan P Gu uru. Kementerian Pelajaran Malaysia. m berpandangan progres sif dan k. Kec cuali untuk tuju uan pendidikan yang tidak ada kepe entingan kom mersial.h Pendidik kan Keban ngsaan Falsafah Pendid dikan di Ma alaysia adalah suatu u usaha be erterusan ke k arah mempe erkembang gkan lagi potensi in ndividu secara menyeluruh dan be ersepadu untuk mew wujudkan insan yan ng seimbang dan harmon nis dari segi inte elek. mas syarakat. bersedia a menjunju ung aspiras si negara serta s meny yanjung saintifik warisan kebuday yaan negar ra. Falsafah h Pendidik kan Guru Guru yang ber rpekerti mulia. bertang ggungjawa ab.

MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU. IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN.MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii .

3 Pergerakan asas bersama alatan 1.xi 1 – 36 Tajuk 2 : Pengajaran dan pembelajaran kemahiran 37 – 58 pergerakan asas 2.2 Kaedah dan teknik 2.1 Konsep.2 Kepentingan 59 – 78 iii .4 Aktiviti Pergerakan Asas MUKA SURAT i i ii iii .1 Pengertian 1.4 Pengajaran dan pembelajaran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor menggunakan pelbagai jenis alatan Tajuk 3 : Permainan kanak-kanak 3.1 Strategi 2.iv v vi .2 Jenis pergerakan asas 1. matlamat dan objektif 3.KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Notis Hak Pengarang Kandungan Kata Alu-aluan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Isi Utama Mengikut Pro Forma Kursus Tajuk 1 : Konsep pergerakan asas 1.3 Pengajaran dan pembelajaran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tanpa alatan 2.vii viii ix x .

Model Bunker & Thorpe 1982 3. kawasan & pelajar 4.4 Kategori dan jenis-jenis permainan kanak-kanak Tajuk 4 : Pengurusan dan pengelolaan permainan kanak-kanak 4.1 Penilaian permainan kanak-kanak 5.3 Pengenalan dan konsep model 3.88 79 – 80 Tajuk 5 : Teknik penilaian 5.3 Pengelolaan permainan kanak-kanak 81 .1 Pengurusan dan kawalan kelas 4.2 Keselamatan peralatan.2 Jenis bateri ujian Rujukan Ikon Lampiran A iv .

Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Di samping itu sesi perbincangan akan diadakan bersama pensyarah semasa sesi tutorial atau rakan anda melalui email dan pembelajaran dalam talian. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Modul ini merangkumi semua tajuk yang terkandung dalam Pro Forma Kursus Pergerakan Asas (PJM3102). Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Pembelajaran berlaku melalui pembacaan modul ini. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. dan masa anda. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. 2. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. vi . Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. 1. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. sumber-sumber pembelajaran. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran.

vii .3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 7. 5. 6. 4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Teliti maklumat yang diterima. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna.

PJM 3102 Fundamental Movement being made for guideline those who will complete their PISMP programme. Topik kelima berkaitan pengurusan dan pengelolaan permainan yang meliputi pengurusan dan kawalan kelas. matlamat dan objektif permainan kanak-kanak serta kepentingannya. Topik keenam meliputi teknik dan jenis bateri penilaian permainan kanak-kanak. This course includes the knowledge and acquiring of fundamental movement skills. Dengan adanya panduan ini diharapkan para pelajar PISMP dapat melengkapkan kursus ini dengan sebaik mungkin. locomotor and non-locomotor movements. jenis pergerakan asas dan pergerakan bersama alatan. Topik kedua melibatkan strategi.Topik ketiga meliputi konsep. Topik keempat meliputi pengenalan dan konsep model Bunker dan Thorpe 1982 serta kategori dan jenis-jenis permainan mengikut model tersebut . Topik pertama meliputi konsep Pergerakan Asas yang merangkumi pengertian pergerakan asas. kawasan dan pelajar serta serta tatacara pengelolaan permainan. viii . Modul ini meliputi lima topik. This course also stresses on types of games which are suitable to different age groups.PENGENALAN Modul kursus PJM 3102 Pergerakan Asas ini dibina bagi membantu guru pelatih yang mengikuti Program Pensiswazahan Guru ( PPG ). keselamatan peralatan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives.

ix .AGIHAN TAJUK KOD KURSUS NAMA KURSUS : : PJM3102 PERGERAKAN ASAS Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Tajuk/Topik Modul (jam) Jumlah Jam *Ujian Amali akan dijalankan luar daripada peruntukkan masa interaksi. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Jumlah Jam Interaksi Bersemuka Teori 1 2 3 4 5 Konsep Pergerakan Asas Aktiviti Pergerakan Asas Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Pergerakan Asas Permainan kanak-kanak Model Bunker dan Thorpe 1982 Permainan kanak-kanak mengikut kategori Pengurusan dan pengelolaan permainan Teknik penilaian 3(1+2) 2 2 2 2 2 10 Amali 2 2 2 2 2 10 11 6 1 31 6 55 15 10 5 35 10 75 Bil.

