Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education For Primary School) PIM3107 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghurai konsep akhlak dalam Islam. 2. Menganalisis dan menghurai kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. 3. Mengelola pengajaran dan pembelajaran akhlak dengan berkesan dan menarik.

Sinopsis

Kursus ini memberi tumpuan kepada pengenalan konsep Akhlak dalam Islam, Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, analisis dan huraian isi kandungan Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1-6, aplikasi strategi pengajaran dan pembelajaran Akhlak tahun 1-6, penyediaan rancangan pengajaran Akhlak tahun 1-6 dan amali pengajaran Akhlak. This course focuses on clarifying the concept of ”akhlak” in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school, exposure to planning and implementing teching strategies, lesson plans and practical teahing.

Tajuk 1

Kandungan Pengenalan konsep akhlak dalam Islam.  Definisi konsep akhlak  Akhlak dan moral Akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.  Konsep  Pelaksanaan  Kesan Analisis dan huraian isi kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah tahun 1 - 6.  Cerakin tajuk  Perincian isi kandungan Aplikasi Strategi pengajaran dan pembelajaran akhlak tahun 1-6 Penyediaan rancangan pengajaran akhlak tahun 1-6  Semester  Mingguan  Harian Amali pengajaran akhlak Jumlah

Jam

5

2

5

3

10

4

6

5

4

6

15 45

Pentaksiran Rujukan Asas

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

50 % 50 %

Muhammad al-Ghazali. (1991). Akhlak muslim. Kuala Lumpur.Victor Agencie Kementerian Pendidikan Malaysia (2002). Sukatan pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah kurikulum bersepadu sekolah rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Ahmad Mohd. Saleh, Pendidikan Islam, falsafah, pedagogi dan metodologi ( 1997), Shah Alam , Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd

Rujukan Tambahan

Abdullah Nasih Uluwan.(1988). Pendidikan anak-anak dalam Islam. Pustaka Nasional. Abdullah Siddik,Dr. Islam dan ilmu pengetahuan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Al-Abrasyi, Mohd Attiyah (tt). Attarbiah wa at-ta’alim.Kaherah: Isa alBabi al-habibi wa syurakahu. Ahmad Amin, Prof.(1975). Etika (ilmu akhlak).Jakarta: Bulan Bintang. Abdul Rahman Aroff. (1986). Pengenalan pendidikan moral. Petaling Jaya. Fajar Bakti. Abdullah Basmih, 1985,Tafsir pimpinan Al-Rahman kepada pengertian al-Quran, Kuala Lumpur : Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri. Muhammed Uthman El-Muhammady.(1984). Akhlak dalam Islam. Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar. Cetakan pertama. Muhammad Ali Al-Qutub (1982). Sepuluh shahabat dijamin ahli syurga (Terjemahan). Semarang: Penerbit CV. Toha Putra.