Anda di halaman 1dari 3

1. Apakah maksud wawasan diri? II.

Mengikuti kursus keusahawanan


A. Usaha yang gigih untuk mencapai III. Ada perancangan masa depan
kejayaan IV. Mempunyai sikap yang berwawasan
B. Pandangan masa depan bagi A. I dan II C. II dan IV
mencapai matlamat diri B. I dan III D. III dan IV
C. Tanggungjawab terhadap diri, bangsa
dan negara
D. Disiplin diri untuk mencapai
matlamat yang diingini

2. Mengapakah wawasan diri itu penting


bagi seorang pelajar?
A. untuk mengisi masa lapang
B. untuk membina keyakinan diri
C. supaya pelajar itu tahu dan pasti akan
hala tuju dirinya
D. untuk mematuhi jadual waktu harian
6. Berdasarkan maklumat di atas X
mungkin sekali
3. Apakah langkah-langkah untuk
A. Falsafah hidup C. Disiplin diri
mencapai wawasan diri?
B. Wawasan diri D. Prinsip diri
I. menetapkan matlamat
II. melakukan perancangan
III. melaksanakan tindakan dan usaha
IV. mengharapkan bantuan
A. I, II dan III C. I, III dan IV
B. I, II dan IV D. II,III dan IV
7. Apakah yang patut Manisah lakukan
untuk menebus kekecewaannya dan
4. Yang berikut adalah perkara yang harus
memastikan supaya dia terpilih untuk
dipertimbangkan dalam membina
pemilihan akan datang?
wawasan diri, kecuali..........
A. Merancang hala tuju yang baru
A. Menyedari minat peribadi
B. Berusaha untuk mengatasi
B. Memahami personaliti diri
kelemahan diri
C. Mengenal kekuatan dan kelemahan
C. Menunjukkan sikap berdaya saing
diri
D. Berserah nasib kepada takdir
D. Mengenal keluarga dengan lebih
dekat

5. Setiap insan yang ingin berjaya perlu....


I. Berangan-angan
A. I, II dan III
8. Maklumat di atas ialah wawasan diri B. I, II dan IV
Bidin. Apakah langkah-langkah yang C. I, III dan IV
perlu Bidin ambil untuk mencapai D. II, III dan IV
wawasan dirinya? 12. Zaid murid yang cemerlang dalam
I. Memperoleh keputusan yang kelasnya. Dia aktif bersukan dan
cemerlang dalam akademik. berpersatuan. Dia juga taat mengerjakan
II. Memperoleh ijazah yang sembahyang. Zaid menunjukkan
mengkhusus dalam bidang keseimbangan diri dari aspek....
telekomunikasi. A. Intelek dan rohani
B. Emosi dan jasmani
III.Menabung untuk mengumpul modal
C. Intelek, emosi dan jasmani
IV.Berserah sahaja kepada nasib D. Intelek, jasmani dan rohani
A. I, II dan III C. I, III dan IV
B. I, II dan IV D. II, III dan IV

9. Bagaimana cara untuk membina jasmani


yang sihat dan cergas?
A. Membaca pelbagai bahan bacaan
B. Menonton rancangan motivasi 13. Pernyataan di atas berkaitan dengan
C. Bersyukur kepada Tuhan langkah untuk....
D. Bersenam dan menjaga pemakanan A. mendapatkan kekuatan rohani
B. meningkatkan daya intelek
10. Yang berikut adalah elemen-elemen C. memastikan jasmani sihat
penting emosi, iaitu..... D. mengendalikan emosi dengan baik.
I. gembira
14. Bagaimanakah cara seseorang itu
II. marah mengawasi perasaan marahnya?
III. sedih A. Berdiam diri
IV. letih B. Bertindak agresif
A. I dan II C. Bertenang dan berusaha mengawal
B. II dan III emosi
C. I, II dan III D. Melepaskan kemarahannya dengan
membaling barang
D. I, II, III dan IV

15. Mengapakah rohani yang teguh penting


dalam kehidupan manusia?
11. Antara yang berikut, manakah ciri orang A. membentuk individu yang berakhlak
yang mempunyai rohani yang teguh? mulia
I. berakhlak mulia B. dapat mengembangkan bakat serta
kemahiran
II. senantiasa berserah kepada nasib C. dapat mengawal perasaan gemuruh
III. senantiasa percaya akan kewujudan D. dapat melakukan akitiviti riadah
Tuhan
IV.bersikap ikhlas dan jujur semasa
menunaikan tanggungjawab
16. Antara yang berikut, manakah 20. Apakah tindakan kamu sekiranya calon
kepentingan mempunyai daya intelek pilihan pasangan hidup kamu tidak
yang tinggi? dipersetujui oleh ibu bapa?
I. Berfikir kritis dan kreatif A. Bertengkar dan memastikan keluarga
II. Menghasilkan idea-idea yang bernas menerimanya.
III. Mampu berfikir secara matang dan B. Berbincang dan memberitahu
logik kelebihan pilihan pasangan hidup
IV. Memiliki tubuh badan yang sihat dan kamu
cergas C. Bersetuju dengan keputusan ibu bapa
A. I, II dan III D. Lari dan berkahwin tanpa
B. I, II dan IV pengetahuan ibu bapa
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

17. Antara program yang berikut, yang


manakah tidak dianjurkan oleh
Kementerian Pembangunan Wanita,
Keluarga dan Masyarakat bagi
mewujudkan keluarga yang bahagia?
A. “Utamakan keluarga – Semakin hari
semakin sayang”
B. “Rumahku Syurgaku”
C. “Budaya Penyayang”
D. “Keluarga Terbilang”

18. Sesuatu masalah yang wujud dalam


sesebuah keluarga perlulah diselesaikan
melalui cara....
A. Berbincang dalam kalangan ahli
keluarga
B. Bertengkar
C. Bersepakat menerima keputusan
ketua keluarga.
D. Membuat keputusan dengan
mengambil keputusan majoriti

19. Antara yang berikut, yang manakah


merupakan ciri-ciri keluarga yang sihat?
I. Menginap dalam rumah yang
selamat dan sempurna
II. Mengamalkan cara hidup yang sihat
III. Beriadah bersama-sama dengan ahli
keluarga
IV. Mengamalkan nilai agama dan moral
A. I, II dan III C. II, III dan IV
B. I, II dan IV D. I, II, III dan IV

Anda mungkin juga menyukai