Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Tema Tajuk Nilai murni Objektif : Bahasa Melayu

: 4 Cerdik : 17 Januari 2013 : 60 minit : Lestari alam : Alam ceria kita selesa : Memupuk sikap cintakan alam sekitar dalam diri. : i. Menyatakan komen yang sesuai berdasarkan penerangan yang didengar. ii. Membaca petikan yang diberikan dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. iii. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan kata adjektif. Hasil pembelajaran :Fokus Utama 4.2 : Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) : Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara.

Fokus sampingan 8.1

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk Aras 1 (i) : Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

Konsep 5P

:-

i.

Kemahiran Penggabungjalinan : Mengabungjalinkan kemahiran menulis dalam kemahiran mendengar dan bertutur.

ii.

Kemahiran Penyerapan

: Menyerapkan unsur mata pelajaran Sivik dalam pengajaran bahasa.

iii.

Kemahiran Pemulihan

: Penekanan kepada murid lemah dalam latihan berbentuk lembaran kerja.

iv.

Kemahiran Penilaian

: Menilai melalui lembaran kerja (permainan bahasa).

Kemahiran Bernilai Tambah :i. Kemahiran berfikir : Menyenaraikan , mengelaskan dan membanding beza. ii. Kontekstual : Pengalaman yang dimiliki melalui iklan-iklan kitar semula di media massa. iii. iv. v. Kontruktivisme Kercerdasan Pelbagai Kajian Masa Depan : Pengenalan kepada sikap menghargai alam sekitar. : Interpersonal, intrapersonal : Meningkatkan lagi semangat cintakan alam sekitar dalam diri.

Pengisian Kurikulum

: i. ii.

Ilmu - Sivik Nilai Murni - Cintai alam sekitar, kajian masa depan.

Sistem Bahasa

: Sebutan dan Intonasi, tatabahasa (kata adjektif), ayat tunggal, dan ayat majmuk.

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid pernah didedahkan dengan tajuk alam sekitar berdasarkan pembelajaran sebelumnya.

Bahan bantu mengajar (BBM) : Kostum tong sampah kitar semula, replika tong sampah kitar semula, bahan-bahan buangan, kad petikan, botol minuman, dan lembaran kerja.

Masa/langkah

Isi pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set Induksi ( 5 minit )

- Video iklan mengenai kitar semula bahan terbuang.

1. Guru masuk ke kelas dengan memakai kostum tong sampah. 2. Guru menayangkan satu video iklan mengenai kitar semula bahan terbuang. 3. Guru menerangkan secara ringkas erti kitar semula berdasarkan video yang telah ditunjukkan. 4. Murid menyenaraikan 3 pengajaran yang boleh diperolehi daripada video yang ditayangkan.

Kemahiran mendengar dan bertutur.

KBT: Kemahiran berfikir Kontekstual Kontruktivisme Kercerdasan Pelbagai BBM: Kostum tong sampah, Komputer riba, Pembesar suara, LCD

Langkah 1 (10 init) - Jenis-jenis tong kitar semula mengikut warna.

1. Beberapa orang murid melakonkan simulasi membuang sampah ke dalam tong yang betul. 2. Murid yang selebihnya diminta menyatakan komen mengenai simulasi yang telah dijalankan oleh rakan mereka. 3. Guru membimbing murid

Kemahiran mendengar dan bertutur.

KBT: Kemahiran berfikir Kontekstual Kontruktivisme Kercerdasan Pelbagai Kajian masa depan

Penyerapan:

Penyerapan

menyatakan komen yang sesuai.

unsur Pendidikan Jasmani, Pendidikan Sivik dan Sains

Pemulihan : Memberi penekanan kepada murid yang lemah

BBM: -Tong Sampah Ajaib

Langkah 2 (10 minit)

Kad petikan ringkas yang bertajuk Alam Ceria Kita Selesa.

1. Guru meminta murid membaca petikan dengan menggunakan intonasi yang sesuai. 2. Murid membuat kesimpulan yang sesuai berdasarkan petikan yang telah dibaca. 3. Guru menerangkan sistem bahasa : kata adjektif berdasarkan petikan.

Kemahiran mendengar dan bertutur

KBT: Kemahiran berfikir Kontekstual Kecerdasan pelbagai

Kemahiran Bahasa : Kata adjektif

Nilai : Amalan kitar semula bahan buangan amat penting bagi menjaga sekitar. keindahan alam

Langkah 3 ( 15 minit)

-botol minuman yang mengandungi air tercemar.

1. Guru mengedarkan beberapa botol minuman berisi air yang tercemar. 2. Murid diminta membina

Kemahiran Menulis

KBT: Kemahiran berfikir

ayat adjektif berdasarkan botol air yang diedarkan. 3. Guru membuat pemulihan terhadap murid yang belum mencapai tahap.

Kontekstual Kontruktivisme Kercerdasan Pelbagai Kajian masa depan

Penyerapan : Penyerapan unsur Pendidikan Sivik

Pemulihan : Memberi penekanan kepada murid yang lemah

Kemahiran Bahasa : Kata adjektif

BBM : Botol air yang mengadungi air yang tercemar.

Langkah 4 (15 minit )

Lembaran kerja

1. Guru mengedarkan Lembaran kerja yang mengandungi kesan pencemaran alam sekitar. 2. Murid diminta membina perenggan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan kata adjektif dalam lembaran kerja yang telah diberikan.

Kemahiran Menulis

KBT : Kemahiran berfikir Kontrukstivisme Kecerdasan pelbagai Kajian masa depan.

Kemahiran Bahasa : Kata adjektif

Penilaian : Menilai hasil kerja

murid berdasarkan lembaran kerja.

Penyerapan : Penyerapan unsur Pendidikan Sivik

BBM : Lembaran kerja

Penutup (5 minit)

Rumusan isi pelajaran

Kognitif : 1. Guru membuat kesimpulan isi pelajaran. 2. Murid membuat rumusan tentang pengajaran dan pembelajaran melalui sesi soal jawab dan penerangan daripada guru.

Kemahiran mendengar dan bertutur.

KBT : Kemahiran berfikir Kecerdasan pelbagai Konstruktivisme

Sosial : 1. Guru memberi pujian terhadap penglibatan murid pada sesi pembelajaran pada hari ini.

Anda mungkin juga menyukai