Anda di halaman 1dari 3

Tuesday, July 16, 2013 Nota BMM 3101 : Kemahiran Bernilai Tambah dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa

Melayu

Terdapat tujuh kemahiran bernilai tambah iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, konstruktivisme dan kontekstual. Guru perlulah sentiasa menggalakkan keseluruhan perkembangan diri murid dengan menekankan aspek persediaan akademik, nilai-nilai moral, pengurusan emosi, kemahiran sosial, pemikiran yang efektif dan kebolehan menyelesaikan masalah.

1. Kemahiran Berfikir

Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan secara terancang dengan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis. Jenis kemahiran berfikir yang sering disebut dalam Bahasa Melayu ialah mencirikan, mengkelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan, membanding dan membeza, mengenalpasti sebab dan akibat, meringkas, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. (Idris Mohd Radzi, 2006:3). Jenis kemahiran berfikir yang dinyatakan di atas bertujuan membolehkan kemahiran berfikir tersebut dikuasai murid, alat berfikir seperti penyusunan grafik, soalan serta peta minda perlu digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di dalam kemahiran berfikir ini, ia diajar kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif. Cara ini boleh dilaksanakan dalam aktiviti mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Tujuan kemahiran ini adalah memastikan supaya murid-murid dapat memahami isi-isi pelajaran yang diajar di samping membantu proses perkembangan kognitif mereka. Contohnya, dalam pengajaran pemahaman, guru boleh meminta anak muridnya supaya membaca dan menjawab soalan pemahaman yang disediakan. Soalan yang diberikan haruslah bertumpu kepada soalan yang memerlukan pandangan dan pendapat murid. Selain itu, penggunaan bahan rangsangan seperti gambar, carta, jadual dan bahan lain juga perlulah bersifat merangsang kemahiran berfikir murid-murid.

2. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran mempunyai nilai yang sangat tinggi. Kini, guru-guru telah diberi tugasan untuk mengintegrasikan ICT dalam kurikulum di sekolah. Dengan perubahan yang dilakukan ini, murid-murid di sekolah dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi. Contohnya, murid dapat mengahantar dan menerima e-mail. Secara tidak langsung, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi ini juga mampu merapatkan jurang komunikasi antara guru dengan murid. Selain daripada itu, murid-murid dapat belajar menggunakan aplikasi perisian komputer dalam menyempurnakan tugasan harian. Proses P&P juga akan menjadi lebih berkesan apabila murid-murid dapat megakses maklumat yang terdapat di dalam internet. Semua aktiviti ini seharusnya berada di bawah pengawasan guru sepenuhnya sebelum murid-murid mampu melaksanakannya sendiri.

1|Hajim Amir Salleh ( PPG Ambilan Jun 2011 )

3. Kemahiran Belajar Cara Belajar Belajar cara belajar dapat dibangunkan dengan amalan pembelajaran yang baik, khususnya kerana kemahiran ini dapat membina model pengajaran dan pembelajaran yang memfokus secara luaran dan kritikal terhadap proses dan kandungan pembelajaran. Dalam erti kata lain, langkah ini dapat membantu murid-murid untuk lebih mengutamakan pembelajaran. Pemberian peluang yang secukupnya kepada murid-murid dapat membantu mereka mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan perkara yang boleh dilakukan oleh mereka dalam pelajaran. Dengan refleksi yang kritikal, murid-murid juga dapat membuat keputusan tentang langkah seterusnya dalam pembelajaran dan mengenal pasti cara untuk memperbaiki pembelajaran mereka. Walaupun tidak ada langkah yang spesifik dalam merangsang kemahiran belajar cara belajar, terdapat beberapa usaha yang boleh dilakukan. Guru seharusnya menekankan peranan dan hubungan antara guru dengan murid dan murid dengan murid. Pihak sekolah pula boleh memberi sokongan yang secukupnya kepada guru-guru dan juga murid-murid dalam menerapkan kemahiran ini. Dengan kata lain, pembelajaran menjadi lebih efektif apabila murid-murid mendalami pembelajaran mereka, hasil penghayatan guru terhadap pengajaran. 4. Kemahiran Kajian Masa Depan Kemahiran ini mengamalkan pembelajaran seumur hidup. Selain itu,kemahiran ini juga merupakan satu pendekatan pembelajaran bagi membolehkan murid murid menyedari sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa hadapan. Contohnya,dalam sesi pengajaran dan pembelajaran subjek sejarah,kemahiran kajian masa hadapan ini dapat dipraktikkan di sekolah. Tambahan lagi, murid-murid turut dapat membuat ramalan, menjangka akibat serta mengendalikan perubahan melalui kemahiran ini. Secara tidak langsung, manfaat yang maksimum akan diperoleh murid dalam mengendalikan setiap perubahan yang berlaku ke atas diri mereka. Contohnya, dalam mata pelajaran agama dan sains. murid-murid akan mengetahui bagaimana proses kewujudan mereka di atas muka bumi ini serta proses perkembangan dan pertumbuhan yang akan mereka alami apabila meningkat dewasa.

5. Kecerdasan Pelbagai Gardner (1998) mendefinisikan kecerdasan pelbagai sebagai kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar, kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan dan kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Kecerdasan pelbagai boleh dibahagikan kepada lapan jenis iaitu, yang pertama verbal linguistik. Kecerdasan ini menunjukkan kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam aktiviti lisan dan penulisan. Kebolehan mengingat maklumat, menyakinkan orang lain serta bercakap tentang bahasa itu sendiri merupakan antara kategori kecerdasan verbal linguistik. Kedua, kecerdasan logik-matematik, iaitu kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah. Kategori ini termasuklah memahami kelompok nombor asas, prinsip sebab dan akibat serta kebolehan menjangka. Ketiga, kecerdasan visual ruang, iaitu kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk, ruang, warna dan garisan, termasuklah kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik.

2|Hajim Amir Salleh ( PPG Ambilan Jun 2011 )

Keempat ialah kecerdasan kinestatik, iaitu kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea , perasaan dan menyelesaikan masalah. Kelima, kecerdasan muzik, iaitu kebolehan mengesan irama dan lagu, mengenal lagu yang mudah serta membezakan atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah. Keenam, kecerdasan interpersonal, iaitu kebolehan memahami perasaan , motivasi , tabiat serta hasrat orang lain. Ketujuh ialah kecerdasan intrapersonal, iaitu kebolehan memahami diri sendiri daripada segi kekuatan , kelemahan, hasrat dan kehendak. Kecerdasan ini dapat membantu individu menangani perasaan , beradap sopan serta mengawal kemarahan atau kesedihan diri. Kelapan, kecerdasan naturalis, iaitu kebolehan mengenali dan mengaplikasi tumbuh-tumbuhan , galian dan binatang termasuk rumput dan batu-batan serta pelbagai flora dan fauna. Ia juga merupakan kebolehan untuk mengenali artifak budaya daripada segi pakaian.

6. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme merupakan satu teknik pembelajaran yang melibatkan pelajar untuk membina pengetahuan dengan menggunakan pengetahuan yang sedia ada dalam dirinya dimana pelajar akan mengaitkan pembelajaran baru dengan pembelajaran lama yang sedia ada. Perspektif konstruktivisme menitikberatkan pengalaman pendidikan yang boleh membantu pelajar membina ilmu pengetahuan dan bukannya penyiaran pengetahuan dan seterusnya pensyarah akan memainkan peranan mereka sebagai pembimbing atau fasilitator dalam memperkembangkan pengetahuan sedia ada pelajar di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

7. Pembelajaran Kontekstual Menurut teori pembelajaran kontekstual, pembelajaran hanya berlaku apabila pelajar memproses maklumat atau ilmu pengetahuan baru dengan cara tertentu sehingga ia membawa maksud atau makna kepada mereka dalam kerangka rujukan mereka sendiri (dunia dalaman bagi memori, pengalaman dan tindak balas mereka sendiri). Pendekatan pembelajaran dan pengajaran seperti ini mengandaikan minda akan mencari maksud dalam konteks dengan cara semula jadi, iaitu berkait dengan persekitaran semasa seseorang itu. Ini berlaku dengan cara pencarian hubungan yang diterima akal dan kelihatan bermakna. Kaedah kontekstual iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan maksud kontekstual itu sendiri, seharusnya mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau releven bagi mereka, dan juga memberi makna dalam kehidupan seharian mereka. Pembelajaran kontekstual juga ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu,masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran kontekstual disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai, secara konkrit yang melibatkan latih amal dan berfikir. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna, dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka.

3|Hajim Amir Salleh ( PPG Ambilan Jun 2011 )