ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

DALAM KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

K Pe uriku nta lum ks S i ra t a n B nd era ard sa Se sk ko an lah Se R ko end lah a h

KS SR

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

&

PB S

P K S H B G S R +
1

S

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIA ADA
 Bahasa  Pendidikan Alam     
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

P KS H BG R S +

S

 Kemahiran Belajar     

Sekitar Nilai Murni Sains dan Teknologi Patriotisme Kemahiran Berfikir Kepimpinan

Cara Belajar Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Pencegahan Rasuah Kajian Masa Depan Pendidikan Pengguna Keselamatan Jalanraya

KS SR

&

PB S

2

Apakah Elemen Tambahan Dalam KSSR?

P KS H BG R S +

Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen: Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang  berfikiran kreatif, kritis dan inovatif  mempunyai ciri dan sikap keusahawanan  serta dapat menguasai kemahiran TMK
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

S

KS SR

&

PB S

3

Mengapa Perlunya Penerapan ketiga-tiga Elemen?
 Kemahiran abad ke-21
Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)
Disciplined Mind Respectful Mind Synthesizing Mind Ethical Mind

Creating Mind

P KS H BG R S +

S

Taksonomi Bloom (revised) Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating
New Basics Skills Kejayaan k-ekonomi (Profesor Andy Hargreaves) Kreativiti: • keperluan masa kini/masa depan • menjamin kejayaan • k-ekonomi sesebuah negara
KS SR

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

● Multiliteracy  Creativity  Communication  IT  Teamwork  Lifelong learning  Adaptation and change  Environmental responsibility

Successful Knowledge Economics Characterized by: • Creativity • Flexibility • Problem solving • Ingenuity • Collective intelligence • Professional task • Risk taking • Continuous improvement
4

&

PB S

Mengapa Perlunya Penerapan Ketiga-tiga Elemen? (samb.)

P KS H BG R S +

 Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian.  “Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi…mestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui ...”. (Tun Mahathir)  Model Baru Ekonomi (MBE)  Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan Inovatif  Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan  Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dan sebagai mata pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran
Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah

S

KS SR

&

PB S

5

Bilakah hendak melaksanakan Elemen Merentas Kurikulum? Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran yang diajar. EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar. P KS H BG R S + Keluwesan diberi kepada guru untuk menyerapkan EMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tajuk atau topik yang bersesuaian. S Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & PB S 6 .

EMK: ELEMEN TAMBAHAN P KS H BG R S + S Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & PB S 7 .

EMK: ELEMEN TAMBAHAN KREATIVITI DAN INOVASI K Pe uriku nta lum ks S i ra t a n B nd era ard sa Se sk ko an lah Se R ko end lah a h KS SR Bahagian Pembangunan Kurikulum Apakah Kreativiti? Kementerian Pelajaran Malaysia & PB S P K S H B G S R + 8 S .

 Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997).Kreativiti?  Kreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan/mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah. adaptasi) dari sedia ada S KS SR & PB S 9 . cabaran. soalan atau tugasan” (QCA. Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah Inovasi? P KS H BG R S +  Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi. 2007).

negara dan agama.Matlamat P KS H BG R S + S Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat. bangsa. Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & PB S 10 .

Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Menguasai kemahiran komunikasi. Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. KS SR & PB S S 11 . Menyelesaikan masalah. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif.OBJEKTIF        Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah P KS H BG R S + Supaya murid: Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif.

menengah   Konstruktivisme  Pembelajaran Kontekstual  Inkuiri penemuan  Pembelajaran berasaskan projek  Pembelajaran berasaskan masalah/membuat keputusan  Kajian masa depan Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah PROGRAM KURIKULUM SEDIA ADA KS SR & PB S 12 .KREATIVITI DAN INOVASI P KS H BG R S + Strategi P&P S Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) Merentas Kurikulum Mata pelajaran berteraskan kreativiti      Reka Cipta PSV/PMZ Teknikal & Vokasional Mata pelajaran MPV Kemahiran HidupKomponen reka cipta dalam mata pelajaran Literasi TMK  Penekanan kurikulum  Pendekatan penerapan (infusion)  Objektif pembelajaran Pra sekolah. sekolah rendah.

Konstruktivisme & PB S 13 . Pembelajaran Berasaskan Masalah 3. Kajian Masa Depan 5. Membangunkan Komuniti P KS Bagaimana membangunkan kreativiti? H BG Peranan Guru SR metakognisi S + Pemerhatian Analisis 2. Persediaan Amalan berterusan metakognisi Pelaksanaan metakognisi 4. Inkuiri Penemuan 2. Merancang Pengajaran dan Pembelajaran 2. Perkembangan Penilaian metakognisi Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR Model P&P Kreatif 1. Pembelajaran Berasaskan Projek 4. Tindakan 3. Mentaksir Berterusan 4. Mengurus Persekitaran Pembelajaran 5. Imaginasi Penjanaan idea Sintesis idea Penambahbaikan 1. Membimbing dan Menjadi Fasilitator 3.1.

situasi disekeliling. dapatan makna. kaji kesan baik-buruk. tumpu kpd objek.FASA PERSEDIAAN Gunakan deria. gunakan alat. pantau dan nilai KS SR & PB S 14 . kesan sebab. fenomena. kumpulkan. guna kaedah atau prosedur. kendalikan alat. imbas kembali idea. P KS H BG R S + S Pemerhatian Analisis Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah Persamaan-perbezaan. situasi. cari byk bukti disokong berdasarkan fakta dan maklumat. kenal pasti objek. susun maklumat ikut kriteria. kenal pasti ciri. asingkan. Metakognisi: rancang.

maklumat cukup?Maklumat tambahan?. itlakan. gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada. bincang kebaikan/kelebihan. pantau dan nilai KS SR & PB S 15 . cabar dan nilai maklumat yang diperolehi=samada perlu tindakan susulan @ketepikan. P KS H BG R S + S Penjanaan Idea Sintesis Idea Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah Buat kesimpulan.FASA IMAGINASI Hasilkan idea yang byk (benar atau tidak). bina tajuk. keburukan/kelemahan. buat keputusan ttg sintesis akhir. hasilkan komunikasi yang unik. hasilkan idea bermakna. buat refleksi berterusan Metakognisi: rancang. cari hubungkait.

pantau dan nilai Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & PB S 16 . beri pelbagai contoh berkaitan tugasan. Metakognisi: rancang. nyatakan kekuatan/kelemahan. ubahsuai idea. buat pilihan berdasarkan kenyataan dan tidak dipengaruhi oleh perasaan. kebaikan/keburukan berdasarkan bukti. beri penerangan rasional idea. P KS H BG R S + S Penambah baikan Menilai Beri alasan yg tepat unt terima @ tolak idea.FASA PERKEMBANGAN Tokok tambah idea.

susun idea.hasikan idea tidak sama dengan org lain P KS H BG R S + Amalan berterusan Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah Peka dengan sekeliling. buat pemerhatian untuk kenal pasti masalah.FASA TINDAKAN Menghuraikan idea kpd butiran/bahagian yang kecil dan Pelaksanaan khusus. kesilapan dan kelemahan. pantau dan nilai KS SR & PB S S 17 . praktikkan proses kreatif unt hasilkan idea baharu secara berterusan Metakognisi: rancang.

Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah P KS H BG R S Contoh Aktiviti + S Pemerhatian Analisis Penjanaan idea Sintesis idea Penambahbaikan Menilai Pelaksanaan Amalan berterusan 18 8. 5. 7. 2. 3. KS SR & PB S . 6.Aktiviti 1. 4.

Indikator Pemikiran Kreatif banyak idea LANCAR P KS H BG R S + S boleh menghasil idea baharu ASLI Indikator LUWES idea boleh dikembang dan dipelbagaikan JELAS Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah menghurai idea dengan terperinci dan sistematik KS SR & PB S 19 .

EMK: ELEMEN TAMBAHAN ELEMEN KEUSAHAWANAN K Pe uriku nta lum ks S i ra t a n B nd era ard sa Se sk ko an lah Se R ko end lah a h KS SR Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia & PB S P K S H B G S R + 20 S .

MENGAPA PERLU PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN (EK) ? USAHAWAN TEKNOLOGI P KS H BG R S + PERKEMBANGAN EKONOMI S INOVASI Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & PB S 21 .

MATLAMAT P KS H BG R S + Membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. S Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah Diterapkan melalui aktivitiaktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam proses membudayakan keusahawanan KS SR & PB S 22 .

23 3 4 Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah 5 KS SR & PB S .OBJEKTIF 1 Mengamalkan sikap keusahawanan P KS H BG R S + S 2 Mengamalkan cara berfikir ke arah keusahawanan dalam situasi yang diperlukan Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan vokasional Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan.

FOKUS Terdapat lima elemen keusahawanan (EK) iaitu: P KS H BG R S + EK2 Mengamalkan cara EK3 berfikir ke arah Mengamalkan keusahawanan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli S EK 1 Mengamalkan sikap keusahawanan 5EK EK5 Nilai moral dan etika keusahawanan Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah EK4 Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan vokasional keusahawanan 24 KS SR & PB S .

PENDEKATAN Tiga pendekatan penerapan elemen keusahawanan P KS H BG R S + S 1 2 Pendekatan Penyebatian Pendekatan Pengintegrasian 3 Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah Pendekatan Pengaplikasian 25 KS SR & PB S .

PENYEBATIAN RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN P KS H BG R S + S INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH2… LANGKAH AKHIR Penerapan bermula dari awal hingga ke akhir P&P PENUTUP Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & PB S 26 .

PENGINTEGRASIAN RANCANGAN PENGAJARAN ELEMEN KEUSAHAWANAN P KS H BG R S + S INDUKSI Integrasi di mana-mana langkah pengajaran/ perkembangan P&P LANGKAH 1 LANGKAH2… LANGKAH AKHIR PENUTUP Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & PB S 27 .

PENGAPLIKASIAN RANCANGAN PENGAJARAN INDUKSI LANGKAH 1 LANGKAH 2… LANGKAH AKHIR P KS H BG R S + S ELEMEN KEUSAHAWANAN Aplikasi di akhir pengajaran / perkembangan P&P PENUTUP Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & PB S 28 .

7 Bertanggungjawab terhadap keputusan Peka kepada peluang Berani mengambil risiko Daya kreativiti dan inovasi Fleksibiliti Keinginan kepada maklum balas segera Berorientasikan masa depan P KS H BG R S + S Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & PB S 29 .5 1.6 1.1. SIKAP KEUSAHAWANAN 1.1 1.4 1.2 1.3 1.

11 1. SIKAP KEUSAHAWANAN 1.14 Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah Kesanggupan belajar daripada kesilapan Berkeupayaan memimpin Berorientasikan pencapaian Berdaya tahan Bertoleransi terhadap ketidaktentuan yang tinggi Tabah Boleh membina jaringan sosial P KS H BG R S + S KS SR & PB S 30 .8 1.12 1.9 1.1.13 1.10 1.

5 menambahbaik idea yang dipilih (inovasi). PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN P KS H BG R S + S 9 langkah utama: 2. Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & PB S 31 . 2.3 menghasilkan idea dari pemerhatian. 2. 2.2 menganalisis pemerhatian secara kritis dan kreatif.1 amalan memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan.2.4 memilih idea baik dari banyak idea. 2.

7 melaksanakan idea dalam bentuk produk teknologi abstrak atau konkrit.2. 2. Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & PB S 32 .6 menilai idea secara kritis dalam konteks. 2. 2.8 menyesuaikan idea baru dengan keperluan masyarakat dan persekitaran. PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN P KS H BG R S + S 2.9 meneruskan peningkatan kualiti idea.

2 Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan. 3.1 Merancang sesuatu projek dengan teliti. 3.4 Menilai pelaksanaan projek.3 Memantau projek. 3.3. S Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & PB S 33 . PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN P KS H B R G S PENGURUSAN PERNIAGAAN + Melibatkan proses-proses:3.

4.4.1 Menghasilkan produk dengan mengaplikasikan pengetahuan teknologi dan vokasional. TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL KEUSAHAWANAN Murid boleh: P KS H BG R S + 4.3 Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ bahan kitar semula Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah S KS SR & PB S 34 . 4.2 Menggunakan teknologi berlainan untuk menghasilkan produk yang sama.

5. NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN Prinsip Tanggungjawab Sosial Lima prinsip amalan etika keusahawanan berasaskan nilai moral baik P KS H BG R S + Prinsip Keadilan Prinsip Ketelusan Prinsip Hak Manusia S Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & Prinsip Autonomi PB S 35 .

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL P KS H BG R S + S TAJUK : MENGGAMBAR AKTIVITI : KOLAJ TEMA : ALAM BENDA TAJUK : KAD HARI LAHIR MASA : 60 MINIT Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & 36 PB S 36 .

kualiti (EK.1 Persepsi Estetika: P KS H BG R S +  Murid memerhati dan menceritakan tentang bahan-bahan yang ditunjukkan oleh guru.menarik perhatian (EK.rupa .bentuk .STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL 1. 3 & 5) Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & PB S 37 .warna . 2.2)  Murid mengenal pasti unsur-unsur komersial seperti: S . (EK.harga (EK – 1.1. 4 dan 5) .4) .

3 & 4) pada tempoh masa (EK-1) yang diberikan. P KS H BG R S + Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah 1.3 Ekspresi Kreatif  Murid memilih dan memanipulasi (EK.2 Aplikasi Seni:  Murid menghasilkan kad ucapan dengan menggunakan teknik kolaj yang ditunjukkan oleh guru (EK.3 & 4) bahan kolaj secara kreatif berdasarkan unsur-unsur komersial (EK1.3 & 4).STANDARD PEMBELAJARAN DUNIA SENI VISUAL 1. KS SR & PB S S 38 . 2.

2. 3 & 5) kepada rakan dan kenalan menggunakan papan kenyataan.Standard Pembelajaran Dunia Seni Visual Tindakan: Murid boleh mempromosikan hasil karya kad ucapan ini untuk dijual (EK-1.  P KS H BG R S + S Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & PB S 39 . laman web atau blog.

INDIKATOR PENERAPAN ELEMEN KEUSAHAWANAN P KS H BG R S + PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN: BOLEH MENGADAPTASI PERSEKITARAN S SIKAP KEUSAHAWANAN: BERTINDAK SECARA BIJAKSANA AMALAN NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN: MEMPUNYAI DAYA INTEGRITI YANG TINGGI Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah APLIKASI VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI: BERDAYA SAING KS SR & KEMAHIRAN PENGURUSAN: BERKEUPAYAAN MENJADI PENGURUS YANG CEKAP DAN BERKESAN 40 PB S .

EMK: ELEMEN TAMBAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) K Pe uriku nta lum ks S i ra t a n B nd era ard sa Se sk ko an lah Se R ko end lah a h KS SR Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia & PB S P K S H B G S R + 41 S .

menghantar.Apa itu Elemen TMK? Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer. memproses. KS SR & PB S S 42 . menyimpan. menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. P KS H BG R S + Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah Matlamat Matlamat TMK merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari. mendapatkan semula. berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran. menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan serta menjana pemikiran kritis dan kreatif. peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh.

 Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. memproses dan menggunakan maklumat.  Menggunakan TMK untuk mencari. Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah P KS H BG R S + S KS SR & PB S 43 .  Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.Objektif  Pada akhir persekolahan di peringkat rendah.  Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat.  Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.  Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. murid akan dapat:  Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. mengumpul.

perkakasan input dan output Belajar Mengenai TMK sebagai alat dan pengupaya untuk mengajar dan belajar (contoh: penggunaan perisian MS Office). & PB S Belajar Melalui TMK maklumat dan ilmu pengetahuan yang dicapai atau akses melalui media TMK (contoh: internet. S Belajar Mengenai TMK pengetahuan dan kemahiran TMK sebagai satu disiplin ilmu (contoh: saiz storan. CD-ROMPortal E-bahan. EduwebTV dan Google Earth).Fokus Pendekatan membudayakan TMK dalam p&p adalah seperti berikut: P KS H BG R TMK dalam merentas kurikulum S + digunakan dalam p&p di mana ianya diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran. 44 Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR .

Strategi P&P (TMK Merentas Kurikulum)P KS H B R G S .  Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. KS SR & PB S S Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah 45 45 . CD-ROM atau bahan muat turun daripada Internet. laporan bergambar dan poster digital.  Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka seperti hasilkan portfolio.Belajar Dengan dan Melalui TMK +  Pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru seperti menggunakan perisian aplikasi.

 Rujuk Dokumen Standard TMK untuk memastikan tahap kemahiran TMK yang dicapai oleh murid di Tahun 1. Tahun 2 dan Tahun 3. P KS H BG R S + S Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & PB S 46 .

grafik dan audio • Menukar latarbelakang persembahan dan menggunakan ciri transisi antara slaid Internet • Mencari maklumat • Menghantar dan membalas e-mel Nilai Teknologi Hijau. Bertoleransi. Teknologi Hijau. Keselamatan komputer dan data Tahun 3 P KS H BG R S + Literasi TMK • Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus • Menaip dan format • Menterjemahkan maklumat dalam bentuk graf atau carta • Membuat pengiraan ke atas maklumat • Menggunakan elemen animasi dalam persembahan digit Internet • Mengepil fail melalui e-mel Nilai Keselamatan Kompter dan Data.Tahap Perkembangan Pembelajaran Kemahiran TMK Tahap I Tahun 1 Literasi TMK • Pengenalan Perkakasan Komputer • Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus • Menaip • Menyisip imej • Membuka fail • Menyimpan fail • Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks dan grafik. bertanggung jawab KS SR Tahun 2 Literasi TMK • Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus • Menaip dalam lajur dan baris • Menyisip imej ke dalam jadual • Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks. kerjasama S Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah & PB S 47 . • Merakam suara • Melakar dan melukis secara digital • Mencetak dokumen Internet • Mencari imej Nilai Peraturan makmal.

Murid sahaja Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & PB S 48 . Guru dan murid BGSR + S 2. Guru sahaja 3.Mod Penggunaan TMK Dalam P&P P KS H 1.

Kreativiti dan Inovasi serta Keusahawanan dalam TMK Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat dikukuhkan melalui: P KS H BG R S + Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah  Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian  Menghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisian  Menjana idea baru dengan menggunakan TMK  Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK  Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan menggunakan TMK  Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMK KS SR & PB S S 49 49 .

Buku Panduan TMK Merentas Kurikulum P KS H BG R S + S Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & PB S 50 .

Seramai 25 orang murid boleh menyenaraikan peranan mereka dirumah bagi membantu keluarga.. Main perisian Tidy Up dan murid menceritakan tugas yang mereka lakukan semasa bermain Tidy up bagi meringankan beban keluarga. Murid boleh menceritakan secara lisan tentang kebaikan bekerjasama dan menjalankan tugas bersama-sama keluarga.3 dan 12.1. 2.1. 1. 12. Hanya 5 orang murid yang menghadapi masalah menulis ayat. BBM/Media: Penilaian P&P: Refleksi: Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah Perisan Tidy Up.4 P KS H BG R S + Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan mengenal nilai kerjasama dalam keluarga untuk kepentingan bersama.1. Murid diberi latihan bimbingan seperti isi tempat kosong. 3.1.Contoh Penulisan Rancangan Pelajaran Harian Mata Pelajaran: Tema /Topik: Masa: Standard Pembelajaran mata pelajaran: Objektif Pembelajaran: Aktiviti P&P: Pendidikan Moral Tahun 2 Tiada 120 minit 12.2. Menyenaraikan aktiviti murid dan memberi penekanan mengenai nilai berkerjasama dalam keluarga.1. 3. Murid berkongsi pengalaman mengenai aktiviti mereka di rumah pada hujung minggu. Keusahawaan: Sikap dan pemikiran cemerlang Menjana idea yang berkaitan dengan pengalaman kerjasama di rumah. 51 KS SR & PB S . TMK: Aktiviti dalam Perisian Tidy Up membantu murid belajar mengenai nilai kerjasama. 2. S EMK: 1. 12.

S Dokumen Standard + Mata Pelajaran Keusahawanan = dan/atau TMK Ku Pe riku nta lum ks ira Stan n B da era rd sa Sek sk ola an Se h Re ko nd lah ah KS SR & PB S 52 .ENT Kreativiti & Inovasi dan/atau P KS H BG R S + Pembelajaran yang berkesan (pembangunan kreativiti/ pembentukan sikap keusahawanan/ penguasaan kemahiran TMK) dan seronok.Rumusan EMK .

Terima Kasih K Pe uriku nta lum ks S i ra t a n B nd era ard sa Se sk ko an lah Se R ko end lah a h KS SR Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia & PB S P K S H B G S R + 53 S .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful