Anda di halaman 1dari 3

6/24/2012

EDU 3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

PENGERTIAN DAN PERANAN


REKA BENTUK PENGAJARAN

Instructional Design as a Process


Instructional Design is the systematic development of instructional specifications using learning and instructional theory to ensure the quality of instruction.

(Instructional Design)
Adapted from "Training and Instructional Design", Applied Research Laboratory, Penn State University

6/24/2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

6/24/2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

EDU 3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Instructional Design as a Discipline


Instructional Design is that branch of knowledge concerned with research and theory about instructional strategies and the process for developing and implementing those strategies.

Instructional Design as a Science


Instructional design is the science of creating detailed specifications for the development, implementation, evaluation, and maintenance of situations that facilitate the learning

6/24/2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

6/24/2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

6/24/2012

EDU 3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Instructional Design as Reality


Instructional design can start at any point in the design process

REKA BENTUK PENGAJARAN


KONSEP, PERANAN dan KEPENTINGAN

6/24/2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

6/24/2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

EDU 3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Pengertian RBP
Suatu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran
Dick dan Reiser,1989

KONSEP RBP
Telah wujud lebih 40 tahun lalu untuk bangunkan
bahan cetak PBTV PBK

Sains untuk mencipta spesifikasi pengajaran dengan terperinci untuk pengembangan, penilaian dan penyelenggaraan suatu keadaan yang boleh memudahkan pembelajaran sesuatu unit pelajaran tidak kira kecil atau besar dalam sesuatu mata pelajaran. Ia mencakupi seluruh proses pengajaran iaitu mereka bentuk, membina, menyampaikan dan menguruskan pembelajaran.
Richey,1986
6/24/2012
AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

Kini terdapat lebih 40 model RBP yang menggariskan enam perkara asas: menentukan keperluan pelajar menentukan matlamat dan objektif membina prosedur penilaian mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian mencuba sistem pengajaran menilai keseluruhan sistem
6/24/2012
AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

6/24/2012

EDU 3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

ORIENTASI RBP
Gustafon (1991) telah membahagikan modelmodel RBP kepada : Model berorientasikan bilik darjah Model berorientasikan produk Model berorientasikan sistem

Model berorientasikan bilik darjah


Merupakan model RBP berskala kecil Tertumpu kepada perancangan bagi satu mata pelajaran Contoh model jenis ini : Model ASSURE Dick dan Reiser (1987)

Yusuf Hashim (1998), menyatakan model jenis ini tidak menggalakkan guru membina bahan pengajaran, sebaliknya sekadar memilih bahan sahaja.
6/24/2012
AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

6/24/2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

10

EDU 3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

EDU 3105

Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Model berorientasikan produk dan sistem


Melibatkan pembinaan bahan untuk jangka panjang Mempunyai pasukan reka bentuk pengjaran Untuk kursus yang besar ( contoh : kursus PJJ ) Contoh model berorientasikan produk: Leshin, Pollock dan Reigeluth (1990)

PERANAN RBP
Menghasilkan pengajaran yang berkesan Mewujudkan pengajar yang kompeten Membantu mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan rasa hormat pelajar terhadap pengajar Membantu pembinaan disiplin pengajar yang positif ( P&P lancar, menarik, tidak membazir masa dan sistematik )
Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan. Dick dan Reiser, 1989.

Contoh model berorientasikan sistem : Dick dan Carey (1979) Diamond (1989) Seels dan Glasgow (1998)
6/24/2012
AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

11

6/24/2012

AAzam@ipsah.edu.my / aazamhar@yahoo.com

12