PR ROGR RAM P PENSI ISWAZ ZAHA AN GU URU ( (PPG

)
MOD PENDI IDIKAN N JAR RAK JA AUH

IJAZ ZAH SARJANA A MUDA A PERG GURUAN N DENG GAN KE EPUJIA AN

MODUL PE ENDIDIKAN J JASMA ANI

PJM3102

PERG GERAK KAN AS SAS

INST TITUT PEND DIDIKAN GU URU KEMENTERIAN N PELAJAR RAN MALAY YSIA ARA AS 1, ENTER RPRISE BU UILDING 3, ERSIARAN A APEC, BLOK 2200, PE CYBER 6, 63000 CYBERJA AYA kuat kuasa pada Jun 2 2011 Berk

dan memelihara demok kratik. m a suatu masyarak kat yang bersatu padu. mekanik. Kementerian Pelajaran Malaysia. berak khlak penget mulia. dan jasmani berdas sarkan kepercayaan dan d kepatu uhan kepa ada Tuhan. d dan negara a. ilustrasi dan n kandungan buku b ini dalam m apa-apa juga a bentuk dan dengan apa a-apa cara pun n. dan be erkeupayaa an mencap pai kesejah hteraan diri se erta memb beri sumb bangan te erhadap keharmonia k an dan kemak kmuran kelu uarga. roha ani. emos si. progresif. Falsafah h Pendidik kan Guru Guru yang ber rpekerti mulia. Usaha ini adalah bagi i melahirk kan rakya at Malaysi ia yang berilmu tahuan. mas syarakat. fotokopi. dan berdisiplin. m berpandangan progres sif dan k. Ce etakan Jun 20 011 Kementerian Pelajaran n Malaysia Hak cipta te erpelihara. tida ak dibenarka an sesiapa mengeluark kan atau men ngulang mana a-mana bahag gian artikel. bersedia a menjunju ung aspiras si negara serta s meny yanjung saintifik warisan kebuday yaan negar ra. ra akaman atau cara c lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Re ektor Institut Pendidikan P Gu uru. i . berketr rampilan.h Pendidik kan Keban ngsaan Falsafah Pendid dikan di Ma alaysia adalah suatu u usaha be erterusan ke k arah mempe erkembang gkan lagi potensi in ndividu secara menyeluruh dan be ersepadu untuk mew wujudkan insan yan ng seimbang dan harmon nis dari segi inte elek. bertang ggungjawa ab. Kec cuali untuk tuju uan pendidikan yang tidak ada kepe entingan kom mersial. . menjam min perkem mbangan in ndividu. sama ada secara elektron nik.

MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT. IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN.MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU.

2 Kepentingan 59 – 78 iii . matlamat dan objektif 3.KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Notis Hak Pengarang Kandungan Kata Alu-aluan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Isi Utama Mengikut Pro Forma Kursus Tajuk 1 : Konsep pergerakan asas 1.1 Strategi 2.vii viii ix x .2 Jenis pergerakan asas 1.4 Pengajaran dan pembelajaran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor menggunakan pelbagai jenis alatan Tajuk 3 : Permainan kanak-kanak 3.3 Pengajaran dan pembelajaran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tanpa alatan 2.3 Pergerakan asas bersama alatan 1.2 Kaedah dan teknik 2.1 Konsep.iv v vi .4 Aktiviti Pergerakan Asas MUKA SURAT i i ii iii .xi 1 – 36 Tajuk 2 : Pengajaran dan pembelajaran kemahiran 37 – 58 pergerakan asas 2.1 Pengertian 1.

1 Pengurusan dan kawalan kelas 4. kawasan & pelajar 4.4 Kategori dan jenis-jenis permainan kanak-kanak Tajuk 4 : Pengurusan dan pengelolaan permainan kanak-kanak 4.2 Jenis bateri ujian Rujukan Ikon Lampiran A iv .88 79 – 80 Tajuk 5 : Teknik penilaian 5.3 Pengenalan dan konsep model 3.1 Penilaian permainan kanak-kanak 5.2 Keselamatan peralatan.Model Bunker & Thorpe 1982 3.3 Pengelolaan permainan kanak-kanak 81 .

Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Modul ini merangkumi semua tajuk yang terkandung dalam Pro Forma Kursus Pergerakan Asas (PJM3102). Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Di samping itu sesi perbincangan akan diadakan bersama pensyarah semasa sesi tutorial atau rakan anda melalui email dan pembelajaran dalam talian. Pembelajaran berlaku melalui pembacaan modul ini. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. dan masa anda.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. 2. 1. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. vi . Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. sumber-sumber pembelajaran. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya.

Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 7. 6. vii . Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Teliti maklumat yang diterima. 5. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna.3. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 4.

This course also stresses on types of games which are suitable to different age groups. Topik keenam meliputi teknik dan jenis bateri penilaian permainan kanak-kanak. PJM 3102 Fundamental Movement being made for guideline those who will complete their PISMP programme. Modul ini meliputi lima topik. keselamatan peralatan. Dengan adanya panduan ini diharapkan para pelajar PISMP dapat melengkapkan kursus ini dengan sebaik mungkin. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. viii . kawasan dan pelajar serta serta tatacara pengelolaan permainan. Topik keempat meliputi pengenalan dan konsep model Bunker dan Thorpe 1982 serta kategori dan jenis-jenis permainan mengikut model tersebut . Topik pertama meliputi konsep Pergerakan Asas yang merangkumi pengertian pergerakan asas. locomotor and non-locomotor movements. Topik kedua melibatkan strategi. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas. jenis pergerakan asas dan pergerakan bersama alatan. This course includes the knowledge and acquiring of fundamental movement skills.Topik ketiga meliputi konsep.PENGENALAN Modul kursus PJM 3102 Pergerakan Asas ini dibina bagi membantu guru pelatih yang mengikuti Program Pensiswazahan Guru ( PPG ). Topik kelima berkaitan pengurusan dan pengelolaan permainan yang meliputi pengurusan dan kawalan kelas. matlamat dan objektif permainan kanak-kanak serta kepentingannya.

(Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Jumlah Jam Interaksi Bersemuka Teori 1 2 3 4 5 Konsep Pergerakan Asas Aktiviti Pergerakan Asas Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Pergerakan Asas Permainan kanak-kanak Model Bunker dan Thorpe 1982 Permainan kanak-kanak mengikut kategori Pengurusan dan pengelolaan permainan Teknik penilaian 3(1+2) 2 2 2 2 2 10 Amali 2 2 2 2 2 10 11 6 1 31 6 55 15 10 5 35 10 75 Bil. Tajuk/Topik Modul (jam) Jumlah Jam *Ujian Amali akan dijalankan luar daripada peruntukkan masa interaksi. ix .AGIHAN TAJUK KOD KURSUS NAMA KURSUS : : PJM3102 PERGERAKAN ASAS Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.

matlamat dan objektif  Kepentingan Model Bunker dan Thorpe 1982  Pengenalan dan konsep model  Kategori dan jenis-jenis permainan Pengurusan dan pengelolaan permainan kanak-kanak  Pengurusan dan kawalan kelas  Keselamatan peralatan. kawasan.Isi Utama Mengikut Pro Forma Kursus Tajuk Teori 1 Konsep pergerakan asas  Pengertian  Jenis pergerakan asas  Pergerakan bersama peralatan Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas  Strategi  Kaedah dan teknik Permainan kanak-kanak  Konsep. pelajar  Tatacara pengelolaan permainan Teknik penilaian  Penilaian permainan kanak-kanak  Jenis bateri ujian Jumlah 1 Amali Aktiviti pergerakan asas  Pergerakan bukan lokomotor  Pergerakan lokomotor 8 3 Kandungan Jam 2 2 3 1 4 4 5 3 6 2 15 jam x .

2 Aktiviti pergerakan asas dengan menggunakan pelbagai jenis peralatan  Bulat  Leper  Panjang Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas  Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tanpa alatan  Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan menggunakan alatan Amali permainan kanak-kanak Mempraktikan permainan kanak-kanak mengikut kategori berikut:  Permainan kategori Sasaran  Permainan kategori Pukulan  Permainan kategori Jaring/ Dinding  Permainan kategori Serangan/ Kawasan Pengurusan dan pengelolaan permainan    Pengurusan dan kawalan kelas Keselamatan peralatan. pelajar Pengelolaan permainan 4 3 8 4 20 5 12 6 Teknik Penilaian    Penilaian permainan kanak-kanak Jenis bateri ujian Amali ujian Jumlah Jumlah Keseluruhan 8 60 jam 75 jam xi . kawasan.

Champaign: Human Kinetics. & Walker.I. (2006). Pica. N. Bentong: PTS Professional. & Butler. Champaign.. (1997). (2001). ) New York: McGraw-Hill.. et.). National Association for Sport and Physical (2001). Active Teaching Buckingham: Open University Press. L. Menon. Moving & learning across the curiculum. New York: Macmillan Publishing Co. research and practice.E. (1991).M.A. T.Y.. Integrating music into the classroom. Illinois: IRI. Physical Children.: Thompson Delmar Learning. Special themes for moving & learning. R. IL : Human Kinetics. Champaign. Maude. Champaign. (1994) Teaching children movement concepts and skills. How to integrate the curricula. J. Boston: Delmar Publishers. Orlick. Cooperative games and sports: Joyful activities for everyone (2nd ed. ll. Experiences in movement with music. IL : Human Kinetics.Skylight Publishing Inc. (1991). Dauver. P. R. C.J. O. Champaign. (2000). Pica. (2005). P.V.G. Art fundamentals: Theory and practice (9th Ed. IL : Human Kinetics. Dynamic physical education for elementary school children. . Teaching games for understanding: Theory. N. Buschner. Permainan. Markos. (1991). Nani (2005).al. lagu & puisi kanak-kanak. Pica. J. & Lawrence.P.. & Pangrazi R.E.. IL : Human Kinetics. R. (2001).P. SportPlay: A developmentally appropriate movement skill activities for 5-7 year olds. activities and theory. Belmont. Champaign: Human Kinetics. (2000) Teaching the nuts and bolts of physical Education: Building basic movement skills. Orvirk. Griffin. Colvin.J. R. V. California:Wadsworth Publishing Co. A. W.RUJUKAN Anderson. Fogarty.. IL. (1999).

com http://www.com .easyvectors.steps-pd.org/strategies/arts/dickinson_lrnarts.com http://www.ausport.tgfu.reofeebid.abcteach.com http://www.thekidzpage http://www.com http://www.co.uk/fms.sparc.abcteach.com http://www.newhorizons.com http://www.htp fundamentalmovement.people-clipart.com http://www.co.uk/library/dokuments/Fundamental_skills-striking_with_an_implement.Isessp.ppt http://www.ausport.freevectorfinder.wetpaint.net http://www.htm http://www.com/directory/clip_art/kidspeople/kids_at_play http://dc.pdf http://www.http://www.pdf http://csub.net/v2/images/fbfiles/files/TGFU_For_Australian.htm http://www.nz gigglepotz.clipartguide.pdf http://www.au/about/publications/catalogue http://www.com http://www.com http://gigglepotz.org.akidsheart.com/fundamental.com/pe_manipulative_skills/manip_throwing_catching.com/.edu/~nbailey/powerpoint345/Chapter_03./teaching-games-for-understanding http://www.humankinetics.clker.au/participating/coaches/tools/Activity Cards http://www.gov/standards/AcademicStandards/PrintLibrary/docs-physed//11-508Physical_Education http://www.in.peacefulplaygrounds.gov.gov.doe...ppdhl.

(Geografi dan Bahasa Melayu).Hons. RASHID Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan PhD.com Kelulusan: Bac. MPIK Sijil Perguruan Asas (Pengajian Inggeris & Pend. UPM Sijil Perguruan Asas (Kemahiran Hidup (Pertanian).Pend.PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PJM3102 PERGERAKAN ASAS ) NAMA Dr. UM Dr. UM BA. LILY ROZITA BT MOHAMAD Pensyarah Institut Perguruan Perlis Jalan Behor Pulai 01000 Kangar Perlis izor_59@yahoo. UM Sijil Perguruan Khas (PJ). (Sosiolinguistik). UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan). MPTI PN.Edu.(Pendidikan Teknik Vokasional). UPM Bac.Ed (Sisiology Education). UM Diploma Pendidikan (Geografi dan Bahasa Melayu). MPIK Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Jasmani (9 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (21 tahun) . NORIATI BINTI A.(Sains Pertanian). UM M. (Sports Science). Seni). MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan: PhD.

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful