Anda di halaman 1dari 16

KONSEP TEKNOLOGI PENGAJARAN

KONSEP TEKNOLOGI

Konsep Teknologi Pengajaran sering disalahertikan

penggunaan alat-alatan seperti komputer, televisyen, video, CD-ROM, projektor overhead dan slaid dalam pengajaran. jika dirujuk kepada memasak air, aspek dilihat -kebersihan bekas memasak air, dapur memasak yang selamat dan jangka masa untuk air menggelegak. Andainya kesemua aspek ini dipenuhi dan memberi keselesaan (berkesan dan cekap) kepada pengguna (diri kita), maka barulah dapat dikatakan itu satu teknologi.

KONSEP TEKNOLOGI

bukan alat sematamata. la sesungguhnya adalah juga satu proses, satu kaedah dan satu idea. perancangan awal melibatkan penggunaan idea sama ada dalam bentuk teori, pendekatan, kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting. Technology is not a tool - it is an art or science of how to use a tool for a purpose. teknologi - bagaimana kita menggunakan alat. Penggunaan itu pula bukan dilihat dari sudut sains semata-mata, tetapi juga seni.

KONSEP PENGAJARAN

pengajaran sebagai:

menyampaikan maklumat; memindahkan maklumat; mendorong pembelajaran; dan membina manusia yang lebih baik.

Wan Zah Wan Ali

Proses bekerja bersama pelajar, melibatkan usaha mencari dan mengenal pasti salah tafsiran pelajar, memastikan perubahan kefahaman dan mencipta konteks pembelajaran yang menggalakkan.

Ramsden

IDEA ANDA

Apakah yang dimaksudkan dengan Proses bekerja bersama pelajar hingga membantu mereka berkebolehan untuk Belajar?

PENGAJARAN

proses yang memerlukan guru dan pelajar bekerja bersama pembentukan insan berupaya menyelesaikan persoalan yang kompleks mengiktiraf kuasa menggunakan ilmu yang dipelajari menyelesaikan masalah di luar kelas pembelajaran itu berguna bagi mentafsir dunia pembelajaran dapat mengubah kefahaman seseorang mengenai sesuatu

PENGAJARAN

Belajar menjadi bermakna apabila wujudnya perubahan dalam cara berfikir atau melihat. Pembelajaran menjadi lebih bermakna apabila ilmu dapat diaplikasikan hingga menimbulkan rasa puas di jiwa. Pembelajaran menjadi bermakna apabila dunia semakin difahami hingga kehidupan menjadi lebih bererti. Membimbing murid untuk memperoleh sejumlah pengalaman yang cukup bermutu hingga mampu sejauh mungkin menolong pembinaan kemungkinankemungkinan sebagai manusia

LATIHAN

Gariskan risiko yang mungkin terjadi jika pengajaran hanya berfokuskan kepada penyampaian maklumat semata-mata

KONSEP TEKNOLOGI PENGAJARAN


(i) Kekeliruan dengan teknologi pendidikan
Pengajaran skopnya hanyalah pengajaran dan bukan pendidikan Pendidikan merangkumi skop yang lebih luas Dalam modul ini, istilah teknologi pendidikan akan digunakan seerti dengan teknologi pengajaran.

KONSEP TEKNOLOGI PENGAJARAN


(ii) Konsep yang tidak statik
tidak ada pengertian yang mutlak bagi teknologi pengajaran 1930-an, penghasilan bahan visual seperti filem, gambar, slaid dan realia yang dikenali audiovisual communication 1994 Instructional technology is the theory and practice of designing, development, utilization, management, and evaluation of processes and resources for learning

DEFINISI
Definisi pertama isi dan subjek pembelajaran sama penting Definisi kedua aktiviti mereka bentuk, membina, mengimplementasi, mengurus, menilai dan mengalisis

DEFINISI TP KONTEKS TEMPATAN

Teknologi pendidikan ialah proses menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik, saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea, tenaga, sumber bahan, kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran Teknologi pendidikan ialah aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik-teknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

TREN TERKINI DLM KONSEP TP

Menyamakan teknologi pengajaran dengan media pengajaran. Sedangkan bidang teknologi pengajaran adalah lebih luas dan mengandungi tiga sub-bidang utama iaitu media pengajaran, reka bentuk pengajaran dan teknologi prestasi Teknologi prestasi berkait rapat dengan analisis yang menyebabkan masalah dalam prestasi dan kemudian mencadangkan alternatif bagi mengatasi masalah tersebut seperti pemberian insentif dan perubahan dalam persekitaran pekerjaan.

DEFINISI BARU

Teknologi Pendidikan:

The field of instructional design and technology encompasses the analysis of learning and performance problems, and the design, development, implementation, evaluation and management of instructional and non-instructional processes and resources intended to improve learning and performance in a variety of settings, particularly educational institutions and the workplace.

DEFINISI BARU

Professionals in the field of instructional design and technology often use systematic instructional design procedures and employ a variety of instructional media to accomplish their goals. Moreover, in recent years, they have paid increasing attention to noninstructional solutions to some performance problems. Research and theory related to each of the afore mentioned areas is also an important part of the field. (Reiser, 2001, hlm.53).

LATIHAN

Tuliskan perbezaan kefahaman anda tentang teknologi pengajaran sebelum dan selepas meneliti bab ini