Anda di halaman 1dari 20

SOAL OLIMPIADE GEOSAINSDAN GEOGRAFI

TINGKATNASIONAL2013

Waktu : 120Menit

FAKULTASILMU DANTEKNOLOGIKEBUMIAN INSTITUTTEKNOLOGIBANDIJNG

TAHLJN2OI3

@ .@

o ir.L^Pfi'r

P'ITJNJUK PENGERJAANSOAL

l.

2.

3.

4.

s.

Pditsa,lah so6l ttug

Ganiib! t *luuld

dibdit6.

Paeti&mbaltwa soal t.rdin dlri

l.6bd

soalbib terdapathaland tlg hilans

100 pilihe

8a!da.

Sml dit€dald

slam

120 nert

dan tidtl

a.la ldband

PEltu bogi vdg

lgtmbat

Baihh tandasiiang psdajEwbd

Bild sd@

ilsir

bdeseti

tag

saude! &Cgapb.ffi

jawabe, bdd tanda ( = ) pada iawabo

kebudio ben tarla silds pad.jawls

bm y&s smd@ dcigapb.Dd.

Seriapsl

b€milaiI dm tidlk ada p@8udgd

nilai.

v5!g lda

SONL OLIMPIADETINGKAT NASIONA! TAUUN 2013 BII'ANG GEOSAINS

1

SEMUA nindal

rdalahkristalin"bqnni

 

a

Smu ninr,l sehlu dilmuk4 sebagaiKtisral

b-

Smua nindl

D@pmyai bebnm

c.

Smla ninaal

mmpuyai

shtrkru dalm atomyag tdn{

 

d-

Sduahinfrl seblu bdbatut pdsesi

 

e.

Smuanindl idal ldt drlm at

2.

Pmggolo.gs

sisten Krislal meijadi tujun sGtm bddasa*d

 

a. Jnnlah smbn

Kristal dd kedudukd sMbtr Knshl

b. Jun al smbn

Kisral dm lelal sub!

kistal

saiudsge

yss la'n

c. Pamtd pdjdg

smbu xJisl,l dm jumlan smbu Krislal

d. B6d sudutfltd smlu Knstal

 

e. JEnlah smbu kislal, lelal sbtr Krtlal, de pamdq pdjmg smbu kistal

3.

Sistd

KJisi,l dmge $nbu-smb!

ymg ida,k sma pmjmg ds salinetegal lnrus

 

a

TetFsonal

b.

OnoDnbik

c. Tnklin

d. Heksagonal

e

Tngonal

4.

conioh minsal yMs terbentukddi *rjst.lisdi

lmtd

masmaaddtn

 

a. olivin, nNkovit, plasrokld d. Cr?sm, kalsil, beldss

 

b. Halit,kalsit,g}!$m

eKuma,pint,harn

c. Dolonne,halil,biotit

 

5.

Fakor apaymg dapatmdpdgriuni

kBempmd

bsmk kristal

 

a.

Lma pmbmtuk&

oineml

b.

Pelaputetdma hLrande ptu4d pmula$

bumi

d.

Adaya pdgotor dald

itrtm knnioninqal

e

Lapn& pfrbmglus

pmut6

bui

$J

Ymg t€msuk ninedl didtaa nda-nma

di bawai ini adalan

 

a. Amfibolit

b.Biotir

c.lmidotit

L"r"."

d,Kn4il

btL.r

eMand.bq+d

^evt'aac

?. BdiLat inj sdalansydat suru iateri dh€butninaai, t".,,/i

r.

Tdbmnfi almi d. MempMyai sifat nsft lertentu

b.

Mmiliki

st31m kistal

€.Mmiliti

komposisikinia tenmtu

c

Terbqtuk setua olgdic

 

8. Vrnealdfls$'

K!6a

a.

,sld,lel.tu d Tmruruls\dlaVoh

b. Tllk

c. Inlm

Jn'l.

.

d Gt?sun

e Kdsit

1t025

FAKULIASITMIJDANTEI(NOIOGIKESUMIAN

INSTITUTTEKNOLOGISANDUN6

9.

Konposisikinia hma

a

adalah-

sio,b.AF'siqoc.res,

,.tffL rtiifff

u"rt "^"u

Io. sabn sa$prcsesdibawahini ydg tidal lmsll

datm siuu bahd (RockCvcle)

ll

b. Tdlentuhya pesuunsa

d.Litiitsi

^hnilik

Batudbekuruqrau'Ll

olehKrisklh,]ds,densdukl@ Kn(lal tsshdpssma

nnptrlihatkan ryglf

a

ll&lglLdapat

tuolil

b. PMice J

c Cmit

diimate

sbacri .

d Gabre

e Baah

,.94!A

I2. Liku@ buft sedinen padabatuluau adalab-

a >2nm

b.<lm

c.2

l/l6nn

d<2Im

e<ttm

'/ t6

13.Band sedina 'ds

nenpbyai

hnlim-butnd

berbatuk m@,td!!

Jdg

dalm bltird

a. (orBlon@t

latM

yfls

bqd(l@

jauh lebih k@il. dinmaks

d Batupdn

b. Aglonml

c. Brclsi

-.

e Bahrldau

&nam

14.urut& pros€spmbenhtkd batum sedind adalah

a. Flapuld-ercsi-liti6kdi+tmspon6i-d€posv

b. msi+konpaksirp€lapuke-d@osisi-tresportasi)a

c. pelsp'lr'e'o"i-tu.podas|dFposi"i-||nfi

d. msi-depdsisi-r€nsporiasi-tonpaksiepelapukmx

e. trssporl6i-dosi+pelapukb-deposhi-kompa,l6ix

kdi

15.Fallor-frtlor pq'€bab terbefubya batu& nelmorf

adart!

a

t@ptratw

b.

suhu

c.

fluida yeg bertindtl sebasaikatalistttr

d adobbfid e 4 b,dm cbmd

16.Ydg lukm lmark

pftidotil

a.

batum mehorf

addan

b. sekist

c. aaeis

L"L'fua,r; stq

d saba*

e 6lit

17.Fosil yme nenjadi pen&da mur selogi lNblt

a

b

fosiltna

fosl 'iders

c. fosil sekudd

d ro 'lpnme

e losil nuda

18.Kepmanm dinosa!ru ymg didus! alibal sctmsd det@r b6r

tetjadi padas}hn

a. hiass

b.jua

c.tapu

d.t€*rd

19.Lingkungtn paSendlpan laul/ smude! yds bqkisd

50 - 20On dibawahpemulae

ait

a.

abisal

b. batial

c rcntiklw

d ner ik dalm

e litdal

TAKULTASltMUbANTtl(NolocrKEBUMIAN

INSTNUTT'XNOLOCIBANDUNG

20. nmq sdj

dd tek ik uhrk ndleoieh

itfomsi

sunr obvel<'d€ab,dat/ atau

f6om@ melalui mtlie

l&ssung ddsrn obyet, d&oh

a. gofisikaetsPlodi

b. pdgindtu

data yms dipmleh ddgm suatualattanpahms kontaL

abu fmnaa

c Ahonmi

vd8 dikaji disebul

€ shatigFf dalisis

d. ganorfologi salisis

jau!

2l . Cdbd

di bawahini tmsuk

stnrktu!s6d/ pataid

Ho(st

22. Sl'lktu

patahmysg melipallaPisd batq

d. g4ahddald

e

sildg

s@'ni s@6r

dihawaltid diseb$

b. str*lin

c. homoklin

d lrilin

23. Ddau tapalkuda (ot ,w lal€l mmpatd

a.

nuda

b. dewsa

c tua

Pqciri

ti4kal

d linCgj

erosi '

c rodth

24. sucai jdg

arann€nglimva bdlMmm

d€hgmk@iringd

lapism batDe disebui '

a. sueaikonserad/

b. tu8d

iubsekuen

c sbsai rdekuen

d "usJioberknen

e sueaipddetumx

lr. tsemmltdi!n

p-nbentokMbenbe Aolis

J

b.

rerbenn* padadded benk|n lmrd

addya pose msi olehai! Pemukamx

rdalah

u'9a'

rexurls trfi,lloelrrexrloroetx$u' rnN

NST|TUITEXNOLOGI BANDUNC

c. adeyaplose FesPondi

oleh sgin

mdan

1000.r diatd Pmukam

sdimm

d. padada€ralb€rlekmd ldm

tsbdtrk

tdbdhrt

ptda elddi

laut

26. Shlkili

inhd

bMi

dtpat dibagi66Fdi

inti dala4 inti lwc

krat

4 hphm ulma vailu inti l@, inli dalm' kea*. lempdg

a. lop@g, mlel,

b,

c.

inti lu, inti dolm, ndiel, tenk d. inii, ldpdg kdak. k it lutr

inti, mlrn€I,ldpm&

27. Pmrrb

a

Besi

nlma inti bltn

ad.lah

b. alMiniu

c silia

d oksigetr

e sulnr

28. KeEk dm mmtel bagjd at6 disebnt*basai litosfd kdeia nmil

d sif't vos

dm ts6. Toli lektonik ldPqg (dal€ teclonict mavattd balMa litosfa id

lery@al-p€c,nne.Fdi bmlEk seend '6s dike.al sebasailmpos P@vtl@ rtu

k@

ldpaslmpdg ini bdge6k s4d konliry! dd lmban bmnrk sedaukum

lmldg-lmp@g

ldebul

lida&hssqa!

lm!nsimleng

lsebul

tidat dikehnui dan p€rsqakkmt€

Impsg-ldpens

t€Febulnmiliki

batuk t@g sma

lmpos

ydg adatidak diketahui

a

b.

c.

d.

e. jmlal

29. K6a& dapatidlaer

nmjadi

tml

bala

d@gd lebal 61a-rala5OOkndd kqah smldqa

t€bal'alaiara ?otm

a.

b.

o. kdak

d.

e. keD!

kel bdua dngmtabalnta_mla ?Okmdm kdak benratebaltatajala 500kn x

lc6k 6muaddgd

behuadd kt smudd

t6ua dengm t€balrara_rata? lon dd ksak sdudda

tebal30 - 50lfl

dd kdak smudm

dsnem lebalb€rkisd 70

ddgm t€bal30 - 50kn dosan lebal rstajatt Tlon s(rokin r

30.Banb h€l! ysg bdytt

& bedl

b noln

Pada lon?ms smudn a&la} '

qtr

:tL/" y1

.l dlbnafi'

btu^

31.SabnsalllbuktiadmlBPelmm

mlrldpe.sleklonitad'bn

'

a.

b.

c.

d.

.

addya bats ddatm dd lautd

sdsya tdal smud@ yms lqlihal moumpsg di 'ras kerzl bmua

adeya

bdbagai jmis batnm

ldmya ninyak bmi dd banm tmbdg mindal

addya gmpabudi dm wlkdjec

12. Indonesiatdletak padt posisitenpat pertmuan tiga lflpme

ulm4

r Lenpdg

b. Australi4 ldpdg

Elrasie. lmpens pasitk, lenpeng Af iralia

Eu6ia, lmp€ng dlarl

Lmplog

c. Lmpeng Emi4

d.

lmpdg

ndca, lmpeng AustFlrtx

Ldpog

Aia, ldpdg

Australi4 lmpens }iodia

ra X

vaihr'

FAKULIASILMU gAN TEKNDLOGI I€BUMIAN

INsNTUTTEXNOIOGI SANDUNG

e. Lmpog

rilipina

lmpehg 6is, Imp6g

A6halla t

33.lsat

gmpal yag bdda

di bav.i pmuk@

a. Hiposenld

b-Episdlg

c Miko€.ler

e. Deposmtr

bmi

disebut

d Makrosenrd

34-Paisd*a pdgeEke

ldtai smldd

selma smpa dstr

laul tdg

movebabkd

gelombog b6r

a

Ledslide

di laul dhebul

b. Tsumi

q Goud

ootion

d stmn waves e' Smua pilihm

35. Stala inldsitts

gdpa

bdddtrkm

lingat kerusakd ydg disebabtd olch smpa

16. Jmis selohlDg

pmuke

b. Gelonbeg Rayleigh

ydg ndpuyai

eliptik r€tJogiadedh€bul-

d.Gelonb&gmultiphase

3?.Jila nrMbat dalm nedim yeg sq

k*epatm selonbdg Pnma dibddinskm

Selonbeg

a. Sms bese

skuda

akd sclab

b. Lebihb€sr c. !ebi! t€cil d Tid.l

stobile S n ditmukd

38.Sifaltuik bui

tde dim$fa&M

€lelhonas.etikaddtn

untukmeloLukesurey gofisik: metode

b. Magneticseplibilny

c, Kondukivild lisrJit de indrk$si

39.Padasuatupeta,ydg disebut seis tontur addan

a. smua g&is yog dikelal-kelok

b. c&is yds nmunjukid suatubardsil.t€n lA - ll|a

c. cdis yus mdmjutle

d. cds vds mmbds' ketrngsr vssbqbeda

e. crs ymsmenehubueleflldi t6;g 'm! u,a pdmd'-

k6@m

dara

29t

-]!9_,r-

15 ood

l

tatau a.,&.ot t94. Jttt

)

?4

40.Jikasuatnp€tabonnjurr@ lm padapeta = 250msesungcrnDvadilapdsaa

pekrdebul"'raran

, r,rso.ooo Xr ,,:s.ooo

r,zs.odl2t0

)5A

el't

r''-

l

sk,]a P4+4}: i;,ai

X

4l. Di dtda adalah:

foorena

di bawaniri yde ndPakd

aomasiddi sislm ba&i vmg bsd

FAKIJL' ltMUIAS DANTEX|lof_OcItKEIBUMIAN

b. Ciru

c-

Hwi@e

d. Orcsnfis

42. salahetu fenomda oplik di atnoslq bmpa linslm cahavaeale-aktu p€legi ,tng noB€lilinsj matandi alaubulu disebul

b.

Pelugi

c.

Amn

d.

EI(orMatahdi

e

Ptam

EI(or

. 43. Baeim ai6 noposld dibtlsi

a

MMpase

b.

St alosta.

c.

Slllop.se

d.

Topopaue

e.

Mmopaue

olehlapism isodemal )ag

disebDl lapisd

,14. Pme€niu ddi El Nino adalah

a. Faonens intestsi atnosfrdd ldul di lautm Pdifik baCrm€kualor

b. AnSintope ysngneldda

bdo.6ia

alitat adeya pnbal4

ldPeEtur

scd

c. Huj& brdai yds trjadi di lauh

d. Hdil ddi.penduu

e. Barlainatahri

P$i6k )asjuga

ds lekde

novapu indon*ia

leko&

kfrudim

Mda!

tineig di $kird

eknalor

'eg

noy€babka

pm6tie

renpednr di €tutor

45. Psikonetq rqdiri dei

&

tmograf dm hisrosnf

I

lmonetq naksimDn-mi.inm !

c.

rmonets

bolob6ah de r€mometa bolakning

d.

bmn€t€r dd tmonetd

e

hjgDneld dM bdomeler

?

,16.Radisinalaldidilaimabmidaldbirtukselonbds

dalm bdtul gelombbg

dmdisrisikdkmhali

c. pre&petde\

d. inFdqan, visib€|2<

e.

inn

qan, ultdugtr

4?. lsrilal ANCIN. dieunald utuk ndyalalm

IAKUITASILMU.DANTET|(|.loIOGIIGBUMlAN IN5TIIL TTEXNOLOGIBANDUNG

a

b-

d

d.

e, ndm )mg bssas*

udm )dg bdgda* ke seluruhdah

ud@ )mC bdAenk ke selu

!d@ )mg h€rsmk sffi

Ddd yeg bqgent

&ah nmgelilinsi p€fld.m

bmi

hon@.Ial alibal pqbedm lekMd udm

dmed sdakm konvetsi ndda

secm vqtical alibal efet tPmgm

sdal!

48. ,arst yug ditmpul

mCin ptda pmutd

la

kbut

diseb$ sebagai

49. Man lah di mt m pgmdd

ini yag b*m

mmpate

50. Avo

ymg nnpatfl

'tair-bedng'

adolanawu

pdmet*

netooloei?

51.Ddibe6.gaiawddibata!ini,ymgb€.poteNindinblLmHALOadalai

.

52.Salahsatujaisesin, yaitu

drnda bddslB

Anein siklonjt, Grya Cmda

a.

b. Anein Fohn,Advebi, Konveksi,balavmd

c. Anei6 Katatrop'l, Gat€ Fn.dmfltal, GayaG6vitasi, bedawmd Aiah

Tekud,

tdtai

egin yms hanyadipagmhi olen

sma be d do rhnnyt

Caya Cravilsi, S€daI

ardlr

dm

d. Angin C€sFopik, CayaGndid

e.

Tekao,

CayaCoriolis. bdlavsm

$d!t

d$

90ddajal dtara kedumya '

Argi. B.ndok, Adveksi, Kon!*s'. r-dbsniuk

FAKULTASrrMUDANrEKNbLoGrxEBUMTAN

INSIII1ITTEKNOIOGIBANDUNC

53.YsB blkd

nmpakm

cin-cin siklon adalah:

b. Bqpular nenaelilingi geis isbd

c. Tekam tineg di plsal

d. D belahs buni selatd basdat

e. Di belanb bui

sedih jru

balaw6&

utsa belgml

im

tr.n jam

Jd

54 Apl sajayds h@

a. S$n insit! d$

b. dfl letakawe

dipdnadks Lelita i.srn menodifilci

dab 6ein

Ardi! 6gin

c. ndm dm iklin

Kelmbald

t'

d, Lerrk awm dd tek,lm udm

cual hljd

55-Di lapism atnosfq mdalan net6r/bdda

lur 4skda

vmg al(s naslt

k

bmi

habis

56. Alat peneurt oran hujan yangpmglkurmnya tiap I Jan el<ali s4ea n&utl

e.

57

a.

b.

c.

d.

e.

RainCaus€Hellm@n

Rain gnngeCoodwiu

Jila pemuk@ bMi s*da nmta diluirpi oleh air. ntl<a apa ,6g tdjadi?

Terbmluk snkuldi sind selHEdley

Terbmtuksnkdai sist€mselrtrel

Tendnrk sitknlasisist€nsel Pold

Terbanrk snkddi sistemDoldrM

Tellmtnl 3 selsnkuldi

53.Ap. 'ds

dinalcnd da8e

doldM?

adalah

a

Da6anbdekmm udda lingSrpadalintmg kutub

b.

D.6ahbeneldd uddarad.h.etdjds hnree 66 _70

c,

Termm udu

'Iekd&

tinsei sepsjms linldd

25L35

d.

Udda Rendlh s?mjdg

linskdd

equalor

e. Dara! dogan mgin caln di dekalekualor

FA(ULTASrLMUDANTEkNblo6rrcBuMlAN

INSTITUTTEKNOIOCIBANDUN6

59. Manahn di bawa! ini pmyalm

a. ansin laur(Sidg

b. Ansin da6t (Simg

c. Angin laul {Malm, Tdp€Btu

d. Angin

Tmpmlur

Tmp€atu

ddat (Malm, tflpdhre

ymg bdar?

ddat < Lant lTkdm

ddt

dmi

> Laut lTekea

> la

ud@ ddat > Teldd udm dmt < Tekdd

l T€tmm Ddd d@t < Tekeo

dmt < laul I Tek@

udm ddal > Tel.ln

n.tan lmt)

udm laut)

udan lant)

udd

e. Angjn t eshi

(kaddg bertinpeein lau! lodag bertiup mgin ddat padssieg ldi)

60.ktirsgid

lapbm ozondi st25k!l$

seloid adalah20kn diukw ddi !€m*5e

lsnt

Dmem mmpeftatikm sltuktu venictl tmpdurc, pada@nam{EtJ} lapisd ozoD

61.

gmbu diald nsrupalancontobddi bebmpatlasifikasiaw&.sebn&Mnma awm

c. Alrocnnds udulats

d. AuocumulNcaslellds

FAKUTTA5[MLi oANTEx$otoct KEBUMTAN II.ISTITUT1TKNOLOGI SANOUNC

F

L

62.S€bulkewt

d.

bFlhtr|

ndi416,,

I

ir\

i

FAKULTAsrrMilDAtrrElorotoGrK[suMrAN

Nsrl T'T EXI{OLOGIBAI'iDUNG

61.

a.

b.

c.

d.

e

Ap! tmg dinal$d ddge tdmbahm nd&a spdifildislinwa?

pdledingan nNa uapan ddsa

Dapair daso

pdbmdir8e

pe$andinge bda uapsn d6gd

pqbedinero nda

msa up air ddge

pqt mdinern n&

mda udm tdins 'flB dintdrld dalm er&s x ne udd b4,n yds dinystalm dald Crlkg x

volme udm baan ydB dinyat te

volme ndm kdios yog dintdtlm dalm srlml

Dapan yos ad! di dald sratusatumvollme uda, denem nsa

dalm erln3

 

up air yes diperluta uh* bdjadi jmuh udda l4€bnt

padatdps!ture

ydg

sdadinm' dinlat lm dalm (Yt

 

6.4.Taiftn daparr4jadi di smud@.-

e.

ridakada javabd

di atN yeg bqr

65.

Awm jmg hmF b€radapadak€tinggim2000{000 neta

ad.lah

66.

Atnosfa seblu bmsaha mmbqtuk sbdb lekem yanssmgd, naxa mssa udda yeg pad.t ddi leksm linsgi mdgalir ke hpal bgleksd rddah dimea m6s udd&ya reldive lebih renssag. Malih besd nilai pqbedd tekbe udtra al{a dua t@pat nola nakin bes! pulak@epald mein. Bad kecilnta nilai perbcdM lekand

b,

cndd

kolom udra

c.

cEdia

telM

atmosfq

 

d.

Gara pmdonry egi.

 

67-

El Nino berdmpak pad. oaca da iklin du.it. Bdillt ini pmtdab yMe bo& le*.it deng& El Nino adalan

a.

moelatiya dgin nonsoon di vila'€h Indon6'a

 

b.

Fclmahnya mgin p6at tdgglm

c. sara onolis natin b€sd

d

mgin Corlropir 'dsdidi

delrr offiuldMbhi

e.

rc14 bm' lebh c93l

68.

Bsikut ini ldal.i

tujne dri pensoalm netturclogii kccuali

*rL

As tMUDrNrFrilolo{,1hlsuM'aN

NSNTUTTEXNOLOGI&ANDUN6

b. SnrdiHidrclogi da pcrimim

c. tuset meto dm klinal

d. tlidrcdinmik lalt d4 annosfd

e. Pffialm dd pdingalm cuaca€kslrm

64.TrpeA polaLuanhurd drlndonesidrsirlipddt rora

70.tika suahrtmpat de.se impat yms ltin nmputai

dtajata qan

bujd jeeka

pmjsg tdg sma, meatah pmyatam bdikdt ini vmg bdr?

a

Mdpurai oaq yeg bededa

b,

Mmpu'€i @ao yeg sma

o.

M@pNyai iklin ydg bdbeda

d.

Mmpuyai iHin ydg sda

e.

Tidal lda jawabm yas bdtr

71.Gmb& di bawa,hnmDerlihattM

lasa okulnia

fokls lensaobjeldiinya?

adalan1.5 n. J*t

di sebuanEleskop vms jaral mtara lmsa objertif dd

pmjuB fo\as okulemva 25 nfr'

bdapakth pmjmg

25

l:>

tzt

w6,

72. Sebuanobjct yms nogorbit

luat

Calttsi Bima Salti nmatuhi

HDhn

Kepls 3. Ini

o.

b.

&dkm smvitasi nojadi

glsu

lebih Laalketikaobieklesebul smalh

jau! ddi plsat

bint&e yds

besara*d

nm8orbit puai Galaksilebih cePatddi gugusblntdg

.

smatin d€tat s€buahbidldg dose

dibutuhkb mhrt pdsi nengelilineinla awm ss ataubintMg )ms lebih iaun ddi puslt,mumva lke nadli}j l€bin beval

waku utuk nqgo

orbil d&i smua oby€kdi sekild Galalsi bdbentuk linskdd

psal

Calaksi. sdolj!

Ida

wal(hl vdg

it

73. Se dg dhonol lerbangdi al6 Bumi padaketinssim 100 km de tmpa linClem. Ia mercCuatm rcket unfuk bdseser ke kelinssie dalm linskaro. Kec€patanolbihya adalab,

a. lebih bBtr padaketinsgid 400 kn

dalm orbit vdg 400 km de Frap

FA(uLTAsILMUbANtEKNolocrT(EBUMIAN

INSTITUTTEXNOLOGI sANDUNG

b

c.

d.

e.

lebih bed p3dakeringgim 100kn

kecepatmy! s@a k&ma odihva sa{ma

le"epalmtd .ff' ^dflJ drld t€duao'b'lelel' gav'Eint" sma

tidak c*up dalaunfut m€njeldkm

berupalitstd@

?4. Endgr Malahdi dibmgknkd

thmonDllir nensuba,hmPal

sejuft anendcr. Apatal i

olehEdiai

tusi lhmon*jn

dibagim puahva

i

intj ',4 ' nenjadi inti lebih b@t dd nos€l@km

'7

itu ?

a. Hidrogm

b. Helim

c. Okisen

d Karbon

e Umiu

?5.

a.

b.

c.

d.

e.

tika kmu nemilili 2 buh releslopddem dimetd s o de 10d

diguakd

dd tl.e

:

btuk menganati sbual binlmg nata dal@ tddad

foku

Binles akm tmPal lebih bBd dengmlel€sko?l0 m

BintsB aka tmpol

Bintde

Bi

Bi

lebih tefuB dmge lelsko!

denemtel6kop 5 cn

relskop 5 o

trtumtt

dimetd

5 m

lmpaL le6in b6{

angtidak lqlibal dosd

sg alm lmpat

sma bsd

di k€d@ielesto! t@hDt

Prosd

?6.

a.

b.

c,

d.

e.

Apabilabmi jdaloya ndjadi 3 AU ddi Md.ndi, na1€besmlt elva 8lsvildi fltsa Bumi dM Malah6, nenjadi,

I kali

I,5kaliddpada gaya Sravilasi ektrmg

ddipada gaya 8lavitdi sekame"

sma sepdr se(amg

sepnig.kali ddipada gayagravitci sekdds.

sepddbilan ktli danpada Sava gnvildi sekrdg

hidup di plder Jupnd, nala selainbint ns-bintdg )ms benebdm di legl ,ang cerah.kmu jusa alm nelibat .

7?.Jikatmu

nolm

78.tika tila mati sebnan pknet nelslui leldtop di Bmi,

,.

dd Jupiter

bavdeo

lqlihat sepeniphd Bllm ,ne betuqttrl sabit()) Pilih ja*$d

M€rkuiu

ndala!

vug bisa

vdg betu

J

e

79.

a.

Jupr.erdu Samu\

Md kMLsdJr verd

Daya pisan Geslline

pdjans fot rslebih besar

powet) sebuontelestop lebih bcs&jika

exuLrx|Ut'luoal rrxroeoetrrsuvtrir

INSTITUTIEKNOLOCI BANDUNC

6. diueld

ohyekdflebinbes

c.

pmjeg fokN lebintecil

d.

bdya h€kaiadalm cahayandah

o.

disetd obyettiflebihkcil

80.

a.

b.

c.

d.

e.

Smb6 fldgj bintms belaitm dqgd

rel6i aromdi koona binldg

realsi nuklit di inti bintbg

realsi aron di atnosfa binlds

p@bal(afu elmm hingg nenjadi Fdioakif

pnbalamusub€rat

81.

a.

b.

c.

d.

e.

Bdnrk koona Malahd :

Slahsma ddi msa k€dd.

Bmbah bdgdtuns pad! ahivit8 Mabndi

Ellipeid bil! adatmet bM

nod€kati Mat hai

Mdjadi tidst b@hlm

Lin8lam bila ada Sqlda Motaldi lotal

bila tidal ada eshoa Matahdi

82.Speldra yansdimbil

r

b.

c.

d.

e

ddi cona sebuankometalrd'

ide.t't d{so spekfa sind Malahm

mmhdi i.fom6i pmling lmles kdposisi naidial konel

nmeuglap

didoninsi

iddtil

admyabmtak elmm radioakrif

olenspekem molek

o4mikldnplek

d68m spekfim Pluel lai.

8l. Pmsdat

di belajF Bmi

selatd dapalmenS@atibi ddi tsbit binegatsbom

selald €kutor legrt Nlai

Pdisri*a idi ndla

tdjadi Pada

ms_bintdg vns bdadd di selda lebih ddi l2 jam

84. T6a lebih dinsin padasat msin

ddsin ddpada sat

nusim psd

a.

b.

hal. Immya

lebih cepal padanu&

Matahei bendalebit jauh ddi Bmi

BMi

penyinm

Matan&i bbih lmdek, dd veg kedua

pmd sut rusim dingin

b@l6i

.

d.

e.

VLta m'dlr

Si.d Matahdi ncncapai Bmi

Sind Malanti ncncapai Bmi

yangl.b I dinsDnsBhldap keBlm

padasudll vue lelin kecil Pad! sudDl vms lebih lesr

dikdm'lm

dua

FAKIJLTASITMUOANfEKI'IOLOGIXEsUMIAN

INSI]TUTTEXNOLOGI SANDlJN6

85.Bddsdkm

dataslettrdtopi,

k@epatmndial erlalsi Andrcn€daadalai 240kn/s

teemsial galalsi ihl 180ldtvs de jil€ BMi

nauju

dimsssp sebagaiacud tdg dim, bedpahn kaepald Andrcnedadtlm ruMs dtr

p€ngeat. Aldaikd

taePatd

86.Hmra etu ddi lahm-tahu bdiknt adalahtahm kabnat

b.

d.

1966

1986

87. Ret-alsi atmosfs nentthabke

,

b.

c

d.

e.

binidstebrh kecilddipadahnssi*bflmt6

ringgisu

posisisfluabinlms

posisismla bintanAdi kdd

tine€rs6ua bintdg lebih b6d ddipada dnggi $bomla

tineiersmuo bint ng lidzk bdban

di ldti posisisbqdyt

posisisebft@ya

88.Plutolidal laSidisggap ebasai Pldet Tala Suryakila kaanr

a. Orbiliya nmolong

linlasm Bui

dd nssflva

tolalu kcil

b-

6itrD! mmoro.s

linr.sm Mqkuiu

dM nssanva 1sl3ln kecil

c.

Ornitry!

mmotong

lintdd

M6 dd Ddsdva tedalu ke.il

d.

Orbitnyammotone

linlsm

pldei ydg lain dd ndsla

tqlalu b6e

e.

Orbitoyanaotong linldd

pleet yDg lai! dm Edsmla

ldlalu t4il

89.lnditalor brhwa alm sddta

a

b.

c.

d.

e

mqgmbmg

add,n

lokal

*cm

ldmy! red shin padaextra galalci

addya rcd*hili

rds)a

ade' rudg de adanyalmomdl

dd blueshin padi glalsi

waklu ydg mmsflbing

ffionoa

led-shiii di sdua tilik flmg di shn smrh

elativislik

rcdahiRdanblde"hiRdi setrudInit @e

di dM

msid

sebuantmpong bintmg lqdrpat mpal bual oda gisi' A B.

C, D dme@ radis ndins_mding

(5ma oda A fmyinCeus

C bqinpit daem.oda B sehingeakeddya 6ergdak bel:dos Rodac dhlbugkd docan mda D oleh schuan@td sehinsst kalan D bqputd. c jugr ikut bolnlr' Jila

2 putard scliaPdetilqbdapa freh€nsi Pltean oia ,\?

mdaD bqpute dosd

90.Di

dalu

bagis

Fkeik

2 m,

4 m,

I

m

do

3 m'

sePeni !'da

g@b&

Roda

rodaB, rri*a nda A akd berputd kalan B balutd.

ftehmi

FAKULTA5llMu bANTEKNotoGlKEBUMTaN

INSTITUIItKNOTOGI sANDUNG

9l.

a.

b.

ldtalam

Ts!4tuk

eLualorlebih rchdahdibddinstd

Tdjarli m€laluisi.kins mssa an p€mllm di dadah kutubdo Wwelling di dadah

eklalor utul

rlng

tdtra

bmd lakait sirknlsi finohalin€

adanya Sradim de.siias*c&.

kecrax

velital'

denge densnd air laut dj

ddgm dmsita ajt di kutub

nmcapai kesetinbffsm la

c. Mmpatd

ms lapisd dtlm

jdg

sdsal lmah, d€.sm t@spon n6e

sebmding

d.

.

dmsd

Kdma kft@alm alim y&g

pds

Ternduk sebagaikombimi ddi pms* pddinsitrd Pmbatukd esdi daEnkutub'

dd pomsfl

hdsport n$sa di lapism PmukM

do iklin duia

di ekuator

mdan, sirkulAi temohaline lidal<nflpqg,rDni

nm@

92. Aru smshopik tajadi kdoa

a.

b.

c.

d. Atu

c.

ksedDbmgo mrdx gavagradientck{d

kdda

addva slop€ndo

dm gat€ at laut Bdikut

@riolis, di nM

F.myalae ydg bmtr terkaites

Slopenlka air d.pal lrbatuk

noyebabke

daqandmeo lekde

Keeparan m gotropik sdaBm di smua lilik di pmukad Bmi d@ dipengalhi

olehdhribusi de.sitd sMa

Pasnald aru Bostsopit dipasamhi oleh sava conolis di nda pensamn eaF

coriolis ini ald

eradia lekbm ldbqh*

seostopik adalah

kmm

adov! distribsi dmsitashorizontal vdg axm

tinssi (dmn6

rddah) ke

ldbdinkny? dn& air ddi dadan bdekdm

re.dah (dositas lin8ai)

saakjn kcil

bonzontal

mauju kutub t6jadi.va k4etinbdgd

g@srJotikakd tdadijikt

N

6lra

cava oriolis

gndin

nenposisilm

mula air

l€taru, dm BE ? g6ekd

AEI

eeostrolit dj da6ah Behnm Buni Utda (BBti) atd

'ds

tingei di sebelahkdd

ms

93. P€dedamnadasd

&lda air laul dm

anh{d

adalahad@yakosdlrsi

air laut Efet psmbahm gdm Pada

suatuair raer alm menyebtbkan

a

Dmil6 air alm betsban

b.

Tiiit bekuat atd meeec'l

c.

Suhtrdi nM ddsitas air nakjnm

d.

Kapsitd pana alo bendban

tli|li&q

8!rd

lada

94.Kompond srlinitas air lautlddi.i dd tace eienadt (17o)dm hsd

ddi konpo.en ur@a (99%)ssla lompo,m

salinitd dipmSlruhi oleb€%po6i dfl tinetat

minor

pr*ipitdi

snatudadah.Pfryalsm b@tnl benartdrtait ladu sdlinild air laut' keuali

FAKULJAslLMdDANTEKrtolocl (EBUMIAN

INsTITIJTTEXNOLOGI BANDIJNC

a. Smb6 galm lir laut b€rdal ddi peltPuks batld di ddl!4 C&gN Pdetram

b-

c.

lqgan smudaE

Konpond ulma bdiaal konsmtil di nmt veisitva teil tqhadap waktu

Pdelam dad smudra al& nash6iltd edim ]dg Deoptlm tonpotd llma

dd konponm ex6s volatile

d. Kadd

e. Kadlr salinita pmire

salinils air laul di damn €kulor tebih mdlh

Indo.4ia ale naksihun

dibddinStm dogm ptda wl

d.arh kurDb

95. Morfolog laul yflg dnedd

dqsE

kmpnle

Pula! tttg

lossdm

di bawa!

pmulm

babetuk s@ali cinci. ymg ndgelilinsi

air, di naa

batud poyudya

dihdsi

ddem adeva te@bD komg

/aso., ddskal adalah-.

S6.ljdsd

tdg

me.daplt sind n.hn8i

pios6 folosi.t*is

adalah

t@g cukuPnflpalm

laPisd dioma tdjadi

q ,. Atu lm a Indor6ia(ARI r\ DO,daet terjadikeend

r

b.

c.

d.

slopemukadrdd lelsd Smud@ P6'fir dd Hindis

Stopedmias dtda Smldsa Pdi6l dd Hindia

Pqgadh dgin noNoon

Bed! kadai slnilid 'ng tinggi

98, Jdis gelonbmg pdan yds

dild<tai dmgs

tmudid

dsr

pu.ek

trjadi

bila g€lonbdg datms ke lmtai yee ndk se!6ti alm nflghujd

pmlai

)8g

clrarr! tdg

g€lmnfls

ke depatl t€laPi

jot$

dd

naik ke.pdnntad

lalu gelonlmg

selonbdg

e. R.tuntne b'."k".

99.JikadilelahuiddisuatusmpelalrlaurbanwaktdrchonnitMv.adalail8,nak'

4tindi

ledd salinitey4

adalai

"*"*.ll,'."#TlL?in lK'#i:

b, 33,5t{.

d. 382vv

lm.

P@im S.latm Jaw!t]fuPuyai lip. !@t dib8l.

t itait tile psut dile.l

D.lm

Dal@ | htri t

Ddd

Nnaifmzn

!dal.L

I }di teijadi2 ttli p4Eg du 1tali smt

a

b.

c.

d,

e. Nilairomz

t

rjadi I t

li pa@8 dd

2 t

li

swt

rjadi2loli Pseg dd

2 tlti

sdt

l.bih tlcs

&!i

3

lebihddi 0 dd kllrug d.ii o25

I ldi

Bdibrt Pdyatad veg b@d

FAXuLras|LMu'DANTE$iolo€trcauMtaN

IN'ITUT TEXN(IOGIBAITIOUNG