PR ROGR RAM P PENSI ISWAZ ZAHA AN GU URU ( (PPG

)
MOD PENDI IDIKAN N JAR RAK JA AUH

IJAZ ZAH SARJANA A MUDA A PERG GURUAN N DENG GAN KE EPUJIA AN

MODUL PE ENDIDIKAN J JASMA ANI

PJM3102

PERG GERAK KAN AS SAS

INST TITUT PEND DIDIKAN GU URU KEMENTERIAN N PELAJAR RAN MALAY YSIA ARA AS 1, ENTER RPRISE BU UILDING 3, ERSIARAN A APEC, BLOK 2200, PE CYBER 6, 63000 CYBERJA AYA kuat kuasa pada Jun 2 2011 Berk

m a suatu masyarak kat yang bersatu padu. mekanik. dan jasmani berdas sarkan kepercayaan dan d kepatu uhan kepa ada Tuhan. Falsafah h Pendidik kan Guru Guru yang ber rpekerti mulia. Kec cuali untuk tuju uan pendidikan yang tidak ada kepe entingan kom mersial. progresif. menjam min perkem mbangan in ndividu.h Pendidik kan Keban ngsaan Falsafah Pendid dikan di Ma alaysia adalah suatu u usaha be erterusan ke k arah mempe erkembang gkan lagi potensi in ndividu secara menyeluruh dan be ersepadu untuk mew wujudkan insan yan ng seimbang dan harmon nis dari segi inte elek. m berpandangan progres sif dan k. ra akaman atau cara c lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Re ektor Institut Pendidikan P Gu uru. dan be erkeupayaa an mencap pai kesejah hteraan diri se erta memb beri sumb bangan te erhadap keharmonia k an dan kemak kmuran kelu uarga. bersedia a menjunju ung aspiras si negara serta s meny yanjung saintifik warisan kebuday yaan negar ra. roha ani. fotokopi. berketr rampilan. . Ce etakan Jun 20 011 Kementerian Pelajaran n Malaysia Hak cipta te erpelihara. tida ak dibenarka an sesiapa mengeluark kan atau men ngulang mana a-mana bahag gian artikel. i . mas syarakat. dan berdisiplin. Kementerian Pelajaran Malaysia. ilustrasi dan n kandungan buku b ini dalam m apa-apa juga a bentuk dan dengan apa a-apa cara pun n. emos si. dan memelihara demok kratik. d dan negara a. sama ada secara elektron nik. berak khlak penget mulia. Usaha ini adalah bagi i melahirk kan rakya at Malaysi ia yang berilmu tahuan. bertang ggungjawa ab.

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii .MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

3 Pengajaran dan pembelajaran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tanpa alatan 2.1 Konsep.1 Pengertian 1.vii viii ix x .xi 1 – 36 Tajuk 2 : Pengajaran dan pembelajaran kemahiran 37 – 58 pergerakan asas 2.3 Pergerakan asas bersama alatan 1.2 Kepentingan 59 – 78 iii .2 Kaedah dan teknik 2.1 Strategi 2.4 Aktiviti Pergerakan Asas MUKA SURAT i i ii iii . matlamat dan objektif 3.KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Notis Hak Pengarang Kandungan Kata Alu-aluan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Isi Utama Mengikut Pro Forma Kursus Tajuk 1 : Konsep pergerakan asas 1.2 Jenis pergerakan asas 1.iv v vi .4 Pengajaran dan pembelajaran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor menggunakan pelbagai jenis alatan Tajuk 3 : Permainan kanak-kanak 3.

1 Pengurusan dan kawalan kelas 4.3 Pengelolaan permainan kanak-kanak 81 .2 Keselamatan peralatan.88 79 – 80 Tajuk 5 : Teknik penilaian 5.4 Kategori dan jenis-jenis permainan kanak-kanak Tajuk 4 : Pengurusan dan pengelolaan permainan kanak-kanak 4.Model Bunker & Thorpe 1982 3. kawasan & pelajar 4.3 Pengenalan dan konsep model 3.1 Penilaian permainan kanak-kanak 5.2 Jenis bateri ujian Rujukan Ikon Lampiran A iv .

Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. vi . Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. dan masa anda. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. 1. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Modul ini merangkumi semua tajuk yang terkandung dalam Pro Forma Kursus Pergerakan Asas (PJM3102).PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Pembelajaran berlaku melalui pembacaan modul ini. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. sumber-sumber pembelajaran. 2. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Di samping itu sesi perbincangan akan diadakan bersama pensyarah semasa sesi tutorial atau rakan anda melalui email dan pembelajaran dalam talian. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda.

5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. vii . Cari kawan yang boleh membantu pembelajaran anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda.3. 6. 7. 4. Teliti maklumat yang diterima. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda.

jenis pergerakan asas dan pergerakan bersama alatan. Topik keempat meliputi pengenalan dan konsep model Bunker dan Thorpe 1982 serta kategori dan jenis-jenis permainan mengikut model tersebut . viii . keselamatan peralatan. kawasan dan pelajar serta serta tatacara pengelolaan permainan. PJM 3102 Fundamental Movement being made for guideline those who will complete their PISMP programme.Topik ketiga meliputi konsep.PENGENALAN Modul kursus PJM 3102 Pergerakan Asas ini dibina bagi membantu guru pelatih yang mengikuti Program Pensiswazahan Guru ( PPG ). Topik keenam meliputi teknik dan jenis bateri penilaian permainan kanak-kanak. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas. locomotor and non-locomotor movements. This course includes the knowledge and acquiring of fundamental movement skills. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. Topik kedua melibatkan strategi. matlamat dan objektif permainan kanak-kanak serta kepentingannya. Dengan adanya panduan ini diharapkan para pelajar PISMP dapat melengkapkan kursus ini dengan sebaik mungkin. Topik pertama meliputi konsep Pergerakan Asas yang merangkumi pengertian pergerakan asas. This course also stresses on types of games which are suitable to different age groups. Topik kelima berkaitan pengurusan dan pengelolaan permainan yang meliputi pengurusan dan kawalan kelas. Modul ini meliputi lima topik.

AGIHAN TAJUK KOD KURSUS NAMA KURSUS : : PJM3102 PERGERAKAN ASAS Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Proforma) Jumlah Jam Interaksi Bersemuka Teori 1 2 3 4 5 Konsep Pergerakan Asas Aktiviti Pergerakan Asas Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Pergerakan Asas Permainan kanak-kanak Model Bunker dan Thorpe 1982 Permainan kanak-kanak mengikut kategori Pengurusan dan pengelolaan permainan Teknik penilaian 3(1+2) 2 2 2 2 2 10 Amali 2 2 2 2 2 10 11 6 1 31 6 55 15 10 5 35 10 75 Bil. ix . Tajuk/Topik Modul (jam) Jumlah Jam *Ujian Amali akan dijalankan luar daripada peruntukkan masa interaksi.

Isi Utama Mengikut Pro Forma Kursus Tajuk Teori 1 Konsep pergerakan asas  Pengertian  Jenis pergerakan asas  Pergerakan bersama peralatan Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas  Strategi  Kaedah dan teknik Permainan kanak-kanak  Konsep. matlamat dan objektif  Kepentingan Model Bunker dan Thorpe 1982  Pengenalan dan konsep model  Kategori dan jenis-jenis permainan Pengurusan dan pengelolaan permainan kanak-kanak  Pengurusan dan kawalan kelas  Keselamatan peralatan. pelajar  Tatacara pengelolaan permainan Teknik penilaian  Penilaian permainan kanak-kanak  Jenis bateri ujian Jumlah 1 Amali Aktiviti pergerakan asas  Pergerakan bukan lokomotor  Pergerakan lokomotor 8 3 Kandungan Jam 2 2 3 1 4 4 5 3 6 2 15 jam x . kawasan.

2 Aktiviti pergerakan asas dengan menggunakan pelbagai jenis peralatan  Bulat  Leper  Panjang Pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas  Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor tanpa alatan  Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dengan menggunakan alatan Amali permainan kanak-kanak Mempraktikan permainan kanak-kanak mengikut kategori berikut:  Permainan kategori Sasaran  Permainan kategori Pukulan  Permainan kategori Jaring/ Dinding  Permainan kategori Serangan/ Kawasan Pengurusan dan pengelolaan permainan    Pengurusan dan kawalan kelas Keselamatan peralatan. pelajar Pengelolaan permainan 4 3 8 4 20 5 12 6 Teknik Penilaian    Penilaian permainan kanak-kanak Jenis bateri ujian Amali ujian Jumlah Jumlah Keseluruhan 8 60 jam 75 jam xi . kawasan.

Pica. Permainan.. C. (1994) Teaching children movement concepts and skills.. (2005). Champaign: Human Kinetics.RUJUKAN Anderson. Champaign: Human Kinetics. IL : Human Kinetics. SportPlay: A developmentally appropriate movement skill activities for 5-7 year olds. (2000) Teaching the nuts and bolts of physical Education: Building basic movement skills. J. & Walker. Pica. research and practice.J.Y.al. O. (2006). Cooperative games and sports: Joyful activities for everyone (2nd ed. IL : Human Kinetics. Dynamic physical education for elementary school children. Colvin.I. W. Experiences in movement with music. Moving & learning across the curiculum. How to integrate the curricula. (1997).. Belmont. Teaching games for understanding: Theory. Maude. Boston: Delmar Publishers. A. J. R. IL.E. Integrating music into the classroom.. Physical Children. Active Teaching Buckingham: Open University Press. Champaign. P.A. & Butler. L. (1991).). (1991). (1999). Illinois: IRI.. Champaign. Dauver. National Association for Sport and Physical (2001). Markos.J. R.P.Skylight Publishing Inc. (2000). Griffin. Buschner.G. Menon. et. (1991). .: Thompson Delmar Learning. Art fundamentals: Theory and practice (9th Ed. New York: Macmillan Publishing Co. Champaign. P.M. Orlick. Bentong: PTS Professional. Special themes for moving & learning. activities and theory. Fogarty.P. N. T. Orvirk. IL : Human Kinetics. (2001). R. Pica. Champaign. R. Nani (2005). & Pangrazi R. ll. V. lagu & puisi kanak-kanak. California:Wadsworth Publishing Co. ) New York: McGraw-Hill.E. IL : Human Kinetics. (2001). & Lawrence. N..V.

com http://gigglepotz.doe.newhorizons.com http://www.wetpaint.com .reofeebid.com http://www.au/about/publications/catalogue http://www.htm http://www.clker.nz gigglepotz.people-clipart.com/.Isessp.abcteach.ausport.htm http://www.ausport.com/directory/clip_art/kidspeople/kids_at_play http://dc.com http://www.tgfu.steps-pd.pdf http://www.humankinetics.com/fundamental.freevectorfinder.pdf http://www.com http://www.ppdhl.ppt http://www.clipartguide.htp fundamentalmovement.gov.akidsheart.com http://www.sparc.co.gov/standards/AcademicStandards/PrintLibrary/docs-physed//11-508Physical_Education http://www..easyvectors.abcteach.gov.com/pe_manipulative_skills/manip_throwing_catching.com http://www.peacefulplaygrounds.uk/library/dokuments/Fundamental_skills-striking_with_an_implement.net/v2/images/fbfiles/files/TGFU_For_Australian.http://www.org.pdf http://csub./teaching-games-for-understanding http://www.com http://www.uk/fms.thekidzpage http://www.com http://www.in.org/strategies/arts/dickinson_lrnarts.au/participating/coaches/tools/Activity Cards http://www.edu/~nbailey/powerpoint345/Chapter_03.co..net http://www.

UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan).PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PJM3102 PERGERAKAN ASAS ) NAMA Dr. (Sports Science). UM Sijil Perguruan Khas (PJ). Seni).Edu.Pend. MPIK Pengalaman: Pensyarah Pendidikan Jasmani (9 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (21 tahun) . LILY ROZITA BT MOHAMAD Pensyarah Institut Perguruan Perlis Jalan Behor Pulai 01000 Kangar Perlis izor_59@yahoo. MPTI PN. UPM Bac. (Sosiolinguistik). UM M.Ed (Sisiology Education). MPIK Sijil Perguruan Asas (Pengajian Inggeris & Pend.Hons. MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan: PhD. UM Dr.com Kelulusan: Bac. NORIATI BINTI A. RASHID Pengarah Pusat Perkembangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan PhD.(Pendidikan Teknik Vokasional). UM Diploma Pendidikan (Geografi dan Bahasa Melayu). UM BA. (Geografi dan Bahasa Melayu).(Sains Pertanian). UPM Sijil Perguruan Asas (Kemahiran Hidup (Pertanian).

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful