Anda di halaman 1dari 36

 Keputusan Menpan No.

Kep/128/M.PAN/9/2004
 SK Bersama Kepala LIPI No.
3719/D/2004 dan Kepala BKN No.
60 Tahun 2004 (Juklak)
Sebagai pedoman baku dan
sebagai pelengkap petunjuk
pelaksanaan, sehingga
kompetensi pejabat peneliti
terbina seragam dengan
standar yang sama.
SK Menpan SK Menpan No :
No.01/MENPAN/1983 Kep/128/M.PAN/9/2004

1. Pendidikan bergelar 1. Pendidikan bergelar


serendah-rendanya serendah-rendanya
berijazah sarjana muda berijazah sarjana (S1)
(S0)
1. Pendidikan non-gelar, 1. Pendidikan non-gelar
tidak mengikuti harus mengikuti
sertifikasi Diklat sertifikasi Diklat
Fungsional Fungsional Peneliti
SK Menpan SK Menpan No :
No.01/MENPAN/1983 Kep/128/M.PAN/9/2004
1. Usia menjadi peneliti diatur dalam 1. Usia menjadi peneliti diatur di
juknis Kepala LIPI, berusia dalam keputusan ini, berusia
setinggi-tingginya 50 th. setinggi-tingginya 45 tahun
1. Bidang penelitian/kepakaran 1. Bidang Penelitian/Kepakaran
ditentukan oleh instansi pengusul mengacu pada bidang kepakaran
yang ditetapkan oleh LIPI
1. Butir Kegiatan 1. Butir Kegiatan
Unsur Utama > 70% Unsur Utama > 80%
- Karya Tulis Ilmiah (II1, II2, II3) - Penelitian
- Pemacuan Teknologi (III) - Pengembangan Iptek
- Diseminasi Pemanfaatan Iptek
- Pembinaan kader peneliti
- Penghargaan ilmiah dan mendapat
penugasan untuk memimpin unit
kerja litbang
SK Menpan SK Menpan No :
No.01/MENPAN/1983 Kep/128/M.PAN/9/2004

1. JENJANG JABATAN 1.JENJANG JABATAN


Aspenda (III/a)
Aspendya (III/b) Peneliti Pertama III/a – III/b
Ajpenda (III/c) Peneliti Muda III/c – III/d
Ajpendya (III/d) Peneliti Madya IV/a – IV/c
Penda (IV/a) Peneliti Utama IV/d – IV/e
Pendya (IV/b)
Ahpenda (IV/c)
Ahpendya (IV/d)
Ahpenma (IV/e)
SK Menpan SK Menpan No : Kep/
No.01/MENPAN/1983 128/M.PAN/9/2004

1. Butir Kegiatan 1. Butir Kegiatan


Unsur Penunjang ≤ Unsur Penunjang <
30% 20%
- Pemasyarakatan - Pemasyarakatan
Iptek Iptek
- Keikutsertaan - Keikutsertaan dlm
dalam kegiatan kegiatan ilmiah
ilmiah - Pembinaan kader
- Pembinaan kader non peneliti
ilmiah - Perolehan
- Penghargaan ilmiah penghargaan/tanda
jasa
Jumlah SDM Peneliti Menurut Jenjang Jabatan

• Assisten Muda 1400


• Assisten Madya
1200
• Ajun Muda
• Ajun Madya 1000
• Peneliti Muda
800
• Peneliti Madya
• Ahli Peneliti 600
Muda
• Ahli Peneliti 400
Madya
• Ahli Peneliti 200
Utama
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sumber: P2JP Nasional, per Desember 2004


Jumlah SDM Peneliti Menurut Jenjang Jabatan
(Baru – SK Menpan 2004)

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Pertama Muda Madya Utama

Sumber: P2JP Nasional, per Desember 2004


Jumlah Peneliti Menurut Instansi
n > 300 peneliti
2000

1500

1000

500

DEPTAN LIPI BPPT


DEPDIKNAS BATAN DEPPERINDAG
DEPKEHUTANAN LAPAN DEPKES

Sumber: P2JP Nasional, per Desember 2004


Jumlah Peneliti Menurut Instansi
n = (100 – 299 peneliti)*
250
200
150
100
50
0

DEPDAGRI DEPTAMBEN
KIMPRASWIL DEP. AGAMA
DEPPERHUB DEP. SOSIAL
LIN DEP. KELAUTAN

Sumber: P2JP Nasional, per Desember 2004


Peneliti Litbang Kehutanan Menurut Jenjang
Jabatan (Total = 304)
70
• Ass Muda
• Ass Madya 60
• Ajun Muda
50
• Ajun Madya
• Pen Muda 40
• Pen Madya
30
• Ah Pen Muda
• Ah Pen Madya 20
• Ah Pen Utama
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sumber: P2JP Dephut, per April 2006


Jumlah Peneliti Litbanghut Menurut Instansi
( 304 Peneliti )
80
60
40
20
0

P3HKA P3HH P3HT


P2Sosek Siantar Samarinda
Makassar Kupang Manokwari
Palembang Banjarbaru Das Solo
Das Makassar Benih Bogor Ciamis
Samboja Kuok

Sumber: P2JP Dephut, per April 2006


Calon Peneliti Litbanghut Menurut Instansi
(Total 185)
30

20

10

P3HKA P3HH P3HT


P2Sosek Siantar Samarinda
Makassar Kupang Manokwari
Palembang Banjarbaru Das Solo
Das Makassar Benih Bogor Ciamis
Samboja Kuok

Sumber: P2JP Dephut, per April 2006


SK Menpan SK Menpan No: Kep/
No.01/MENPAN/1983 128/M.PAN/9/2004

 Asisten Peneliti Muda : 100 Peneliti Pertama


ak a. III/a : 100 ak
 Asisten Peneliti Madya : b. III/b : 150 ak
150 ak Peneliti Muda
 Ajun Peneliti Muda : 200 ak a. III/c : 200 ak
 Ajun Peneliti Madya : 300 b. III/d : 300 ak
ak
Peneliti Madya
 Peneliti Muda : 400 ak
a. IV/a : 400 ak
 Peneliti Madya : 550 ak
b. IV/b : 550 ak
 Ahli Peneliti Muda : 700 ak
c. IV/c : 700 ak
 Ahli Peneliti Madya : 850 ak
Peneliti Utama
 Ahli Peneliti Utama : 1000
ak a. IV/d : 850 ak
b. IV/e : 1050 ak
* TIM PENILAI

SK Menpan SK Menpan No :
No.01/MENPAN/1983 Kep/128/M.PAN/9/2004
• P2JP lokal • Tim Penilai Lokal
• P2JP Instansi • Tim Penilai instansi
• P2JP Nasional • Tim Penilai Nasional

* SIDANG TIM
PENILAI • Sidang untuk kenaikan pangkat,
 P2JP Nasional sebulan dilakukan selambat-lambatnya
sekali tiap akhir bulan 3 (tiga) bulan sebelum periode
kenaikan pangkat
SK Menpan SK Menpan No :
No.01/MENPAN/1983 Kep/128/M.PAN/9/2004
Pejabat yang berwenang Pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit : menetapkan angka kredit
• Ketua LIPI untuk semua • Kepala LIPI atau Pejabat
jenjang jabatan Esselon I yang ditunjuk bagi
peneliti Madya dan Peneliti
Utama
• Pejabat pembina Kepegawaian
Pusat/Daerah yang
bersangkutan atau pejabat lain
yang ditunjuk yang
membidangi penelitian
dan/atau pengembangan (min.
Ess II) bagi Peneliti Pertama
dan Peneliti Muda di
lingkungan masing-masing.
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT PENELITI
SK Menpan SK Menpan No :
No.01/MENPAN/1983 Kep/128/M.PAN/9/2004
* KENAIKAN JABATAN
• Memenuhi Angka Kredit • Sekurang-kurangnya telah 1
• Setiap unsur DP3 bernilai tahun dalam jabatan
baik dalam 1 tahun • Memenuhi angka kredit
terakhir yang dipersyaratkan
• Setiap unsur DP3 bernilai
baik dalam 1 tahun terakhir

* KENAIKAN PANGKAT
• Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir
• Memenuhi jumlah angka kredit
• Setiap unsur DP3 bernilai baik, dalam 2 tahun terakhir
PEMBEBASAN SEMENTARA
SK Menpan SK Menpan No :
No.01/MENPAN/1983 Kep/128/M.PAN/9/2004
a. Apabila dalam jangka a. Apabila dalam jangka waktu
waktu 4 tahun tidak dapat 5 th tidak dapat
mengumpulkan angka mengumpulkan angka
kredit bagi : Aspenda - kredit bagi Peneliti Pertama
Ahpendya s/d Peneliti Utama (IV/d)
b. Apabila dalam jangka b. Apabila dalam jangka waktu
waktu 2 tahun tidak dapat 2 tahun tidak dapat
mengumpulkan angka mengumpulkan angka
kredit bagi : APU kredit bagi : APU

a. Ditugaskan diluar satuan organisasi litbang


b. Sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan
c. Dijatuhi hukuman disiplin
d. Diberhentikan sementara sebagai PNS
e. Menjalani cuti diluar tanggungan negara
SK Menpan SK Menpan No : Kep/
No.01/MENPAN/1983 128/M.PAN/9/2004
• Peneliti yang
dibebaskan
sementara dapat
diangkat kembali
dalam jabatan
peneliti
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
PENELITI
SK Menpan SK Menpan No :
No.01/MENPAN/1983 Kep/128/M.PAN/9/2004
• Dalam jangka waktu 1
th sejak pembebasan
sementara karena
angka kredit, tidak
dapat mengumpulkan
angka kredit yang
ditentukan untuk
kenaikan
jabatan/pangkat
• setingkat
Dijatuhi hukuman disiplin tingkat lebih
berat dantinggi
telah
mempunyai kekuatan hukum tetap
• Mencapai batas usia pensiun
 Keputusan Ketua LIPI No
1661/D/1999 tentang Pedoman
Penilaian Karya Tulis Ilmiah
Jabatan Peneliti (Versi LAMA)
 Keputusan Bersama Ketua LIPI dan
Kepala Badan Kepegawaian
Negara No. 3719/D/2004 dan No.
60 Tahun 2004 (Versi BARU)
 Versi Lama:  Versi Baru
 S1 = 75  S1 = 100
 S2 = 100  S2 = 150
 S3 = 150  S3 = 200
 Batas Kursus tertinggi  Batas Kursus
960 jam. terendah 80 tertinggi 960 jam,
jam terendah 30 jam
 Tidak ada nilai Diklat  Nilai diklat Praja
Prajabatan Tk III batan Tk III = 2
 Versi LAMA  Versi BARU
 KTI terbit antara  KTI terbit antara 1-
5-50 tanpa 40 dengan internas
pemilahan lebih tinggi
nasional/internas
 KTI terbit dalam
 KTI terbit dalam
jurnal 25 jurnal = 25
 Prosiding terbit  Prosiding terbit
dianggap KTI nasional = 10
jurnal = 25  KTI tidak terbit = 3
 KTI tidak terbit
=5
 Versi LAMA  Versi BARU
 Masuk dalam  Masuk dalam
Unsur Penunjang Unsur Utama
 Nilai berkisar  Nilai berkisar
antara 4 - 35 antara 5 - 20
 Versi LAMA  Versi BARU
 Masuk dalam  Masuk dalam Unsur
Unsur Penunjang Utama
 Tidak ada  Membimbing penlt 1 - 2
rincian  Mengajar kursus
 Sebagai penelitian 0.08/2 jam
pemimpin keg.
penelitian = 3  Memimpin Kelti atau keg.
penelitian = 1 - 4
PENGHARGAAN ILMIAH &
PENUGASAN UNTUK MEMIMPIN
UNIT KERJA LITBANG

 Versi LAMA Versi BARU


 Masuk dalam  Masuk dalam Unsur


Unsur Utama
Penunjang  Memperoleh
 Memimpin gelar/tanda jasa
kegiatan keilmiahan antara 3 –
penelitian = 5
3  Memimpin Unit
Litbang Es I = 11; II =
8; III = 5; IV = 3
 Versi LAMA  Versi Baru
 Pemasyarakatan Iptek  Pemasyarakatan Iptek
 Keikutsertaan dalam (sebagian kegiatannya masuk
kegiatan Ilmiah Unsur Utama)
 Pembinaan Kader  Keikutsertaan dalam
Ilmiah kegiatan Ilmiah (sebagian
masuk Un Ut)
 Perolehan
Penghargaan Ilmiah  Pembinaan Kader Non
Peneliti (Pembimbing Mhsw)
 Tidak ada penilaian
perolehan gelar  Perolehan Penghargaan
kesarjanaan lain. Ilmiah (sbgian masuk Un Ut),
contoh Unsur Penunjang:
Satyalancana 1-3
 Perolehan gelar kesarjanaan
lain: S3 = 15; S2 = 10; S1 = 5
 Versi LAMA  Versi BARU
 ≥ 70% dari  ≥ 80% dari Un.Ut; ≤ 20%
Un.Ut; ≤ 30% Penunjang
Penunjang  ≥ 60% Un.Ut berasal dari Lit &/
Bang Iptek (kecuali pengang
 KTI terbit ≥ katan awal Peneliti Pertama)
(tidak terbit +  ≤ 20% jumlah kredit kenaikan
belum terbit) jabatan berasal dari Desiminasi,
Pembinaan Kader Ilmiah dan
Penghargaan
 Belum menyebutkan persyaratan
KTI terbit, tidak dan belum
 Versi LAMA  Versi BARU
 Ditulis berdua, I =  Ditulis berdua. I = 60%, II =
60%, II = 40% 40%
 Ditulis bertiga atau  Ditulis bertiga, I = 50%, II &
lebih. I = 60%, II & III masing2 25%
III 40% dibagi dua  Ditulis berempat, I = 40%,
atau lebih II, III & IV masing2 20%
 Ditulis berlima (max), I =
40%, lainnya masing2 15%
PENYESUAIAN ANGKA KRIDIT DARI
KEPMENPAN 01/MENPAN/1983 KE
KEPMENPAN KEP/128/M.PAN/9/2004

 Jumlah angka kredit tetap kecuali


APU (1000 menjadi 1050)
 Penyesuaian angka kredit pendidikan
(S1=100; S2=150; dan S3 = 200)
 Penyesuaian ketentuan ≥ 80% dari
Unsur Utama
 Angka-angka yang dikurangi dan
ditambah berasal dari angka kredit
yang telah ditetapkan awal
(Peraturan LIPI No. 03/E/2005)

No Kode Bidang Kepakaran Jumlah


1 08.07.01 SILVIKULTUR 71
2 08.07.02 Kons Sumb Daya Hutan 30
3 08.07.03 Perlindungan Hutan 9
4 08.07.04 Biometrika Hutan 9
5 08.07.05 Ketkn & Pemnen Hutan 10
6 08.07.06 Pengolahan Hasil Hutan 41
7 08.07.07 HHBK 9
8 08.07.08 Ekonomi Kehutanan 27
9 08.07.09 Sosiologi Kehutanan 21
10 08.07.10 Ilmu Kehutanan Lain 0
11 ----- Luar Kepkrn Kehutanan 77
(Peraturan LIPI No 01/E/2005)

STATUS NILAI PREDIKAT


TERAKREDITASI 80 - 100 Sangat Baik A
70 - 79 Baik B
60 - 69 Cukup C
TIDAK TERAKRE 50 - 59 Kurang
DITASI
40 - 49 Sangat Kurang
30 - 39 Buruk
< 30 Sangat Buruk
1. Nama Berskala/Kesesuaian Nama : 5
2. Kelembagaan Penerbit : 13
3. Penyunting/Dewan Redaksi : 12
4. Kemantapan Penampilan : 9
5. Gaya Penulisan : 11
6. Substansi : 28
7. Keberskalaan : 10
8. Tiras : 5
9. Lain – Lain : 7
 PenelitiUtama
 Pangkat IV/e
 Minimum S2 atau S1 + 2 Buah
Tulisan yang terbit pada Publikasi
Ilmiah Internasional
 Orasi Ilmiah ( Dalam kurun waktu
2 th setelah IV/e tercapai )