Anda di halaman 1dari 24

Perkembangan Moral boleh didefinisikan mengikut 3 aspek perkembangan iaitu :

Perkembangan pemikiran moral Perkembangan perasaan moral Perkembangan tingkah laku moral

Perkembangan dalam ketiga-tiga aspek ini akan membawa kepada kematangan moral kanak-kanak. Tidak ada satu teori pun yang dapat menerangkan sepenuhnya perkembangan moral. Jadi untuk mendapatkan suatu gambaran yang lengkap mengenai perkembangan moral, individu perlu mensintesikan teori-teori pembelajaran sosial kepada perkembangan teori kognitif.

Dikentengahkan oleh beberapa orang tokoh di antaranya ialah Sigmund Freud, Watson, Thorndike dan Skinner. Menekankan kepentingan pengaruh orang dewasa dalam pembentukan tingkah laku kanak-kanak. Teori Tingkah Laku Skinner Pendidikan moral merupakan peneguran terhadap tingkah laku individu. Peneguran bagi sesuatu tingkah laku yang tidak bermoral tidak diberikan bagi sesuatu jangka masa yang panjang. Penenguran perlu diberi dari semasa ke semasa supaya melanjutkan tingkah laku yang baik itu.

Teori Tingkah Laku Sigmund Freud (1856-1939) Freud mendefinisikan personaliti sebagai sifat-sifat yang menggambarkan diri seseorang iaitu tingkah laku yang boleh diperhatikan oleh orang lain.

Perkembangan struktur personaliti manusia dalam teori Freuddi bahagian kepada 3 komponen iaitu: Komponen Id: Subsistem personaliti yang bersifat semula jadi atau diwarisi. Komponen Ego: Subsistem personaliti yang dibentuk melalui pengalaman dalam realiti. Komponen Super-ego: Subsistem personality yang terbentuk dan berkembang secara berterusan dalam kanak-kanak. Teori Tingkah Laku Norman Bull Norman Bull menjelaskan terdapat empat peringkat tingkah laku, iaitu: Peringkat pertama: peringkat anomi /prakemoralan di mana tidak terdapat peraturan-peraturan/standard-standard. Peringkat kedua: heteronomy /kemoralan luaran di mana peraturanperaturan agama ganjaran dan hukuman adalah dikaitkan dengan peraturan-peraturan. Peringkat ketiga: sosio-anomi /kemoralan luaran-dalaman. Peringkat keempat: auto-anomi /kemoralan dalaman di mana kemoralan adalah berdasarkan standard-standard yang ditetapkan oleh diri-sendiri.

Teori Perkembangan Kognitif, dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikologis Swiss yang hidup tahun 1896-1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan, yang bagi Piaget, bererti kemampuan untuk secara lebih tepat mewakili dunia dan melakukan operasi logis dalam wakilkan konsep yang berdasar pada kenyataan. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya schemataskema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapantahapan perkembangan, saat seseorang memperoleh cara baru dalam mewakili pengetahuan secara mental.

Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme, yang bererti, tidak seperti teori nativisme (yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan), teori ini berpendapat bahawa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang motivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Untuk pengembangan teori ini, Piaget memperoleh Erasmus Prize. Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui empat periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia: Periode sensorimotor (usia 02 tahun) Periode praoperasional (usia 27 tahun) Periode operasional konkrit (usia 711 tahun) Periode operasional formal (usia 11 tahun sampai dewasa)

Idea tentang pembelajaran sosial telah dipelopori oleh Miller dan Dollard pada tahun 1941 tetapi Albert Bandura dan R.H Walter (1963) telah menghalusi dan mendalamkan kajian ini. Teori ini menegaskan bahawa pembelajaran manusia berlaku dengan cara memerhatikan dan mengikut (tiru) orang lain melakukan sesuatu. Ini dilakukan dengan cara memerhatikan tingkah laku,gerak balas, bahasa dan sifat-sifat personaliti yang ditonjolkan oleh orang lain.

Teori Pembelajaran Bandurab(Tiru) Bandura (1963) mendapati bahawa di dalam kehidupan harian terdapat banyak tingkah laku yang dibelajari melalui contoh, teladan,tiruan dan penggunaan bahasa. Tiruan ini boleh dibahagikan kepada 2 bentuk,iaitu:

Tiruan yang mudah Identifikasi seseorang supaya ditirui Tiruan secara langsung Peniruan melalui sekat lakuan dan tidak sekat lakuan Peniruan secara elisitasi

Peniruan ini berlaku dalam 3 bentuk , iaitu:


Memberi tumpuan kepada apa yang berlaku dalam diri seseorang individu seperti perasaan danemosinya. Menekankan cara pemikiran, pengamatan dan interpretasi seseorang individu terhadap sesuatu tindakan dan tingkah laku moral. Ahli-ahli psikologi humanis mempercayai bahawa seseorang individu sedar dan bertanggungjawab terhadap segala tingkah lakunya dan unsur /kuasa yang mengerakkan tingkah laku itu adalah kecenderungan untuk berkembang dan mencapai hasrat, niat dan motif diri (delf-actualization). Abraham Maslow mendapati bahawa setiap individu mempunyai keperluan untuk mengembangkan potensinya ke tahap maksimum walaupun terdapat halangan-halangan dalam proses itu. Teori ini melihatkan kecenderungan semula jadi bagi mencapai hasrat diri dan potensi individu.

Isu Moral Global

Homoseksual
Definisi :

Homoseksual adalah orang yang tertarik nafsu kepada orang yang sejenis (terutama antara lelaki dengan lelaki atau antara perempuan dengan perempuan). Istilah yang sudah umum dikenal masyarakat untuk orang yang termasuk homoseksual adalah gay (untuk lelaki) dan lesbian (untuk wanita).

Faktor-faktor Homoseksual
1. Faktor Keluarga. Pengalaman / Trauma di Alam Kanakkanak. Contoh : Dikasari oleh ibu/bapa sehingga si anak beranggapan semua lelaki/perempuan bersikap kasar, bengis dan panas baran yang memungkinkan si anak berasa benci pada golongan itu.

Persekitaran. Contoh : *Kurang menerima pendedahan yang betul tentang seks dari kecil. *Keluarga yang terlalu mengongkong anaknya.

*Hubungan yang terlalu rapat dengan


ibu sementara renggang dengan bapa.

2. Faktor Biologi.

Contoh : Seseorang itu mempunyai nafsu

terhadap kaum sejenis tersebut terhasil disebabkan oleh bahan kimia dan hormon yang dikeluarkan dalam badan (luar kawalan).

3. Faktor Pendorong Individu. Contoh : Kurang percaya pada potensi seksual yang ada pada diri sendiri.

4. Faktor Penarik Individu Terhadap


Homoseksual. Contoh : *Harga diri tidak boleh diperoleh dari hubungan lain. *Ketakutan pada kaum bertentangan jenis menyebabkan respon erotik menjadi pasif.

5. Peranan utama aktiviti seksual Contoh :

*Sekiranya individu merasakan


pengalaman homoseksual pertama menyeronokkan, individu akan meneruskan aktiviti homoseksual secara berterusan. *Pendedahan berleluasa terhadap aktiviti homoseksual akan membuatkan individu semakin selesa dengan situasi sedemikian.

Kesan-kesan Homoseksual
Memusnahkan kekuatan moral masyarakat.

Tidak akan diberi hak-hak istimewa. Mencerminkan kemunduran masyarakat. Pembunuh institusi kekeluargaan.

Mudah menjangkit penyakit.

Contoh : Penyakit AIDS & STD.


Tunggak negara berkurangan. Imej negara terjejas.

Cara-cara Mengatasi Masalah Homoseksual

Meminta bantuan daripada kaunselor.


Menyertai ceramah yang memberi motivasi kepada kita dan ceramah tentang bagaimana untuk mengenali diri sendiri. Mengikuti ajaran agama yang tidak menggalakkan kita melakukan perbuatan homoseksual.

Terrorisme
Definisi :

Terrorisme adalah satu tindakan yang menakutkan orang ramai dan merosakkan harta benda awam untuk mencapai tujuan tertentu.

Faktor faktor Terrorisme


Keengganan untuk solat, maksiat yang berleluasa dan mempunyai moral yang rendah.
Sikap rakus untuk memperbanyakkan harta sehingga segala tujuan hidup adalah kerana imbalan harta di sebaliknya.

Kesan-kesan Terrorisme
Manusia akan hidup dalam keadaan ketakutan. Nyawa manusia akan tergugat. Negara tersebut akan menjadi huru-hara. Sekian Terima Kasih!

Anda mungkin juga menyukai