Anda di halaman 1dari 24

KESINAMBUNGAN ASPEK LITERASI DALAM KBSR DAN KSSR

TUJUAN
Kursus Kelestarian Program LINUS dalam

Arus Perdana ini diadakan bertujuan untuk membantu murid-murid yang tidak dapat menyesuaikan diri dalam Arus Perdana akibat terlalu lambat menguasai LITERASI dan serentak dengan itu tidak menguasai isi kandungan pembelajaran dalam Arus Perdana dalam Sistem KBSR atau KSSR

meningkatkan Proses Saringan dan peningkatan kepada 12 konstruk Pengurusan murid dan Cabaran Persekitaran yang lebih baik Bagaimana Program LINUS dapat meningkatkan pencapaian outcome? Menyelaras pelaksanaan Modul LINUS dan Kurikulum Peningkatan dalam usaha-usaha pemulihan yang berfokus Memastikan kapasiti dan Keupayaan Pengajaran dan Pembelajaran

Adakah kenyataan ini benar?


Terjemahan :Keperluan minimum untuk murid ke

Arus Perdana tidak menunjukkan indaktor yang boleh disandarkan untuk Literasi Sebenar
Jawapan:

KENYATAAN INI TIDAK BERASAS kerana

Bukti kukuh Kandungan Literasi dalam Program LINUS selari dengan KBSR
Berdasarkan Sukatan (2003)Pelajaran Kurikulum

Berserpadu Sekolah Rendah (KBSR): Terangkum dalam Sistem Bahasa (m.s 5), Sistem Bahasa dan Morfologi (m.s 13, 14), Sintaksis m.s 15), Sistem Ejaan (m.s 16), Sebutan dan Intonasi (m. s 17) dan kosa kata (m.s 18) Diperkukuhkan dalam Kemahiran Membaca (m.s 9) Dimantapkan dalam Kemahiran Menulis (m.s 11) Semua aspek di atas perlu disepadukan dalam KBSR keseluruhan-tidak terpisah

Bukti kukuh Kandungan Literasi dalam Program LINUS selari dengan KSSR
Berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Draf (2011) 2.0 Objektif (ii)mendengar , memahami bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul (m.s 5) Pendekatan Modular 4.3.2 Modul Kemahiran Membaca (m.s 5) Pendekatan 4.3.3 Modul Kemahiran Menulis (m.s 5) Sistem Bahasa Morfologi-merujuk pola suku kata (m.s 6), Sintaksis (m.s 7)4.4.3 Sistem ejaan 4.4.4 Sebutan dan intonasi, Kosa Kata (m.s 8 ) SEMUA PERKARA DI ATAS PERLU DISEPADUKAN DENGAN STANDARD KSSR

TIDAK DAPAT IKUTI KURIKULUM SEBENAR WALAUPUN TELAH DI ARUS PERDANA


Murid tidak melalui proses bersepadu dalam Program

LINUS dan KBSR atau KSSR. Konsep Ansur Maju yang disyorkan tidak dilaksanakan dengan berkesan. Guru tidak mengenali kelemahan sebenar murid. Guru tidak menggerakkan garis kontimum punca kelemahan dengan sukatan (KBSR) atau modular (KSSR) semasa. Guru gagal menggunakan Pendekatan Pelbagai Aras DISYORKAN GURU BERPENGETAHUAN DALAM TASK ANALYSIS DALAM PENDEKATAN RPI

APA YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MEMBOLEHKAN MURID KUASAI LITERASI TANPA MENINGGALKAN KBSR DAN KSSR
Kenal pasti kelamahan murid. Laksana Task Analysis

(RPI). Pastikan tajuk dan objektif dalam Sukatan Pelajaran (KBSR) Standard Pembelajaran (KSSR) Utamakan sukatan KBSR atau Standard Pembelajaran KSSR Sesuaikan antara kelemahan murid LINUS (Konstruk berapa) dan sukatan KBSR atau Standard Pembelajaran KSSR Bina Rancangan Pengajaran Tahunan dan Rancangan Pengajaran Harian

Contoh Situasi

Situasi Kelas Terdapat 30 orang murid Perdana. 5 orang murid LINUS Murid A: Literasi pada konstruk 3 (Suku kata Terbuka) Murid B: Literasi pada konstruk 7 (Diftong) Murid C: Literassi pada konstruk 9 (Imbuhan Awalan dan Akhiran) Mudid D: Literassi pada konstruk 10 (Ayat Tunggal) Murid E:Literassi pada konstruk 12 (Ayat Majmuk)

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid LINUS berdasarkan penggunaan modul LITERASI
MURID KONSTRUK Modul Asas Modul Asas Modul Asas 1 2 3

A B C

3 7 9

1,2 7 8

1 5 7

1 3 5

D
E

11
12

9
-

8
8

6
6

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid LINUS dalam Arus Perdana berdasarkan penggunaan HSP KBSR
HASIL PEMBELAJARAN (Mendengar dan Bertutur
1.0 Berbual dengan keluarga. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakn kata, ungkapan , ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila

KEMAHIRAN LINUS
1.1,2.1 Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV. 1.2,2.2 Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV.

1.3 ,2.3Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka V+KV. 1.4,2.4 Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVK+KV 1.5,2.5Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid LINUS dalam Arus Perdana berdasarkan penggunaan HSP KBSR
HASIL PEMBELAJARAN (Mendengar dan Bertutur

KEMAHIRAN LINUS 1.6 Membaca dan memahami serta menulis perkataan suku kata tertutup KVK
1.7 Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK + KVK.

2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar , ditonton, dibaca atau dialami

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat seta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas
2.2 Melaporkan satu perkara dengan menggunaakan bahasa yang sesuai dan tepat

1.8 Membaca dan memahami serta menulis perkataan suku kata tertutup KVKK

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid Arus Perdana berdasarkan penggunaan HSP KBSR
HASIL PEMBELAJARAN (Mendengar dan Bertutur 3.0 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan 3.1 Menyampaikan maklumat tentang seuatu perkara atautajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan KEMAHIRAN LINUS 1.9 Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup VK + KVK. 1.10 Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVKK + KVK. 1.11 Membaca dan memahami serta menulis perkataan mengandungi gabungan suku kata terbuka dan tertutup KV+KVK.

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang

1.13 Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang ada suku kata tertutup ng

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid Arus Perdana berdasarkan penggunaan HSP KBSR
HASIL PEMBELAJARAN (Mendengar dan Bertutur

KEMAHIRAN LINUS 1.14Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi diftong. 1.15 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf 1.16 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi vokal berganding

4.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman , danmaklumat yang disampaikan oleh pihak lain

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid LINUS dalam Arus Perdana berdasarkan penggunaan HSP KBSR
Hasil Pembelajaran (Membaca) Kemahiran LINUS

5.0 Membaca kuat dengan kelancaran , sebutan, gaya intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca

1.17 Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung.
1.18 Membaca dan memahami serta menulis perkataan yang mengandungi kata imbuhan awalan dan akhiran.

5.2Membca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca

3.1Membaca dan memahami serta menulis frasa dan ayat yang ada perkataan mengandungi suku kata terbuka.

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid LINUS dalam Arus Perdana berdasarkan penggunaan HSP KBSR
Hasil Pembelajaran (Membaca) 6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Kemahiran LINUS Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup. Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup ng.

6.2 Membaa dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus

Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi diftong dan vokal berganding Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi kata imbuhan awalan dan akhiran. Membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi kata imbuhan awalan dan akhiran.

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid LINUS dalam Arus Perdana berdasarkan penggunaan HSP KBSR
Hasil Pembelajaran (Membaca) Kemahiran LINUS

7.0 Membaca, menaakul dan menghayati kandungan teks yang dibaca


7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan dan tersirat. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks saster5a dan bukan sastyera

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid LINUS dalam Arus Perdana berdasarkan penggunaan HSP KBSR
Hasil Pembelajaran (Penulisan) 8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas Kemahiran LINUS

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid LINUS dalam Arus Perdana berdasarkan penggunaan HSP KBSR
Hasil Pembelajaran (Penulisan) 9.0 Mencatat dan menyusun maklumat 9.1 Mengambil Imlak teks yang diperdengarkan 9.2 Mengenalpasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar Kemahiran LINUS

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid LINUS dalam Arus Perdana berdasarkan penggunaan HSP KBSR
Hasil Pembelajaran (Penulisan) 10.0 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan pui Kemahiran LINUS

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan


10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca

Jadual Pembentukan Task Analysis Murid LINUS dalam Arus Perdana berdasarkan penggunaan HSP KBSR
Hasil Pembelajaran (Penulisan)
11.0 Membuat ulasa tentang bahan yang didengar, ditonton atau dibaca 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sebuah karya

Kemahiran LINUS

TAHUN 3
TOPIK : PERKATAAN DIGRAF DAN KONSONAN BERGABUNG KONSTRUK 9 : KEUPAYAAN MENULIS PERKATAAN YANG MENGANDUNGI DIGRAF DAN KONSONAN BERGABUNG

KEMAHIRAN LINUS

KEMAHIRAN KBSR

4.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. 4.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. 4.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. 4.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebetan, intonasi, dan gaya pembacaan yang sesuai. 6.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam petikan teks.

8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan.

TOPIK : PERKATAAN BERIMBUHAN KONSTRUK 10 : KEUPAYAAN MEMBACA DAN MENULIS PERKATAAN YANG BERIMBUHAN AWALAN DAN AKHIRAN KEMAHIRAN LINUS 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. 5.2 Membina dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. 5.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. 5.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. KEMAHIRAN KBSR 1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. 3.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai. 7.0 Membaca, menaakul, dan menghayati kandungan teks yang dibaca. 8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan.

TOPIK : PERKATAAN BERIMBUHAN KONSTRUK 10 : KEUPAYAAN MEMBACA DAN MENULIS PERKATAAN YANG BERIMBUHAN AWALAN DAN AKHIRAN KEMAHIRAN LINUS 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. 5.2 Membina dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. 5.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. 5.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran. KEMAHIRAN KBSR 1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya, dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. 3.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah, betul, menarik dan berkesan 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai.

7.0 Membaca, menaakul, dan menghayati kandungan teks yang dibaca.

8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan.