Anda di halaman 1dari 6

1 . 0 P e n g e n a l a n Seni dalam pendidikan menjurus kepada seni visual, seni muzik dan senipergerakan.

Mata pelajaran seni khususnya Pendidikan Seni Vis ual lebihm e n e g a s k a n a s p e k p e m a h a m a n , p e n g h a y a t a n d a n k r i t i k a n . P r o s e s i n i menyentuh nilai estetika dan daya kreativiti individu, perse psi, imaginasi dankonsepsi murid. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamikserta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Karyaseni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakanrefleksi pemikiran kanak-kanak.Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusundan terancang dapat melahirkan kanakkanak yang mempunyai keupayaanmenyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaiandanbijakmembuatk e p u t u s a n . M u r i d b o l e h m e m p e r t i n g k a t k a n d a n m e n a j a m k a n p e n g g u n a a n pancaindera dan deria melalui proses penghasilan karya seni, produk serta objekyang terdapat di sekeliling mereka. Daoed Yoesoef (1980) menyatakan bahawa seorang guru mempunyai tiga tugas utama iaitu tugas profesional, tugas manusia w i d a n t u g a s kemasyarakatan (sivic mission). Secara umumnya, tugas profesional seorang guru adalah berkaitan dengan logika dan estetika, manakala tugas kedua danketiga pula berkaitan dengan etika. Tugas-tugas profesional seorang guru ialahmenyampaikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai lain yang belum diketahui anakdidik dan sewajarnya diketahui oleh mereka. Tugas manusiawi pula adalahtugas-tugas mendidik anak murid agar menjadi manusia yang berguna kelak.Tugas-tugas manusiawi itu termasuklah transformasi diri dan pencarian identiti.Tugas kemasyarakatan pula merupakan konsekuensi guru sebagai warganegaray a n g b a i k s e r t a m e l a k s a n a k a n t a n g g u n g j a w a b y a n g t e l a h d i g a r i s k a n o l e h bangsa dan negara. Hal ini sejajar dengan gelaran jurutera masyarakat yangdiberikan kepada golongan pendidik dewasa ini. Setiap guru Pendidikan Seni Visual yang telah melalui latihan profesional(i n i t i a l t r a i n i n g ) s e w a j a r n y a m e n g u a s a i b e b e r a p a d i s i p l i n i l m u u n t u k disampaikannya di sekolah kelak melalui jalur pendidikan. Seseorang itu tidakmungkin dianggap guru seni yang cemerlang sekiranya dia tidak menguasai pengetahuan tentang seni dengan baik. Namun begitu, hal ini b u k a n l a h bermakna seseorang yang menguasai ilmu seni dengan baik dapat menjadi guruseni yang cemerlang. Segalanya bergantung kepada kebolehan seseorang guruitu menguasai seni mengajar (art of teaching ). Selain mengajar, seorang guruseni juga berperanan sebagai pengurus, pembimbing, motivator, pemudah cara( f a s i l i t a t o r ) d a n i n i s i a t o r b a g i m e n i n g k a t k a n l a g i k e p e k a a n , k r e a t i viti, daya imaginasi murid untuk mencapai pembelajaran optimum, m e n y e l u r u h d a n menyeronokkan

2.0Peranan Guru Pendidikan Seni Visual 2.1Guru Sebagai Pengurus Peranan utama Guru Pendidikan Seni Visual ialah bertindak sebagai pengurus.Apa yang dimaksudkan dengan pengurus? Guru perlu menjalankan tugastugasp e n g a w a s a n ( supervisor ) s e r t a t u g a s t u g a s y a n g b e r k a i t a n d e n g a n mendisiplinkan murid-murid agar patuh kepada peraturan sekolah serta normah i d u p d a l a m k e l u a r g a d a n m a s y a r a k a t (W . F . C o n n e l l , 1 9 7 2 ) . T a k r i f a n i n i membawa maksud guru perlu memainkan peranan sebagai penguru s bukansahaja dalam pentadbiran sekolah malah menjadi pengurus kepada p elajar dalam proses P & P. Antara perkara-perkara yang perlu diuruskan oleh seorangguru seni ialah: 1)Menguruskan rutin bilik darjah. 2)Mengurus murid-murid supaya menjalankan tugasan harian. 3)Mengurus murid-murid supaya mematuhi peraturan bilik darjah. 4)Mengurus keadaan fizikal bilik darjah. 5)Mengurus aktiviti kumpulan. 6)Mengurus karya dan hasil kerja murid .7)Mengurus sumber, alat dan bahan Pendidikan Seni Visual. 8)Mengurus bilik seni dengan sempurna dan sistematik. 9)Menguruskan dan mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaranseni yang menyeronokkan. 10) Mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif. 2.2Guru Sebagai Pembimbing Antara lain, guru Pendidikan Seni Visual berperanan sebagai pembimbing dalampengalaman belajar. Setiap guru seni berperanan memberikan pengetahun barukepada murid mengenai seni, menambah baik pengalaman sedia ada ser tamencungkil bakat dan memupuk minat murid terhadap mata pelajaran SeniV i s u a l . P r o s e s b i m b i n g a n ( f a s i l i t a s i ) b e r l a k u a p a b i l a i a d i j a l a n k a n d i d a l a m kumpulan di mana peserta digalakkan mengambil tanggungjawab di dalam hasilpembelajarannya (Van Maurik, 1994). Menurut beliau juga, peranan guru adalahuntuk mewujudkan kelas yang bersifat interaksi kolaboratif dikalangan pelajar.Sebagai pembimbing, seseorang guru itu perlu peka terhadap tingkah laku danperkembangan spiritual murid dalam P & P Seni Visual. Sebagai contoh, jikaseorang guru itu ingin mengajar murid-muridnya melukis pemandangan di tepi pantai, guru tersebut perlu mengetahui pengetahuan sedia ada muridmuridmengenai suasana di tepi pantai. Kemudian, guru perlu membimbing m urid-murid melukis gambar tersebut dengan memberikan input-input baru mengenaiperkara tersebut. Seterusnya, murid-murid akan melaksanakan tugasan tersebutdengan

bimbingan guru.Seorang guru yang berperanan sebagai pembimbing perlu mempunyai sikap-sikap berikut untuk membimbing murid-murid dalam P & P Pendidikan SeniVisual: 1)Bersopan santun 2)Menghormati pandangan murid 3)Peramah 4 ) J u j u r 5)Prihatin Bimbingan dan dorongan guru akan membantu murid-murid memahami denganlebih jelas mengenai sesuatu konsep seni visual. Selain itu pembelajaran secarabimbingan akan memupuk nilai instrumental seperti berdikari, rasional, beranidan bersemangat semasa menghasilkan karya seni visual. 2.3Guru Sebagai Motivator

Pembelajaran yang berkesan dalam bilik darjah bergantung kepada kebolehang u r u u n t u k m e n g e k a l k a n m i n a t p e l a j a r ( E r i c k s o n , 1 9 7 ) . P e n d a p a t i n i dikemukakan oleh seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam kajian duniap e n d i d i k a n . A p a k a h k e b o l e h a n y a n g d i m a k s u d k a n o l e h t o k o h t e r s e b u t ? Kebolehan yang dimaksudkan merujuk kepad a kebolehan seseorang gurumemotivasikan murid-murid yang diajar. Dalam P & P Seni Visual, guru perlub e r p e r a n a n s e b a g a i m o t i v a t o r u n t u k m e m u p u k m i n a t m e r e k a t e r h a d a p i s i pelajaran yang disampaikan dan persepsi mereka tentang kepentin gan dankegunaannya dalam kehidupan seharian. Selain itu, motivasi guru juga dapatmeningkatkan keyakinan diri murid dan memupuk perasaan ingin membuat yangterbaik dalam penghasilan karya seni.Bagaimanakah seorang guru seni dapat memotivasikan pelajar dalampeng ajaran dan pembelajaran Seni Visual?: 1)Memberi komentar yang positif. 2)Wujudkan persaingan yang positif dan kerjasama di kalangan murid. 3)Memilih alat dan bahan .Murid seharusnya diberikan peluang untuk memilih bahan dan alatanyang boleh digunakan untuk pelbagai aktiviti seni visual 4 ) M a s a Rancang pelajaran dengan baik dan teratur supaya murid mempunyaim a s a y a n g c u k u p u n t u k b e r f i k i r , m e m b u a t e k s p e r i m e n t a s i , d a n meneroka.

5)Rangsangan Pamerkan hasil karya murid sebagai satu bentuk sokong a n berterusan. Pameran hasil karya murid boleh merangsang pelajar unt u k menghasilkan banyak lagi hasil karya seni visual. 6)Pengajaran dan Pembelajaran Fleksibel Guru pendidikan perlu fleksibel dalam proses pengajaran. Merekaseharusnya bersedia untuk mengubah cara mengajar mengikut minatidea dan cadangan daripada murid .7 ) H o r m a t - m e n g h o r m a t i Guru pendidikan seni visual perlu mempunyai sikap menghormatimurid dan menghargai sumbangan dan komitmen yang ditunjukkan 8)Memberikan Galakan dan Motivasi E l a k k a n d a r i p a d a m e n g k r i t i k k e t e r l a l u a n s e h i n g g a p e l a j a r p a t a h seman gat dan tidak berminat untuk meneruskan penghasilan karya. 9)Penghargaan Galakkan dan berikan penghargaan kepada murid di atas usaha dankomitmen yang mereka berikan di dalam kelas.

2.4Guru Sebagai Pemudah Cara Sebagai seorang guru seni yang cermerlang, kita perlulah men g a m b i l k i r a kaedah penyampaian ilmu yang berkesan dan mudah untuk difahami oleh muridmurid. Menurut Joyce, B., & Weil, M., (2003), hasil pengajaran yang palingpenting sekali mungkin adalah meningkatkan kebolehan muridmurid untukbelajar dengan lebih mudah dan berkesan kelak akibat perolehan pengetahuand a n k e m a h i r a n s e r t a p e n g u s a a n p r o s e s p e m b e l a j a r a n . H a l i n i b e r m a k s u d , pembelajaran yang mudah akan memberi kesan yang lebih mendalam danmudah difahami oleh murid. Bagaimana untuk mewujudkan pembelajaran yangmudah dan berkesan? Dalam proses P & P Seni Visual, guru perlulah berperanan seb a g a i pemudah cara. Sebagai contoh, sekiranya guru mahu mengajar murid membuatkain rentang bagi menyambut hari merdeka. Seperti yang kita ketahui, kreativitim u r i d s e k o l a h r e n d a h m a s i h d i t a h a p s e d e r h a n a . B a g i m e n y e m p u r n a k a n tugasan ini, agak sukar sekiranya guru tidak memberi bantuan yang sewajarnya.Justeru, bagi peringkat permulaan ini, guru perlu bertindak sebagai pemudahc a r a . G u r u b o l e h m e n y e i d a k a n

wording y a n g s e s u a i u n t u k m e m b u a t k a i n rentang tersebut. Muridmurid hanya perlu menekap huruf-huruf yang telahdisediakan oleh guru. Dengan cara ini, murid-murid akan berasa mudah untukmenguasai kemahiran asas membuat kain rentang 2.5Guru Sebagai Inisiator

Apa yang dimaksudkan dengan inisiator? Inisiator bermaksud individu yang sentiasa berusaha dan mempunyai jalan untuk berusaha. Guru seni sewajarnyam e m p u n y a i i n i s i a t i f u n t u k m e n y a m p a i k a n i l m u s e n i v i s u a l k e p a d a m u r i d - muridnya secara berkesan. Apabila seorang guru itu menunjukkan kesungguhand a l a m m e l a k s a n a k a n P & P , p a s t i m u r i d m u r i d a k a n t u r u t b e r u s a h a u n t u k melaksanakan yang terbaik dalam penghasilan karya seni. Apakah usaha-usaha yang wajar dilakukan oleh seorang guru seni? 1)Merancang aktiviti seni yang menyeronokkan dan boleh d i s e r t a i o l e h semua murid. 2)Merangsang murid mengambil bahagian secara aktif dalam P & P. 3)Memahami dinamika kumpulan. 4)Membantu murid memperkembangan ilmu seni. 5)Menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yang memudahkan murid menjalani aktiviti P & P seni mereka. 6)Menggubah dan menyesuaikan strategi P & P yang dapat me n a r i k perhatian murid. Bagaimanapun terdapat pelbagai lagi usaha yang boleh ditonjolkan oleh paraguru seni. Peranan inisiator yang ditunjukkan oleh seseorang guru seni secarat i d a k l a n g s u n g a k a n m e m p e n g a r u h i m u r i d m u r i d n y a u n t u k t u r u t b e r u s a h a melakukan yang terbaik dalam penghasilan karya seni

3 . 0 R U M U S A N Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) merupakan penyataan yangmenjadi penentu arah haluan, asa serta sumber inspirasi kepada semua usahad a n r a n c a n g a n d a l a m b i d a n g p e n d i d i k a n . P e n g h a y a t a n t e r h a d a p F P K merupakan tunjang kepada pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan

yangmeliputi semua bidang kurikulum dan kokurikulum dalam institusi pendidi kankhususnya sekolah. Sekolah memainkan peranan dominan dalam usaha ke arah pencapaianfalsafah dan matlamat pendidikan seperti yang terkandung dalam FPK. Suasapersekolahan yang memberi peluang kepada pelajar mendapat pengala manh i d u p d a l a m m e n g h a d a p i m a s a l a h , b e r t u k a r t u k a r p e n d a p a t , m e m b i n a persefahaman dan kerjasama antara satu sama lain perlulah diwujudkan. Disamping itu, suasana bilik darjah sewajarnya boleh menarik minat dan dapatmenggalakkan pelajar berfikir, menyoal serta mengeluarkan buah fikiran secaralisan dan bertulis. Perhatian yang wajar juga perlu diberikan kepada perkembangan muridsecara menyeluruh dan bukannya menitikberatkan satusatu aspek tertentus a h a j a s e c a r a t e r p i s a h p i s a h . K a e d a h i n i s e s u n g g u h n y a d a p a t m e m b a n t u meningkatkan perkembangan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani pelajar. Pengitlakkannya, semua pihak sewajarnya bersama-sama berusahauntuk mencari formula yang terbaik bagi merealisasikan Falsafah PendidikanKebangsaan dengan jayanya. Usahlah bersikap seperti enau dala m belukar,m e l e p a s k a n p u c u k m a s i n g m a s i n g . S e s u n g g u h n y a , s i k a p t i d a k bertanggungjawab ini akan meranapkan impian untuk menjadikan pendidikan diMalaysia sebagai satu sistem pendidikan bertaraf dunia