PR ROGR RAM P PENSI ISWAZ ZAHA AN GU URU ( (PPG

)
MOD PENDI IDIKAN N JAR RAK JA AUH

IJAZ ZAH SARJANA A MUDA A PERG GURUAN N DENG GAN KE EPUJIA AN

MODUL PE ENDIDIKAN J JASMA ANI

PJM3102

PERG GERAK KAN AS SAS

INST TITUT PEND DIDIKAN GU URU KEMENTERIAN N PELAJAR RAN MALAY YSIA ARA AS 1, ENTER RPRISE BU UILDING 3, ERSIARAN A APEC, BLOK 2200, PE CYBER 6, 63000 CYBERJA AYA kuat kuasa pada Jun 2 2011 Berk

dan memelihara demok kratik. Falsafah h Pendidik kan Guru Guru yang ber rpekerti mulia. mas syarakat. d dan negara a. emos si. dan jasmani berdas sarkan kepercayaan dan d kepatu uhan kepa ada Tuhan. mekanik. Usaha ini adalah bagi i melahirk kan rakya at Malaysi ia yang berilmu tahuan. berketr rampilan. Kementerian Pelajaran Malaysia. roha ani. bertang ggungjawa ab. menjam min perkem mbangan in ndividu. Kec cuali untuk tuju uan pendidikan yang tidak ada kepe entingan kom mersial. i . berak khlak penget mulia. tida ak dibenarka an sesiapa mengeluark kan atau men ngulang mana a-mana bahag gian artikel. . sama ada secara elektron nik. dan berdisiplin. bersedia a menjunju ung aspiras si negara serta s meny yanjung saintifik warisan kebuday yaan negar ra. Ce etakan Jun 20 011 Kementerian Pelajaran n Malaysia Hak cipta te erpelihara. progresif.h Pendidik kan Keban ngsaan Falsafah Pendid dikan di Ma alaysia adalah suatu u usaha be erterusan ke k arah mempe erkembang gkan lagi potensi in ndividu secara menyeluruh dan be ersepadu untuk mew wujudkan insan yan ng seimbang dan harmon nis dari segi inte elek. m a suatu masyarak kat yang bersatu padu. ra akaman atau cara c lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Re ektor Institut Pendidikan P Gu uru. ilustrasi dan n kandungan buku b ini dalam m apa-apa juga a bentuk dan dengan apa a-apa cara pun n. fotokopi. dan be erkeupayaa an mencap pai kesejah hteraan diri se erta memb beri sumb bangan te erhadap keharmonia k an dan kemak kmuran kelu uarga. m berpandangan progres sif dan k.

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii . IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

3 Pergerakan asas bersama alatan 1.2 Jenis pergerakan asas 1.1 Konsep.xi 1 – 36 Tajuk 2 : Pengajaran dan pembelajaran kemahiran 37 – 58 pergerakan asas 2.3 Pengajaran dan pembelajaran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tanpa alatan 2.1 Pengertian 1.iv v vi .KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Notis Hak Pengarang Kandungan Kata Alu-aluan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Isi Utama Mengikut Pro Forma Kursus Tajuk 1 : Konsep pergerakan asas 1.4 Pengajaran dan pembelajaran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor menggunakan pelbagai jenis alatan Tajuk 3 : Permainan kanak-kanak 3.4 Aktiviti Pergerakan Asas MUKA SURAT i i ii iii .2 Kaedah dan teknik 2.1 Strategi 2. matlamat dan objektif 3.2 Kepentingan 59 – 78 iii .vii viii ix x .

88 79 – 80 Tajuk 5 : Teknik penilaian 5.3 Pengenalan dan konsep model 3.4 Kategori dan jenis-jenis permainan kanak-kanak Tajuk 4 : Pengurusan dan pengelolaan permainan kanak-kanak 4.2 Keselamatan peralatan.1 Penilaian permainan kanak-kanak 5.Model Bunker & Thorpe 1982 3.3 Pengelolaan permainan kanak-kanak 81 . kawasan & pelajar 4.1 Pengurusan dan kawalan kelas 4.2 Jenis bateri ujian Rujukan Ikon Lampiran A iv .

Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. sumber-sumber pembelajaran. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Pembelajaran berlaku melalui pembacaan modul ini. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Modul ini merangkumi semua tajuk yang terkandung dalam Pro Forma Kursus Pergerakan Asas (PJM3102). 1. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. 2. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Di samping itu sesi perbincangan akan diadakan bersama pensyarah semasa sesi tutorial atau rakan anda melalui email dan pembelajaran dalam talian.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. dan masa anda. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. vi . Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.

4. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.3. 7. 6. 5. Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. Teliti maklumat yang diterima. vii . Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna.

PJM 3102 Fundamental Movement being made for guideline those who will complete their PISMP programme. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. Dengan adanya panduan ini diharapkan para pelajar PISMP dapat melengkapkan kursus ini dengan sebaik mungkin. matlamat dan objektif permainan kanak-kanak serta kepentingannya.PENGENALAN Modul kursus PJM 3102 Pergerakan Asas ini dibina bagi membantu guru pelatih yang mengikuti Program Pensiswazahan Guru ( PPG ). This course also stresses on types of games which are suitable to different age groups. Modul ini meliputi lima topik. Topik kelima berkaitan pengurusan dan pengelolaan permainan yang meliputi pengurusan dan kawalan kelas. kawasan dan pelajar serta serta tatacara pengelolaan permainan.Topik ketiga meliputi konsep. viii . Topik pertama meliputi konsep Pergerakan Asas yang merangkumi pengertian pergerakan asas. This course includes the knowledge and acquiring of fundamental movement skills. locomotor and non-locomotor movements. Topik kedua melibatkan strategi. keselamatan peralatan. Topik keenam meliputi teknik dan jenis bateri penilaian permainan kanak-kanak. Topik keempat meliputi pengenalan dan konsep model Bunker dan Thorpe 1982 serta kategori dan jenis-jenis permainan mengikut model tersebut . jenis pergerakan asas dan pergerakan bersama alatan.

AGIHAN TAJUK KOD KURSUS NAMA KURSUS : : PJM3102 PERGERAKAN ASAS Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Jumlah Jam Interaksi Bersemuka Teori 1 2 3 4 5 Konsep Pergerakan Asas Aktiviti Pergerakan Asas Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Pergerakan Asas Permainan kanak-kanak Model Bunker dan Thorpe 1982 Permainan kanak-kanak mengikut kategori Pengurusan dan pengelolaan permainan Teknik penilaian 3(1+2) 2 2 2 2 2 10 Amali 2 2 2 2 2 10 11 6 1 31 6 55 15 10 5 35 10 75 Bil. ix . Tajuk/Topik Modul (jam) Jumlah Jam *Ujian Amali akan dijalankan luar daripada peruntukkan masa interaksi.

matlamat dan objektif  Kepentingan Model Bunker dan Thorpe 1982  Pengenalan dan konsep model  Kategori dan jenis-jenis permainan Pengurusan dan pengelolaan permainan kanak-kanak  Pengurusan dan kawalan kelas  Keselamatan peralatan.Isi Utama Mengikut Pro Forma Kursus Tajuk Teori 1 Konsep pergerakan asas  Pengertian  Jenis pergerakan asas  Pergerakan bersama peralatan Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas  Strategi  Kaedah dan teknik Permainan kanak-kanak  Konsep. pelajar  Tatacara pengelolaan permainan Teknik penilaian  Penilaian permainan kanak-kanak  Jenis bateri ujian Jumlah 1 Amali Aktiviti pergerakan asas  Pergerakan bukan lokomotor  Pergerakan lokomotor 8 3 Kandungan Jam 2 2 3 1 4 4 5 3 6 2 15 jam x . kawasan.

2 Aktiviti pergerakan asas dengan menggunakan pelbagai jenis peralatan  Bulat  Leper  Panjang Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas  Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tanpa alatan  Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan menggunakan alatan Amali permainan kanak-kanak Mempraktikan permainan kanak-kanak mengikut kategori berikut:  Permainan kategori Sasaran  Permainan kategori Pukulan  Permainan kategori Jaring/ Dinding  Permainan kategori Serangan/ Kawasan Pengurusan dan pengelolaan permainan    Pengurusan dan kawalan kelas Keselamatan peralatan. kawasan. pelajar Pengelolaan permainan 4 3 8 4 20 5 12 6 Teknik Penilaian    Penilaian permainan kanak-kanak Jenis bateri ujian Amali ujian Jumlah Jumlah Keseluruhan 8 60 jam 75 jam xi .

Maude. Moving & learning across the curiculum.E.. (1997).P. O.V. IL : Human Kinetics.E. W. Griffin. C. Champaign. (1994) Teaching children movement concepts and skills. (1991). ) New York: McGraw-Hill. IL : Human Kinetics. Experiences in movement with music.). Pica. T. R.. Orvirk. Active Teaching Buckingham: Open University Press. Bentong: PTS Professional. V. R. Boston: Delmar Publishers. J. Teaching games for understanding: Theory.A. (1991). (2005). lagu & puisi kanak-kanak. Pica. Champaign.RUJUKAN Anderson. (1999). Pica. California:Wadsworth Publishing Co. activities and theory. (2006). Special themes for moving & learning. & Butler. A..Skylight Publishing Inc.G. Champaign: Human Kinetics. J. Fogarty.Y. (2000) Teaching the nuts and bolts of physical Education: Building basic movement skills. & Walker. R. IL : Human Kinetics. National Association for Sport and Physical (2001). SportPlay: A developmentally appropriate movement skill activities for 5-7 year olds. research and practice. L. Menon.I. Champaign: Human Kinetics. N. Dynamic physical education for elementary school children. IL : Human Kinetics. Permainan. Nani (2005). Integrating music into the classroom. R. Dauver. Champaign. New York: Macmillan Publishing Co. . P. (1991). P. Orlick. Physical Children.J. Champaign. How to integrate the curricula. Colvin. et. N. Cooperative games and sports: Joyful activities for everyone (2nd ed. (2001). Markos. IL. Buschner. Belmont. & Lawrence.: Thompson Delmar Learning.. (2001).M. & Pangrazi R.P.J. (2000). ll. Art fundamentals: Theory and practice (9th Ed...al. Illinois: IRI.

ausport.com/fundamental.steps-pd.pdf http://www.net http://www.clipartguide.com/./teaching-games-for-understanding http://www...htm http://www.org.au/about/publications/catalogue http://www.humankinetics.gov/standards/AcademicStandards/PrintLibrary/docs-physed//11-508Physical_Education http://www.com/pe_manipulative_skills/manip_throwing_catching.ppdhl.clker.ppt http://www.gov.thekidzpage http://www.com/directory/clip_art/kidspeople/kids_at_play http://dc.Isessp.wetpaint.net/v2/images/fbfiles/files/TGFU_For_Australian.people-clipart.htp fundamentalmovement.com http://www.easyvectors.abcteach.sparc.pdf http://csub.newhorizons.ausport.edu/~nbailey/powerpoint345/Chapter_03.com http://www.co.au/participating/coaches/tools/Activity Cards http://www.com http://www.peacefulplaygrounds.com .uk/library/dokuments/Fundamental_skills-striking_with_an_implement.freevectorfinder.http://www.pdf http://www.in.akidsheart.com http://www.nz gigglepotz.com http://www.abcteach.reofeebid.doe.com http://gigglepotz.gov.uk/fms.org/strategies/arts/dickinson_lrnarts.htm http://www.com http://www.com http://www.co.tgfu.com http://www.

MPIK Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Jasmani (9 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (21 tahun) . UM BA. UM M.Pend.com Kelulusan: Bac. (Sosiolinguistik).(Pendidikan Teknik Vokasional). MPIK Sijil Perguruan Asas (Pengajian Inggeris & Pend. LILY ROZITA BT MOHAMAD Pensyarah Institut Perguruan Perlis Jalan Behor Pulai 01000 Kangar Perlis izor_59@yahoo. NORIATI BINTI A. MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan: PhD. UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan).PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PJM3102 PERGERAKAN ASAS ) NAMA Dr. UM Diploma Pendidikan (Geografi dan Bahasa Melayu). UM Dr. UPM Bac. UM Sijil Perguruan Khas (PJ). (Sports Science). MPTI PN. UPM Sijil Perguruan Asas (Kemahiran Hidup (Pertanian). RASHID Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan PhD.Edu. (Geografi dan Bahasa Melayu).Ed (Sisiology Education).Hons.(Sains Pertanian). Seni).

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .