Anda di halaman 1dari 32

PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA [JKR.PK(O).

04]

Disediakan oleh:Tandatangan : Nama Jawatan Tarikh : : : Dato Ir. Dr. Wahid Bin Omar Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya 1 12 April, 2004

Diluluskan oleh:-

Tan Sri Dato Ir. Hj. Zaini Bin Omar Ketua Pengarah Kerja Raya 12 April, 2004

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

JKR MALAYSIA

No. Dokumen PROSEDUR No. Keluaran PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan TAPAK BINA Tarikh Muka Surat

: JKR.PK(O).04 : 01 : 00 : 12 April, 2004 :i

KANDUNGAN 1.0 ` 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

muka surat

OBJEKTIF...1 SKOP...1 RUJUKAN...1 DEFINISI..1 SINGKATAN3 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB........4 6.1 Proses Kerja Pembinaan dan Penyeliaan Tapak Bina (Konvensional)..4 6.2 Proses Kerja Pembinaan dan Penyeliaan Tapak Bina (Reka & Bina)....7

7.0 . 8.0

REKOD KUALITI.....8 LAMPIRAN.......9 Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 - Borang Verifikasi Harta Pelanggan.....10 - Pelan Kualiti Pembinaan (C-Plan)...11 - Agenda Mesyuarat Pra Pembinaan ...18 - Borang Kalibrasi Peralatan .....19 - Borang Pemeriksaan Mock-up ...20 - Agenda Mesyuarat Tapak ...21 - Senarai Semakan Audit Pembinaan Projek R&B.23 - Senarai Induk Borang Pemeriksaan Tapak Bina .....24 - Senarai Semakan Pengujian dan Pentauliahan.......28

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA JKR MALAYSIA

No. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

: JKR.PK(O).04 : 01 : 00 : 12 April, 2004 : 1/ 28

1.0

OBJEKTIF Prosedur ini adalah garis panduan pengurusan dan penyeliaan pembinaan projek JKR dalam menzahirkan produk sebagaimana dasar dan objektif kualiti.

2.0

SKOP Prosedur ini digunapakai oleh semua pegawai yang ditugaskan mengurus dan menyelia tapak bina projek dibawah tanggungjawab JKR Malaysia dan Negeri.

3.0

RUJUKAN 3.1 Manual Kualti - Seksyen 7.5 dan 7.6

4.0

DEFINISI 4.1 Surat Setuju Terima Surat Setuju Terima adalah satu surat yang menggariskan syaratsyarat setuju terima tender yang dikeluarkan oleh pegawai yang diberi kuasa kepada pentender yang ingin diawad sesuatu kontrak kerja. 4.2 Surat Perwakilan Kuasa Surat Perwakilan Kuasa adalah satu surat yang menggariskan tanggungjawab dan kuasa yang ditetapkan kepada seseorang pegawai bagi melaksanakan pentadbiran sesuatu kontrak yang dikeluarkan oleh pegawai yang diberi kuasa. 4.3 Dokumen Tender Dokumen Tender merupakan dokumen tawaran kepada kontraktor yang mengandungi surat tawaran, skop kerja, syarat-syarat membuat tender, borang-borang tender, senarai kuantiti, spesifikasi, lukisan rekabentuk, dan/ atau maklumat yang berkaitan yang diperlu. 4.4 Needs Statement Needs Statement adalah kenyataan kehendak, keperluan dan skop yang ditetap bagi maksud asas dalam pelaksanaan sesuatu projek. 4.5 Harta Pelanggan Harta Pelanggan adalah harta/ komponen/ produk yang dibekalkan/ diserahkan oleh pelanggan kepada JKR bagi tujuan pelaksanaan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA JKR MALAYSIA

No. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

: JKR.PK(O).04 : 01 : 00 : 12 April, 2004 : 2/ 28

projek seperti tanah bagi Tapak Projek / Perabot / Peralatan Mekanikal / Peralatan Elektrikal. 4.6 Mesyuarat Pra Pembinaan Mesyuarat Pra Pembinaan merupakan mesyuarat yang dilakukan sebelum pelaksanaan projek dimulakan bertujuan untuk memastikan semua pihak terlibat memahami skop, menyelaraskan tugas dan tanggungjawab masing-masing. 4.7 Audit Pembinaan Audit Pembinaan merupakan aktiviti pemeriksaan yang dilaksanakan untuk menverifikasi dan mempastikan proses atau produk pembinaan dilaksanakan oleh kontraktor mematuhi semua syarat, spesifikasi dan pernyataan yang ditetapkan dalam kontrak. 4.8 Kalibrasi Kalibrasi adalah merupakan ketentukuran bagi sesuatu peralatan mengikut piawaian atau makmal yang diiktiraf mengikut tempoh sah dan julat ketepatan yang dibenarkan. 4.9 Method Statement Method Statement merupakan pernyataan tatacara/ kaedah kerja pembinaan yang dicadangkan untuk dilaksanakan oleh pihak kontraktor bagi sesuatu aktiviti pembinaan/ pemasangan produk yang berkaitan. 4.10 Mock-up Mock-up merupakan aktiviti pembinaan/ pemasangan awal yang dilaksanakan oleh kontraktor/ perunding untuk dijadikan sebagai sampel/panduan/teknik/ method yang dipersetujui oleh PP/WPP/PD/WPD sebelum pembinaan keseluruhan. 4.11 Lukisan Kerja Pembinaan (Construction/ Shop/ Working Drawing) Lukisan Kerja Pembinaan merupakan cadangan lukisan lengkap sebelum kerja pembinaan dengan mengambilkira keperluan semua sistem atau komponen yang akan dibina/dipasang pada sesuatu produk. 4.12 Lukisan Binaan (Constructed Drawing) Lukisan Binaan adalah lukisan binaan bagi sesuatu komponen yang telah siap dilaksanakan. 4.13 Lukisan Siap Bina (As-built Drawing) Lukisan Siap Bina adalah lukisan bagi pembinaan yang telah siap dilaksanakan secara keseluruhan merangkumi semua sistem perkhidmatan dan fasiliti yang berkaitan.
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA JKR MALAYSIA

No. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

: JKR.PK(O).04 : 01 : 00 : 12 April, 2004 : 3/ 28

4.14

Sijil Siap Praktikal (CPC) Sijil Siap Praktikal adalah satu surat dari PP kepada kontraktor yang mengesahkan kerja siap dilaksanakan sepenuhnya/ sebahagian mengikut syarat, dan penetapan tarikh ambil milik serta tarikh tamat tempuh tanggungan kecacatan bagi sesuatu kontrak.

5.0

SINGKATAN PB Pengarah Berkenaan yang terdiri dari Pengarah Cawangan Ibu Pejabat JKR Malaysia, Pengarah JKR/JBA Negeri/ Pengarah JKR Wilayah Persekutuan/ Pengarah JKR Pembangunan Persekutuan/ Pengarah Unit Khas JKR. Ketua Unit Berkenaan yang terdiri dari Ketua Unit di Cawangan/Ketua Bahagian Di Negeri/ Jurutera Daerah/ Jurutera Jajahan/ Pengurus Tapak Projek. Ketua Pasukan Projek (Head of Project Team) : Pegawai yang dilantik oleh PB untuk mengetuai pasukan pelaksanaan sesuatu projek. Pengarah Projek (Project Director) yang dilantik oleh KPKR/PB sebagai pegawai yang diberi kuasa untuk menyelia projek mengikut definisi kontrak. Wakil Pengarah Projek mengikut definisi kontrak. Pegawai Penguasa mengikut definisi kontrak. Wakil Pegawai Penguasa mengikut definisi kontrak. Penyelia Tapak Bina yang dilantik oleh PP/WPP/ PD/WPD. Surat Setuju Terima ( Letter of Acceptance) Pelan Kualiti Projek (Project Quality Plan) Pelan Kualiti Pembinaan (Construction Quality Plan) Reka dan Bina Dokumen Tender Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi Laporan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi Certificate of Practical Completion Civil and Structural Mechanical and Electrical DOKUMEN TERKAWAL

KUB

HOPT

PD

WPD PP WPP PTB SST Q-Plan C-Plan R&B DT NCP NCR CPC C&S M&E

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA JKR MALAYSIA

No. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

: JKR.PK(O).04 : 01 : 00 : 12 April, 2004 : 4 / 28

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA JKR MALAYSIA

No. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

: JKR.PK(O).04 : 01 : 00 : 12 April, 2004 : 5 / 28

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA JKR MALAYSIA

No. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

: JKR.PK(O).04 : 01 : 00 : 12 April, 2004 : 6 / 28

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA JKR MALAYSIA

No. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

: JKR.PK(O).04 : 01 : 00 : 12 April, 2004 : 7 / 28

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA JKR MALAYSIA

No. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

: JKR.PK(O).04 : 01 : 00 : 12 April, 2004 : 8 / 28

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA JKR MALAYSIA

No. Dokumen No. Keluaran No. Pindaan Tarikh Muka Surat

: JKR.PK(O).04 : 01 : 00 : 12 April, 2004 : 9 / 28

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 10 / 28

7.0

REKOD KUALITI

BIL. 1 2

JENIS REKOD Surat Setuju Terima (SST) Dokumen Tender

LOKASI Fail Projek Pejabat Penyelia Projek Fail Projek

TEMPOH PENYIMPANAN 7 Tahun 7 Tahun

Borang Verifikasi Harta Pelanggan Pelan Kualiti Pembinaan Borang Kalibrasi Peralatan Rekod/Borang/ Senarai Semakan bagi Pemeriksaan/ Pengujian Minit Mesyuarat Pra Pembinaan/ Tapak/ Penyelarasan/ Teknikal

7 Tahun

4 5

Fail Projek Fail Projek

7 Tahun 7 Tahun

Fail Projek

7 Tahun

Fail Projek

7 Tahun

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 11 / 28

8.0

LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9 Borang Verifikasi Harta Pelanggan Pelan Kualiti Pembinaan (C-Plan) Agenda Mesyuarat Pra Pembinaan Borang Kalibrasi Peralatan Borang Pemeriksaan Mock-up Agenda Mesyuarat Tapak Senarai Semakan Audit Pembinaan Projek R&B. Senarai Induk Borang Pemeriksaan Tapak Bina Senarai Semakan Pengujian dan Pentauliahan

[Borang JKR.PK(O).04-1] Borang Verifikasi Harta Pelanggan.

LAMPIRAN 1

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 12 / 28

Borang ini digunakan bagi mengenalpasti jenis harta pelanggan dan memastikan bahawa harta pelanggan yang akan diterima adalah dalam keadaan baik/memenuhi keperluan. Nama Projek: . Bil 1 Perkara Jenis Harta Pelanggan: Informasi / Ulasan * Tanah Bagi Tapak Projek / Perabot / Peralatan Mekanikal / Peralatan Elektrikal / Lain-lain (nyatakan):

2.

Nyatakan *senarai / no. siri / model bagi * Perabot / Peralatan Mekanikal / Peralatan Elektrikal / Lain-lain harta yang dibekalkan oleh Pelanggan. (jika berkenaan): * Lokasi / Alamat / Lot. No / Tempat Harta Tersebut berada : Tarikh * Pemeriksaan / Pengesahan dibuat: Nama & Jawatan Wakil Pelanggan /Jabatan lain yang hadir (jika berkenaan): Keadaan Harta Pelanggan semasa *pemeriksaan / pengesahan: Masalah Lain (jika ada): (contoh: terdapat halangan di tapak projek seperti masalah setinggan, tempat pelupusan sampah dsbnya) Baik / Rosak / Lain-lain (nyatakan) :

3. 4. 5. 6.

7.

8. Ulasan lain (jika ada) : Nota: Sekiranya semasa pemeriksaan/pengesahan harta pelanggan dibuat (pada sebelum / selepas harta tersebut diserahkan kepada JKR) dan jika didapati hilang, rosak, tidak memenuhi keperluan atau tidak sesuai digunakan hendaklah dilaporkan kepada Pihak Pelanggan dan direkodkan. * Potong yang tidak berkaitan. Gunakan lampiran jika ruang tidak mencukupi. Tandatangan Wakil JKR Nama Jawatan Tarikh : :. :..

:. LAMPIRAN 2

[Borang JKR.PK(O).04-2] Pelan Kualiti Pembinaan (C-Plan)


@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 13 / 28

Pindaan No:.................................. 1. MAKLUMAT ASAS KONTRAK 1.1 Butir-butir Kontrak No. Kontrak: Tarikh Siap: Pejabat Selia Tapak: Pejabat Kendali Bayaran Kontrak (JKR66):

Tajuk Kontrak : Kos Kontrak: Tarikh Mula: Pejabat Ketua Pasukan Projek (HOPT): 1.2

Butir-butir Pelanggan

Nama & Alamat Pelanggan: Nama Wakil Pelanggan : Alamat Wakil Pelanggan:
(sekiranya berlainan dari alamat pelanggan di atas)

Jawatan : No. Telefon : No. Fax :

1.3 Butir- butir Kontraktor Utama / NSC Nama & Alamat Kontraktor Utama: Nama & Alamat NSC:
(perlu diisi setelah dilantik)

No Talipon:

No Fax:

Kelas:

No PKK:

No Talipon:

No Fax:

Kelas:

No PKK:

2.

SKOP KONTRAK

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 14 / 28

3.

CARTA ORGANISASI PASUKAN JKR

Carta Organisasi Pasukan JKR ini adalah bagi semua pegawai yang terlibat (kerjakerja kontraktor utama dan NSC) sebagaimana yang dinyatakan di dalam skop kontrak di atas.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 15 / 28

4. SENARAI MESYUARAT Nyatakan jenis mesyuarat yang akan diadakan bagi kontrak ini. Bil 1. 2. 3. 4. Jenis Mesyuarat Mesyuarat Pra Pembinaan Mesyuarat Tapak (jika berkenaan) Mesyuarat Teknikal (jika berkenaan) Mesyuarat Penyelarasan (jika berkenaan) Kekerapan Sekali Pengerusi Ahli-ahli

5. REKOD-REKOD YANG DISENGGARA Senaraikan rekod-rekod yang perlu disenggara dan lokasi sepanjang tempoh pelaksanaan kontrak. Bil Jenis Rekod Pegawai Yang Bertanggungjawab Lokasi Rekod Disimpan.

Gunakan Lampiran jika ruang tidak mencukupi.

Disediakan Oleh WPP/ Wakil PD: . Tandatangan Diluluskan Oleh PP/PD: .


@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

. Nama & Jawatan

. Tarikh

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 16 / 28

6.1

Tandatangan Nama & Jawatan Tarikh PELAN KUALITI PEMBINAAN OLEH PIHAK KONTRAKTOR / NSC (Bagi Kontrak Konvensional Sahaja)

Senarai maklumat-maklumat yang diperlu dikemukakan oleh KONTRAKTOR UTAMA / NSC (setelah dilantik) sekurang-kurangnya adalah: 6.1.1 KONTRAKTOR UTAMA: a. CARTA ORGANISASI KONTRAKTOR
Carta ini perlu dikemaskini bagi memasukkan interfacing dengan NSC setelah dilantik jika ada.

b.

TANGGUNGJAWAB AHLI PASUKAN KONTRAKTOR


(Senarai tanggungjawab dan kuasa contoh: kuasa bagi menandatangani penerimaan arahan dari JKR dsbnya untuk setiap ahli kontraktor yang terlibat dengan pembinaan berdasarkan kepada carta organisasi di atas.)

c. d. e. f.

PELAN PENYENGGARAAN PERALATAN.


Jadual penyelenggaraan peralatan termasuk ketentukuran (calibration) jika ada.

PROGRAM KERJA
Jadual Perancangan Kerja sebagai contoh: CPM (jika berkaitan).

METHOD STATEMENT (jika berkenaan) PELAN PEMERIKSAAN & PENGUJIAN


Mengikut senarai semak pemeriksaan & pengujian

JKR

6.1.2 KONTRAKTOR DINAMAKAN (NSC) Pelan Kualiti Pembinaan ini perlu dikemaskini setelah NSC dilantik (jika ada). a. CARTA ORGANISASI NSC.
Carta ini perlu ada interfacing dengan kontraktor Utama.

b. TANGGUNGJAWAB AHLI PASUKAN NSC


(Termasuk Nama Kakitangan Kompeten dan senarai tanggungjawab dan kuasa.

c. PELAN PENYELENGGARAAN PERALATAN.


Senarai dan Jadual Penyelenggaraan peralatan termasuk ketentukuran (calibration) jika ada.

d. PROGRAM KERJA
(Jadual Perancangan Kerja termasuk CPM jika berkaitan)

e. Sampel (jika perlu)

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 17 / 28

f. LUKISAN KERJA (SHOP DRAWING) (jika perlu) g. METHOD STATEMENT (jika berkenaan) h. PELAN PEMERIKSAAN & PENGUJIAN
Mengikut senarai semak pemeriksaan & pengujian

JKR

6.2 SISTEM KUALITI PEMBINAAN OLEH PIHAK KONTRAKTOR (Bagi Kontrak Reka Dan Bina Sahaja) Sistem Kepastian Kualiti yang perlu dikemukakan oleh Kontraktor hendaklah sekurang-kurangnya terdiri dari dokumen berikut: 6.2.1 Manual (Pelan) Kualiti Projek yang sekurang-kurangnya mengandungi maklumat berikut: a. POLISI DAN OBJEKTIF KUALITI KONTRAKTOR b. CARTA ORGANISASI KONTRAKTOR, SUB-KONTRAKTOR & PERUNDING (termasuk senarai tugas & tanggungjawab pegawaipegawai penting), c. MATRIKS KOMUNIKASI DI ANTARA JKR, KONTRAKTOR, SUBKONTRAKTOR DAN PERUNDING d. MATRIKS TANGGUNGJAWAB UNTUK KONTRAKTOR, SUBKONTRAKTOR DAN PERUNDING e. SALINAN PENYATAAN KEHENDAK KERAJAAN (NEED STATEMENTS) f. SENARAI DOKUMEN PROSIDUR KUALITI g. SENARAI LUKISAN PEMBINAAN YANG TELAH DILULUSKAN h. SENARAI BAHAN-BAHAN YANG PERLU KELULUSAN i. PROGRAM KERJA ASAL (CPM) YANG DILULUSKAN j. SUMBER KONTRAKTOR (seperti jentera, peralatan, tenaga kerja termasuk sub kontraktor yang diluluskan) 6.2.2 Pelan Kepastian Kualiti yang mengandungi maklumat berikut: a. PROSEDUR PENGURUSAN KUALITI

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 18 / 28

b. ALIRAN KERJA TEKNIKAL c. PELAN PEMERIKSAAN DAN UJIAN 6.2.3 METHOD STATEMENT (jika ada)

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 19 / 28

7. AUDIT DOKUMEN PELAN KUALITI PEMBINAAN KONTRAKTOR (Bagi Kontrak Reka Dan Bina Sahaja) Pihak JKR akan membuat audit ke atas dokumentasi pelan kepastian kualiti (Quality Assurance Plan) kontraktor dan setelah JKR meluluskan dokumen pelan kepastian kualiti tersebut barulah kerja-kerja pembinaan boleh dimulakan. Senarai Semak Audit Dokumen : Audit ini cuma merangkumi peringkat pembinaan/pelaksanaan sahaja. Bil 1 Perkara Manual Kualiti (sekurang-kurangnya mengandungi perkara-perkara yang dinyatakan dalam perkara 6.1 di atas) Pelan Kepastian Kualiti (termasuk Prosedur Pengurusan Kualiti, Aliran Kerja Teknikal, Pelan Pemeriksaan & Ujian dan sebagainya) Mematuhi* Ya Tidak Catatan

* tandakan yang mana berkaitan. Ulasan: . .

.. Tandatangan WPD

Tarikh

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 20 / 28

[Borang JKR.PK(O).04-3]

LAMPIRAN 3

Agenda Mesyuarat Pra Pembinaan.


Agenda mesyuarat mengenai: i. ii. iii. iv. Skop Kontrak Taklimat projek oleh HOPT/Wakil HOPT/Wakil SO Keperluan-keperluan Kontrak (contoh insuran dsbnya) Pembentangan oleh kontraktor bagi: a. Program Kerja b. Pelan Kualiti Pembinaan c. Pelan Sistem Kualiti (bagi kontrak Reka dan Bina sahaja) v. vi. vii. Penyelarasan Kerja antara pihak JKR, Kontraktor Utama, NSC, Perunding dan Pihak Berkuasa Tempatan /JBA / TNB. Masalah-masalah yang dijangka wujud (termasuk harta pelanggan, contoh masalah terdapat setinggan di tapak projek) Penerangan keperluan pelaksanaan SPK JKR (termasuk objektif kualiti, penggunaan borang-borang semakan, penyelarasan fungsi pihak JKR, Kontraktor Utama dan NSC). perlu mengandungi sekurang-kurangnya perbincangan

Kehadiran ahli mesyuarat adalah termasuk: i. Pasukan Penyelia JKR ii. Kontraktor (termasuk perunding bagi kontrak Reka dan Bina sahaja ) iii. Pihak Pelanggan iv. Pihak Berkuasa Tempatan / JBA / TNB / Pejabat Tanah (jika berkaitan) Wakil-wakil JKR lain yang terlibat seperti HOPT/Wakil HOPT/ Wakil-wakil Cawangan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 21 / 28

[Borang JKR.PK(O).04-4] Borang Kalibrasi Peralatan

LAMPIRAN 4

Sila senaraikan semua peralatan yang telah dikenalpasti yang perlu kalibrasi (rujuk Pelan Kualiti Pembinaan). Lampirkan salinan sijil bagi kalibrasi peralatan berkenaan dari makmal yang diiktiraf bagi tujuan rekod. Bil Jenis Peralatan No. Siri No Sijil Kalibrasi *Tarikh tamat tempoh sijil kalibrasi *Tarikh kalibrasi peralatan

Nota: Pastikan bahawa *tarikh kalibrasi peralatan tersebut berada dalam *tempoh yang telah ditetapkan. Rujuk Spesifikasi bagi julat ketepatan kalibrasi yang diperlukan/dibenarkan. Disediakan oleh: Tandatangan Nama Wakil Kontraktor Jawatan Tarikh : : : : . .. Disemak oleh: Tandatangan Nama Wakil JKR Jawatan Tarikh : : : : ..

[Borang JKR.PK(O).04-5] Borang Pemeriksaan Mock-up


PROJEK: NO. KONTRAK : Deskripsi Item : Kod Item KONTRAKTOR :

LAMPIRAN 5

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 22 / 28

Pengilang Pengedar Tempatan

Negara Asal Model

PERAKUAN PERUNDING ( Arkitek/ M&E/ C&S) : Saya dengan ini mengesahkan bahawa cadangan bahan / peralatan/ mock up adalah mematuhi kehendak spesifikasi dan berfungsi seperti Kehendak kontrak. Disertakan : Katalog Lukisan Sampel Spesifikasi Jawatan /Cop Rasmi Sijil

Tandatangan Perunding Arkitek/M&E/C&S

Nama : PERAKUAN KONTRAKTOR :

Tarikh

Saya dengan ini berjanji akan mematuhi kehendak perunding dan memastikan bahan /peralatan / mock up yang dicadangkan mengikut spesifikasi dan berfungsi seperti di dalam kontrak. Tandatangan Wakil Kontraktor Jawatan / Cop Rasmi

Nama : KEPUTUSAN JKR : Dipersetujui ( concurred )

Tarikh

Ditolak dan perlu kemukakan semula

Walaupun perkara di atas telah dipersetujui, adalah menjadi tanggungjawab kontraktor bagi memastikan bahan/ peralatan / mock up mematuhi kehendak spesifikasi dan berfungsi seperti yang telah dinyatakan di dalam kontrak. Tandatangan HODT (Arkitek/M&E/C&S)/Wakil Nama : Jawatan / Cop Rasmi Tarikh

[Borang JKR.PK(O).04-6]

LAMPIRAN 6

A.

Agenda Mesyuarat Tapak.

Agenda mesyuarat perlu mematuhi surat pekeliling KPKR yang berkaitan dan mengandungi sekurang-kurangnya perbincangan mengenai: i. (Kontrak Konvensional) Skop Kontrak i. (Kontrak Reka Dan Bina) Skop Kontrak (termasuk keperluan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 23 / 28

ii.

Kemajuan fizikal dan kewangan projek (CPM/ recovery plan) ii.

Needs Statement) Laporan Kemajuan oleh kontraktor: a. fizikal (CPM/ hit ratio/ probability of completion on time/ recovery plan) b. kewangan projek (CPM/ S-curve) iii. Isu dan Masalah (APK/PHK, Aduan Awam, Keselamatan, Lukisan Terbina, Tanah, Kemudahan Awam, Alam Sekitar, dsbnya), iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Status kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan Laporan Kawalan Kualiti oleh Perunding termasuk: Laporan ketidakpatuhan produk (NCR bagi produk), Perubahan reka bentuk Laporan audit dalaman (NCR bagi sistem) (jika ada) Tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan Laporan audit pematuhan pelaksanaan projek R&B oleh JKR (Kontrak Reka Dan Bina) Kehadiran ahli mesyuarat adalah termasuk: i. ii. iii. Pasukan Projek JKR Kontraktor Pihak Perunding

iii.

Isu dan Masalah (APK/PHK, Aduan Awam, Keselamatan, Lukisan Terbina, Tanah, Kemudahan Awam, Alam Sekitar, dsbnya),

iv. v. vi. vii. viii. ix.

Status kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan Laporan Kawalan Kualiti termasuk: Laporan ketidakpatuhan produk (NCR), Maklumbalas Pelanggan Perubahan reka bentuk Tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan

(Kontrak Konvensional) Kehadiran ahli mesyuarat adalah termasuk: v. vi. vii. Pasukan Penyelia JKR Kontraktor Pihak Perunding

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 24 / 28

viii. ix.

Pihak Pelanggan Pihak Berkuasa Tempatan / JBA / TNB / Pejabat Tanah (jika berkaitan)

iv. v.

Pihak Pelanggan Pihak Berkuasa Tempatan / JBA / TNB / Pejabat Tanah (jika berkaitan)

x.

Wakil-wakil JKR lain yang terlibat seperti HOPT/Wakil HOPT/ Wakil-wakil Cawangan.

vi.

Wakil-wakil JKR yang lain

[Borang JKR.PK(O).04-7]

LAMPIRAN 7

Senarai Semakan Audit Pembinaan Projek R&B.


Nama Projek Bidang Audit :. : *Kerja Arkitektur / Awam / Mekanikal / Elektrikal / Lain-lain (nyatakan) ..

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 25 / 28

* potong mana tidak berkenaan Audit ini adalah berdasarkan kepada skop yang telah dinyatakan dalam Penyataan Kehendak Kerajaan atau keperluan-keperluan lain yang telah ditetapkan. Bil 1 Perkara Versi senarai terbaharu yang digunakan: i. ii. iii. 2 Dokumen Kualiti Lukisan Kerja Pembinaan Bahan-bahan Dilaksanakan** Ya Tidak Catatan

Audit pematuhan ke atas kontraktor bagi: i. ii. Sijil-sijil berkaitan Contoh: sijil kalibrasi peralatan dsbnya Rekod-rekod bagi borang-borang Pemeriksaan/Pengujian bagi sesuatu kerja tersebut termasuk kelulusan perunding. Rekod-rekod tersebut perlu merangkumi peringkat penerimaan (incoming process), peringkat pemerosesan (inprocess) dan peringkat akhir (output). Borang-borang Noncorforming Report (NCR) (jika ada) Laporan tindakan pembetulan & pencegahan termasuk penutupan NCR

iii. iv.

v. Rekod kelulusan pindaan reka bentuk. Gunakan lampiran jika perlu bagi memperincikan lagi pemeriksaan rekod-rekod di atas. (** tandakan yang mana berkaitan. Sekiranya tidak dilaksanakan, sila isikan borang NCR bagi tindakan Kontraktor). Ulasan lain (jika ada):. ... .. Tandatangan WPD Tarikh

[Borang JKR.PK(O).04-8]

LAMPIRAN 8

SENARAI INDUK BORANG PEMERIKSAAN PEMBINAAN


Bidang Tajuk No. Rujukan Dokumen

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 26 / 28

STRUKTUR

Kerja Cerucuk Gerekan Kerja Cerucuk Konkrit Tetulang Kerja Cerucuk Galas Keluli Bentuk H Kerja Cerucuk Kayu Kerja Ujian Beban (Semua Jenis Pile) Kerja Asas Penapak Konkrit Kerja Struktur Keluli Pasang Siap Kerja Struktur Konkrit Kerja Struktur Keluli Kerja Kayu Kerja Bata Kerja Tanah (Earthworks ) Saliran Flexible Pavement Subgrade Perabot Jalan Road Marking Perabot Jalan Traffic Sign Perabot Jalan Guard rail Kerja-Kerja Pengurusan Trafik Bering Jambatan Pra Tegasan (Prestressing) Sendi Renggang (Expansion Joints) Jambatan Sementara Cofferdam Launcher Scaffolding Formwork Kerja Tanah Kerja Land Reclaimation Kerja Konkrit Untuk Struktur Maritim Kerja Pemasangan Fender Kerja Pemasangan Bollard Kerja Mengecat Kerja Cathodic Protection System Kerja Struktur Revetment Kerja Struktur Pontoon

JKR.PK(O).04-SKC.ST.1 JKR.PK(O).04-SKC.ST.2 JKR.PK(O).04-SKC.ST.3 JKR.PK(O).04-SKC.ST.4 JKR.PK(O).04-SKC.ST.5 JKR.PK(O).04-SKC.ST.6 JKR.PK(O).04-SKC.ST.7 JKR.PK(O).04-SKC.ST.8 JKR.PK(O).04-SKC.ST.9 JKR.PK(O).04-SKC.ST.10 JKR.PK(O).04-SKC.ST.11 JKR.PK(O).04-SKC.JL.1 JKR.PK(O).04-SKC.JL.2 JKR.PK(O).04-SKC.JL.3 JKR.PK(O).04-SKC.JL.4 JKR.PK(O).04-SKC.JL.5 JKR.PK(O).04-SKC.JL.6 JKR.PK(O).04-SKC.JL.7 JKR.PK(O).04-SKC.JL.8 JKR.PK(O).04-SKC.JB.1 JKR.PK(O).04-SKC.JB.2 JKR.PK(O).04-SKC.JB.3 JKR.PK(O).04-SKC.JB.4 JKR.PK(O).04-SKC.JB.5 JKR.PK(O).04-SKC.JB.6 JKR.PK(O).04-SKC.JB.7 JKR.PK(O).04-SKC.JB.8 JKR.PK(O).04-SKC.MT.1 JKR.PK(O).04-SKC.MT.2 JKR.PK(O).04-SKC.MT.3 JKR.PK(O).04-SKC.MT.4 JKR.PK(O).04-SKC.MT.5 JKR.PK(O).04-SKC.MT.6 JKR.PK(O).04-SKC.MT.7 JKR.PK(O).04-SKC.MT.8 JKR.PK(O).04-SKC.MT.9

JALAN

JAMBATAN

MARITIM

[Borang JKR.PK(O).04-8]

LAMPIRAN 8

SENARAI INDUK BORANG PEMERIKSAAN PEMBINAAN


Bidang Tajuk No. Rujukan Dokumen

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 27 / 28

LAPANGAN TERBANG

Flexible Pavement For Runway & Taxiway Rigid Pavement For Runway & Taxiway Parking Apron

JKR.PK(O).04-SKC.LT.1 JKR.PK(O).04-SKC.LT.2 JKR.PK(O).04-SKC.LT.3

AIR

Sistem Air Dalaman Sistem Retikulasi

JKR.PK(O).04-SKC.BA.1 JKR.PK(O).04-SKC.BA.2

PEMBETUNGAN

Sistem Kumbahan Sistem Sanitari

JKR.PK(O).04-SKC.PB.1 JKR.PK(O).04-SKC.PB.2

KERJA LUARAN BANGUNAN

Kerja Tanah (Earthworks ) Senarai Semakan Cerun Dan Tembok Penahan Roads & Hardstanding Sub soil & Surface Drainage Fencing

JKR.PK(O).04-SKC.KL.1 JKR.PK(O).04-SKC.KL.2 JKR.PK(O).04-SKC.KL.3 JKR.PK(O).04-SKC.KL.4 JKR.PK(O).04-SKC.KL.5

[Borang JKR.PK(O).04-8]

LAMPIRAN 8

SENARAI INDUK BORANG PEMERIKSAAN PEMBINAAN


Bidang Tajuk No. Rujukan Dokumen

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 28 / 28

ARKITEK

Floor Finishes Floor Tiling Cement Rendering Parquet / Timber Strip Vinyl Carpet Wall Finishes Plastering Works Wall Tiling Wall Paper Partioning Ceiling Finishes False Ceiling Skim Coats Doors And Windows Doors Windows Ironmongery Signages Sanitary Fittings Furniture Built-In Furniture Loose Furniture Roofing Roofing Other Components Stairs & Railings Parapet

JKR.PK(O).04-SKA.1 JKR.PK(O).04-SKA.2 JKR.PK(O).04-SKA.3 JKR.PK(O).04-SKA.4 JKR.PK(O).04-SKA.5 JKR.PK(O).04-SKA.6 JKR.PK(O).04-SKA.7 JKR.PK(O).04-SKA.8 JKR.PK(O).04-SKA.9 JKR.PK(O).04-SKA.10 JKR.PK(O).04-SKA.11 JKR.PK(O).04-SKA.12 JKR.PK(O).04-SKA.13 JKR.PK(O).04-SKA.14 JKR.PK(O).04-SKA.15 JKR.PK(O).04-SKA.16 JKR.PK(O).04-SKA.17 JKR.PK(O).04-SKA.18 JKR.PK(O).04-SKA.19 JKR.PK(O).04-SKA.20 JKR.PK(O).04-SKA.21

[Borang JKR.PK(O).04-8]

LAMPIRAN 8

SENARAI INDUK BORANG PEMERIKSAAN PEMBINAAN


Bidang
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

Tajuk

No. Rujukan Dokumen

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 29 / 28

MEKANIKAL

Senarai Semakan Penyeliaan dan Pemeriksaan Pembinaan (Mekanikal) Semakan Bahan/ Komponen Kerja Pemasangan Pemeriksaan In-process Testing Senarai Semakan Penyeliaan dan Pemeriksaan (Elektrik) Pengesahan Penerimaan Barangan Pemasangan Kelengkapan Elektrik Pemasangan MSB/SSB/Panel Suis Ujian Pemasangan MSB/SSB/Panel Suis/ DB Pemeriksaan Kabel Bawah Tanah Ujian Pemasangan Kelengkapan Elektrik Pemeriksaan Bilik Suis/Mesin Elektrik Penyerahan Pemasangan/Peralatan Elektrik Pemeriksaan Ujian Dikilang Pemasangan Papan Agihan Pemasangan Sistem Perlindungan Kilat Pengesahan Ujian Pentauliahan Pemasangan / Peralatan Elektrik Pemasangan Elektrod Bumi Pemasangan Pendawaian/ Konduit/ Trunking

JKR.PK(O).04-SKM.1 JKR.PK(O).04-SKM.2 JKR.PK(O).04-SKM.3 JKR.PK(O).04-SKM.4 JKR.PK(O).04-SKE.1 JKR.PK(O).04-SKE.2 JKR.PK(O).04-SKE.3 JKR.PK(O).04-SKE.4 JKR.PK(O).04-SKE.5 JKR.PK(O).04-SKE.6 JKR.PK(O).04-SKE.7 JKR.PK(O).04-SKE.8 JKR.PK(O).04-SKE.9 JKR.PK(O).04-SKE.10 JKR.PK(O).04-SKE.11 JKR.PK(O).04-SKE.12 JKR.PK(O).04-SKE.13 JKR.PK(O).04-SKE.14 JKR.PK(O).04-SKE.15

ELEKTRIKAL

[Borang JKR.PK(O).04-9] Senarai Semakan Pengujian dan Pentauliahan.

LAMPIRAN 9

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Ruj. Dokumen No. Keluaran PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN No. Pindaan Tarikh TAPAK BINA Muka Surat

JKR MALAYSIA

: : : : :

JKR.PK(O).04 01 00 12 April, 2004 30 / 28

Nama Projek

:.

Bidang Audit : *Kerja Arkitek/ Awam/ Mekanikal/ Elektrik/ Lain-lain(nyatakan) .. * potong mana tidak berkenaan Perkhidmatan/Peralatan/Produk: : Butiran Kerja a. Tentukan produk/sistem untuk pengujian dan piawaian berkaitan b. Tentukan ujian oleh pakar luaran yang diperlukan dan buat lantikan c. Semak Jadual perlaksanaan Pengujian dan Pentauliahan d. Jalankan ujian dan saksikan jika perlu. e. Semak keputusan ujian bagi memastikan peralatan yang diuji memenuhi kehendak rekabentuk f. Sekiranya tidak memenuhi kehendak (NCP), pembetulan/gantian dan diuji semula dibuat rujuk Prosedur JKR.PK(P).04) Catatan/ Tandakan / X Rujukan/ lampiran rekod pengujian.

- Ya / Ada X- Tidak / Tiada Semakan telah dibuat bagi perkara di atas. WPP / PTB Tandatangan : _______________________ Nama: Tarikh: _______________________ _______________________

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL