Anda di halaman 1dari 74

KANDUNGAN

PELAN STRATEGIK
JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA

2010-2014
04 06 07 10 12 14 15 18 20 21 25 28 29 30 31 32 33
Kata-Kata Aluan Ketua Pengarah Kastam BAB 1 - PENDAHULUAN Ringkasan Eksekutif Pengenalan dan Latar Belakang Agensi Carta Organisasi Fungsi dan Peranan Punca Kuasa Stakeholders dan Pelanggan BAB 2 - SENARIO PERSEKITARAN Isu-Isu Strategik Cabaran BAB 3 - HALATUJU STRATEGIK Visi Misi Etika Perkhidmatan Kastam Slogan Nilai Bersama

34 38
40

Fokus Pembangunan Pelan Strategik JKDM Model Transformasi Kastam Gagasan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Ke Arah Merealisasikan Wawasan Perdana Menteri Malaysia Yang Bertemakan Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan.

42 44 45 48 53 56 61 66 68 72 73

Teras Strategik Pelan Tindakan Teras Strategik 1 Teras Strategik 2 Teras Strategik 3 Teras Strategik 4 Teras Strategik 5 Elemen Penentu Kejayaan Mekanisme Pelaksanaan The Way Forward BAB 4 - PENUTUP

Kata-kata Aluan
KETUA PENGARAH KASTAM
Sebagai sebuah agensi pemungut hasil yang utama, Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) perlu bertindak secara strategik jika ingin mencapai kecemerlangan yang diharapkan oleh rakyat dan stakeholder. Ianya dapat direalisasikan melalui Pelan Strategik yang telah digubal oleh Jabatan. Pelan Strategik ini menyediakan rangka dasar, hala tuju dan bidang fokus JKDM bagi melaksanakan agenda pemodenan dan transformasi sistem penyampaian perkhidmatannya bagi tempoh lima tahun bermula tahun 2010 hingga 2014.

Sudah

sampai

masanya

JKDM

membuat

transformasi

yang

melibatkan

pindaan Visi dan Misi supaya Visi dan Misi tersebut lebih relevan dengan perubahan semasa dan dapat membawa pencapaian JKDM sebagai sebuah organisasi berprestasi tinggi dan bertaraf dunia. Pelan Strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia tahun 2010 hingga 2014 digubal untuk menjadi panduan kepada pihak pengurusan di peringkat ibu pejabat dan negeri serta boleh juga digunakan pada semua peringkat jabatan dalam merancang dan melaksana program-program pembangunan Jabatan untuk tempoh lima tahun. Pelan Strategik ini akan dikaji dari masa ke semasa sejajar dengan perubahan persekitaran dan keperluan stakeholders serta pelanggan. Jentera pengurusan JKDM haruslah komited untuk melaksanakan Pelan Strategik yang digubal ini dengan merancang, melaksana, menguatkuasakan, menilai semula dan melakukan penambahbaikan terhadap kelemahan yang dikenalpasti. Dengan adanya Pelan Strategik ini, jentera pengurusan JKDM akan lebih fokus, terarah dan sistematik serta memudahkan kawalan dan pemantauan bagi menentukan bahawa program dan aktiviti yang dirancang dapat dilaksana mengikut jangka waktu yang ditetapkan. Menjadi harapan saya supaya pelaksanaan Pelan Strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia tahun 2010 hingga 2014 ini dapat menyumbang kepada usaha-usaha untuk mewujudkan sebuah perkhidmatan Kastam yang bertaraf dunia menjelang tahun 2015. Sekian, terima kasih.

DATO SRI HAJI IBRAHIM BIN HAJI JAAPAR Ketua Pengarah Kastam Malaysia

Pendahuluan

Ringkasan Eksekutif
Sebagai sebuah agensi pemungut hasil yang utama, Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) perlu bertindak secara strategik untuk mencapai kecemerlangan perkhidmatan yang diharapkan oleh rakyat dan stakeholders. Kecemerlangan ini dapat direalisasikan melalui Pelan Strategik yang digubal oleh JKDM. Pelan Strategik ini menyediakan rangka dasar, hala tuju dan bidang fokus JKDM bagi melaksanakan agenda pemodenan dan transformasi sistem penyampaian perkhidmatannya untuk tempoh lima tahun bermula tahun 2010 hingga 2014. Untuk memenuhi hasrat ini, JKDM membuat transformasi yang melibatkan pindaan Visi dan Misi supaya lebih relevan dengan perubahan semasa dan dapat membawa pencapaian JKDM sebagai sebuah organisasi berprestasi tinggi serta bertaraf dunia.

Visi JKDM telah dipinda kepada Menjadikan Perkhidmatan Kastam Malaysia Bertaraf Dunia Pada Tahun 2015. Perkhidmatan Kastam bertaraf dunia bermaksud perkhidmatan yang telah mencapai taraf yang terbaik dengan melaksanakan amalanamalan terbaik yang diterima pakai di peringkat global dan sentiasa berusaha untuk menambah baik secara berterusan dengan membudayakan amalan-amalan pengurusan kualiti menyeluruh serta memberi tumpuan yang tinggi terhadap kepuasan pelanggan. Disamping itu, perkhidmatan Kastam bertaraf dunia juga membawa pengertian sebagai suatu perkhidmatan yang mematuhi semua konvensyen, amalan dan prosedur Kastam antarabangsa. Perkhidmatan Kastam bertaraf dunia juga mestilah harmoni dengan konvensyen-konvensyen antarabangsa yang berkaitan dengan Kastam, mempunyai kerangka berkanun bagi menguatkuasakan perundangan Kastam dan mempunyai pegawai-pegawai yang pakar untuk menguatkuasakan perundangan tersebut bagi mencapai Misi JKDM. Disamping itu Misi JKDM juga telah dipinda kepada Memacu Pertumbuhan Ekonomi, Memelihara Keselamatan Negara Dan Kesejahteraan Rakyat Melalui Perkhidmatan Pungutan Hasil, Fasilitasi Perdagangan Dan Perindustrian Serta Memastikan Pematuhan Undang-Undang Secara Cekap Dan Berkesan. Misi ini dipinda supaya sesuai dengan perubahan peranan Kastam di peringkat global pada abad ke 21, daripada satu agensi pemungut hasil dan kawalan pergerakan barang kepada menyediakan fasilitasi perdagangan dan memastikan keselamatan kepentingan negara serta menyelamat hasil negara. JKDM akan terus berperanan untuk mengawal pergerakan barangan dalam perdagangan antarabangsa demi memastikan kepentingan negara terjamin disamping melindungi kutipan hasil.

Lima Teras Strategik utama telah digubal bagi membantu JKDM melaksanakan fungsi dan tugas yang dipertanggung jawabkan serta menangani isu-isu kritikal dan cabarancabaran yang akan dihadapi dalam merealisasikan Visi dan Misi yang ditetapkan. Lima Teras Strategik tersebut adalah seperti berikut: Memperkasakan Tadbir Urus Organisasi Dan

Pembudayaan Nilai-nilai Murni Ke Arah Kecemerlangan Organisasi Berasaskan Konsep Satu Kastam Memantapkan Keupayaan Dan Kapasiti Organisasi Bagi Meningkatkan Perkhidmatan Mempertingkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Pungutan Hasil Bagi Kemakmuran Negara Memantapkan Fasilitasi Kepada Komuniti Perdagangan Dan Perindustrian bagi Meningkatkan Daya Saing Negara Mempertingkatkan Pematuhan Undang-undang Untuk Memelihara Kepentingan Ekonomi, Sosial dan Keselamatan Negara Kecekapan Sistem Penyampaian

JKDM telah memperkenalkan nilai TRUST sebagai salah satu nilai bersama. Nilai TRUST (Togetherness Bersatu Hati, Respect - Saling Menghormati, Understanding - Faham Memahami, Spiritual - Kerohanian) ini diterapkan sebagai budaya organisasi untuk membina nilai intrinsik jiwa warga Kastam supaya kebenaran, keceriaan dan kegembiraan akan sentiasa bersama sepanjang masa dalam JKDM.

Pengenalan dan Latar Belakang Agensi


Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) ialah sebuah agensi kerajaan di bawah kawalan Kementerian Kewangan yang bertanggung jawab mengurus pelaksanaan sistem cukai tidak langsung negara.

Pada zaman Kerajaan Melayu Melaka di abad ke-15, tugas memungut cukai Kastam dikawal oleh Penghulu Bendahari. Melalui catatan dokumen perundangan Kastam yang pertama, The Revenue Farms Enactment No.11, 1904, Pegawai Kastam diberi tanggungjawab

mengawal kutipan cukai import minuman keras dan jualan candu melalui sistem tax farming.

10

Apabila Malaysia mencapai kemerdekaan, JKDM meneruskan tanggungjawab tradisinya itu tetapi dengan fungsi yang semakin penting sebagai pemungut hasil negara. Keadaan ini berlaku kerana Malaysia yang ketika itu baru bebas dari penjajahan, amat bergantung kepada hasil-hasil cukai kastam bagi membiayai pembangunan rakyat. Sebagai mengiktiraf peranan JKDM terhadap ekonomi negara, DYMM SPB Yang DiPertuan Agong telah menganugerahi JKDM dengan gelaran Diraja pada 29 Oktober 1963. Pada hari ini, JKDM berhadapan dengan cabaran globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Disamping kekal melaksanakan dasar-dasar percukaian negara mengikut kepentingan nasional, JKDM turut terikat dengan tuntutan dan standard amalan perkhidmatan yang ditetapkan oleh World Trade Organisation (WTO), World Customs Organisation (WCO) serta jawatankuasa-jawatankuasa ekonomi dan perdagangan peringkat dunia yang dianggotai Malaysia.

11

Carta Organisasi
JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA (JKDM)

12

13

Fungsi Dan Peranan


Jabatan Kastam Diraja Malaysia
Untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara, memelihara keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat, JKDM memainkan peranan seperti berikut: 1. Memungut Hasil Negara Memungut hasil negara dalam bentuk cukai dan duti Kastam yang terdiri daripada duti import, duti eksport, duti eksais cukai jualan, cukai perkhidmatan dan levi kenderaan. 2. Memberi Fasilitasi Kepada Sektor Perdagangan Dan Perindustrian JKDM telah memainkan peranannya dalam pemberian kemudahan dalam bentuk pelbagai insentif dan fasilitasi kepada sektor perindustrian dan perdagangan yang bertujuan untuk menjana ekonomi negara selaras dengan perubahan dasar kerajaan yang lebih mengutamakan sektor perindustrian. 3. Memastikan Pematuhan Perundangan JKDM diberi kuasa untuk melaksanakan peruntukan undang-undang di bawah Akta Kastam 1967, Akta Cukai Jualan 1972, Akta Cukai Perkhidmatan 1975, Akta Eksais 1976, Akta Zon Bebas 1990 serta perundangan subsidiari berkaitan dengan akta-akta tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab utama JKDM untuk memastikan semua perundangan yang dikuatkuasakan dipatuhi sepenuhnya oleh pelanggan-pelanggan dan pihak yang berurusan dengannya.

14

Punca Kuasa
Punca kuasa bagi JKDM melaksanakan tugas dan tanggungjawab adalah daripada AktaAkta dan Perundangan Subsidiari yang dikuatkuasakan olehnya. Antara Akta-Akta dan Perundangan Subsidiari yang dikuatkuasakan oleh JKDM adalah seperti berikut:

A. 1. 2.

PERKASTAMAN Akta Kastam 1967 Perundangan Subsidiari: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. ix. x. xi. Peraturan-Peraturan Kastam 1977 Peraturan- Peraturan Kastam (Kawasan-Kawasan Yang Dilarang) (Johor Bahru) 1977 Perintah Kastam (Warehouse Rent Handling and Weighing Charges) 1977 Perintah Bayaran Kastam 1977 Perintah Kastam (Sewa Gudang, Caj Kendalian Dan Timbang) 1977 Peraturan- Peraturan Kastam (Keluaran Kelapa Sawit) (Takrif) 1984 Perintah Duti Kastam (Langkawi) 1986 Perintah Kastam (Pengecualian) (Processed Oil Products) 1988 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Barang-Barang Berasal Dari Negeri ASEAN) (Tarif Keutamaan Sama Rata) 1988 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Barang-Barang Berasal Dari Negeri ASEAN) 1988 xii. Perintah Duti Kastam (Kawasan Bebas Cukai Pengkalan Kubur) 1989 xiii. Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Barang-Barang Berasal Dari Negeri ASEAN) (Tarif Keutamaan Sama Rata) 1995 xiv. Perintah Duti Kastam 1996 xv. Perintah Kastam (Pengecualian Sementara) (Processed Palm Oil) 1996

viii. Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988

15

xvi. xvii. xviii. xix. xx. xxi. xxii. xxiii. xxiv. xxv. xxvi.

Peraturan-Peraturan Kastam (Completely Knocked Down dan Completely Built Up) (Takrif No. 1) 1998 Peraturan-Peraturan Kastam (Completely Knocked Down dan Completely Built Up) (Takrif No. 2) 1998 Peraturan-Peraturan Kastam (Kaedah Penilaian) 1999 Perintah Takrif Nilai (Labuan) 1999 Perintah Takrif Nilai (Langkawi) 1999 Perintah Kastam (Sekatan Pergerakan) 2000 Perintah Duti Kastam (Tioman) 2004 Perintah Duti Kastam (Barang-Barang Berasal Dari Negeri ASEAN) (Tatanama Tarif Berharmonis ASEAN dan Tarif Keutamaan Samarata) 2004 Perintah Kastam (Nilai-Nilai) (Isi Kelapa Sawit) (Kerjasama Ekonomi Komprehensif antara ASEAN dan China) 2005 Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2008 Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2008

B. 1.

CUKAI DALAM NEGERI CUKAI JUALAN 1. 2. Akta Cukai Jualan 1972 Perundangan Subsidiari: i. Peraturan-Peraturan Cukai Jualan 1972 ii. Perintah Cukai Jualan (Pengecualian Dari Pelesenan) 1972 iii. Perintah Cukai Jualan (Kadar Cukai) 1972 iv. Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 1980 v. Perintah Cukai Jualan (Kadar-Kadar Cukai) 1988 vi. Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) (Kawasan Bebas Cukai) Pengkalan Kubur) 1989 vii. Perintah Cukai Jualan (Petroleum) (Bayaran) 1999 viii. Perintah Duti Cukai Jualan (Tioman) 2004

2.

CUKAI PERKHIDMATAN 1. 2. Akta Cukai Perkhidmatan 1975 Perundangan Subsidiari: i. Peraturan-Peraturan Cukai Perkhidmatan 1975 ii. Perintah Cukai Perkhidmatan (Kadar-Kadar Cukai) 2000

16

3.

EKSAIS 1. 2. Akta Eksais 1976 Perundangan Subsidiari: i. Peraturan-Peraturan Eksais 1977 ii. Peraturan-Peraturan Eksais (Lembaga Pelesenan) 1977 iii. Peraturan-Peraturan Eksais (Penjualan Liquor Yang Memabukkan) 1977 iv. Peraturan-Peraturan Eksais (Membotol dan Memindah Liquor Yang Memabukkan) 1977 v. Peraturan-Peraturan Eksais (Kawalan Todi dan Kedai-Kedai Todi) 1977 vi. Peraturan-Peraturan Eksais 1977 vii. Perintah Duti Eksais (Pengecualian) 1977 viii. Perintah Duti Eksais (Penjualan Liquor Yang Memabukkan Oleh Ahli Kimia) 1977 ix. Perintah Duti Eksais (Tarikbalik Duti) 1981 x. Perintah Duti Eksais (Pengecualian Daripada Perlesenan) 1984 xi. Perintah Duti Eksais 1991 xii. Perintah Duti Eksais (Partial Exemption) (Revocation) 1999 xiii. Perintah Duti Eksais (Partial Exemption) No. 2 (Revocation) 1999 xiv. Perintah Duti Eksais (Partial Exemption) (Labuan & Langkawi) (Revocation) 1999 xv. Perintah Duti Eksais (Tioman) 2004

C.

ZON BEBAS 1. 2. Akta Zon Bebas 1990 Perundangan Subsidiari: i. Perintah Zon Bebas (Pengendalian Barang Dan Perkhidmatan) 1988 ii. Peraturan-Peraturan Zon Bebas 1991

17

JKDM

JKDM JKDM
18

Stakeholders & Pelanggan

19

Senario Persekitaran
20

Isu-Isu Strategik
Melalui analisis senario persekitaran beberapa isu-isu strategik telah dikenalpasti seperti berikut: Pelaksanaan Pelan Transformasi Perkhidmatan Awam Pihak Kerajaan merancang untuk membangunkan satu Pelan Transformasi Perkhidmatan Awam bagi tempoh 2010 hingga 2014 supaya pada tahun 2015, perkhidmatan awam Malaysia akan menjadi antara lima agensi perkhidmatan awam terbaik di dunia. Agensi-agensi perkhidmatan awam di Malaysia akan melaksanakan Pelan Transformasi Perkhidmatan Awam ini untuk mencapai tujuan di atas. Gagasan Malaysia Y.A.B Perdana Menteri Malaysia telah mencetuskan idea gagasan Malaysia yang bertemakan Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan. Bagi merealisasikan gagasan ini, JKDM juga menyediakan gagasan yang bertemakan Satu Kastam, Pelanggan dan Stakeholders Didahulukan, Pencapaian Diutamakan. Gagasan ini akan dilaksanakan melalui Pelan Strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia tahun 2010 hingga 2014. Peranan Kastam Di Abad Ke 21 Perubahan peranan Kastam di peringkat global pada abad ke 21, daripada satu agensi pemungut hasil dan kawalan pergerakkan barang kepada menyediakan fasilitasi perdagangan dan memastikan keselamatan kepentingan negara serta menyelamat hasil negara. JKDM akan terus berperanan untuk mengawal pergerakan barangan dalam perdagangan antarabangsa demi memastikan kepentingan negara terjamin disamping melindungi kutipan hasil.

21

Peningkatan Jumlah Perdagangan Dan Kepelbagaian (Complexity) Perdagangan Antarabangsa Perdagangan antarabangsa telah meningkat lebih daripada 8% pada tahun 2006. Terdapat banyak perkembangan perjanjian perdagangan serantau. Layanan keutamaan dalam perdagangan adalah mengikut prinsip Rule of Origin yang kompleks. Perubahan Model Dan Keperluan Perniagaan Terkini Konsep just in time distribution yang memerlukan kaedah-kaedah lebih inovatif dalam penghantaran dagangan melepasi sempadan menggunakan multimodal transport menyebabkan tekanan dalam rangkaian bekalan dagangan. Disamping itu terdapat desakan dari pihak peniaga untuk melindungi daripada ketidakadilan dalam amalan perdagangan antarabangsa, penyeludupan, pengikraran rendah, frod tempat asal, kesalahan penjenisan dan perlanggaran harta intelek. Peningkatan Ancaman Keselamatan Dan Jenayah Terancang Rangkaian bekalan perdagangan mudah dieksploitasi oleh kumpulan pengganas. Gangguan daripada kumpulan pengganas kepada rangkaian bekalan boleh menyebabkan perdagangan antarabangsa terhenti/tergendala. Jenayah terancang beroperasi melalui rangkaian perdagangan dan terlibat dalam aktiviti haram seperti mengelak duti/cukai, frod melepasi sempadan, penyeludupan dadah, barangan berbahaya, barangan larangan, penggubahan wang haram (Money Laundering) dan perdagangan barangan tiruan.

22

Pendekatan Baru Dalam Kawalan Sempadan Banyak kaedah baru diperkenalkan dalam pengurusan pergerakan perdagangan melepasi sempadan seperti WCO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade dan lain-lain inisiatif seperti Megaport Initiative dan Container Security Initiative. Desakan Daripada Masyarakat Masyarakat dunia menganggap penyeludupan barangan terutama barang larangan dan merbahaya seperti senjata api dan narkotik melepasi sempadan adalah satu ancaman yang serius. Jangkaharap masyarakat memastikan dagangan memenuhi piawaian kualiti dan keselamatan. Masyarakat juga mengambil berat ancaman kepada kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Corak Perdagangan Baru Dianggarkan lebih daripada 50% perdagangan dunia melibatkan pihak-pihak yang berhubungan. Peningkatan Dalam Frod Hasil Terdapat peningkatan ancaman berkaitan dalam perlarian dan pengelakkan duti/cukai. Krisis Ekonomi Dunia Krisis ekonomi dunia telah menyebabkan keadaan ekonomi global menjadi tidak menentu (uncertainty). Pertumbuhan ekonomi negara telah menguncup iaitu KDNK pada suku tahun pertama 2009 adalah -6.2% berbanding 2008 sebanyak 4.6%. Keadaan ini telah memberi kesan kepada sektor perindustrian dan perkhidmatan negara. Kemerosotan ini telah memberi impak kepada penurunan pungutan hasil JKDM.

23

Perdagangan Antarabangsa Perjanjian perdagangan antarabangsa seperti WTO, Asean Free Trade Agreement (AFTA)/ Free Trade Agreement (FTA) dan sebagainya telah mewujudkan liberalisasi perdagangan yang menyebabkan daya saing perdagangan dunia tidak terbatas. Keadaan ini akan mengurangkan pungutan hasil negara khususnya kadar duti import akan berkurangan di bawah AFTA/FTA. Dengan pengurangan kadar duti import menyebabkan barangan import akan menjadi lebih murah dan bersaing dengan barangan keluaran tempatan. JKDM perlu memainkan peranan bagi memastikan pelaksanaan perjanjian itu dilakukan dengan betul supaya tidak menjejaskan aliran perdagangan yang sah. Politik Dan Sosial Dunia masih dibayangi oleh peristiwa 11 September 2001 iaitu setiap barangan yang akan dieksport ke negara-negara besar seperti Amerika Syarikat diwajibkan melalui pemeriksaan yang lebih ketat. Begitu juga barang-barang yang diimport juga perlu menjalani pemeriksaan rapi. Peranan JKDM adalah untuk memastikan dan mengesahkan pengikraran import hendaklah tepat dan betul dari segi nilai, kod penjenisan, kuantiti, negara tempat asal dan sebagainya.

24

Cabaran
Cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh JKDM bagi tempoh lima tahun akan datang berdasarkan senario persekitaran di atas adalah seperti berikut: 1. JKDM perlu mendukung aspirasi kerajaan ke arah menjadikan gagasan Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan dengan merealisasikan gagasan JKDM yang bertemakan Satu Kastam, Pelanggan dan Stakeholders Didahulukan, Pencapaian Diutamakan. 2. Pelanggan sentiasa menuntut tahap perkhidmatan Kastam yang cekap, tepat dan responsif. Mereka mengharapkan perkhidmatan JKDM disediakan dengan lebih mudah dan telus tanpa memerlukan mereka hadir untuk berurusan dengannya. Tuntutan ini selaras dengan keperluan untuk menjadikan perkhidmatan Kastam sebagai perkhidmatan yang terbaik di dunia. 3. JKDM perlu memenuhi dan mematuhi standard-standard global serta amalan-amalan terbaik yang bersifat world class yang perlu dijadikan asas kepada penyampaian perkhidmatan Kastam yang berkualiti tinggi selaras dengan Peranan Kastam di Abad ke 21. 4. Globalisasi merupakan cabaran utama negara. Pelbagai idea dan trend sentuhan arus globalisasi dan dunia tanpa sempadan telah memberi kesan kepada suasana politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Ekonomi dunia kini dipengaruhi oleh elemen-elemen penggerak utama seperti penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang meluas dan disokong oleh infrastruktur yang mantap, aliran modal yang besar serta gerakan liberalisasi tarif dan perdagangan.

25

5. Persaingan

di

kalangan

negara-negara

dunia

semakin

sengit

bagi

mendapatkan pengiktirafan antarabangsa. Daya saing negara dinilai dari segi kemampuannya untuk menarik masuk pelaburan dan perdagangan berbanding dengan negara-negara lain khususnya negara-negara rantau Asean. Cabaran Kastam menjadi lebih ketara dengan adanya standard-standard yang ditetapkan oleh organisasi antarabangsa seperti WTO, WCO, Asia Pacic Economic Community (APEC) dan Asean Economic Community (AEC). 6. Penyeragaman proses dan prosedur perkastaman perlu dilaksanakan. Pelanggan sentiasa menuntut perkhidmatan Kastam yang lebih mudah, seragam, cekap, cepat dan responsif. Pelaksanaan konsep Satu Kastam membolehkan JKDM memenuhi tuntutan dan harapan pelanggan. 7. Kekangan modal insan dan peralatan merupakan satu halangan bagi JKDM untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan cekap dan berkesan. Untuk memastikan pelepasan dagangan yang cekap, JKDM perlu mempunyai pegawai yang dedikasi, esen, komited dan menggunakan peralatan-peralatan berteknologi tinggi. Kekurangan pegawai yang cekap dan peralatan yang terhad boleh mengganggu proses pelepasan dan fasilitasi perdagangan.

26

8.

Desakan rakyat dan stakeholders yang berkehendakkan JKDM memberikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan cemerlang. Masyarakat Malaysia menganggap penyeludupan barangan merupakan satu ancaman kepada perniagaan yang sah. Masyarakat mengharapkan JKDM memastikan fasilitasi perdagangan dinikmati oleh hanya peniaga-peniaga yang jujur supaya dapat mempercepatkan pelepasan perdagangan dengan secara tidak langsung dapat mengelakkan kebocoran hasil negara.

9.

Keperluan untuk mendapatkan sumber tenaga manusia, kewangan dan logistik yang mencukupi serta pengurusan tenaga manusia, kewangan aset dan harta modal dengan cekap dan berkesan.

10. Keperluan untuk meningkatkan pungutan hasil Jabatan berasaskan peratus kenaikan yang telah ditetapkan. 11. Keperluan untuk sentiasa mempermudahkan sistem, prosedur dan memperkemaskan perundangan mengikut perkembangan semasa selaras dengan amalan perkastaman antarabangsa. 12. Keperluan untuk menjamin keberkesanan pungutan hasil dan fasilitasi perdagangan dengan aktiviti penguatkuasaan serta kawalan penyelewengan tanpa mengganggu transaksi perdagangan yang sah.

27

Halatuju Strategik
28

VISI

M Menjadikan Perkhidmatan Kastam Malaysia Bertaraf Dunia Pada Tahun 2015 B

Perkhidmatan Kastam bertaraf dunia bermaksud perkhidmatan yang telah mencapai taraf yang terbaik dengan melaksanakan amalan-amalan terbaik yang diterima pakai di peringkat global dan sentiasa berusaha untuk menambah baik secara berterusan dengan membudayakan amalan-amalan pengurusan kualiti menyeluruh serta memberi tumpuan yang tinggi terhadap kepuasan pelanggan. Disamping itu, perkhidmatan Kastam bertaraf dunia juga membawa pengertian sebagai suatu perkhidmatan yang mematuhi semua konvensyen, amalan dan prosedur Kastam antarabangsa.

Perkhidmatan Kastam bertaraf dunia juga mestilah harmoni dengan konvensyenkonvensyen antarabangsa yang berkaitan dengan Kastam, mempunyai kerangka berkanun bagi menguatkuasakan perundangan Kastam dan mempunyai pegawaipegawai yang pakar untuk menguatkuasakan perundangan tersebut bagi mencapai Misi JKDM.

29

MISI

Memacu Pertumbuhan Ekonomi, Memelihara Keselamatan Negara Dan Kesejahteraan Rakyat Melalui Perkhidmatan Pungutan Hasil, R Fasilitasi Perdagangan Dan Perindustrian Serta F Memastikan Pematuhan Undang-Undang M Secara Cekap Dan Berkesan

Memungut hasil negara, memberi fasilitasi perkastaman dan memastikan pematuhan perundangan adalah merupakan core business JKDM. Memungut hasil negara masih lagi merupakan tugas terpenting JKDM berbanding dua tugas yang lain. Tugas lain seperti memberi fasilitasi perkastaman dan memastikan pematuhan perundangan adalah merupakan elemen-elemen penyokong ke arah memperkemas dan memperteguhkan lagi tanggungjawab JKDM sebagai pemungut hasil negara. Fasilitasi perkastaman hanyalah diberikan kepada pihak yang layak sahaja dan syarikat yang mendapat fasilitasi atau pengecualian pula perlu dikawal bagai memastikan mereka memenuhi syarat pengecualian atau fasilitasi supaya hasil tidak hilang.

Selain itu syarikat yang mendapat pengecualian akan menghasilkan produk yang kompetitif dan apabila produk ini dipasarkan, cukai akan dipungut oleh JKDM. Begitulah juga peranan dalam aspek pematuhan perundangan yang seharusnya boleh memberi sokongan ke arah memperkuatkan tugas JKDM sebagai pemungut hasil. Ketiga-tiga core business JKDM yang utama ini perlu dilaksanakan dengan cekap dan berkesan untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara, memelihara keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat.

30

ETIKA PERKHIDMATAN KASTAM

Amanah Berkhidmat Ikhlas Dedikasi

AMANAH BERKHIDMAT AMANAH berkhidmat kepada masyarakat, Jabatan dan negara dengan bertanggungjawab dan jujur, tidak menyeleweng, menyalahgunakan kuasa dan pecah amanah. AMANAH di dalam berusaha membangunkan kemajuan diri dan perkhidmatan melalui penghayatan nilai-nilai ilmiah yang praktikal, dalam segala tindakan dan keputusan serta menjauhkan diri dari sikap negatif yang merugikan. AMANAH dan tegas menegakkan kebenaran dan keadilan berlandaskan undang-undang dan peraturan; yakin, sabar dan tenang menghadapi cabaran serta sentiasa berusaha menguasai pengaruh sentimen prasangka dan hasad dengki. IKHLAS IKHLAS memberi kerjasama dan saling membantu dalam perkara-perkara yang baik dan berfaedah. IKHLAS memberi dan menerima teguran yang baik serta bersedia mengakui kelemahan yang ada di samping berusaha untuk mengatasinya. IKHLAS berkhidmat kepada masyarakat, Jabatan dan negara serta merasa bangga di atas segala tanggungjawab yang diamanahkan. DEDIKASI DEDIKASI dalam memberi perkhidmatan dengan menggunakan sepenuh daya, tenaga dan kesempatan ke arah melaksana dan menyempurnakan segala tanggungjawab. DEDIKASI dalam mencari kemajuan dan berusaha ke arah perubahan yang baik untuk kepentingan kerjaya dan perkhidmatan. DEDIKASI memimpin melalui teladan dan amalan yang luhur ke arah memupuk persefahaman, perpaduan, kerjasama dan semangat kekitaan espirit de corps di kalangan semua pegawai dan kakitangan.

31

SLOGAN

Anda Ceria Kami Gembira

Sesungguhnya pelanggan menghargai organisasi yang menyediakan perkhidmatan berkualiti dan cemerlang. Pelanggan JKDM bukan sahaja melibatkan pelanggan luaran tetapi juga pelanggan dalaman iaitu warga Jabatan. Di samping itu JKDM juga perlu memenuhi kehendak stakeholders dalam melaksanakan perkhidmatan yang diberi kepada pelanggan. Anda bukan sahaja bermaksud pelanggan luaran tetapi juga pelanggan dalaman dan stakeholders. Untuk melahirkan pelanggan yang ceria, JKDM mestilah berjaya menangani seberapa boleh isu atau masalah yang membelenggui pelanggan. Jika ini berjaya dicapai, sudah tentulah matlamat utama JKDM di dalam menyumbang pungutan hasil yang tinggi kepada negara berjaya dicapai dan semua pihak akan merasa gembira kerana mereka telah memberikan sumbangan secara bersama.

32

TRUST
TOGETHERNESS - BERSATU HATI RESPECT - SALING MENGHORMATI UNDERSTANDING - FAHAM MEMAHAMI SPIRITUAL - KEROHANIAN TOTALITY - MENYELURUH
JKDM telah memperkenalkan nilai TRUST sebagai salah satu nilai bersama. Nilai TRUST ini diterapkan sebagai budaya organisasi untuk membina nilai intrinsik jiwa warga Kastam supaya kebenaran, keceriaan dan kegembiraan akan sentiasa bersama sepanjang masa memakmur dan membahagiakan JKDM. Nilai ini seharusnya menjadi asas di dalam hubungan kerja seharian, sama ada sesama warga mahupun stakeholders dan pelanggan JKDM. Maksud TRUST dijelaskan seperti berikut: Togetherness Bersatu Hati Bersatu hati dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan mengutamakan kerja secara berpasukan. Bersama-sama mengembeling tenaga untuk memberikan perkhidmatan yang boleh memberikan kepuasan kepada semua pihak sama ada pihak pekerja, majikan dan pelanggan. Respect - Saling Menghormati Saling menghormati diantara satu sama lain tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Understanding - Faham Memahami Faham memahami secara jujur dan ikhlas supaya dapat mengurustadbirkan organisasi dengan penuh tanggungjawab dan diredhai Allah S.W.T. Spiritual - Kerohanian Kerohanian jiwa yang luhur berlandaskan sifat-sifat jujur, ikhlas, saling mempercayai antara satu sama lain dan kecintaan yang tinggi terhadap organisasi dan warganya. Totality - Menyeluruh Menyeluruh atau holistik adalah suatu pendekatan dalam menguruskan sesuatu secara menyeluruh, seimbang dan teratur. Pengurusan secara menyeluruh yang diamalkan akan melahirkan budaya organisasi yang cemerlang, berorientasikan pelanggan (customer centric), berjalan secara berterusan (continuous improvement) dan melibatkan semua aspek dalam organisasi (Total Perspective). 33

Fokus Pembangunan Pelan Strategik JKDM


Adalah menjadi harapan Ketua Setiausaha Negara dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam supaya agenda utama Pembangunan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM)

hendaklah berdasarkan kepada pembaharuan budaya kerja, perubahan budaya kerja, modal bekerja

mempertingkatkan insan, membentuk

pembangunan kepuasan

di kalangan warga kastam dan pentadbiran JKDM dilaksanakan dengan cekap dan penuh integriti. Program-program pembangunan

JKDM hendaklah selari dengan wawasan, aspirasi dan misi negara.

34

Untuk mencapai hasrat diatas, tiga (3) fokus pembangunan telah dikenalpasti iaitu Pembangunan Insan, Pembangunan Sistem dan Pembangunan Output/Outcome. Dalam konteks penyediaan Pelan Strategik JKDM ini, penjelasan kepada aspek pembangunan Insan, Sistem dan Output/Outcome adalah seperti berikut : Pembangunan Insan i) Insan bermaksud manusia, iaitu sumber yang paling penting dalam sesebuah organisasi disamping sumber-sumber lain seperti mesin dan peralatan, kewangan, sistem dan prosedur kerja. Manusia adalah penggerak organisasi dan menentukan kejayaan pencapaian visi, misi matlamat dan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan; ii) Stakeholders dan pelanggan-pelanggan JKDM mempunyai jangkaharap yang tinggi ke atas prestasi keseluruhan JKDM khususnya prestasi sistem penyampaian perkhidmatan. Oleh itu bagi meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan, JKDM memerlukan pegawai-pegawai yang berpengetahuan, berintegriti, pakar, inovatif dan proaktif disamping dapat memastikan JKDM mencapai Visi dan Misinya; iii) JKDM perlu mempunyai program pembangunan insan yang lebih seimbang, terancang dan berterusan untuk melahirkan warga yang berwibawa, berpengetahuan, berketerampilan dan mempunyai sikap yang positif dalam menjalankan tugas-tugas serta dapat menyesuaikan diri dengan perubahan global. Program Pembangunan Insan yang dirancang hendaklah memenuhi kepuasan warga JKDM dalam semua aspek seperti pengagihan tugas, penempatan, kenaikan pangkat, pembangunan kerjaya, peluang latihan, kelengkapan zikal, pengiktirafan, jaminan kebajikan dan keselamatan.

35

iv)

JKDM mengharapkan insan yang dibangunkan berupaya memberikan perkhidmatan yang berkualiti bagi memenuhi kehendak pelanggan dan stakeholders serta selari dengan trend perdagangan dan keselamatan global. Insan yang dibangunkan diharapkan juga memiliki tahap integriti melangkaui pematuhan serta berupaya menterjemahkan peranan Kastam di abad ke 21. Secara ideal insan tersebut memiliki sifat insan kamil (sidiq, amanah, tabligh, fatonah).

Pembangunan Sistem i) Perkataan sistem adalah daripada perkataan latin iaitu systema bermaksud satu set entiti yang saling berinteraksi dan bantu membantu membentuk suatu integrasi keseluruhan. Sistem dari aspek pengurusan boleh didenasikan sebagai satu kumpulan yang terdiri daripada dasar-dasar, prosedur, kaedah, pekerja, mesin atau lojistik dan lain-lain ii) elemen yang berinteraksi serta membolehkan organisasi mencapai matlamatnya. Dalam konteks JKDM sistem yang dimaksudkan di sini boleh dikaitkan dengan sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan dan stakeholder. Pelanggan-pelanggan JKDM memerlukan perkhidmatan yang cekap untuk memudahkan urusan mereka. Adalah menjadi cabaran kepada JKDM untuk memperbaiki dan menambahbaik mutu perkhidmatan kepada pelanggan. Aspek-aspek sistem seperti perundangan, prosedur, proses kerja, peralatan dan mesin serta teknologi perlu dikaji semula bagi mengurangkan karenah birokrasi. iii) Melalui pembangunan sistem JKDM akan muncul sebagai sebuah organisasi yang memiliki amalan pengurusan organisasi yang diiktiraf dunia serta relevan dengan tuntutan pelanggan, rakyat, negara dan masyarakat global. Mutu sistem perkhidmatan JKDM akhirnya boleh menjadi rujukan dan benchmarking negara lain di peringkat global.

36

Pembangunan Output/Outcome i) Output terbahagi kepada dua iaitu ouput organisasi dan output proses. Output organisasi atau outcome adalah output akhir iaitu merupakan kesan/impak daripada proses-proses yang dilakukan manakala output proses adalah dihasilkan daripada tindakantindakan yang dilakukan dalam proses berkenaan. Output organisasi atau outcome adalah seperti jumlah pungutan hasil, tahap kepuasan pelanggan dan persepsi masyarakat terhadap JKDM. Output proses adalah seperti kertas-kertas siasatan, laporan ii) pemeriksaan akaun, laporan pasca audit dan sebagainya. Dalam konteks pembangunan output/outcome, output/outcome yang dihasilkan hendaklah sentiasa melebihi daripada yang ditetapkan sama ada dari segi kualiti dan juga keberkesanannya. Output/outcome perkhidmatan Kastam diharapkan dapat melangkaui standard kehendak pelanggan, stakeholders, rakyat, negara dan masyarakat global.

37

Model Transformasi Kastam


VISI

VISI MISI
INSAN
Memantapkan Keupayaan Dan Kapasiti Organisasi Bagi Meningkatkan Kecekapan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Memperkasakan Tadbir Urus Organisasi Dan Pembudayaan Nilai-nilai Murni Ke Arah Kecemerlangan Organisasi

MISI

FOKUS

SISTEM
Mempertingkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Pungutan Hasil Bagi Memacu Pertumbuhan Ekonomi Negara

OUTPUT/ OUTCOME
Memantapkan Fasilitasi Kepada Komuniti Perdagangan Dan Perindustrian Bagi Meningkatkan Daya Saing Negara Mempertingkatkan Pematuhan Undang-undang Untuk Memelihara Kepentingan Ekonomi, Sosial Dan Keselamatan Negara

TERAS STRATEGIK

NILAI BERSAMA

TOGETHERNESS

RESPECT

UNDERSTANDING

SPIRITUAL

TOTALITY

JKDM

38

Model pelaksanaan Pelan Strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia Tahun 2010 hingga 2014 adalah seperti gambarajah di atas. Model ini dinamakan Model Transformasi Kastam. Model ini berbentuk sebuah rumah yang mempunyai lima tiang teras iaitu teras strategik dan menumpukan kepada tiga fokus iaitu Insan, Sistem dan Output/Outcome yang melambangkan Pembangunan Insan, Pembangunan Sistem dan Pembangunan Output/Outcome. Tindakantindakan/program-program yang dirancang dalam Pelan Strategik adalah untuk mencapai tiga fokus ini.

Model ini menekankan konsep bahawa melalui tindakan-tindakan atau program program pembangunan insan yang cemerlang atau kamil dan sistem yang mantap serta terkini akan menghasilkan output/outcome yang berkualiti tinggi dan memenuhi standard yang ditetapkan bagi mencapai Misi dan Visi JKDM berdasarkan lima teras strategik yang dinyatakan di atas. Pembangunan Insan, Sistem dan Output/Outcome ini ditunjangi oleh nilai bersama TRUST iaitu Togetherness (bersatu hati), Respect (saling menghormati), Understanding (faham memahami), Spiritual (kerohanian jiwa) dan Totality (menyeluruh). Nilai TRUST boleh membina nilai intrinsik di dalam jiwa warga JKDM dan jika nilai ini dapat berdiri teguh di dalam kepimpinan, kebenaran, keceriaan dan kegembiraan sentiasa berada bersama sepanjang masa dalam JKDM.

39

Gagasan Jabatan Kastam Diraja Malaysia


Ke Arah Merealisasikan Wawasan Perdana Menteri Malaysia Yang Bertemakan Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan
Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) telah merealisasikan gagasan, hasrat dan harapan YAB Perdana Menteri Malaysia melalui ucapan yang bertemakan Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan dalam konteks JKDM seperti berikut: i. Satu Malaysia sebagai Satu Kastam (Satu Perkhidmatan Kastam Secara Total) ii. Rakyat Didahulukan sebagai Pelanggan dan Stakeholders Didahulukan; iii. Pencapaian Diutamakan sebagai Pencapaian Diutamakan dalam perkhidmatan JKDM. Gagasan ini bertujuan untuk mewujudkan wawasan Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan dalam konteks Jabatan Kastam Diraja Malaysia melalui Satu Kastam, Pelanggan dan Stakeholders Didahulukan, Pencapaian Diutamakan. Konsep Satu Kastam adalah bermaksud bahawa JKDM sebagai sebuah organisasi yang warganya mempunyai satu matlamat, nilai, budaya korporat yang mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama. Konsep Satu Kastam juga menunjukkan perkhidmatan Kastam secara total diterjemahkan sebagai sebuah organisasi yang tidak berbentuk compartmentalisation yang mengutamakan semangat kekitaan (sense of belonging) dan kebersamaan (togetherness). Konsep Pelanggan dan Stakeholders Didahulukan bermaksud penyampaian perkhidmatan yang mengutamakan pelanggan dan stakeholders, dilaksanakan dengan penuh komitmen, akauntabiliti, setia, berintegriti, berkebolehan, responsif dan berdedikasi. Di bawah konsep ini juga JKDM memberi perkhidmatan perkastaman yang telus, mudah, cepat dan profesional serta mampu memberi kepuasan rakyat dengan mengimbangkan keperluan rakyat dan stakeholders. Konsep Pencapaian Diutamakan bermakna perkhidmatan yang ditawarkan oleh JKDM berupaya menjana kepuasan kepada pelanggan dari aspek Output dan Outcome yang holistik serta standard yang ditetapkan dari segi penjimatan kos, masa, tenaga, sumber dan karenah birokrasi. Disamping itu, keseragaman prosedur, pelaksanaan tindakan dan keputusan di peringkat Ibu Pejabat, negeri dan stesen bagi mencapai ciri perkhidmatan bertaraf lima bintang dan aduan sifar adalah diutamakan. Lima (5) teras strategik yang digubal dalam Pelan Strategik ini adalah untuk mewujudkan satu keseragaman budaya, prosedur dan inovasi ke arah pencapaian Satu Kastam, mendahulukan pelanggan dan stakeholder serta menghasilkan output dan outcome dengan memberi penekanan kepada outcome.

40

41

Teras Strategik
Lima Teras Strategik utama telah dikenalpasti bagi membantu JKDM melaksanakan fungsi

dan tugas yang dipertanggungjawabkan serta menangani isu-isu kritikal dan cabaran-cabaran yang akan dihadapi dalam merealisasikan Visi dan Misi yang ditetapkan. Lima Teras Strategik tersebut adalah seperti berikut:

42

1 2 3 4 5

Memperkasakan Tadbir U Urus Organisasi Dan Pembudayaan Nilai-nilai Murni Ke Arah Kecemerlangan Organisasi Berasaskan K Konsep Satu Kastam

Memantapkan Keupaya aa Dan Kapasiti Keupayaan O i iB Bagi iM Mening i k Organisasi Meningkatkan Kecekapan Sistem Penyampaian Perkhidm Perkhidmatan

Mempertingkatkan Kece e Kecekapan Dan Keberkesanan Pungutan Hasil Bagi Ke Kemakmuran Negara

Memantapkan Fasilitasi i Kepada Komuniti Perdagangan Dan Perindustrian bagi Men i Meningkatkan Daya Saing Negara

Mempertingkatkan Pem m Pematuhan Undang-undang Untuk Memelihara Kepentinga a Ekonomi, Sosial dan Kepentingan Keselamatan Negara

43

PELAN TINDAKAN

44

TERAS STRATEGIK 1:
Memperkasakan Tadbir Urus Organisasi Dan Pembudayaan Nilai-Nilai Murni Ke Arah Kecemerlangan Organisasi Berasaskan Konsep Satu Kastam

45

STRATEGI
1.

TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR
Indeks Akauntibiliti Pengurusan Kewangan

SASARAN TAHUN SASARAN


Memperolehi pengiktirafan 4 bintang pada tahun 2012 - 2014 2 (dua) Program Perekayasaan dikeluarkan setiap tahun

Memantapkan 1. Meningkatkan pengurusan pematuhan pengurusan kewangan dan kewangan dan akaun akaun Jabatan

2. Memantapkan 1. Meneruskan program-program Bilangan program sistem dan perekayasaan sistem dan prosedur perekayasaan prosedur kerja kerja 2. Membangunkan Pelan Pengurusan Risiko (Business Continuity Management) 3. Menyatukan semua perintah kerja perkastaman berkaitan kepada satu perintah induk sahaja (one single document) mengikut fungsi tugas

Tahap kepuasan Tahap kepuasan pelanggan pelanggan meningkat 5% setiap tahun Pelan Pengurusan Pelan disiapkan pada Risiko Oktober 2010 Bilangan perintah kerja baru yang seragam dan komprehensif Dua perintah kerja dikeluarkan setiap tahun

3. Memperkasa integriti 1. Menambahbaik dan melaksanakan Pelan Pelan Integriti Pelan Integriti disiapkan modal insan Jabatan Integriti JKDM pada Januari 2010 Tahap integriti Ranking Integriti Jabatan warga Jabatan di dalam Indeks Transparensi Malaysia meningkat setiap tahun 2. Meneruskan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Program Nilai-Nilai Murni Audit Nilai (SPAN) Bilangan aduan salahlaku 3. Mengadakan program kerjasama Bilangan program- dengan Suruhanjaya Pencegahan program kerjasama Rasuah Malaysia (SPRM), Institut Integriti Malaysia (IIM), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Tahap penilaian warga adalah sekurang-kurangnya 80% setiap tahun Bilangan aduan berkurangan sebanyak 5% setahun Sekurang-kurangnya 3 (tiga) program dilaksanakan setiap tahun

Bilangan kes

Bilangan kes tatatertib berkurangan sebanyak 5% setiap tahun

46

STRATEGI

TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR

SASARAN TAHUN SASARAN


Sekurang-kurangnya 3 (tiga) program penerapan dibuat di peringkat Ibu Pejabat dan Negeri mulai Disember 2009 hingga Jun 2010 Persepsi positif warga Kastam terhadap imej Jabatan Strategi Komunikasi disiapkan pada Jun 2010 dan pelaksanaannya disempurnakan pada tahun 2014 Persepsi positif masyarakat terhadap imej Jabatan Mulai Jan 2010

4. Meningkatkan imej 1. Menerapkan pengertian Bilangan program korporat Jabatan konsep Satu Kastam kepada penerapan warga Jabatan Persepsi Warga 2. Membangunkan dan melaksanakan Strategi Komunikasi strategi komunikasi Jabatan yang efektif Jabatan Persepsi masyarakat 3. Melaksanakan pemantapan imej Program Jabatan pemantapan imej dilaksanakan Persepsi masyarakat 4. Melaksanakan dan membudayakan Pelaksanaan nilai serta etika yang cemerlang Standard Perilaku Pegawai Pelaksanaan kod etika dan tata kelakuan Jabatan serta kod perlakuan Kastam Persepsi masyarakat 5. Mempertingkatkan pengurusan Tempoh masa Sistem Aduan Jabatan penyelesaian aduan Bilangan aduan diterima

Persepsi positif masyarakat terhadap imej Jabatan Mulai Jun 2010

Berterusan

Persepsi positif masyarakat terhadap imej Jabatan Penyelesaian aduan dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima Bilangan aduan menurun 5% pada setiap tahun

47

TERAS STRATEGIK 2:
Memantapkan Keupayaan Dan Kapasiti Organisasi Bagi Meningkatkan Kecekapan Sistem Penyampaian Perkhidmatan

48

STRATEGI

TINDAKAN TINDAKAN//PROGRAM PROGRAM

INDIKATOR

SASARAN TAHUN SASARAN

1. Memperkukuhkan 1. Membangunkan Pelan Strategik Pelan Strategik Pelan strategik disiapkan pengurusan dan Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan pada Januari 2010 pembangunan sumber JKDM: Sumber manusia Pelan Pembangunan Skim Penguasa Manusia JKDM Kastam Pelan Pembangunan Skim Penolong Tahap kepuasan Tahap kepuasan pekerja Penguasa Kastam Pekerja sekurang-kurangnya 80% Pelan Pembangunan Skim Pembantu pada setiap tahun Penguasa Kastam 2. Memantapkan pengurusan maklumat Kemasukan data Kemasukan data dalam personel pegawai dalam HRMIS disiapkan pada 2010 HRMIS Penggunaan HRMIS Sekurang-kurangnya 2 (dua) modul HRMIS digunakan mulai 2011 3. Meningkatkan kompetensi pegawai Pelan Operasi Pelan disiapkan pada melalui latihan dalam perkhidmatan Latihan (POL) Mac 2010 Pencapaian Dasar Sekurang-kurangnya Latihan Sektor 80% pegawai yang mengikuti Awam latihan tidak kurang dari 7 (tujuh) hari pada setiap tahun Peningkatan Sekurang-kurangnya 1% pencapaian daripada jumlah pegawai akademik Kumpulan Pengurusan dan Professional mengikuti latihan ijazah lanjutan dibawah Hadiah Latihan Persekutuan pada setiap tahun Tahap kompetensi pekerja Bilangan aduan yang diterima Sekurang-kurangnya 10% daripada bilangan pegawai yang menduduki PTK mendapat aras 4 (empat) pada setiap tahun Bilangan aduan menurun 5% pada setiap tahun

49

STRATEGI

TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR

SASARAN TAHUN SASARAN


Sekurang-kurangnya dua orang pegawai pakar dalam setiap bidang utama Perkastaman bagi setiap tahun Pusat pengumpulan dan penyimpanan dokumen, data, artikel dan bahan penulisan mengenai bidang ilmu Kastam ditubuh dan mula berfungsi dengan aktifnya pada tahun 2012 Menduduki 3 (tiga) tempat teratas di dalam pertandingan AKPM tahun 2011

2. Meningkatkan program 1. Membangunkan pegawai-pegawai pakar Bilangan pegawai pengurusan dalam bidang-bidang utama Perkastaman pakar pengetahuan Pusat Sumber ditubuhkan 3. Memperkasakan kualiti 1. Mempertingkatkan budaya kreatif dan Anugerah Kualiti dan pencapaian sistem inovatif Perdana Menteri penyampaian (AKPM) perkhidmatan

Anugerah Kumpulan Menduduki 3 (tiga) tempat Inovasi Dan Kreativiti teratas di dalam (KIK) Konvensyen KIK Kebangsaan setiap tahun Pelaksanaan Sekurang-kurangnya projek-projek KIK 2 (dua) projek penambahbaikan sistem dan dilaksanakan di keseluruhan Jabatan pada setiap tahun 2. Melaksanakan program-program Bilangan program Sekurang-kurangnya kualiti Jabatan kualiti Jabatan 4 (empat) program kualiti dilaksanakan setiap tahun Tahap kepuasan Tahap kepuasan pelanggan pelanggan meningkat 5% setiap tahun

50

STRATEGI

TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR

SASARAN TAHUN SASARAN


Memperolehi 5 (lima) bintang pada tahun 2011 dan 2013 untuk Star Rating Mendapat 2 (dua) pensijilan baru bagi MS ISO 9001:2008 setiap tahun Mendapat Pensijilan 6S di peringkat Ibu Pejabat pada tahun 2010 dan negeri- negeri pada 2010 -2014 Mencapai sekurang- kurangnya 60% sasaran KPI yang telah ditetapkan setiap tahun Sekurang-kurangnya 80% daripada bilangan projek-projek pembangunan disiapkan pada tahun 2014 Pelan baru ISP disiapkan pada 2012 Sistem disiapkan pada Disember 2010-2014 Tahap kepuasan pelanggan meningkat 5% setiap tahun Tahap perlaksanaan perkhidmatan online/ elektronik mencapai 100% daripada perkhidmatan utama Jabatan pada tahun 2014

3. Melaksanakan program-program Pengiktirafan pengiktirafan dan pengukuran prestasi yang diterima perkhidmatan Jabatan yang ditetapkan oleh Kerajaan Sistem Star Rating Petunjuk Prestasi Utama (KPI) MS ISO 9001:2008 Amalan 6S Pencapaian sasaran 4. Menyediakan kemudahan pejabat dan Bilangan projek perumahan yang mencukupi di bawah Rancangan Pembangunan 5 Tahun Jabatan RMK 10 (2011-2015) 5. Kajian semula ke atas Pelan Strategik ICT Pelan baru ISP (ISP) 6. Menyediakan infrastruktur dan Sistem ICT memantapkan perlaksanaan projek- projek ICT: Portal Kastam Tahap kepuasan Sistem Time Tracking Elektronik bagi pelanggan pelepasan kargo Sistem e-Customs Peningkatan sistem-sistem ICT sedia ada Pelaksanaan Perlaksanaan perkhidmatan secara perkhidmatan online/elektronik online/elektronik

51

STRATEGI

TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR

SASARAN TAHUN SASARAN

4. Memantapkan program 1. Menyediakan dan melaksanakan Pelan Penggantian Pelan Penggantian pembangunan Pelan Penggantian jangka pendek disiapkan kepimpinan (Succession Plan) Jabatan pada Januari 2010. Pelan Penggantian menyeluruh disiapkan pada Jun 2010 2. Menyediakan dan melaksanakan program Bilangan pegawai Sekurang-kurangnya 10% pembangunan kepimpinan yang mengikuti pegawai bermula pada program Gred 48 dan ke atas pembangunan mengikuti program setiap kepimpinan tahun 5. Memantapkan 1. Membangunkan pangkalan data Maklumat pegawai Maklumat pegawai program-program pencalonan Pingat/ Darjah Kebesaran disediakan disiapkan pada 2011 pengiktirafan kepada warga Jabatan 2. Memperluaskan program-program Program baru 3 (tiga) program baru pengiktirafan pengiktirafan pengiktirafan dilaksanakan pada 2012 3. Mendapatkan pengiktirafan antarabangsa Perlantikan pegawai dalam badan antarabangsa atau menjadi pakar rujuk di peringkat antarabangsa Sekurang-kurangnya 1 (satu) pegawai setiap tahun

52

TERAS STRATEGIK 3:
Mempertingkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Pungutan Hasil Bagi Kemakmuran Negara

53

STRATEGI

TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR
Bilangan sistem dan prosedur yang dimantapkan Tahap kecekapan dan keberkesanan pungutan hasil Kaedah pemungutan hasil diperkemaskan dan dipelbagaikan Sistem pengurusan pungutan hasil tertunggak yang berkesan (Effective Debt Collection Management System) Bilangan sumber hasil baru yang diterokai

SASARAN TAHUN SASARAN


Sekurang-kurangnya 3 (tiga) sistem dan prosedur setahun Pungutan hasil mencapai unjuran tahunan yang ditetapkan setiap tahun 3 (tiga) kaedah pemungutan hasil dipelbagaikan ke seluruh negara pada tahun 2014 Jumlah ABT semasa pada tahap kurang dari 0.05% daripada hasil tahunan (mengikut ketetapan Perbendaharaan)

1. Memperkasakan 1. Memantapkan sistem dan prosedur pengurusan penyampaian perkhidmatan Jabatan pungutan hasil yang mempunyai kaitan dengan pungutan hasil 2. Memperkemas dan mempelbagai kaedah pemungutan hasil 3. Memperkasakan pengurusan Akaun Belum Terima (ABT) 2. Memantapkan usaha- 1. Meneroka potensi sumber hasil baru usaha penjanaan hasil

Sumber hasil baru diperakukan Mencapai sasaran bilangan pelesen baru berpandukan KPI Cukai Dalam Negeri setiap tahun Mencapai unjuran pungutan hasil tahunan setiap tahun Tahap pematuhan pembayaran cukai berpandukan KPI Cukai Dalam Negeri Ibu Pejabat setiap tahun

2. Memperluaskan kaedah pelaksanaan Peningkatan operasi-operasi menjana hasil Cukai bilangan Dalam Negeri pelesen baru 3. Pungutan hasil mencapai unjuran hasil

Menguatkuasakan tindakan bagi Tahap pematuhan memastikan pembayaran cukai pembayaran dalam negeri dibayar mengikut tempoh cukai pembayaran cukai yang ditetapkan

54

STRATEGI

TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR

SASARAN TAHUN SASARAN


Jumlah ABT semasa pada tahap kurang dari 0.05% daripada hasil tahunan (mengikut ketetapan Perbendaharaan) Pelupusan barang rampasan/ dilucuthak pada kadar sekurangkurangnya 85% dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh lucuthak Penggunaan risk management system di seluruh negara mencapai tahap 100% pada tahun 2014 Semua negeri dibekalkan dengan peralatan dan kemudahan logistik yang mencukupi pada tahun 2014 Siap awal 2010

4. Mempertingkatkan kecekapan pegawai Pengurangan dalam didalam tugas-tugas penilaian dan jumlah ABT semasa penjenisan barang atau perkhidmatan 5. Memperkasakan pengurusan barang Peningkatan rampasan/lucuthak pelupusan barang rampasan/lucuthak yang mempunyai nilai ekonomi 6. Memperluaskan penggunaan risk Risk management management system (CVI, PRiSKA dsb.) system digunakan ke seluruh negara 7. Mempertingkatkan kapasiti peralatan Bilangan peralatan yang moden dan kemudahan logistik disediakan 8. Memantap dan meneruskan persediaan ke arah pelaksanaan GST (Goods and Service Tax) Penyediaan perundangan, panduan industri dan perintah kerja Penyediaan infrastruktur termasuk organisasi, perjawatan sistem dan logistik

Tertakluk kepada tarikh pelaksanaan

Latihan dan program Bilangan tertakluk kepada kesedaran tahun pelaksanaan

55

TERAS STRATEGIK 4:
Memantapkan Fasilitasi Kepada Komuniti Perdagangan Dan Perindustrian Bagi Meningkatkan Daya Saing Negara

56

STRATEGI
1.

TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR
Pengintegrasian Sistem-Sistem Pengurusan Risiko yang sedia ada

SASARAN TAHUN SASARAN


Integrasi Sistem Pengurusan Risiko dengan Sistem Maklumat Kastam Jun 2010 Menyempurnakan pengintegrasian SistemSistem Pengurusan Risiko yang sedia ada pada tahun 2012 Modul dibangunkan pada tahun 2012

Memantapkan 1. Mengadakan satu Sistem Pengurusan perkhidmatan fasilitasi Risiko yang bersepadu (Integrated Risk pergerakan aliran Management System) perdagangan yang sah

Advance manifest information module for preclearance cargo containers dibangunkan

2. 3. Meningkatkan penggunaan non intrusive inspection (NII) technology dalam menjalankan pemeriksaan ke atas dagangan berisiko tinggi Memperluaskan program Customs Golden Client (CGC) di Bahagian Kastam dan memperkenalkan di Bahagian Cukai Dalam Negeri Tahap kecekapan pengurusan pelepasan dagangan Bilangan syarikat baru yang diberi status CGC Tahap kecekapan pengurusan pelepasan dagangan

Peratusan Pelepasan dagangan setiap tahun : 80% pelepasan terus 15% pelepasan dokumentasi 5% pemeriksaan fizikal Tempoh masa pelepasan dagangan mematuhi piagam pelanggan 60 syarikat baru pada 2014

Peratusan Pelepasan dagangan Syarikat-syarikat CGC pada setiap tahun : - 100% pelepasan terus

4. Memantapkan sistem bayaran untuk Peratus 90% penggunaan FPX oleh mempercepatkan pelepasan dagangan penggunaan FPX pengimport menjelang 2014 Memperluaskan penggunaan kaedah oleh pengimport bayaran melalui Sistem Financial Processing Exchange (FPX)

57

STRATEGI

TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR
Sistem taksiran sendiri (Self Assessment System) dilaksanakan

SASARAN TAHUN SASARAN


Tahun 2012

5. Memperluaskan pelaksanaan sistem taksiran sendiri (Self Assessment System) untuk mempertingkatkan self-accountability dan mempercepatkan sistem penyampaian 6. Memantapkan proses permohonan dan tuntutan pulang balik dan tarik balik

Tahap kecekapan Pelepasan dagangan pengurusan memenuhi piagam yang pelepasan dagangan ditetapkan Tahap kecekapan klien Jabatan Membangunkan sistem pengurusan tuntutan pulang balik dan tarik balik Layanan Ekspress (LET) secara online Mewujudkan satu kumpulan wang khas pulang balik Tahap kecekapan keputusan pulang balik dan tarik balik Peningkatan pengikraran borang berkualiti Sistem dilaksanakan sebelum Tahun 2011

Kumpulan wang khas diwujudkan menjelang 2012 Kelulusan pulang balik dan tarik balik memenuhi piagam pelanggan

7. Mempermudah serta memperluaskan Sistem online Tahun 2011 permohonan lesen Cukai Dalam Negeri / e-Lesen dipermudah Kastam secara online seluruh negara serta diperluaskan di seluruh negara Pelesen meningkat Pelesen-pelesen baru bertambah 10% setiap tahun 2. Melaksana sepenuhnya 1. Pelaksanaan National Single Window Tahap pelaksanaan komitmen antarabangsa (NSW) sepenuhnya mengikut NSW berhubung dengan elemen yang ditetapkan fasilitasi perdagangan Pelaksanaan sepenuhnya NSW menjelang tahun 2014 mengikut elemen yang ditetapkan

58

STRATEGI

TINDAKAN / PROGRAM
Memantapkan pelaksanaan Authorised Economic Operator (AEO) selaras dengan ketetapan WCO SAFE Framework of Standards (FoS) untuk memudah dan mempercepatkan pelepasan dagangan

INDIKATOR
Bilangan syarikat yang diberi status AEO

SASARAN TAHUN SASARAN


15 (limabelas) Syarikat diberi status AEO menjelang 2014

2.

3. Melaksanakan akreditasi kepada Authorized Traders / Exporters berhubung Self Certification On Country of Origin

Tahap kecekapan pengurusan pelepasan dagangan Bilangan Mutual Recognition Agreement (MRA) ditandatangani Pengiktirafan oleh ahli WCO melalui MRA Prosidur sistem Self Certification disediakan Tahap kecekapan pengurusan pelepasan dagangan Pengiktirafan self certification oleh pentadbiran Kastam negara yang menandatangani perjanjian bilateral/ multilateral

Peratusan Pelepasan dagangan setiap tahun : 100% pelepasan terus 3 (tiga) MRA ditandatangani sehingga 2014

Tahun 2012

Disember 2014

Peratusan Pelepasan dagangan setiap tahun : 80% pelepasan terus 15% pelepasan dokumentasi 5% pemeriksaan fizikal 3 (tiga) perjanjian bilateral/ multilateral ditandatangani sebelum tahun 2014

59

STRATEGI

TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR

SASARAN TAHUN SASARAN


Disember 2010

4. Mempertingkatkan pengurusan Prosedur pengurusan sempadan yang lebih efektif dan sempadan yang berkoordinasi berhubung pelepasan lebih berkoordinasi penumpang dan dagangan dikemaskini Mesyuarat kerjasama inter border yang diadakan 5. Merealisasikan prosedur perkastaman Bilangan prosedur seperti yang terkandung dalam perkastaman yang perjanjian perdagangan bebas dipersetujui (Free Trade Agreement FTA) 6. Melaksanakan sistem pergerakan Prosedur dagangan berasal dari ASEAN secara Pelaksanaan transit diantara negara ahli ASEAN ACDD dan ACTS melalui : disediakan ASEAN Customs Transit System (ACTS) Single Document : ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) ASEAN Single Window (ASW) 7. Memperkukuhkan hubungan dua hala yang sedia ada di antara Kastam Malaysia dan pentadbiran kastam lain

Mesyuarat jawatankuasa stesen-stesen sempadan Kastam Malaysia dan Thailand diadakan setiap 3 (tiga) bulan Semua prosedur perkastaman yang dipersetujui di laksanakan menjelang tahun 2014 Tahun 2012

Tahap kecekapan Peratusan pelepasan pengurusan terus 100% dagangan pelepasan dagangan transit ASEAN setiap tahun transit untuk ASEAN Dokumen perjanjian dikemaskini dan diseragamkan Sekurang-kurangnya 3 (tiga) perjanjian setiap tahun

60

TERAS STRATEGIK 5:
Mempertingkatkan Pematuhan Undang-Undang Untuk Memelihara Kepentingan Ekonomi, Sosial Dan Keselamatan Negara

61

STRATEGI

TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR
Peratusan syarikat diaudit mengikut kategori besar, sederhana dan kecil berasaskan prinsip pareto (80/20%)

SASARAN TAHUN SASARAN


Peningkatan 20% syarikat diaudit tahun sebelumnya setiap tahun

1. Meningkatkan 1. Meningkatkan program auditan pematuhan terancang pasca import dan auditan perundangan secara untuk mengukur tahap pematuhan voluntary and informed syarikat (compliance assessment compliance auditing)

Profail pematuhan Tahap pematuhan 2. Mempertingkatkan penganalisisan ke Bilangan analisis atas laporan Pemeriksaan Akaun dan Pasca bagi mengenalpasti trend, kawasan, industri dan jenis frod supaya profil risiko dibangunkan Tahap pematuhan 3. Membangunkan business rules bagi Business rules risk rating engine untuk penentuan dibangunkan tahap risiko syarikat bagi tujuan selectivity auditing sebagai satu modul dalam Sistem Pengurusan Risiko Bersepadu Jabatan

Sekurang-kurangnya 2 (dua) profail pematuhan disiapkan setiap tahun Peratusan syarikat yang tidak melakukan kesalahan turun 5% setiap tahun Sekurang-kurangnya 2 (dua) analisis berdasarkan industri dihasilkan setiap tahun Pematuhan oleh industri yang menjadi sasaran analisis dan profil menunjukkan peningkatan Audit syarikat dan Pasca berdasarkan system-based selectivity sepenuhnya pada tahun 2012

4. Meningkatkan tahap kesedaran Penubuhan pematuhan undang-undang Customs Call Centre melalui konsep terbuka Kastam (Customs Transparency) Pelaksanaan program kesedaran (Outreach Programme)

Ditubuhkan Mac 2010 Hari bertemu pelanggan diadakan setiap bulan 2 (dua) program lain setiap tahun

62

STRATEGI

TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR

SASARAN TAHUN SASARAN


Peratusan syarikat yang melakukan kesalahan turun 5% setiap tahun Sekurang kurangnya 2 (dua) Best Practices dikeluarkan setahun 50% dari keseluruhan siasatan selesai setiap tahun

Tahap pematuhan perundangan 2. Memperkasakan lagi 1. Mempertingkatkan pengendalian ketegasan pematuhan siasatan perundangan (enforced compliance) Compendium of Best Practices dalam siasatan Peratusan kes selesai disiasat dalam tempoh 3 bulan

2. Meningkatkan tindakan tegas ke atas syarikat atau individu yang tidak mematuhi undang-undang yang ditadbir oleh Jabatan

Peratusan kes Peningkatan 10% kes tindakan mahkamah mahkamah (kriminal) (kriminal) setiap tahun Peratusan syarikat yang melakukan kesalahan turun 5% setiap tahun

Tahap pematuhan perundangan 3. Meningkatkan tindakan tegas ke atas syarikat dan individu yang mempunyai tunggakan Akaun Belum Terima (ABT) dengan Jabatan

Peratusan kes Peningkatan 10% kes tindakan mahkamah mahkamah (sivil) setiap (sivil) tahun Peratusan syarikat yang mempunyai tunggakkan ABT berkurangan 30% setiap tahun

Tahap pematuhan perundangan 3. Mempertingkatkan 1. kerjasama dan perkongsian bijak yang strategik dan berfaedah dengan pihak-pihak yang berkaitan

Meneruskan kerjasama dan perkongsian Bilangan program Sekurang-kurangnya 5 (lima) bijak secara inter dan intra antara kerjasama diadakan program setiap tahun bahagian, Ibu Pejabat dan negeri serta dengan pihak swasta dan agensi Tahap pematuhan Peratusan syarikat yang berkaitan di dalam negara untuk perundangan melakukan kesalahan meningkatkan pematuhan turun 5% setiap tahun undang-undang

63

STRATEGI

TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR

SASARAN TAHUN SASARAN

2. Mempertingkatkan jaringan kerja Bilangan maklumat 20 maklumat setiap tahun dan kerjasama dengan Kastam luar hasil perkongsian negeri dan Pertubuhan-pertubuhan Antarabangsa seperti Interpol, European Penggunaan Sekurang-kurangnya 10% Anti-Fraud Office (OLAF), Regional maklumat dari maklumat digunakan Intelligence Liaison Office (RILO) dan setiap tahun Customs Enforcement Liaison Office (CELO) Bilangan operasi Sekurang-kurangnya bersama 1 (satu) operasi bersama diadakan diadakan setiap setahun 4. Mempertingkatkan 1. Membangunkan rangka tindakan kecekapan dan (blueprint) strategik penguatkuasaan keberkesanan bagi menangani frod Kastam aktiviti (customs fraud) dalam milineum baru penguatkuasaan dan pematuhan 2. Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan risikan Rangka tindakan dibangunkan Siap pada Mac 2010

Penambahbaikan kriteria pengurusan risiko Peratusan kes intelligence driven

Siap dalam tahun 2012

Sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah kes diperolehi setiap tahun Sekurang-kurangnya 2 (dua) sindiket dilumpuhkan setiap tahun Sekurang-kurangnya 1 (satu) kawasan setiap tahun

Bilangan sindiket dapat dilumpuhkan 3. Mempertingkatkan keupayaan menghapuskan aktiviti penyeludupan Bilangan kawasan yang dibersihkan daripada aktiviti penyeludupan

Tahap pematuhan 4. Memperkasakan siasatan Susunan fungsi berbentuk pengkhususan Cawangan (specialized investigation) Siasatan Khas

Tiada maklumat aktiviti penyeludupan Fungsi disusunkan berdasar transnational organised crime, computer fraud dan revenue fraud dalam tahun 2010

64

STRATEGI

TINDAKAN / PROGRAM

INDIKATOR

SASARAN TAHUN SASARAN


Sekurang-kurangnya 2 (dua) kes bagi setiap bentuk berikut - forensic, AMLA, transnational organised crime, drug trafficking, revenue fraud dan computer fraud Sekurang-kurangnya 10 orang dilatih setiap tahun Sekurang-kurangnya 10 orang dilatih setiap tahun

Kes dijayakan 5. Melahirkan pegawai penyiasat mengikut Bilangan pegawai pengkhususan berkaitan (specialised dilatih investigation) 6. Melahirkan pegawai-pegawai pakar dalam fraud auditing 7. Meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan kawalan sempadan (Border Measures), termasuk IPR Bilangan pegawai dilatih

Peratusan penurunan 10% kes setiap tahun kes melibatkan barang larangan, quality and safety standard, public health, flora & fauna and environment Standard Operating Procedure (SOP) IPR Enabling powers diadakan selaras dengan Artikel IV Perjanjian TRIPs SOP disedia dan digunakan pada Jun 2010 Pindaan perundangan berkaitan disiapkan pada tahun 2011

65

Elemen Penentu Kejayaan


Tujuh elemen utama dikenalpasti sebagai penyumbang kepada kejayaan pelaksanaan pelan strategik ini seperti berikut: PENGURUSAN ILMU (KNOWLEDGE MANAGEMENT) Ilmu, pengalaman dan amalan terbaik berkaitan pemodenan pentadbiran serta sistem penyampaian perkhidmatan akan dikongsi dan ditambah nilai melalui penggunaan sistem Pengurusan Ilmu atau Knowledge Management (KM). Penggunaan optimum KM akan memastikan penggunaan sumber ilmu secara berkesan dalam mencapai teras strategik JKDM. PEMBANGUNAN MODAL INSAN Tumpuan akan diberikan kepada peningkatan ilmu dan kepakaran modal insan melalui program pembangunan kompetensi yang sesuai dalam bidang-bidang kritikal dan strategik. Pendekatan mentor-mentee, coaching dan pengurusan pembangunan kerjaya akan turut dilaksanakan bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan kerja. KOMITMEN PENGURUSAN ATASAN Pengurusan atasan JKDM perlu memberikan perhatian serius serta menunjukkan komitmen yang tinggi bagi menjayakan perancangan strategik ini. Kesungguhan dan komitmen yang ditunjukkan oleh pengurusan atasan memberi petunjuk bahawa pencapaian matlamat perancangan strategik adalah penting dan ini perlu difahami oleh semua peringkat warga JKDM.

66

INFRASTRUKTUR DAN INFOSTRUKTUR JKDM sentiasa berusaha untuk menyediakan infrastruktur dan infostruktur yang baik bagi menyokong operasinya. Kemudahan infrastruktur dan infostrukutur yang baik serta disokong oleh sumber manusia yang berkeupayaan akan memacu JKDM ke arah pencapaian matlamat perancangan strategik dengan lebih cemerlang. KAPASITI ORGANISASI Kapasiti organisasi JKDM akan diperkukuhkan agar dapat melaksanakan program/ tindakan baru ke arah mencapai matlamat strategik yang ditentukan. Kapasiti ini akan disokong oleh struktur organisasi yang mantap dan pelaksanaan tugasan secara fleksibel seperti kerja berpasukan, matriks dan berasaskan projek. PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN YANG BERKESAN Kejayaan pelan strategik ini amat bergantung kepada cara pelaksanaan dan pemantauan yang mantap. Pemantauan diadakan secara berkala dan penambahbaikan dibuat pada setiap peringkat pelaksanaan supaya ia sentiasa berada dilandasan yang betul. KAJIAN SEMULA PELAN STRATEGIK Kajian semula Pelan Strategik JKDM akan diadakan pada tahun 2012 untuk menentukan keberkesanan pelaksanaan teras strategik dan tahap pencapaian sasaran prestasi yang ditetapkan. Kajian semula akan mengambilkira senario baru perubahan persekitaran dan tumpuan strategik JKDM.

67

Mekanisme Pelaksanaan
Pelan Perancangan Strategik JKDM tahun 2010 hingga 2014 merupakan tahap perancangan yang tertinggi Jabatan. Berdasarkan kepada tindakan/program Pengarah yang ditetapkan, PengarahTimbalan-Timbalan Ketua Kastam,

Pengarah Bahagian Ibu Pejabat, Pengarah-Pengarah Kastam Negeri, Pengarah AKMAL dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan melaksanakan Singapura hendaklah mengambil tindakan tersebut program-program/aktiviti-aktiviti

mengikut tempoh yang telah diputuskan. Pengarah-Pengarah Bahagian Ibu Pejabat, dikehendaki

menyediakan Pelan Operasi Tahunan yang dinamakan Pelan Tindakan Perancangan Strategik Tahunan bagi Bahagian masing-masing berdasarkan Pelan Strategik JKDM Tahun 2010 hingga 2014 ini. Pengarah-Pengarah Kastam Negeri, Pengarah AKMAL dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan Singapura pula dikehendaki menyediakan Pelan Tindakan Perancangan Strategik Tahunan Negeri masing-masing berdasarkan Pelan Tindakan Perancangan Strategik Tahunan Bahagian-Bahagian Ibu Pejabat. Namun begitu PengarahPangarah Kastam Negeri, Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pengarah AKMAL, Pengarah Kastam KLIA, Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Labuan dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan Singapura boleh menyediakan tindakan/program lain di peringkat negeri dalam Pelan Tindakan Perancangan Strategik Tahunan mereka mengikut keperluan dan kesesuaian negeri masing-masing.

68

Pengarah-Pengarah

Bahagian

Ibu

Pejabat,

Pengarah-Pengarah

Kastam Negeri, Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pengarah AKMAL, Pengarah Kastam KLIA, Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Labuan dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan Singapura juga dikehendaki menyediakan anggaran peruntukan belanja mengurus dan pembangunan masing-masing berasaskan kepada keperluan bagi menjayakan pelan tindakan yang telah ditetapkan. Untuk menggerakkan yang pelaksanaan dinamakan di peringkat Pelan Strategik ini, satu

jawatankuasa hendaklah

Jawatankuasa Ibu Pejabat

Pemantapan dan negeri. yang Pelan

Pelaksanaan Pelan Strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia ditubuhkan Jawatankuasa ini akan memainkan peranan sebagai pemantau dan mencadangkan kepada negeri. penambahbaikan kepada program/aktiviti Pelaksanaan ditetapkan dalam pelan tindakan. Bagi maksud ini satu Urusetia Jawatankuasa Pemantapan Strategik JKDM hendaklah dibentuk di peringkat Ibu Pejabat dan

69

Pengarah-Pengarah

Bahagian

Ibu

Pejabat,

Pengarah-Pengarah

Kastam Negeri, Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pengarah AKMAL, Pengarah Kastam KLIA, Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Labuan dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan Singapura dikehendaki membentangkan laporan kemajuan pelaksanaan Pelan Tindakan Perancangan Strategik Tahunan bagi bahagian dan negeri masing-masing dalam Mesyuarat Pengarah Kastam Se-Malaysia. Pengarah-Pengarah Bahagian Ibu Pejabat, Pengarah-Pengarah Kastam Negeri, Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pengarah AKMAL, Pengarah Kastam KLIA, Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Labuan dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan Singapura juga dikehendaki mengemukakan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan Pelan Tindakan Perancangan Strategik Tahunan mereka kepada Urusetia Jawatankuasa Pemantapan Pelaksanaan Pelan Strategik JKDM di Bahagian Perancangan Korporat, Ibu Pejabat sebelum 10 haribulan setiap bulan menggunakan format yang akan ditetapkan.

70

Penilaian pencapaian Pelan Strategik ini akan dijalankan pada setiap tahun. Untuk menentukan keberkesanan pelaksanaan objektif strategik, strategi, program dan tahap penyampaian sasaran prestasi yang ditetapkan, satu kajian semula Pelan Strategik dan kajian keberkesanan akan dibuat pada tahun 2012. Kajian tersebut akan turut mengambil kira senario baru perubahan persekitaran dan tumpuan strategik JKDM. Pengarah-Pengarah Bahagian Ibu Pejabat, Pengarah-Pengarah Kastam Negeri, Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Pengarah AKMAL, Pengarah Kastam KLIA, Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Labuan dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan Singapura dikehendaki membuat penilaian Pencapaian dibentangkan Se-Malaysia. Pelan dalam Tindakan Perancangan Strategik Tahunan Kastam mereka pada hujung tahun pelaksanaan. Laporan pencapaian ini akan Mesyuarat Pengarah-Pengarah

71

The Way Forward


Selepas Pelan Strategik ini dilaksanakan yang berakhir pada tahun 2014, peranan JKDM diharap akan lebih menyerlah dalam aspek pengurusan dan perkhidmatan Kastam. Oleh kerana agenda pengurusan dan perkhidmatan Kastam adalah agenda yang berterusan, maka Pelan Strategik JKDM Tahun 2010 hingga 2014 bukanlah suatu tempoh yang secukupnya untuk mengukur pencapaian secara holistik. Akan tetapi perancangan ini perlu diteruskan lagi bagi membangunkan dan memantapkan lagi transformasi pengurusan serta perkhidmatan Kastam berdasarkan kepada keperluan semasa. Selepas tahun 2014, JKDM mempunyai gagasan dan berwawasan untuk mencapai ke tahap seperti berikut: a. Menjadi agensi percukaian yang terunggul di Malaysia; b. Pengurusan dan perkhidmatan Kastam yang cekap dan berkesan serta dijadikan penandaras dan pusat rujukan di peringkat antarabangsa; c. Dapat menyediakan semua perkhidmatan teras dan sokongan secara on-line; d. Standard perkhidmatan yang diberikan melangkaui jangkaharap pelanggan dan stakeholders.

72

PENUTUP
Sistem penyampaian perkhidmatan awam yang cekap amat diperlukan bagi menjamin kelancaran dan keberkesanan pelaksanaan dasar serta strategi pembangunan negara. Ianya juga bagi memenuhi tuntutan dan ekspektasi rakyat serta masyarakat perniagaan yang terus meningkat. Justeru, Pelan Strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia Tahun 2010 hingga 2014 telah menggariskan beberapa teras strategik dan strategi serta tindakan/program yang perlu dilaksanakan. Tumpuan akan diberikan kepada usaha penambahbaikan, mekanisme pelaksanaan, penyelarasan, pemantauan dan penilaian agar tindakan/program yang dirancang dapat dilaksanakan mengikut tempoh serta pencapaiannya dapat diukur berdasarkan indikator yang ditetapkan. Pelan strategik ini juga akan dijadikan sebagai rangka kerja kepada pihak pengurusan untuk memantau hala tuju organisasi dan meningkatkan keupayaan dalamannya bagi mencapai visi serta misi yang telah ditetapkan.

73

74