Isi Utama Mengikut Pro Forma Kursus Tajuk Teori 1 Konsep pergerakan asas  Pengertian  Jenis pergerakan asas  Pergerakan bersama peralatan Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas  Strategi  Kaedah dan teknik Permainan kanak-kanak  Konsep. pelajar  Tatacara pengelolaan permainan Teknik penilaian  Penilaian permainan kanak-kanak  Jenis bateri ujian Jumlah 1 Amali Aktiviti pergerakan asas  Pergerakan bukan lokomotor  Pergerakan lokomotor 8 3 Kandungan Jam 2 2 3 1 4 4 5 3 6 2 15 jam x . kawasan. matlamat dan objektif  Kepentingan Model Bunker dan Thorpe 1982  Pengenalan dan konsep model  Kategori dan jenis-jenis permainan Pengurusan dan pengelolaan permainan kanak-kanak  Pengurusan dan kawalan kelas  Keselamatan peralatan.

pelajar Pengelolaan permainan 4 3 8 4 20 5 12 6 Teknik Penilaian    Penilaian permainan kanak-kanak Jenis bateri ujian Amali ujian Jumlah Jumlah Keseluruhan 8 60 jam 75 jam xi .2 Aktiviti pergerakan asas dengan menggunakan pelbagai jenis peralatan  Bulat  Leper  Panjang Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas  Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tanpa alatan  Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan menggunakan alatan Amali permainan kanak-kanak Mempraktikan permainan kanak-kanak mengikut kategori berikut:  Permainan kategori Sasaran  Permainan kategori Pukulan  Permainan kategori Jaring/ Dinding  Permainan kategori Serangan/ Kawasan Pengurusan dan pengelolaan permainan    Pengurusan dan kawalan kelas Keselamatan peralatan. kawasan.

Orlick.. Boston: Delmar Publishers.Skylight Publishing Inc. IL : Human Kinetics. P. IL : Human Kinetics. Buschner. Markos. et. R. Integrating music into the classroom. Teaching games for understanding: Theory. Colvin. Fogarty.J. Champaign. Dynamic physical education for elementary school children. activities and theory. Pica. P. (1991).P.E.: Thompson Delmar Learning. & Walker. IL. SportPlay: A developmentally appropriate movement skill activities for 5-7 year olds. Pica. Menon.M.J. (1991). O. Pica. New York: Macmillan Publishing Co. Belmont. Maude. (1994) Teaching children movement concepts and skills. Champaign. How to integrate the curricula. (1999). R. R. (2006). Moving & learning across the curiculum. T. (2000).. Orvirk.E. ) New York: McGraw-Hill..G. National Association for Sport and Physical (2001).I. & Butler.P.. Permainan. W.al.Y. Special themes for moving & learning. & Pangrazi R. (1997). (2001). Champaign: Human Kinetics. A. (1991). V. (2005).). J. research and practice.. J. Active Teaching Buckingham: Open University Press. C. California:Wadsworth Publishing Co. IL : Human Kinetics.. Nani (2005). Art fundamentals: Theory and practice (9th Ed. IL : Human Kinetics. R. & Lawrence. N. Physical Children. Experiences in movement with music. lagu & puisi kanak-kanak. Champaign: Human Kinetics. (2001). Cooperative games and sports: Joyful activities for everyone (2nd ed. L. Champaign. N. Dauver.A. Bentong: PTS Professional. (2000) Teaching the nuts and bolts of physical Education: Building basic movement skills. Griffin. . Illinois: IRI. ll. Champaign.V.RUJUKAN Anderson.

in.akidsheart.com/fundamental.org.pdf http://www.com http://www.com http://www.com http://www.Isessp.org/strategies/arts/dickinson_lrnarts.easyvectors.ausport.edu/~nbailey/powerpoint345/Chapter_03.com/pe_manipulative_skills/manip_throwing_catching.uk/fms.tgfu.au/about/publications/catalogue http://www./teaching-games-for-understanding http://www.gov.abcteach.newhorizons.humankinetics.people-clipart.com http://www.au/participating/coaches/tools/Activity Cards http://www.htm http://www.wetpaint.uk/library/dokuments/Fundamental_skills-striking_with_an_implement.pdf http://www.clker.http://www.com .freevectorfinder.nz gigglepotz.com http://www.ppt http://www.sparc.clipartguide.net http://www.htp fundamentalmovement.steps-pd.com/.ppdhl.ausport.gov.co.doe..htm http://www.co.gov/standards/AcademicStandards/PrintLibrary/docs-physed//11-508Physical_Education http://www.com http://www.com http://gigglepotz.peacefulplaygrounds..reofeebid.thekidzpage http://www.net/v2/images/fbfiles/files/TGFU_For_Australian.com/directory/clip_art/kidspeople/kids_at_play http://dc.abcteach.com http://www.com http://www.pdf http://csub.

(Sosiolinguistik). (Geografi dan Bahasa Melayu). UM BA. UM Diploma Pendidikan (Geografi dan Bahasa Melayu).PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PJM3102 PERGERAKAN ASAS ) NAMA Dr. MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan: PhD. UM Sijil Perguruan Khas (PJ). MPIK Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Jasmani (9 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (21 tahun) . UM M. LILY ROZITA BT MOHAMAD Pensyarah Institut Perguruan Perlis Jalan Behor Pulai 01000 Kangar Perlis izor_59@yahoo. NORIATI BINTI A. UPM Sijil Perguruan Asas (Kemahiran Hidup (Pertanian). Seni).Pend. UPM Bac.com Kelulusan: Bac. UM Dr. UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan). (Sports Science). MPIK Sijil Perguruan Asas (Pengajian Inggeris & Pend. RASHID Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan PhD.Edu.Ed (Sisiology Education).(Sains Pertanian). MPTI PN.Hons.(Pendidikan Teknik Vokasional).

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful