Anda di halaman 1dari 20

MINGGU / TARIKH MINGGU 1 2-4 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama

am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni:Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB -mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK -belajar melalui TMK MINGGU 2 7-11 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Keluarga Sistem Bahasa: -kata nama am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih sayang, hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-menghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK -belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding, 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan diberi dengan betul dan kemas. dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian melalui nyanyian secara didik hibur. secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan dengan betul mengikut konteks. betul mengikut konteks. 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding, digraf 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan denganl ancar, dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan diberi dengan betul dan kemas. dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik melalui nyanyian secara didik hibur. hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. betul mengikut konteks.

1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul.

MINGGU / TARIKH MINGGU 3 14-18 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hobi Mak Usu Sistem Bahasa: -kata nama khas Ilmu: -Pend.Moral,Kem.Hidup Nilai Murni: Rajin,jujur,tolong-menolong KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -menghubungkait BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-mengaplikasikan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat

majmuk dengan betul dan tepat. 1.3.1 Mendengar,memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding, digraf dengan betul. dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas diberi dengan betul dan kemas. dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan melalui nyanyian secara didik hibur. konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan betul mengikut konteks. cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 4 21-25 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Sepupu Adam Sistem Bahasa: -kata ganti nama diri Ilmu: -Pend.Moral,MT Nilai Murni: Kebersihan,baik hati ,Kasih sayang KBT : KB-mengenal pasti -menyusun mengikut urutan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan KP-verbal linguistic , interpersonal Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan -TMK -belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 1: Pelbagai pengguna jalanraya TAJUK 1: Mengenali pengguna jalanraya MINGGU 5 29 JANUARI 1 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Jagalah Kebersihan Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend.Kesihatan,P.Moral Nilai Murni: Kebersihan,gotong-royong,rajin KBT : KB -mengenal pasti, mentafsir, menjana Idea, mensintesis, menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif, Kontekstual-menghubungkait KP-muzik,interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK -belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 1 - Pelbagai pengguna jalanraya TAJUK 2 - Menjadi pengguna jalanraya yang berbeza

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.7 Pengguna jalan raya

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 1.3.3 Mendengar,memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. 1.4.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 1.7.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza.

1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas, Intonasi yang betul dan berjeda. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dgn betul. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yg kemas 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dgn cara yang betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dgn betul mengikut konteks.

1.7 Pengguna jalan raya

1.7.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan, dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 6 4 - 8 FEBRUARI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digrafdan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 1.7.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan, dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Tema :Sihat dan Cergas 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada Tajuk : Kantin Saya Bersih pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Sistem Bahasa: -kata adjektif 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan Ilmu: -Pend.Kesihatan,P.Moral yang jelas dan intonasi yang betul. Nilai Murni:-Kebersihan, tolong-menolong, 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi kekemasan,teliti,bersyukur dengan betul dan kemas. KBT : 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. KB-mengenal pasti, membuat urutan, 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa menjana idea badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. BCB -perbincangan 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul KP-verbal linguistic, kinestetik,interpersonal mengikut konteks. EMK:- kreativiti dan inovasi -TMK -belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 1 : Pelbagai pengguna jalanraya 1.7 Pengguna jalan raya TAJUK 4: Berjalan dengan selamat di tempat letak kereta

MINGGU 7 14-15 FEBRUARI


MINGGU 8 18-22 FEBRUARI

Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Kantin Saya Bersih Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: -Pend.Kesihatan,P.Moral Nilai Murni: Kebersihan,tolongmenolong,kekemasan,teliti,bersyukur KBT : KB-mengenal pasti, membuat urutan, menjana idea BCB -perbincangan KP-verbal linguistic, kinestetik -interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi 1.7 Pengguna jalan raya -TMK -belajar melalui TMK
TEMA PKJR: UNIT 1: Pelbagai pengguna jalanraya TAJUK 4: Berjalan dengan selamat di tempat letak kereta

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.
1.7.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan, dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 9 25 FEBRUARI-1 MAC

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dgn cara yang betul dan kemas 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal bergabung,digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Tema :Sihat dan Cergas 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada Tajuk : Makanan Bersih dan Berkhasiat pelbagai sumber dengan sebutan yang betul Sistem Bahasa: -ayat tunggal 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi Ilmu: -Pend.Kesihatan,P.Moral,DST dengan betul dan kemas. Nilai Murni:-Kebersihan,sihat, menghargai, 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. teliti,belas kasihan, tolong-menolong 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa KBT : badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. KB-mengkonsepsikan, mengenalpasti 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul -menjana idea mengikut konteks. BCB -bacaan intensif KP-verbal linguistik, interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan EMK:-kreativiti dan inovasi,keusahawanan TEMA PKJR: UNIT 2: Peraturan jalanraya 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang TAJUK 1 - Patuhi peraturan jalanraya jalan raya serta menggunakannya. MINGGU 10 4-8 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu:-Pend.Jasmani, P.Moral, Pend.Kesihatan Nilai murni:-Cergas,sihat,kebersihan,rajin KBT : KB -menjana idea, mentafsir BCB -bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK -belajar melalui TMK 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

TEMA PKJR: UNIT 2: Peraturan jalanraya TAJUK 2: Amalkan peraturan jalanraya

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.

1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dgn cara yang betul dan kemas 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal bergabung,digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 3.1.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki, penumpang, penunggang basikal,pemandu, penunggang.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 11 11-15 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu:- Pend.Jasmani, P.Moral, Pend.Kesihatan Nilai murni:Cergas,sihat,kebersihan,rajin KBT : KB -menjana idea, mentafsir BCB -bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK -belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 2: Peraturan jalanraya TAJUK 3: - Kenal pasti peraturan jalanraya di kawasan kamu

STANDARD KANDUNGAN
1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dgn cara yang betul dan kemas 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal bergabung,digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 3.1.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya, undang-undang jalan raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal bergabung,digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya

MINGGU 12 18-22 MAC Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiranku Mesra Sistem Bahasa: -kata hubung Ilmu: -P.Moral, DST Nilai murni:-Semangat kejiranan, menolong, berbudi bahasa KBT : KB -menjana idea, membuat urutan -mengenalpasti, membuat keputusan KP -verbal linguistik, interpersonal Kontruktivisme-menghubungkaitkan EMK:- kreativiti dan inovasi -TMK -belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 2 : Peraturan jalanraya TAJUK 4: Patuhi peraturan jalanraya

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakannya.

MINGGU / TARIKH MINGGU 13 1-5 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiran Sepakat Sistem Bahasa: -kata tanya Ilmu: -P.Moral Nilai murni:- Baik hati, bekerjasama, berhati-hati KBT : KB -membuat urutan, mengitlak, membuat Keputusan, mengenalpasti BCB-bacaan intensif, mendengar dengan berkesan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK -belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 3: Papan tanda, isyarat dan penanda jalan TAJUK 1: Kenali papan tanda, isyarat dan penanda jalan MINGGU 14 8-12 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Semangat Kerjasama Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -P.Moral,DM Nilai murni: Murah hati, bekerjasama, gotong-royong,semangat kejiranan KBT : KB -menjana idea, mengenalpasti menilai BCB-bacaan luncur -mendengar dengan berkesan KP: Muzik Kontruktivisme:menerangkan dan menjelaskan EMK:-kreativiti dan inovasi -TMK -belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 3: Papan tanda, isyarat dan penanda jalan TAJUK 2:-Kategori papan tanda jalan

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vockal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan Intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata ,digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penanda jalan dan isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas. 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.5.1 Membaca & memahami bahan grafik yg mpunyai perkataan dgn betul 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 4.1.1 Menyebut senikata lagu dgn jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK,FN+FA, dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. 1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas

1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik

1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2.5.3 Membaca,memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber . 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas,diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan,akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. 1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu Tema :Semangat Perpaduan perkara daripada pelbagai sumber dgn tepat secarabertatasusila. Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat Sistem Bahasa: -imbuhan awalan daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Ilmu: -P.Moral, P.Jasmani 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang Nilai murni: Menghargai,kerjasama,gembira,menolong terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. KBT : 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara KB -membuat rumusan, membandingkan dan membezakan, menganalisis, mengitlak daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa mengenal pasti, membuat pilihan badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. BCB-mencatat nota, bacaan intensif 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang KP:-verbal linguistik, interpersonal sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Kontruktivisme:-menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:-mengaplikasikan EMK:-keusahawanan,kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: 1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik UNIT 3: Papan tanda, isyarat dan penanda jalan TAJUK 3: Ambil langkah bijak

MINGGU 15 15-19 APRIL

MINGGU 16 22 - 26 APRIL

Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak Sistem Bahasa:-imbuhan awalan Ilmu: -P.Moral, P.Jasmani Nilai murni:-Menghargai, kerjasama, gembira,menolong KBT : KB -membuat rumusan, membandingkan dan membezakan, menganalisis, mengitlak, mengenal pasti, membuat pilihan BCB-mencatat nota, bacaan intensif KP:- verbal linguistik, interpersonal
Kontruktivisme:- menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:-mengaplikasikan EMK:keusahawanan,kreativiti &inovasi TEMA PKJR: UNIT 3: Papan tanda, isyarat dan penanda jalan TAJUK 4: Jom, jalan-jalan

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa & ayat dgn betul 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan
grafik dengan betul. 2.5.3 Membaca,memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat yang betul. 3.3.1 Membina & menulis perkataan dan frasa dgn cara yg betul & kemas 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber . 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas, diksi yg tepat dan mimik muka yg sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan,akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penanda jalan dn isyarat trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.

MINGGU / TARIKH MINGGU 17 29 APRIL-3 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan, Pend. Moral, Dunia Seni Visual Nilai Murni:-menghargai, berusaha, bersyukur, rajin, menolong KBT : KB - menjanakan idea, menghubung kaitkan, mengenal pasti, menyusun maklumat BCB - mencatat nota KP - interpersonal Konstruktivisme - mengembangkan idea EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 4: Kebolehlihatan di jalanraya TAJUK 1: Boleh dilihat dan lebih selamat MINGGU 19 6-10 MEI Tema : -Seni dan Budaya Tajuk : -Kraf Tangan Sistem Bahasa :-Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan, Pend. Moral, Dunia Seni Visual NM : menghargai, berusaha, bersyukur, rajin, menolong KBT : KB - menjanakan idea, menghubung kaitkan, mengenal pasti, menyusun maklumat BCB - mencatat nota KP - interpersonal Konstruktivisme - mengembangkan idea EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 4: Kebolehlihatan di jalanraya TAJUK 2: Cuaca dan waktu

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons secara lisan dan gerak 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara betul. daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada betul. bahan multimedia yang sesuai. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan terdapat dalam pelbagai bahan. maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dgn cara yang betul dan kemas daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, perkara dengan menggunakan bahasa yang santun diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.1 menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. nyanyian secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan apitan dengan 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang betul dalam pelbagai konteks. sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan 4.3 Darjah penglihatan selamat dan boleh dilihat.
PKSR 1 ( 6 HINGGA9 MEI 2013 ISNIN HINGGA KHAMIS )

STANDARD KANDUNGAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.3 Darjah penglihatan

1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul & kemas 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.
4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 4.3.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh memberi kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.

MINGGU / TARIKH MINGGU 20 20-23 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Permainan Tradisional Sistem Bahasa : Imbuhan apitan Ilmu : K. Tempatan, Pend. Moral NM : menghargai, gembira, Kerjasama KBT : KB - menghubungkaitkan, menjanakan idea, membuat keputusan BCB - mencatat maklumat KP - interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan TEMA PKJR: UNIT 4: Kebolehlihatan di jalanraya TAJUK 3: Perabot jalan

STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.3 Perabot jalan raya 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.3 Darjah penglihatan

STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yg mempunyai perkataan dgn betul 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dgn betul 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yg betul dan kemas 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.3.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya. 1.3.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal. 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 4.3.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas keselamatan mereka. 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.

MINGGU 21 10-14 JUN

Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Makanan Tradisional Sistem Bahasa : Ayat Tanya Ilmu : Pend. Moral, PSK NM : kesungguhan, menghargai, seronok, bersopan KBT : KB - mentafsir, mengenal pasti, membandingkan dan membezakan, menjanakan idea BCB - menulis cepat, mengingat, bacaan intensif KP - interpersonal Konstruktivisme - mengembangkan idea EMK: Kreativiti dan inovasi,Keusahawanan TEMA PKJR: 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan UNIT 4: Kebolehlihatan di jalanraya 4.3 Darjah penglihatan TAJUK 4: Kebolehlihatan di antara dua buah kereta yang diletakkan.

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dgnbetul 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU / TARIKH MINGGU 22 17-21 JUN Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Warisan Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. Moral, PSK, Sejarah NM : berani, menghargai, tanggungjawab, bersyukur KBT : KB - menaakul, mengenal pasti, menghubung kaitkan, menjanakan idea BCB - bacaan intensif KP - interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK- belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 5 : Mengimbas lalu lintas TAJUK 1: Jalanraya adalah kompleks dan berbahaya

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yg betul dan kemas 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 1.5.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 1.3.1 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong dan vokal berganding dengan tepat. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 7.3.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimbas lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.

1.1 Jenis-jenis jalan raya 1.5 Aliran lalu lintas - arah lalu lintas 7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Tema : Petani Moden 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, Tajuk : Kebun Sekolahku sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Sistem Bahasa : pola ayat 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan Ilmu : Pend. Moral, Pertanian tersirat dpd pelbagai bahan untuk memberi respons dgn betul NM : rajin, kerjasama, berhati2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang hati, bersyukur sesuai bagi memupuk minat membaca. KBT : 3.4 Menulis imlak dengan tepat. KB - membuat urutan, mengenal pasti, 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre verbal-linguistik dengan betul. BCB - mendengar dengan berkesan, 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa bacaan intensif, mencatat nota badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Kontekstual - menghubungkaitkan 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai EMK: Kreativiti dan inovasi,Keusahawanan situasi. TEMA PKJR: UNIT 5: Mengimbas lalu lintas TAJUK 2: Mengimbas lalu lintas 7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan

MINGGU 23 24-28 JUN

MINGGU / TARIKH MINGGU 24 1-5 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Dusun Pak Long Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. Moral, Pertanian NM : rajin, kerjasama, berhati-hati, bersyukur, tekun KBT : KB - menjanakan idea, mengenal pasti BCB - mendengar dengan berkesan, bacaan intensif Kontekstual - menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TEMA PKJR: UNIT 5: Mengimbas lalu lintas TAJUK 3: Mencari petunjuk MINGGU 25 8-12 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Ternakan Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. Moral, Penternakan NM : rajin, membantu, teliti, bersih KBT : KB - menjanakan idea, mengenal pasti, menganalisis, membuat urutan BCB - bacaan intensif Kontekstual - menghubungkaitkan KP - interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TEMA PKJR: UNIT 5: Mengimbas lalu lintas TAJUK 4 : Pemerhatian lalu lintas

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.

MINGGU / TARIKH MINGGU 26 15-19 JULAI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur Untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. 6.2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok diselekoh tajam atau melanggar objek. 10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Tema : Petani Moden 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat Tajuk : Hasil Laut daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Sistem Bahasa : pola ayat 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. NM : rajin,membantu,berusaha,Kerjasama 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan KBT : tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan KB - menjanakan idea, mengenal pasti, betul. menganalisis, mensintesis,membandingkan 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang dan membezakan sesuai bagi memupuk minat membaca. BCB - mencatat maklumat, bacaan intensif 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang Kontekstual - menghubungkaitkan diberi dengan betul dan kemas. KP - naturalis, interpersonal 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. EMK: Kreativiti dan inovasi,Keusahawanan 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara TEMA PKJR: daripada pelbagai sumber. UNIT 6: Menjadi penumpang yang 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul selamat dan bertanggungjawab menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. TAJUK 1: Tali pinggang keledar 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. 6.2 Penggunaan alat penahan 10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. MINGGU 27 22-26 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Hari Jualan sekolahku Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan NM : rajin, kerjasama, jujur, adil, Kebersihan, bersungguh-sungguh KBT : KB - menjanakan idea, mengenal pasti, menaakul BCB - mencatat maklumat, bacaan intensif, bacaan imbasan Kontekstual - menghubungkaitkan KP - verbal-linguistik EMK: Kreativiti dan inovasi,Keusahawanan TEMA PKJR: UNIT 6 : Menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab TAJUK 2: Jadi penumpang yang bertanggungjawab

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara perkara dpd pelbagai sumber dgn tepat secara bertatasusila. daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. dua atau tiga suku kata, diftong,vokal berganding, digraf dan konsonan 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat bergabung dengan sebutan yang betul. yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.5.1 Membaca & memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dgn betul 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkaatan dua atau lebih suku kata, diftong, dengan betul dan kemas. vokal berganding, digraf&konsonan bergabung dgn cara yg betul &tulisan yg kemas 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yg betul dan kemas 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. daripada pelbagai sumber. 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2.2 Memahami&menggunakan kata ganda penuh dgn betul dlm pelbagai konteks. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang 6.1.1 Menerangkan kepentingan utk mjd penumpang yg selamat &brtanggungjawab sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang 6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. penumpang. 6.2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan 6.2 Penggunaan alat penahan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. 10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. 10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab.

MINGGU / TARIKH MINGGU 28 29 JULAI-2 OGOS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalaui lakonan spontan secara didik hibur. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. 1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah, serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 1.6.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan / lorong pejalan kaki dan / atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Tema : Mari Berniaga 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, Tajuk : Kedai Cenderamata sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Sistem Bahasa : ayat penyata 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat Ilmu : Pend. Moral, DST yang terdapat dalam pelbagai bahan. NM : rajin, menghormati, menghargai, teliti 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara KBT : daripada pelbagai sumber. KB - menghubungkaitkan, mengenal pasti, 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu menaakul,membandingkan&membezakan perkara dengan menggunakan bahasa yang santun BCB - mencatat maklumat, bacaan intensif 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa Kontekstual - menghubungkaitkan badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. KP -interpersonal 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai EMK: Kreativiti dan inovasi,Keusahawanan situasi. TMK - belajar melalui TMK TEMA PKJR: 1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan UNIT 7: Menjadi pengguna jalanraya penunggang basikal. yang berhemah TAJUK 1: Pengguna jalanraya yang berhemah MINGGU 29 5-6 OGOS Tema : Mari Berniaga Tajuk : Nasihat Pak Long Sistem Bahasa : kata tanya, kata hubung Ilmu : Pend. Moral, DST NM : gigih, murah hati, menolong, merendah diri KBT : KB - menjanakan idea, mengenal pasti, menghubungkaitkan BCB - mencatat nota, bacaan luncuran KP - verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TEMA PKJR: UNIT 7: Menjadi pengguna jalanraya yang berhemah TAJUK 2: Berhemah di jalanraya 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal.

1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah, serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. 1.6.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.

MINGGU / TARIKH MINGGU 30 19-23 OGOS Tema : Mari Berniaga Tajuk : Dunia Perniagaan Sistem Bahasa : kata tanya Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan NM : gigih, rajin, peramah, jujur, berhati-hati KBT : KB - menyusun maklumat, mengenal pasti,membandingkan dan membezakan BCB - bacaan intensif Konstruktivisme - mengembangkan idea, menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK - belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 8: Melintas dengan selamat TAJUK 1 : Melintas dengan selamat

STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas

STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas, diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan. 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya, melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat. 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan. 7.1.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yang ditentukan. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yg mempunyai perkataan dgn betul 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dgn betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yg betul dan kemas 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut. 7.2.2 Mengetahui 5 langkah utk menyempurnakan tugas melintas jalan dgn selamat 7.2.3 Mggambarkan prosedur melintas dgn selamat&menerangkan setiap langkah 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.

MINGGU 31 26-30 OGOS


Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Jalur Gemilang Sistem Bahasa : imbuhan awalan Ilmu : Pend. Moral, PSK NM : semangat patriotik, bersyukur, mengenang jasa KBT : KB - menyusun maklumat, mengenal pasti, menaakul, menjanakan idea, mengitlak BCB mencatat maklumat, Kontekstual - menghubungkaitkan KP - Muzik, verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK - belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 8: Melintas dengan selamat TAJUK 2: Langkah cermat jiwa selamat

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan Tema : Saya Anak Malaysia tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Tajuk : Jalur Gemilang 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat Sistem Bahasa : imbuhan awalan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Ilmu : Pend. Moral, PSK 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat NM : semangat patriotik, bersyukur, yang terdapat dalam pelbagai bahan. mengenang jasa 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera KBT : KB - menyusun maklumat, mengenal pasti, yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan menaakul, menjanakan idea, mengitlak betul. BCB - mencatat maklumat, 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre Kontekstual - menghubungkaitkan dengan betul. KP - Muzik, verbal-linguistik 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui EMK : Kreativiti dan inovasi nyanyian secara didik hibur. TMK - belajar melalui TMK 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

MINGGU 32 2-6 SEPTEMBER

MINGGU 33 9-13 SEPTEMBER


Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Bahasa Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. Moral, PSK NM : bersopan santun, berani, bersyukur, mencintai KBT : KB - mengenal pasti BCB - bacaan intensif Kontekstual - menghubungkaitkan, mengaplikasikan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK - belajar melalui TMK

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

MINGGU / TARIKH MINGGU 34 17-20 SEPTEMBER

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Negara Kita Sistem Bahasa : ayat majmuk Ilmu : Pend. Moral, PSK NM : menghargai, patuh, bersyukur, semangat patriotik, hormat KBT : KB - menganalisis, mengenal pasti, menjanakan idea BCB - perbincangan Kontekstual - mengaplikasikan KP - verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK - belajar melalui TMK
MINGGU 35 23-27 SEPTEMBER

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dgn betul 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dgn kreatif melalui lakonan scara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas, diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.

Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. Moral, PSK, KT NM : menghargai, patuh hormat, mengenang jasa KBT : KB - menghubungkaitkan, menganalisis, menjanakan idea BCB - bacaan intensif, perbincangan Kontekstual - menghubungkaitkan KP - verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK - belajar melalui TMK

MINGGU / TARIKH MINGGU 36 30 SEPTEMBER 4 OKTOBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lambang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. Moral, PSK, KT NM : menghargai, patuh hormat, mengenang jasa KBT : KB - menghubungkaitkan, menganalisis, menjanakan idea BCB - bacaan intensif, perbincangan Kontekstual - menghubungkaitkan KP - verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK - belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dgn betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan utk memberi respons dgn betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. 1.3.1 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.

MINGGU 37 8-11 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Kelab Reka Cipta Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. Moral, PSK, KH NM : menghargai, patuh, hormat, mengenang jasa KBT : KB - menghubungkaitkan, menganalisis, menjanakan idea BCB - bacaan intensif, mencatat nota KP - interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK - belajar melalui TMK Keusahawanan

MINGGU / TARIKH MINGGU 38 16-18 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, DSV NM : kerjasama, berani, tekun, Sabar KBT : KB - menghubungkaitkan, menyusun mengikut urutan, menyatakan rasional, menjanakan idea BCB - bacaan intensif, perbincangan Kontekstual - menghubungkaitkan KP - verbal-linguistik KMD - meramal Konstruktivisme - mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan utk memberi respons dgn betul 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.

PKSR 2 (21-25) ISNIN0JUMAAT MINGGU 40 16-18 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, DSV NM : kerjasama, berani, tekun, sabar KBT : KB - menghubungkaitkan, menyusun mengikut urutan, menyatakan rasional, menjanakan idea BCB - bacaan intensif, perbincangan Kontekstual - menghubungkaitkan KP - verbal-linguistik KMD - meramal Konstruktivisme - mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 41 6-8 NOVEMBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan Reka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, NM : kerjasama, berani, gigih, sabar KBT : KB - menghubungkaitkan, mengenal pasti, membandingkan dan membezakan, menjanakan idea BCB - bacaan intensif, Kontekstual - menghubungkaitkan KP - verbal-linguistik Konstruktivisme - menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dgn tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan utk memberi respons dgn betul 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan utk memberi respons dgn betul 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dgn betul 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

MINGGU 42 11-15 NOVEMBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan Reka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, NM : kerjasama, berani, gigih, sabar KBT : KB - menghubungkaitkan, mengenal pasti, membandingkan dan membezakan, menjanakan idea BCB - bacaan intensif, Kontekstual - menghubungkaitkan KP - verbal-linguistik Konstruktivisme - menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dgn betul. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

PEMULANGAN DAN PEMINJAMAN BUKU TEKS PENGAGIHAN KELAS HARI ANUGERAH CEMERLANG