Topik 2 Perhubungan Pemegang Kepentingan 2.

1 Konsep Pemegang Kepentingan Definisi - Individu-individu atau kumpulan-kumpulan yang boleh menjejaskan atau dijejaskan oleh tindakan, keputusan, polisi, amalan atau matlamat sesebuah organisasi. 2.1.1 Klasifikasi Pemegang Kepentingan 2 kategori pemegang kepentingan: Primer atau pasaran Sekunder atau bukan-pasaran

Lihat Rajah 2.1. 2.1.2 Sokongan Terhadap Konsep Pemegang Kepentingan 3 hujah yang menyokong konsep: a. Deskriptif – Menjelaskan bagaiaman organisasi mengurus dan berinteraksi dengan pemegang kepentingannya b. Normatif – Organisasi memiliki kuasa dan sumber yang besar. Oleh itu, menjaga pemegang kepentingan adalah perkara yang sepatutnya dilakukan. c. Instrumental – Syarikat yang mengambil berat tentang pemegang kepentingannya biasanya akan mencapai prestasi yang lebih baik dalam jangka panjang. 2.2. Pengurusan Pemegang Kepentingan - Merupakan proses mengurus harapan individu-individu dan kumpulankumpulan yang mempunyai kepentingan atau akan terjejas oleh aktiviti organisasi. 3 langkah pengurusan: • • • Kenalpasti pemegang kepentingan yang relevan Tanggungjawab terhadap pemegang kepentingan Mengurus hubungan dengan pemegang kepentingan

seperti persekitaran. minimumkan kos Pulangan pelaburan yang memadai Patuh kepada undang-undang dan peraturan.Langkah 1 – Mengenalpasti pemegang kepentingan yang relevan Terdapat 3 elemen: a.Simbolik – kebolehcapaian atau kebolehan menggunakan symbol atau prestij b. menyediakan program pendidikan.2.Lihat Rajah 2. kebudayaan dan seni. Tanggungja wab Ekonomik Perundanga n Etika Penerangan • • • • • • • Keuntungan – maksimumkan jualan. pekerjaan dan pengguna Lakukan yang betul. Kesahan pemegang kepentingan – sama ada perkara yang dituntut oleh pemegang kepentingan boleh dijustifikasi atau pun betul dalam konteks yang disebut -Tuntutan dianggap sah apabila perkara yang dituntut ditakrifkan sebagai munasabah oleh pemegang kepentingan lain serta masyarakat. adil dan saksama Tekankan kepimpinan etika Patuhi kehendak minimum undang-undang Menjadi warga korporat negara yang baik – terlibat dalam kesukarelaan. -3 jenis kuasa . c.Utilitarian – mengawal sumber-sumber organisasi . Kuasa pemegang kepentingan – kebolehannya menggunakan sumber untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai hasratnya.3 Tanggungjawab Firma Terhadap Pemegang Kepentingan Langkah 2 .Coercive – guna kuasa/keganasan fisikal . Kesegeraan pemegang kepentingan – kepantasan firma bertindak balas terhadap keperluan pemegang kepentingan -Sensitiviti masa – tempoh kelewatan bertindak balas -Tahap kritikal – kepentingan tuntutan atau perhubungan 2. khidmat kesihatan Kedermawa nan .

Langkah 3 . ii. nilai dan visi firma Bentuk kenyataan visi dan nilai yang merangkumi pemegang kepentingan Laksanakan sistem pengurusan prestasi pemegang kepentingan . iii.Mengurus hubungan dengan pemegang kepentingan 3 strategi: i. Integrasikan pengurusan pemegang kepentingan dengan falsafah.