Anda di halaman 1dari 13

Contoh Rancangan Pengajaran Harian

Untuk topik Penambahan Wang Sehingga RM50...

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN Matapelajaran Topik Sub topik Masa : Matematik Tahun 2 : Wang sehingga RM 50 : Penambahan wang sehingga RM 50 : 30 minit

Objektif pembelajaran: Menggunakan dan mengaplikasi pengetahuan tentang wang di dalam kehidupan sebenar. Hasil pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1. 2. 3. 4. Menambah wang sehingga RM 50. Menambah wang yang melibatkan unit sen sahaja. Menambah wang yang melibatkan unit RM sahaja. Menambah wang yang melibatkan unit RM dan sen. Pengatahuan sedia ada: Murid telah mempelajari operasi penambahan nombor bulat sebelum ini. Murid juga biasa membeli beberapa barangan dalam satu masa dan mengira jumlah harga yang perlu dibayar. Bahan bantu mengajar: Bahan maujud beserta harga (beg, bekas pensel dan sebagainya), model wang dan buku teks. Kaedah dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran Set induksi: 1. Guru menunjukkan dua barang yang baru dibeli dan terdapat tanda harga padanya. 2. Guru bertanya kepada murid berapa jumlah wang yang telah dibayar dan bagaimana mendapatkan jawapannya. 3. Murid menjawab dan menyatakan harga wang tersebut perlu ditambah berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. Langkah 1: 1. Guru menunjukkan dua bahan maujud beserta dengan harganya dan meminta murid menyatakan jumlahnya. 2. Murid menjawab soalan dengan menambah dalam bentuk lazim. 3. Guru memperkukuhkan kefahaman murid dengan menerangkan dan menunjukkan cara menambah wang dengan lebih terperinci.

Langkah 2: 1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid . 2. Murid menjawab lembaran kerja sambil guru membimbing murid yang lemah. 3. Guru berbincang dengan murid mengenai jawapan lembaran kerja tersebut. Refleksi/penutup: 1. Guru merumuskan bahawa operasi penambahan wang adalah sama dengan penambahan nombor bulat, kecuali yang mempunyai unit RM dan sen. 2. Aktiviti pengukuhan, guru memberi latihan sebagai kerja rumah kepada murid yang menggunakan buku teks. Pentaksiran: 1. Lembaran kerja 2. Kerja rumah.

Rancangan Pengajaran Harian ( Wang )


Rancangan Pengajaran Harian Tarikh / Hari Masa Kelas Bil. Pelajar Mata pelajaran Bidang Tajuk Standard Kandungan : 7 - 9 2011 / Rabu : 2.50 3.50p.m. ( 60 minit ) : 2H : 30 orang : Matematik : Nombor Dan Operasi : Wang Hingga RM100 : Murid dibimbing untuk : 8.1 Mengenal dan menyebut nilai mata wang Malaysia. Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk : ( i ) Mengenal pasti mata wang kertas RM50 dan RM100. ( ii ) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberikan jumlah nilai yang tertentu hingga RM100.

Nilai

Bekerjasama, ketelitian, cermat dan kekemasan.

Langkah / Masa

Isi Pelajaran Mengenal pasti mata wang kertas RM50 dan RM1000.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Catatan

Permulaan /

a).Guru tunjukkan beberapa keping contoh wang kertas yang bernilai RM1, RM2, RM5, RM10, RM50 dan RM!00.

Murid menjawab soalan guru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sedia ada mereka.

Strategi/

Mencungkil idea (5 min)

Teknik:

Penyoalan seluruh kelas mengguna-kan Kartun Konsep. Contoh-contoh wang kertas Malaysia.

(i) Apakah yang kamu lihat? (i) Wang kertas Malaysia. (ii) Sebutka nilai-nilai wang kertas yang kamu lihat? (ii) RM1, RM2, RM5, RM10, RM50, RM100. b).Minta murid A mengambil contoh wang yang bernilai RM50 dan RM100. b). Murid A ambil contoh wang kertas yang bernilai RM50 dan RM100. (i) Apakah nilai wang yang diambil oleh murid A? (i) Murid-murid lain menyatakan nilai wang yang (ii) Apakah perbezaan ciri-ciri wang kertas RM100 dan RM50? ditunjukkan.

(ii) Contoh jawapan : warna RM100= ungu, warna RM50=hijau muda.

Menstruktur/ Menstruktur semula

1. Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberi jumlah nilai

a). Membahagikan murid kepada 5 kumpulan.

a). Membentuk kumpulan yang diarahkan guru.

Sikap murid :

Penglibat-an b). Ketua kumpulan diminta mengambil sampul yang b). Setiap kumpulan diberikan wang contoh pelbagai nilai. c). Gabungkan wang kertas untuk membentuk nilai yang disebut. berisi pelbagai nilai wang. yang aktif.

(40 min)

yang tertentu hingga RM100.

c). Guru menyebut niali tertentu.

Murid dalam setiap kumpulan menyatakan gabungan nilai

Contoh:

wang kertas yang mereka pilih bagi membentuk nilai

Kumpulan A : RM5+RM5+RM10+RM10+RM10+RM10=RM50.

yang dikehendaki guru.

Kumpulan B :

RM5+RM5+RM10+RM10+ a). Murid hendaklah mengunting dan menampalka contoh wang di atas kad manila mengikut nilai yang dipamerkan pada papan tulis.

RM10+RM10+RM10+ RM10=RM70.

a). Guru mengagihkan contoh wang kertas yang pelbagai nilai dan kad manila pada setiap kumpulan. b).Ketua kumpulan mempamerkan hasil kerja.

2. Membentuk gabungan beberapa keping wang mengikut jumlah wang yang tertentu hingga Rm100. b).Guru mempamerkan pelbagai jenis nilai di atas papan tulis.

Aplikasi Idea ( 10 minit )

Memadankan nilai wang dengan gabungan wang kertas yang betul.

a). Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan. b). Murid diberi kad nilai wang dan contoh wang kertas pelbagai nilai.

( i ). Murid dikehendaki memadankan kad nilai wang dengan gabungan contoh

Nilai dan sikap : Bekerjasama, ketelitian, cermat, kekemasan

wang yang betul. ( ii ). Ketua kumpulan mempamerkan hasil jawapan mereka yang betul kepada kumpulan lain. Murid menyiapkan latihan yang diberikan guru.

Refleksi / Penutup minit )

(5

Lembaran kerja sebagai pengukuhan. ( Lembaran kerja 1 ).

a). Guru mengedarkan lembaran kerja sebagai latihan di dalam kelas. b). Guru membantu murid menyiapkan latihan

Murid perlu jawap semua soalan dengan betul.Lembaram kerja 1.

RANCANGAN PENGAJARAN MATEMATIK TAHUN 1 (MIKRO) Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Bidang Kandungan : Matematik (KSSR) : Tahun 1 : 4 Julai 2011

: 0930 1000 pagi : 15 orang : Nombor dan Operasi : 4) Wang hingga RM10 : 4.1 Mengenal pasti ringgit : Di akhir sesi pembelajaran ini, murid-murid berupaya untuk : (i) Mengenalpasti mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas.

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

A. Menguasai isi kandungan: i) ii) Mengenal pasti konsep wang kertas. Mengenalpasti mata wang kertas Malaysia

iii) Memilih mata wang kertas Malaysia. Bahan, peralatan dan bahan sumber : Empat set jigsaw puzzle gambar wang kertas Malaysia RM10 bersaiz kertas A4

Empat keping kertas putih Empat botol gam Beberapa contoh wang kertas Malaysia Beberapa contoh wang kertas asing Pengetahuan sedia ada : Murid-murid pernah melihat wang / murid-murid pernah menggunakan wang kertas untuk membeli buku.

Fasa

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Permulaan/ 1. Guru membahagikan Murid-murid pergi ke Mengcungkil Idea (5 murid kepada 4 kumpulan kumpulan masing-masing. minit) kecil. Murid-murid diminta 2.Guru mengedarkan sampul menyelesaikan jigsaw surat berisi keratan jigsaw puzzle dan melekat puzzle dan menberi arahan jigsaw puzzle yang kepada murid-murid. sudah siap di atas lertas putih. 3.Guru bersoal jawab dengan Wakil murid ke hadapan murid tentang jigsaw puzzle kelas dan tunjukkan hasil yang sudah disiapkan dengan kerja mereka. menyuruh wakil murid ke hadapan dan tunjukkan hasil kerja kumpulan mereka. Menstruktur/Menstrukur 1. Guru memperkenalkan Murid-murid mendengar semula tajuk hari itu, iaitu Wang. penerangan guru dengan (15 minit) 2. Guru bersoal jawab dengan teliti. murid tentang wang kertas Malaysia iaitu RM1, RM5 dan RM10. 3. Guru menunjukkan beberapa contoh wang kertas Malaysia dan menyatakan ciri-ciri wang kertas Malaysia. 4. Guru melekatkan beberapa

Nota Teknik: Permainan jigsaw puzzle dan penyoalan.

Aplikasi Idea (7 minit)

Penutup (3 minit)

contoh wang kertas Malaysia dan wangkertas asing di atas papan putih. 5. Guru menyuruh beberapa orang murid mengasingkan wang kertas Malaysia dan mata wang asing dan lekatkan di atas jadual yang disediakan. 1.Guru menaksir kefahaman murid dengan memberikan latihan sebagai penaksiran. 2. Guru meningkatkan keterujaan dengan mengadakan pertandingan antara murid. Guru dan murid bincangkan jawapan kepada lembaran kerja.

Beberapa orang murid datang ke hadapan, memilih wang kertas Malaysia dan melekatkannya di jadual yang disediakan. Murid-murid menyelesaikan penaksiran secara individu.

REFLEKSI: Untuk tajuk ini, saya menggunakan permainan jigsaw puzzle untuk memulakan pengenalan topik. Murid-murid dikehendaki menyiapkajigsaw puzzle secara berkumpulan. Murid-murid saya kelihatan sangat bersemangat untuk menyiapkan jigsaw puzzle masing-masing. Mereka juga nampaknya berminat dengan topic ini. Topik ini mendedahkan murid-murid dengan mata wang Malaysia yang merek gunakan dalam kehidupan seharian. Ini akan menambahkan pengetahuan mereka tentang wang. Semasa menyiapkan jigsaw puzzle saya juga dapat lihat kerjasama yang berlaku di kalangan murid murid saya di samping kekemasan hasil kerja kumpulan masing-masing. Kekuatan: Murid-murid amat berminat dengan aktiviti yang dijalankan terutama dekali permainan jigsaw puzzle. Selain itu, murid-murid juga amat berminat apabila mereka melihat contoh-contoh wang kertas Malaysia dan juga contoh-contoh mata wang asing. Dengan adanya contoh-contoh tersebut, muridmurid didedahkan dengan mata wang Malaysia dan juga mata wang asing. Aktiviti mengelaskan mata wang Malaysia dan mata wang asing juga berjaya menarik minta murid-murid. Selain itu, memberi kepada pemahaman kepada murid dan ini menyenangkan tugas guru dalam memberikan pengetahuan kepada murid. Hasilnya 12 daripada murid-murid saya dapat membulatkan kesemua enam wang kertas Malaysia dengan betul.

Kelemahan: Murid-murid mengambil masa yang agak lam menyiapkan jigsaw puzzle kerana potongan keratan puzzle agak kecil. Langkah Mengatasi: Aktiviti permainan jigsaw puzzle tetap saya teruskan tetapi menggunakan keratan puzzle yang lebih besar. Ini memudahkan murid-murid menyiapkan puzzle dan melekatkannya di atas kertas putih.

Contoh RPH Tahun 1

Rancangan Pengajaran Makro Matematik Tahun 1 Rancangan Pengajaran Harian 1: Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Bidang pelajaran Objektif pembelajaran : Matematik : Tahun 1 Arif : 10 November 2011 : 11.30 pagi 12.10 tgh (40 minit) : 20 orang : Nombor Bulat (0-9) : Menama dan menentukan nilai.

Hasil pembelajaran: A:

Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

Menguasai isi kandungan pelajaran

1. Menentukan kuantiti bagi nombor yang disebut menggunakan objek dan memadankan kumpulan objek dengan nombor. 2. 3. Membandingkan dua nombor dan menyatakan hubungan lebih daripada dan kurang daripada Menyusun kumpulan objek mengikut urutan tertib menaik dan menurun B: Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir

1. Memadankan kuantiti nombor dalam kumpulan. 2. Menyusun nombor mengikut turutan menaik dan menurun berselang seli. C: Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni 1. Melibatkan diri secara aktif berkumpulan. 2. Menjalankan aktiviti dengan tertib dan bekerjasama di dalam kumpulan.

Konsep/prinsip/hukum/teori: 1. Nombor, bilangan, membilang, banyak, sedikit,satu, dua, tiga, empat lima, enam, tujuh lapan, sembilan, sepuluh urutan, tertib, menaik, menurun. 2. Menamakan nombor a. Membilang objek b. Menamakan nombor

Bahan, peralatan dan bahan sumber: 1. 2. 3. 4. Kad nombor ( 1 hingga 9) Kad gambar ( 1 hingga 9) Garisan nombor (berskala tanpa nombor) Lembaran kerja

Bagi aktiviti pengukuhan: 1. Kad nombor (1 hingga 9) 2. Gam 3. Kertas manila kad 4. Pen marker

Langkah berjaga-jaga:

Memastikan alatan yang dibilang tidak mengandungi bahan toksik atau tajam dan merbahaya kepada keselamatan.

Pengetahuan sedia ada: Murid telah mengenal angka dari pengalaman melihat nombor yang ada di persekitaran. Murid telah mempelajari konsep 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 menggunakan gambar dan sebagainya juga telah menguasai konsep perbandingan banyak dan sedikit.

Fasa Permulaan/ Mencungkil idea (5 min)

Isi Kandungan Membezakan kumpulan objek banyak dan sedikit

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Murid memberi Guru bernyanyi bersama respon dengan murid lagu Anak bernyanyi bersamaAyam.Murid membilang sama dengan penuh daun yang kering pada kertas semangat sambil manila kad.Guru bersoal bertepuk tangan. jawab dengan murid mengenai kumpulan objek banyak dan sedikit. Guru melekatkan kad nombor di papan putih. Guru memperkenalkan garis nombor kepada murid. Guru meminta murid membilang satu- satu mengikut urutan menaik dan urutan menurun. AKTIVITI PEMULIHAN: Murid menyusun kad nombor mengikut urutan menaik dan urutan menurun.

Nota

Strategi/ Teknik: Penyoalan seluruh kelas. Menyanyi.

Menstruktur/ Menstruktur semula (20 min)

Menyusun nombor secara tertib menaik dan menurun

Murid membilang Strategi/ objek mengikut urutan Teknik: menaik dan menurun Aktiviti inkuiri dalam Aktviti Pemulihan: kumpulan murid menyusun nombor mengikut Sikap saintifik urutan menaik di dan nilai dalam kumpulan murni: kecil. Penglibatan aktif Menghargai masa

AKTIVITI PENGUKUHAN Minta murid melekatkan kad nombor dengan kemas dan cantik di atas kertas manila kad serta mengunting

nombor mengikut turutan menial dan menurun. Pamerkan hasil kerja murid di papan kenyataan. Debriefing Taksir kefahaman secara lisan Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak dapat menguasai, diberi bimbingan berterusan oleh guru dalam kumpulan yang sama dan diberi penerangan yang jelas. Aplikasi Idea (10 min) Tulis nombor dan minta murid membilang satu-satu secara tertib menaik dan menurun. (lampiran 1) Murid-murid menulis nombor mengikut urutan menaik dan menurun Strategi: Perbincangan kumpulan dan Sumber pengajaran: lembaran kerja

Refleksi/ Penutup (5 min)

Taksir kefahaman murid dengan memberi bimbingan membuat generalisasi pengajaran guru berdasarkan lembaran kerja yang diberikan. Murid menyiapkan lembaran kerja (lampiran 2)

Murid menyiapkan lembaran kerja

Strategi: Penyoalan keseluruhan kelas Sumber pengajaran: Lembaran kerja

Penaksiran dan penilaian hasil pembelajaran Rancangan Pengajaran 2: Menamakan dan menentukan nilai Fasa 1: Soal jawab lisan/Demostrasi guru

Fasa 2: Pemerhatian. Murid melakukan aktiviti. Fasa 3: Menjawab soalan menggunakan lembaran kerja (Lampiran 1). Fasa 4: Refleksi pembelajaran (Lampiran 2).

Rancangan Pengajaran Harian Tarikh / Hari : 07.09.2012 ( Jumaat ) Masa : 10.10 pagi - 11.10 pagi ( 60 minit ) Kelas : 1 Aktif Bilanganmurid : 15 orang Matapelajaran : Matematik Bidang : Nombor dan Operasi Tajuk : Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan : Murid di bimbing : 1. Menamakan dan menentukan nilai nombor Standard Pembelajaran : Di akhir pengajaran murid berupaya: 1. Menyebut sebarang nombor dalam angka hingga 100 2. Menunjukkan kuantiti nombor yang disebut menggunakan objek/pembilang PengetahuanSediaAda : Mengenal nombor 0 hingga 10 Bahan :.Kad imbas,pembilang,kad gambar,gambar objek , garis nombor,kad nombor Nilai : Hormat- menghormati, berdisplin, bekerjasama

Langkah / Masa

Aktiviti pengajaran dan Pembelajaran Isi pengajaran Impak/ catatan Guru a) Guru mempamerkan kad gambar dan bersoal jawab b) Guru kaitkan dengan pelajaran hari ini. Murid a)Murid menamakan gambar b) Murid menjawab soalan yang di berikan guru secara lisan.

Set Induksi 5 minit

Menamakan nombor

Bahan : kad gambar objek

Langkah 1 10 minit

Menamakan nombor dan menyebut nombor secara urutan

Langkah 2 10 minit Langkah 3 15 minit

Menyatakan nilai nombor

a) Guru menunjukkan nombor menggunakan kad imbas dan paparan LCD b) Membimbing murid menyebut nombor secara urutan a) Guru mempamerkan gambar objek menggunakan LCD.

a)Murid menyebut nombor dengan bimbingan. b) Murid menyebut nombor secara urutan ( kelas,Kumpulan, Individu )

Bahan : Kad imbas, garis nombor,

a) Murid membilang gambar objek dan menyatakan nilainya dengan bimbingan. a) Murid mengira objek/pembilang dan menunjukkan bilangannya. a) murid mencari pasangan ( nombor) objek//pembilang yang di pamerkan guru secara berkumpulan dan menyebutnya.

Bahan: Gambar objek

a) Guru meminta murid menunjukkan kauntiti bilangan berdasarkan nombor yang di pamerkan. Langkah4 Memadankan a) Guru menerangkan objek cara permainan mencari harta karun. 15minit /pembilang dengan nombor b) Meminta murid mencari nombor yang di sembunyikan di dalam kelas berdasarkan gambar objek yang di pamerkan. Penutup 5 minit Rumusan a) Guru merumuskan pelajaran hari ini.

Perwakilan nombor dengan objek

Bahan : Objek/ pembilang

Bahan : Gambar objek, Kad nombor

a)Murid menamakan nombor yang di tunjukkan.

Bahan : Paparan LCD

Anda mungkin juga menyukai