PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN 14000 BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG

KERTAS KERJA PROGRAM BINA INSAN GURU (BIG) PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN FASA 3 / 2013

KUMPULAN (2 PISMP) MATEMATIK 1 TESL 2

TEMPAT SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL PERMATANG TINGGI, 14000 BUKIT MERTAJAM TARIKH 27 FEBRUARI 2013 ANJURAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN PULAU PINANG

IPG KAMPUS TUANKU BAINUN

...... ……………………………………. ………………………………………… ……………………………………… ( ) Tarikh: IPG KAMPUS TUANKU BAINUN . ……………………………………..………………………………………. ………………………………………. ( ) Tarikh: UlasanKetua Unit Kokurikulum: ... ………………………………………….. ………………………………………. ) Tarikh: Ulasan KUKP: ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………. ……………………………………… ( ) Tarikh: Ulasan/KelulusanPengarah/TimbalanPengarah: ……………………………………….. ………………………………………… ………………………………………… ……………………………………….. …………………………………………... ( ) Tarikh: Ulasan Unit Kewangan: ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ( …………………………………….. ………………………………………..PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 PENGESAHAN DAN KELULUSAN PROGRAM / AKTIVITI IPG KAMPUS TUANKU BAINUN Ulasan Tutor: …………………………………………...

3.0 ASAS PERTIMBANGAN 3.2 Program inidapatmemberipendedahantentangkepentinganwujudnyahubungankomu nitidanperkhidmatansosialdalamsesebuahmasyarakat. Seramai 37 orang guru pelatih terdiri daripada kumpulan Matematik 1 dan TESL 2 terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan ini.3 Program inidapatmemupuksemangatberpasukan.0 LATAR BELAKANG Program ini bermatlamat melahirkan golongan guru yang boleh berfikir secara positif dan mampu meningkatkan motivasi kerjaya keguruan. 3. guru pelatihberupayamengurusdiridanmempamerkandisiplindiri yang tinggi.1 Program BIG dapatmeningkatkankemahirankomunikasi interpersonal guru pelatihdenganmasyarakatsetempat.0 TUJUAN Melaksanakan Program BinaInsan Guru (BIG) yang diwajibkankeatassemuaguru pelatih Program IjazahSarjanaMudaPerguruan BIG fasa di InstitutPendidikan agar Guru guru yang (IPG). Selain itu.4 Selainitu. Program ini juga memperlihatkan kesedaran tentang peri pentingnya hubungan komuniti dan tanggungjawab guru dalam komuniti masyarakat.Program 3menyarankan pelatihmelaksanakanaktivitikemasyarakatanberdasarkanperaturandansyarat telahditetapkanoleh IPG. semangat kerjasama dan komited dalam melaksanakan tugasan secara bersama dapat diterap dalam diri setiap guru pelatih. 2. kebolehanberdikaridanpenampilandiri yang sesuaiketikaberinteraksidenganmasyarakatsetempat IPG KAMPUS TUANKU BAINUN .PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 1. guru bekerjasamadanbertanggungjawabdalamkalangan pelatihsemasamelaksanakantugasansecaraberkumpulan. 3. 3.

4 4.2.6 Menghayatidanmenampilkanciri-cirikerohanian.2.7 Tarikh Tempat Jadual : : : 27 Februari 2013 SekolahJenisKebangsaan Tamil PermatangTinggi Lampiran A : IskandarDzulkarnain bin dulhi Jawatankuasa Program Pengerusi : IPG KAMPUS TUANKU BAINUN .2.2.2.PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 4. 4. 4.6 4.7 Meningkatkansifatkepimpinandengankemahiranmengurusdanmeng organisaisesuatu program denganbaik.4 Memupukgerakbalassecarapositiftidakkiradalamapajuakeadaandan keperluanpersekitaran yang berbeza .1 4. 4. 4.2. 4. etika.5 Meningkatkankemahiranberkomunikasimengikutpersekitarandanke pelbagaianbudayadalamsesuatukomuniti. danakhlakkeguruan. 4.3 Peserta : Kumpulan Matematik 1 Kumpulan TESL 2 4.5 4.2.2 Memupukkeupayaanberfikirsecarareflektifbagipenambahbaikansec araberterusan.2 Nama Program Objektif : PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 3 : yang 4. 4.3 Menunjukkankecaknaanterhadapkepentinganperkhidmatankepada komuniti.0 STRATEGI PELAKSANAAN 4.1 Membinakemahiranberfikirpadaaras tinggidalammenganalisismasalahdansituasikompleksuntukmembua tkeputusan yang jitudanmenyelesaikanmasalah. nilai.

Bendahari : : : : : Mohamad Syafiq bin Esham Ealakumy A/P Krishnasamy Nur Fadziela Binti Maidin Azriana Binti Abdul Azis Izaqq Ixqlas Bin Noor Affandy Ahli Jawatankuasa AJK Pengangkutan : (i) Nirubaan jaganaath a/l ravi (ii) Fakhrul Razi bin Zainol Abidin AJK Dokumentasi : Mohd Khalid Bin Isa EljennythiaJais DeenKhairee Bin Damit AJKAktiviti : Maria Binti Abdul Rachman Nanthini A/P Suppiah Poopathy A/L Dhanasekaran LiminAnak Eddie AJK Makanan: Mohd Hafiz Sufian Bin Mohammad @ Zaidi NabilahBintiMohdYusof AbidNurhafidz Bin BadrulIhsan NorhanisahBintiHarun AJKPerasmian : Ziborah Marius NorlindAnakSuwing Chai SiawHua NorazmalindaBintiMohdMaszlan IPG KAMPUS TUANKU BAINUN .PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 Naib Pengerusi Setiausaha Pen. Setiausaha Bendahari Pen.

00 x 37 = RM 370.1 Perbelanjaan KOS PERBELANJAAN SUMBER KEWANGAN PERKARA Makanan Peralatan Cenderahati Pengangkutan RM 10.0 IMPLIKASI 5.00 Yuranahli RM 15 X 37 = RM 555 Disediakanoleh IPGKTB JUMLAH BESAR RM 555 IPG KAMPUS TUANKU BAINUN .PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 AJKPeralatan: Aznullah Bin Aziz Yap Chang Hao MuhamadKhairiAzhar Bin Izani Muhammad Azri Bin Mahmood Amirul Amin Bin MohdKamaruzaman MohdAmirul Bin MohdFadzil AJKTempat: Jacquelyn Yusop Chia Yen Sing Jonathan Baru AJKCenderahati : Wan Noor AdawiyahBinti Wan Roslee Noor AfuzaBintiAnuar NurHidayahBintiZakaria 5.00 RM 105 RM 80.

rohanidanintelek.. ………………………. peralataniniakandisediakanolehSekolahJenisKebangsaan PermatangTinggi 7.. emosi. 9.0 SENARAI PESERTA (Lampiran A) 8. era yang Seterusnyamampumendidikanakbangsadalammengharungicabaran globalisasimasakinidengankekuataniman teguh.PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 6.0 AhlikumpulanMatematik 1 danTESL program 2memohonpertimbanganpihakpengurusaninstitutuntukmelaksanakan ini. Disediakanoleh.0 PERALATAN Peralatan yang akandigunakansepanjang program PeralatanTamil inimelibatkanperalatanuntukgotong-royong. gemilangdanterbilangdarisemuaaspekfizikal. (EALAKUMY A/P KRISHNASAMY) IPG KAMPUS TUANKU BAINUN .0 PENUTUP Diharapkan program iniakandapatmembentukguru pelatih yangyangcemerlang.Kerjasamadansokonganpara tutordanpensyarahamatdiharapkanbagimenjayakan program ini.

.PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 (Setiausaha Program BIG Fasa 1/2013 Disahkanoleh. ( ISKANDAR DZULKARNAIN BIN DULHI ) Pengerusi Program BIG Fasa 1/ 2013 IPG KAMPUS TUANKU BAINUN . ………………………….

NorashikinH’ng Bin Abdullah NAMA AMIRUL AMIN BIN MOHD KAMARUZAMAN DEEN KHAIREE BIN DAMIT FAKHRUL RAZI BIN ZAINOL ABIDIN LIMIN ANAK EDDIE MOHAMAD KHALID BIN ISA MOHAMAD SYAFIQ BIN ESHAM MOHD AMIRUL BIN MOHD FADZIL MOHD HAFIZ SUFIAN BIN MOHAMMAD @ ZAIDI MUHAMAD KHAIRI AZHAR BIN IZANI MUHAMMAD AZRI BIN MAHMOOD YAP CHANG HAO AZRIANA BINTI ABDUL AZIS CHIA YEN SING EALAKUMY A/P KRISHNASAMY ELJENNYTHIA JAIS JACQUELYN YUSOP NABILAH BINTI MOHD YUSOF NO K/P 920723-08-6365 921203-12-5409 920405-02-5487 920421-13-5459 920825-13-6052 920526-02-6013 920904-11-5567 920428-13-5179 920611-03-5731 920320-03-5731 921021-12-5619 920416-12-5272 921208-13-5358 920317-05-5010 920704-12-6464 920221-13-6182 920809-02-5176 JANTINA L L L L L L L L L L L P P P P P P IPG KAMPUS TUANKU BAINUN .PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 LAMPIRAN A KUMPULAN : SEMESTER : TUTOR : BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 MATEMATIK 1 3 PISMP PN.

PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 18 19 20 NOOR AFUZA BINTI ANUAR NORAZMALINDA BINTI MOHD MASZLAN WAN NOOR ADAWIYAH BINTI WAN ROSLEE TESL 2 3 PISMP EN BaratithasanA/L Narayanasamy NAMA ABID NURHAFIDZ BIN BADRUL IHSAN AZNULLAH BIN AZIZ CHAI SIAW HUA EZEKIEL RENTAP ANAK IRIE GLENSENTDRICK GIMUS ISKANDAR DZULKARNAIN BIN DULHI IZAQQ IXQLAS BIN NOOR AFFANDY JONATHAN BARU MARIA BINTI ABDUL RACHMAN NANTHINI A/P SUPPIAH NIRUBAAN JAGANAATH A/L RAVI NORHANISAH BINTI HARUN NORLIND ANAK SUWING NUR FADZIELA BINTI MAIDIN NUR HIDAYAH BINTI ZAKARIA POOPATHY A/L DHANASEKARAN ZIBORAH MARIUS 920229-08-5826 920107-12-6124 920415-03-5208 P P P KUMPULAN : SEMESTER : TUTOR : BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 NO K/P 910403-08-6017 921202-13-5373 920521-13-6176 920907-13-5475 920617-12-6589 920702-13-5375 921107-07-5763 910213-13-5375 910402-04-5344 920904-08-5636 920903-07-5647 920216-05-5310 920321-13-5830 910109-12-5142 910717-01-6740 921218-06-5293 920203-12-5682 JANTINA L L P L L L L L P P L P P P P L P IPG KAMPUS TUANKU BAINUN .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.