Anda di halaman 1dari 20

Soalan 1 ( Ilmu Pendidikan : Psikologi Pendidikan )

PENDAHULUAN

Pernahkah anda terfikir bagaimana kita menerima ilmu yang kita pelajari selama ini?

Sebagai orang dewasa, adakah kita lebih susah untuk belajar berbanding zaman

persekolahan dulu? Mengapa kita mudah untuk belajar sesuatu subjek tetapi susah pula

untuk subjek lain?

Bidang psikologi ialah suatu bidang yang mengkaji manusia dan tingkahlakunya untuk

menjawab pelbagai soalan seperti ini. Golongan guru merupakan anggota sekolah yang

terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kurikulum dan program pendidikan di sekolah.

Peranan yang dimainkan oleh seseorang guru dalam sesebuah sekolah amat penting,

terutama dari segi pencapaian aspirasi dan matlamat sekolah.

Oleh kerana guru mendidik generasi baru, guru mestilah juga menguasai aspek psikologi

terutamanya yang berkaitan dengan perkembangan manusia. Dengan pengetahuan ini, guru

dapat merancang, menyampai dan menilai pengajarannya dengan lebih berkesan lagi. Di

samping itu juga guru dapat menjalankan tugasnya sebagai pengganti ibu-bapa iaitu boleh

memberi pandangan, nasihat dan tunjuk ajar dalam aspek tingkah laku dan hal-hal peribadi.
DEFINISI PSIKOLOGI

Psikologi adalah perkataan yang berasal dari tamadun Greek purba iaitu dari

perkataan ‘psyche’ dan ‘logos’. Psyche bermaksud ‘jiwa’ dan logos bermaksud ‘kajian

mengenai sesuatu’. Oleh itu dapat dirumuskan sebagai satu kajian mengenai sesuatu yang

memberi kesan kepada jiwa seseorang. Merujuk Kamus Dewan, psikologi didefinisikan

sebagai:

“kajian tentang proses mental dan pemikiran, terutamanya berhubung dengan pemikiran

manusia dan haiwan;pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan

tertentu; dan kebijaksanaan memahami sifat manusai”

Terdapat beberapa definisi psikologi yang lain, yang menyokong pengertian psikologi ini.

Antaranya ialah:

Kalat (1999) mengatakan bahawa psikologi ialah kajian sistematik tentan tingkah laku

manusia dan pengalaman. William (1960) pula telah mendefinisikan psikologi sebagai satu

cabang peniasatan saintifik untuk tingkah laku dan aktiviti.

Maka, psikologi secara ringkasnya boleh diberi definisi sebagai satu cabang penyiasatan

saintifik ke atas mental dan tingkah laku manusia dan haiwan.


KONSEP-KONSEP PSIKOLOGI

Konsep-konsep psikologi yang dibincangkan di sini ialah naluri, desakan, keperluan dan

motivasi.

NALURI

Naluri adalah tenaga psiko-dalaman yang merupakan sumber penggerak yang diwarisi

(Freud, 1946). Rumusannya Naluri merupakan tenaga dan dorongan dalaman atau semula

jadi yang menggerakkan seseorang individu untuk membentuk tingkah laku.

JENIS-JENIS NALURI

Mengikut William Mc Dougall, terdapat 9 jenis naluri:

a) Naluri melarikan diri daripada bahaya

Wujud apabila seseorang individu menghadapi situasi yang berbahaya. Perasaan takut dan

bimbang mendorong seseorang untuk berlari dan melepaskan diri daripada bahaya.

b) Naluri berkumpul

Manusia mempunyai keinginan untuk hidup berkelompok kerana perlukan kawan.

c) Naluri ingin tahu


i) Keinginan manusia untuk mencari ilmu pengetahuan,menyiasat dan

meneroka pengetahuan dalam situasi-situasi baru.

ii) Naluri ini amat ketara di kalangan kanak-kanak kerana ingin mencari,

mencuba dan meneroka bahan-bahan dalam apa jua situasi.

d) Naluri Bermain

Setiap kanak-kanak dan orang dewasa suka bermain kerana ia menyeronokkan dan

mengembangkan pemikiran, jasmani dan rohani dengan sihat.

e) Naluri ingin meniru

Peniruan akan memberi pengalaman kepada mereka yang meniru perlakuan itu. Contohnya,

kanak-kanak suka main masak-masak dan tingkah laku ini ditiru daripada ibunya yang

memasak di dapur.

f) Naluri keibubapaan

Naluri ini mendorong manusia dan haiwan untuk mengorbankan diri demi keselamatan anak-

anak mereka.

g) Naluri ingin melawan

Manusia yang dihalang daripada mencapai sesuatu kehendak akan bertindak terhadap

penghalangnya.

h) Naluri Kejantinaan

Wujud pada peringkat remaja apabila manusia mencapai kematangan. Ini mendorong

manusia untuk melahirkan anak.


i) Naluri ingin meruntuh dan membina

Naluri dapat dilihat di kalangan kanak-kanak menconteng rumah, mengoyak buku, memasang

bahagian-bahagian basikal dan kereta mainan.

CIRI-CIRI NALURI

1. Diwarisi dan tidak diperoleh melalui latihan.

2. Tidak perlu dipelajari kerana wujud secara semula jadi.

3. Ia agak kekal.

4. Bentuk tingkah laku adalah sama bagi semua ahli dalam sesuatu sepsis.

5. Ia wujud bukan disebabkan oleh sebarang rangsangan.

2. DESAKAN

Mengikut Farrant (1971), desakan timbul hasil daripada keperluan manusia untuk memelihara

dan meneruskan kehidupan. Perubahan tingkah laku berlaku akibat desakan.

JENIS-JENIS DESAKAN

1. Desakan kelaparan

- Desakan kelaparan dipengaruhi oleh mekanisme dalaman yang menentukan

jumlah dan jenis makanan yang diperlukan. Bahagian struktur otak, iaitu

hipotalamus, memainkan peranan penting dalam menentukan pemakanan.


2. Desakan kehausan

- Minum merupakan satu desakan motivasi yang penting. Stimulasi yang

memotivasi kita untuk minum adalah dalaman. Mulut yang kering diikuti

dengan keadaan haus adalah petanda keperluan air.

3. Desakan Seks

- Ia disebabkan oleh keperluan kejantinaan yang dicetuskan oleh rangsangan

luaran dan pembelajaran.

CIRI-CIRI DESAKAN

1. Wujud akibat kekurangan keperluan asas atau fisiologi (makanan, minuman dan

oksigen)

2. Kadar desakan meningkat jika keperluan asas tidak dipenuhi. Ia akan terhapus

atau hilang sebaik sahaja keperluan dipenuhi.

3. Ia merangsang seseorang untuk bertindak.

3. KEPERLUAN

Elemen-elemen yang diperlukan untuk memenuhi kekurangan dari segi jasmani, rohani dan

social.
JENIS-JENIS KEPERLUAN

Terdapat 2 jenis keperluan iaitu Keperluan Asas dan Keperluan Sekunder/Psikologi.

1. Keperluan asas/fisiologi paling penting untuk organisme hidup iaitu makanan,

udara, minuman, rehat, pembuangan kekotoran dan seks.

2. Keperluan Sekunder/Psikologi adalah peringkat lebih tinggi iaitu keselamatan,

kasih-sayang, penghargaan dan penyempurnaan kendiri.

4. MOTIVASI

Mengikut Crow dan Crow (1981). Motivasi merujuk kepada sesuatu desakan yang

menyebabkan manusia mengubah sikap, minat atau kegiatan.

JENIS-JENIS MOTIVASI

1. Motivasi intrinsic

a. Motivasai dalaman. Keinginan diri individu untuk memenuhi keperluan

untuk belajar serta mencapai kepuasan. Contohnya: Mencipta sajak

untuk keseronokan.

2. Motivasi ekstrinsik

b. untuk bertindak. Ia dibangkitkan oleh gred, ganjaran, hadiah, pujian,

sijil penghargaan dan sebagainya. Contohnya: Sijil penghargaan

kerana melaksanakan tugas institute.


CIRI-CIRI MOTIVASI

1. Tidak diwarisi wujud akibat keperluan asas atau sekunder.

2. Merupakan insentif untuk pencapaian gol atau matlamat.

3. Aras motivasi setimpal dengan peringkat keinginan. Semakin kuat keinginan, semakin

tinggi motivasinya.

KEPENTINGAN PSIKOLOGI KEPADA GURU

Terdapat beberapa sebab mengapa guru-guru perlu memahami dan mempraktikkan psikologi

pendidikan, iaitu:

1. Membolehkan guru memahami mengapa pelajar bertingkah laku begini atau begitu,

membantu pelajar lebih memahami diri mereka sendiri, membantu guru merangcang

objektif dan matlamat pembelajaran yang sesuai dengan pelajarnya dan merumuskan

langkah-langkah supaya pelajarnya dapat mencapai matlamat dan objektif

pembelajaran yang ditetapkan.

2. Guru juga dapat meramalkan tingkah laku pelajar, apa yang digemari pelajar dan apa

yang tidak disenanginya pada peringkat umur tertentu. Oleh itu, pengetahuan ini

dapat membantu guru merancang peneguran yang sesuai untuk pelajarnya dalam
usaha mengawal tingkah laku pelajar dan dalam memotivasi pelajar supaya rajin

belajar.

3. Melalui kajian tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, guru dapat

mengetahui tahap perkembangan pelajar-pelajar dari segi fizikal, kognitif, sosial dan

emosi. Oleh itu, guru dapat merancang pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan

tahap perkembangan pelajar-pelajarnya.

4. Guru juga dapat mereka cipta alat ujian yang mudah dalam mengenal pasti tahap

perkembangan pelajar-pelajarnya terutama pelajar yang bermasalah. Setelah guru

mengetahui aras perkembangan pelajar, dapatlah dia menyediakan program atau

aktiviti yang sesuai untuk pelajar tersebut dalam meningkatkan prestasi

pembelajarannya.

5. Guru dapat menjalankan penyelidikan berkaitan isu-isu dalam bidang pendidikan

seperti masalah disiplin bilik darjah, masalah ponteng sekolah, masalah merokok dan

sebagainya. Data dan maklumat yang diperoleh akan dapat membantu guru

membantu pelajar menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualiti pengajaran dan

pembelajaran.

6. Psikologi pendidikan akan dapat membantu guru memahami personaliti dan konsep

kendiri pelajar. Dengan ini, guru akan dapat membantu pelajar ke arah pembentukan

konsep kendiri yang positif.


Oleh itu, subjek psikologi pendidikan ini perlu dibekalkan kepada guru sebab tugasnya bukan

sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga adalah untuk melahirkan seorang manusia yang kamil

dan baik budi pekertinya serta bertanggungjawab kepada keluarga, bangsa dan agama.

PENUTUP

Kertas kerja ini telah saya membincangkan bidang psikologi dan memberi definisi

psikologi. Sejarah perkembangan bidang ini turut dibincangkan dari zaman Greek Purba

sehingga kini. Beberapa konsep asas dalam psikologi seterusnya diperkenalkan. Akhir sekali,

kepentingan bidang psikologi kepada guru/pendidik turut dibincangkan.

Memahami dan mengkaji teori-teori pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian-kajian ahli

psikologi adalah penting bagi kaum guru yang ditugaskan untuk mendidik murid-murid melalui

aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan.


RUJUKAN

Blair,G.M. , Jones, R.S. & Simpson, R.H. (1975) Educational Psychology, 4th Edition. Mac

Millan Inc.

Kalat, J.W. (1999) Introduction To Psychology, 5th Edition, New Jersey : Prentice Hall Inc.

__________________, Istilah Psikologi Pengajian Tinggi (1985) Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa dan Pustaka.

Boon Pong Ying & Ragbir Kaur (1998) Psikologi 1 (Semester 1), Shah Alam: Penerbit Fajar

Bakti.

Mahmood Nazar Mohamed (1990) Pengantar Psikologi Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa

dan Tingkah Laku Manusia, Kuala Lumpur. Dewan Bahasa & Pustaka.
BERDASARAN PENGALAMAN ANDA SEBAGAI
SEORANG GURU,
TERANGKAN MENGAPA PENTINGNYA
SESEORANG GURU MEMPELAJARI
PSIKOLOGI.

ANIDAYATI BINTI ABDUL RAHIM


KURSUS LPBS (KPLI-SR) 5 JULAI 2004
770513 – 06 – 5610

SOALAN TUTORIAL 1 UNIT 1

JABATAN PENDIDIKAN
MAKTAB PERGURUAN SULTAN MIZAN
BESUT TERENGGANU
PENDAHULUAN

Ketika anda berada di sekolah, anda tentu tertarik kepada pengajaran setengah-

setengah guru. Biasanya guru itu dapat menyampaikan pengajarannya dengan baik serta

menunjukkan minat terhadap pelajar-pelajarnya. Dia memuji pelajar yang menghasilkan

sesuatu yang baik. Kadang-kadang dia bergurau senda ketika timbulnya rasa bosan di dalam

bilik darjah. Dia berusaha membimbing pelajar-pelajar yang lemah. Guru seperti ini

merupakan seorang guru yang berkesan kerana dia banyak menggunakan prinsip-prinsip

psikologi pendidikan.

Setiap pendekatan psikologi mempunyai kelebihan dan kelemahan. Namun, setiap

pendekatan ini memberi sumbangan kepada banyak cabang penyelidikan seperti kajian ke

atas penyalahgunaan dadah, interaksi komputer dan manusia, kanak-kanak cerdik dan

bermasalah dan banyak lagi. Salah satu cabang yang penting ialah psikologi pendidikan.
DEFINISI PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Menurut Banks dan Thompson (1995), psikologi ialah ilmu yang mengkaji tingkah laku

manusia. Pendidikan pula adalah profesion yang mengkaji dan membina metodologi atau

pendekatan pengajaran pembelajaran untuk digunakan di sekolah.

Psikologi pendidikan ialah kajian tentang perlakuan atau tingkah laku manusia

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

Kajian psikologi pendidikan ini termasuklah kajian mngenai perkembangan manusia,

pembelajaran, ingatan, motivasi, pengurusan bilik darjah dan pengujian serta penilaian

pembelajaran. Menurut Borich dan Tombari (1997) mengatakan psikologi pendidikan ialah

satu disiplin yang memfokuskan kajiannya kepada pengetahuan teoretikal dan pengetahuan

emprikal mengenai pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

Kesimpulannya, psikologi pendidikan ini amat berguna bagi guru-guru untuk tujuan

memahami tingkah laku pelajar-pelajar dan memudahkan proses pengajaran dan

pembelajaran.
IMPLIKASI PSIKOLOGI DALAM BILIK DARJAH DAN CONTOH

1. Membantu guru memahami ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak

serta menghubungkaitkan dengan proses pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah.

Guru dapat merancang strategi pengajaran-pembelajaran yang sesuai dan berkesan

untuk kumpulan kanak-kanak yang berlainan. Guru boleh menggunakan teknik–

teknik pengajaran dan pembelajaran yang sejajar dengan perkembangan kognitif

kanak-kanak.

Contohnya : Pembelajaran melalui permainan dirancang untuk kanak- kanak

prasekolah.

2. Memotivasi murid-murid dalam proses pembelajaran. Ini akan menimbulkan perasaan

seronok di kalangan pelajar untuk belajar sekaligus menjadikan suasana kelas ceria

dan tidak membosankan.

Contohnya: Guru akan merangsang dengan memberi pujian dan ganjaran kepada

murid yang dapat menjawab soalan dengan betul atau hasil kerja y;ang baik dalam

pembelajaran
.

3. Menyelesaikan masalah murid yang menunjukkan tingkah laku yang

bermasalah dalam bilik darjah. Dengan pengetahuan teori dan prinsip-prinsip

psikologi pendidikan, guru dapat mencari sebab-sebab gangguan tingkah laku dan

cuba mengatasi masalah.

Contohnya: Apabila murid bosan dengan cara pengajaran guru, murid akan bising

dan tidak memberi tumpuan. Oleh itu, guru harus mewujudkan suasana sosioemosi

bilik darjah yang baik seperti menyelitkan unsur ‘humor ‘ , suara jelas dan melibatkan

penyertaan murid semasa mengajar.

4. Memahami perbezaan individu murid dari segi kognitif, bakat, minat dan

keperluan. Guru dapat merancang dan mengubah suai teknik pengajaran untuk

kumpulan murid yang berlainan. Guru juga akan lebih peka terhadap masalah murid

dan memberi layanan yang sewajarnya.

Contohnya: kumpulan murid lemah guru memberikan soalan pemulihan, teknik

pengajaran yang lambat dan menggunakan kadar ABM yang banyak. Manakala

kumpulan murid yang pandai guru memberikan soalan pengayaan, teknik pengajaran

yang biasa dan menggunakan kadar ABM yang biasa.


5. Menyedari seseorang pelajar bukan sahaja memerlukan kesihatan fizikal malahan

memerlukan kesihatan mental dan sosial bagi menjamin pelajar-pelajar dapat

memberi penumpuan terhadap pengajaran dan aktiviti pembelajaran di dalam bilik

darjah.

Contohnya: guru mestilah melibatkan semua pelajar secara sama-rata dalam

menjawab soalan kerana apabila seseorang murid tidak pernah dipanggil oleh

gurunya untuk menjawab satu-satu soalan, dia mungkin berfikir yang dia tidak

digemari oleh guru atau berasa dialah murid yang paling bodoh di dalam kelas itu.

6. Menjalankan kajian penyelidikan mengenai isu-isu pendidikan dalam suasana bilik

darjah seperti kemahiran teknik pengajaran dan pembelajaran serta masalah kawalan

kelas, dan sebagainya. Ini membantu guru meningkatkan kualiti proses pengajaran

dan pembelajaran.

Contohnya: Guru menyedari pentingnya penggunaan set induksi untuk

memberangsangkan murid sebelum pengajarannya, meyusun pelajaran mengikut

tahap kesediaan murid dan menggunakan pujian dan peneguhan dalam

pengajarannya.

PENUTUP
Daripada definisi dan implikasi psikologi pendidikan di dalam bilik darjah yang

dibincangkan jelas bahawa pengetahuan tentang bidang ini akan meningkatkan

keberkesanan pengajaran guru. Guru perlu memahami pelajar-pelajarnya di dalam

bilik darjah, kebolehan mereka, peringkat-peringkat perkembangan yang mereka lalui

dan cara-cara alam sekitar membentuk sahsiah serta memupuk minat mereka .

Guru yang berkesan juga memahami proses-proses yang digunakan ole pelajar-

pelajarnya dalam pemikiran serta penyelesaian masalah. Guru hendaklah memahami

bagaimana pelajar-pelajar belajar dan cara membantu mereka memperoleh

pembelajaran yang maksimum.

RUJUKAN
Abruscato, J. , (1985) Introduction to Teaching and the Study of Education, New

Jersey : Prentice – Hall, Englewood Cliffs.

Arends, R. I., (1989) Learning to Teach, New York : McGraw-Hill Book Co.

Ee Ah Meng. (1994) Psikologi Dalam Bilik Darjah, Kuala Lumpur : Penebit Fajar

Bakti Sdn. Bhd.

Boon Pong Ying & Ragbir Kaur . (1998) Psikologi 1 (Semester 1), Shah Alam :

Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Bishop, G., (1989) Alternative Teaching Methods, London : Merill Publishing Co.

Anda mungkin juga menyukai