PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN 14000 BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG

KERTAS KERJA PROGRAM BINA INSAN GURU (BIG) PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN FASA 3 / 2013

KUMPULAN (2 PISMP) MATEMATIK 1 TESL 2

TEMPAT SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL PERMATANG TINGGI, 14000 BUKIT MERTAJAM TARIKH 27 FEBRUARI 2013 ANJURAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN PULAU PINANG

IPG KAMPUS TUANKU BAINUN

………………………………………….……………………………………….. …………………………………………...... ………………………………………… ……………………………………… ( ) Tarikh: IPG KAMPUS TUANKU BAINUN .. ………………………………………… ………………………………………… ……………………………………….. ……………………………………. ( ) Tarikh: Ulasan Unit Kewangan: ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ( …………………………………….... ………………………………………... ……………………………………….... ……………………………………… ( ) Tarikh: Ulasan/KelulusanPengarah/TimbalanPengarah: ………………………………………. ) Tarikh: Ulasan KUKP: ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………. ……………………………………. ………………………………………...PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 PENGESAHAN DAN KELULUSAN PROGRAM / AKTIVITI IPG KAMPUS TUANKU BAINUN Ulasan Tutor: …………………………………………. ( ) Tarikh: UlasanKetua Unit Kokurikulum: .

2 Program inidapatmemberipendedahantentangkepentinganwujudnyahubungankomu nitidanperkhidmatansosialdalamsesebuahmasyarakat. 3.1 Program BIG dapatmeningkatkankemahirankomunikasi interpersonal guru pelatihdenganmasyarakatsetempat.3 Program inidapatmemupuksemangatberpasukan.0 ASAS PERTIMBANGAN 3. Selain itu. guru bekerjasamadanbertanggungjawabdalamkalangan pelatihsemasamelaksanakantugasansecaraberkumpulan. kebolehanberdikaridanpenampilandiri yang sesuaiketikaberinteraksidenganmasyarakatsetempat IPG KAMPUS TUANKU BAINUN . 3.0 LATAR BELAKANG Program ini bermatlamat melahirkan golongan guru yang boleh berfikir secara positif dan mampu meningkatkan motivasi kerjaya keguruan. Program ini juga memperlihatkan kesedaran tentang peri pentingnya hubungan komuniti dan tanggungjawab guru dalam komuniti masyarakat. 3.4 Selainitu. guru pelatihberupayamengurusdiridanmempamerkandisiplindiri yang tinggi. Seramai 37 orang guru pelatih terdiri daripada kumpulan Matematik 1 dan TESL 2 terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan ini.Program 3menyarankan pelatihmelaksanakanaktivitikemasyarakatanberdasarkanperaturandansyarat telahditetapkanoleh IPG.PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 1. semangat kerjasama dan komited dalam melaksanakan tugasan secara bersama dapat diterap dalam diri setiap guru pelatih. 3. 2.0 TUJUAN Melaksanakan Program BinaInsan Guru (BIG) yang diwajibkankeatassemuaguru pelatih Program IjazahSarjanaMudaPerguruan BIG fasa di InstitutPendidikan agar Guru guru yang (IPG).

7 Meningkatkansifatkepimpinandengankemahiranmengurusdanmeng organisaisesuatu program denganbaik.3 Menunjukkankecaknaanterhadapkepentinganperkhidmatankepada komuniti. 4. 4.0 STRATEGI PELAKSANAAN 4.4 4.1 Membinakemahiranberfikirpadaaras tinggidalammenganalisismasalahdansituasikompleksuntukmembua tkeputusan yang jitudanmenyelesaikanmasalah.2. nilai.2. 4. 4. 4. danakhlakkeguruan. etika.2.4 Memupukgerakbalassecarapositiftidakkiradalamapajuakeadaandan keperluanpersekitaran yang berbeza .2.2 Nama Program Objektif : PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 3 : yang 4.5 4.PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 4.2.2 Memupukkeupayaanberfikirsecarareflektifbagipenambahbaikansec araberterusan. 4. 4.6 4.5 Meningkatkankemahiranberkomunikasimengikutpersekitarandanke pelbagaianbudayadalamsesuatukomuniti.3 Peserta : Kumpulan Matematik 1 Kumpulan TESL 2 4.2.2.7 Tarikh Tempat Jadual : : : 27 Februari 2013 SekolahJenisKebangsaan Tamil PermatangTinggi Lampiran A : IskandarDzulkarnain bin dulhi Jawatankuasa Program Pengerusi : IPG KAMPUS TUANKU BAINUN .6 Menghayatidanmenampilkanciri-cirikerohanian.1 4.

Bendahari : : : : : Mohamad Syafiq bin Esham Ealakumy A/P Krishnasamy Nur Fadziela Binti Maidin Azriana Binti Abdul Azis Izaqq Ixqlas Bin Noor Affandy Ahli Jawatankuasa AJK Pengangkutan : (i) Nirubaan jaganaath a/l ravi (ii) Fakhrul Razi bin Zainol Abidin AJK Dokumentasi : Mohd Khalid Bin Isa EljennythiaJais DeenKhairee Bin Damit AJKAktiviti : Maria Binti Abdul Rachman Nanthini A/P Suppiah Poopathy A/L Dhanasekaran LiminAnak Eddie AJK Makanan: Mohd Hafiz Sufian Bin Mohammad @ Zaidi NabilahBintiMohdYusof AbidNurhafidz Bin BadrulIhsan NorhanisahBintiHarun AJKPerasmian : Ziborah Marius NorlindAnakSuwing Chai SiawHua NorazmalindaBintiMohdMaszlan IPG KAMPUS TUANKU BAINUN . Setiausaha Bendahari Pen.PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 Naib Pengerusi Setiausaha Pen.

1 Perbelanjaan KOS PERBELANJAAN SUMBER KEWANGAN PERKARA Makanan Peralatan Cenderahati Pengangkutan RM 10.00 RM 105 RM 80.00 x 37 = RM 370.00 Yuranahli RM 15 X 37 = RM 555 Disediakanoleh IPGKTB JUMLAH BESAR RM 555 IPG KAMPUS TUANKU BAINUN .PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 AJKPeralatan: Aznullah Bin Aziz Yap Chang Hao MuhamadKhairiAzhar Bin Izani Muhammad Azri Bin Mahmood Amirul Amin Bin MohdKamaruzaman MohdAmirul Bin MohdFadzil AJKTempat: Jacquelyn Yusop Chia Yen Sing Jonathan Baru AJKCenderahati : Wan Noor AdawiyahBinti Wan Roslee Noor AfuzaBintiAnuar NurHidayahBintiZakaria 5.0 IMPLIKASI 5.

rohanidanintelek. 9.Kerjasamadansokonganpara tutordanpensyarahamatdiharapkanbagimenjayakan program ini. emosi.0 SENARAI PESERTA (Lampiran A) 8. era yang Seterusnyamampumendidikanakbangsadalammengharungicabaran globalisasimasakinidengankekuataniman teguh.0 PERALATAN Peralatan yang akandigunakansepanjang program PeralatanTamil inimelibatkanperalatanuntukgotong-royong.0 AhlikumpulanMatematik 1 danTESL program 2memohonpertimbanganpihakpengurusaninstitutuntukmelaksanakan ini. (EALAKUMY A/P KRISHNASAMY) IPG KAMPUS TUANKU BAINUN .PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 6.0 PENUTUP Diharapkan program iniakandapatmembentukguru pelatih yangyangcemerlang. ………………………. gemilangdanterbilangdarisemuaaspekfizikal. peralataniniakandisediakanolehSekolahJenisKebangsaan PermatangTinggi 7... Disediakanoleh.

PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 (Setiausaha Program BIG Fasa 1/2013 Disahkanoleh. ………………………….. ( ISKANDAR DZULKARNAIN BIN DULHI ) Pengerusi Program BIG Fasa 1/ 2013 IPG KAMPUS TUANKU BAINUN .

NorashikinH’ng Bin Abdullah NAMA AMIRUL AMIN BIN MOHD KAMARUZAMAN DEEN KHAIREE BIN DAMIT FAKHRUL RAZI BIN ZAINOL ABIDIN LIMIN ANAK EDDIE MOHAMAD KHALID BIN ISA MOHAMAD SYAFIQ BIN ESHAM MOHD AMIRUL BIN MOHD FADZIL MOHD HAFIZ SUFIAN BIN MOHAMMAD @ ZAIDI MUHAMAD KHAIRI AZHAR BIN IZANI MUHAMMAD AZRI BIN MAHMOOD YAP CHANG HAO AZRIANA BINTI ABDUL AZIS CHIA YEN SING EALAKUMY A/P KRISHNASAMY ELJENNYTHIA JAIS JACQUELYN YUSOP NABILAH BINTI MOHD YUSOF NO K/P 920723-08-6365 921203-12-5409 920405-02-5487 920421-13-5459 920825-13-6052 920526-02-6013 920904-11-5567 920428-13-5179 920611-03-5731 920320-03-5731 921021-12-5619 920416-12-5272 921208-13-5358 920317-05-5010 920704-12-6464 920221-13-6182 920809-02-5176 JANTINA L L L L L L L L L L L P P P P P P IPG KAMPUS TUANKU BAINUN . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 MATEMATIK 1 3 PISMP PN.PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 LAMPIRAN A KUMPULAN : SEMESTER : TUTOR : BIL.

PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 18 19 20 NOOR AFUZA BINTI ANUAR NORAZMALINDA BINTI MOHD MASZLAN WAN NOOR ADAWIYAH BINTI WAN ROSLEE TESL 2 3 PISMP EN BaratithasanA/L Narayanasamy NAMA ABID NURHAFIDZ BIN BADRUL IHSAN AZNULLAH BIN AZIZ CHAI SIAW HUA EZEKIEL RENTAP ANAK IRIE GLENSENTDRICK GIMUS ISKANDAR DZULKARNAIN BIN DULHI IZAQQ IXQLAS BIN NOOR AFFANDY JONATHAN BARU MARIA BINTI ABDUL RACHMAN NANTHINI A/P SUPPIAH NIRUBAAN JAGANAATH A/L RAVI NORHANISAH BINTI HARUN NORLIND ANAK SUWING NUR FADZIELA BINTI MAIDIN NUR HIDAYAH BINTI ZAKARIA POOPATHY A/L DHANASEKARAN ZIBORAH MARIUS 920229-08-5826 920107-12-6124 920415-03-5208 P P P KUMPULAN : SEMESTER : TUTOR : BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 NO K/P 910403-08-6017 921202-13-5373 920521-13-6176 920907-13-5475 920617-12-6589 920702-13-5375 921107-07-5763 910213-13-5375 910402-04-5344 920904-08-5636 920903-07-5647 920216-05-5310 920321-13-5830 910109-12-5142 910717-01-6740 921218-06-5293 920203-12-5682 JANTINA L L P L L L L L P P L P P P P L P IPG KAMPUS TUANKU BAINUN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful